PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Grootse herdenking in Kapelle van gesneuvelde Fransen Westerse ministers bezorgd over het lot van de krijgsgevangenen DE BILT Deze week Raad Oost-Sumatra achter eenheidsstaat GELDCIRCULATIE NAM MET SLECHTS 220 MILLIOEN TOE Twee doden bij vechtpartij in café te Sittard. MILITAIR TOESTEL MIDDEN IN HAARLEM NEERGESTORT Talrijke hoge autoriteiten wonen plechtigheid op begraafplaats bij VOORSPEL!: 193e Jaargang - No.l 13 Directie F van de Velde en F. B, den Boer Adj VV de Pagter. Hoofd red. G. Bililntyn, Pl.verv.s W. Leertouwer en A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 D kw.; fr. p p. t 4.15 Der kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 13 Mei 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 Ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels 1 van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven o£ adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 6860 tel 2355. 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160): M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes- L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg- Pr Mauritsstr 12. tel. 102; Terneuzen: Brouwerijstr. 2; Zlerlkzee: N. Bogardstr. C 160, tel. 26 Vandaag uitbreiding conferentie De ministers Acheson, Bevin en Schuman hebben gisteravond, na afloop van de tweede ziting der Londense conferentie, twee communiqué's uit gegeven. In liet eerste wordt nog eens verklaard, dat de Ver. Staten, Engeland en Frankrijk de democratische rechten van de Berlyners zullen blijven beschermen. In het tweede wordt uiting gegeven aan „diepe bezorgdheid" over de Russische mededeling, dat de repatriëring van Duitse krijgsgevangenen uit Rusland is voltooid. De ministers achten deze medede ling in strijd met het feit, dat nog een zeer groot aantal Duitse gezinnen wacht op de terugkeer van bloedver wanten, van wie zij uit Russische kampen bericht hadden ontvangen. Het kan als een schending van de rechten van de mens worden be schouwd, dat de Sowjet-Unie zeer schaarse gegevens over het lot van de krijgsgevangenen en de gedeporteer de burgers heeft verstrekt. Volgens het communiqué is Rus land ook in gebreke gebleven meer dan 300.000 Japanse krijgsgevange nen te repatriëren en talryke burgers uit door de Duitsers bezette landen. De ministers zijn overeengekomen, aldus 't communiqué, alles in 't werk De „Grote Drie" zijn in Londen bij een: de ministers van buitenlandse zaken van Amerika, Engeland en Frankrijk. Zij bespreken de stand van de „koude oorlog" en de voorstellen van Schuman, de Franse man van buitenlandse zaken om de West-Euro- pese zware industries inclusief die van Duitsland, onder gemeenschap pelijk beheer te brengen. Terzelfder tijd vertoeft Trygve Lie, de leider van de Verenigde Naties in Moskou, om Stalin te bewegen de koude oorlog te staken. De resultaten van beide conferenties zijn gemakkelijk te voor spellen. Mister Lie zal uit Moskou terugkeren met wellicht enkele vrien delijke woorden van Stalin, maar ze ker geen tastbare resultaten in zijn actentas. Acheson, Bevin en Schu man zullen tot de conclusie komen, dat dc weerbaarheid van West-Euro pa verder opgevoerd dient te wor den met Amerikaans kapitaal, omdat de leeggebloede oude wereld het an ders tegen Moskou nimmer op zal kunnen nemen... Beide conferenties zijn een trieste demonstratie van de onmacht of de onwil der beide grote mogendheden om vrede te sluiten. Vijf jaar geleden waren zij nog bond genoten... Nu hangt hun onderlinge vijandschap als een slagschaduw over de mensheid. Ook op Ambon gaat de vrijheid, gaat het zelfbeschikkingsrecht ten onder. Amerika wordt met den dag bezorgder, vooral nu een Indonesi sche delegatie naar Moskou is ge weest en tevreden terugkeerde. En ook de heer v. d. Kieft