Ronde van Nederland weer in zicht LEZERS SCHRIJVEN MAANDAG 22 MEI I?50 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 Wim van Est krijgt een goede kans FELLE STRIJD TUSSEN VELE STERREN. Ondanks schier onoverkomelijke moeilijkheden zijn we dan weer zo ver dat Lex Kuckelhorn's 3e editie van de „Ronde van Nederland op 34 Mei a.s. van stapel loopt. Wij gaan ons niet verdiepen in wat achter ons ligt, nl. de fouten en te kortkomingen die de vorige „Ronden" kenmerkten en wat voorafging aan de „Ronde 1950". Voor alle critici geldt hier: „Wie zonder fouten is of zon der fouten werken ban, die werpt de eerste steen!" Wielerminnend Nederland „wil" dat grote wielerfestijn niet meer missen, heeft dit reeds beide vorige malen ge toond en ook zeer duidelijk in de afge lopen maanden. Het benodigde bedrag aan contanten kwam door veler mede werking bijeen en thans is de ..Ronde" gewaarborgd en start zonder kans op een financiële debacle. Weer snelt straks die bonte stoet van pedaleurs over Holland's dreven, weer zullen duizenden en nog eens duizenden zich langs de wegen scha ren om dit grootse schouwspel gade te slaan en de slaven van de weg aan moedigen. Weer zullen er werkgevers en werknemers zijn. die iets meer van de tijd afknabbelen dan aanvankelijk in de bedoeling lag en weer zullen er huismoeders zijn. die hun huishouden ontredderd zien of de middagpot aan gebrand op tafel brengen, enkel en al leenom de RONDE te zien. Wij Zeeuwen vinden het spijtig dat de wieleracrobaten niet over onze we gen zullen trekken maar hebben daar aan misschien zelf schuld. Met belang stelling alleen draait de „Ronde" niet op een gezonde basis. Er moet ook een duit in het zakje worden gedaan! ZEVEN RITTEN. De Ronde van Nederland 1950 be slaat zeven ritten met één rustdag. Hier is het programma: 24 Mei le etappe: Amsterdam—Appingedam 265 km. 25 Mei 2e etappe Appingedam- Apeldoorn 195 km. 26 Mei 3e etappe Apeldoorn—Geleen 314 km. 27 Mei 4e etappe Geleen—Baarle Nassau 236 km 28 Mei Rustdag. 29 Mei 5e etappe Baarle-Nassau—Eindhoven 227 km.' 30 Mei 6e etappe EindhovenRotterdam 215 km. 31 Mei 7e etappe Rotterdam— Amsterdam 212 km. Dit jaar zal geen tijdrace worden verreden per ploeg en evenmin een di- to individuele rit. De rit over 314 km. zal een zware opgave blijken. In de laatste 150 km. vinden we o.a, de Win- trackerberg. Molenberg, Cauberg, Zwitserlandberg e.a. Het ligt in de bedoeling 64 renners te laten starten verdeeld over 8 ploe gen. KANSHEBBERS OP DE EREPALM. Wim van Est, de sympathieke, moe dige knaap uit 't Brabantse land stel Ien wij lichtjes favoriet voor de uit eindelijke ereronde. Deze van. Est, boren uit een nest van 17. die al vroeg het „harde" leven heeft Ieren kennen en nog pas enkele jaren geleden als amateur 's morgens hard werkte op de akker en 's middags ergens een course reed, trekt nu profijt van de harde leerschool. Nog pas een goed jaar pro fessional is hij reeds geen „coming man" meer maar behoort tot de aller beste wegrenners die ons land kent. Middelkamp is nog steeds een groot renner maar traditioneel krijgt hij pas de grote „forme" wanneer de warme zomerzon in het land is. Misschien dat deze tactische „oude rot" voor een verrassing zorgt. De nieuwe prof Henk Faanhof heeft in dit voorseizoen ip buitenlandse klas siekers en wegwedstrijden zulke goede prestaties geleverd dat wij hem met een tot een favoriet mogen bombarde ren. Hij is misschien van het gehele stel wel de beste sprinter. Henk de Hoog behoort samen met Commlssle-van Eysinga geïnstalleerd. REGERING EN PARLEMENT IN HET BUITENLANDS BELEID. Vrijdagmiddag is in het