Walcherse badplaatsen bereiden zich voor op een goed seizoen JIMMY BROWN, sportheld Domburg heeft te weinig bedden NEDERLAND GEBRUIKT MEER DAN HET BETALEN KAN WELKE KANSEN HEEFT HET COMMUNISME IN INDONESIË? Zeeuwse Almanak De Koningin vraagi sieun voor hei Rode Kruis v_ J MAANDAG 22 MEI 1950 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 rant Duinheuvel (met ca, 25 bedden). Ook Hotel TEurope, vacantieoord voor het personeel van enige banken, is vergroot. Eén van Domburg's grootste attrac ties in het verleden vormden de golf links, die echter in de oorlog verloren gingen. De mogelijkheid is niet uitge. sloten, dat een nieuw golfterrein wordt aangelegd en wel in het duingebied achter Westhove en Berkenbosch. Daarover wordt nog onderhandeld. DE ANDERE BADPLAATSEN. Ook in de andere Walcherse bad plaatsen is men optimistisch gestemd over het bezoek in de komende maan- Overal komen vele aanvragen om logies binnen. „Het is nog stilletjes meneer". De zwartgerokte kellner verschuift de rieten stoeltjes op het zonnige Domburgse caféterrasje. „Voor ons is het de stilte voor de storm; nog een paar weken en we komen weer handen tekort!" De Walcherse badplaatsen maken zich op in een sfeer van gespannen verwachting, van bedrijvigheid en bereddering de gasten te ontvangen. Hotel-, café- en pensioncxploitanten, gemeentebesturen en V.V.V.'s, yscó- mannetjes en rywielbewaarders, zy allen zien het komende seizoen met vertrouwen tegemoet, omdat het een goed seizoen belooft te worden. Ge zien het aantal aanvragen om logies schijnt de populariteit van de Wal cherse kust by de Nederlanders en Belgen nog steeds te stijgen. „Wat wij de gasten deze zomer kun nen bieden? Wel, in de eerste plaats het typische karakter van Domburg, de rustige familiebadplaats, die echter ook aantrekkingskracht uitoefent op dagjesmensen", vertelt de gemeente secretaris, de heer B. Goedbloed. „Vrij veel badgasten komen ieder jaar terug; ik ken een familie, die hier van Pasen tot October verblijft en als het uur van vertrek slaat, scheelt het weinig of er komen waterlanders! Ja, Domburg is geliefd. En verder? Op 15 Juli viert de muziekvereniging haar gouden jubi leum met een festival, waaraan mis schien ook een tuinfeest wordt verbon den. Onze nieuwe tennisvelden blijken voor velen een grote attractie te vor men. Ik venvacht zeker deze zomer aardige wedstrijden". „Natuurlijk leven ook hier onver vulde verlangens, maar om die te rea liseren is er veel geld nodig én dat is voor Domburg, dat voor 25 verwoest werd het grote probleem. Wij hebben al 35 mille uitgegeven voor de toe gangswegen naar 't strand en het wan delpad. maar weten niet. hoe groot de rijksbijdrage zal zijn. En dan ons wa terleidingbedrijf. dat er nooit was ge komen. als Domburg geen badplaats was geweest. De oorlogsschade wordt op een kleine ton geschat. Alleen al het bouwkundig herstel van de 7 mi nuten lang beschoten watertoren kostte 50.000". ONVERVULDE VERLANGENS. ,;in ons herbouwplan is een weg ge projecteerd vanaf het eind van de Noordstraat naar de Westkappelse weg met twee parkeerterreinen. Dat is niet eens helemaal toekomstmuziek, want nog dit jaar hopen wij een gedeelte van die nieuwe weg en één parkeer terrein te kunnen aanleggen. Later komt er ook een doorbraak van He renstraat naar Kerkhofweg, waardoor de mogelijkheid ontstaat éénrichtings verkeer in te voeren. De toegang tot het Oosterstrand wordt thans verbe terd". De heer Goedbloed uitte ook nog en kele persoonlijke wensen: een goed ge outilleerd badpaviljoen (maar. dat zou véél geld kosten!) en de oprichting van een plaatselijke zwemclub, waar uit een reddingsbrigade kan worden samengesteld. De secretaris van de V.V.V., de heer P. J. Elout, koestert echter een nog groter verlangen: méér hotel- en pen sionaccommodatie. „Belangstelling voor onze badplaats is er genoeg", zegt hij, „nu al komen er gemiddeld per dag van