PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Waalse liberalen willenVan Zeeland niet als premier Koninklijke onderscheidingen voor Zeeuwen DC BILT Deze week OUD-BURGEMEESTER VAN DEN HAAG IN HOGER BEROEP Schilderij van Hobbema voor Canadese volk Vandaag GEALLIEERDEN ZWICHTTEN VOOR DE DUITSE PROTESTEN VOORSPELT: 193e Jaargang - No.101 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie. F. van de Velde en F. B den Boer. Adj. W. de Pagter. Hooidred. G. Billintyn, Pl.verv.: VV. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 CL per week; f 3.90 p, kw.; £r. p. p. t 4.15 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, SRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 29 April 1950 ADVERTENTIEPRIJS; 18 Ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3J0. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel* i van 1—5 regel3 t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres t blad Bureau van dit t 25 cent meet Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 5860. tel 2355, 4 lijnen (b.g.g. I of 21601; M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen: Bro uwerljstr. 2; Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. X Crisis dus weer verlengd Alie onderhandelingen zijn thans afgebroken. De verwachting, dat België in de loop van Vrijdag eindelijk een nieuwe regering zou krygen, is niet uitgekomen. Dit keer hebben de Waalse liberalen op het laatste ogenblik een spaak in het wiel gestoken. Op een rumoerige vergadering van de partijraad wisten zjj een motie door te drjjven, waarin weliswaar de overeenkomst over de terugkeer van de Koning wordt aanvaard, maar waarin op verkapte wijze bezwaar wordt gemaakt tegen Paul van Zeeland als premier van een nieuwe regering. den benoemd met wie de ondernan- delingen over de verblijfplaats van de Koning konden worden hei-vat. Tenslotte werd na langdurige en opgewonden debatten een motie aan genomen, die de onverwijlde vorming van een nieuwe katholiek-liberale coalitie, onder leiding van een per soonlijkheid, die bij machte is de be- Bij de discussies tussen de libera le afgevaardigden onderling kwamen scherpe tegenstellingen tot uiting tussen de Vlamingen en de Walen. De minister van openbare gezond heid, van Glabbeke meende, dat 't de hoogste tyd was om een einde te maken aan al het gepraat door de voorlopige overeenkomst met van Zeeland goed te keuren. Lijnrecht daartegenover stond het standpunt van senator Georges, die een over eenkomst zonder medewerking v»an de socialisten onaanvaardbaar acht te. Oud-minister Devèze meende, dat een nieuwe formateur moest wor- Naast het bar-slechte weer zijn het bovenal de Statenverkiezingen, die de aandacht hebben opgevraagd. De gematigde partijen, C.H.U. en V.V.D., behaalden landelijk bezien de groot ste winst, hetgeen strookt met ons volkskarakter, dat verdraagzaam is en houdt van leven en laten leven. De communisten legden het loodje. Een bewjjs, dat de Nederlandse rege ring er goed aan doet deze partij niet te verbieden. Ware zij bezweken voor de aandrang om tot zulk een maat regel over te gaan, dan zouden de communisten nieuwe, moeilijk als communistisch herkenbare partijen hebben opgericht. Nu weet iedereen ten minste zeer duidelijk, welke partij die van Stalin is. En welke partij men dus zeer zeker niet moet stemmen. De staatsuitgaven en de belastin gen zyn wederom aan de orde geko men. Prof. Lieftinck verraste het Ne derlandse volk met de mededeling, dat de begroting 1950, opgezet met een batig saldo van 20 millioen gul- gen, thans in de plaats van dit aar dige duitje een tekort aanwijst van 231 millioen gulden. Dat maakt maar eventjes een verschil uit van f 250 millioen. En waai- moeten die van daan komen? De vraag stellen is haar beantwoorden. In dit geval mag men de heer Lieftinck niet boos aan- kyken. Hij kan er ook niets aan doen. De devaluatie heeft roet in de