PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Acheson zegt Frankrijk steun toe in Indo-China 0E BILT De Fransen zelf echter moeten groter offers gaan brengen Chef-instructeur Rijksluchtvaartschool gedood NIEUWE WET TEGEN DE DUITSE HERBEWAPENING OVERGANGSREGERING VOOR 00ST-IND0NESIE GEVORMD ZONDER STEMMING WERD HET HERBOUWPLAN AANVAARD VOORSPELT 193e Jaargang - No. 109 Directie: F van de Velde en F. b den Boer Adj W de Pagter. Hoofdrea.. G. BaUintUn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt, ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p, lew.; fr. p p. t 4.15 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 9 Mei 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels van 1—5 regels 1.—, Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg Bur Vlissingen Walstr 5860. tel 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); M'burp Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63. teL 2475 (b.g.g. 2228);.Oostburg: Pr Mauritsstr 12. tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tc!. Strategisch plan voor de „koude oorlog". Dean Acheson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft Maandag op doorreis naar Londen te Parys geconfereerd met zijn Franse collega Schuman. Daarbij is het Franse verzoek ter sprake gekomen om grotere Amerikaanse steun voor de strijd in Indo-China. Acheson heeft voorlopig militaire leveranties toegezegd ter waarde van 15 miilioen dollar. Tegelijkertijd heeft hij aangedrongen op grotere offers van de Fransen zelf. Volgens Reuter achtte Acheson de houding van sommige landen ten op zichte van de „koude oorlog" te lauw. Hij meende, dat in Frankrijk straf fer dan dusver tegen de communisten diende te worden opgetreden. De Amerikaanse minister zou voorts gewezen hebben op de noodzakelijk heid om Duitsland geleidelijk binnen de Atlantische gemeenschap te bren gen zonder aan te dringen op vorming van een Westduits leger in het huidi ge stadium van ontwikkeling. Zondag heeft president Auriol in een rede nog eens duidelijk tot uit drukking gebracht, dat Frankrijk op 't ogenblik gekant is tegen herbewa pening van Duitsland in enigerlei vorm. De meerderheid in het Franse kabinet is van mening, dat Moskou de vorming van een Westduits leger als een rechtstreekse bedreiging van de veiligheid van de Sowjet-Unie zou be schouwen en mogelijk het Rode Leger tussenbeide zou doen komen. Volgens United Press heeft Ache son in Parijs een begin gemaakt met het opstellen van een strategisch plan voor de „koude oorlog" tegen de Sowjet-Unie. Daarbij zou vooropgesteld worden, dat de Westeurcpese landen zich krachtiger, moeten inspannen en min der op de Ver. Staten moeten steu nen. Washington zou van mening zijn, dat de V.S. de zaak niet alleen kun nen opknappen en de koude oorlog niet gewonnen kan worden als de Westeuropeanen werkeloos blijven toezien. Er zijn thans ook tekenen, Botsing tijdens looping. Dc chef.instructcur van de rijks luchtvaartschool, de heer J. F. A. Jan. sen, is Maandag om het leven geko men by een vliegongeval. Hij was met de instructeurs Slag en Haye van de rijksluchtvaartschool be zig te oefenen in het escradillevliegen. Tijdens een looping, die de drie vlieg tuigen tegelijk maakten onstond een botsing. De vleugel van het Harvard- toestel, dat door de heer Jansen be stuurd werd, brak af, het toestel stortte neer. Bij het gehucht Kwaal burg ten Zuiden van het vliegveld Gilze Rijen werd het toestel, dat onge veer een meter in de grond was ge drongen, teruggevonden. Er was brand uitgebroken, maar met schuimblussers kon men het vuur bedwingen. Het bleek, dat de heer Jansen op slag was gedood. Blijkbaar heeft hij nog getracht het toestel te verlaten per parachute, want de riemen, die hem aan de stoel vasthielden, waren losgegespt. Het ongeluk gebeurde op ongeveer 1000 meter hoogte. De bestuurder van het toestel, dat de „Harvard" van de heer Jansen raakte, slaagde er in op Gilze