PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Van Klef fens beschuldigt Rusland van ondergrondse actie 0£ BILT Onwettige handelingen der Sovjet-Unie Vader door zijn kinderen gedood 19 JAAR VOOR GRAZIANI ADRl VAN OORSCHOT GRIJPT KIPPETJES UIT HET NIETS VOORSPELT: 193e Jaargang - No. 104 Directie. F van de Velde en F. B den Boer Adj W de Pagter. Hoofdred. G. Billinttjn. Pl.verv.: \V. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week: f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKEN5E COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 3 Mei 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per inm. Minimum p. advertentie 12.60. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels t 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur VUsslngen Walstr 58—60. tel 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2476 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr 12. teL 102; Terneuzen: Bro uwerflstr. 2; Zierikzee: N Bogardstr. C 160. tel. 26 Nederlandse persvertegenwoordigers kregen geen afschrift van mr van Kieffens rede. De Nederlandse ambassadeur te Washington, mr. van Kieffens, heeft voor de Amerikaanse Vereniging voor Internationaal Recht een toespraak gehouden, waarin hij de Sowjet-Unie ervan heeft beschuldigd een onder grondse actie in West Europa te voeren. „Het is mogelijk dat het tjjdstip zal komen, waarop het noodzakelijk zal zjjn speciale gevallen voor te leg gen aan het Internationale Hof van Justitie", zeide hij. „In alle Westerse landen", aldus de Nederlandse ambassadeur „worden klachten vernomen over ondergrondse bedrijvigheid door het communisme. Het is duidelijk, dat het hier een beweging betreft, welke zich over de gehe le wereld doet gelden en die geleid en beheerst wordt door een dictatoriale groep te Moskou". Oude moord opgehelderd Prins Bernhard in Amerika aangekomen. Prins Bernhard is op Idlewild, hel vliegveld van New York, aangekomen. Hij verklaarde aan de journalisten on geveer 14 dagen in Amerika te blijven. H.M. de Koningin bezocht „de Keukenhof". De Sowjetrussische leiders hebben ons, evenals destijds de voormannen der Nazi's, telkens opnieuw door hun handelingen gewaarschuwd. Doch klachten en protesten zijn in een zaak als deze volkomen' ontoereikend. Het is volstrekt noodzakelijk dat wij der gelijke ondergrondse bedrijvigheid niet slechts op morele gronden ver werpen, doch dat hieraan ook een de gelijke basis, berustend op het inter nationale recht, wordt gegeven. En dit is volkomen mogelijk, daar hier onge- getwgfeld sprake is van onwettige handelingen der Sowjet-Unie, zo zei- de de heer van Kieffens. „Indien de omstandigheden dit verg den, zou het volkomen juist zijn het Internationale Hof van Justitie te verzoeken zich over het Sowjetrussi sche optreden uit te spreken. Er be staat geen twijfel aan, dat een derge lijk optreden der Westerse mogenlie- den en het daarvan te verwachten re sultaat diepe indruk zouden maken op de openbare mening in de gehele we reld". Vervolgens sprekend over de Ver enigde Naties verklaarde mr. van Kieffens, dat aan het Internationale recht in deze organisatie slechts een zeer ondergeschikte plaats wordt toe gekend. Gevangenisstraf voor leden van Berlijnse volkspolitie. Twee leden van de Oost-Duitse volkspolitie zijn door een Amerikaans gerechtshof te Berlijn tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zij wa ren schuldig bevonden aan het dra gen van de uniform ener paramili taire organisatie en het bezit van wa penen, hetgeen in strijd is met de wetten van de geallieerde