PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Mijnramp te Gelsenkirchen brengt rouw in het Ruhrgebied 0£ BILT ZAL HET NU RUSTIG BLIJVEN OP CELEBES Familie in Bergen op Zoom beleeft spannende dagen HET KLEUTERONDERWIJS IN ZEELAND MOET BETER WORDEN VOO SPELT 193e Jaargang - No.l 19 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F vaD de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.. G. Balllntijn. Pi.verv.j W Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS* 32 ct. per week: I 3.90 p. kw.; fr. p. p. t 4.15 0er kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 22 Mei 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regelsi: van 1—5 regels t 1.—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr 353300 P.Z.CX. Middelburg. Bur VUsstngen Walstr 58—60 tel 2355. 4 lijnen (b;g.g. 2861 of 2160): M"burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr Mauritsstr 12. tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijstr. 2; Zierikzee- N. Bogardstr. C 160. tel. 26 63 slachtoffers te betreuren „Week tot het voorkomen van ongelukken" in West-Duitsiand. Zaterdagavond heeft zich in een steenkolenmijn te Gelsenkircuen Rotthausen in het, Ruhrgebied een hevige ontploffing voorgedaan, die volgens de laatste gegevens 63 slachtoffers heeft gekost. Zeven en dertig arbeiders werden gewond, waarvan drie ernstig. Hartverscheurende tonelen speelden zich af bij de ingang van de mijn, toen bekend gemaakt werd, dat de reddingswerkzaamheden waren ge staakt, omdat er geen hoop meer bestond, dat nog overlevenden naar boven gebracht konden worden. De ontploffing, die op 930 m. diepte ontstond, is vermoedelijk veroor zaakt door mïjngas. De mijn is eigendom van de Dabl- buseh mjjnbouwmaatschappij. De red dingsploegen werden in hun werk zeer bemoeilijkt door gebrek aan zuurstof. De ploegen bleven de gehe le nacht doorwerken om zich door 150 meter puin te graven. Ofschoon onmiddellijk na de ont ploffing de branddeuren werden ge sloten, moesten de mijnwerkers in de andere gangen zich haasten om uit de mijn te komen, omdat de liitte zo groot werd, dat de lucht niet meer in te ademen was. De ramp in de mijn van de Dahl- bus mijnbouwmaatschappij is op één na de ergste, welke sinds het einde van de oorlog in Duitschland is voorgekomen. De ergste was die te Kamen, in Westfalen, waarbij even eens tengevolge van een ontploffing, in Februari 1946 400 mijnwerkers om het leven kwamen. Het laatste ernstige ongeluk in de Dahlbuschmrjn geschiedde in 1943, waarbij 32 mijnwerkers om het le ven kwamen. De West Duitse minister van Arbeid, Anton Storch, heeft vooruit lopend op het onderzoek naar de oorzaak van de ramp, verklaard, dat deze is veroorzaakt door het gebruik van „moderne werkwijzen", inge voerd om de productie van de mijn op te voeren en als gevolg van een ..zekere achteloosheid" der mijnwer kers. De Dahlbuschmijn, een der kleinste in liet Ruhrgebied. is eigendom van Belgische eigenaars. Er werkten on geveer 4000 man. De mijn kon de laatste tijd op zeer goede productie cijfers bogen. In het gehele Ruhrgebied wordt over de ramp gerouwd. Velen der slachtoffers zijn afkomstig uit het plaatsje Rotthausen. Vier leden uit één gezin kwamen om het leven. Een dergenen, die de ramp overleefde deed er vijf uur over om na de ont ploffing de aardoppervlakte te berei ken, waarbij hij over de lijken van zijn gedode kameraden moest klim men. Binnen enkele dagen zal een aan vang worden gemaakt met de her stellingswerkzaamheden. Het werk in de mijn zal zo spoedig mogelijk wor den hervat. Een tragische bijzonderheid is, dat Zondag in West-Duitsland „een week tot het voorkomen van ongelukken" zou ingaan, een actie om het aantal bedrijfsongevallen te verhinderen. De West-Duitse minister van Arbeid, Storch, noemde het in het parlement „beklemmend", dat de week moest ingaan met zulk een ramp. De minister deelde verder nog me de, dat zich in 1949 in de Duitse in dustrie gemiddeld per maand een honderdduizend