begro tingsmaaltijd geworpen en blijkt ach teraf toch wel een zeer twijfelachtig nut te hebben gehad. Maar al gaat de heer Lieftinck vrij uit, het nieu we tekort van 231 millioen is een nieuw klemmend argument voor be perking dei staatsuitgaven. Het radiodebat tussen P.v.d.A. en V.V.D. over de mogelijkheid van ver laging der staatsuitgaven was on vruchtbaar. De V.V.D. kwam niet erg beslagen ten ijs en gaf boven argu menteren de voorkeur aan beweren. Maar de president van de Nederland se Bank heeft deze week nog eens uitdrukkelijk verklaard, dat de hoge staatsuitgaven het financieel en eco nomisch' evenwicht in Nederland hoogst bedenkelijk bedreigen en dat zij dus omlaag moeten. Wel waar schuwde hij tevens tegen lichtvaar dige belasting-verlaging, madr de be lasting wil het Nederlandse volk des noods nog wel blijven betalen als de positie van ons land dan maar niet voortdurend slechter wordt... Er was ten minste ook een verheu gend geluid deze week. De 100.000ste woning na de bevrijding is gereed ge komen. Zo'n feitje geeft voldoening, ook al weet iedereen, dat de woning nood daarmede nog niet tot het ver leden behoort. Ten slotte is er de actie van de bakkers tegen het aardappelmeel in het brood. De meeste Nederlanders zal deze kwestie wel tamelijk onver schillig laten Een paar jaar geleden aten we brood, waar practisch geen meel in kwam en het smaakte ons best. Nu eten we brood, waar prac tisch alleen meel in komt en het smaakt uitstekend. Waarom dan het aardappelpoeder eruit, als het in prijs en belasting scheelt? In het buitenland? België! Ruzie om Koningskroon en Kabi net. En op den duur toch vervelend. Het water in de wijn heeft niet ge holpen. En nog altijd rumoer tussen Ame rika en Rusland over de Privateer. Lelijker is, dat Tito zich plotseling tot het Westen wendde. Pas op Euro pa! Als de communist Tito ruzie wil maken met Vadertje Stalin, haal hem dan niet als de verloren zoon naar binnen. Zo'n conflict is niet waard, dat West Europa er een oorlog- voor riskeert! De Labourregering kwam met een meerderheid van vijf stemmen weder om met de hakken over de sloot. Het blyft spannen aan de overkant van de Noordzee! Ten slotte Indonesië. Nieuw ru moer. Ditmaal in de Zuid-Molukken... Vermoedelijk het laatste. Het fede ralisme is dood. reikte overeenkomst ,,in een geest van verzoening en nationale ver standhouding" uit te voeren. Tijdens de vergadering bleek dui delijk, dat van Zeeland niet als zulk een persoonlijkheid werd beschouwd. Inmiddels is bekend geworden, dat de onderhandelingen tussen libera len en katholieken over de vorming van een nieuwe regering zijn afge broken op het ogenblik, waarop reeds officieus was verklaard, dat zy op het punt stonden tot een defi nitief einde van de regeringscrisis te leiden. Van Zeeland heeft na afloop der besprekingen met de liberalen ver klaard, dat de zaken eens te meer zijn vastgelopen en dat ïem niets anders overblijft dan zyn laatste ranport aan de Prins regent uit te brengen. Minister Duvieusart, die reeds was voorbestemd om België's nieu we premier te worden, bevestigde, dat de breuk als definitief moet wor den beschouwd. Een advies van van Zeeland aan de regent om nu tot Kamerontbinding over te gaan, wordt in politieke kringen waarschjjniyk geacht. Procureur-generaal ziet geen reden voor vermindering van straf. Het Haagse Gerechtshof heeft Vrjj- j groter clementie. Gezien het tekort aan u.»tll,'üronturAArdpl i i L'lipidcapxfnol Ha ,7 Al- dag in hoger beroep behandeld de zaak tegen de ev-burgemeester van Den Haag, mr. W. A. J. Visser. Voor de economische politierechter was de ze wegens deviezenovertredingen ver oordeeld tot zes maanden gevangenis straf en 20.000 boete. Zowel mr. V. als de Officier van Jusitie waren te gen dit vonnis in beroep gekomen. Op een vraag van een der raadshe ren zeide mr. V. dat hij thans leeft op het inkomen van zijn vrouw. Hij zei