PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Koning Leopold bereid zijn taak tijdelijk over te dragen BILT Kroonprins Boudewijn zou dan luitenant-generaal worden Brits toestel vloog op Zwitserse bergtop. GEVECHT IN PARIJS OM HET BEZIT VAN EEN FABRIEK ZEEUWSE MUZIKANTEN TOONDEN IN MIDDELBURG HUN KUNNEN Vreselijke gevolgen van onvoorzichtigheid. Oost-Indonesische redering bij de opstand betrokken? DE VOORSPELT: 193e Jaargang - No. 90 Directie F van de Velde en F. S. den 8oer Adj W de Pagter. Hoofdred G. Ballintyn. PI verv.: W Leertouwer en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week; f 3.90 p kw.; fr p p. t 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKEN5E COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 17 April 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie X 2.50 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels» van 1—5 regels l 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur VUssingen Walstr 58—60. tel' 2355. 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes; L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Ocstburg: Pr Mauritsstr 12. tel. 102; Terneuzen: Bro uwerljstr. 2; Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 20 Radiotoespraak brengt nieuwe wending in de koningskwestie. Koning Leopold heeft zich Zaterdagavond in zijn met spanning verbeide radiorede bereid verklaard tijdelyk zijn machten op te dragen aan kroon prins Boudewijn, indien een grote meerderheid in België deze oplossing in vertrouwen kan aanvaarden. Het moet echter mogelyk blijven om in over eenstemming met de regering aan deze opdracht een einde te maken in dien Leopold van oordeel is, dat 's lands belangen ermee gediend zyn. De koninklijke rede heeft in België over het algemeen diepe indruk ge maakt. Er was Zaterdagavond kwart voor zeven vrywel geen radiotoestel, dat niet op Brussel was afgestemd. In de grotere steden werden verkeers opstoppingen veroorzaakt, doordat b ezitters van auto's met radio aan 't trottoir stilhielden om voorbijgangers te laten meeluisteren. Tot dusver zyn de reacties in politieke kringen zeer voorzichtig. Ver wacht wordt, dat in de komende dagen druk zal worden onderhandeld over dc suggestie van de koning. „Met diepe ontroering richt ik my vandaag tot U", aldus begon de ko ning zijn toespraak. „Vooreerst wil ik de natie danken omdat zij mij haai* vertrouwen heeft betuigd en in haar meerderheid de wens heeft uitgedrukt dat ik de uit oefening van mijn prerogatieven zou hervatten. Maar, hoe diep mijn vol doening ook mag zijn, toch kan ik niet nalaten te denken aan hen die op 12 Maart gemeend hebben mij hun vertrouwen niet te moeten schenken. Ik moet dus besluiten dat, indien de meerderheid der Belgen het onont beerlijk acht een einde te maken aan de crisis onzer instellingen, er betref fende de oplossing verdeeldheid blijft. Na een wekenlange crisis zijn de partijleiders er niet in geslaagd tot een bevredigende oplossing te ko men. Van verschillende zijden werd my verklaard, dat de mogelijkheid om een oplossing tot stand te bren gen van mij afhing. Het eerste voordeel van de grond wettelijke monarchie, waaraan de grote meerderheid der Belgen ge hecht blijft, ligt hierin, dat zy het staatshoofd buiten en boven de par tijen stelt, om hem toe te laten zijn scheidsrechterlijke rol te vervullen met als enig doel, 's lands hogere be langen te dienen. Wegens de ernst van de gebeur tenissen meen ik niet te mogen ver zuimen, de suggestie te maken welke men van mij verwacht!" Koning Leopold wees er in het ver dere gedeelte van zijn toespraak op, dat er in verscheidene monarchieën, met name in Nederland? en in de Scandinavische landen, wettelijke schikkingen bestaan, waarbij de vorst in bepaalde omstandigheden tijdglijk aan de kroonprins zijn pro rogatieven kan opdragen en opperde vervolgens zijn suggestie. Hij besloot: „My'n vurigste wens is dat mijn te rugkeer in mijn vaderland geschie-.