departemen'. van buitenlandse zaken door minister Drees de commissie betreffende de menwerking tussen de regering en de Staten-Generaal ter zake van het bui tenlands beleid geïnstalleerd. Het feit, dat het wenselijk is geoor deeld een commissie ter bestudering van deze materie in te stellen, zo zeide dr. Drees, is op zichzelf reeds een be wijs welk een andere plaats het bui tenlands beleid in ons staatsbestel is gaan innemen. Bij de arbeid der commissie zijn twee verschillende problemen te on derscheiden. Enerzijds is het de vraag, hoe in de practijk de samenwerking zal moeten worden geregeld, ander zijds of de desbetreffende artikelen van de grondwet wijziging behoeven. Het zou de regering verheugen, in dien de commissie dit laatste onder deel van haar taak met zoveel spoed ter hand zou kunnen nemen dat de re gering haar resultaten aan de Grond wetscommissie voor kan leggen. Tenslotte gaf dr. Drees de verzeke ring, dat de regering open staat voor nieuwe denkbeelden, die met betrek king tot het voeren van het buiten landse beleid tot uiting komen of zul len komen. De voorzitter der commissie, prof. jhr. mr. dr. W. J. M. van Eysinga, be antwoordde de rede van de minister. Amerikaanse parade in Berlijn. Tienduizenden Berlijners hebben Zaterdag-, de parade bijgewoond, die ter gelegenheid van de „dag der Amerikaanse strijdkrachten" te Ber lijn werd gehouden, en „de grootste sedert Hitier" werd genoemd. Hoge officieren van alle geallieerde naties, behalve van de Russen, waren aan wezig. Het hoogtepunt va», de demonstra ties vormde de „redding" van vier man uit een rubberboot door een heli- coptere. Faanhof en van Est tot die Ned. ren ners die moed en durf aan de dag heb ben gelegd om in zware buitenlandse wedstrijden te starten. Ook de Hoog heeft daarin een uitstekende staat van dienst. Hij is een renner die onnoeme lijk veel tegenstand, vooral van hel pechvogeltje, overwinnen kan en steeds blijft „doorgaan". Deze geeste lijke eigenschap kan hem nog te pas komen. Hij behoort zeker als Ronde man niet onderschat te worden. Dit geldt evenzeer voor de Limbur gers Janssen en Lembrichs en voor Schellingerhoudt. Dit nu zijn echter nog slechts Neder landse kanshebbers. De Belgen komen echter met een stel knapen aanzetten waarvan we ook meer dan één favo riet kunnen aanduiden. In de eerste plaats is daar de kopman van de A- ploeg: Alberich Schotte (wereldkampi- oen 1948) en thans weer uitstekend in vorm. Hij is in zijn land niet voor niets bekend als „ijzeren Briek". Deze Schotte die zich vooral in zijn element voelt bij veel koude, regen en wind zal ongetwijfeld hoge ogen gooien naar de hoofdvogel. In zijn ploeg zijn nog meer sterke „goden": Callens. Rogiers, Meersman. De B-ploeg telt o.a. Ron- dele, van Stayen. Mertens e.a. Uit een dezer Belgische formaties kan even goed een winnaar komen als uit een onzer ploegen. Zoals het ons voorkomt zijn geen an dere buitenlanders favoriet. Zwitser land stuurt immers zijn beste renners niet en Luxemburg ontbreekt geheel op het appèl. De beste ploeg lijkt op papier de Belgische A-ploeg. De Zeeuw Jan van Gelderen heeft furore gemaakt in vorige jaren door zijn moed en strijdlust. Hij is thans op genomen in de A-ploeg en met grote belangstelling zal Zeeland zijn presta ties gade slaan evenals die van MiddeL kamp en van de oud Hulstenaar Bern- hard Francken. die in de Brabant- Limburgse equipe rijdt. Wie maakt op 31 Mei op het cement van het Olympisch stadion, met pal mares getooid de ereronde als winnaar van de 3e Ronde van Nederland? La ten wij hopen dat het een groot, ver dienstelijk en eerlijk winnaar mag zijn. Dan pas is dit grote nationale sportgebeuren volkomen geslaagd! ETAPPE r 2 58 'appingeoam 265 16.45 2 APELDOORN* .95 13 «5 19— 3 APELDOORN JGELEEN 3 IA II— 19 10 4 &AABLC-NA55A'J 2* 12- eio SAABLC NASSAU ^EINDHOVEN 227 12.