PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Verwacht Amerika een gewapend conflict in Berlijn? M BILT BAKKERS AGEREN TEGEN AARDAPPELMEEL IN HET BROOD DUBBELE MOORD NA VIJF JAAR TOT KLAARHEID GEBRACHT GEEN VLEES EN SPEK MEER AAN DE ZOLDER DROGEN Verklaring van hoge functionaris in Washington .J Vandaag J VOORSPELT: 193e Jaargang - No. 97 Directie 8 van de Veiae en F B. den Boer AdJ W de Pagtex. Hoofdred O Bailinti.in Pl.verv.: W Leertouwei en A Busshardt ABONNEMENT SP RIJS X? ct per week; f 3.90 p kw.; fr p p. t 4.15 oer fcw Ixisse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 25 April 1950 ADVERTENTIEPRIJS18 et. per mm. Minimum p. advertentie 1230. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vllsslngen Walsti 58- -00 tel 2355. 4 lijnen Cbg.g 2861 of 2160). M'burg Londense Kaal 29. tel 2077 en 2924; Goes: Z. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); OcSlburg: Pr Maurltsstr 12. tel 102; Terneuzen: Bro uwerljstr. 2; Zierikzee: N Bogardstr. C 160. tel. 3 Truman ontvouwt programma ter bestrijding van het communisme. Tydens een persconferentie te Washington heeft een belangrijke woord voerder van de Amerikaanse regering verklaard, dat het niet uitgesloten is, dat te Berlyn de volgende maand tussen de strijdkrachten der Westelij ke geallieerden en de door de Sowjets gesteunde Communisten een gevecht met tanks en kanonnen zou uitbreke n. De functionaris die deze verklaring aflegde, wordt in de Amerikaanse bladen niet nader genoemd, hoewel kan worden aangenomen dat iedere journalist weet, wie hjjj is. Alleen in de „New York Tribune" wordt medegedeeld, dat de verklaring afkomstig zou zijn van Dean Achefton. De verklaring had betrekking op de komende Pinksterdemonstratie te Ber lijn, waar hij „de eerstvolgende be langrijke wereldontwikkeling" ver wachtte en de gebeurtenissen „een onheilspellende richting" opgingen. TRUMAN'S PROGRAMMA Inmiddels heeft Truman te Wash ington een drieledig program ontwik keld voor de bestrijding van het com munisme in de Verenigde Staten en over de gehele wereld. Dit program ma bestaat uit de volgende punten: 1. versterking van de Amerikaanse defensie en militaire hulp „aan de vrije landen"; 2. verbetering van de democratie en 3. rustig en doeltreffend optreden zonder hysterie tegen de com munistische revolutionnaire activi teit overal hier te lande. President Truman verklaarde: „Het werkelijke gevaar is, dat het commu- Stichting van de Landbouw over de aardappelprijs. De Stichting voor de Landbouw is voldaan over de publicatie van het ministerie van Landbouw over de aardappelprijzen. De toestand wordt duidelijk en helder getekend. De mi nister laat door zjjr krachtige be woordingen er geen twjjfel over be staan, dat het hem ernst is met zyn voornemen in te grepen als de klein handelsprijzen van de aardappelen niet zullen dalen, aldus de Stichting. Duidelijk is, dat de hoge detailprijzen van de aardappelen niet geweten kun nen worden aan hoge teiersprijzen. Het is op zyn minst genomen eigen aardig, aldus de Stichting, dat nu plotseling het voornemen is ontstaan in de groentenwinkels van Amsterdam grote plakkaten op te hangen met de mededeling, dat goedkope aardappe len verkrijgbaar zijn. Zonder boosaar dig te willen zijn, gaat men toch ooi-zakelijk verband zoeken tussen do publicatie van het ministerie en het vest*«ren van de ear.t- pe zand!"- --'c-. De suggestie, dat ook zonder de ac tie van de minister van Landbouw de prijzen op korte termijn gedaald zou den zijn. acht de Stichting onwaar schijnlijk. althans in "genrpraak r de feiten. De verlaging van de telers- f'rijs welke zich ruim een maand p" eden heeft »ij0f ~0. paard gegaan met een vp-'--'-"!- - de kleinhandelsprijs. De grote -an- verhouding tussen de telersprijs -- welke p-r Ti en Ö3,consew">h*ic ion,--.