is, dwars te gen alle optimisme der Nederlandse ministers in, als Eerste Kamerlid van de P.v.d.A. uit Indonesië teruggeko men met weinig rooskleurige berich ten. Er is geen gevestigd gezagsappa- raat, zo luidde zijn conclusie. Met andere woorden: de regering heeft de situatie niet in haar macht. Wel als het er om gaat, de deelstaten te torpederen. Niet als het er om begon nen is orde en rust te handhaven. Met dat al blijkt uit alles, dat de overhaaste overdracht der souverei- niteit geen zegen is geweest voor In donesië. Millioenen zouden er wel bij zijn gevaren, als men de Nederland se oorspronkelijke voorstellen had ge accepteerd. Te laat ontdekken velen, die met het Indonesische vrijheids- streven dweepten, dat Nederland meer heeft gedaan, dan de Indone siërs ten eigen bate uitzuigen. Te laat. Helaas. Prins Bernhard heeft de Holland- Fair in Holland-Michigan geopend. Ons land staat daardoor weer eens oven in het brandpunt der Ameri kaanse publieke belangstelling. Jam nier, dat we een paar jaar geleden niet zover waren als nu. We zouden er politiek voordeel van hebben ge had. Niettemin: ook thans nog heeft een demonstratie als de Holland-Fair ontegenzeggelijk nut. De belastingherziening kreeg haar beslag. Een telexverbinding tussen New York en Nederland kwam tot stand. De zomerdienstregelingen van spoorwegen, bussen en boten werden bekend. Verheugend nieuws is dat alles. Op ietwat pijnlijke wijze werden wij herinnerd aan minder fraaie din gen. Een aantal Nederlandei*s zag zich vroeger verleende onderscheidin gen ontnomen op grond van hun hou ding tijdens de oorlog. Pijnlijk was ook de gedwongen con statering. dat het met de criminali teit in Nederland nog altijd slecht ge steld is. Een verpleegster vermoord, vergiftigde bonbons aan een vrouw gegeven, roofoverval op een sigaren winkelier omdat een H.B.S.er naar de kapper wilde, tienduizend gulden ge stolen, een woordentwist beslecht met een biljartkeuEen men senleven telt niet zwaar meer. Na een oorlog. En het bestrijden van toe nemende criminaliteit is helaas een kwestie van lange duur, van opvoe den en geduld oefenen. Ieder in een oorlog gewikkeld land heeft er mede te kampen als de oorlog voorby is. Ook Nederland. Zeeland mag zich ge lukkig prijzen, dat het hier nog al los loopt'. De ontsporingen blijven hier van bescheiden formaat. te stellen om inlichtingen te krijgen over het lot van de niet gerepatrieer de burgers en krijgsgevangenen in de Sowjet-Unie en om alsnog hun repa triëring te verkrijgen. Keuter vernam verder, dat de mi nisters besloten hebben een laatste beroep te doen op Rusland mee te werken aan algemene verkiezingen in geheel Duitsland, onder omstan digheden, die voor het Westen aan vaardbaar zijn. Over 't algemeen was er eensgezindheid over het ten op zichte van Duitsland te volgen be leid. Behalve Duitsland is Vrijdag op de conferentie ook het plan Schuman ter sprake gekomen. Bevin liet eri- tiek horen op het voorstel, dat daar entegen door de 'Franse minister mét klem van argumenten verdedigd werd. De drie ministers kwamen over een, dat zij geen gezamenlijk stand punt zullen innemen zolang het plan nog niet meer in details is uitge werkt. De drie ministers van Buiten landse Zaken van de Beneluxlanden zullen vandaag aan de conferentie deelnemen en dan op de hoogte ge steld worden van de stand der be sprekingen. Tien doden bij botsing in de lucht boven Egypte. Tien leden van de Britse lucht macht zyn om het leven gekomen by een botsing in de lucht tussen een Lin- coln-bommenwerper van de R.A.F. en een jager tijdens een oefening bij Fayid in Egypte, aldus een mededeling van het Britse ministerie voor de Luchtmacht. De stoffelijke resten van de slachtoffers zyn nog niet gevonden. De voorlopige vertegenwoordigende raad voor de negara Oost-Sumatra