PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Abdoel Aziz vogelvrij verklaard Verdrogen en verzilten van gronden in Zeeland D£ BILT Leider wijl opstand aan noodlottig misverstand TREIN MET PELGRIMS BIJ 0V1ED0 IN SPANJE ONTSPOORD Het werkprogram van de studiecommissie 193e Jaargang - No. 83 Directie F van de Velde en F. B. den Boer AdJ VV. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntijn, Pi.verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr p. p. t 4.35 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 7 April 1950 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels t 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C» Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58—60. tel 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160): M'burg Londcnse Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauntsstr. 12. tel. 102; Terneuzen: Brouwerijstr. 2: Zierikzee: K. Bogardstr. C 160. tel. 20 Toestand in Makassar thans vrij rustig. Het kabinet van de R.I.S. Is Donderdag bijeengekomen ter bespreking van de situatie in Oost-Indonesië. Inmiddels was een speciaal vliegtuig van de R.I.S. naar Makassar vertrokken om de minister-president van Oost-Indonesië, Diapari, één van de kabinetsleden, overste Mokoginta en kapitein Abdoel Aziz naar Djakarta te vervoeren. Een woordvoerder van de regering van de R.I.S. heeft tegenover Ane- 4a verklaard, dat Abdoel Aziz vogelvrij zal worden verklaard, indien hij geen gevolg geeft aan de order om zich te Djakarta te verantwoorden voor de actie. Ook zijn volgelingen zullen, indien zij niet naar de barak ken terugkeren, buiten de wet worden gestéld, aldus de woordvoerder. Toen Abdoel Aziz zijn soldaten meedeelde, dat hjj naar Djakarta was opgeroepen, volgde een luid geroep: tida tida (ga niet). Aziz zeide, dat hij de oproep schriftelijk zal beantwoorden. Het regeringsvliegtuig, dat speciaal naar Makassar was gezonden, is zonder de kapitein teruggekeerd. Abdoel Aziz verklaarde tegenover de pers, dat hij de noodzaak van het ge beurde zeer betreurde. „Wij allen zijn Indonesiërs en slechts misverstand plaatst ons tegenover elkaar. Men stuurde een ander bataljon, dat onze plaats zou innemen. Zouden wij dan blijven?" Andi Abdoel Aziz is de zoon van de zelfbestuurder van Baroe; h\j werd 19 September 1924 op Zuid-Celebes gebo ren. Voor de oorlog studeerde hij in Nederland en verbleef daar tijdens de bezetting. Na de oorlog ontving hij een militaire opleiding, o.a. bij de lucht landingstroepen te Calcutta. De troepen aan boord van de ,,Wai- kelo" zijn ook Donderdagochtend nog niet ontscheept. Te Makassar was het Donderdagmorgen vrij rustig. Er werd Laaiste oase De gemeente Sluis heeft weer 20.000 beschikbaar gekregen voor herstel van het Marktplein van Sint Anna ter Muiden. In Amsterdam is een studen tenvereniging opgericht, die van het pittoreske stadhuisje een contactcen trum voor studenten wil maken. Wat oud is en schoon in Sint Anna, het marktje, de toren met de berceuse naar de oude kerkingang, het zal dus wel bewaard blijven voor het nage slacht en dat is een reden tot blijdschap, omdat het verval zeer ernstig was. De komst der studenten en de res tauratie zijn echter tekenen, dat de doodste van alle uode steden van Ne derland „ontdekt" wordt. Aan één kant is dat jammer. Want als er nieuw leven komt in de schamele res ten van wat eens een der belangrijk ste steden van Zeeland was, zal de markante sfeer van St. Anna verdwij nen. De laatste oase van onontdekt Zee land, zo zou men St. Anna kunnen noemen. Wie de gebroken vensters nog wil zien van het raadhuis en het dikke spinrag langs de balken, wie dromen wil bij tuinmuren, waarvan de ge beeldhouwde steen overwoekerd is door onkruid, wie de wind wil horen zingen in de bomen op het kerkhof en rond de hoge toren, hij haaste zich! „Ons w/7 se glad nie" Emigratie is een woord geworden, dat