ongelukken hebben voorgedaan. Hij deed een beroep op werkgevers en werknemers om volle dig samen te werken bij het in acht nemen van alle veiligheidsmaatrege len. Ook verzocht hij in de gevaarlij ke industrieën het verrichten van overwerk te vermijden. De Britse en Franse Hoge Com missarissen 'in West-Duitsland heb ben telegrammen van deelneming ge zonden aan bondskanselier Adenauer. Russische treiiers worden angstvallig gadegeslagen. De Russische treiiers en het s.s. „Tambof", waarvan de verschijning in het Kanaal sensatie in de Britse pers heeft gewekt, hebben Zondagoch tend de baai van Falmouth verlaten. Zij vertrokken in Westelijke richting. De kapitein van de „Tambof" ver klaarde Zaterdag dat de schepen, na het innemen van brandstof, naar de Zwarte Zee ter visvangst zouden gaan. Later wierpen Russische treiiers 't anker uit op een afstand van twee mijl van de vissersplaats Porthyhleven, aan de Mounts-baai, in Cornwall ge legen. De Britse kustwachten volgden de bewegingen der Russische vaartuigen langs de Engelse kust nauwkeurig. Van al het doen en laten der Russi sche schepen wordt verslag uitge bracht aan de opperbevelhebber van de Britse vloot, die zijn hoofdkwartier te Plymouth heeft. Sneltrein RomeParijs ontspoord. Op enkele kilometers afstand van Parijs is Zondagochtend de sneltrein uit Rome ontspoord, waarin zich tal van bedevaartgangers bevonden, voornamelijk Belgen. De stoker, de machinist en drie passagiers werden ernstig gewond. De trein reed met een vaart van 105 km. langs een wissel, waar een snelheid van 30 km. was voorge schreven. Vermoedelijk is dat de oor zaak van het ongeluk. Onbewaakte overwegen eisten weer slachtoffers. Op een onbewaakte overweg onder de gemeente Schagen is Zaterdag middag de 23-jarige mej. Baay door de trein van Den Helder naar Alk maar gegrepen en op slag gedood. Zij werd dermate ernstig verminkt, dat het geruime tijd duurde voor de po litie er in slaagde haar identiteit vast te stellen. Zondagmiddag is de 15-jarige Simon van Laarhoven uit Kaatsheuvel, op de onbewaakte overweg aan de Delmer- weg te Tilburg, door een diesel-elec- trische trein gegrepen en eveneens op slag gedood. De jongen wilde een be zoek brengen aan zijn vader, die in het sanatorium „De Klokkenberg" te Tilburg is opgenomen. Vogelpest breidt zich niet verder uit. MAATREGELEN WORDEN VERZACHT. Het optreden van pseudo-vogelpest in ons land blijft tot dusver gelocali- seerd, aldus deelde men Zaterdag van de zijde van het ministerie van land bouw mede. Uitbreiding is vrijwel voorkomen en in deze gunstige situatie heeft de minister aanleiding gevonden de be perkingen ten aanzien van liet ver voeren van levend en dood pluimvee, broedeieren, pluimveemest en -ver pakkingsmateriaal, naar en uit het Zuiden van het land te verzachten. Het gebied, waarin deze beperkin gen blijven gelden tot nu toe het gebied ten Zuiden van de grote ri vieren is thans ingekrompen tot een strooit grondgebied van circa 5a/> kilometer breedte langs de Belgische grens. Het verbod tot het houden van pluimveemarkten, keuringen en ten toonstellingen, enz. in het gehele land blijft onverminderd van kracht. Politieke partijen zullen om de macht in de Eenheidsstaat vechten. Volgens de correspondent van Aneta te Makassar is thans een rege ling bereikt, waarvan mag worden verwacht, dat zij tot herstel van de normale toestanden op Zuid-Celebes zal leiden. In tegenwoordigheid van de Amerikaanse en de Belgische waarnemer van de U.N.C.I. zijn bespre kingen gevoerd tussen de chefs van de staven van de A.P.R.I.S. en het K.N.I.L., waarbij volledige overeenstemming werd bereikt. Zowel de troe pen van de A.PJt.I.S. als die van het ILNXL zouden worden gecon signeerd en de handhaving van de orde werd opgedragen aan de mili taire politie van beide legers, die daartoe zullen samenwerken. Volgens bepaalde persberichten zou den de schietpartijen in Makassar zijn begonnen toen militairen van de A.P. R.I.S. op kampementen van het