PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vóór 1 Juli komt er rapport over Nieuw Guinea oe BILT Nederland neemi devaluatie- nadelen van pensioenen over Unie-Conferentie te Djakarta eindigde met vriendelijke toespraken Aja Vfzanova niet terug. BEPALINGEN VEE-CONTROLE IN GRENSGEBIED VERZACHT URK BIJ OVERIJSSEL. Ministers van Defensie keurden Atlantisch verdedigingsplan goed ZUINIGHEID GEBODEN VOOR DE ZEEUWSE GEMEENTEBESTUREN VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 79 DagbJaa, uitgave van de firm» Provinciale Zeeuwse Courant. Directie. E vaD de Velde en F. B. den Boer Adj W de Pagter. Hoofdreo. G. Ballintijn, PLverv.i W. Leertouwei en B. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per tveejc; t 3.90 p. kw.; £r p p. t 4.15 aer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 3 April 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 Ct. per mm. Minimum p. advertentie 1 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 35^00 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlisslngen Walstr 58—60, tel 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); M'burg Lonöense Kaai 29. teL 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 03. tel. 2475 Ib.g.g. 2228!; Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijsti 2: Zicrikzec; X. B^gardstr. C 160. De Unie-conferentie te Djakarta is ten einde. Zaterdagmiddag is in liet. Indonesische ministerie van buitenlandse zaken een slotzitting gehouden, tijdens tvelke de voorzitters van de beide delegaties hun handtekeniugen hebben geplaatst onder een document, dat de resultaten vastlegt. Na af loop van de slotzitting werd een communiqué uitgegeven, waarin de verschillende punten van bespreking en de bereikte resultaten uitvoerig w orden samengevat. Voor de kwestie Nieuw-Guinea is men gekomen tot de instelling van een gemeengde commissie, welke de bespreking van dit punt op een volgende minister-conferentie, i#ogelijk speciaal hiervoor te beleggen, moet voorbereiden. Deze commissie zal uiterlijk 1 Juli a.s. rapport moeten uitbrengen. Natuurlijk werden er ook toespra ken gewisseld. Zowel minister van Maarseveen als Mohammed Hatta, welke laatste als voorzitter de confe rentie sloot, gewaagden van de goede sfeer en constateerden, dat opnieuw was gebleken, dat voor een samen werking op verschillend terrein een basis bestaat. Hatta voegde hieraan toe: „Het enige onderwerp, waarover een tegenstelling is blijven bestaan, betreft Irian (Nieuw-Guinea) en het is gewenst, dat deze kwestie zo snel mogelijk van de agenda verdwijnt". Tenslotte wees Hatta nog op het belang van de samenwerking van Ne derland en Indonesië voor de weder opbouw van beide landen. Ten aanzien van de kwestie betref fende de ambtenaren van Indonesi sche nationaliteit in Nieuw Guinea werd overeengekomen, dat zij op kor te termijn daarheen zullen kunnen terugkeren op grond van de te Hol- landia gehouden besprekingen. Aan gezien in deze besprekingen vorenge noemde kwestie slechts in grote lijnen werd aangeroerd, is overeengekomen, een kleine commissie in te stellen om deze aangelegenheid nader in be schouwing te nemen. Voorts is door de Nederlandse de. legatie verklaard, dat de regering van de R.t.S. een commissaris in Nieuw-Guinea kan plaatsen. Over een eventueel bezoek aan Xieuw-Guinea van een staatsmissie t an de Republiek der Ver. Staten van Indonesië, wenste de Nederland se delegatie zich echter nog nader te beraden. De besprekingen op het terrein van financiële en economische aangele genheden zijn eveneens op een bevre digende wijze tot een einde gekomen. Ten einde in het te verwachten beta lingstekort van Indonesië met Neder land te voorzien, heeft de conferen tie overeenstemming bereikt over de verlening van een crediet van Neder land aan Indonesië, hetwelk er in be langrijke mate toe zal bijdragen het economisch verkeer tussen de deelge noten in gunstige zin te ontwikkelen. Het crediet. dat voor 1950 is beschik baar gesteld, bedraagt 200 millioen Nederlandse guldens. Voorts is tussen