-! i staan of heeft zich nog vergroe*. De boer vraagt zich dan ook met verba zing af hoe het mogelijk is, dat men de consument zovee' kan laten be talen voor een product. r'"* hi tr\?°n een redelijke prijs beschikbaar stelt. Japanner verbor? zich 5 iaar in jungle van Nieuw-Guinea. Voedde 'zich met slangen In knollen. Dezer dagen werd op het eiland Noemfoor bij Nieuw-Guinea een Ja panner gevangen genomen, die zich sedert ruim 5 jaar in het oerwoud verborgen heeft weten te houden. De ze Japanner, een gewezen chauffeur van een vrachtauto, werd door de Pa poea-bevolking betrapt, toen hij bezig was, in de groententuinen knolgewas sen te stelen, waarop op hem een wil de jacht werd geopend. De Papoeas trachtten hem te stenigen en wondden hem met een mes in de rug. Nadat de plaatselijke burgerlijke autoriteiten waren gewaarschuwd, werd de Japan ner, die geheel was verwilderd, met 'n vliegboot van de Marine-Iuchtvaart- -<lienst ovei'gebracht naar het eiland *Biak, waar hy in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het bleek, dat hij zich al die jaren had gevoed met rauwe slangen, die op Noemfoor veelvuldig voorkomen, terwijl hij bij tijd en wijle zijn slag sloeg in de tui nen der bevolking, hetgeen hem ten slotte noodlottig werd. Nadat hij zal zijn hersteld zal hij worden .overgedragen aan de leger-au- toriteiten te Hollandia, Carmelita Cross, een 34-jarige mu zieklerares uit Los Angeles, beweert houdster te zijn van het wereldrecord diepzee^duiken voor vrouwen. Zij dook 45 meter diep naar de zeebodem, waar zij 24 minuten vertoefde. De gehele duik nam 70 minuten in beslag. nisme andere vrije landen onder de voet loopt en zich daardoor versterkt voor een uiteindelijke aanval op ons". „Wij zullen de Verenigde Staten niet maken tot een rechtse totalitaire staat om zodoende af te rekenen met een linkse totalitaire bedreiging. In enkele woorden gezegd: wij zullen de demo cratie niet om hals brengen", aldus Truman. Helft der Londense havenarbeiders in staking. Bij de staking in de Londense haven zijn thans reeds bijna de helft van de arbeiders betrokken. Op 69 schepen ligt het werk volkomen stil. Het stakingscomité verklaarde Maan dagmorgen, dat dë arbeiders tot het uiterste zullen gaan, zelfs al zal de strijd de zwaarste zijn, die zjj tot dus ver hebben moeten voeren. De aanleiding tot de staking is zoals bekend het royement van drie vak bondsleden tegen de wens van de ar beiders in. De Britse regering heeft soldaten en matrozen naar bepaalde gedeelten van het Londense havengebied gezonden. Enkele schepen zullen door ongeveer duizend militairen worden gelost. Ontsnapte circus-leeuwen doodden 20-jarig meisje. Twee leeuwen, die uit een circus in Hlihertal. in de buurt van Baden, ont snapten, hebben een 20-jarig- meisje aangevallen en gedood. Een circus employé die ervan verdacht wordt de leeuwen met opzet vrijgelaten te hebben, is gearresteerd. "t)e dieren zijn later weer gevangen en naar hun kooien teruggebracht. Meelfabrikanten staan achter de minister van Landbouw. Aanstaande Donderdag en Vrydag zullen in de zeventig grootste gemeen ten van ons land by de bakkers ïysten liggen, waarop de huisvrouwen hun handtekening kunnen plaatsen als protest tegen het voornemen van de mi nister voor Lanbouw om het percentage aardappelmeel in het brood van vyf tot tien procent te verhogen. De bakkers In ons land zyn fel tegen dit voornemen van de minister ge kant, zoais werd verzekerd op een persconferentie te Amsterdam, uitgaan de van het actiecomité tot bestryding van de bymenging van aardappel meel in brood. Dit comité is gevormd door de landelyke bakkersorganisaties. In de eerste plaats wordt bijmen- [ing in strijd geacht met de warenwet, laar deze verbiedt dat in de bloem Teemde bestanddelen worden opgeno men. Het toevoegen van aardappel meel maakt het bloem