contröle- raad. Het Amerikaanse hof heeft vast gesteld, dat de „Volkspolitie" een para-militaire organisatie is. „De wetten, die door deze mannen ge schonden zijn, vormen de kern van de geallieerde bezetting in Duitsland", zo verklaarde de rechter. Trygve Lie naar Moskou? Trygvie Lie, secretaris-generaal der V.N., heeft een uitnodiging om naar Moskou te komen voor bespre kingen met vooraanstaande Sowjet russische functionarissen aanvaard, al dus wordt te Lake Success vernomen. Hoewel geen officiële bevestiging was te verkrijgen, meent men te we ten, dat Lie van plan is op een pers conferentie te Parijs bekend te ma ken. dat hij naar Moskou gaat. Daders van moord op twee Amerikanen gearresteerd De militaire politie te Bandoeng heeft vier personen aangehouden die ervan verdacht worden de daders te zjjn van dc moord op de twee Ameri kanen, die verleden week Donderdag op de weg tussen Bandoeng en Che- ribon is gepleegd. Ongeregeldheden te Johannesburg. Volgens officiële cijfers werden bij de botsingen tussen politie en „Vrij- heidsdag-demonstranten" in het gehe le gebied van Witwatersrand tien na turellen gedood en twintig ernstig gewond. Het zou te Johannesburg nu rustig zjjn. Er wordt echter door een sterke politiemacht, welke wordt ge steund door lichte tanks en pantser wagens, gepatrouileerd. De arbeidsbeurzen van de provin cies Chieti, Teramo, Pescara en Aquila hebben naar aanleiding van de bloedige incidenten te Celano besloten een algemene proteststaking van 24 uur te houden. A. ASSCHER t Te Amsterdam is overleden de heer Abraham Asscher, directeur van As- schers diamantslijperij N.V.. in de leeftijd van 69 jaar. De heer Asscher werd op 19 September 1880 in Am sterdam geboren. De ontslapene was drager van vele onderscheidingen. Tijdens de oorlogsjaren vormde de heer Asscher tezamen met prof. dr. Cohen het presidium van de Joodse raad. Het beleid van de heren Asscher en Cohen in deze functie is zeer ver schillend beoordeeld. NEDERLANDSE PROTESTEN Het Nieuwsbureau Aneta en de in dividuele Nederlandse corresponden ten in de U.S.A. hebben bij de Neder landse ambassade te Wasüinglon krachtig geprotesteerd tegen wat het noemt de „willekeurige achterstelling van de Nederlandse pers bjj de Ame rikaanse pers door de hoogste verte genwoordiger van Nederland in de V.S." Het Nieuwsbureau meldt, dat de Nederlandse ambassadeur, mr. E. N. van Kieffens, order gegeven had de tekst van zjjn rede niet ter beschik king te stellen van Aneta of Neder landse correspondenten in de V.S. De ambassadeur zou dit hebben ge daan met de motivering, dat hij er de voorkeur aan gaf, dat zijn speech via de Amerikaanse perskanalen wereld kundig gemaakt werd. SLAGERSZOON VOND EEN SCHEDEL Dezer dagen stootte de zoon van de slager M. te Roosendaal bjj het gra- Tot grote verrassing van de bezoe- ven bij zijn vader's winkel op ietskers van de bloemententoonstelling hards, dat bjj nader onderzoek een „De Keukenhof" in Lisse stopten Dins- menselijke schedel bleek te zijn. Men dag plotseling enkele hofauto's voor is in Roosendaal van oordeel, dat deze de ingang. H.M. Koningin Juliana en opgraving de sleutel, kan zijn tot de de Prinsesjes Beatrix, Irene en Mar- oplossing van een mysterie, dat nu griet brachten een officieus bezoek reeds vijf jaar lang de gemoederen aan deze „lust tuin", bezig houdt. Omstreeks de bevr jjding j Ruim een uur wandelden de hoge verdween namelijk de winkelier Dries- sen, een alleenwonend man, zonder dat nog ooit een spoor van hem werd ontdekt. Intussen werd in de zomer van '47 in Roosendaal een