Indonesië en Ne derland een nieuw betalingsaccoord overeengekomen, hetwelk de vroegere dienaangaande bestaande regelingen thans in één geheel samenvat. Voor het handelsverkeer blijft de opzet van de bestaande regeling ge handhaafd, hetgeen voor het komen de halfjaar in een exportmogelijkheid van Nederland naar Indonesië voor ziet ter waarde van 126 millioen gul den. De export van Indonesië naar Nederland zal in het komende half jaar ongeveer 175 millioen gulden be dragen. DE BETALING DER PENSIOENEN Inzake de pensioenen is overeenge- men. dat Nederland een gedeelte van de financiële gevolgen van de mo netaire maatregelen voor zijn reke ning zal nemen. Hierbij is onder scheid gemaakt tussen gepension- neerden voor en na de souvercini- niteitsoverdracht Ten aanzien vau de eerste groep is overeengekomen, dat Nederland ten hoogste een kwart van, het pensioen, bedrag in Nederlandse courant voor zijn rekening neemt. Ten aanzien van de tweede groep is een onder, scheid gemaakt tussen gepension- neerden, die van nature trekkers en die van nature blijvers zijn. De pen. sioenen van de eerste categorie zul len door Indonesië in Nederlands courant worden uitbetaald zonder enige hulp van Nederland, die van de tweede categorie in Indonesisch courant. Het weduwen- en wezenpensioen zal in afwachting van nadere besprekin gen terzake, voorlopig in Nederlands courant door Indonesië worden uit- Nieuwe winkelsluitingswet op komst. Naar het A.N.P. verneemt is binnenkort de indiening bij de Tweede Kamer te verwachten van een nieuw ontwerp-win- kelsluitingswet. In de nieuwe wet zouden de gemeenten ruimere bevoegdheden wor den gegeven om van de bepalingen af te wijken in verband met plaatselijke be langen. betaald. Zodra na overleg met Neder land een nadere regeling voor de be treffende fondsen is getroffen, zal een redelijke oplossing worden gezocht voor de verdeling van de gevolgen der monetaire maatregelen ten aan zien van het verschil tussen het be drag van deze uitkering en de in komsten van deze fondsen. NEDERLANDSE MILI- TAIRE 3IISSIE. De samenstelling en de bepaling van de Nederlandse militaire missie in Indonesië zal geschieden terstond na de beëindiging van de reorganisatie van het K.N.I.L. en van de terugvoe ring van de Nederlandse land- en luchtstrijdkrachten uit Indonesië. De sterkte van deze missie zal die van 800 man niet te boven gaan, exclusief het personeel voor de instandhouding van deze missie. In afwachting van de samenstelling en de bepaling van de taken der mis sie, zal onmiddellijk 'n voorlopig Ne derlandse militaire missie worden ge vormd, waarvan de sterkte eveneens niet groter zal zijn dan 800 man. Leon Blum ter aarde besteld. Zondag is Leon Blum ten grave gedragen. De ïykstoet verliet, voor afgegaan door zes met kronen be laden wagens liet gebouw van liet blad „Le populaire", waar bet stof felijk overschot van de socialistische leider was opgebaard. Onmiddeliyk achter de lijkwagen volgden mevr. Blum en de familieleden. Daarachter kwamen enkele afvaardigingen van het hoofdbestuur der socialistische party en vertegenwordigoers van buitenlandse socialistische partyen, o.a. Jbr. Dir. v. d. Goes van Naters (Nederland). Overal langs de weg stonden dich te drommen in de regen. Op de „Place de la Concorde" hield Vincent Auriol, pres. van de repu bliek, een toespraak, waarin hij de figuur van de overledene, met wie hij 30 jaar lang 'bevriend is geweest, belichtte. Het stoffelijk overschot werd 's avonds in de grafkelder van de fami lie Blum te Montmartre bijgezet in bijzijn van de verwanten. Over ongeveer 14 dagen zal de doodkist naar het landhuis van Leon Blum worden overgebracht. Het was zijn wens namelijk, daar te worden begraven. Verdenen actrice terecht. De 22-jarige actrice Nicole Riche, die Woensdagavond uit de „Grand Guignol" te Parijs verdwenen bleek te zijn, is in een huis in het bos van Senart, 15 km ten Zuiden van Parijs, aangetroffen. Zij verklaarde aan de politie ontvoerd te zijn doch zonder geweldpleging. De commissaris van politie hechtte