dagelijks in de kranten voorkomt. Dat maakt het nuttig te weten, hoe men elders over de Nederlandse emi granten denkt. Het Johannesburgse blad „Die Vaderland" vertelde er on langs iets over. Het blad constateert, dat Nederland en Zuid-Afrika elkaar goed gezind zijn, evenals Nederlan ders en Zuid-Afrikaners. Het vervolgt dan: „Hoe kom daar dan so dikwels 'n vlieg in die salf en onnodige verwy- dering? Die antwoord lyk ons die vol gende: die godsdienstige Nederlander wat na Suid-Afrika kom, sluit hom by die Afrikaanse kerk, skool en ge- meenskap aan. Hy vereenselwig hom gou met hulle en word :n baie waar devolle aanwins. Ons kan 'n lang lys indrukwekkende name noem van Ne derlanders, wat as ondenvysers na Suid-Afrika gekom en die grootste dienste bewys het. Hierdie deeglike manne sal nie maldik vergeet word nie; hulle behoor aan dieselfde skool as prof, van der Leeuw. Teenoor hul le staan egter die groep liberalistiese, ongodsdienstige, materialistiese Hol landers, wat ons hoofsaaklik in ons grote stede kry. Hulle stuur hul hin ders na Engelsmediumskole, praat by voorkeur 'n pynlike Engels in plaas .van hul moedertaal en is die Afrika ner en Afrikaans om die een of ander minderwaardige rede nie goedgesind nie. By de keuse van immigrante wil ons hierdie tiepe glad nie hê nie, ter- wyl ons eerstgenoemde soort met al- bei arms verwelkom' Het lesje is duidelijk. Het is voor ons land van belang, wie er emigre ren. Een emigrant kén reclame zijn maar ook het tegendeel. Overigens heeft, een Engels blad in Pretoria het artikel in „Die Vader land" aangegrepen om de Zuid-Afri kanen een lesje te geven. Het zegt, dat Nederland zich nog nooit zo ver want heeft gevoeld aan Engeland als sedert 1940 en dat in Zuid-Afrika de partij, die thans aan het bewind is, in 1940 de Nederlanders de rug toe keerde. Zoiets, meent het blad, ver geet men niet. door de opstandelingen in brencarriers en vrachtwagens gepatrouilleerd. De avondklok is van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Aan de zijde van de polisie militer zijn bij de acties 3 do den gevallen. Aan de zijde van Ab doel Aziz viel één dode en werden 4 personen gewond. Doordat Aziz de nacht voor de actie de Nederlandse commandant der in fanterie, maj. van Maastricht, van zijn bed liet lichten, onttrok hij de onder diens bevel staande manschappen aan diens orders, hetgeen het wegtrekken van een aantal hunner, met rollend materieel, mogelijk maakte. Dat slechts een klein aantal leden van het KNIL deelneemt aan de actie, is te danken aan Tahya. die leider was van de mi litaire delegatie der B.F.O. ter R.T.C.. en die de laatste dagen in openbare vergaderingen de militairen van het K.N.I.L. met klem afried een niet-dis- ciplinaire houding aan te nemen. ABDOEL AZIZ BLEEF Uit Djakarta wordt gemeld, dat het vliegtuig van de R.I.S.-regering uit Makassar terugkeerde zonder Abdoel Aziz. Wel bevonden zich' aan boord de overste Mokoginta van de R.I.S.-troe- pen te Makassar, de minister van voorlichting Ratulangi en diens secre taris. De premier van Oost Indonesië dr. Diapara. die ook voor een bezoek aan Djakarta was uitgenodigd, bleek niet aan boord te zijn. T ransportarbeiders boycotten Panamese schepen. De internationale federatie van transportarbeiders, waarbij ongeveer 5.500.000 arbeiders over de gehele wereld zijn aangesloten, heeft aange kondigd, dat de federatie een „boy cotoorlog" zal verklaren aan de eige naars van schepen, die de Panamese vlag voeren. In een door het Londense hoofd kantoor van de federatie uitgegeven verklaring wordt te kennen gegeven, dat een boycot door zeelieden van al dergelyke schepen zal worden afge kondigd op een 17 April te Amster dam te houden conferentie van de af deling voor zeelieden van de federatie. John Foster Dulles benoemd tot adviseur van Acheson. TEGENZET VAN DE MINISTER. John Foster Dulles, een voorman in de republikeinse