tot een surro gaat, waardoor het brood snel oud en kruimelig wordt. Aardappelmeel mag zo werd verteld calorische waar de bezitten, het bevat geen eiwitten, phosphaten en vitamine b., in tegen stelling tot tarwe. Gedurende de oor- Westerling wordt voorlopig nog vastgehouden. De Britse regering houdt Westerling vast, omdat zij hem „als 'n gevaarlijk type" beschouwt; zij wacht op moge lijke stappen van de Indonesische re gering tot uitlevering, aldus werd Maandag in officiële kringen ver klaard. De Engelse ambassadeur in Djakar ta heeft de Indonesische regering me degedeeld. dat de autoriteiten te Sin gapore bereid zijn de motieven voor de uitlevering van Westerling te be studeren. Tot dusver is geen verzoek tot uitle vering ontvdngen. Het Semarangse dagblad „De Loco motief' meldde, dat bij het onderzoek naar de achtergronden van de Wester ling-affaire overtuigend is komen vast te staan dat een aantal hoge Neder landse officieren actieve of passieve medewerking heeft verleend. De re gering van de RIS, aldus het blad, overweegt een officiële demarche bij de Nederlandse regering. Voetganger onderschepte vai van 2-jarig meisje. Een voetganger in een der straten van New York keek Zondag toeval ligerwijs naar boven en zag hoe een tweejarig meisje zich op gevaarlijke wijze uit een raam van een vijfde étage boog. Hij versnelde zijn pas om bij een eventuele val onder het raam te zijn. Het meisje viel inderdaad, de voet gang; ".er stak zyn armen uit en wist het meisje op te vangen. Hond voedt zeven konijntjes De hond van de heer C. J. Kuipers te Obdam, moest zijn vier jongen missen. Terzelfder tijd maakte de dood van moe der konijn 7 weesjes. Men vond een oplossing: de families wer den bij elkaar gevoegd, en zo verzorgt de hand thans won derwel 7 jonge konijntjes, al worden deze dan ook met de fles bijgevoed. Prins Bernhard 1 Mei naar de Verenigde Staten. Prins Bernhard zal op 1 Mei aan staande met het lijnvliegtuig van de KLM naar New York vliegen om op 5 Mei de „Holland Fair", de grote N ederlandse export-tentoonstelling die in Philadelphia wordt gehouden, te openen. log, toen met alle mogelijke surroga ten gewerkt moest worden, heeft de voedingsraad zich met hand en tand verzet tegen het mengen van aardap pelmeel in kindermeel. Hier moeten goede redenen voor zijn geweest, die ook vandaag nog gelden. De telers van de aardappelen scha ren zich achter de fabrikanten. De theorie van de minister, dat het ge bruik van aardappelmeel in 't brood een besparing aan deviezen betekent, bestreed de voorzitter van het actie comité zonder in details te treden. ,,Ik zou anders uit geheime rappor ten moeten klappen" zo verklaarde hy. Op vier Mei a-s. zullen de vertegen woordigers van de maalindustrie en de bakkersbedrijven door de minister in gehoor worden ontvangen. Omdat daarbij niet de stem van de consu ment wordt gehoord heeft men beslo ten een petitionnement te organise ren. ..is het 5 jaar geleden, dat Hitler's „Berghof" door een oombardement werd verwoest; feleden dat de an Francisco, ...is het 5 jaar conferentie te waar een begin werd gemaakt met het opstellen van Yt Hand vest der V.N., door Truman werd geopend. Russische ambassadeur in Frankrijk gepromoveerd. Het Russische persbureau Tass, meldt, dat Alexander Bogomolov, de Russi sche ambassadeur in Frankrijk, van zijn functie is ontheven en is be noemd tot plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken. Alexei Pavlov, de huidige Russische ambassadeur in België en Luxemburg, is tot ambassadeur in Frankrijk be noemd. Kleine verzetsgroep in Zuilen besloot tot liquidatie. echtpaar begeven en eerst de vrouw doodgeschoten en vervolgens de man, die wakker geworden, overeind was gekomen. In de oorlog was in Zuilen een klei ne ongeorganiseerde verzetsgroep van vier of vijf man. die aanvankelijk