aan deze verklaring echter geen geloof. Vermoed wordt, dat de verdwijning een reclamestunt was., In Amsterdam brandden auto's. In de nacht van Vrijdag op Zater dag hebben pyromanen vier gepar keerde auto's in brand gestoken. Daar het vuur steeds tijdig kon worden ontdekt, kon worden voorkomen, dat ernstige schade werd aangericht. Gutenberg noch Coster, maar de Rus Smera. De strgd over de vraag, wie de boekdrukkunst heeft uitgevonden, Laurens Jansz. Coster of de Duitser Guthenberg. kan thans worden ge staakt. Volgens het laatst verschenen nummer van het Russische tijd schrift „Litteraire Gazet" is de kunst van het drukken in Rusland uitge vonden en wel 400 jaar vóór men er in Europa ooit van had gehoord en 100 jaar vóór de Chinezen de kunst ontdekten. De eerste drukletters waren van de Rus Smera. die in de tiende eeuw leefde en arts was aan het Hof van groothertog Wladimir van Kief. Vervoerverbod varkens, paarden en schapen ingetrokken. Voor runderen blijven bepalingen gehandhaafd. Volgens een jn het Voedselvoorzie ningsblad aangekondigde verorde ning van het Bedrijfschap voor vee en vlees worden de op paarden, big gen en schapen betrekking hebbende bepalingen en uitvoeringsvoorschrif ten van de verordeninggrenscontro le vee 1946" met ingang van Zon dag 2 April buiten werking gesteld. De verplichting voor de varkens-, paarden- en schapenhouders en handelaren om de door hen voorhan den gehouden dieren in hun registra tieboekje te verantwoorden, vervalt. Tevens vervalt het voorschrift dat het aanhouden en het vervoeren van paarden gedekt moeten zrjn door een geboorteaangiftebewijs of een iden titeitskaart. Verder worden voor de handel in paarden en schapen de aanköopver- gunningen afgeschaft- Het vervoer van paarden en schapen behoeft voortaan niet meer onder dekking van een geleidebiljet te geschieden, terwijl bij vervoer in en uit !t grens gebied van paarden en schapen deze dieren niet meer aan een doorlaat post behoeven te worden getoond. GRENSGEBIED EN WESTERSCHELDE. Het vervoerverbod gedurende de nachturen zowel voor het grensge bied als voor het tweede gebied en 't vervoerverbod over de Wesferschelde Ruim duizend schoolkinderen, elk met een luchtballon in de hand, stonden Za terdagmorgen opgesteld op de kade van Urk om de Commissarissen der Koningin in Overijssel en Noord-Holland te ver welkomen. De hoge gasten, vergezeld door hun echtgenoten, kwamen per spe ciale boot. die werd geëscorteerd door een groot aantal vissersvaartuigen. Nau welijks had het gezelschap voet aan wal gezet of het Urker fanfarecorps speelde een welkomstlied. De schoolkinderen zongen de speciaal voor deze gelegenheid ingestudeerde liederen, waarna duizen den luchtballonetjes met opschrift „Urk gaat heden over van Noord-Holland naar Overijssel" de lucht ingingen. Omstuwd door juichende Urkers begaf het gezelschap zich naar het raadhuis, waar een plechtige raadszitting werd ge houden. De Commissaris der Koningin in N.-Holland, dr. J. E. Baron de Vos van Steenwijk en zijn collega in Overijssel, ir. J. B. Ridder van der Sehueren, voer den het woord en laatstgenoemde aan vaardde in dank het bestuur over de niepwe gemeente. Hij zou hieraan zijn speciale aandacht wijden. worden ingetrokken, voorzover het vervoer betrekking heeft op varkens, paarden en schapen. Wat echter runderen betreft blij ven alle thans geldende bepalingen en uitvoeringsvoorschriften der ver ordening „grenscontrole vee 1946" volledig en ongewijzigd gehandhaafd. Tensotte wordt er met nadruk op gewezen, dat tl'e In dit bericht aan. gekondigde buitenwerkingstelling slechts geschiedt „tot op nadere voorziening" Dit betekent, dat in. dien een latere ongunstige ontwikke- ing van de vecsmokkel daartoe aan leiding mocht geven, de met ingang van 2 April niet meer van kracht zijnde voorschriften wederom in wer king zullen worden gesteld. De 18-jarige Tsjechische wereld kampioene kunstrijden Aja Vrzanova besloot na de wedstrijden in Londen, waarop zij haar titel met succes ver dedigde, niet meer naar haar land terug