partij, heeft er in toe. gestemd adviseur te worden van de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Acheson. Hij zal in rang ongeveer gelijk komen te staan met Philip Jessup, de reizende ambassa deur. De benoeming van Foster Dulles is ongetwijfeld het antwoord van Ache son op de campagne van senator Mc Carthv, wiens herhaalde aantijgingen als zou het departement van Buiten landse Zaken een broeinest zijn van communistische spionnen, de positie van de minister in gevaar brachten. Door vooraanstaande republikeinse se natoren in de verantwoordelijkheid voor het buitenlandse beleid te betrek ken worden deze aanvalleh voldoende gepareerd. John Foster Dulles zelf verklaarde Donderdagavond, dat hij de benoe ming had aangenomen, omdat nationa le eenheid dringend nodig was tegen over „de RtïSsische bedreiging, even ernstig als de ergste bedreiging, die wij ooit in een slaande oorlog hebben ontmoet". Dulles uitte zijn „volledige instem ming" met de redevoeringen, die mi nister Acheson onlangs over het Ame rikaanse buitenlandse beleid heeft ge voerd. Voor McCarthy en de zijnen is het stelling nemen van Foster Dulles ten gunste van Acheson een slag. Minister Wüers treedt binnenkort af Om gezondheidsredenen. De regeringsvoorlichtingsdienst deelt mede. dat de minister van ju stitie, mr. Th. R. J. Wtfers, op me disch advies gedurende enige maan den rust zal moeten houden. Het wordt wenselijk geacht, dat hij zich ook daarna niet meer blootstelt aan de spanningen en vermoeienissen, aan het ministerambt verbonden. Mr. Wjjers is voornemens, na de behandeling van de begroting van justitie in de Eerste Kamer en van het wetsontwerp op de economische delicten in de Tweede Kamer aan H. M. de Koningin ontslag uit zijn func tie te verzoeken. Nederland wil meubilair voor V.N.-gebouw leveren. De directeur van het bureau voor inkoop en vervoer der V.N., zal een bezoek aan West-Europa brengen voor de aankoop van materialen voor het nieuwe hoofdbureau der V.N. te New-York. In de eerste week van Mei Zal hij bijv. Nederland en België bezoeken. In Nederland zou men vooral meu bilair, stoelbekleding, manufacturen, vloertegels voor de wandelgang van het auditorium der algemene verga dering en voerkleden willen kopen in België ondermeer spiegelglas, spiegels en meubilair. Geen liberale steun voor Paul van Zeeland. VLAAMSE LIBERALEN WEIFELEN. De liberalen moeten weigeren steun te verlenen aan een regering, die de onvoorwaardelijke terugkeer van ko ning Leopold wil bewerkstelligen. Dit is de inhoud van een motie, die de liberale leden van de Belgische Ka mer en de Senaat hebben aangenomen met 34 tegen 9 stemmen en één ont houding. De negen tegenstemmers wa ren Vlaamse liberalen, die vrezen bij eventuele nieuwe verkiezingen juin ze tels te zullen verliezen. De motie zal vandaag op de nationa le vergadering van 1200 liberale verte genwoordigers uit geheel België be. sproken worden. Hoogstwaarschijnlijk zal de motie met grote meerderheid van stemmen worden aangenomen. Aankomst troepenschepen. Het troepenschip „Goyal" wordt Zaterdagmorgen vroeg in Rotterdam verwacht. De ontscheping van de op varenden zal om 9 uur beginnen. De volgende troepenschepen worden in de wëek na Pasen verwacht. „Cas- tel Bianco" 11 April, Rotterdam; „Ge neral Stuart Heintzelman" 13 April, Amsterdam; „Grote Beer" 14 April. Amsterdam. Soortgelijke ramp bij Rio de Janeiro eist ook slachtoffers Vier wagons van de sneltrein Ma drid.Ovtedo z|jn Donderdag 25 km van Oviedo ontspoprd en van 10 m hoogte op een weg gestort. Officieel is gemeld dat 20 personen om het le ven kwamen en 65 zwaar gewonden uit de vernielde wagons werden be- vrijd en naar de ziekenhuizen ver- voerd. Meer dan 100 reizigers liepen kneuzingen op. In verband met de Paasdagen wa ren er vele pelgrims in de trein, die ter gelegenheid van het heilig jaar 'n bezoek aan Rome wilden brengen. Er werden onmiddellijk hospitaal- treinen naar de plaats van de ramp gezonden. Het gebied rondom Oviedo heeft Dinsdag van een aardbeving te lijden gehad. In de stad zelf werden enkele huizen beschadigd. Het is nog niet bekend, of het ongeluk een ge volg van de aardbeving kan zijn ge weest. In het winterverblijf van circus Jos Mullens te Utrecht brak een hevige brand uit, waarbij de gehele levende» have verbrandde. 