on der leiding stond van Van Santen, die later door de Duitsers werd gefusil leerd. Door een lid van deze groep, mej. T., werd de echtgenote van P. verdacht van het geven van inlichtingen aan- de Difitsers. Er werd toen aangedrongen op haar liquidatie. In de avond van de zesde Mei 1945 werd besloten deze li quidatie uit te voeren. Twee leden, de Utrechtenaars J. C. van der H. en J. T. B.. die in Zuilen waren ondergedo ken, verklaarden zich daartoe bereid. Zij ontvingen van mej. T. daartoe re volvers. Waarschijnlijk uit angst herkend te worden hebben zij ook de man, hoe wel deze niet verdacht werd. gedood. Een van de leden van de verzetsgroep, die voor een ander feit was gearres teerd. heeft vorige week de zaak aan het rollen gebracht. Na een kort on derzoek door de Zuilense politie, in sa menwerking met rijksrechercheurs van de procureur-generaal te Amster dam. is de zaak binnen enkele dagen tot klaarheid gebracht. De politie on derzoekt nog de argumenten, waarop tot de liquidatie van mevr. P. werd be sloten. Een /yf jaar oude dubbele moord, in de dagen der bevrijding te Zuilen in Utrecht gepleegd, is dezer dagen tot klaarheid gekomen. De daders hebben een volledige bekentenis afgelegd en zÖn opgesloten in het huis van bewa ring te Utrecht. In de nacht van 6 op 7 Mei 1945 werd om vier uur in de nacht het echtpaar P. in zijn woning dood te bed aangetroffen. Beide echtelieden waren door revolverschoten om het leven ge bracht Het 14-jarig dochtertje, dat in de aangrenzende kamer sliep, was on gemoeid gelaten. Het meisje had de twee daders, die door haar kamer wa ren binnengedrongen, door een kapot te ruit. waarvoor een stuk carton was geplaatst, wel gezien. De daders had den zich naar de slaapkamer van het Op het ogenblik zit er in het brood 5% aardappelmeel, wat de smakelijk heid van het brood niet bevorderd. Nu bestaat er een kansje, dat er van regeringswege wordt besloten liet gehalte aardappelmeel te verhogen tot 10%. Zowel huisvrouwen als bakkers komen hiertegen in opstand. Donder dag en Vrijdag a.s. zullen de bakkers in alle steden van Nederland handte keningen verzamelen, die naar de Regering worden verzonden met het ver zoek het percentage aardappelmei niet alleen. niet te .verhogen, maar liet aardappelmeel geheel uit 't brood te laten verbannen. Een bakker, die niet kon wachten om met het verzamelen van handtekeningen te beginnen, leent een huisvrouw zijn rug voor het plaatsen van de handtekening. Transjordanië annexeert Arabisch Palestina. Transjordanië heeft de Arabische gedeelten van Palestina ten Oosten en Westen van de Jordaan gean nexeerd. Aldus is Maandag in een te Amman voorgelegen troonrede afge kondigd. Grot-Brittannië is, volgens Reuter, niet officieel over deze stap geraad pleegd, maar zal hem, naar verwacht, wel goedkeuren. De omvang en de bevolking van Transjordanië worden hierdoor verdubbeld. Het Transjordaanse parlement keurde met grote meerderheid de an nexatie goed. Het besluit werd door geschutvuur aan liet volk bekend ge maakt. Engeland in de schuld bij India en Pakistan. De Britse regering heeft de Ver. Staten verzocht een deel van de schuld ten bedrage van 9 millioen dollars aan India en Pakistan over te nemen. Deze schuld dateert uit de tweede wereldoorlog en stelt de Britse eco nomie elk jaar voor zware lasten aan aflossing en rentebetaling in de vorm van ongewenste export. De Britse regering ziet als moge lijke oplossing, dat Amerika dollar hulp aan India en Pakistan verleent en deze landen als tegenprestatie een evenredig bedrag aan "tegoeden in Britse ponden annuleren. De knoeiers hebben hun beste tijd gehad. In liet najaar van 1949 kwamen in Zeeland verschillende vergiftigings- gevallen voor na het eten van hoofdkaas en leverworst afkomstig van huis slachtingen. En zolang niet gebroken wordt met de