PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Waarom er aardappelmeel in het brood moet! Zeeuwse tentoonstelling in Gent 0£ BILT Antwerpse havenarbeiders in staking ZWEEDSE VISSERS VONDEN VLIEGTUIGWIEL Vandaag "Nr KONING LEOPOLD WENST ZICH NIET VERDER TE VERBINDEN En Limburg jubelde VOORSPELT: 193e Jaargang - No. 98 Dagblad, uitgave van de rtrma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie 6 vaD de velde en F t. den Boer Adj W de Pagter. Hoofdred G Ballintyn Pi verv.: W Leertouwer en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p kw.; fr p p. 1 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 26 April '50 ADVERTENTIEPRIJS; 13 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels»: van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 23 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vllssingen Walstr 5860 tel 2355, 4 lijnen <b.g.g M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Ocstburg: Pr Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen: Brouwterijstr. 2; Zierikzec: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 De bakkers tegen de boeren De heer H. D. Louwes, voorziter van de Stichting: voor de Landbouw, heeft toegelicht waarom naar zijn mening aardappelmeel in het brood verwerkt moet worden. De bakkers, aldus de heer Louwes, verwijten aan de boeren, dat zjj teveel aardappelmeel geproduceerd hebben. Daartegenover stelt de heer Louwes, dat in de oorlogsjaren en daarna de productie van de coöperatie ve aardappelmeelfabrieken sterk is vergroot en dat het niet mogeiyk is deze productie op korte termjjn zeer sterk in te krimpen. Hy vindt het ook een nationaal be lang, dat de productie van fabrieks aardappelen in behoorlijke omvang gehandhaafd blijft nu er nog altijd eén oorlogsdreiging is. De heer Louwes meent, dat het Ne derlandse volk het ongemak van 5 of 10 aardappelmeel in het brood dient te aanvaarden, ook al omdat we aim zijn. Van de zijde der aardappelmeelin- dustrie wordt opgemerkt, dat men na het beëindigen van de oorlog, zeer wel in staat was het meel winstge vend te exporteren, maar de regering wenste het voor binnenlands gebruik te bestemmen. Het zou voor de aardappelmeelin- dustrie en de fabrieksaardappelen verbouwende boeren wel heel weinig acceptabel zijn, indien.de regering de verwerking van aardappelmeel in het brood alleen verplicht stelde in tij den, dat dit product overal wordt ge vraagd, en de verplichting ophief zo dra de aardappelmeel-industrie be lang krygt bij deze afzetmogelijk heid. Dat het aardappelmeel slechts buikvulling en surrogaat is, zoals wordt voorgesteld, behoeft nauwe lijks weerlegging, aldus de verklaring van de ohdervakgroep aardappel meel-industrie. Het bestaat uit vrij wel zuiver zetmeel en het heeft dan ook een hoge calorische voedings waarde. Het staat vrijwel gelijk met tarwebloem. De ondervakgroep vraagt zich af, of al die bakkers, die zich thans zo actief tonen in hun „bijna kwaadaar dige actie" tegen aardappelmeel, te Communistische actie tegen het lossen van wapens. In Antwerpen hebben Dinsdag 16000 havenarbeiders het werk neer gelegd als gevolg van de communis tische actie tegen het lossen van Amerikaanse wapens. Slechts negen arbeiders waren bereid voor het werk te tekenen. Op meer dan 100 zeeschepen ligt de arbeid stil. De havenzöne is tot neutraal ge bied verklaard en afgezet door 500 gendarmes. Er wordt gepatrouil leerd. De burgemeester van Antwerpen heeft de verordening, die samenscho lingen van meer dan vijf personen verbiedt, inmiddels ingetrokken. In plaats daarvan is de politie met gen darmes versterkt voor het geval dat relletjes uitbreken. Het uitvoerend comité van de Bel gische transoort.arbeidersbond heeft er in een