- den zal in het teken van de verzoe ning aller Belgen, in een geest van solidariteit, van nationale eendracht en van vertrouwen in de toekomst. God bescherme België". DE REACTIES De koning verklaarde in zyn toe spraak nadrukkelijk, dat zijn com promis-voorstel de instemming van de drie grote partijen dient te heb ben. Trouwens, het instellen van een luitenant-generaalschap voor prins Boudewijn zou grondwetswijziging vereisen, waarvoor een meerderheid van twee derde in het parlement no dig is. Zes slachtoffers. Een viermotorig Engels giersvliegtuig, is Zondag 15 k.m. ten Noorden van Interlaken, tegen een 2000 meter lioge bergtop gevlogen. Het vliegtuig, dat van Amsterdam op weg was naar Brindisi, gleed 1000 meter langs de besneeowde berghel ling naar omlaag en veroorzaakte een lawine, die met donderend geraas in het Emmen Thai stortte. De zes inzittenden van het vlieg tuig, vijf Engelsen en één Italiaan, kwamen om het leven. Het toestel, een Halifax-Halton, behoorde toe aan „World Air Car riers", een chartermaatschappij. Het was Zondagochtend om vier uur van Schiphol vertrokken en vloog twee- en-een-half uur later tegen de berg- top. De lijken van vijf slachtoffers zijn inmiddels geborgen. Twee Nederlanders gedood bij' straatgevecht in Soerabaja. Een Indonesische militaire patrouil le schoot op twee Nederlandse matro zen, een van de marine en een van de koopvaardij, toen dezen trachtten weg te lopen van een straatgevecht dat in Soerabaja plaats vond. Beide mannen werden gedood. Twee andere Neder landers werden gewond. Hoe zijn de reacties by de partijen? De leiders van de C.V.P. zyn in grote lijnen met het voorstel weinig ingenomen, doch het partijbestuur heeft zich bereid verklaard de sug gestie te bestuderen. Er wordt twijfel geuit aan de „grondwettigheid" van het voorstel. Verscheidene katholieke bladen schre ven, dat het voorstel van de koning niet beantwoord aan de wens van de meerderheid. De socialisten zyn van mening, dat de toespraak van de koning de weg heeft vrijgemaakt voor nieuwe on derhandelingen over een nationale oplossing. Hoewel men er enerzijds een toe geven in ziet, maakt men anderzijds bezwaar tegen de zinsnede, waarin de vorst zegt onder bepaalde omstandig heden zijn bevoegdheden tijdelijk aan de kroonprins te zullen overdragen. Men stoot zich in deze kringen aan het woord „tijdelijk" en is van oor deel dat, wanneer eenmaal een lui tenant-generaalschap is ingesteld, dit alleen maar de inleiding kan zijn tot de uiteindelijke troonsafstand van koning Leopold.. De liberalen voelen zeer veel voor de compromis-oplossing. Zij zullen ongetwijfeld steun verlenen aan een regering, die de instelling van het luitenant-generaalschap op haar pro gram zet. Seretse Khama vijf dagen bij zijn vrouw. Seretse Khama, het verbannen Afrikaanse stamhoofd, is Zondag nacht met een klein convooi wagens in de hoofdstad van Beetsoeanaland aangekomen, om zijn vrouw te be zoeken. De Britse regering heeft hem daartoe een vergunning voor vijf dagen verleend. Mevrouw Khama, die in haar bun galow de komst van haar man af wachtte, greep, zo gauw zij de kop lampen van de wagens zag, een toorts en snelde haar man tegemoet. Zij rukte de d°ur van de wagen open en reed met Seretse terug naar de bungalow. Na negen weken gescheiden te zijn geweest, poseerden zij thans glim lachend voor de fotografen. Adenauer in Berlijn. Onder donderende toejuichingen van de Berlijners, die langs een weg van 20 k.m. schouder aan schouder stonden, is dr. Adenauer, de West- Duitse kanselier, Zondag van het vliegveld Tempelhof Berlijn binnen gereden. Adenauer, die een bezoek van vier dagen aan Berlijn brengt, verklaarde by aankomst, dat hij zich te Berlijn even goed thuis voelde als overal in West-Duitsland. „Berlijn is Duitse grond", zo zeide hij. Hy werd verwelkomd door burge meester Reuter en andere leden van het