te k<«ren. De Tsjechische premier Zatopocky heeft zich Zaterdag in een toespraak tot een aantal vrouwen in bittere be woordingen uitgelaten. Aja heeft de „vrijheid van het Westen" gekozen, zei de premier. Nadat zc met steun van haar vaderland wereldkampioene was geworden, was de Tsjechoslo- waakse republiek opeens niet vrij ge noeg meer voor haar. Zij besloot der halve vrijwillig haar land te verraden en dollars te verdienen met een ti tel, onder Tsjechische vlag behaald. Vóór haar, zei de premier, had Son- Hennie haar vaderland Noorwegen verlaten om naar Hollywood te gaan, maar toen beweerde niemand, dat ze aan de Amerikaanse vrijheid de voor keur had gegeven boven de Noorse slavernij. Volkstelling in Amerika. Zaterdagochtend is in geheel het gebied van de Ver. Staten de zeven tiende volkstelling begonnen, welke de grootste statistische onderneming in de Amerikaanse geschiedenis wordt genoemd. Niet minder dan 140.000 tellers werken er aan mee. De autoriteiten zullen na de volks telling niet alleen weten hoeveel in woners de Ver. Staten telt, doch te vens welke hun levens- en arbeids omstandigheden zijn. De uitslagen van de telling zullen pas tegen het einde van dit jaar be kend kunnen zijn. Minister Mansholt opende Zaterdag een nieuwe kaasfabriek te Vorden en zeide bij die gelegenheid: „De melkprijs zal verlaagd moeten worden om tot de zo hoog noodzakelijke opvoering van de kaasproductie te kunnen komen". Minister Johnson „Voorkomen, verdedigen en verslaan zijn onze doeleinden". Zaterdagmiddag z'yn in de Prinses Juliana kazerne in Den Haag de mi nisters van Defensie van de by het Atlantisch Pact aangesloten landen by- een geweest om het werk van de militairen te bespreken. De ministers keurden eenstemmig het strategisch verdedigingsplan goed. dat de chefs van staven hadden aanbevolen. De uitwerking van het plan werd echter nog niet definitief geregeld. Eerst zuleii de financiële en economische ex perts onderzoeken hoe\eel geld het zal kosten. Dat kan nog wel verscheide ne maanden in beslag nemen. De Amerikaanse minister van Defensie. Louis Johnson, fungeerde als voorzitter en dankte in deze functie de .Nedei- landse regering voor de verleende gastvryheid. Na afloop van de vergadering las hij ten behoeve van de pers een offi cieel communiqué voor. Hij verklaar de daarbij, dat het aanvaarde verde digingsplan Europa zal beschermen tegen agressie. De toelating van Spanje tot het Atlantisch Pact was geen punt van bespreking geweest. Volgens de correspondent van de New York Times evenwel is het on derwerp Franco-Spanje wel degelijk ter sprake gekomen. De Amerikanen zouden informeel een voorstel ter tafel hebben gebracht om te trachten in Spanje luchtbases gevestigd te krggen in ruil voor diplomatieke con cessies. Engeland zou tegen het voor stel gekant zijn maar Frankrijk zou het tamelijk onverschillig laten. Tijdens de conferentie waren in en om de kazerne straffe veiligheids maatregelen genomen. Wij hebben in een zeer korte perio de werkelijk bemoedigende vooruit gang gemaakt, zei minister Johnson in zijn openingsrede. De doeleinden van het Atlantisch Pact omschreef hij nog eens als volgt: „Wij streven er naar agressie te voorkomen, ons te verdedigen en een eventuele aan valler, wanneer hij ons de oorlog zou opdringen, te verslaan. Voorkomen, verdedigen en verslaan, dat zijn in het kort onze opeenvolgende doel einden. Zonder een zweem van bluf of bedreiging oefenen wij het recht uit van aile mensen om zich voor zelf verdediging gereed tg maken". Minister Schokking zei in een kor- j te rede De Nederlandse regering beschouwt het als een grote eer, dat haar uitno diging werd aanvaard en dat Den Oude moord opgehelderd Op"fi Juni""T945 werd uit liét" water van het Booéengat in Rotterdam het stof felijk overschot van eeri' jonge vrouw op gehaald. Het lijk was geheel ontkleed en in een zak genaaid. De Rotterdamse poli tie kon deze misdaad niet ophelderen. Dezer dagen zijn politieautoriteiten van elders, in verband met dit misdrijf, over gegaan tot arrestatie