Rijen te landen. Deze machine was aan een vleugelhelft en aan de schroef beschadigd. De verongelukte chef-instructeur, was oorspronkelijk sergeant-vlieger bii de Nederlandse luchtmacht. In Mei 1940 had hij zich bijzonder onderschei, den. Na de oorlog kwam de heer Jan sen als instructeur bij de toen pas op gerichte luchtvaartschool. Arbeiders van de Antwerpse werven staken. Maandag hebben 4700 arbeiders van de Antwerpse werven besloten een staking voor hogere lonen te beginnen. Stuiversactie bracht f 20.000 op. Zoals bekend is, is op de verjaardag van H.K.H. Prinses Marijke op de schooljeugd van ons land een beroep gedaan om één stuiver uit eigen spaar pot of van eigen zakgeld af te staan ten behoeve van kinderen die door de oorlog lichamelijk werden getroffen of hun vader en soms ook nog hun moe der verloren. Deze actie gmg uit van de Stichting „Het Vierde Prinsenkind". Naar wij thans vernemen, hebben meer dan 365.000 kinderen aan deze „stuiveractie" mee gedaan. Er wordt verwacht dat zeker 20,000.-— zal bin nenkomen. Geld voor de kapper nodig DAN MAAR EEN ROOFOVERVAL. De 18-jarige H.B.S.-er W. W. K., die Zaterdagmorgen na een mislukte roof overval op de sigarenwinkel van de heer V. in Den Haag is gearresteerd, heeft tegenover de politie verklaard, dat hij de overval had gepleegd, omdat hij geld nodig had voor de kapper. De Haagse gemeenteraad heeft f 80.000 gevoteerd voor de inrichting van kelderruimten onder nieuw te bouwen woningcomplexen tot jeugdverblijven. meent Reuters correspondent uit Lake Success, die wijzen op een ver andering van de Amerikaanse politiek jegens de Ver. Naties. De Amerikanen zijn van plan min der aandacht te besteden aan de poli tieke taak van de U.N.O. net hand haven van.de vrede en het uit de weg ruimen van geschillen omdat de boel hier vastgelopen is. Daarentegen zou meer steun wor den verleend aan de economische en sociale organen van de V.N. om te be wijzen dat de wereldorganisatie on dat gebied goed kan functionneren zónder, de Sowjet-Unie. Bracht Amerikaanse marine onbekende duikboot tot zinken Stephen Young, een democratisch lid van het Amerikaanse huis van afge vaardigden, heeft een verklaring voor gelezen, waarin hij zegt, dat een Amerikaans oorlogsschip mogelijk „een onbekende onderzeeboot met dieptebommen tot zinken heeft ge bracht". Hij zei: „Onderzeeboten heb. ben onze radar-verdediging in Alaska en verder naar het Zuiden aan onze Westkust verkend, Als het een feit is dat een van onze oorlogsschepen een onbekende onderzeeboot ontmoette en die met dieptebommen tot zinken bracht, is een politiek van stilzwijgen in strijd met de Russische tactiek". Petitie in Brits Lagerhuis tegen twee ministers. Sir Waldron Smithers, een conser vatieve afgevaardigde, heeft in het Britse Lagerhuis een petitie aangebo den, waarin wordt voorgesteld, de minister .van Oorlog, Strachey, en diens collega van Defensie, Shinwell, „voor altijd" uit hun functies te ont zetten. Tegen beide ministers is een campagne gaande geweest wegens „communistische sympathieën". Smithers zei. dat de petitie door 18.000 personen was ondertekend. In de re- geringsbanken werd de petitie met spottend gelach ontvangen. Lang en gecompliceerd. De geallieerde Hoge Commissie In Duitsland heeft een wet uitgevaar digd, die beoogt herbewapening van Duitsland onmogelijk te maken by zo groot mogelijke industriële vrijheid. De wet is lang en gecompliceerd. Zij bevat artikelen, vier schema's en regelingen, die tezamen 21 pagina's beslaan, en zij vormt de samenvatting van alle vroegere wetten van de Wes telijke geallieerden met betrekking tot de Duitse industrie. Het is de Duitsers verboden alle soorten oorlogs materieel te vervaar digen. Duitsland mag geen vrachtschepen bouwen, die meer dan 7.200 ton meten en die een grotere snelheid hebben dan 12 knopen per uur. Voor kust vaartuigen zijn de grenzen 2.700 brt. en 12 knopen. In de wet worden voorts talryke ty- Russische