22 kostbare paarden konijnen, duiven en alle bezittingen van het personeel gingen in één uur tijd verloren. De schade wordt niet door verzekering gedekt. „Djakarta Lloyd" bestelt acht schepen in Nederland. De Indonesische scheepvaartmaat schappij „Djakarta Lloyd" heeft Don derdag de eerste opdracht geplaatst voor de bouw van acht zeeschepen, bestemd voor het insulaire verkeer in Indonesië. De opdracht werd ver leend aan de „Holland Nautic" te Haarlem. De grootte der jestelde schepen varieert van 600 tot 2.000 ton. Het ligt in de bedoeling, nog dit jaar de eerste schepen in de vaart te brengen. De opdracht beloopt ongeveer t 7 4 millioen (Ned. courant). Waai-schyn- lijk zal dit bedrag deel uitmaken van de onlangs afgesloten Nederlandse*' lening. Rebellie in Albanië Het Britse blad „Daily Graphic" brengt een bericht van zijn corres pondent te Rome over „een opstand in Albanië tegen de overheersende Russische invloed in dit land", die in de nacht van Dinsdag op Woensdag zou zijn uitgebroken. Volgens de correspondent zouden Joegoslavische vliegtuigen vlug schriften boven de Albanese hoofd stad hebben uitgeworpen, waarin de bevolking wordt aangezet zich van de regering-Hodja te ontdoen. Hon derden officieren, die enigszins on der verdenking stonden, zouden dooi de regering zijn aangehouden in het kader van een groots opgezette zui vering. Verdroging en verzilting van de grond zijn twee problemen die de Zeeuwse land- en tuinbouw reeds jaren bezig houden. In October van het vorig jaar werd op initiatief van de Stichting van de Landbouw, de Prov. Commissie Waterbeheersing en Verzilting gevormd, die deze zeer belangrijke vraagstukken in studie heeft genomen. Er is thans een werkprogram voor enkele jaren vastgesteld, waarvan de resultaten mogelijk voor de Zeeuwse land- en tuinbouw van onschat bare waarde kunnen blijken te zijn. ONDERZOEK IN DE KRAAIJERTPOLDERS. Een van de eerste daden van de commissie zal zijn een onderzoek in de Kraaijertpolders en omgeving, t. w. de Oude-, Noord-, Nieuwe-, West en Nieuwe West Kraaijertpolders. Voorts de hieraan grenzende Wes ter Guitepolder, Oosterlandpolder, Ouweland polder Vlaandertje en Zuiderlandpolder. In totaal een op pervlakte van 3450 ha. Hier zal een diepgaand onderzoek worden inge steld naar de verdroging, tei*wijl te vens de gebieden worden onderzocht die overlast hebben van water, waar bij ook gelet zal worden op het even tueel voorkomen van verzilting. De Cultuurtechnische dienst heeft aan het techn. bureau van de Unie van Waterschapsbonden reeds opdracht gegeven voor het maken van een hoogtekaart van deze polders, ter wijl de afd. Onderzoek van de Cul tuurtechnische Dienst in samenwer king met de Stichting Bodemkarte- 1'ing het gebied zal karteren. Dezelf de afdeling zal tevens samen niet 't Bodemkundig Instituut te Gronin gen, een onderzoek instellen naar de waterhuishouding. De bedoeling; is voor die gebieden na te gaan of het mogelijk is, maatregelen te nemen tegen de verdroging, zonder de lage gebieden extra wateroverlast te be zorgen. Het werk voor de hoogte- kaart is reeds begonnen, terwijl het samenstellen van de bodemkaart na Pasen begint. Uiteraard staat nog geenszins vast of door dit onder zoek de ideale oplossing voor deze gebieden zal worden gevonden. Het is een vrij kostbaar werk, waarmee tenminste drie jaar gemoeid zal zijn. De commissie wordt door verschil lende instanties financieel gesteund, doch voor het zerk in de Kraaijert- nolders