heeft zich accoord verklaard met de vorming van een eenheidsstaat via de R.I.S.. De raad heeft de regering van Oost-Sumatra machtiging verleend om onderhandelingen te voeren over de omvorming van de R.I.S. in een een heidsstaat. Vóór Pinksteren Kamer debat over Indonesië. De Dinsdag of Woensdag voor Pink steren zal in de Tweede Kamer een debat gehouden worden over de ont wikkeling van zaken in Indonesië. De regering zal tevoren een schriftelijke nota aan de Kamer overleggen. DEVIEZENNOTA VERSCHENEN Tekort op de betalingsbalans in 1949 971 millioen. Dc minister van Financiën heeft Vrijdag een nota over de deviezen- positie van ons land aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin wordt geconstateerd, dat de verbetering van de monetaire toestand zich in hef afgelopen jaar heeft voortgezet. De totale hoeveelheid geld nam in 1949 uiteindelijk toe met f 220 mil lioen. Deze vermeerdering kwam geheel tot stand tydens de laatste twee maanden van het jaar. Zjj wordt hoofdzakelijk verklaard door de gunstige ontwikkeling van de betalingsbalans in deze periode/ die tot uiting kwam in een toeneming van de deviezenreserves. De stijging van de geldhoeveelheid in 1949 bleef echter sterk ten achter bij de geschatte toeneming van het nationale inkomen. Het netto nationa le inkomen voor 1949 wordt namelijk getaxeerd op 14 milliard tegen 12.7 milliard over het voorgaande jaar. Dit komt neer op een stijging van circa 12% terwijl de toeneming van de geldhoeveelheid slechts en kele percenten bedroeg. Van de factoren, die de ontwikke ling van de geldhoeveelheid bepalen vragen de overheidsfinanciën en de betalingsbalans de bijzondere aan dacht. Wat de overheidsfinanciën be treft hebben naar het oordeel van de regering voorlopige ramingen aange toond, dat het Rijk er, ondanks zeer belangrijke credietverlening aan Indo nesië, in is geslaagd, zijn behoeften aan kasmiddelen in het afgelopen jaar nagenoeg geheel op niet-inflatoire wijze te dekken. Het tekort op de be talingsbalans, hoewel veel minder dan in 1948, oefende ook in 1949 een de- flatoire werking uit. DE MONETAIRE VOORUITZICHTEN Over de monetaire vooruitzichten voor 19-50 is nog weinig met zekerheid te zeggen. Het is ernstig te betreuren, dat de begroting 1950, na bij de in diening een batig saldo van 20 mil lioen te hebben vertoond, thans als gevolg van de inmiddels gewijzigde omstandigheden in casu voorname lijk de devaluatie en de besluiten ter R-T.C. opnieuw een aanmerkelijk nadelig saldo te zien geeft. Op grond van voorlopige cijfers is dit tekort begin van dit jaar geraamd p ca. 220 millioen. Ten aanzien van het handhaven van het binnenlandse monetaire evenwicht op langere termijn is naar het oordeel van de regering voortdurende waak zaamheid geboden. Het geleidelijk verminderen van de buitenlandse hulpverlening zal er toe leiden, dat ook de geldverminderende werking, die van die hulpverlening thans uit gaat, langzamerhand zal afnemen. Teneinde te vex-hinderen, dat deze om standigheid aanleiding zou geven tot een uitbreiding van de geldhoeveel heid in een omvang, die de behoeften van het verkeer te boven gaat, zal vooral een verbetering der budgetaire positie noodzakelijk zijn. GEEN VOORSPELLINGEN De regering komt verder tot de' conclusie dat de devaluatie niet de Op feestelijke wijze werd Vrijdag te Nijmegen het gouden jubileum van het Canisiuscollege der paters Jezuïeten ge vierd. Vrijdag vierde het echtpaar Over- duinKarteveld te Scheveningen zijn 70- jarig huwelijksfeest. fundamentele pi*oblemen. waarvoor Nederland zic£ ziet gesteld bij het herstellen van evenwicht op de beta lingsbalans. tot een oplossing heeft gebracht, doch dat voor het bereiken van het beoogde doel thans echter gunstiger voorwaarden zijn geschapen De regering acht hef. niet verant woord