PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Opdracht voor Eyskens overgegaan naar Carton de Wiart Middelburgse klokken beieren over de Jaarbeurs 0£ BILT Paleis te Laeken wordt in orde gebracht EEN DAG ALGEMENE STAKING IN GEHEEL ITALIË PRINS BERNHARD ZAL IN MEI DE HOLLAND FAIR OPENEN Het nieuwe carillon van Middelburgs Lange Jan is een prachtig instrument VOORSPELT: 1 Me Jaargang - No. 70 Directie: h\ van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntljn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Boss hardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; t 3.90 p. kw.; £r. p. p. t 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 23 Maart '50 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 1 2.a0. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 Tegels) van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 35°300 P.Z.C.. Middelburg. Bur CTlsslngen Walstr 55-CO. tel 2355. 4 lijnen Ib.E.g. 2861 oI 21601: M'tot Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. <53. tel. 2475 (b.g.g. 2228): Oosnmrg: Pr. Maurimtr. 12. lel. 102; Tcraeugtn: Bro uw.rtjtu-. 2; zl.ritaCTJ^JBogardsln^CJM^ Open brief van Spaak aan koning Leopold. Gaskons Eyskens heeft Woensdagmiddag: zyn opdracht aan de Prins re gent teruggeven, omdat hij geen kans" zag op korte terrmtjn een regering te vormen. De opdracht is thans verstrekt aan de 80-jarige graaf Carton de Wiart, een vurige koningsgezinde. Carton de Wiart zal er zeker niet in slagen de liberalen voor zich te winnen, zodat hem slechts het vormen van een uitsluitend katholieke regering rest. Intussen zijn timmerlieden en be hangers reeds bezig het koninklijk paleis te Laken voor een eventuele te rugkeer van koning Leopold in orde te brengen. Vandaag zal 'n geheime zitting wor den gehouden van de Belgische minis ters van staat waarvan Carton de Wiart de deken is. De politieke situatie is zeer moei lijk, zei Eyskens tot de journalisten. De toestand in het land is ernstig en bijgevolg was het wenselijk de minis ters van staat bijeen te roepen. Carton de Wiart verklaarde; „Het land moet terugkeren op het consti tutionele spoor. Wat mij betreft wil dit zeggen de terugkeer van koning Leopold". Koning Leopold wordt in zijn villa te Pregny bestormd met adviezen van uiteenlopende aard. Hij ontvangt be zoekers en telefoongesprekken uit Brussel. Sommigen adviseren de koning „on middellijk of geleidelijk af te treden" en anderen sporen hem aan „het been strak ie houden en de uitspraak van het parlement op tc volgen". Het bestuur van het socialistische vakverbond verklaarde na een verga dering, dat „een algemene staking in het gehele land op een geschikt ogen blik zal oplaaien". De socialisten trachten thans de algemene staking van 24 uur, die voor Vrijdag in Wallonië is uitgeroe pen, ook in Brussel voor te bereiden. De socialistische parlementsleden zul len aan het hoofd van meer dan 300.000 arbeiders door de straten van Luik, Charleroi en Bergen marcheren. In een open brief in bel socialisti- selie blad „Le Peuple" heeft oud-pre mier Spaak een beroep gedaan op Koning Leopold om zijn zoon Bo-ule- m ijn terug te zenden, zodat alle Bel gen zich om hem kunnen verenigen. .Spaak raadt de Koning aan, zich te\ reden te stellen met de morele overwinning, die de volksraadpleging hem heeft verschaft. Spu&k doet in het begin van de brief een aanval op de raadslieden van de Koning, wier adviezen hjj hoogsc onverstandig noemt. Spaak vervolgt dan: „Uwe Majesteit heeft nooit veel van politici gehouden, dat is een der dra ma's van haar bewind. In een parle mentair stelsel is de samenwerking tussen de koning en zijn politici ech ter een noodzakelijkheid. Ik