resolutie op aangedi'ongen „met alle middelen een einde te ma ken aan de communistische drijverij- en, die niet het belang dei- arbeiders beogen, doch die uitsluitend ten doel hebben alle Westeuropese ha vens op bevel van de communistische internationale lam te leggen. Bar slecht weer in Europa. VOORJAAR IN HET KOUDE NOORDEN. „Wat een weertje hè, het lijkt wel of we naar Kerstsmis gaan." Niet alleen in ons land, maar in vrij wel geheel Europa is dat de afgelo pen dagen ontelbare malen gezegd. In België werd Dinsdag melding gemaakt van een kort wintertje. In Brussel, Antwerpen en Lim burg en in de gehele provincie Lu xemburg woedde gedurende een haif uur een zware sneeuwstorm. In de Ardennen hadden de kersen- en pe renboomgaarden door sterke nacht vorst veel te lijden» In de kuststreek ging de sneeuw en hagelval gepaard met een hevige storm. In Rome werd gesproken ovesr de koudste en natste lente in het „warme Zuiden" sinds vele jaren. Génève meldde vorst en zware sneuwvaL Parijs natte sneeuw, re gen en storm. De lentegeluiden komen dit keer uit het „koude Noorden". In Kopen hagen koesteren velen zich op de terrassen van de restaurants in een warm voorjaarszonnetje. Amerikaanse wapens naar Nederland onderweg. De eerste voorraden wapens voor België, Nederland en Denemarken zijn thans in de Amerikaanse havens gelader., aldus is te Washington be kend gemaakt. De datum van ver trek en de havens van bestemming werden niet genoemd. Voor alle by het Noordatlantisch verdrag aange sloten landen, die op grond van het wapenhulpprogramma toewijzingen krjjgen, zijn thans de eerste ladingen verscheept. Midden of eind volgende week zal het eerste schip in Amster dam aankomen, zo verneemt men in Washington. goeder trouw rijn. De overtuiging be staat echter, dat velen onder hen door verkeerde voorstelling van za ken werkelijk van mening zyn, dat hun bestaan op het spel staat, omdat het broodverbruik in Nederland op het ogenblik achteruit loopt. In 1949 was nog slechts 26 procent van de Nederlandse import uit dol- larlanden gedekt door uitvoer naar die landen. Alle voor broodbloem te importeren tarwe komt uit dollarlan- den, zodat iedere beperking van deze import een directe verlaging van ons dollartekort betkenet. Dit is dan ook het zeer belangrijke argument, waar mee de minister bij de indiening van de begroting van het Landbouwega- lisatiefonds in eerste instantie de verplichte bijvoeging van aardappel meel in het brood verdedigde. De ondervakgroep aardappelmeel- industrie meent dan ook te mogen vaststellen dat de fabrieksaardappe lenverbouwers een möreel recht kun nen doen gelden op handhaving van de verplichte bijvoeging. Door toegeven aftreden van Adenauer voorkomen. In Bonn verluidt, dat de geallieer de Hoge Commissar»- .oor de Duitse druk zyn gezwicht en zich hebben laten overtuigen, dat het ve to op de nieuwe wet op de inkom stenbelasting ongerechtvaardigd was. Aftreden van de regering Ade nauer zou daardoor voorkomen zijn. De Westduitse minister van Finan ciën had aangevoerd, dat de verla ging van de inkomstenbelasting sti mulerend zou werken op 't bedrijfs leven. Een gedwongen staatslening zoals de geallieerden hadden voorge steld. achtte hij onjuist. De ervaring had geleerd, dat dergelijke obliga ties waardeloos zijn en het vertrou wen in de mark ondermijnen. „Ik hoorde een knal", zei bakkersvrouw. TWEE GEZINNEN DAKLOOS NA BRAND IN OUD-AMSTERDAM Twee gezinnen zijn dakloos gewor den door een hevige brand, die Dins dagmiddag in nog geen half uur tijds in het hartje van het oude Amster dam een 18e eeuws huis verwoestte. Al hun bezittingen zagen zij door de vlammen verteren. ,,Ik hoorde bij de electrische meter een knal en bijna op hetzelfde mo ment