voorspellingen te doen over de ontwikkeling van de betalingsbalans in 1950. Hef verloop in voorgaande jaren kan geen maatstaf zyn. In 1947 was het bruto-tekort op de be talingsbalans 2566 millioen, in 1948 1506 en in 1949 971 millioen. Ruzie ontaardde in veldslag. Donderdagavond omstreeks half twaalf ontstond in café Smeets te Ley- enbroek-Sittard, een hooglopende ru zie, die al heel spoedig in een ware veldslag ontaarde, waarbij van mes sen gebruik werd gemaakt en ook 'n serie schoten uit een i*evolver gelost werd. De kastelein vluchtte achter zijn tapkast vandaan en waarschuw de telefonisch de politie. Toen deze ter plaatse verscheen, vond zij twee doden, de gebroeders Basili, één uit Noord-Brabant en één uit Zuid-Holland, woonwagenbewo ners en ingeschreven in het centraal- bevolkingsregister. Verder was de 85- jarige Hart uit Leyenbroek levensge vaarlijk gewond evenals zekere Marx uit Sittard. Een broer van deze laatste bleek lichtgewond te zijn. De overige leden van het gezel schap, dat bestond uit acht mannen en een vrouw, waren met de beide auto's waarmede zij omstreeks acht uur in de avond arriveerden en die de letters HX en N droegen, er tus sen uit gegaan. De politie is overge. gaan tot arrestatie van verschillen de personen; ook de beide auto's zyn in beslag genomen. Bewoners aan een ramp ontsnapt. Vrijdagmorgen is een „Firefly" van de marineluchtvaartdienst neergestort op een weiland midden in het bebouw de Haarlemse bos. Het toestel sloeg een krater van vier meter diepte in de grond en over een afstand van honderden meters werden her en der wrakstukken verspreid. Op de staart van het vliegtuig stond nog te lezen het registratienummer 81. De piloot van het toestel, dat uit Valken burg kwam, moet onmiddellijk de dood hebben gevonden. De „Firefly" stoi*tte op nog geen honderd meter van de bebouwde kom neer op een stuk opgespoten grond. De bewoners van de Hogendorpstraat in Haarlem tegenover de tennisbanen zijn daardoor aan een ramp ontsnapt. Ooggetuigen verklaarden, dat het toestel „loopings" maakte op geringe hoogte boven de stad. Tijdens een van deze capriolen kon het blijkbaar niet Vrijdagmorgen is een „Firefly" van de Marine Luchtvaartdienst. midden in het bebouwde Haarlemse Bos- en Yaartkwartler op een weiland neer gestort. Het staartstuk van het verongelukte vliegtuig nabü de plaats waar het toestel te pletter sloeg. Aanval op trein met wapens in Frankrijk. Twee a driehonderd jongelui in ovei-alls hebben Vrijdag te Nantes een aanval gedaan op een trein met Ame rikaanse wapens. Een stuk marinege- schut werd uit de trein gewoi*pen. De trein passeerde Nantes op weg naar Boi'deaux en moest voor een on veilig sein stoppen. Het vertrek werd vex*hinderd door een wagen, die op een overweg dwax*s over de rails werd geplaatst. De treinbewaking kon niets tegen de jongelui uitrichten. Toen de politie per autobus arriveerde, trokken de aanvallers zich ordelijk terug. De trein had ruim twee uur vertraging. Nederlanders op Ambon worden geëvacueerd. Op initiatief van het Nederlandse Hoge Commissariaat in Djakarta zijn maatregelen genomen om de Nede- landse burgers van het eiland Ambon te evacueren. Hiertoe is het m.s. Kota Inten naar Ambon gedirigeerd. De Indonesische leden van het K.N. I.L. en hun gezinnen zullen eveneens worden geëvacueerd. De Ambonese le den blijven zich achter de onafhan- keiijksbeweging scharen. Zij zullen uit het K.N.I.L. worden gestoten met ver lies van alle rechten. Minister-president en minister van Oorlog vertegen woordigen Nederlandse regering. De opening; op de voor Zuid-Beveland zo gedenkwaardige 16e Mei 1950 van de algemene Franse begraafplaats te Kapelle en de onthulling van het daarop geplaatste monument ter ering van de 234 Franse militairen, die 10 jaar geleden in de strijd tegen