beken Sire. dat ik de positie, die u inneemt, niet begrijp. Wiskundig gesproken hebt u gewonnen. De ver eiste voorwaarde voor een terugkeer Hembrug fabriceert weer munitie. Talrijke binnen- en buitenlandse autoriteiten, onder wie de minister van Oorlog, mr. W. F. Schokking, waren Woensdagmiddag aanwezig bij dc officiële opening van de munitie fabriek aan de Hembrug. Zoals be leend werd hier ook voor de oorlog munitie gefabriceerd, doch roofden de Duitsers de fabriek leeg. Heyernians „Allerzielen" een „beledigend" stuk. De burgemeester van Beverwijk heeft de opvoering van het toneel stuk van Herman Heyermans „Aller zielen" verboden. Dit stuk is in stu die genomen door een amateur-to neelgezelschap en de burgemeester meent, dat de strekking van dit spel beledigend geacht moet worden voor een deel van de burgerij. Watersnood in Australië. Het Zuidelyke gedeelte van de A i'.stralische staat Nieuw-Zuid-Wales wordt door overst*om;ngen geteisterd. \olgens politieberichten wordt ver- vacht dat dc stad Waggawagga, die ir. het midden van het getroffen ge bied ligt, onder water zal komen te staan. Een derd; gedeelte van de 15.000 inwoners van Waggawagga wordt thans door leger, politie cn vrijwilliggers geëvacueerd. Zeven bommenwerpers voor f 9000.-. Woensdag werden door de Inspec teur der domeinen te 's-Gravenhage bij inschrijving verkocht zeven voor de sloop bestemde „Mitchell" bom menwerpers, afkomstig van de ma rine duchtvaartdienst. De toestellen werden voor ruim 9132.eigendom van Feenstra's me taalgroothandel te 's-Gravenhage. Het is de bedoeling dat één der „Mitchell" toestellen niet zal worden gesloopt, doch een plaats zal krijgen op een plekje, waar de jeugd er in kan spe len. B. en W. van Amsterdam zullen een prae-advies uitbrengen over een eventuele verplaatsing van de diergaarde Artis naar bet Amsterdamse bos. werd verwezenlijkt. Indien de kunst van legeren een exacte wetenschap was, dan zoudt u opnieuw kunnen re geren. Maar wie gelooft, dat men met cijfers regeert? Twee landsdelen van de drie hebben zich tegen u uitge sproken. De hoofdstad is tegen u, de hoofdstad, waar u zoudt moeten leven en waar u voortdurend uw represen tatieve functie zoudt moeten uitoefe nen. Is dit geen element dat van in vloed moet zijn op uw oordeel?" Tenslotte zegt Spaak, dat de min derheid het volstrekte recht heeft zich met alle wettige middelen te verzet ten en dat ook zal doen. Trygve Lie stelt een „vredesbijeenkomst" voor. Trygve Lie, de secretaris-generaal der Ver. Naties, heeft een speciale bijeenkomst van de Veiligheidsraad voorgesteld, waaraan de ministers van Buitenlandse Zaken of zelfs de rege ringshoofden zullen deelnemen. Acheson verklaarde Woensdag op zijn wekelijkste persconferentie, dat het voorstel zorgvuldig zou worden bestudeerd. Woningbouwprogramma van Truman verworpen. Het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden heeft met 174 tegen 122 stemmen het plan van de regering voor coöperatieve woningbouw, n aar mede een bedrag van twee milliard dollar gemoeid was, verworpen. Te genstanders hebben het program „socialistisch" en „partijdig" ge noemd. Het Huis verenigde zich later wel met een uitbreiding van het huidige woningbouwprogramma. Dit zal ge schieden door het bouwers van hui zen mogelijk te maken hypotheken op de woningen op te nenien door tus senkomst van het departement voor de federale woningoouw. Krachtproef tussen minister Scelba en de communisten. In Italië Is Woensdag een algemene proteststaking gehouden van 12 uur. Marko Scelba, de „yzeren" minister van Binnenlandse Zaken, waarschuwde aan het begin van de dag, dat hij de chefs van politie op dracht had gegeven zich van ieder