K.N.I. L. schoten. Militaire waarnemers van de U.N.C.L zouden althans deze me ning zijn toegedaan, doch bij informa tie weigerde een woordvoerder van de U.N.C.I, te bevestigen, dat aan deze zijde geconstateerd zou zijn, dat de A.P.R.I.S. niet bereid of in staat was orde en rust tc herstellen. DE EENHEIDSSTAAT. Een bijzondere correspondent van het A.N.P. wees er in een overzicht van de toestand, welke is ontstaan na het bereiken van de overeenstemming over de vorming van de eenheidsstaat op, dat niet zozeer staatsrechtelijke dan wel politieke overwegingen, ge pousseerd door Djocja, hierbij een rol hebben gespeeld. Inplaats van de fede ratieve staat, welke men als een schep ping van de Nederlanders beschouwde, heeft men een eenheidsstaat willen stellen als schepping van de nationale strijd. Men verwacht een herleving van de strijd der politieke partijen onderling, waarbij de scheidslijn zal liggen tussen communisten en communistisch-ge- zinden enerzijds en de rechtse partijen met de socialistische anderzijds. De communistisch gezinde partijen zul len wellicht het in de nieuwe grond wet op te nemen art. 33 van de grond wet van Djocja aangrijpen om de eco nomische overeenkomst van de R.T.C. op het punt van de Westerse bedrijven te niet te doen. Men zou zelfs Hatta, van wie men een stipte naleving van de R.TC.-overeenkomsten verwacht, min of meer willen uitschakelen door hem als vice-president tot een „natio nale figuur boven de partijen" te ma ken. In elk geval is men er van overtuigd, dat de strijd om de invloed van de po litieke partijen op de toekomstige re gering in de komende weken het poli tieke leven zal beheersen. President Soektfrno heeft Zaterdag in een radiorede betoogd, dat ,,West- Nieuw-Guinea moet en zal terugkeren tot Indonesië". Soekarno zeide voorts, dat het Indonesische volk, met uitzon dering slechts van een kleine groep, met ongeduld waclit op de definitieve geboorte van de eenheidsstaat. Moh. Roem, de Hoge Commissaris van Indonesië in Nederland, heeft te genover een Aneta-correspondent in Den Haag verklaard, dat de verande ringen, welke zich op "het ogenblik in Indonesië voltrekken, een binnenland se Indonesische aangelegenheid vor men. Zijns inziens zal ook het unitaris me zich daar aan de R.T.C-overeen- komsten houden en zal er geen veran dering komen in de samenwerking met Nederland en met de wereld in het al gemeen. De heer Roem zeide voorts, dat zijn verblijf van ongeveer vijf maanden als Hoge Commissaris in Nederland zijn vertrouwen in de mogelijkheid van een nauwe samenwerking heeft versterkt. Bertha kan in Singapore een hongerstaking niet volhouden. Het Nederlandse meisje Bertha de Hartogh, dat, zoals gemeld, na jaren terug is gevonden in Malaklca en sinds haar ouders het bij de inval van Japan in Indonesië, bij een in landse vrouw achterlieten, door deze is .opgevoed en naar Malakka is ge bracht, wil haar tweede moeder niet verlaten. Zij ging Zaterdag in hon. gerstaking, maar heeft dit nog geen dag kunnen volhouden. Bertha's pleegmoeder Aminah werd bij gerechtelijke uitspraak gescheiden van haar pleegkind. Zij mocht Bertha in het ..Social Welfare Centre" te Singapore bezoeken en vertelde na 't bezoek, dat het meisje weigert te eten of te slapen en met zelfmoord dreigde als zij terug gezonden zou worden naar haar ouders in Bergen op Zoom. De Nederlandse consul-generaal in Singapore heeft een plaats voor het meisje geboekt op het schip „Sur- riento". dat Dinsdag naar Nederland vertrekt. Twee verpleegsters uit In donesië zullen haar vergezellen. Aminah heeft appèl aangetekend te gen de uitspraak, die het kind toege wezen heeft aan haar ouders in Ne derland. SPANNENDE DAGEN De familie de Hartogh aan het Em- maplein te Bergen op Zoom wacht in middels in spanning de komende ge beurtenissen af. Natuurlijk zijn wij blij met de uit spraak van het gerecht te Singapore, verzekerde vader de Hartogh tegen over het A.N.P., maar wij hadden toch eigenlijk niets anders verwacht. In een andere