voorwaarden voor verkiezingen in Berlijn. De Sowjetrussische bestuurscommissie in Duitsland zal toestemmen in verkic. zigen voor geheel Berlijn op voorwaar de, dat alle bezettingstroepen worden teruggetrokken en de verdeling van de stad in vier sectoren wordt opgehe ven. Dit werd door de plaatsvervangende Russische commandant, kolonel Jeli- sarof, in een brief aan de drie Weste lijke commandanten bekend gemaakt. In deze brief worden bovendien nog andere voorwaarden gesteld. Het Russische aanbod wordt noch in kringen van de Hoge Commissie, noch in Duitse kringen te Bonn serieus ge nomen. Een hoge Blitse functionaris merkte op „wat is het nut van verkie zingen in Berlijn, als alle geallieerde bezettingstroepen weg zijn en de stad een eiland in de Russische zóne is, dat elk ogenblik door geodgewapende volkspolitie kan worden bezet? Grotewohl sprak over de Duitse krijgsgevangenen. Otto Grotewohl, de Oostduitse premier, heeft Maandag in een rede voering te Beriyn de geruchtmakende kwestie van de Duitse krijgsgevange nen in Rusland aangesneden. Deze eerste openbare communistische reac tie was in de volgende bewoordingen vervat: „De oorlogsophitsers, die thans de namen van deze ontelbare afgeslachte mannen (bij Stalingrad) voor hun smerige politieke oogmerken gebrui ken bedriegen zichzelf, maar niet an deren door hun gevolgtrekking, dat anderhalt miilioen mannen, die in de Sowjet-Unie vermist worden, nog in leven zijn." Grotewohl hield zijn rede tijdens de viering in Oost-Duitsland van V.E.- dag. Hij deed de gebruikelijke aanval len op het Atlantisch Pact en beweer de, dat de Westelijke mogendheden de kruistocht tegen de Sowjet-Unie be gonnen zijn met het doordrijven van anti-communistische wetten in Australië, Nieuw Zealand en Zuid- Afrika. De Engelsen en Amerikanen hadden geen plechtigheden georganiseerd. België herbergt 420.000 vreemdelingen. België herbergt thans 420.000 vreem delingen, hetgeen 5 procent der totale bevolking is. Volgens de resultaten van de recente volkstelling bevinden zich in België 84.000 Italianen, 66.000 Fransen, 63.700 Nederlanders, 14.000 Duitsers 1994 Amerikanen, 10.000 En gelsen, 9446 Luxemburgers en 9173 Russen. pes machinewerktuigen en andere me taalbewerkingsmachinerieën genoemd die niet mogen worden geproduceerd, alsmede electronische buizen en ra diomateriaal. Het toezicht op de naleving van de wet zal worden opgedragen aan de militaire veiligheidsraad van de geal lieerden. Haagse politie op jacht naar boeven. SIRENE BRACHT BUURT IN REP EN ROER. De Fannius Scholtenstraat te Den Haag werd Zondagmiddag opgeschrikt doordat de sirene van een aldaar ge vestigde textielfabriek plotseling be gon te loeien. Een sux-veillerende agent begiftigd met een fijn gehoor, consta teerde, dat het de sirene van de alarm installatie moest zijn en verwittigde onverwijld de recherche. Reeds spoe dig na aankomst van enkele recher cheurs deed het gerucht de ronde, dat er inbrekers in de fabriek zaten. Heel de buurt vexrzamelde zich rond het ge bouw om de overwinning te zien van de wet op het boevenpak. De recher- cheui-s zochten ondertussen toegang tot het fabi'ieksterrein, wat hen na een klimpartij over muren eindelijk geluk te. Op het fabrieksteri-ein aangeland splitsten zij zich in twee groepen-, de ene groep ging op zoek naar de inbre kers, de andere zocht de stroombron van de sirene op om aan het irriteren de geloei een einde te maken. Beide groepen hadden succes. De electrische voedingssti-oom van de sirene, een ac cu, werd na een half uur zoeken ge vonden en uitgeschakeld en de inbre ker werd ontdekt. Het bleek een poes je te zijn, dat tegen de alarminstallatie was opgesprongen. Dodelijke slagen met biljartqueue. Een 16-jarig meisje was de oorzaak van een vechtpartij in een café te Oudenbosch, tussen de 22-jarige Roo sendaler S. en de 20-jarige betonwer ker P. v. T. De ruzie liep zo hoog, dat S. op een gegeven moment door verscheidene