geen idee te hebben over zijn verdere loopbaan. Nadat mr. V. nog had verklaard, dat de hem opgelegde boete van 20.000 gezien ztfn persoonlijke om standigheden naar zijn mening te hoog is, kreeg de procureur-generaal mr. van Gilse het woord voor het hou den van zyn conclusie. Deze zag geen enkele reden voor Besluit van Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft in haar vergadering van Vrijdag toestemming verleend aan de heer Nederhorst (Arb.) om vragen te stellen over maatrege len ter bestrijding van de werkloos heid en de heer Gortzak (C.P.N.) om vragen te stellen over de nog voortdu rende prijsstijging der consumptie aardappelen. De Kamer verenigde zich met een wetsontwerp om aan het Canadese volk het schilderij „De twee watermo lens" van Hobbema te schenken, om uiting te geven aan de grote dankbaar heid van ons volk voor wat Canada gedurende de oorlog voor Nederland heeft gedaan. De heer Hoogcarspel (C.P.N.) vroeg, welk blijk van waar dering wordt geschonken aan de Sow- jet-Unie. De heer Drees antwoordde, dat de Sowjet-Unie niet heeft deelge nomen aan onze eigenlijke bevrijding. Dit te constateren is geen miskenning van Rusland's moed en vasthoudend heid. Hierna werden de beraadslagingen over de wetsontwerpen Belastingher ziening 1950, afschaffing van de onder nemingsbelasting en verhoging van de vennootschapsbelasting voortgezet. De heer Van den Heuvel (A.R.) vond. dat de voorgestelde verlaging ver blijft onder wat nodig is voor het bedrijfsleven. De heer Van de Wetering (C.H.) pleitte voor verlen ging van de verliescompensatietermijn tot 5 jaar. De heer Van der Weijden (K.V.P.) achtte de nu voorstelde ter mijn voor de landbouw te gering. De heer Ritmeester (V.V.D.) merkte nog op, dat zijn partij van de mogelijk heid tot belastingverlaging overtuigd is. De P. v. d. A. moet z.i. bewijzen dat het niet kan. verantwoordelijkheidsgevoel, de ver schillende deviezenovertredingen en 't draaien rond de waarheid, is mr. V. met bijzondere zaehte hand aange pakt. Deze zaak wettigde zeer zeker een preventieve hechtenis. Een straf van 6 maanden en 20.000 is volkomen gerechtvaardigd voor een man, die als hooggeplaatst ambtenaar het recht en het gezag heeft aangetast. Naaii de mening van pleiter was voor de eenvoudige feiten waar het hier om gaat een onvoorwaardelijke vrijheidstraf niet op zijn plaats. ...,is het 5 jaar geleden, dat Adolf Hitler te Berlijn zelf moord pleegde. MORGEN viert HM. de Koningin haar 41ste jaardag. J Aanslag op gouverneur van Singapore. Vi-ijdagavond is een handgranaat gewox-pen naar sir Franklin Gimson, gouverneur van Singapore. Het px-o- jectief ontplofte, zonder de gouver neur te verwonden. Relletjes in Enschede. In de Ledeboerstraat te Enschede is het tot relletjes gekomen, toen 14 fabrieksmeisjes van de confectiefa- bi'iek Cohen, die staakten wegens het ontslag van drie collega's, wilden ver hinderen, dat 6 Duitse meisjes hun arbeid In de fabriek zouden begin nen.' Vex-tegenwoordigers van de E.V.C. tx-achtten met de hulp van de staaksters de Duitse meisjes met ge weld over te halen om mede te sta ken. doch deze weigerden dit. De politie deelde klappen uit en een aan tal straten werd afgezet. Levenslang geëist tegen moordenaar. Levenslange gevangenisstraf is Vrij dag voor de Amsterdamse rechtbank geëist tegen de 31-jarige ijzei*werker P. J. v. d. B„ die in de nacht van 5 op 6 April 1949 de 26-jarige F. A., van wi8 hij gescheiden was. in haar wo ning in tuindorp Oostzaan met 42 mes steken van het leven heeft beroofd. Actie tegen Amerikaanse ambassade in Praag. Naar radio-Praag meldt, heeft de Tsjecho-Slowaakse regering de Ame rikaanse ambassade per nota verzoent haar personeel te Praag en dat op het consulaat-generaal te Bratislava zo spoedig mogelijk met twee derden te verminderen. Wet op belastingverlaging toch goedgekeurd. Prof. Joliot Curie ontslagei i. De geallieerde Hoge