- 16. CINOHOvCN 0 ROTTERDAM 2.S ,330 1910 BOTTfROAM 'AMSTERDAM 212 1330 19- TOTAAL 1654 KM fcAMSTEBOAM j fSmoocM „Willy Lages was een vriendelijk mens" Hij zou uithongering van Amsterdam voorkomen hebben. Zaterdag is de behandeling van het cassatieberoep van Willy Lages, de voormalige chef van de Sipo en SD in de provincies Noord-Holland en Utrecht, voor de Bijzondere Raad van Cassatie voortgezet. Na Maandag jl. met de tweede raadsman, mr. Reu- ser. 40 van de 41 cassatie-middelen te hebben toegelicht, besprak mr. Veenstra Zaterdag het cassatie-mid del. dat zich tegen de strafmaat richt. De raadsman verklaarde, dat men, om de figuur van Lages tijdens de bezetting te kunnen begrijpen, moet nagaan, hoe hij als mens voor de oor log werd beoordeeld. Volgens Duitse getuigenverklaringen werd Lages voor de oorlog beschouwd als een be kwaam en tactvol politieman en een vriendelijk mens. Mr. Veenstra. citeerde voorts een aantal verklaringen van Duitsers, volgens welke Lages zich in verschil lende gevallen verzet heeft tegen razzia's. Ook gaf pleiter een opsom ming van wat hij beschouwde als de „goede daden" van Lages. Op één er van ging hy uitvoerig in: Ten tyde van dc spoorwegstaking had het Duitse oppercommando in Nederland besloten het verzet van de spoorweginannen te breken door Am sterdam uit te hongeren. Het plan was, zo zei de raadsman, alle Duit sers uit do stad terug te trekken en in een kring rond de stad te legeren. Licht, gas en water zouden worden afgesneden. Niemand zou meer in of uit de stad kunnen. Dit plan, dat vol gen de raadsman zou z\jn neergeko men op een uitmoording van Amster dam, zou mede door Lages niet door gegaan zijn. Mevr. Overeem, die namens het Nederlandse Rode Kruis gevangenis sen in Amsterdam heeft bezocht, schreef in een verklaring, dat zij in de Amsterdamse gevangenissen, die onder Lages stonden, nooit iets van mishandelingen heeft bemerkt. Het grootste deel van de verklarin gen die steeds weer door de raads man werden geciteerd, waren Duitse verklaringen. Dikwijls ging er onder het publiek in de rechtszaal een hoongelach op, wanneer zij werden aangehaald. Mr. Veenstra meende echter, dat men Lages moet zien als een gepij nigde ziel, als een man met een ijze ren zelfbeheersing, die met wanhoop in zijn hart de bevelen heeft uitge voerd, die hem met afschuw vervul den. De conclusie van de procureur-fis caal werd ten slotte bepaald óp 5 Juni a.s. voetbal GOES VERLOOR VAN R-E.C. Te Goes werd een voetbalwedstrijd gespeeld tussen R.E.C. uit Rotterdam en ..Goes". De wedstrijd werd door R.E.C. met 61 gewonnen. WIELERSPOR1 Ronde van de Lepelstraat. Te Bergen op Zoom werd een wie lerwedstrijd voor nieuwelingen ver reden, de z.g. Ronde van de Lepel straat over een afstand van 40 km. Winnaar werd Eddie de Waal uit Hontenisse die de afstand aflegde in 1 uur en 50 minuten. Tweede werd L. Vlamings uit Steenbergen. By de amateurs werd Suikerbuik uit Bre da winnaar die de afstand van 108 km. aflegde in 2 uur en 55 minuten. Dubuisson wint Ronde van België. De vijfde en laatste étappe van de Ronde van België, van Bergen naar Brussel (250 km), is gewonnen door Impanis. die in de sprint Ockers en Bogaerts sloeg. Voor hen werd een tijd van 7.48.57 genoteerd. Vierde werd Dubuisson in 7.49.54 en vijfde Ward Peeters in 7.50.00. De Neder lander de Hoog werd twaalfde in de zelfde tijd als Peeters. In