uitspraak zou ik niet hebben berust. Wij hebben toch het recht op ons kind. Wij zijn blij met de uitspraak, maar ons geluk is nog getemperd zo lang wij Bertha niet bij ons hebben. Het zal een opluchting voor ons zijn als zij eenmaal op de boot zit. Zo wacht in Bergen op Zoom een gezin op het dochtertje, dat men in acht jaren niet meer heeft gezien... N.C.R.V. laat televisie in Amerika bestuderen. Met de „Nieuw Amsterdam" zal op Dinsdag 30 dezer de heer G. Hoek, programmaleider van de Ned. Chr. Radio Vereniging, naai'. Amerika vertrekken. Hij zal een studiereis van enkfie maanden maken om de ippge- lijkFfeden te onderzoeken, welke voor de N.C.R.V. aanwezig zijn, wanneer de televisie ook in Nederland haar intrede zal hebben gedaan. Na zijn studiereis, waarin de heer Hoek nauwe contacten hoopt te leg gen, zal hij nog een bezoek brengen aan Canada en daar reportage ma ken van het leven in de kampemen ten van Nederlandse emigranten. Britse zeelieden in Dantzig vastgehouden. De Poolse autoriteiten te Dantzig hebben Vrijdag drie Britse officieren van boord gehaald van het Londense stoomschip „Batavia". Beweerd werd. dat een Poolse vrouw aan boord zou zijn gesignaleerd en dat in verband daarmee de officieren moesten wor den verhoord. De autoriteiten hebben de Britse consul-generaal verzekerd, dat het hier alleen maar een onderzoek be treft. Export van boter naar West-Duitsiand opgeschort. Tengevolge van de gedaalde Duitse binnenlandse boterprijs was de Ne derlandse boter-import in West- Dlitsland in de laatste weken reeds sterk ingekrompen. Met ingang van vandaag heeft de Nederlandse rege ring echter, in afwachting van nadere besprekingen, op verzoek van de West-Duitse bondsstaat, de export van boter naar West-Duitsland tot nader oredr stopgezet, zulks ter voorko ming van een verstoring op de Duit se binnenlandse markt. Deze maatregel was reeds voordien getroffen ten aanzien van de Neder landse invoer in West Duitsland van gecondenseerde melk en melkpoeder. Koningin Juliana legde padvindstersbelofte af. Zaterdagavond legde H.M. de Ko ningin op het centrum „Buitenzorg" in de kring van hoofdleidsters en commissarissen van de padvindersbe weging uit het gehele land, de pad vindstersbelofte af. „Het Indonesische volk zal niet betalen...." De woordvoerder van het ministerie van Voorlichting der R.I.S. heeft Za terdagavond met nadruk verklaard, dat het ..niet het Indonesische volk is, dat de schade zal betalen tenge volge van het optreden van de een heden van het Nederlandse leger." Vrijdagavond is een hevige brand uitgebroken in een kledingmagazijn, dat in de belangrijkste winkelstraat van Apeldoorn is gelegen. Hoewel de brandweer van Deventer, Arnhem en een paar buurdorpen onmiddel lijk kwam assisteren, kon niet worden verhinderd, dat behalve het kle dingmagazijn ook nog twee aangrenzende panden, waarin een warenhuis was gevestigd, in de as werden gelegd. Meisje werd geschaakt door voddenkoopman. De Haagse politie heeft proces ver baal opgemaakt tegen de 42-jarige voddenkoopman K. ter zake van schaking van de 17-jarige E. J. G. uit 's-Gravenhage. Dit meisje was op 6 April uit de ouderlijke woning weg gelopen om met een voddenkoopman mee te gaan. Deze ontmoette diezelf de dag een collega die het meisje meenam naar zijn woning. Hier heeft het meisje vertoefd, tot het door de recherche ontdekt werd. Het kind is naar de ouders teruggebracht. Weer vogelpest geconstateerd. Bii de pluimveehouder Van der Burg in Berkel en Rodenrijs is vo gelpest geconstateerd. De hoender stapel van 600 stuks is afgemaakt. Hij mocht niet roken. Een veertienjarige knaap is uit het ziekenhuis aan het Westeinde in Den Haag, waar hij was opgenomen tot het on dergaan van een breukoperatie, weggelopen omdat hem verbo den was op de ziekenzaal te., roken. Niet in alle opzichten bevredigend Het rapport, dat de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel werk, dezer dagen uitbracht over het kleuteronderwijs in Zeeland, wil