gewoonte om het vlees, spek en worst aan de zolder op te hangen om te drogen, inplaats van te ro ken, zal men nog wel eens opgeschrikt worden door dergeiyke vergiftigings- gevallen. Dit deelt de Keuringsdienst van Waren te Goes mede in zijn jaar verslag over 1949, dat tegeiyk met dat van 1948 is verschenen. Monsters van de op de veroordeel de wijze „geconserveerde" worst ver toonden by onderzoek een bacteriën- cyfer van meer dan Z00 millioen gram! Het is alleen nog maar te ver wonderen dat vergiftigingsverschyn- selen na het gebruik van dergelijke vleeswaren betrekkelijk zeldzaam zijn. Er zou al veel gewonnen zyn, in dien mén althans de hoofdkaas, in dien men by de bereiding hiervan persé geen azyn wil gebruiken, en de leverpastei steriliseerde in weckfles sen. Verder zal het gewenst zyn over te gaan tot het roken van de overige vleeswaren. NORMALE TOESTAND KEERT WEER. By het onderzoek van de voedings middelen in 1949 is gebleken, dat zo langzamerhand de normale toestand weer wordt benaderd. De meeste dis tributiemaatregelen werden opgehe ven en met het ruimer beschikbaar komen der levensmiddelen verdwenen de surrogaten en vele minderwaardi ge producten. Met de clandestiene boter ver dween ook het frauduleus ontromen van de melk en de verkoop van deze afgeroomde melk. Terwijl in 1948 nog 21 maal proces-verbaal werd opge maakt, daalde dit aantal in 1949 tot 3. Ook het „wassen" van de melk door de melkslyters is practisch af gelopen. Slechts 5 van hen werden in 1949 hiervoor bestraft. Merkwaardig is dat deze overtreding meer voor komt by melkveehouders die hun melk aan slijters afleveren. Vermoe delijk berust dit op een verkeerde speculatie dat hun knoeierij door het inschakelen van een tussenpersoon minder vlug zou worden ontdekt. Overigens is dit aantal overtredingen (17) niet verontrustend. In 1948 werd wegens watertoevoeging 30 maal procesverbaal opgemaakt. Ook de bakkers waren in 1949 niet meer gehandicapt door te geringe meeltoewij zingen, zodat zij minder in de verleiding kwamen te weinig meel in hun brood te verwerken. Er hoef den minder processen-verbaal te wor den opgemaakt wegens te weinig ge wicht aan droge stof van het brood. In 1948 waren het er nog 141 en 196 waarschuwingen. Met het verbeteren van de olie- en vetpositie werden ook minder brood- blikken ingesmeerd met minerale olie. Slechts één procesverbaal werd op gemaakt. In 1948 werd reeds een einde ge maakt aan het gebruik van kunstma tig groen gekleurde augurken met saccharine zoet gemaakt, die als suc- cade in broodjes terecht kwamen. In 1948 kwamen ook enkele vergifti gingsverschijnselen voor, na het eten van banketletters- Bij gebrek aan amandelen werd de banketspij s be reid met bonenmeel. Dit meel bevat een giftige stof, die bij voldoende gaar koken der, bonen onwerkzaam wordt. In 1949 werd daarom reeds 'n maand voor de feestdagen een uitgebreid on derzoek gedaan naar de aanwezigheid van de giftige stof in banketspijs. Bij de 83 onderzochte monsters werd in 23 gevallen een positieve aglutinatie met konijnenbloed verkregen. In al deze gevallen werd de aanwezige voorraad in beslag genomen. MEER HYGIËNISCHE MAATREGELEN Door de verbetering der materiaal- positie was het in 1949 mogelijk met meer succes verschillende hygiënische maatregelen door te voeren. Alle be drijven in de zin der Warenwet zijn thans aangesloten op de waterleiding. De achterstand in de bouw van spoel- lokalen voor verschillende melkbe- drijven werd voor het grootste ge deelte ingehaald. Ook werden ver schillende nieuwe melkwinkels iets nieuws voor Zeeland gebouwd. Voor zover thans reeds na te gaan, is men hiermede op de goede weg om de melkdistributie hygiënisch te sa neren. In 1948 werd ook opgetreden tegen een middel dat gebruikt werd door kappers bij het maken van dc zgn. cold wave. Bij de