middel te bedienen om de openbare orde en de vrijheid van arbeid te verzekeren. „Wij zullen de zaken dit maal serieus opvatten." Niettemin kwamen in de loop van de dag berichten binnen over on geregeldheden. Drie doden bij autobotsing te Helvoirt Chauffeur had door de mist een bocht niet opgemerkt. In de nacht van Dinsdag op Woens dag is op de Rijksweg 's Hertogen boschTilburg, onder de gemeente Heltoirt, een personenauto met flinke vaart tegen een boom gereden, waar schijnlijk doordat de bestuurder in de dichte mist een bocht in de weg niet hteft opgemerkt. De drie inzittenden, de heer J. H. Velsen uit Vught met zijn echtgenote en de heer van Boxtel uit Nijmegen, waren op slag dood. De auto werd to taal vernield. Het echtpaar V. laat twee jeugdige kinderen achter. „Aja duikt straks in de Theems". TSJECHISCHE REACTIE OP BESLUIT VAN KUNSTRIJDSTER Voor liet eerst is in de Tsjechische pers melding gemaakt van het be sluit van van Aja Vrzanova om niet naar haar land terug te keren. Het communistische partijorgaan „Rude Pravo" noemt haar „een afgerichte aap in het circus van de Zwitserse trainer Gerschiller", zegt, dat zij zich voor geld verkocht heeft en dat zij de weg naar het verraad is ingeslagen. Het einde van die weg is volgens het blad een bank in Hyde-park of een sprong in de Theems. De ,Rude Pravo" voegt hieraan toe: „Wij praten over toenemende waak zaamheid en voorzichtigheid. In het geval-Vrzanova zijn we niet waak zaam genoeg geweest. Vrzanova aan vaardde gretig het geld dat door de Tsjechoslowaakse arbeiders verdiend was, opdat zij zich aan het kunstrij den zou kunnen wijden. Haar vijan digheid jegens het regime verborg ze listig achter verzekeringen van trouw van haarzelf en van haar ouders". Te Saigon neemt de spanning toe. Twee duizend man Vietnamese nolitic en een Franse militaire politiemacht worden in het centrum van de stad in gereedheid gehouden om op te kunnen treden bij rel letjes. Persconferentie in Den Haag over de reis naar het Westelijk Halfrond. Na Maandagmiddag in de minis terraad verslag te hebben uitge bracht van zijn reis naar het Wes telijk halfrond, heeft Prins Bernhard Woensdagmorgen in Den Haag een persconferentie gehouden om de journalisten gelegenheid te geven tot vragen stellen. Daarby kwam naar voren, dat de Prir.s uit Canada een plan heelt meegebracht om daar een beperkt aantal Nederlandse militairen speei- alistencursussen te doen volgen. Ge heel zonder kosten, op een paar kleinigheden ha. Als de Canadese ministers in ons land komen, zal de zaak met hen besproken worden en dan kan wor den vastgesteld, hoeveel militairen De honderdduizendste. De K.LM.-Constellation „Walche ren" bracht Woensdag op Schiphol het Amerikaanse echtpaar Catalano. dat op doorreis was naar Rome. Mevrouw Catalano was de 100.000 ste passagier op de transatlan tische route van de K.L.M. en werd in verband met dit feit verrast met enige geschenken. Wereldfederalisten willen bijzondere kieswet. Een aantal wereldfederalisten heeft zich tot de minister van Buitenlandse Zaken gericht met het verzoek het indienen te bevorderen van „een na tionale afzonderlijke kieswet". Deze zou moeten strekken tot het aanwij zen door ons volk van 10 afgevaar digden (één per millioen inwoners) voor de „wetgevende vergadering van het volk", die in December a.s. te Genève bijeenkomt. Prins Bernhard zal Maandagochtend een bezoek brengen aan de Utrechtse Jaarbeurs. Het algemeen vakverbond had Dins dagavond een stakingsparool uitgege ven voor zijn 5 millioen leden uit pro test tegen de nieuwe regeringsmaat regelen ter ..onderdrukking van on geregeldheden". De staking begon Woensdagmorgen om zes uur en duur de tot zes uur 