zeven families aanvragen om lo gies bij V.V.V. binnen. Momenteel hebben wc 993 bedden beschikbaar; een aantal, dat zeker voor uitbreiding vatbaar is". Overigens is dit al groter dan vorig jaar, want de bodega De Dolfijn is uit gebreid met het hotel The Wigwam en binnenkort opent aan het einde van de Noordstraat het hotel-pension-restau- den, niet alleen van logé's. maar even zeer van dagjesmensen. Vlissingen, dat zijn Boulevard Bankert verbetert en waar het strandpaviljoen nog dit sei zoen gereed komt, rekent natuurlijk weer op een invasie van Belgen. Kou- dekerke, dat zich terecht beroemt op zijn beschutte strand in Dishoek, heeft 120 bedden beschikbaar, terwijl een nieuw pension gebouwd wordt. Aan particulier initiatief is het te danken, dat de grote overgang over de duinen naar het strand verhard is. Zoutelande met zijn populair Zuider- strand hoopt ook dit jaar weer min stens 3000 gasten te ontvangen. De ge meubileerde kamers en woningen zijn voor Augustus vrijwel allemaal reeds verhuurd en ook de hotel- en pension houders ontvangen veel aanvragen. Er zijn plannen in de maak om betere wandelpaden aan te leggen. De pensionhouders in Oostkapelle met totaal ong. 90 bedden, hebben evenmin reden tot klagen. In Vrou wenpolder wordt gelegenheid geboden houten kampeertenten te plaatsen, zij het onder bepaalde voorwaarden. De gemeente heeft eindelijk een terrein van 3 ha. kunnen kopen voor plaatsing van zomerwoningen. In deze opkomen de badplaats zijn 176 bedden beschik baar en ook hier komen zeer veel aan vragen binnen, zodat talrijke families teleurgesteld moeten worden. Als het nu maar een mooie, warme zomer wordt BETALINGSBALANS IS SOMBER. (Van onze economische medewerker). Het is maar weer een moeilijk stuk geweest, die deviezennota, waar mee de minister van Financiën de vorige week op de proppen is geko men. We willen er evenwel toch wat van vertellen, omdat uit al die dorre en ingewikkelde cyfers is af te lezen hoe de vlag er voorstaat. Het begin en einde van alle wijsheid is onze betalingsbalans. Een staat met een linker en rechterzijde, die, zoals het een goede balans betaamt, in evenwicht moet zijn. Aan de linkerzijde staan dan alle ontvangsten wegens goederenuitvoer, ontvangen dividenden, verkoop van effecten en ontvangen leningen en Marshallgelden. Rechts komen alle betalingen wegens goederenuitvoer, aflossingen van leningen enz. Zo is dan de boekhoudkundige vorm. Maar het komt natuurlijk aan op de bedragen, die worden inge vuld op de goederen- en geldstroom naar en uit het buitenland. Zo'n be talingsbalans is per slot van rekening niet meer dan een verantwoording van hetgeen wij, Nederlandse volk, in het afgelopen jaar voor zaken met het buitenland hebben gedaan. CONTANTEN. De grondgedachte is daarbij weer, dat het wel heel mooi is om je le vensstandaard fe verbeteren en om dus veel in het' buitenland te kopen, maar dat deze vlieger alleen opgaat, als er voor contanten wordt gezorgd. Lukt dit niet, dan behoort eigenlijk de tering naar de nering te worden gezet. Inderdaad is dit gemakkelijker se- zegd dan gedaan. Zouden wij we: erke- lijk niet meer kopen in het buiten land dan wij aan buitenlands geld (of deviezen) daarvoor hebben, dan was er van een „er bovenop komen" helemaal geen sprake. Onze regering heeft dan ook geprobeerd een tus senweg te bewandelen: wel meer Pleidooi voor Amerikaanse hulp. Onder de titel „De enige hoop van Indonesië" wordt in het katholieke weekblad „Amerika", dat te New York verschijnt, een opmerkelijk plei dooi geleverd voor Amerikaanse eco nomische en culturele steun aan In donesië. De schrijver is de heer H. Bastiaanse, die 25 jaar missionaris in Indonesië is geweest. In het artikel wordt er op gewe- DE NACHTEGALEN ZINGEN Er zit in Zoutelande een nachtegaal genesteld, vlak bij een woning. Hij zingt. Als het stil wordt in het dorpje en duister, begin hij. Uren houdt