het eindklassement werd Dubuis son eerste met slechts zes seconden voorsprong op Oreel en Gyselinck, die precies dezelfde totaaltüd boek ten. Oreel kreeg de tweede plaats, dank zij een gunstiger puntentotaal. De Hoog bezette de achtste plaats met zes minuten achterstand op de winnaar, een uitstekende prestatie, want hij liet renners als Impanis, Ward van Dijk. Ollivier, Orger De smet, Ockers en de Luxemburger Diederich achter zich. Dc totaaltijd van De Hoog was ge lijk aan die van Verschureren en Geus, zodat ook hier het puntenaan- tal, opgemaakt aan de hand van de plaatsingen in de verschillende étap pes de doorslag gaf. Het eindklassement luidt: 1. Debuis- son (B.) 34.18.59: 2. Oreel (B.) 34.19.05 (58J/a pnt.); 3. Gyselinck (B.) 34.19.05 (88y2 pnt); 4. Walschot (B.) 34.19.29; 5. Schotte (B.) 34,20.04; 6. Blomme (B.) 34.22.45; 7. Verhaert (B.) 34.23.43; 8. Henk de Hoog (Ned.) 34.24.50; 9. Mercel Verschureren (B.) 34.24.50; 10. Geus (B.) 34 24.50. HARRIS SLOEG VAN VJLIET In afwachting van de aankomst van de renners van de Ronde van België werden Zondagmiddag in het Sport paleis te Brussel sprintwedstrijden gehouden waaraan ook de Nationale kampioen Reg Harris en onze landge noot Arie van Vliet deelnamen. In het eindklassement werd Harris eer ste en Van Vliet tweede. MOTORSPORT Schelderit voor bromfietsen. Op Hemelvaartsdag werd in ZeeJand de eerste Schelderit voor bromfietsen verreden. Het was voor het bestuur van „De Bromvlieg" te Goes wel een grote te leurstelling dat des morgens zovele deelnemers verstek moesten laten gaan door het slechte weer. Een veer tigtal bromfietsen-berijders en -berijd sters hebben op sportieve wijze de tocht tot een einde gebracht. In de melksalon „De Landbouw" weul des middags de lunch gebruikt, waarna de voorzitter van de organise rende vereniging, de heer Jac. Rouw, een woord van welkom sprak. Voorts voerde tijdens deze bijeenkomst de heer J. H. Rooze, wethouder van Goes en de heer Philips van de firma Stok vis nog het woord. De eerste prijs voor het hoogste aantal km. werd behaald door de heer E. Zeuss uit Breskens met 85 km. De tweede prijs voor de meeste tra jecten viel bij loting aan de heer M. J. Meijer uit Goes met 6 trajecten ten deel. De derde prijs voor de meeste boottochten (verplicht was'één boot tocht) kwam bij loting aan mej. J. Oosterling uit Breskens, met 3 boot tochten. Voorts werd nog een aantal prijzen verloot, waarna een gezamenlijke rondrit werd gemaakt, terwijl ook ver schillende attracties in Goes werden bekeken. Als oudste deelnemer werd de rit volbracht door de 68-j. Terneuzenaar, de heer Risseeuw. Vijftig jaar journalist. De loco-burgemeester van Schoon hoven, de heer A. C. A. Deerenberg, heeft het ridderkruis Orde van Oran je Nassau uitgereikt aan de heer W. Kerremans te Schoonhoven, hoofdre dacteur van het Nieuwsblad voor Zu#-Holland en Utrecht, die dezer dagen vijftig jaren journalist was. De heer Kerremans begon zijn loopbaan te Utrecht en was vervol gens werkzaam aan de Bredase Cou rant, aan de Goese Courant, aan het Soarabajaas Handelsblad en het Soerabajaas Nieuwsblad. De heer Kerremans was daarna vijftien jaar directeur-hoofdredacteur aan de Delftse Courant, waarna hij de lei ding van het Nieuwsblad voor Zuid- Holland en Utrecht op zich nam. De Gaulle pleit voor vrijlating van Petain. Generaal De Gaulle heeft in een rede te Epinal gepleit voor de vrijla ting van maarschalk Philippe Petain. Petain behoorde „met het oog op zijn verleden" uit zijn gevangenis naar een waardige verblijfplaats ge- bracht te worden. Nieuwdorp. BUSDIENST GOES—MIDDELBURG Met verwondering