's avonds. Drie zware explosies daverden des morgens in Rome toen de staking in zette. Gewapende politie-patrouilles verschenen terstond op het toneel van de eerste ontploffing, waar zij con stateerden, dat een eigengemaakte bom het plaatselijk partijbureau van de christelijk-democraten vernield had. De bom, vervaardigd van kranten en carton, opgevuld met een explosie- stof, was in een vensterbank ge plaatst. Enkele minuten, later vernielde een tweede ontploffing een bureau van de communistische partij in het centrum van Rome. Uit geheel Italië stroomden berich ten binnen over botsingen tussen ar beiders en politie. Plaatselijke vakver enigingen begonnen Dinsdag in ver schillende plaatsen reeds op eigen ge zag met proteststakingen en -demon straties. De drie niet-communistische vakver- Rumoer om de anti-Britse Nazi-film „Titanic" Draait thans voor volle zalen. Er is rumoer ontstaan over de Duit se film „Titanic", die op 't ogenblik voor stampvolle bioscoopzalen draait in de Amerikaanse zóne van Duitsland. De Engelse bladen zyn hierover zeer verontwaardigd, omdat deze film, die in 1942 op bevel van Göbbels werd ge maakt. een duidelijke anti-Engelse strekking heeft. Een Londens blad schreef: Hoge Amerikaanse officieren zitten maar stil en doen niets om de verspreiding van Göbbels grote leugens over Engeland tegen te gaan. De film vertelt hoe de „Titanic", de kostbaarste en meest luxueuze oceaan stomer uit die tijd het „blauwe lint" op de Duitse boot „Victoria" trachtte te veroveren. Men ziet dan hoe de president van de Engelse stoomvaartmaatschappij, last geeft om de „Titanic" op volïc kracht te laten varen, niettegenstaande het gevaar van ijsbergen. Ook toont de film hoe de kapitein, die weigert deze orders uit te voeren met ontslag bedreigd wordt. Volgens de film had de kapitein gewaarschuwd tegen de gevaren en gewezen op het gebrek aan voldoende voorzorgsmaat regelen voor de veiligheid aan boord. Toen het schip op een ijsberg liep zouden eerst rijke Engelse dames en hun mannen zijn gered. De Duitse bisocoopondernemers had den voor de vertoning coupures in de film aangebracht ten einde de al te anti-Engelse passages te verwijderen. Hoge Engelse autoriteiten zullen nu uitmaken of dit voldoende is ge weest én daarna een rapport naar Bèvin sturen. bonden, die ongeveer 1.600.000 arbei ders omvatten, hebben zich van de staking gedistancieerd. Door de straten van alle grote Itali aanse steden, reden Woensdagmorgen vroeg gemotoriseerde en gewapende patrouilles van de politië. In vele steden waar de arbeiders ge hoor gaven aan de oproep tot een al gemene staking voor liet gehele land de eerste sinds bijna twee jaar heerste een onheilspellende stilte in plaats van het gewone rumoer van trams en bussen. Rechtse Italiaanse bladen beweren, dat de communisten voor hun algeme ne staking een tijdstip gekozen heb ben, dat samenvalt met de bijeenkomst van Amerikaanse ambassadeurs uit Westeuropese hoofdsteden en uit Mos kou, welke Woensdag te Rome is be gonnen. Gewapende politie in jeeps en te voét, uitgerust met traan gasbommen, bewaakte alle toegangen tot de Ame rikaanse ambassade toen de ambassa deurs arriveerden. IBl Het Middelburgse carillon op de Jaarbeursterreinen Ook de stadsbeiaardier van Veere zal de beiaard bespelen. (Van een speciale verslaggever) UTRECHT, Maart. Het nieuwe klokkenspel voor de Lange Jan van Mid delburg staat zomaar te pronk op één der Jaarbeursterreinen te Utrecht. De klanken van deze schone klokken tinkelen nu niet over de oude Mid delburgse veste, maar over loodsen en gebouwen waarin wordt gehandeld en waarin het beste van de Nederlandse en buitenlandse industrie is te zien. Een