vatte een gordijn, dat er vlak bij hing, vlam", .vertelde een van de onthutste slachtoffers, de bakkers vrouw Wilke, die haar twee kinderen langs de trap in veiligheid wist te brengen. Afkomstig van de vermiste Amerikaanse bommenwerpe r „Privateer" Men heeft de laatste dagen weinig meer gehoord over de vermiste Amerikaanse bommenwerper „Privateer", die op 8 April by een vlucht over het Oostzeegebied is verdwenen. Alle nasporingen naar bemanning en vliegtuig zijn tevergeefs gebleven. Thans komt echter uit Zweden een bericht, dat in verband wordt gebracht met het verdwijnen van dc „Pri vateer." De Zweedse luchtmacht heeft name lijk bekend gemaakt, dat vissers ter hoogte van Gottland een wiel van een vliegtuig hebben opgevist. De beman ning van de vissersboot heeft onmid dellijk na aankomst te Burgsvik deze vondst gerapporteerd. De band van 't wiel was onbeschadigd en nieuw. Waf deed de Privateer boven de Oostzee Stephen Young, democratisch af gevaardigde in *t Amerikaanse Con gres, heeft in een krantenartikel on omwonden te verstaan gegeven, dat mogelijk de boven de Oostzee ver dwenen „Privateer" bezig \vas de Sovjet-kustlyn te verkennen." Zowel Rusland als de Ver. Sta ten verkennen eikaars kustlijnen, zo schreef hij. Amerika heeft er groot belang by de doeltreffendheid van 't Russische radarnet te beproeven. Er waren drie radar-expetrs in het ver dwenen toestel. Young schreef verder: „Er wordt nu wel gezegd, dat onze vliegeniers routinevluchten maken, doch men kan ervan verzekerd zijn, dat zij ons land belangrijke diensten bewijzen en hun leven bij iedere vlucht wa gen. De hoofden van alle Rooms Katho lieke kloosters in Hongarije hebben in een brief aan de Hongaarse regering ge protesteerd tegen „de vervolging van monniken en kloosterzusters" is het 25 jaar geleden, dat Paul von Hindenburg werd be noemd tot president van de Duit se Republiek; -is het 300 jaar geleden. dat door de Oost-Indische Com pagnie een regeringsreglement werd vastgesteld voor de gou- /erneur-generaal. De wereldscheepsbouw. Volgens opgave van Lloyds register be droeg de op 31 Maart in Engeland en Noord Ierland in aanbouw zijnde scheeps- tonnage 1.895.219 ton. De in aanbouw zijnde tonnages in enke ie belangrije scheepsbouwlanden zijn Frankrijk 473.573, de Ver. Staten 441.640. Japan 390.036, Nederland 314.752, Zweden 310.702, Italië 264 722, Denemarken 128.239 en Spanje 114.387 brt. Dc totale tonnage aan stoom en mo torschepen in aanbouw was voor de ge hele wereld 4.684.674 brt. waarvan 40 5 procent in Engeland en Noord Ierland. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het totaal 289 906 brt. groter. Het wiel bleek echter door kogelga ten doorboord, vermoedelijk uit een machinegeweer. Zoals bekend besloot enige dagen geleden het Amerikaanse Congres om de bemanning van de Privateer" te onderscheiden; De Amerikaanse minister van Ma rine, Francis Matthews, heeft thans namens president Truman de tien le den van de bemanning van de op 8 April boven het Oostzee-gebied ver miste Amerikaanse „Privateer" post- huum onderscheiden. Aan de nagela ten betrekkingen is een oorkonde ge zonden. vermeldend, dat de vermiste mannen, ,.de hun in vredestijd opge dragen taak met moed en beleid heb ben vervuld en de Marine en hun land een buitengewone dienst bewe zen hebben". Uitslag Statenverkiezingen. In verband met de publicatie van de uitslag der Statenverkiezingen, zal de Prov. Zeeuwse Courant op Donderdag 27 April a.s. enkele uren vroeger verschijnen dan gewoonlijk. Woensdagavond zai de uitslag door ons op de gebruikelijke wijze worden gebulletineerd, o.m. door onze kantoren te Middelburg, Vlis- singen en Goes. Vliegtuig maakle noodlanding De vorst wil desgewenst in België