hij het vol. En er zullen meer nachtega len zijn in Zeeland. En ook zij zingen. Uit volle borst. Dat is natuurlijk niet belangrijk. Er zijn veel belangrijker dingen in de wereld. Een krant, die zichzelf res pecteertmaakt van zoiets zelfs geen bericht. Dwaas eigenlijk, dat de kranten zo vol staan met berichten over onpret tige dingen. Men zou haast gaan den ken, dat journalisten zwartkijkers zijn. Het nachtegalenlied, zij vermel den het niet. En het behoort toch tot de zeldzame dingen, die een mens een warm geluksgevoel kunnen geven. Ook met het geluk is het echter raar gesteld: Men hunkert er naar en als het voor het grijpen ligt, laat men het liggen. Men jakkert liever. Hoevelen zullen naar de nachtegaal gaan luisteren uit Zeelands steden? Het kost weinig tijd en weinig moeite. En de nachtegaal zingt maar zo hort s opgeleide rimboesoldaten, "jon- is, die in de tweede wereldoorlog zen, dat de slechte financiële toe stand één der voornaamste oorzaken is van de bestuursverwarring in In donesië. De communisten hebben be wezen, dat zy verwarring handig kunnen uitbuiten. Sedert het misluk te oproer van Tan Malakka is ech ter geen communistische opstand voorgekomen. De schrijver ziet echter gevaar in het huidige Indonesische leger, dat samengesteld is uit door de Japan ners '"3 gjg|jujK|j|f•- gens, dienst moesten nemen in verban! met een mogelijke invasie door de Amerikanen. Met de Japanse wa pens, die zy behielden, vochten zij als guerilla's door tijdens de strijd om de onafhankelijkheid. Hun opvoe ding bestond slechts uit vechten. Roof en plundering zit hun in het bloed. Nu zij hun onafhankelijkheid bereikt hebben, weigeren zij naar 't platteland terug te keren. De com munisten zouden gemakkeleijk een beroep op hen kunnen doen. Niet om de communistische theorieën, want zij hebben geen duidelijk beeld van wat het communisme eigenlijk be tekent, doch. eenvoudig, omdat zy rusteloos zijn. Een opstand onder leiding van de communisten zou een uitlaat verschaffen voor hun ruste loosheid en ontevredenheid. Het vraagstuk, wat men moet aanvan gen met dergelijke soldaten, is ech ter niet zo dringend als een crisis, die voortspruit uit overbevolking, armoede en analphabetisme onder 't gewone volk. Deze onopgeloste moeilijkheden scheppen een vruchtbare bodem voor een potentiële groei van het commu nisme. Het artikel besluit: „Het communisme in Indonesië zal slechts kans krijgen, indien de regering in gebreke zou blijven wer kelijke vooruitgang op sociaal ge bied en op het terrein van de volks opvoeding te weeg te brengen en in dien zij niet de huidige lage levens standaard zou verhogen. doch dan met mate kopen dan we kunnen uitgeven en het verschil zien te lenen. Dit lenen ging in 1946 en 1947 nog wel, maar nadien toch niet meer zo gemakkelijk; het zou dan ook zeker spaak zijn gelopen, ware het niet dat de Marshallhulp (en nog wel gra tis) voor het nodige geld had ge zorgd. MILLI ARDEN. Wagen we ons thans aan een paar cyfers, dan blijkt dat in 1949 onze uitgaven voor o.a. goederenaanko pen, dienstenverkeer, te betalen ren ten, aflossingen van verstrekte cre- dieten in totaal 6Ü milliard heeft gevergd. We ontvingen door goede renverkoop, ontvangen dividenden en dienstenverkeer 5% milliard. Er was dus 1 milliard nodig om dit gat te stoppen. We ontvingen evenwel meer en wel ca 1 Vz mil liard door Marshallschenking, credie- ten en verkoop van effecten. En met die Vz milliard extra kochten we wat goud en buitenlandse deviezen als appeltje voor de dorst en hier mee sloot onze betalingsbalans weer als een bus. Een goede minister van Financiën laat het hier natuurlijk niet bij; hij vertelt nog tal van andere bijzonder heden. Eén hiervan is, dat er zo'n nauw verband is tussen het gat in onze betalingsbalans ende geld- hoeveelheid in het binnenland. Eigenlijk is dit ook wel begrype- lijk. Hoe meer geld er in circulatie komt, hoe