heb ik en zeer zeker vele anderen kennis genomen van het feit, dat door de N.V. „Stoom tram Walcheren", op de lijn Middel burg—Goes de dienst van 21.uur uit beide richtingen niet wordt gere den. Er komt weliswaar omstreeks die tyd geen trein te Goes aan, doch wordt er enkel rekening gehouden met treinreizigers? En niet met de bewoners van de tussenliggende dor pen, die om een of andere reden des avonds in Goes of Middelburg moeten zyn? Men zou het haast wel denken. Het komt mij voor. dat men op deze toch betrekkelijk drukke lijn ook des avonds om 9 uur wel een bus kan laten rijden. Daar komt nog by, dat, wanneer men o.a. met de Doot van 18.55 uur van^Zierikzee komt, men om 20.30 uur in Goes aankomt en als men dan richting Middelburg moet, dient men te wachten tot 22 uur. Enkele andere gevolgen van bo vengenoemd feit zal ik nog noemen. Op Zondag 14 Mei jl. moesten er in de bus van 22.uur uit Middelburg te Lewedorp nog pl.m. 10 personen genoegen nemen met een staanplaats. Ik vraag me af, hoe het dan geweest moet zyn tot Arnemuiden. Op Maandag 15 Mei jl. bevonden zich te Middelburg om pl.m. 20.50 uur reeds verschillende passagiers in de bus voor richting Goes. Wie beschrijft echter hun verbazing, toen ze tot de ontdekking kwamen, dat de bus niet voor 22.uur vertrok. Zou hierin geen verandering ge bracht kunnen worden?" Een opmerker. Marktberichten VEILING ZIERIKZEE. 19 Mei. Peren Standaartl 51. Spinazie 6.4015. Asperges 102—140. Rabarber 17— 20. Aardbeien 201. Bloemkool 23—76. Kropsla 210. Bospeen 4251. Aardbeien per doosje 44—51. Verder alles per 100 kg. bos on stuks. VEILING ZUID-HOLL. EILANDEN. 19 Mei. Aardbeien 51—87 per doos. Vroege aardappelen, grote 5764, poters 69, kriel 41. Asperges 48—120. Bloemkool IA 66-85, id. I 42—59, ld. II 31-43. id. Ill 23—27. Komkommers IA 41, id. I 34, id. II 23. id. Ill 20. Bospeen 44—63. Peen I 46—54. Rabarber 5.170—10.80. Radijs 3.50— 4.10. selderij 6—10.40. Stoofsla 13—14. Sla I 3405.60, id. II 2.10—2.70. Spinazie 8— 18.10. Tomaten ABC 157. Sjalotten 8. Alles per 100 kg, bos of stuks. Zaterdag is in het 'Centraal Mu seum te Utrecht de tentoonstelling „75 Jaar Utrechts muziekleven" geopend. Parijse politieagenten veroorzaakten verkeers chaos. Parijs beleefde Vrijdag een van de de grootste series verkeersopstoppin gen, die de lichtstad ooit gekend heeft doordat duizenden politie-agenten nauwgezet iedere politieverordening toepasten teneinde de aandacht van de regering te vestigen op hun eis tot herziening der lonen en pensioenen. Politiemannen stonden eindeloos hun notitieboekjes vol te schrijven met de gegevens van „overtreders". De automobilisten hadden bijna een half uur nodig om in het centrum van de stad een halve kilometer te kunnen rijden. Op de Avenue de 1' Opera en de Rue de la Paix werd de toestand nog verergerd, doordat massa's mensen gingen winkelen in verband met een etalagewedstrijd. Terwijl de lucht vervuld was van het getoeter van autoclaxons voerden au tomobilisten opgewonden gesprekken met de overijverige politiemannen. DE BRAND TE BATH OP 11 MEI 19:<*> De tijd, dat de brandspuit door een paard getrokken werd, is reeds lang voorbij. Onze moderne tijd gebruikt auto's en motoren. Ondanks dat de brandweer van Rilland-Bath gebruik maakt van een modern vervoermiddel, een jeep, verliep er tussen het tijd stip van brandmelding op 11 Mei en het tijdstip, dat zij water „gaf", zeker drie kwartier, en dat, terwijl de brand woedde op een afstand van slechts 3 km. verwijderd van de plaats waar de brandspuit staat. Dat een brandweer zeker 45 min. nodig heeft voordat zij water geeft is