blijven. Koning Leopold heeft aan Paul van Zee^nd een brief meegegeven naar Brussel, waarin hy meedeelt, dat zyn koninklijke waardigheid hem verbiedt de verbintenis op zich te nemen België zelfs ook maar tijdelijk te verlaten na de overdracht van 't koninklijk gezag aan prins Boudew ijn. Een Belgisch militair vliegtuig is te Hans (in de streek van Luik) bij een poging tot een noodlanding, op een garage terecht gekomen. De pi loot kwam om het leven, ^-n een groep spelende kinderen in ue nabij heid. werd alleen een meisje licht ge wond door rondvliegende stukken van het vliegtuig. De koning verklaart verder, dat hij I bereid is met een verantwoordelijke j regering de nodige maatregelen te I treffen om de kroonprins de daad- j werkelijke uitoefening van de konink- i lijke prerogatieven te verzekeren ge durende de periode van de machts overdracht. „Het lijkt me overbodig", schrijft de vorst, „dat men van mij garan- 'ies verlangt, die niets aan de waar de van mijn woord kunnen toevoe gen." H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard zijn Maandagmiddag in Maastricht aangekomen voor hun bezoek aan Limburg. By aankomst aan de rand van de gemeente Maastricht maakten de Koningin en de Prins de verdere tocht in een open calèche. (Teiefoto.) Londen verwacht geen gewapende botsing te Berlijn. Britse functionarissen te Londen verwachten geen gewapende of ern stige botsing in Berlijn, wanneer de volgende maand de voorgenomen communistische jeugddemonstraties zullen worden gehouden. Berichten uit Washington, die aan de Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Dean Acheson, werden toegeschreven, en er op duiden dat gevechten zouden kunnen voorko men. werden in Londen met kalmte vernomen. Op Dinsdag 2 en Woensdag 3 Mei a.s. zal in het gemeentelijk Concertgebouw te Haarlem de algemene vergadering ge houden worden van ae Nederlandse Ver eniging van Huisvrouw ne. Voetbalclubs hielpen de kankerbestrijding. Het Ned. Kankerinstituut heeft de kampioenen van de eerste en tweede klasse van de K.N.V.B. en de degrada- tiecandidaten aangezocht om de De- zoekers van de extra wedstrijden, die cteze clubs moeten spelen, een dubbel tje boven de entreeprijs te laten beta len. ten bate van dit instituut. De Am sterdamse eerste klasser Zeeburgia heeft dit al toegezegd. Het Zeeburgia- terrein kan 10.000 bezoekers bevatten Andere clubs zullen ook hun medewer king aan deze geven. Zo zal Blauw wit na de kampioenscompetitie een wedstrijd spelen tegen een nog uit te nodigen tegenstander ten bate van de kankerbestrijding. „Toen ik het initiatief nam een po ging te wagen om een einde te ma ken aan de huidige crisis door een verzoeningsoplossing te suggereren, heb ik mij, zoals u weet, laten leiden door het verlangen, een rechtvaardig evenwicht te verzekeren tussen de rechten van de meerderheid en die van de minderheid, en aldus de ver zoening tussen de Belgen mogelyk te maken. Ik wil u niet verhelen, dat het mij verwonderd heeft te moeten vaststellen, dat na het gebaar dat ik heb gesteld en waardoor ik meende het vertrouwen der Belgen te mogen verwachten, twistpunten gerezen zijn omtrent mijn aanwezigheid in het land. De ruchtbaarheid, welke aan de discussies werd gegeven en de bete kenis welke door sommigen aan myn verwijdering uit het land wordt ge hecht, maken het mij volstrekt onmo gelijk op dit ogenblik en als voor waarde tot mijn terugkeer de ver bintenis aan te gaan België te ver laten, zonder op gevaarlijke wijze af breuk te doen aan de waardigheid van de monarchie." Zoals bekend eisen de socialisten, dat de koning na de overdracht het land zal verlaten, omdat zij vrezen, dat Leopold indirect toch invloed, zal blijven uitoefenen op de kroon. Oranje