gemeentebestuur. Ontploffing aan boord van lijnvliegtuig sabotage Scotland Yard stelt in samenwer king met luchtvaartdeskundigen een onderzoek in naar de 'ontploffing van Donderdagnacht aan boord van een Brits Viking-vliegtuig op de lijn Lon denParijs. Volgens de deskundigen is het moge lijk. dat de ontploffing een gevolg was van sabotage. Het toestel waarvan de staart twee grote scheuren vertoont, wordt streng bewaakt in een loods op het vliegveld van Norfolk. Het mag wel een wonder genoemd worden, dat de gezagvoerder van "het Viking-passagiersvliegtuig zijn toestel naar het vliegveld Norfolk heeft we ten terug te loodsen om het daar veilig op de grond te zetten. Het toestel was met 27 passagiers op weg naar Parijs toen het door een zware slag werd ge troffen. Slechts de stewardess werd ge wond. Arbeiders willen hef ontslag „niet nemen". In i'arys is een verwoed gevecht geleverd om het bezit van een fabriek voor vliegonderdelen. Ruim 800 politiemannen en leden van de Veiligheids dienst moesten er aan te pas komen om ruim 200 arbeiders nit de gebou wen te verdrijven. Er kon«*en tenslotte 170 employ's naar het hoofdbu reau van politie worden overgebracht. Vijftig arbeiders wisten te ontkomen. Vrijdagavond zyn H.M. Koningin Juliana en de Prinsessen Beatrix en Irene van de vacantiereis naar Val dè Isè're in ons land teruggekeerd. Om half acht arriveerden zy per vliegtuig van Genève op Schiphol. Z.R.H. Prins Bernhard was reeds te voren met een Dakota-toestel op Soesterberg aan gekomen. H. M. de Koningin, die verwelkomd werd door haar particulier secretaresse mevrouw N. Smit-Avis, en dc beide prinsessen na aankomst op Schiphol. Zoeken naar vermist vliegtuig gestaakt. VERLATEN RUBBERBOOT OPGEPIKT. Zondagavond is het zoeken naar de verdwenen Amerikaanse bommen werper gestaakt, daar tot dusver alle nasporingen vruchtelos zijn gebleken. Het gebied van de Oostzee is gron dig afgezocht, zonder dat een spoor van het toestel of van de tien man, die zich aan boord bevonden, is ge vonden. De bevelhebber van de Ameri kaanse luchtmacht in Europa, heeft aan de Deense regering zrjn dank tot uiting gebracht voor de betoonde hulpvaardigheid. Later werd medegedeeld, dat een Brits schip 45 myl van Stockholm, een gele rubberboot in zee heeft op gepikt, die zeer waarschynljjk af komstig is van het vermiste vlieg tuig. Met Engeland is het slecht kersen eten. IMPORT BEPERKT IN KERSENTIJD. Zoals reeds eerder werd bekend gemaakt is de invoer van kersen in Engeland vrijgemaakt - van kwanti tatieve invoerbeperkingen, echter met uitzondering van het tijdvak van 1 Juni tot en met 31 Juli 1950, waar voor een focaal invoerkwantum is vastgesteld van 6000 ton. Deze om- portregeling geldt voor alle landen, dus ook voor Nederland. Onafhankelijk van deze regeling heeft Engeland een voorziening ten aanzien van de kersenimport getrof fen, welke verband houdt met het gevaar van overbrenging van de ker sen vliegmade. Na 18 Mei 1950 is de invoer van verse kersen in Engeland en Wales verboden, tenzij aan be paalde voorwaarden wordt voldaan. Voor Nederlandse kersen wordt, evenals in voorgaande jaren, een cer tificaat van oorsprong vereist. Solistenconcours bracht saxophoonkwintet Excelsior nieuwe lauweren. P.Z.C.-medaille voor C. J. Bliek uit Arnemuiden. Zaterdag wemelde het in Middel burg van de muzikanten. Overal zag men ze lopen, jongen en ouden, ge wapend met trombones, saxophoons, clarinetten, bugels en pistons en al. len begaven zich in één richting: de Concert, en Gehoorzaal in de Singel, straat. Daar klonk de hele dag mu ziek; van 's morgens 10 tot 's avonds 11 uur bliezen amateurs uit vele de. len van Zeeland er hun wangen bol en spanden zich in om een zo goed mogelyk figuur te slaan op het groot Bolistenconcours, dat andermaal door de Bond van Harmonie- en Fanfare gezelschappen in Zeeland in Middel burg was georganiseerd. Een goede en betekenisvolle traditie