verkeerd. Lag het aan de alarminstallatie, die zoveel tijd vergde om de brandweerlieden op te roepenof lag het aan iets an ders? Had de bevolking van Bath zich niet met alle kracht op de blussingswerk- zaamheden geworpen, dan had de brand ongetwijfeld heel grote gevol gen gehad. Alle lof aan hen, die zo, eendrachtelijk aan de blussingswerk zaamheden deelnamen. Weet de brandweercommandant mis schien. dat men brandkleding moet aantrekken en behoorlijk schoeisel dragen, een helm opzetten enz.? Een ladder en brandhaken. lampen en een bijl moet men bij de hand hebben. Zou het niet beter zijn eerst te zorgen dat er brandputten komen en de brandkranen in orde zijn? Alle hulde aan de brandweer van Kruiningen. die door hun kordate op treden voorkwam, dat meer huizen in vlammen opgingen. Bravo, Kruiningen, onze hartelijke dank voor uw uitstekende prestatie, om na het tijdstip van oproep slechts plm. 25 minuten nodig te hebben om water te geven. Namens de inwoners van Bath, J. WALRAVEN. EERBIED VOOR DE BOER. In de krant van Woensdag komt een stukje voor „de Rit van het boertje". Was het niet beter geweest om te schrijven de oude boer of het oude mannetje. Voelt U niet dat U door de uitdrukking het boertje te gebruiken misschien ongewild, de boerenstand of zo U wil de plattelandsbevolking klei neert? A. Minderhoud, Wilhelminadorp Naschrift. Neen, het stukje getuig de van zovffel eerbied voor de held haftigheid en de eenvoudige naasten liefde van deze man, dat wij met de beste wil van de wereld in het op schrift geen kleinering kunnen zien. Redactie. DE STRIJD OM THOLEN. Uw verslag over de strijd in Tho- len van 14 Mei 1940 is niet juist. U schryft daarin o.a. dat de Neder landse troepen zonder strijd te heb ben geleverd met de Duitsers, tege- iyk met de burgerbevolking de stad Tholen hebben verlaten, dit is echter niet zo geweest, doch er is door de Nederlandse troepen in Mei 1940, hoewel kort, toch tegenstand gebo den aan de vyand. De ware toedracht is als volgt: Donderdagsmiddags, ongeveer 4 uur arriveerden Duitse eenheden op de weg HalsterenTholen. De Duit sers zwaaiden met een witte vlag ten teken dat zy wilden onderhan delen. Er kwam dan ook een Duits officier naar voren en deze eiste de overgave van Tholen. Om 5 uur zou dit ultimatum aflopen en zouden de gevechtshandelingen 'n aanvang ne men, indien niet tot overgave was besloten. De burgerbevolking was de vorige bridge OM HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND De parencompetities van de Neder landse Bridge Bond werden Zon<i..i. te Utrecht in het gebouw van Kun sten en Wetenschappen beëindigd. Nederlandse kampioenen hoofdkla:-^ werden Rengenhart en Heidstra. Kampioenen le klasse: Bonts cn Wiers. Kampioenen 2e klasse: Muller en Lorenz. dag en 's morgens reeds geëvacu eerd. De bataljonscommandant,, majoor Meyer, dacht er niet aan zich over te geven en precies om 5 uur open den de Duitsers het vuur, het welk bestond uit mitrailleurvuur, mortie ren en lichte artillerie. Dit vuur werd dapper door onze soldaten beant woord. Wij hadden de beschikking over 6 mitrailleurs en 2 mortieren. Vóór de Eendracht (op Brabantse bodem) bevonden zich nog enkele mitrailleursnesten, welke op slechts enkele tientallen meters van de vij and lagen. De zich hierin bevinden de soldaten hebben zich ook dapper verdedigd. Dit gevecht duurde tot plm. 30 uur 's avonds, waarna de Duitsers ophielden met vuren. In de loopgraven vóór de Een dracht waren 2 soldaten gesneuveld. De enkele soldaten welke zich daar bevonden, kregen opdracht, zich on der dekking van de duisternis over de Eendracht op onze