verdrong het bronsgroen. Sinds carnaval hebben de Limburgers niet meer zó uitbundig gejubeld en ge feest als de afgelopen dagen ter gele genheid van het koninklijk bezoek. Hoogtijdagen waren het, niet alleen voor de geestelijke en wereldlijke ge zagsdragers. de gerokte autoriteiten en de verenigingen met hun vaandels en banieren, maar ook voor de kompels en de huismoeders, de winkeliers en de overal langs de route zingende school kinderen in hun Zondagse pakjes en jurkjes. Dinsdagmorgen werd Maastricht ver laten. In Valkenburg werden de hoge gasten verwelkomd in het .verlichte Romeinse gedeelté van de gemeentégrot En verder ging toen weer de reis, naar Heerlen en Hoensbroek, naar Geleen en Sittard, naar Roermond en Weert, naar plaatsjes, waar ge op de atlas naar moet zoeken. Burgemeesters staken re devoeringen af, militairen presenteer den het geweer en overal stond Lim- burg's hope der toekomst met vlagge tjes en jubelstemmen. Aardige momenten ook in Weert, waar het koninklijk paar op bezoek ging bij de heer en mevr. Leenen, die vorige week 70 jaar getrouwd waren en waar Toosje Wulms vlaaien aan bood, een versie in Weert's dialect op dreunend. In Blerick onthulde de Ko ningin een gedenkplaat in het lOC.OOGe huis. dat na de bevrijding gereed kwam. De laatste juichende kinderen in de sneeuw, die het koninklijke paar zag. waren de Stefkes en Mariaatjes uit Mook. Want daar werd de gastvrije provincie 's avonds verlaten. Demonstratie van beeldende kunst, muziek, historie, literatuur, folklore, architectuur en onderwijs Van 9 tot 21 October aanstaande zal in Gent, in een deel van het Feest paleis, waarin thans de Floraliën worden gehouden een Zeeuwse cultu rele tentoonstelling worden georganiseerd. Deze tentoonstelling, waarvan de Commissaris der Kóningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, het beschermheerschap heeft aanvaard, tesamen met de gouverneur van Oost Vlaanderen, zal een demonstratie worden van de Zeeuwse cultuur en met name gewijd zijn aan beeldende kunst, muziek, literatuur, folk lore en klederdrachten, architectuur en onderwijs. Het ligt in de bedoeling, dat in 1953, als in Middelburg de grote Zeeuw se tentoonstelling gehouden wordt, een Oost Vlaamse tentoonstelling 'n belangrijk onderdeel van het grote geheel zal vormn. Er is een Comité van Voorberei ding gevormd, waarvan "de namen hieronder vermeld worden. Dit comi té heeft zich gesplitst in werkcom- missies. De leden der Gedeputeerde Staten van Zeeland en Oost Vlaan deren en een aantal burgemeesters zullen een ere-comité vormen. De Ver. van Nederlandse Gemeenten, de Stichting Zeeland zullen subsidiëren, de provincie Zeeland heeft een bizon der fonds, waaruit voor dit doel ge put kan worden, Oost Vlaanderen verzorgt de gehele propaganda in België, stelt de expositieruimte gra tis ter beschikking, biedt in alle mo gelijke opzichten de helpende hand, maar eist, dat de tentoonsteling gra tis toegankelijk zal zijn. Het ziet er allemaal veelbelovend uit, maar het is geen geringe taak, die degenen, die de voorbereiding en de organisatie op zich nemen, wacht. „De werkgroepen moeten het doen", zo is op de vergadering van het comité van voorbereiding, die Dinsdag te Midelburg werd gehou den, gezegd. Dan zullen de werkco- EEN VERBLIJDEND INITIATIEF. Het verblijdende initiatief voor deze culturele demonstratie is te danken aan het simpele feit, dat de afdeling Zeeland van de Ver. van Ned. Gemeenten op een gegeven mo rdent op de gedachte kwam een Bel gisch-Nederlandse Dag te organi seren en de Stichting Zeeland voor cultureel en maatschappelijk werk 't voornemen had om Vlaamse en Zeeuwse Cultuurdagen te organise ren. De heren staken de koppen bij elkaar, het Provinciaal