inwerking van de hierbij gebruikte stoffen ontstonden kwikdampen, die vergiftiging veroor zaakten bij degenen, die hiermee da gelijks moesten werken. Het artikel wérd bij de kappers in beslag genomen en tegen de fabrikant werd procesverbaal opgemaakt. De toestand bij de consumptieijsbe- reiding is ook verbéterd. In 1949 werden voorts om slechts een greep te doen uit het vele werk van de Keuringsdienst grote hoe veelheden muffe appelmoes bij gros siers en winkeliers in beslag genomen en tegen de fabrikant proces verbaal opgemaakt. Totaal werden in het laboratorium in 1948 13.354 (1949: 13-218) monsters onderzocht. Er werden in 1948 en 1949 resp. 479 en 370 waarschuwingen ge geven. 309 en 75 processenverbaal op gemaakt en resp. 898' en 167 partijen afgekeurd. Koninklijk Paar bezocht Limburg. Grijze en dikke regenwolken hin gen over Zuid-Limburg toen het ko ninklijk echtpaar voor zijn officieel bezoek aan Limburg op het vliegveld Zuid-Limburg aankwam. Na de be groeting van het hoge gezelschap door de Commissaris der Koningin in Limburg, mr. dr. F. J. M. A. H. Houben, reed het gezelschap in auto's naar Maastricht aan de grens waar van de leden van de koninklijke stoet overstapten in een rood gelakte met vier paarden bespannen caleche. Niettegenstaande de regen al:Kardel en harder begon te vallen werd de tocht door de stad naar het Gouver nement een opeenvolging van enthou siaste huldebetuigingen, welke van tijd tot tijd tot ovaties aangroeiden. Op verschillende punten zorgden dui zenden schoolkinderen voor een spontane hulde, waarbij bloemgê- schenken werden aangeboden. Langs de steeds dichter wordende rijen van belangstellenden arriveerde de ko ninklijke stoet om half vijf aan het Gouvernement. RECEPTIE. In de receptiezaal van het Gouver nement waren de leden van provinci ale staten, de burgemeesters van Limburg en een aantal hoofden van provinciale en semi-provinciale tak ken van dienst bijeengekomen. De Commissaris der Koningin, mr. dr. F. Houben. hield een welkomstrede. Aan het slot van de receptie kwam Hubert Verwilghen, gouverneur van de Belgische provincie Limburg, zyn opwachting maken bij Hare Ma- iesteit. 's Avonds bood het provinciaal be stuur van Limburg de Koninklijke be zoekers een gala-soirée in de Maas trichtse Schouwburg aan. Er werd een programma van zang, declamatie en orkestmuziek afgewerkt, waarin ver schillende schakeringen van het Lim burgse leven waren weerspiegeld. De hoge gasten waardeerden het ge- bodene zeer. Na afloop zagen zij de fakkeloptocht, die omstreeks elf uur door Maastricht trok en waaraan dui zenden in groepen of met praalwagens deelnamen. In Parijs zweeg de radio Alle Paryse radiostations hielden Maandagavond om acht uur plotse ling op met hun uitzendingen, terwijl millioenen luisteraars op het nieuws van acht uur wachtten. Een half uur later werd het programma her vat en werd medegedeeld, dat de technici van alle drie de vakbonden (de communistische, niet-eommunis- tische en christelijke) een half uur gestaakt hadden. De staking gold als „waarschuwing", na de verwerping van een aantal eisen tot loonsverho ging. Het andere personeel van de Franse radio-omroep had in het ge heel niet op' een staking gerekend. 4 LondenCairo in ruim vijf uur. Een viermotorig straalvliegtuig met 17 personen aan boord heeft Maan dag de vlucht LondenCairo in re cordtijd gemaakt. De afstand van 3556 km werd in 5 uur en 8 minu ten afgelegd. De piloot zeide, dat met een gemiddelde snelheid van 692 km per uur werd gevlogen op een hoogte tussen 10.500 en 12.300 meter. KOUD WEER Geldig tot Dinsdagavond. Half tot zwaar bewolkt met nu en dan buien. Matige tot krachtige en in het Westen van het land tijdelijk har de wind hoofdzakelijk tussen Zui:ï- West cn Noord-West. Koud weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1