personen werd aangeval len. Hij ontving talrijke slagen met een biljartqueue en overleed aan zijn verwondingen. Van T. bekende later de noodlottige slagen te hebben toe gebracht Dood na het spel. Leden van het Amerikaanse legioen van oudstxijders hebben in 't plaatsje Mosinee een spel opgevoerd, dat de bezetting van de stad door „commu nisten" uitbeeldde. De burgemeester werd dermtate door het spel aange grepen, dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen en daar ovexieed. Een predikant werd over mand door emoties toen hij in het spel zag, hoe geestelijken in een con centratiekamp werden opgesloten. Hij kreeg later een beroerte en overleed zonder tot bewustzijn te zijn geko men. Hatta vroeg volk van Oo st-Indonesië zich verre te houden va n anarchie. „Eenheidsstaat wordt algemeen I 'binnenlandse zaken, lidI Par - 3 j tax Nasional Indonesia)mr. I. Goesti g3wenst De president van Oost-Indonesië Soekawati heeft Maandagavond de samenstelling van het nieuwe Oost- Indonesische kabinet goedgekeurd. Premier en tevens minister van eco nomische zaken en van verkeer, energie en openbare werken is Poe toehena, laatstelijk adj. secretaris generaal van het ministerie van ver keer en energie der R.LS. en lid van de Indonesische Christelijke Partij. Verder hebben zitting in het kabi net de heren Lantouw Doeng Pase- Te Vlissingen worden op het ogenblik ralnes van beton en Ijzer bij de Bui haven met kleine ladingen springstof opgeruimd. Ook in Luxemburg onrust over de krijgsgevangenen. Het bericht van Radio-Moskou, dat alle Duitse krijgsgevangenen thans gerepatrieerd zijn, heeft in het groot hertogdom Luxembixrg grote onrust verwekt. Tijdens de Duitse bezetting werden namelijk 2000 Luxemburgers bij de Wehrmacht ingelijfd en naar 't Oostfront gezonden. Vijfhonderd van deze Luxemburgers zijn als vermist opgegeven. Ver-moed wordt, dat de overige 1500 zich nog in Russische kampen bevinden. Zaterdag zijn vier Luxemburgers uit de kampen in Si berië teruggekeerd. Zij hebben deze streek in October verlaten en zijn via Ulm huiswaarts gezonden. Zij verklaarden, dat nog talrijke krijgsgevangenen zich in Russische kampen bevinden. De Luxemburgse regering heeft toegezegd alles in het werfk te stellen om de thans nog ver misten op te sporen. De Haagse gemeenteraad heeft 724.000 beschikbaar gesteld voor herstel van de Scheveningse bosjes. Engelse kanonneerboot werd toeristenschip. Onder grote belangstelling heeft Maandag een mex-kwaardig schip Zwartsluis verlaten, namelijk een tot toeristenkruiser omgebouwde Engelse kanonneerboot. Enkele maanden ge leden kwam de boot in het centrum van de Overijselse scheepvaartindu strie aan voor het ondex-gaan van een metamorphose. Nog nimmer tevoren had de grote kolksluis, welke het Zwartewater met het Meppelerdiep verbindt, een oor logschip binnen haar deuren gezien en zeker is ook nog nooit een ooxiogs- bodem Noordwaarts gevaren om met een zo vreedzame bestemming weer terug te keren als deze nu „Prin ses Irene" genaamde toeristen- kraiser. Wekenlang is er in Zwartesluïs dag en nacht gewerkt om het schip voor de proefvaart gereed te krijgen. Het schip is 50 meter lang en 6 80 meter breed. Er zijn in totaal 29 hut ten voor passagiers en bemanning. Vier stewardessen zullen de toekom stige gasten verzorgen. Ktoet Poedja (justitie, lid Partai In donesia Raya); ir. Ingkiriwang (on derwijs en gezondheid): Andi Boer- hanoedin sociale zakenAbdoel Razak (financiën) en Rondonoewoe (voorlichting i. Premier Poetoehena verklaarde aan Aneta. dat de radiorede, welke de Indonesische premier Hatta Maan dag uitsprak, het programma van f-c nieuwe Oost-Indonesische regexinp is. Hatta deed een beroep op het Oost- Indonesische volk „zich verre vr.n anarchie te houden", teneinde hr-t internationale prestige van Indonesië te handhaven. Hij drong er bij de be volking op aan „de bevelen op te vol gen" en waarschuwde ervoor, drt indien zich een toestand