zekere de J. gear resteerd, die naast de winkelier Dries- sen had gewoond en die een vrouw door wurging van het leven had be roofd. De J. werd tot levenslange ge vangenisstraf veroordeeld In de cel zou hij aan een medegevangene heb ben verteld, dat hjj ook Driessen had vermoord. Sindsdien heeft men van de zaak niets meer gehoord. Inmiddels begon te Roosendaal de amateurwichelroedeloper, de heer Kejj, op eigen houtje nasporingen te verrichten en hij kwam tot de bevin ding, dat D. begraven moest zjjn in het steegje, waar de stoffeljjke resten thans inderdaad zijn gevonden. De heer Keij heeft met behulp van buren van de verdwenen winkelier verschil lende opgravingen in het steegje ver richt, maar men vond toen niets. Een koninklijke song-schrijver. Songs, die geschreven werden door de Koning van Thailand, de 22-jarige Phumiphon Aduldet, zullen het hoog tepunt vormen van een Broadway Re vue. die 21 Juni begint te lopen. De in Amerika geboren koning, die on langs in het huwelijk is getreden, heeft de naam een liefhebber van „hot mu sic" te zijn. De belangrijkste song, die in de revue gezongen zal worden is ge titeld: ..Blue Night". Voorts zal 'n pot pourri van 5 andere, door de koning geschreven songs. xten j..hore worden gebracht. Hij bedreigde in dronkenschap zijn vrouw en dochter. Ten huize van de familie H. in de Rubroekstraat te Rotterdam speelde zich Maandagavond een drama af, waarvan de vader, de 48-jarige don keyman J. H., liet slachtoffer Is ge worden. Het gezin H. bestond uit zes per sonen: vader, moed-v, een dochter van 21 jaar en drie zoons resp. van 19, 17 en 16 jaar oud. De laatste drie weken kwam H., die van de steun trok, bjjna iedere avond in besction- ken toestand thuis en trad dan zo onhebbeljjk op tegen vrouw en doch- Gouden sovereigns tijdens reis naar Aden verdwenen. Zending van de Rott. Bank. Op tot nu toe onverklaarbare wjjze zijn 10.000 gouden sovereigns, die onlangs door de Rotterdamse Bank per KLM M. naar het nabjje Oosten waren ver zonden, tussen Amsterdam en Aden verdwenen, aldus meldt „De Tele graaf". De waarde van deze sove reigns, die niet meer in omloop zjjn, bedraagt thahs ongeveer 200.000. Het betreft hier een van de grootste gouddiefstallen van de laatste jaren. Zeer waarschijnlijk is er tussen Schiphol en Cairo niets abnormaals gebeurd, want bjj de vrachtafdeling van de KLM berust een regu, waarop de aflevering van het goud aan een op Aden vliegende luchtvaartmaat schappij staat vermeld. Onmiddellijk zijn er door de assu- radeui'S en de verladers maatregelen genomen; men heeft zich met de po litie van Aden in verbinding gesteld, hetgeen tot nu toe echter geen resul taat opleverde. ter, dat de politie reeds veertien da gen geleden ingreep. De man werd toen opgesloten, omdat hjj zjjn vrouw en kinderen bedreigd had. Raèds toen had hjj laten doorschemeren* dat hjj er wel een paar jaar voor over zou hebben om zijn gezin uit de weg te ruimen. Maandagavond kwam hjj weer dronken thuis, viel in het trappor taal en nam een agressieve houding aan, toen zijn dochter hem ce hulp snelde. In de kamer gekomen begon hjj met zjjn vrouw en doenter te twisten. Later op de avond kwamen de drie zoons thuis. Een heftige twist ontstond, die weldra in een vechtpartij ontaardde. De kinderen wilden hun moeder beschermen en overméesterden hun vader, die zich verweerde. De dochter graep een pook en de oudste twee zoons na men een strijkijzer en een stok en gezamenljjk gingen zij de vader t.e ljjf. Hun angst en woede was zo groot, dat zij hun vader, die nog poogde een scheermes te