een stimulans geven aan de Schoolbesturen en gemeentebesturen om zo moge lijk met nog meer enthousiasme te wei-ken aan de verbetering van het kleuteronderwijs. Het is duidelyk, dat zo'n rapport gebreken moet beklemtonen, maar het zal toch velen verrassen, dat slechts vijf kleuterscholen in Zeeland de en quête volledig konden doorstaan en het predicaat „voldoet aan de gestelde sociaal-hygiënische en paedagogische normen" kregen. Prof. Pootjes voorlopig vrij. Onder storting van een borgsom van f 10.000,heeft de 59-jarige professor J. W. Pootjes van de „Ho geschool der cultusvrije Christusbe lijders" te Hilversum na ruim 9 maanden voorarrest zjjn voorlopige vrijheid herkregen. Wegens verdach- te's zwakke gezondheidstoestand had de verdediger, mr. Benno Stokvis, reeds geruime tijd geleden verzocht zijn cliënt in vrijheid te stellen. Hangende een tweede psychiatrisch onderzoek was de rechtbank daar tot dusverre niet toe overgegaan. Za terdag zou de zaak opnieuw behan deld worden, doch de psychiatrische rapporten waren nog niet uitge bracht. De rechtbank nam daarop in raadkamer het besluit de schorsing te gelasten van verdachte's preventieve hechtenis. De voortgezette behandeling van de zaak is nu bepaald op 21 Septem ber. 1 Dat is heel weinig, maar het rapport zegt direct daarbij: ,.Men hoede zich voor de conclusie, dat alle overige scholen volkomen in gebreke blijven' Wij zouden dit nog even willen aan. dikken, door op te merken, dat we niet de indruk hebben als zou in Zee land het kleuteronderwijs op een lager trap staan dan in andere streken van Nederland, die een grote plattelands bevolking hebben en voorts, dat er heel wat meer dan 5 scholen zijn, waar do kleuters alleszins acceptabel zijn ondergebracht en volkomen verant woord worden bezig gehouden. In de Prov. Zeeuwse Courant wer den reeds verscheidene malen uitvoe rige gegevens over het kleuteronder wijs in Zeeland gepubliceerd, zodat we met enkele korte opmerkingen uit dit rapport kunnen volstaan. AANTAL KLEUTERSCHOLEN. Op 15 April 1949 bleken er 111 kleu terscholen in Zeeland te zijn, daarvan waren 11 scholen openbaar. 44 Prot. en 37 R.K. Van de Zeeuwse gemeenten bleek 30.7 het zonder kleuterschool te stel len. Hot rijksgemiddelde ligt op 22 Dit nadelig verschil voor Zeeland, laat zich eenvoudig verklaren uit het grote aantal kleine gemeenten, dat Zeeland heeft. Naar evenredigheid van de be volking slaat Zeeland wat het aantal scholen betreft juist een zeer goed fi guur tegenover de rest van Nederland. De omvang van het kleuteronderwijs in Zeeland stemt tot tevredenheid. DE LEERLINGEN. Uitgaande van de volkstellingscijfers 1947 blijkt, dat 52 van de Zeeuwse kleuters een kleuterschool bezoekt en dat er dus een belangrijke uitbreiding van het kleuteronderwijs gewenst is. De kleuterscholen hadden echter slechts wachtlijsten met totaal 810 aan vragen. Er waren in Zeeland 10 kleuterscho len met minder dan 30 leerlingen. Het rapport concludeert, dat in Zeeland met zijn kleine dorpen het minimum aantal van 30 leerlingen niet als subsi die-voorwaarde gesteld dient te wor den. DE NORMEN. Uit het rapport blijkt voorts, dat aan de sociaal-hygiënische normen 15 procent van de scholen geheel voldeed. Dit betekent uiteraard niet dat in de 85 onvoldoende scholen de toestan den zo heel erg moeten zijn. Wanneer we bijvoorbeeld bij de eisen lezen, dat er evenveel klerenhaakjes in de gang moeten zijn als er leerlin gen zijn en dat men dus al „onvol doende" kan krijgen door het ontbre ken van een of twee klerenhaakjes, dan begrijpt ieder de rekbaarheid van het begrip onvoldoende, zoals dat hier gehanteerd moest worden. OPLEIDING. Aan alle paedagogische eisen, wat betreft leerkrachten, leermiddelen enz. voldeden 21 scholen. Er waren bij 't kleuteronderwijs in Zee land totaal 222 leerkrachten en help sters. Van de schoolhoofden waren 42 en van de onderwijzeressen 63 niet gediplomeerd en zij volgden ook geen opleiding. Intussen is er leven dige belangstelling