Gouverne ment van Oost Vlaanderen begroet te het plan voor een culturele ten toonsteling met vreugde, de datum werd vastgesteldEn thans gaat het er om, er zorg voor te dragen, dat Zeeland bij onze op het punt .van tentoonstellingen en festiviteiten verwende Zuiderburen zal tonen wat het was en wat het is, zo, dat deze Zuiderburen er door geïmponeerd worden. mité's inderdaad spoedig aan de slag moeten gaan. want een half jaar is kort en er moeten bergen werk verzet worden. De denkbeelden en de suggesties ter vergadering waren vele. Er zul len dus snel kaarsrechte richtlijnen moeten worden getrokken, want dit is toch wel duidelijk: dat dit een de monstratie moet worden, die klinkt als een klok. Is zulks niet het geval, dan slaat Zeeland een figuur en dat moet koste wat kost vermeden wor den, nu het denkbeeld van deze ex positie eenmaal is aanvaard. Men denkt aan het optreden van het Vlaamse Omroeporkest onder de van origine Zeeuwse dirigent Ed. Flipse met Marinus Flipse als solist, men denkt aan het optreden van Zeeuwse orkesten en Zeeuwse koren, men zal het materiaal voor de ex positie uit vele musea moeten halen (waarvan er vele gelukkig by voor baat hun medewerking hebben toe gezegd) Maar dit alles vergt tijd en de tijd is kort. VERBLIJDEND Het initiatief echter verdient slechts toejuiching. Het is een uit stekend initiatief en de namen der genen, die zich bereid hebben ver klaard hun schouders onder de voor bereiding te zetten, wekken vertrou wen. Slechts één wens moge hier wor den uitgesproken: dat de financiële middelen niet te krap zullen zyn. Een veelomvattende taak kan slechts dan met succes volbracht worden, als er inderdaad iets ge daan kan worden. Voor Zeeland en in breder verband zelfs voor Neder land is het een erezaak, dat onze provincie hier inderdaad demon streert. Het beste van het beste is hier het enig goede. Strakke leiding, deskundigheid, artistiek vermogen en doorzettings kracht zijn nodig om dit doel te be reiken. Naarmate de voorbereiding vor dert, zullen wij onze lezers op de hoogte houden. COMITé VAX VOORBEREIDING De namen dergenen, die in het Co mité van Voorbereiding zitting heb ben genomen en goeddeels over de de werkcommissies verdeeld zyn, lui den als volgt: Mr. dr. A. J. J. M. Mes te Heinkens- zand; C. Lijnzaad te Vlissingen; Jhr. mr. T. A. J. W. Schorer te Middel burg; A. J. Argelo tc Zierikzce; G. Bailintijn te Middelburg; C. A. Blok te Kapelle; Drs. J. J. P. Boezeman tc Hulst; L. J. Bol te Dordrecht; Mevr- E. J. van den Broecke-de Man te Aardenburg; J. de Bree te Oostkapel- le; L. W. de Bree te Vlissingen; C. P. Broerse te Amstelveen; Jkvr. S. Col- lot d'Escury te Kloosterzande; Ir. J- D. Dorst te Goes; Mevr. Dorst-Vos te. Goes; Ed. Flipse te Rotterdam; Mevr. Geluk-de Jonge te Wemeldinge; Mej. dr. H. C. M. Ghijsen te Domburg; M. D. A. Glerum te Middelburg; A. M. W. J. Hammacher te Otterloo; Ir. P. J. 't Hooft te Goes; G. Houtekamer te Goes; Dr. K. Huizenga te Middel burg; A. de Jonge te Middelburg: A. de Kam Jr te Grijpskerke (Ter But- tinge); J. Ph. Koene te Middelburg; A. A. Leenhouts te Middelburg; Drs. L. Lockefeer te Hulst; Ir. H. de Lus- sanet de la Sabloniére te Middelburg; Dr. P. J. Meertens te Amsterdam; Mr. J. Moolenburgh te Middelburg; H. Pieters te Middelburg; W. Roukes te Arnhem; C. Schijve te Oostburg; Dr. M. Schreuder te Vlissingen: Drs. M. C. Verburg te Middelburg; Ir. M. de Vink te Koudekerke; Ir- J. Versteeg te Goes; A. G. Wagensveld te Mid delburg; Dr. J. J. Westendorp Boer- ma te Zierikzee. ENKELE BUIEN. Geldig tot Woensdagavond: Wisselend bewolkt met enkele bui en. Meest matige wind uit Zuidelij ke richtingen en iets minder koud.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1