de Duitsers in ons land sneuveiden, zal een gebeurtenis worden, zoals Zeeland slechts zelden heeft beleefd. De minister-president, mr. W. Drees, de minister Van Oorlog, dr, W. Schok king, dé Hoge Commissaris de heer Roem, de generale staven van Frank rijk en Nederland, 36 ambassadeurs, gezanten en militaire attache's, de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten in 1940, generaal b.d. H. G. Winkelman, oud-minister-president prof. mr. P. S. Gerbrandy, dc voorzitter der Tweede Kamer, dr. L. G. Kortenhorst, de Commissarissen der Koningin in Noord-Brabant en Zeeland en vele andere hoge autoritei ten zullen deze plechtigheid bywoncn. De genodigden komen om 2.30 uur tezamen in de veilingsgebouwen, waar de burgemeester van Kapelle, de heer H. G. v. Suylekom, namens zijn gemeente een welkomstwoord spreekt. Onder klokgelui begeeft de stoet' zich om 2.50 uur te voet naar de begraafplaats, voorafgegaan door 130 kransdragers en -draagsters; meisjes en jongens, in wit en wit- zwart gekleed, uit Kapelle, Biezelin- ge en S chore. Honderd Franse parachutisten, die Maandagmiddag boven 't vlieg veld Woensdrecht uitgegooid wor den, 's nachts gkazerneerd worden in Roosendaal en Dinsdagmorgen naar Kapelle komen, vormen, aan- gevuld met Nederlandse militai ren, de erewacht op de begraaf plaats. Daar wordt een inleidende rede gehouden door de bevelhebber van het 3e militaire gewest, generaal-ma- joor J. A. A. Sitsen, waarna minister Schokking spreekt. Hierop volgt ko- raalmuziek (de muziek op de begraaf plaats wordt ten gehore gebracht door een 80 man sterk Frans militair korps uit Rijssel en het muziekkox*ps van de Stoottroepen uit Den Bosch), waarna ds. M. Jospin, Waals px*edi-1 heeft geklonken, onthullen de ambas sadeur van Frankrijk en de minister van oud-stryders van dat land het mo nument. He* Franse volkslied zal klinken, waarna een van de oud-strij ders een kort dankwoord spreekt en een Franse generaal militairen deco raties op de borst speldt. Met een honderdtal kransleggingen en ,the last post" wordt de plechtigheid be sloten. De genodigden begeven zich weer naar de veilingsgebouwen, waar de g- meente Kapelle een ontvangst inricht. Veertig meisjes in Zeeuwse kleder dracht zullen de gasten bedienen. De Wereldomroep, de V.A.R.A. en de K.R.O. zullen radio-uitzendingen van de plechtigheid verzorgen, ter wijl Polygoon-Profilti en het Franse journaal Eclair filmopnamen zullen maken. DÉFILÉ VAN DE BURGERIJ. Indien de bezoekers zich houden aan de aanwijzingen van de Rijkspoli tie, die op tal van plaatsen de rich ting zal aangeven en die uitgebreide voorzorgsmaatregelen heeft getrof- fen,zullen zij zonder moeite te bestem der plaatse arrivex*en. Voor de auto's van de genodigden is er achter de veilingsgebouwen een parkeerruimte; de wagens van de andere bezoekei*s dienen in de dorpsstraten geparkeerd te worden. vervolg op pagina 2) meer tijdig recht komen. Plotseling stortte het met de neus naar beneden. Daar de „Firefly" op het opgespoten land terecht kwam hoorde men prac- tisch geen klap. Een van de wielen van het landingsgestel werd 500 meter verder in een bosje gevonden. De staart van het toestel werd niet ver weggeslingerd en lag onmiddellijk aan de rand van de kuil, waarin zich de neus van het toestel had geboord. Onmiddelijk na het ongeluk snelden omwonenden toe. Men begreep dade lijk. dat er voor de inzittenden van het toestel geen hoop meer was. De pas toor Roelvink uit Lisse. die met een auto op de weg reed. spoedde zich naar de plaats van het ongeval, waar hij de absolutie gaf. De piloot was de matx*oos le kl.