werd daar door voortgezet. Bij een dergelijk concours valt men niet met de deur in huis; er hoort nu eenmaal een bescheiden openings plechtigheid bij. Daarom verhief de bondsvoorzitter, de heer C. A. Blok, zich om 10 uur van zijn zetel, ge plaatst aan een lange bestuurstafel on der het podium en verwelkomde met een hartelijk woord de mededingers naar medailles, geldprijzen en diplo ma's. Ook richtte hij zich tot de wnd. burgemeester van Middelburg, de heer J. W. Kögeler en verzekerde deze hoe zeer de Bond de medewerking van 't gemeentebestuur op prijs stelt. De heer Kögeler op zijn beurt hield eveneens een korte toespraak. Hy noemde het een bijzonder gelukkig verschijnsel, dat andermaal een con cours kon worden georganiseerd; het valt toe te juichen, dat het peil van het muzikaal leven in Zeeland dit ge doogt. Muziek immers heeft een grote culturele waarde zij haalt de mens uit zijn dagelijkse sleur, verfijnt het gevoelsleven en draagt er wezenlijk toe bij, dat een hogere trap van be schaving wordt bereikt. Solistencon coursen hebben, een stimulerende wer king; zij populariseren de muziek en zetten de muzikanten er toe aan bete re prestaties te leveren. Daarom kon de heer Kögeler van harte de wens uitspreken, dat dit concours in Mid delburg de belangstelling zal hebben, die het verdient en dat het een volle dig succes zal worden. MET PLEZIER EN OVERGAVE Na dit officieel begin was het podi um aan de bondsleden, tal van mu ziekkorpsen in de provincie vertegen woordigende, om te tonen wat zij uit hun glimmende instrumenten wisten te halen. Stuk voor stuk beklommen zij het trapje, zochten de juiste begin toon op en vertolkten vervolgens, na dat een kittig belletje had getingeld, hun „proefnummertje". daarbij bege leid door een pianist. Het waren voor namelijk karakterstukjes, die de jury, (de heer H. J. A. Bokhove uit Breda), het serieus luisterende bondsbestuur en de belangstellenden in de zaal te horen kregen: „Herfstbloemen", „Wie- derkehr", „Sehnsucht", „Souvenir d' Ostende", ,,Dans der Teddyberen" en meer van dat genre. Wij hebben be wondering voor de heer Bokhoven, die gans de dag onvermoeibaar en ge duldig met gespitste oren de verrich tingen op het podium beluisterde, cri- tisch beluisterde! Over het algemeen kwamen de deelnemers aan het concours goed voor de dag. Eens te meer bleek, dat in de steden en dorpen van Zeeland serieus en met overgave en plezier wordt gemusiceerd. Niet alleen solis ten kreeg men te horen, maar ook duetten, trio's, kwartetten en zelfs kwintetten. Het hoogtepunt kwam aan het einde van de dag, toen de beurt was aan de deelnemers in de hoogste ereafdelingen. DE EREPRIJZEN Het was nauwelijks te verwonde ren, dat de eerste prys, de medaille van de Commissaris der Koningin, toegekend werd aan het saxophoon kwintet van Excesior te Middelburg, gevormd door de heren J. J. La- roes, J. Net, J- Lammers, C. Hen- drikse cn D. 3. Niesthoven Hun ver. tolking van Gounod's balletmuziek uit „Faust" was voortreffelijk en werd terecht gewaardeerd op een eerste prijs met lof. In de ereafd- solisten werd de me daille van de wnd. burgemeester na loting tussen P. Jonkheer, Middelburg en J. Braamse, Haamstede, die beiden 68 punten hadden, togekend aan de laatste. C. J. Bliek, Arnemuiden, moest in de afdeling uitmuntendheid solisten met P. Jansen, Koudekerke, loten om de zilveren medaille van de Prov. Zeeuwse Courant en won deze. De medailles, beschikbaar gesteld door het bestuurslid C. A. Blok en de ereleden F. Laroes e; A. A. Mol gin gen resp. naar J. Welleman, Kortgene, F. Bolle, Kapelle en R. Goedhart, Middelburg. Alle deelnemers aan het concours hadden een prijs en ontvingen derhal ve een diploma. (Volledige uitslagen pag. 2). Het beleg duurde ruim twee uur. De politie bestookte de fabriek met ste-, nen. stokken en stukken ijzer, aanvan kelijk zonder succes. De arbeiders he ten zich ook niet onbetuigd en gingen