klokkenspel tussen zoveel zakelijkheid doet wat vreemd aan. Is het daarom een wonder, dat honderden en honderden hun zakelijke zwerftocht even onderbreken en zieh verdringen voor dit suggestieve klokkenmonu- ment? In de klokkenstoel zijn 34 van de 48 klokken opgehangen en van de grote, waarvan de. zwaarste een gewicht krygt van 6600 kilogram, is er een met een gewicht van 4800 kg naast de klokkenstoel opgesteld. Me nige Jaarbeurs-bezoekende Zeeuw kan de verleiding niet weerstaan om dit brok klank even met zijn vingers te betasten klokken en de zijne. En de beiaardier, die wij spraken, was nü nog figuurlijk „in de wolken" over de mooie klank en de gemakkelijk-reagerende toet-, sen. „Om mijn carillon in Appingedam in beweging te brengen, moet ik veel harder slaan", zo vertrouwde hij ons toe. Voor ons gevoel sloeg hij er al lustig op los en wanneer hij zijn han den even liet rusten, namen zijn voe ten het bewegelijke spel over, voor het-in-beweging-brengen van de kle pels in de bas-klokken. Van de melodie, die de klokken wyd Herinnert U zich nog die plezierig- galmende canon, die U op school leer de...." De klokken van Haarlem, die klinken toch zo schoon....?" U kunt ze nu horen op dat Jaarbeurspleintje en al komen de klokken niet uit Haarlem, maar uit Heiligerlee en al zijn ze bestemd voor onze Lange Jan in Middelburg, de schoonheid van klank is er niet minder door. De klokkenmaker, de heer v. Ber gen, vertelde zelfs, dat een ervaren beiaardier geen verschil kon horen in de klank van de beroemde Hemony- over Jaarbeurs en Utrecht uitbeierden, kon de beiaardier-zelf niet veel ho ren. Zo weinig geluid als draden ma ken, die de klepels in beweging bren gen, zo'n geratel is het in het domein van de beiaardier. COMBINATIE VAN TONEN. Men moet niet denken dat een klok één klank voortbrengt. Een lichte tik van de klepel tegen de massieve wand, veroorzaakt een combinatie van to nen. Het verschil in geluid zit dan ook niet slechts in de grootte, al is 't lo gisch dat een klok van 6500 kg. een veel zwaardere klank heeft dan een „klokje" van b.v. honderd kilogram. Een klok is n.l. niet glad van bin nen. Zij wordt te dik gegoten en dientengevolge wordt haar klank te hoog. Om nu de vereiste klank er in te krijgen, met andere woorden om haar te stemmen, wordt zij op een soort draaibank gezet en volgens de aanwijzingen van de stemmer op ver schillende plaatsen dunner van wand gemaakt, eventueel uitgeboord en zelfs uitgebeiteld. STAF NEES De beroemde beiaardier Staf Nees uit Mechelen zal het carrlllon tydens de Jaarbeursweek bespelen en dan zo verzekerde men ons komt men van heinde en verre om te luisteren hoe deze grote Meehelse kunstenaar dit fraaie klokkenspel zal doen klin ken. Daarnaast bespelen ook enkele Nederlandse beiaardiers deze klokken en onder hen bevindt zich de stads beiaardier van Veere, de heer Jan Kwist. Maandag 27 Maart om half drie zal de heer Kwist de Middelburg se klokken doen zingen en pas dan eigenlijk zal men kunnen merken dat het hier gaat om een Zeeuws carillon. Een Zeeuwse beiaardier bespeelt dc klokken van de Lange Jan.... Dan zal immers het Zeeuwse volkslied niet ontbreken! naar Canada kunnen gaan om opge leid te worden. In Canada, stelde de Prins vast, bestaat er veel sympathie voor de emigratie van Nederlanders naar dat land. Hij noemde het merkwaar dig, dat mén daar in tegenstelling tot andere landen zoveel getrouwde mannen en gezinnen wil opnemen. Welk land biedt voor Nederland op het ogenblik de beste economi sche mogelijkheden, zo werd de Prins gevraagd. Voor onmiddellijk achtte hij die in Venezuela aanwe zig. Ook z(jn er mogelijkheden in Brazilië, maar hiervoor zal een lan gere tijd van