meer koopkracht er is en hoe groter de drang wordt om (onno dig) in te voeren. Deze extra koop kracht oefent ook een zuigkracht uit op hetgeen er geproduceerd is in eigen land, waardoor er te weinig overblijft voor de uitvoer. Bovendien zal die extra koopkracht vrijwillige werkloosheid en lage arbeidsproduc tiviteit in de hand werken. HET GAT. De minister van Financiën moet het ene oog gericht houden op dat gat in die betalingsbalans, op een zo doelmatige invoer, op een zo groot Het Nederlandse Roode Kruis organiseert, zoals gemeld, ge durende veertien dagen door het gehele land 'n inzamelings actie. H.M. Koningin Juliana schreef hiervoor bovenstaande aanbeveling. pFannen in de war kan sturen. En als we nu weten, dat het verder stij gen van de geldcirculatie grotendeels afhankelijk is van het feit of de over- igelyke uitvoer en zijn andere oog de geldcirculatie, die al zyn mooie 't Bezoek dat H.M. Koningin Juliana en Z.H. Prins Bernhard deze week aan Frankrijk zal brengen, is voor dit land een groot evenement. Reeds gerui me tyd is men bezig voorbereidingen te treffen, zowel in als buiten het Ely- see Paleis, waar het Koninklijk echtpaar zal verblijven. Deze foto toont het „Salon des Dames" in het Elysee Paleis, dat ter beschikking van Koningin Juilana zal worden gesteld. heid zelve de tering naar de nering weet te zetten m.a.w. niet zoveel uit- ge-'t dat zij ^!d moet lenen op kor te termijn, dan voelen wij wel, dat ons financieel-economisch mechanis me heel veel weg heeft van het fijne raderwerk uit uw polshorloge of wekker. Er is niet veel nodig om brokken te maken. Wij laten het hierbij. 1949 was niet ongunstig doch mede dank zij mee vallertjes als gunstige oogsten in Nederland en ongunstige elders als mede de extra uitvoer naar Duits land. Het is moeilyk de toekomst te'pei len, doch zeker is, dat de grote over heidsuitgaven een groot gevaar vor men voor onze geldcirculatie. Zelfs de regering ziet dit in en we zullen dus maar afwachten in hoeverre zij er in slaagt dit gevaar af te wen telen. (Nadruk verboden). De mening van de generaals Bradley en Clay. Generaal Bradley, chef van de Ame rikaanse strijdkrachten, heeft Vrijdag in een toespraak de Ver. Staten aan gespoord snel de leiding te nemen van de Westelijke wereld. Dit was de bes te manier om de huidige „halve oor log" te voeren. Generaal Clay zei in een toespraak „dat hij zijn uniform niet had uitge trokken indien hij van mening was, dat een oorlog aanstaande moet wor den geacht". Dat klonk hoopvol. Hij voegde er helaas aan toe: „Ik ben wel van me ning, dat de Sowjet-Unie voorberei dingen treft voor een oorlog in de toe komst, waarschijnlijk over een jaar of tien". Dat klonk weer minder hoopvol. Enfin, in een jaar of tien kan veel gebeuren. 82. Intussen was Jimmy Brown zich niet in het minst bewust welk een ravage hij had aangericht onder het moreel van zijn tegenstanders. Via Cala- mademmen en Kippenburg was hij naar Sloten ge ijld en vandaar naar IJlst en Sneek. En bij elke contróle werd hij toegejuicht en aangemoedigd door een steeds geestdriftiger wordende Sietske, die in de auto van Piet Potlood de grootste moeite had de fameuze rijder bij te houden. De ver slaggever begon er zelfs van te mopperen. „Ik krijg niet eens de tijd om mijn krant op de hoogte te houden van het verloop van de wedstrijd", riep hij wanhopig uit. ,,Zeg die aap toch eens dat hij wat kalmer aan doe, dan kan ik tenminste een stukje van mijn verslag doortelefoneren". Het Wereldgebeuren Dreigend gevaar Dit keer is in deze rubriek het woord aan de Britse journalist Ward Price, een dergenen, die de gebeurte nissen in Azië op lange termijn veel belangrijker acht dan de verschuivin gen in Europa. Het bestaansrecht van deze mening wordt verdedigd in on derstaande beschouwing: Ieder, die zich nog de toestand in Europa kan herinneren van de jaren 1938-'39, toen het langzaam maar ze