bij de jongere helpsters voor de opleidingen, die in Zeeland bestaan. Vooral de R.K. scholen hebben be hoefte aan meer leerkrachten. FINANCIËN. De subsidiëring van de scholen laat vooral in O.Z-Vlaanderen te wensen over. Het algemeen gemiddelde voor Zeeland bedraagt 9.10 per leerling. Voor Oost Zeeuwsch-Vlaanderen is het slechts 5.80. De materiële exploitatiekosten (dus met aftrek van salarissen) blijken in Zeeland te komen op gemiddeld 11.80 per leerling. Aan de statistieken, die bij het rap port zijn gevoegd, ontlenen wij ten slotte nog. dat de totale inkomsten van het Prot. Kleuteronderwijs over 1948 bedroegen 118.162, voor het R. K. onderwijs 44.246 en voor het Ov. Bijz. onderwijs 48.246. Dodelijk ongeval in gasfabriek. Toen Zaterdagavond laat de nacht ploeg op de gasfabriek te Steenwijlc in dienst kwam, vond men daar de 52-jarige reserve-stoker J. Orsel in bewusteloze toestand. Het bleek dat door de hoge spanning een stop uit een der syphons was losgeraakt, waardoor ongezuiverd gas ontsnapte. Gedurende vier uur heeft men ge tracht de levensgeesten op te wek ken, dit mocht echter niet baten. Het slachtoffer laat een vrouw en zes kinderen achter. Japanse prinses Taha gehuwd met 'n burger. KEIZER HIROHITO BRAK MET DE TRADITIE Duizenden Japanners hebben Zatre- dagmorgen prinses Taka toegejuicht, de 20-jarige dochter van keizer Hiro- hito, die in het huwelijk trad met de 26-jarige burger Takatsoekasa, een employé van een museum. De keizer lijke ouders waren bij de plechtighe den aanwezig, hoewel de traditie voorschrijft, dat zij zich niet met de volti-ekking van het huwelijk mogen inlaten. De plechtigheid was een merkwaar dige mengeling van oude en moderne gebruiken. De bruid droeg een offi cieel hofgewaad, niet de traditionele bruidstooi van twaalf kimono's over elkaar, doch een rosedimono met schildpadpatroon en afbeeldingen van twee naar elkaar toegewende witte duiven, en een onderkleed met sleep. Haar zwarte haar was in het midden gescheiden, het gelaat zwaar gepoe derd. De keizer en de bruidegom wa ren in Westerse officiële kledij met hoge hoed. De huwelijksplechtigheid, waarbij de pers niet aanwezig mocht zijn, werd geleid door drie Sjino-priesters. Prinses Taka is nu mevr. Takatsoeka sa zonder meer. Haar echtgenoot is evenwel een lid van een der vijf voornaamste Japanse families. Voor MacAarthur per decreet alle Japanners tot „burgers" verklaarde, behalve de gezinsleden van de keizer, was Takasoekasa een prins. Ambon was altijd trouw. De stichting „Door de eeuwen trouw", heeft het initiatief genomen om op korte termijn voedsel èn medi camenten naar Ambon te zenden. Mocht de Nederlandse regering niet geneigd zijn stappen te doen om de hongerblokkade te helpen beëindi gen. dan zal de stichting een ouiten- lands schip of schepen charteren om daarmede voedsel en medicamenten naar Ambon te zenden. Dit deelde de voorzitter van het dagelijks bestuur der stichting, de heer H. Coenradi uit Eindhoven, mede. De stichting gelooft niet, dat daartegen van Nederlandse zijde be zwaren gemaakt zullen worden. Bestrijding van runder-t.b.c. nu overal verplicht. Krachtens een beschikking van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening wordt met ingang van 1 Juni a.s. Noord-Brabant als laatste provincie aangewezen, waar voor veehouders de verplichte aan sluiting bij de provinciale gezond heidsdienst voor dieren geldt. Dit be tekent, dat ook in Noord-Brabant voortaan de veehouder zyn vee re gelmatig op tuberculose moet laten onderzoeken. Op het graf van wijlen de heer Edo Bergsma. oud-burgemeester van En schedé, en oud-voorzitter van de A.N. J., is een monument onthuld als blijk van waardering voor hetgeen de heer Bergsma voor 't Twentse kantoencentrum heeft verricht. MINDER WARM Geldig tot Maandagavond. Veranderlijke bewolking met na de eerste morgenuren vrijwel overal droog weer. Meest matige wind tus sen Zuid en Zuid-West. Minder warm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1