ontwikkeling nodig zijn. Heel enthousiast sprak Prins Bernhard over Mexico. „Het was alsof we er op een provincie-bezoek in Limburg gingen. Een dergelijke hartelijkheid heb ik onder de bevol king van een vreemd land zelden gezien." Ook in Mexico zag de Prins mo gelijkheden voor onze landbouw- eniigranten. Het is een land met grote verschillen: arrh en rijk. Prins Bernhard bezocht tydens zijn bezoek aan de Ver. Staten ook Fort Worth, waar de fabrieken zijn, die de grote Amerikaanse bommen werpers maken. „Zo iets heb ik nog nooit gezien. Dit is iets ongeloof lijks." PRINS BERNHARD ZAL HOLLAND FAIR IN PHI LADELPHIA OPENEN. De Prins deelde nog mede, dat hij op 5 Mei in Philadelphia de Holland Fair, de grote Nederlandse export- tentoonstelling, zal openen. Deze tentoonstelling wordt gehuuden in de warenhuizen van het Gimbel-con- cern en vormt een onderdeel van de Nederlandse exportbevordering. Truman springt op de bres voor Acheson. De aanvallen in de Ver. Staten op minister Acheson duren voort De Republikeinse senator Wherry' zei Dinsdag in een rede, dat de minister van Buitenlandse Zaken „de nationale economie ondermijnde". „Acheson is blijkbaar zozeer de af god geworden van de linkervleugel, die een verzoenende houding tegeiil over Rusland aanneemt, dat president Truman bang is de steun van de so cialistische groep te verliezen aLs bij Acheson zóu ontslaan", ad us senator Wherry. Maandag werd in het Huis van Af gevaardigden door twee leden eritiek op Acheson geleverd omdat hij Valen tin Goebitsjef. de op beschuldiging van spionnage tot 15 jaar gevangenis straf veroordeelde Rus, had toegestaan het land te verlaten. President Truman ontkende Maan dag, dat hij er ook maar over dacbt om Acheson te ontslaan. De geruch ten. dat Acheson zou worden opge volgd door Vinson, de voorzitter van de Hoge Raad. noemde de president volkomen ongegrond. Vrouw trek verklaring in man nu in vrijheid. De zaak tegen de 29-jarige werkman H. M. J„ die beschuldigd wordt van poging tot doodslag op zijn vrouw, heeft bij de behandeling voor de Am sterdamse Arrondissementsrechtbank onverwacht een voor de verdachte gunstige wending genomen. De vrouw werd in December vorig jaar zwaar gewond in huis gevonden. Haar waren met een broodmes steken toegebracht in hals. borst en wang. Zij verklaarde later door haar man mishandeid te zijn na een echtelijke onenigheid. Zij gaf daarbij toe 'n ver houding te hebben met haar buurman. Tijdens de zitting kwam zij terug op haar verklaring. Zij zeide. dat niet haar man. doch zij zelf zich de steken had toegebracht. Dit hield zij vol. na dat de president haar erop had gewe zen. dat zij zich met een verklaring aan deze kon blootstellen aan vervol ging wegens meineed. De president gelastte daarop de ge detineerde verdachte onmiddellijk in vrijheid te stellen. De zaak werd voor onbepaalde tijd aangehouden en voor nader onderzoek terug verwezen naar de rechter-commissaris. Einde „verfkwestie" in zicht In West-Duitsland is bekend ge maakt, dat vertegenwoordigers der- verfindustrie aldaar de wens te ken nen zouden hebben gegeven naar Ne derland te gaan. Zij zouden wilen trachten met de Nederlanders tot overeenstemming te komen over de invoer van Nederlandse verf in Duits land. Naar wij van de zijde der vakgroep verf vernemen is bij de vakgroep tot dusverre niets van het voornemen der Duitsers gebleken. RUSTIG WEER. Geldig tot Donderdagavond. In de ochtend op vele plaatsen ne vel of mist. Overigens veel bewol king met hier en daar enige lichte regen of motregen. Zwakke tot matige naar Zuidelijke richtingen draaiende, wind. Weinig verandering in tempera tuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1