grijpen, met de voorwerpen op het hoofd rioegen, zodat zijn schedel verbrijzeld werd, tengevolge waarvan hij overleed. De moeder rende het huis uit en stelde de politie op de hoogte van het vreselijke drama, dat zich had afgespeeld. Ook de beide zoons gin gen de straat op en spraken een agent aan. De vrouw en haar kin deren zijn op het bureau Boezem- singel in bewaring gesteld. „Als ik het weer moest doen, zou ik niet anders handelen". gasten in de tuin rond, waarbjj zij door bestuursleden van „De Keuken hof" werden voorgelicht. Eerste Amerikaanse wapens voor Nederland onderweg. De eerste Amerikaanse wapenladin gen voor Nederland en België zijn aan boord van twee Amerikaanse schepen uit New York vertrokken. De schepen bevatten „ladingen van ver schillende aard" voor de Belgische en Nederlandse grondstrijdkrachten. Binnen enkele dagen kon de voor Nederland bestemde voorraad in een Nederlandse haven verwacht worden. Nieuwe eisen voor toelating tot officiersopleiding. Bij ministeriële beschikking is de jaarlijkse gelegenheid om zich candï- daat te stellen voor de opleiding tot beroepsofficier van de Koninklijke I landmacht wederom opengesteld. De toelatingseisen en de opleiding van de cadetten zijn thans op ver schillende punten gewijzigd. Zo worden voor de infanterie en de cavallerie slechts candidaten geac cepteerd. die in het bezit zijn van di ploma H.B.S. B. of Gymnasium B. Slechts bij hoge uitzondering wordt genoegen genomen met een diploma H.B.S. A., of Gymnasium A. De artillerie, genie, verbindings diensten en technische dienst (de laat ste twee zowel bij de land- als bij de luchtmacht) verlangen van de candi daten het diploma H.B.S. B., of gym nasium B. Candidaten voor de mili taire administratie moeten in het be zit zijn van het diploma A of B van de H.B.S. of het Gymnasium of dat van de hogere handelsschool. De eerste oefening duurt voor alle cadetten drie maanden (vroeger zes maanden). Na een totale studietijd van 3% jaar (vroeger 3 jaar) worden de cadetten benoemd tot tweede luite nant. De rang van vaandrig slaan zij dus over. De toekomstige officieren van de technische dienst zullen wel licht een deel van hun studie vol brengen aan de Technische Hoge school te Delft. In militaire kringen vemvacht men voor dit jaar een toeneming van het aantal candidaten. De selectie zal er des te scherper door zijn. Resultaten van plantenziekte- kundig Congres. Het internationale plantenziekte- kundig congres, dat thans in Den Haag wordt gehouden, zal waarschijn lijk gunstige resultaten hebben. Be sprekingen hebben ertoe geleid, dat door vele delegaties aan regeringen der deelnemende landen zal worden aanbevolen om tot vereenvoudiging te komen van formaliteiten bij im- en export van planten en akkerbouw producten. In ongeveer veertig deelnemende landen zal worden overwogen, in hoe verre men de toelatingseisen voor land- en tuinbouwproducten kan uni formeren, daardoor zal men in staat zijn om certificaten van wederzijdse plantenziektekundige diensten met behulp van een nieuwe of herziene conventie op deze punten eventueel, gelijk te stellen. Over 14 maanden toch vrij. Ex-maarschalk Rodolfo Graziani Is door een militaire rechtbank tot 19 jaar gevangenisstraf veroordeeld we gens samenwerking met de Duitsers. Reuter meldt nog dat de 68-jarige Graziani dertien jaar en acht maan den van deze straf zal worden kwijt gescholden. Daar Graziani reeds meer dan vier jaar gevangen zit. betekent dit dat hij nog veertien maanden in de gevangenisstraf zal moeten blijven. De openbare aanklager had 24 jaar