ker op een oorlog aanliep, kan thans een grimmige parallel trekken met de situatie, zoals deze zich momenteel in Zuid-Oost-Azië ontwikkelt. Het huidige communisme, dat gelijk twaalf jaar geleden het nationaal so cialisme steeds dreigender begint te worden, vindt daar nog slechts wei felende en verdeelde tegenstanders tegenover zich. Week na week wordt het gevaar groter. Het laatste bol werk van de Chinese nationalisten, Hainan, is gevallen, waardoor de weg naar Frans Indo-China is geopend; de ongeregeldheden in Malakka ne men met de dag toe; in het hartje van het vredige Singapore werd een bom geworpen naar de Britse gouverneur; in Honkong vonden de laatste dagen tal van incideiiten plaats; in Saigon werd op klaarlichte dag een Frans di plomaat vermoord. Al deze incidenten voorspellen een groots militair offensief der commu nisten. Doch terwijl het gevaar steeds dreigender wordt, houden de Westerse mogendheden hun aandacht blijvend geconcentreerd op Duitsland en spe ciaal op Berlijn. Deze voordeur van het Stalinisti sche rijk wordt door de Westerse mo gendheden goed bewaakt; daarente gen is het weer de achterdeur in Oost- Azië waardoor waarschijnlijk het vol gende offensief zal losbarsten. Ame rikaanse ambassadeurs, zoals dr. Phi lip Jessup en Griffin zwerven thans door het Verre Oosten zoals Norman Davi^kort voor het uitbreken van de tweeor wereldoorlog de Europese hoofdsteden bezocht. „Economische missies" ontwerpen plannen en doen voorstellen om het Oosterse levens peil te vei"beteren. Er zal echter een generatie voor nodig zijn om deze herstelplannen ten uitvoer te bren gen; en 't communistische gevaar is dreigend Nog altijd liggen over de grens ten Zuiden van Mao's troepen de rijkste rijstvelden van de gehele wereld. Door wie wordt deze gevulde rijstschuur bewaakt? In Indo-China door Franse troepen, die grotendeels bestaan uit leden van het Vreemdelingen-legioen, die door de inheemse bevolking wor den beschouwd als indringers; in Si- am door vijf divisies zonder enige mo derne uitrusting, in Birma door een regiment, dat de handen vol heeft aan de onophoudelijke binnenlandse twis ten. De" optimisten, die menen, dat de Chinese communistische regering te veel interne moeilijkheden zou hebben om met haar troepen een agressie buiten de Chinese grenzen te onder nemen, zouden zich af kunnen vra gen hoe de Chinese machthebbers de ontevredenheid van de hongerende Chinese be.volking beter tevreden kunnen stellen dan door zich te ver zekeren van de ryke hulpbronnen der zwakke staten aan China's Zuid grens. Dat de communisten Z. O. Azië zullen binnen dringen is onver mijdelijk. Eén ding zou hen misschien nog kunnen afschrikken het risico nl. daarbij in een overhaaste oorlog te kunnen worden betrokken, waar voor Rusland en zyn satellieten (nog) niet klaar zyn. Is dit risico groot ge noeg om Moskou een adempauze te gunnen De Verenigde Staten zullen wapens naar Indo-China zenden, terwyl 70 millioen dollar aan Siarn is beloofd. De Amerikaanse hulp moge dan een bijdrage zyn tot de verdediging van deze vier verleidelijke objecten - Indo-China, Malakka, Siam en Bir ma voldoende is deze echter niet. Het is moeilyk te geloven, dat Ame rika troepen zou blijven sturen voor een wereldoorlog op kleine schaal in deze afgelegen hoek der aardbol. Het is daarom zaak, dat de Zuid-Oost Aziatische landen zelf maatregelen treffen en hun defensieve kracht ver hogen door hun defensieplannen te coördineren. Woningbouw in Maart. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen in Maart 1950 3893 nieuwe woningen gereed. Voor de overeenkomstige maand van de jaren 1946 t.m. 1949 zijn deze cijfers resp. 58, 149, 2123 en 3455. In het eerste kwartaal van 1950 werden 10.498 woningen voltooid (eerste kwartaal 1949: 9505). In Zeeland kwamen in Maart 164 woningen gereed (v. j. 240),

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 3