zal nog een bijdrage worden gevraagd van de waterschapsbestu ren. Niet alleen zal dit onderzoek voor de betrokkenen grote voordelen kunnen opleveren, doch tevens zul len de waterschappen voor een be trekkelijk gering bedrag in het bezit kunnen komen van een bodem- en een hoogtekaart. Verwacht mag dus worden dat de bijdragen wel zullen worden verstrekt. INVENTARISATIE. Een ander belangrijk punt op het werkprogramma is, de inventarisa tie van alle percelen in geheel Zee land, die verdrogen, last hebben van verstuiven, dan wel overlast van water of zout ondervinden. Dit werk zal hoofdzakelijk uitgevoerd worden door de assistenten van de land- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten, waarbij de heer Van 't Leven, onder zoeker van het Bodemkundig Insti tuut Groningen, leiding zal geven. HYDROLOGISCH ONDERZOEK Voorts zal behalve in de Kraaij ertpolders ook een hydrologisch (wa terhuishoudkundig) onderzoek plaats vinden in Oost Zeeuwsch Vlaande ren, met name in Hulst en Axeler Ambacht en het gebied ten Oosten daarvan. In Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen zal me» een inventarisa tie volstaan worden. De Stichting Bodemkartering is daar reeds bezig met de kartering. Men wil hiervan de eerste resultaten afwachten. Wa terhuishoudkundig onderzoek zal verder geschieden in het fruitteelt gebied RenesseHaamstede, zij het niet zó uitvoerig als in de Kraaij ertpolders en in Oost Zeeuwsch Vlaanderen. Voorts wordt overwo gen een dergelijk onderzoek ook op N. Beveland te doen uitvoeren. VERZILTING DER SLOTEN. Verder gal in geheel Zeeland het zoutgehalte van het slootwater wor den nagegaan. Dit zal drie jaar lang geschieden, zodat aan de hand van de cijfers kan worden geconsta teerd of de verzilting zich nog ver der voortzet. Op Walcheren worden alle genoemde vraagstukken onder de lopue genomen door de wetenschappelijke afdeling van de Herverkaveling, waarmee een nau we samenwerking bestaat. Er is nog een interessante bij eenk omstigheid. De Geologische Stichting te Haarlem is voornemens in ge. heel Nederland een onderzoek te gaan instellen naar de diepe re grondlagen. Daar de commis sie nu grondonderzoek op grote schaal laat verrichten, zal de Geologische stichting vermoede lijk haar werk hier beginnen, zo dat Zeeland de „primeur" voor Nederland krijgt. PROEVEN OP SCHOUWEN. Intussen worden op Schouwen reeds interessante proefnemingen gedaan. Op de bedrijven van de heren J. Klompe, Serooskerke en J. C. de Kam te Ouwerkerk zijn door het Bodemkun dig Instituut Groningen en de Cul tuurtechnische dienst een tweetal drai nageproefvelden aangelegd. De betrok ken gronden ondervinden veel last van zout. Door 'n diepe drainage wil men het zout water beletten zo hoog te stij gen. dat de planten er last van krijgen. Dit jaar zullen de proefvelden nog weinig resultaten opleveren daar de grond zout is en door regenval eerst zoet moet worden. Voor hetzelfde probleem voert het Waterschap Schouwen met subsidie van de Cultuurtechnische dienst een plan uit bij de zgn. Kordekerkse in laag aan de Plompetoren. Het betreft hier zgn. karrevelden, lage gronden die vroeger ontgraven werden ten be hoeve van dijkaanleg. De grond is zeer zout en bijna dras, zodat er practisch niets op groeit. De opzet is, het zoute water eruit te krijgen door onderbe maling. Het land is voorlopig gegrep- peld om 't te laten „verzoeten", doch in de loop van dit jaar of volgend jaar zullen de greppels vervangen worden door drainage. Wanneer slechts matig land verkregen mocht worden met 'n pachtwaarde van plm. 60. dan geeft dit toch reeds een opbrengststijgiag van 50 per ha. De proef wordt ge nomen met een oppervlakte grond van 5 ha. Er is wel plm. 100 ha. grond, die bij slagen voor een dergelijke bewer king in aanmerking komt. Op 160 km van Rio de Janeiro is Donderdag een trpin met vacanfle- gangers van een brug in een