stellingen te rug te trekken, teneinde te voorko men, dat zij in het donker zouden worden overrompeld. Vrjjdagsmorgens, nadat het de ge hele nacht rustig was geweest, ble ken de Duitse troepen verdwen' e zyn. Zy lieten zich de gehele gen niet meer zien, doch 's mi dó ongeveer 12 uur, verschenen zij weer, nu met zware artillerie. Men eiste wederom de overgave van Tholen, zo niet, dan Zou Tholen worden be schoten met zware artillerie en wor den gebombardeerd. Onze bataljons commandant heeft toen versterking aangevraagd by Commando Zeeland, doch dit kon niet worden verstrekt. Ondertussen was de tijd van het ul timatum verstreken en begonnen de Duitsers deze stellingen met artil lerie te beschieten en naderde in de verte reeds een eskader bommenwer pers. De bataljonscommandant, ziende dat wij tegen dergelyke aanvallen met onze lichte wapens niets kon den uitrichten, gaf order tot terug trekken op Stavenisse, waarna wij naar Zierikzee zouden oversteken met bootjes. Enkele groepen van ons hebben Zierikzee nog bereikt, doch het grootste gedeelte van on3 batal jon werd te Stavenisse gevangen ge nomen. Ik schrijf U dit zo uitvoerig om dat ik meen dat door Uw verslag te kort wordt gedaan aan de eer van de 2 soldaten, die voor Tholen zijn gesneuveld en die daar zijn gevallen met de wapens in de hand, toen zij hun land verdedigden. Hopende dat U alsnog een rectifi catie zult geven van Uw verslag in een volgend nummer van Uw blad, teken ik Goes. Een oud-onderoff. van 38 R I. Noot van de Redactie. In ons overzicht van Tholen is het sneuvelen van de beide soldaten ver meld. Ook wij brengen gaarne hulde aan de nagedachtenis van deze dap pere mannen. „DE RIT VAN HET BOERTJE". In Uw blad van Woensdag las Ik een stukje over „De rit van het boer tje" dat een oorlogsbelevenis van my- zelf betreft. Graag zou ik daarop nog een aanvulling geven. Ik woonde met myn gezin op de zeedijk achter Kle- verskerke (dus niet in Oostkapelle). Wü waren omringd door Franse sol daten, die daar ter plaatse hun stel lingen hadden ingericht en bij ons was een Franse luitenant ingekwar tierd, een reuze fidele kerel. Op de bewuste 17e Mei verschenen Duitse vliegtuigen. De inzittenden verken den de Franse stellingen en losten hun bommenlast boven mijn land en tuin. Ons huis was erg kapot en na tuurlijk verkeerde iedereen een ogen blik in paniekstemming. Maar toen bleek, dat Franse soldaten gewond waren. Tezamen met Franse Rode Kruismensen heb Ik onder groot ge vaar deze soldaten op myn kar gela den en via Kleverkerke naar Arne muiden gebracht. Helaas wilde het Rode Kruis daar de soldaten niet overnemen, hoewel dat meer dan tyd was; zij leden veel pijn. Ik werd door- featuurd naar Middelburg en reed aar op goed geluk naar toe. zonder bepaalde bestemming, terwijl de ko gels over mijn hoofd floten. Toen ik eindelijk in Middelburg geraakte, besloot ik maar naar het ziekenhuis te ryden, doch in de Gortstraat kwam ik een automobilist tegen, die mij ver wees naar de Nieuwe Haven-school. Voor mij betekende deze vreselijke tocht geen zelfmoordpoging; ik was niet bang, omdat ik wist. dat een Ho gere Macht my leidde. Dat ik latei- niet in een schuilkelder ben gegaan, vond zyn oorzaak in het feit, dat ik myn paard niet in de steek wilde la ten; aat doet een boer niet. Kleverskerke, C. BOONE. Naschrift redactie: Met genoegen plaatsen wy dit stukje van de heer Boone, dat zyn eigen indrukken weer geeft over de episode op de 17de Mei 1940, die wy terecht als een staaltje van bijzondere moed en opofferings gezindheid signaleerden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 5