gevangenisstraf geëist. De uit gene raals samengestelde militaire recht bank deelde mede niet de door de openbare aanklager geëiste straf de hebben opgelegd, omdat ..ex-maar schalk Graziani, in dienst van zijn va derland. ernstig is gewond, omdat hü overtuigende bewijzen heeft gegeven van moed en omdat de rechtbank van mening is dat, bij de beoordeling van het samenwerken van Graziani met de Duitsers, rekening moet worden ge houden met verzachtende omstandig heden, namelijk de overweging van beklaagde, dat hij daaraan in militair en maatschappelijk opzicht goed deed". Gra/.inni voor zijn rechters Gedeelte van „Goerlng- werke" wordt niet ontmanteld. De Britse Hoge Commissaris in Duitsland, Sir Robertson, heeft in be ginsel besloten, dat bepaalde delen van de strategische staalfabrieken te Watenstedt-Slazgitter, de voormalige Hermann-Goeringwerke, mogen wor den verbouwd voor vreedzame in dustriële doeleinden. Duitse voorstellen daartoe zijn met een aantal wijzigingen door de Hoge Commissaris aangenomen. Het groot ste gedeelte van deze reusachtige fa briek is echter reeds ontmanteld, waarbij het in het begin van dit jaar tot heftige tonelen kwam. Anton Storch; de Westduitse minister voor arbeidszaken noemde het Britse besluit een „grote dienst". De West duitse regering had een crediet van tien millioen mark aan de regering van Neder-Saksen verleend voor het verbouwen der fabrieken. Men zou zich onder meer toeleggen op de vervaardiging van de mijnbouw- machines en rollend spoorwegmateri- eel. EVEN KENNISMAKEN Een kuiken in bed uitgebroed. Een ziekenhuispatiënt nam drie weken geleden twee kip peneieren bij zich in bed om te zien. of zij onder de dekens zou den uitbroeden. Van het eerste ei brak de schaal vroegtijdig, doch uit het tweede ei kwam na drie weken tedere zorgen een gezond, piepend kuiken. Jongetje in teil verdronken. Het anderhalf jarig zoontje van de familie S., te Zwijndrecht is in een teil met water verdronken. Het kind is, terwijl het een ogenblik zonder toezicht was, voorover in de teil ge vallen en heeft kennelijk geen besef gehad zich op te richten. Venetiaanse gondeliers in slaking. De Venetiaanse gondeliers zjjn Dinsdag in staking gegaan uit pro test tegen de concurrentie van motor boten. Zij eisen van het gemeentebe stuur een verbod voor motorboten in de kanalen van de binnenstad. Zeeuwse ras-artist verzorgt laatste NIWIN-tournée door In doneslë. Jong en oud neemt hij bij de neus. Met uitgestoken hand komt een zeer joviale heer achter de toneeldé cors van 't Middelburgse Schutters hof op ons af. Maar als wij die hand willen schudden, verdwijnt zij In on- ze binnenzak en diept er een pan klaar kippetje uit op. Nu hébben wij iets tegen lieden, die ons onze kip. petjes ontfutselen, (vooral wanneer w\j ons het bezit daarvan niet be wust zjjn) en ons dan nog geen vlerkje gunnen. Maar wie kan boos worden op een man als Adri v. Oor schot, die er zijn beroep van maakt zijn medeburgers bij de neus te ne men en die zo'n gezellige, altjjd-la. chende, altijd-vlotte Zeeuwse vent is. Volbloed-Zeeuw (al woont hij nu in Amsterdam), volbloed-artist. In zijn dagen van de blauw-geruite kiel, als Vlissings jochie van 6. prefereerde hij al zijn „vlooientheater" boven de voet bal en later, toen moeder tevergeefs de vouw in zijn eerste lange broek probeerde te. houden, ging zijn hart meer uit naar de „bühne" dan naar de bakvisjes op schooL In 1935 gaf hij voor de eerste maal echte voorstellin gen op een echt toneel (hij moest daarvoor vrij vragen aan het hoofd van de Mulo) en toen wist hij defini