rivier gestort Het Braziliaans persbureau schat het aantal slachtoffers van deze treinramp op 100. Het juiste aantal kon nog niet wor den vastgesteld, omdat twee rijtuigen nog onder water liggen. Waarschijnlijk was de brug door zware slagregens van de laatste dagen ondermijnd. Doordat kort na de ramp een an dere brug dicht bij Rio instortte kon een trein met eerste hulpmiddelen de plaats van de ramp niet bereiken. KORTE P RED IC AT IE GOEDE VRIJDAG geen gedaante noch heerlijkheid. Jes. 53:2. Wij mensen zoeken gedaante en heerlijkheid. Een schone gestalte is ons een lust voor de ogen en heerlijk heid bekoort ons. De bioscoop weet wel wat zij geven moet voor de duizenden die in hel grauwe bestaan van hun leven voor enkele uren de droom van gedaante en heerlijkheid willen dromen. En ook al zijn we ontgroeid aan het platte vlak van de uiterlijke kant van het leven; ook al hebben we leren doorzien dat er meerdere waarde in een leven kan liggen dan de uiterlijke gestalte en de heerlijkheid die niet meer dan een aangehangen sieraad is, zo zoeken we toch nog weer gedaante en heerlijkheid, zij het dan in de vorm van een verheven geest of een fiere inborst. Het Evangelie laat ons Christus zien op het hoogtepunt van zijn leven, ter wijl er niets van dit alles is; niets dat wij Hem zouden hebben begeerd. Vandaag gedenken wij hoe Jezus aan het kruis gehangen heeft. Wij zien 'n afzichtelijke gestalte; een lichaam verwrongen in lijden; een leven dat ten einde loopt in ondraaglijke marte- teling. Hij hangt daar met twee moorde naars, Hij in het middenhet hoogte punt van schande. En zo sterft Hii, gelijk ieder mens in dergelijke omstandigheden zou sterven. Zijn leven gaat ten onder, zoals i» de loop der eeutuen. sinds de dood van Abel, zovelen zijn ten onder ge gaan in een zwaarder lot dan waarop naar menselijke maatstaf gemeten, ge rekend mocht worden. Waarom toch dit? Als we een antwoord zoeken op de ze vraag, komen we terecht in de don kere diepten van ons menselijk hart. „Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld", (vs. 5). We komen dan eveneens terecht in de ondoorgrondelijke diepten van Gods Raad„Het behaagde de Here Hem te verbrijzelen", (vs. 10). Ook God heeft gezegd 'at het beter is dat één mens sterft en niet al het volk verloren ga. Op Golgotha is plaats vervangend lijden dat God aanvaardt. Dit nu juist maakt deze Vrijdag goed! „O Man van smart! Gij droegt aldus de krankheid onzer ziel. Gij Here Jezus zijt mijne gerechtigheid, ik ben Uwe zonde". H. Duitsland bouwt weer consulaire diensten op Binnenkort ook consul-generaal in Den Haag. Het zal niet lang meer duren of de Westduitse regering zal in Nederland vertegenwoordigd zijn door een Duitse consul-generaal die zich waarschijn lijk in Den Haag zal vestigen. Zodra er consulaire vertegenwoordigers in En geland. Amerika en Frankrijk zijn ge vestigd. komen de landen van Benelux aan de beurt. Te Bonn wordt thans de laatste hand gelegd aan de samenstelling van de consulaire diensten, die men nog einde dezer maand hoopt te vestigen ln de drie bezettende landen. De Westduitse regering is van plan in totaal 43 vertegenwoordigingen in het buitenland te vestigen. Men is be zig met de voorbereidingen voor de drie Westelijke geallieerden. Canada, Australië, Benelux, Denemarken, Noorwegen, Italië en Griekenland, alle dus landen, waarmee Duitsland in oor log is geweest. De regering te Bonn zal niet in Oost- Duitsland vertegenwoordigd zijn even min als in andere Oosteuropese lan den. De consuls van de Westduitse re gering worden geacht, geheel Duits land te vertegenwoordigen, zoals de regering zelf zich verantwoordelijk acht voor geheel Duitsland. VOORSPÉLT: HOGERE TEMPERATUREN Geldig tot Vrijdagavond. Droog en op de meeste plaatsen zon nig en warmer weer. Zwakke tot ma tige wind tussen Oost en Zuid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1