van verwar ring zou ontwikkelen, dit „door onze vijanden" zou worden opgevat als téken, „dat wij niet rijp voor de on afhankelijkheid zijn." Hatta zeide uit alle delen van Indo nesië overtuigende bewijzen te heb ben ontvangen, dat de vestiging van één centrale regering en de opheffing van autonome staten algemeen de wens van het volk was. OVERGANGSTIJD. Wijzend op de noodzaak, dat in het bestuur geen wanorde bestaat, zeide Hatta, dat „in deze overgangstijd, hoe kort deze ook mag zijn. er "in Oost-Indonesië een verantwoordelijke regering moet zijn om het bestuur en de diensten aldaar te coördineren". Hatta vroeg de bevolking van Oost- Indonesië het kabinet Poetoehena te steunen. Zij zal alles, dat verband houdt met de vorming van de een heidsstaat, voorbereiden. In het vliegtuig, waarmede Poetoe hena heden naar Makassar vertrekt, reist ook de sultan van Djocja mee. om de algemene toestand in Oost-In donesië op te nemen. Ijsventers hielden het hoofd niet koel. ZIJ WILDEN GEEN HOGER LOON In Amsterdam is een ijsoorlog „ont brand" en dat uitsluitend, omdat vijf tien ijscomannetjes het vertikken hun baas een hoger loon te vragen Deze venters, in dienst van de fa. Ja- min, beweren nl. best tevreden te zijn met het percentage van de op brengst, dat zij uitgekeerd kregen. Venters van andere firma's verdienen echter meer en verlangden van de Jamin-mensen, dat zij ook een hoge re uitkering zouden eisen. Zelfs werd de E.V.C. er in gemengd. De Jamin- venters weigerden dit aanvankelijk, maar toen kwamen 40 andere ijsverko- pex-s voor de'Jamin-ijscentrale demon- streren. De politie wist echter de rust te bewaren. Ten einde raad gingen de Jamin-venters toch maar om verho ging van het percentage vragen, maai de directie reageerde met het sluiten van de ijscentrale. De 15 mannen, die nu werkloos zijn, schreven ijlings hun vroegere bazen, dat zij tegen het oude loon weer willen uitzwermen en alle tegenstand trotseren De directie neemt de klachten ech ter niet zo serieux en gelooft, dat in feite de venters wél verhoging wilden hebben, m.a.w., datzij een beetje co- medie hebben gespeeld. ;emeenteraad middelburg. Curatoren van Stedelijk Gymnasium keren zich tegen het gemeentebestuur. Hel Zand krijgt er nog een school bij. Na een zeer korte discussie en zon der hoofdelyke stemming heeft de gemeenteraad van Middelburg Maan- dagmiddag het ontwerp.basisplan voor de herbouw van de stad goed. gekeurd. Wethouder ,L. J. van 't Westende merkte tevoren op, dat men zeer tevreden kan zijn over het plan, zoals dat uit de bus is gekomen. De heer M. Wattel (AR) aarzelde even zijn stem te geven: hij had het plan wel bestudeerd, doch kon het niet overzien. Ook de heer H, J. Flierman (Arb.) had getracht „er in onder te duiken"; hij was tot de con clusie gekomen, dat het plan reeds voor 95% in kannen en kruiken is. De voorzitter, de heer J. W. Kögeler, antwoordde, dat dit inderdaad het ge val is. Meermalen zijn onderdelen van het plan al in openbare bespre king geweest en officieus is het reeds vastgesteld. Wanneer in onderdelen veranderingen moeten worden aange bracht, zal eerst de x-aad gehoord worden. Als het plan uiteindelijk is goedgekeurd, houdt dit in, dat de wij zigingen in de stad voor een deel ten laste komen van het Rijk. De heer J. S. Hoek (AR) informeer de of de bestemming van bepaalde terreinen zonodig veranderd kan wor den. Hij doelde op het open terrein tegenover de Beatrixbrug en zeide te vrezen, dat de bouw van de Rijksge bouwen aldaar nog jaren op zich zal laten wachten. Wellicht komt er hele maal niets van. De voorz. antwoord de, dat optie voor dit terrein is ver leend aan het Rijk. Zou de bouw niet doorgaan, dan kan de gemeente er een andere bestemming aan geven. SCHUTTING ROND DE KERKEN VERDWIJNT Na opening van de vergadering, die door weth. Berenpas niet kon worden bijgewoond, kwam het antwoord van B. en W. op vx*agen van de heer Flierman betreffende onjuist handelen