tief welk beroep hij moest kiezen. Sindsdien ging het excelsior: Van Oorschot met zijn poppenkast voor de kinderen, zijn goocheltoeren voor de jeugd van 8 tot 80, zijn brutale spre kende pop de piekharige kwajon gen Dickey is beitoemd! begon naam te krijgen en op de roezemoe zige artistenbeurs wisten de managers en impressario's hem te vinden. Het publiek, jong en oud, had blijk gege ven zijn capaciteiten en zijn flair te waarderen. Toen brak de oorlog uit. Van Oor schot, die de Kultuurkamer een naar misbaksel vond, dook onder in Am sterdam en daar liep hij op een goede dag de óók al ondergedoken Middel burgse pianist en accordeonnist Justus Jesayes tegen het lijf. Sinds dat mo ment zijn zij onafscheidelijk: ziet men Adri. dan is het zeker, dat Justus in de buurt is. OVERAL ZEEUWEN Ook de NIWIN toonde beider krach ten op prijs te stellen. Tweemaal vlo gen Adri en Justus naar Indonesië, waar zij in 400 voorstellingen, soms op buitenposten, waar in geen jaar een vreemde blanke door de daar ge legerde soldaten was gezien, tiendui zenden Hollandse jongens verstrooiing hebben gebracht. De tweede maal maakten zij de historische vlucht van de later verongelukte K.L.M.-vogel „Roermond" mee. Met dit toestel reis den ook dr. Van Roy en en een zoon van baron Van der Feltz uit Middel burg. Deze laatste was de eerste Zeeuw, die zij op deze tocht ontmoet ten. Nauwelijks uitgestapt op vlieg veld Djakarta, werd het tweetal opge beld door dr. J. v. d. Velde, politiek adviseur voor Sumatra, een Middel burger. waarmee Jesayes in de school klas heeft gezeten. In Bandoeng wer den zij begroet door dr. van Diffelen, ook al een oud-Middelburger en schoolgenoot van de pianist. En toen volgde de ontmoeting met ve le Zeeuwse jongens, die in de wolken waren wanneer Adri tijdens zijn op treden in de Zeeuwse taele sprak. Honderden kilometers werden afge legd om de militairen de zo welkome ontspanning te bieden en niet altijd over asfaltwegen! De route naar de buitenpost Pameunpeuk op W.-Java bijvoorbeeld, langs diepe ravijnen, be tekende een weg van maar 40 km., doch met 1267 bochten..... GEEN HOTSIE-BOTSIE. De artistiek leider van de NIWIN, Frans Muriloff, heeft thans een speciaal Van Oorschot-cabaretgezel- schap samengesteld, dat Maandag a.s. per boot naar Indonesië vertrekt. Met een programma van goed caba ret en variété (..Geen hotsie-botsie. knots, alsjeblieft'', zegt Adri) hoopt men, hoewel het contract op drie maanden is gesteld, in de Oost te bljjven, totdat de laatste Nederlandse militair is ingescheept- Vermeldens waard is het, dat men het honderdste en laatste gezelschap vormt, dat door de NIWTN wordt uitgezonden. Behalve Van Oorschot en Jesayes werken mede Elly Westermeier, caba retière. Rik Schmitz, actrice, Jan Ora- di. imitator (met o.m. een nieuw nummer: circusimpressies) en Rudi West, acteur. Het programma bestaat uit schetsen, imitaties, parodieën, goo chelen, buikspreken, muziek en lied jes. Van Oorschot is uitverteld cn nu schudt hij ons werkelijk de hand. Maar terwijl hij zich omdraait, haalt hij terloops nog even een blinkende gulden uit ons oor. Hij kan het im mers niet laten. Voordat dc generaals zich terug trokken, om over het vonnis te be raadslagen, stond Graziani op en zei- de: „ik zou. indien ik weer in dezelf de omstandigheden zou verkeren, niet anders handelen". De vijf generaals hadden tien uur nodig, om tot de bepaling van de strafmaat te komen. De verdediger van Graziani deelde later mede, dat zjjn cliënt in hoger beroep zal gaan. Britse liberalen wijzen coalitie met conserva tieven