Commissaris, sen In Duitschland hebben thans de wet, die voorziet in belastingverla ging toch goedgekeurd. Zoals bekend ls over deze wet veel te doen ge weest. "De geallieerden hadden pr aanvankelijk een veto over uitgespro ken, hetgeen aanleiding gaf tot felle Duitse protesten zelfs dreigde de Westduitse regering er 't bijltje by neer te leggen. De communistische prof. Joliot Curie is ontslagen als hoge commis saris voor atoomenergie In Frankrijk. Het besluit, dat werd genomen door het Franse kabinet, treedt onmiddel lijk in werking. Zijn communistische gezindheid en zijn x*eizen naar Moskou waren aan leiding tot een felle caxnpagne tegen deze benoeming. Het werd door velen onverantwoordelijk geacht, dat een communist een hoge post bekleedde. Soemedang, in West-Jav die hem toegang gaf tot militaix-e ge heimen. De socialistische parlements- fractie was van plan naar het stand punt van de regering te vragen. Er was in het parlement verder reeds een motie ingediend, waarin het verwerpelijk wordt geacht, dat leden van de communistische partij bij het atoomonderzoek werkzaam zijn. Twee Amerikanen op West-Java vermoord. Reuter meldt uit Djakarta, dat de Amerikanen Robert Doyle, corres pondent van de onderneming, die de bekende bladen ,,Time" en ,,Llfe" uitgeeft en Raymond Kennedy, pro. fessor van de Yale universiteit nabij zijn ver moord. De Amerikanen werden door een ben de van vier of vijf Indonesiërs, ge kleed in militaire uniformen, dood geschoten. Dit werd medegedeeld door desalieden, die door de moor denaars gedwongen werden de lijken te begraven. Donderdagmiddag had de officiële in gebruikstelling plaats van liet Coöp. Melk productenbed rijf G.A. „D.O.M.O." te Beilën, wat het meest moderne bedrijf op dit gebied in West-Europa ls. Na besprekingen met de Westduitse minister van Financiën zyn de Hoge Commissarissen thans voor de druk gezwicht. Dit heef in Londen „algemene vol doening" gewekt, aldus berichtte Reuter. Bondskanselier Adenauer gaf als commentaar: „Wij kunnen onszelf ge lukwensen". De nieuwe wet vermindert de be lastingen op hoge inkomens met 30% om kapitaalsvorming te stimuleren. De Hoge Commissie deed in een brief mededeling van het besluit om de wet achteraf toch goed te keuren. Er werd in de brief gezinspeeld op de toezegging van de Westduitse rege ring. dat de begroting 19501951 in evenwicht gebracht zou worden, dat een nieuwe belasting op ,,luxe" zou worden ingevoerd en dat maatregelen genomen zouden worden om belas tingontduiking te voorkomen. De Amerikanen maakten reeds eer der bij voorbaat bezwaren kenbaar tegen een eventueel tekort op de begroting, omdat dit tekort van de Marshall-hulp en dus door de Ameri kaanse belastingbetalers aangevuld zou moeten worden. KORTE PREDICATIE De heer C. Philipse benoemd tot Ridder in de orde van de Ned. Leeuw Evennis vorig jaar is ook nu aan een aantal inwoners van Zeeland ter ge legenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin een koninklykc onder scheiding verleend. Eén Zeeuw werd benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlands^ Leeuw, drie tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, drie ontvingen dë Ridderorde van Oranje Nassau en voorts werd een aantal Zeeuwen begiftigd met de gouden, zilveren of bronzen medaille behorende bij de Orde van Oranje Nassau. Het lid van Gedeputeerde Staten, de heer C. Philipse werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de heren E. C. van Dissel, notaris te Goes, ir. J. Moll, hoofdingenieur van de Ryksxvaterstaat en ir. A. H. L. de Bel, directeur-generaal van de Spie- gelglasfabriek te Sas van Gent werden officier in de Orde van Oranje Nas sau en de heren H. J. Colsen, raadslid van Terneuzen, R. Zuidema, hoofdre dacteur van 't „Zeeuws Dagblad" te Goes en H. J. Aernoudts, landbouwer en paardenfokker te Sluis kregen de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De