van de adviescommissie voor woon- ruimtevox-dering aan de orde. De heer A. Flipse (CH) deelde mede, dat de commissie met dit antwoord niet accoord gaat. Discussie over dit on derwerp werd echter niet gevoerd. Wèl werd langdurig gesproken over een aanvraag van de fa. Woudenberg tot aankoop van een boerenschuur met toegangsweg en terrein aan de Seisweg voor opslag van bouwmate rialen. De heer P. Meliefste (AR) verzette zich daartegen: de schuur ontsiert de omgeving. B. en W. voel den niets voor verkoop van een ter rein bij de schuur, omdat h.i. de rommelige aanblik van een opslag plaats een waardevermindering van nabij gelegen woningen tot gevolg zou hebben. De heer I. van Loo (Arb) wilde echter de fa. Woudenberg ter wille zijn. Evenals deze spreker voerde wet houder van 't Westende aan, dat de firma haar opsiagterrein rond de Nieuwe- en Koorkerken kwijt raakt, omdat de schutting aldaar moet wor den afgebroken. Men hoopt, dat dit al in Juni kan geschieden. De heer Me liefste kwam met het denkbeeld de schuur niet te verkopen, doch te ver huren en daar voelden ook B. en W. wel voor. In deze geest zal een voor stel aan de raad worden gedaan. CURATOREN PROTESTEREN Naar aanleiding van het voorstel van gewijzigde „verordening tot regeling van het gymnasium" vast te stellen, werd een brief van het college van curatoren voorgelezen, waaruit bleek, dat het dit college leed had gedaan, dat B. en W. geen rekening heeft gehouden met zijn advies- Men was van oordeel, dat dc nieuwe regeling geen verbetering is van het bestaande systeem en vreesde, dat 't evenwicht tussen theorie en practljk des levens bij het onderwijs verloren zal gaan. Bovendien meende men, dat door deze wijziging inbreuk wordt gemaakt op het ingevolge de Ho- ger-onderwys-wet aan het college opgedragen toezicht op de bevorde ringen der leerlingen. Men verklaar de, dat, indien de raad de nieuwe verordening vaststelt, de curatoren zich genoodzaakt zien ernstig te overwegen of zij hun functie nog langer kunnen vervullen. De heer Kögeler zette uiteen, dat de eindbeslissing over de bevorderin gen tot nu toe aan de curatoren was. Hij huldigde echter het standpunt, dat alleen rector en lectoren bevoegd zijn darover te oordelen. Op de zeggen schap van de curatoren wordt even wel geen inbreuk gemaakt, want zij worden ingeschakeld. De voorz. wil de dit standpunt niet prijsgeven. De heren J. M. Wondergem (CH) en L. A. Schenk (WD) betoogden, dat dé curatoren alleen een vinger in de pap hebben, wanneer er twijfelgevallen bestaan. Om goed uit te laten ko men. dat zij wel degelijk volledig worden ingeschakeld bij de bevorde ringen en ook de gezamenlijke lera renvergadering kunnen bijwonen, werd een artikel aan de vex-ordening iets meer verduidelijkt. Het voorstel werd vervolgens aangenomen. NIEUWE SCHOOL De raad verleende medewerking aan de aanschaffing van materialen voor de scholen Gravenstraat en Heren gracht en verstrekte credieten van 127.000 voor de bouw van een semi- permanente school aan 't Zand en van 600 voor tuinaanleg bij de meisjes ulo. Besloten werd het terrein tussen Olmenlaan en Jodengang beschikbaar te stellen voor inrichting van een kinderspeelplaats der buurtvereniging „Over de Seisbrug" en het gemeente- personeel een uitkering van 5% over het 2de kwartaal 1950 te verlenen. De rekeningen voor 1948 van Maat schappelijk Hulpbetoon en de Gods huizen werden goedgekeurd. Tenslotte ging een aantal voorstellen tot begro tingswijzigingen en hernieuwde vast stelling of wijziging van verordenin gen, vlot onder de hamer door. Tot onze spijt dwingt plaatsgebrek ons een verslag van de rondvraag aan te houden. LATER OPKLARINGEN Geldig tot Dinsdagavond. Aanvankelijk vooral in het Nooi-den van het land nog veel bewolking met hier en daar enige regen of motregen. Later enkele opklai-ingen. Zwakke tot matige wind uit Oostelyke rich tingen. Iets hogere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1