af. De leiders van de Britse liberale partij hebben Dinsdag officieel het aanbod van de conservatieve partij tot een anti-socialistische coalitie van de hand gewezen. Britse huisvrouwen protesteren tegen hoge groenteprijzen. De Britse huisvrouwen zijn in ko persstaking gegaan en weigeren thans groenten te kopen als protest tegen de hoge groenten prijzen. Duizenden vrouwen slaan thans blikgroenten in om de staking lange tijd te kunnen volhouden. Twee Estlandse ministers ontslagen. De Estlandse minister van Justitie, Aleksander Joeaar, en de minister van buitenlandse zaken, Hans Kruus, zijn ontslagen omdat zij zich schuldig heb ben gemaakt aan „bourgeois-nationa- lisme" en „werktuigen in handen van Westerse mogendheden" zijn gewor den, aldus berichten van Radio-Tallin en Estlandse kranten. Het ontslag komt na de benoeming van de Rus Moskalenko tot minister voor de veiligheid in plaats van de Estlander Boris Kumm. Hoffman's voorspellingen. De administrateur van het plan Marshall, Paul Hoffman, heeft voor speld, dat de dood van Stalin gevolgd zou worden door een periode van „grote beroering" in de Sowjet Unie, die zou leiden tot de ineenstorting van „de boosaardigste dictatuur, die ooit van wereldoverheersing droomde". Hoffman zeide, dat een „volslagen" wonder zou moeten worden verricht in de resterende 25 maanden van het Europese herstelprogram om de bijna miraculeuze" vooruitgang in de koude oorlog te bevestigen. Hoffman voor spelde, dat zelfs de landen, die thans door Moskou overheerst werden, de Sowjetrussische overheersing van zich af zouden schudden als eenmaal West- Europa op de been was en naar wel vaart koerste. Donderdag besprekingen over Oostenrijks Vredesverdrag. De Sowjetrussische regering heeft voorgesteld de volgende vergadering van de plaatsvervangers ter bespre king van het Oostenrijkse vredesver drag op Donderdag 4 Mei, in plaats van op 22 Mei, zoals door de Westerse mogendheden was voorgesteld, te houden. Het voorstel, dat door de Sowjetrussische olaatsvervanger Za- roebin werd ingediend, heeft nieuwe hoop gewekt over het sluiten van een Oostenrijks vredesverdrag. In Londen is officieel bekend ge maakt, dat de regeringen van de gro te vier allen accoord gaan met het houden van de volgende vergadering op Donderdag a.s. Ex-politieke gevangenen tegen het optreden van Joris Diels. Het hoofdbestuur van de Neder landse Vereniging van ex-politieke gevangenen uit de bezettingstijd heeft aan de burgemeester van Amsterdam het volgende telegram gezonden: „Aan de vooravond van de herden king der gevallenen tijdens de bezet tingsjaren zal op 3 Mei in de Stads schouwburg optreden de Belgische collaborateur Joris Diels. Ons hoofd bestuur doet een dringend en vrien delijk beroep op u, om wel te willen bevorderen dat het optreden van Jo ris Diels wordt afgelast". 32 doden bij explosie in Voor-Indië. In een opslagplaats van ammumtie in het oude fort van Patiala, in het Oostelijk gedeelte van de Pendsjaao, heeft zich een ontploffing voorge daan, welke de dood van 32 personen heeft veroorzaakt, terwijl 40 anderen zijn gewond. Een gedeelte van de hoge muur van het fort viel door het geweld van de ontploffing om winkels werden onder het neerstortende puin begraven. Ook de meeste slachtoffers werden onder het vallende gesteente bedolven. LATER OPKLARINGEN Zwaar bewolkt met des ochtends nog een enkele bui, des middags ge volgd door opklaringen. Meest mati- gï wind tussen West en Noord-West. ezelfde of iets lagere temperaturen dan gisteren

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1