van enkele mensen. Iemand, die voor een geheel andere zaak was gearresteerd, heeft „schoon schip" willen maken en namen genoemd. Het was het A.N.P. niet mogelijk van de betrokken politie-autoriteiten inlich tingen te krijgen. Verbruik gas en stroom binnenkort vrij. Binnenkort zal de opheffing van de nog steeds bestaande rantsoeneringsbepalin- gen ten aanzien van het gas- en electri- citeitsverbruik officieel een feit worden Dit neemt echter niet weg. dat tenge volge van het nog steeds bestaande te kort aan productievermogen in de elec- trische centrales tijdens de uren var. hoogste belasting ook in de a.s. winter 19501951 wederom maatregelen ter be perking van het electriciteitsverbruik in de spitsuren getroffen dienen te worden. I Noodregeling met het Rijk wordt waarschijnlijk verlengd De Zeeuwse gemeentebesturen zullen er goed aan doen zeer voorzichtig te zijn by hun finuncieel beleid. Het is niet alleen omdat er een gezags verhouding: „zoon-vader" bestaat, dat Gedeputeerde Staten in hun brieven aan de gemeentebesturen zo vaak tvyzen op de „algemene reserve". Zij doen dat ook, omdat er rekening gehouden moet worden met onzekere factoren. Wel zijn de vooruitzichten niet zo soml>er, maar met name staat nog niet vast welk percentage van de wederopbouwtekening door het Rijk zal wor. den betaald. De verwachting van sommige gemeentebesturen dat het 90 zal zijn is voorbarig. Deze aanmaning tot een beleid zon. der financiële bokkesprongen kwam uit de mond van het lid der G. S., mr. A. J. v. d. Weel, die Zaterdagmiddag in het Schuttershof te Middelburg een inleiding hield voor raadsleden van de P. v. d. A. over gemeentefinanciën. DE INKOMSTEN. Hoe komen de gemeenten aan haar inkomsten, wat wil de commissie-Oud, die de verhouding tussen Rijk en ge- meenten bestudeert, hoe zijn de voor uitzichten? Deze en dergelijke vragen omspanden de weinig amusante maar voor raadsleden belangrijke stof. die mr. v. d. Weel zich tot taak had ge steld te behandelen. De manier, waar op de gemeentelijke kassen worden gevuld, is in de loop der jaren nog al eens veranderd. Alle zure grapjes over minister Lieftinck ten spijt is de belasting administratie op 't ogenblik heel tv at doeltreffender ingericht dan vroeger. Nog niet zo erg lang geleden stelde bijv. een commissie van vooraanstaan de burgers onder voorzitterschap van de burgemeester het inkomen van de ingezetenen vast, waarover de ge meente inkomstenbelasting mocht hef fen. Elk jaar verscheen een belasting boekje met de naam van alle burgers en vermelding van de belastingklasse. Een A achter de naam was de afkor ting van de ambtshalve aanslag en be tekende, dat de eigen aangifte niet erg geloofwaardig werd geacht. Geen won der, dat de belastïngboekjes gretig af trek vonden. ANDERE BRONNEN. Op 't ogenblik trekken de gemeen ten gelden uit andere belastingbron nen zoals de straat-, vermakelijkheids- en hondenbelasting. En verder geldt de noodvoorziening, die in Juli 1948 tot wet is verheven en tot 1951 van kracht is. Volgens deze noodvoorzie ning krijgen de gemeenten uit de lan delijke pot jaarlijks een vaststaande algemene uitkering en een bijzondere uitkering om de begroting sluitend te maken. Eventueel springt het Rijk ook nog bij als de inkomsten aan opcenten beneden de verwachting blijven. Deze regeling heeft tot dusver vrij soepel gewerkt. De toeslagen werden zelfs door Den Kaag met 10 en 20 ver hoogd. Naar mr. v. d. Weel stellig verwacht zal de noodvoorziening in 1951 voor minstens een jaar geprolongeerd wor den. DEN HAAG. Er wordt vooral in een provinciaal milieu vaak geprikkeld gesproken over „Den Haag", waarmee dan ge makshalve de controlerende rijksin stanties in een vex-zamelnaam wox-den ondergebracht. Toch kunnen de Haag se bemoeiingen bezwaarlijk als louter bemoeizucht worden beschouwd. Van zelfsprekend wil het Rijk toezicht als het geldelijk bijspi-ingt. Als regel moet echter gelden, dat de verantwoox-delijkheid ligt bij de be slissende instanties, in dit geval bij de gemeentebesturen, die nu eenmaal