rang van reserve kolonel is toegekend aan de res. It. kolonel M. N. A. van Es. De heer C. Philipse, die in 1939 lid van Geduputeerde Staten werd, is ver buiten Zeeland bekend als des kundige op agrarisch en waterschaps- kundig terrein. Hij werd in 1891 ge boren en in 1935 gekozen als lid van de gemeenteraad en wethouder van Heer Arendskerke. Hjj bekleedt verscheidene functies op kerkelijk en politiek texTein en is o.a. lid van het Hoofdbestuur van de C.H.U.. Ook is hy voorzitter van de Commissise Wa terbeheersing en verzilting. Notaris E. C. van Dissel, die thans 83 jaar oud is, geniet in Zeeland een grote bekendheid. In 1907 kwam hij als notaris naar Goes en was voordien candidaat in Den Haag en Grevelduln- Capelle. Hij is hoofdbestuurslid van de Broederschap der Notaxlssen en lid van de Kamer van Toezicht op de notarissen. Notaris van Dissel is lid van het Burgerlijk Armbestuur te Goes en voorzitter van de woning bouwvereniging „Nieuw Goes". Ook was hij korte tijd lid van het gemeen tebestuur. Ir. J. Moll, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat te Middelburg woont sedert 1933 in Zeeland, waar hij ver bonden is aan het bureau van de di rectie Zeeland. De heer Moll studeerde in Delft en trad in 1911 in dienst van de de Rijks waterstaat. Hij werd toen benoemd tot adjunct-ingeniexxr van deze dienst in Hoek van Holland. Na enige tijd werkzaam te zijn geweest op het bu reau van de ixxspecteur-generaal in Den Haag ging hij als ing. in 1915 naar Almelo, in 1918 naar den Briel en in 1927 naar Leeuwarden. In dit jaar werd hij bevorderd tot hoofdin genieur. In 1933 volgde zijn benoe ming in Middelburg. Ir. A. H. L. de Bel is dix*ecteur-ge- neraal van de Spiegelglas- en sxxper- fosfaatfabxlek te Sas van Gent. Hij trad gedurexxde 25 jaar als directeur der fabriek te Sas van Gent op en werd na zijn zilveren jubileum als zo danig in 1949 ovex-geplaatst naar Den Haag. waar hij de relaties behar tigt tussen de Franse directie der fa brieken en de Nederlandse regering. De heer H. J. Colsen werd in 1885 te Hontenisse geboren en werd reeds in '19 lid van de raad van Terneuzen. Hij bekleedt tal van functies in het openbare leven en is o.a. voorzitter van de bond van Vavkenshande laren en voorzitter van het plaatselijk mu ziekgezelschap te Sluiskil. De heer R. Zuidema. hoofdredacteur van het „Zeeuws Dagblad" te Goes, die vorig jaar ter gelegenheid van zyn 70ste jaardag werd gehuldigd be- fon zyn jouxnalistieke loopbaan op April 1904 als redacteur van de „Veluwse Bladen". Daarna werd hij achtereenvolgens hoofdredacteur van de „Vrije Westfiies", de „Nieuwe Leidse Courant" en „De Zeeuw". Na d bevrijding werd de heer Zuidema hoofdredacteur van het „Zeeuws Dag blad." Hij bekleedt 'n vooraanstaan de plaats in het politieke leven en is lid van de A.R.-partij van de raad van Goes. De heer H. J. Aernaudts is een be kende figuur in de kring van paarden fokkers. Hy is o.a. mede-eigenaar van de bekende stallen Aernoudts die in binnen- en buitenland bekend zyn om hun goede stamboektrekpaarden. De heer Aernoudts, die thans 70 jaar is, is op het gebied van de paar denfokkerij nog altyd zeer actief. Hij is hoofdbestuurslid van de afdeling Zeeland van de vereniging „Het Ne derlandse Trekpaardenstamboek". Voorts is hij lid van het R.K. kerk- en schoolbestuur. Kolonel W. N. A. van Es trad 1 Febr. 1899 in militaire dienst. In 1904 ver liet hij de militaire academie te Bre da en ging naar Indië. In 1928 kwam hij in Nederland terug als Indisch of ficier. Hij werd toen vrijwillig reser ve-officier in Nederland. Bij het be gin van de tweede-wereldoorlog lag hij in Den Helder gestationneerd. Op 14 Sept. 1949 verliet hij de dienst voorgoed. In 1925 was hij voor een tijd met non-actief in Nederland. Hij heeft toen met de aannemer Volker het locaalspoor Goes-Hoedekenskerke aangelegd. Dit spoortje bestaat thans niet meer voor