- leerling onderofficier-vlieger Jitze Kiemel uit Leeuwarden, 20 jaar oud en ongehuwd. Hij had zijn brevet, maar zijn opleiding was nog niet ge heel voltooid. KORTE PREDICATIE PAULUS EN AGRIPPA Hand. 26 28 en 29. Doch Agrippa zeide tot Paulus: Al te gemakkelijk tracht ge mij over te halen, mij voor christen uit te geven. En Paulus zeideIk zou God wel willen bidden, dat, zij het gemakkelijk, zij het moei lijk, niet alleen gij, maar ook al len die mij heden horen, zodanig werden als ook ik ben, uitgeno men deze boeien. Paulus moet zich voor koning Agrip pa verantwoorden over zijn evange- liesatiewerk. En hij doet dit evangeli serendgetuigen van het heil, dat. in Christus verschenen is. Hij kan dit des te gemakkelijker doen, omdat Agrippa van deze dingen afweet. Hij kan een direct beroep op Agrippa doen om dit alles in geloof te aan vaarden. Agrippa heeft het echter door, dat hij voorwerp van evangelisatie is. Met een enkel gebaar steekt hij hier een stokje voor. Ge tracht me al te gemakkelijk over te halen, Paulus. Ik blijf volhouden, dat ge raast en ik ben wel zo verstandig om me niet aan een dergelijk soort razernij over te geven. Opstanding van Christus, op standing der doden, eeuwigheidsleven in Christus? Mooie troost voor een voudige zielen, maar niet voor ver standige mensen. In mijn dagelijtee leven en werken heb .üc daar niets aan. Agrippa heeft tegenover het getui genis van Paulus duidelijk zijn hou ding bepaald. Het antwoord van Paulus moet Agrippa en zijn metgezellen niet erg vleiend in de orën hebben geklonken. Of het nu al gemakkelijk of niet ge makkelijk zou zijn, ik wilde wel, dat gij allen waart zoals ik, behalve dan die boeien. Een hoogmoedig en een belachelijk antwoord. Wil men het ernstig nemen, een ergerniswekkend antwoord. Zo spreekt iemand, die het ware geluk gevonden heeft tot men sen, die het met surrogaat moeten doen. Het is een zelfgetuigenis, maar het blijft niet tot Paulus beperkt. El ders schrijft hij: Ik leef, doch niet meer ik, Christus leeft in mij. Dit zelfgetuigenis wijst heen naar het zo even afgelegde getuigenis van Christus, de uit de dood verrezen Heer. Het herinnert aan Jezus zelfgetuige nis, eveneens hoogmoedigbelachelijk en ergeniswekkend: Ik ben de Op standing en het Leven. Maar Jezus prijst zalig, wie zich aan Hem niet ergert. En de geketende Paulus is een levende verkondiging van het heil in ChrisUis. Is hij bezeten of is het Agrippa? Het antwoord hangt af van uw houding tegenover Christus. Nieuwdorp. A. P. v. d. Made. Schenners van Joodse graven gearresteerd. De Duitse politie heeft twee jonge lieden var. 18 en 21 jaar oud gearres- kant te' Haarlem, namens „Le s*ouve- teerd wegens het schenden van drie Joodse graven op het Joodse kerkhof te Würzburg in Zuid-Duitsland, Verantwoordelijkheid voor de Tulpen-Rallye bij de organisatoren. De minister van Verkeer en Wa terstaat ziet geen aanleiding een rr- geling te treffen, waarbij voortaan toestemming is vereist voor sport evenementen als de „Tulpen-Rallyc". De verantwoordelijkheid berust by de organisatoren. Dit heeft minister Spitzen geant woord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Posthumus over de ernstige ongelukken bij de jongste „Tulpen-Raïlye" Rijks- en gemeentepolitie, aldus de minister, woi'den tevoren door de or ganisatoren ingelicht en kunnen dus de nodige maatregelen nemen in het belang van de veiligheid van het ver keer. De politie kan. waar zij dit nodig oordeelt, tijdelijke weggedeelten voor andere weggebruikers afsluiten. nir Frangais" het woord voert. ONTHULLING MONUMENT. Nadat dan opnieuw koraalmuziek Beide jongelieden beweerden, dat zij dronken geweest waren. DROOG WEER. Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Meest matige wind. overwegend tus sen Noord en Oost. Droog, zonnig en vry warm weer, echter in Groningen. Friesland en Noord-Holland plaatselijk uit zee binnendrijvende mist of laag hangende bewolking, gepaard gaande met lagere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1