op een gegeven ogenblik met gas wer ken, dat afkomstig was uit de gascy- linders. die in de fabriek worden ge bruikt. Tien politiemannen werden gewond door allerhande projectielen, die uit de vensters en van het dak van de fa briek en over de barricade werden ge worpen. zoals zware tandraderen, bui zen. staven en machine-onderdelen. Toen de politie de fabriek eenmaal binnendrong gingen de arbeiders er vandoor of gaven zij zich zonder te genstand over. Er deden zich geen ge vechten van man tegen man voor. Aanleiding tot de actie was de me dedeling. dat ontslag op grote schaal op handen was. De directie van de ge nationaliseerde fabriek had namelijk besloten vrijwel al het personeel te ontslaan, omdat de productie niet meer lonend is. Na de bekendmaking verschansten 200 arbeiders, daartoe aangespoord door het communistische actie-comité, zich in de fabriek. Meer dan 1500 arbeiders van de fa briek hebben later op een vergadering, een resolutie, aangenomen, volgens Strijd om een kind. Volgens „De Telegraaf" zal de president van de Haagse rechtbank op 20 April een moeilyke beslissing moeten nemen. Het gaat om een 9- jarig meisje, dat in 1945 werd gere gistreerd als Elisabeth van Gyn, omdat het na de bevrijding in een ziekenhuis te Hannover een plaatje 'met deze naam om de hals droeg. De moeder, die met een S.S.-er gehuwd geweest is, maar enkele jaren gele den hertrouwde en na Dolle Dinsdag naar Duitsland uitweek, had v het, toen zij naar Nederland terugkeerde, in Hannover achtergelaten omdat het kind door een ruggemergziekte niet vervoerd kon worden. Het kind is pas bij haar teruggekeerd, toen zij ontdekte, dat het in Zandvoort by pleegouders een' onderdak had ge vonden. Deze pleegouders betwisten de vrouw nu het kind op grond van het feit, dat het naamplaatje geen vol doende bewijs voor de identiteit zou vormen. Levenslang voor S.D.-knecht. „U bent een pure machtswelluste ling geweest", zo zei de president van de Byzondere Raad van Cassatie tegen de Schiedammer W. U.. die in beroep was gekomen tegen de ge vangenisstraf van 16 jaar, waartoe de Rotterdamse Kamer van het Haagsche Bijzondere Hóf hem had veroordeeld. Hij was gedurende de bezetting portier bij de S.D. en heeft geheel op eigen initiatief een Jodin gear resteerd, die niet uit Duitse gevan genschap is teruggekeerd. Verder heeft hy uit pure machtswellust, zoals de president opmerkte arres taties verricht en controle op per- soonsbewyzen uitgeoefend. De procureur-fiscaal achtte de ijver, waarmee U geheel vrijwillig voor de S.D. heeft gewerkt, een zo ernstige omstandigheid, dat naar zijn oordeel de straf aanzienlijk ver zwaard diende te worden. Hij con cludeerde derhalve tot levenslang. Uitspraak 13 Mei. I Zeven maanden feest in Washington. Zaterdag zijn in Washington de feestelijkheden begonnen ter herden king van het feit, dat. 150 jaar gele den de Amerikaanse federale rege- ring werd ingesteld. De feestelijkheden, die zeven maan den duren, zullen .het meest spectacu laire en patriottische schouwspel in de geschiedenis van het land sedert de inauguratie van George Washington" opleveren. Als „saluut aan de vrijheid" werden kanonschoten gelost. Vliegtuigen cir kelden rond. Hoge regeringsfunctiona rissen en opera-, toneel-, film% en ra- dio-artisten woonden een groot défilé bij, waaraan orkesten van 't leger, de luchtmacht en de marine hun mede werking verleenden. Vice-president Alban Barkley hield een toespraak voor de trappen van het kapitool. Perzische prinses huwt Amerikaanse student. De op een na jongste zuster van de Sjah van Perzië is in de Italiaanse ha venplaats Civitavecchia in het huwe lijk getreden met een Amerikaanse student. Hoewel het huwelijk in diepe ge heimhouding werd voltrokken had zich een aanzienlijke menigte voor de kapel verzameld. De 21-jarige prinses die bekend staat om haar charmes, j heeft reeds enige tijd de wereld afge reisd. Het huwelijk