passagiersvervoer. ANDERE ONDERSCHEIDINGEN De eremedaille in goud, verbonden a/d Orde van Oranje Nassau is ver leend aan de heren P. Hendrikse, oud adjudant der Rijkspolitie te Middel burg, J. J. Frangois, organist van de Ned. Herv. Kerk te Kruiningen, mej. Vergers, hoofd van de Prot. Chr. kleuterschool te Koudekerke. de he ren A. v. d. Heuvel, machinist bij het loodswezen, de betonning, bebakening en verlichting te Vlissingen, P. Wiele- maker, plaatselijk bureauhouder te NA PASEN In Christus is God ons nabü geko men. Christus is het vlees gewor den woord". God is niet alleen een stem, die ons roept en een ivoord, dat tot ons gesproken wordt, maar ir» Christus is Hij mens geworden en heeft God onder ons gewoond. Wij kunnen niet tot God opklim- men, maar in Christus is God lot ons afgedaald. Hij heeft ons menselijk le ven gedeeld, in zijn vreugde en zor gen, in zijn verlangens en benauwe- nissen, in zijn liefde en in zijn lijden. En God is in de prediking van Chris- tus' geboorte, lijden en opstanding ons tiabij gekomen en heeft Hij zijn heer lijkheid aan ons geopenbaard. Deze heerlijkheid openbaarde zich niet in praal en pracht, maar in genade en waarheidEn genade is die liefdedie van Godswege onverplicht en van mensetiwege onverdiend was, maar die ons toch toestroomt, vervult en draagt. Er is geen groter verdriet dan het gevoel van verlorenheid en verlaten heid in deze wereld. Wij zien vaak geen uitweg, soms zijn wij de wan hoop nabij. Maar als wij de Bijbel le zen, vinden wij daarindat ook Chris tus deze wanhoop heeft gepeild en toch een kracht heeft gehad en i« ge weest, die deze wanhoop doorbro ken heeft. Pasen predikt de overwin ning Gods op zonde en dood. Dat is de kracht, de troost en de vreugde geweest van allen, die waarachtig Christen zijn geweest en het nü zijn. Daar ligt over het evangelie, speci aal hefi Johannes-evangelie ook «en schaduw. „Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben Hem niet aangeno men". (Joh. 1:11). Maar onmiddellijk laat de evangelist daarop volgen: I „Doch allen, die Hem aangenomen i hebben, hun heeft Hij macht gegeven I om kinderen Gods te worden". Het enige, wat daartoe nodig is, ts ft» Christus geloven. En als tcy zo met Christus leven, is God bij ons, eeuwiglijk. Zierikzee. A. W. Pijnacker-Hordijk Koudekerke van de Prov. Voedsel- commissaris voor Zeeland. De eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau is verleend aan de heren A. Lok, opper wachtmeester der Rijkspolitie te We- meldinge, A. de Boot te 's Heer- Arendskerke, ouderling van de Ned. Hei'v. Gemeente te 's Heerenhoék- Nieuwdorp, J. de Visser te Zaamelag, gewezen secretaris van de Hulpver lening voor Geref. Schoolondei^wys te Spui, K. Timmer, schipper aan boord van een stoombetonnings- en verlich- tingsvaartuig te Vlissingen, J. de Klerk, kantoorhouder van het hulp- kantoor der PTT te Sluis, J. Wirtz, kantoorhouder van het hulpkantoor der PTT te Kapelle. De eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau is verleend aan de heren L. J. Bossairi. lid van de muziekvereniging „Harmo nie" te Oostburg, J. Viergever, meet- arbeider bij de landmeetkundige dienst te Zierikzee; J. Mol, besteller eerste klasse der PTT te Goes. P. Katsman te Wolfaartsdijk, landarbeider op het landbouwbedrijf van de heer J. L. Goetheer, W. de Rijke te Stavenlsse, landarbeider op het landbouwbedrijf van de weduwe C. L. Potappel. H. Speijer te Poortvliet, jachtopziener in dienst van jhr. J. v. Vredenburgh, P. Thysse te Haamstede, bosarbeiaer op het slot Haamstede, M. Poortvliet, werkzaam bij N.V. Metaalhandel J. L. Agelink van Rentergem te Middel burg. ONGEVEER DEZELFDE TEMPERATUUR. Geldig tot Zaterdagavond. Matige, tijdelijke krachtige wind uit Westelijke richtingen. Tijdelijk toene mende bewolking, maar het grootste gedeelte van de dag droog weer. Wei nig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1