be ter met de plaatselijke omstandighe den op de hoogte zijn. Het principe van de gemeentelijke autonomie is ook het uitgangspunt van de commissie-Oud. De deskundi gen in deze commissie zoeken naar een andere taakverdeling tussen Rijk en gemeenten en een billijke verdeling van de belastingbronnen. Aan de bil lijkheid ontbreekt op 't ogenblik wel een en ander. Vergeleken met 1930 steeg de belastingopbrengst voor het Rijk van 503 tot 2082 millioen. De op brengst van de gemeentelijke belas tingen daalde evenwel van 275 tot 265 millioen. Op welke wijze de verhouding in de toekomst geregeld zal worden valt moeilijk te voorspellen. IN ZEELAND. Wat de Zeeuwse gemeenten betreft is de toestand niet zo rooskleurig. Ho ge inkomens zijn schaars en de indus trie is niet uitgebreid. Daarom zal het voor de Zeeuwse vertegenwoordigers zaak zijn bij nieuwe regelingen voor de belangen van de provincie te wa ken. Haag ditmaal de plaats van samen komst is geworden van de militaire organen van het Noord-Atlantisch Pact. De minister uitte verder zijn waar dering voor het feit. dat vele afge vaardigden de moeite hadden geno men om tussen de bedrijven 'loor zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken in Nederland. MARINE WIL HAAR DEEL Het A.N.P. verneemt nog uit mai i- ne-kringen. dat tijdens de vergade ringen over de zeestrijdkrachten r.iet zo uitvoei'ig is gesproken als over oe land- en luchtmacht. In deze kringen was men van me ning, dat er te weinig gelden be schikbaar gesteld zijn om de gemeen schappelijke zeemacht zo sterk te maken als nodig wordt geacht. Men had begrip voor de financieel ongun stige positie van vei-scheidene lan den, maar men vroeg zich af of de samenwerking op economisch gebied wel evengoed was als de samenwer king tussen de vloten. „Heilige week" in Rome Zondag geopend. Meer dan 50.000 pelgrims uit alle delen van de wereld en duizenden be woners van Rome vulden Zondag de 350 basilieken en kex-ken in Rome voor de plechtigheden ter gelegenheid van de opening van de „heilige week". De 74-jai-ige Paus Pius XII, die zich voorbereidt voor de climax van't heilig jaar met Pasen, verscheen niet in het openbaar, maar in zijn parti culiere vertrekken te Vaticaanstad werd hem de traditionele palmtak van de bevolking van Bordighera, aan de Italiaanse Rivièra, aangeboden. Fregatten hebben namen. Het heeft de Koningin behaagd de ei.. ste twee fregatten, welke Nederland van de Ver. Staten ontvangt, de namen Hr. Ms. „Van Anistel" en „De Bitter" te ver lenen naar zeehelden uit de tijd van De Ruyter. Munten met beeltenis V3n Koningin Juliana. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met het in omloop brengen van h-hhelen en bronzen munten, waarop de beeltenis van H.M. Ko ningin Juliana is aangebracht. Ook thans werd de koninklijke beeldenaar vervaardigd naar een ontwerp van prof. L. O. Wenckelbacli. Op de munten is de rechtergo- laatshelft van Koningin Juliana af gebeeld. Van Koningin Wilhelmina werd de linker gelaatshelft afge beeld. Dit geschiedt ovex*eenkomstig de tx-aditie, volgens welke opeenvol gende vox-sten op munten beurtelings naar links en rechts zien. Vrijer reizigersverkeer tussen Benelux-landen gevraagd. Het nationale hoofdbestuur en de toe ristische studiecommissie van het comité Benelux, waarin o.m. vertegenwoordigd zijn de Nederlandse, Belgische en Luxem burgse spoorweg-, scheepvaart- en lucht vaartmaatschappijen en de organisaties ter bevordering van het vreem delingen - verkeer, hebben aan de minister van Fi nanciën een verzoek gericht om vrijer reizigersverkeer tussen de Beneluxlanden. Men neemt aan dat de minister bereid zal zijn dit jaar een aanzienlijk bedrag aan Belgische en Luxemburgse deviezen ter beschikking te stellen, als overgang naar de volledige vrije uitwisseling van personen. WISSELENDE BEWOLKING Geldig tot Maandagavond, Wisselend bewolkt met enkele bui en. Kxrachtige tot harde Westelijke tot Noord-Westelijke wind en iets lagere temperaturen dan Zondag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1