draagt echter niet de goedkeuring van het hof weg en prinses Fatmeh heeft dan thans ook bij besluit van het hof alle rechten als prinses van Perzië verloren. Prinses Fatmeh staat bekend om haar goede kleding en haar vrije opvattingen. I welke men Maandagmorgen als ge woonlijk op het werk zal verschijnen. De arbeiders zijn aangesloten bij de drie grote vakbonden. In een communiqué van de afdeling Parijs van het communistisch vakver bond wordt geprotesteerd tegen de ontslagen en tegen de actie van de po- litie en worden alle arbeiders in het gebied van Parijs aangespoord ..Maan dag hun solidariteit te betuigen". Een communistische oproep tot ..symbolische" stakingen uit protest tegen de politie-actie heeft tot dusver weinig resultaat gehad. Granaat ontplofte één dode en zes gewonden. (Van onze correspondent in West-Brabant) Zondagmiddag omstreeks half twee heeft zich in het dorp sf. Willibrord bij Roosendaal in de woning van de koopman J. van Peer een ernstige ont ploffing voorgedaan ten gevolge waar. van zeven personen werden gewond, van wie drie zeer ernstig. Eén van hen, de 38-jarige Van P. zelf, overleed enige uren later. Voor het leven van zyn vrouw wordt gevreesd. Omwonenden hoorden op gemeld tijdstip een geweldige explosie, welke zich in de woning van Van P. moest hebben voorgedaan. Men vond dan ook in de woonkamer een ware ravage en te midden van de brokstukken van het meubilair zeven gewonden. Het bleek, dat Van P. in bijzijn van fami lie en vrienden een mortiergranaat heeft willen demonteren omdat zijn vrouw zo graag zo'n dingetje op de schoorsteen had. Van P. die „in van alles en nog wat" handelt, had'in zijn schuurtje wel vijftig van dergelijke projectielen liggen. Toen Van P. met de granaat bezig as, is deze tot explosie gekomen. De gevolgen waren catastrophaal: de man. zelf werden beide benen afgerukt, zijn vrouw één been. Van de vier buren,, die eveneens in de kamer aanwezig waren, werd zekere J. een voet afge rukt. Diens zuster en broer kregen verschillende lichtere verwondingen evenals een andere buurman H. en de zoon des huizes. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis in Roosendaal ver voerd, waar Van P. is overleden. De maréchaussee heeft voorlopig de woning onder bewaking gesteld. Rapporten worden in Djakarta bestudeerd. De Indonesische radio meldde, dat de Sultan van Djocja heeft bekend gemaakt, dat It.-kolonel Mokoginta, de federale legercommandant in Oost-Indonesië. is geschorst. De Sul tan heeft verder medegedeeld, dat de regering „rapporten" bestudeert om vast te stellen of de Oost-Indonesi sche regering in de opstand betrok ken is. Een woordvoerder van de Oost- Indonesische regering verklaarde Zondag, dat foto-conieën van nieuwe documenten, handelend over plannen voor een revolutionnaire actie op Celebes. naar de federale regering te Djakarta en naar de UNCI zijn op gezonden. De documenten zouden zijn gevonden in de woning van over ste Mokoginta te Makassar. Volgens welingelichte kringen in Makassar heeft Abdoel Azis, voordat hij naar Djakarta vertrok, om twee militaire waarnemers van de UNCI verzocht om hem naar Djakarta en op de terugreis te begeleiden. Door val van paard tijdens jachtrit gedood. Een slipjacht, georganiseerd door de Groninger rij- en jachtclub, aan gevuld met landelijke ruiters uit Drenthe, had Zaterdag een tragisch verloop. By de eerste run. die werd ingezet achter de Koninklijke meute, in de buurt van het Drouwener zand, waarvan de slip liep naar Gieten, viel de burgemeester van Anloo, de heer Willinge Prins, van zijn naard. Een meerijdende arts kon slechts de dóód constateren. De jachtrit werd onmiddellyk afgebroken. NOG HETZELFDE WEERTYPE. Geldig tot Maandagavond. Over het algemeen vee! bewolking maar b'ina overal droog weer. Zwak ke tot matree vï-vl tvssen Noord en West. Ongeveer dezelfde temperatu-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1