PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wat Acheson van Moskou verlangt Nieuwe wijze van fruitbewaring in Middelburg 0E BILT Lijst van zeven punten als grondslag voor vreedzaam samengaan „HOE VOELT U ZICH ALS ENIGE MAN IN UW GEZIN DRUKKE NACHT IN AETHERLAND Vandaag J Voor het eerst in Nederland VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 64 Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B. den Boer- Adj W de Pagler. Hoofdred.G. Balllntijn. Pi.verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per ,veek; t 3.90 p kw.; fr p. p. i 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 16 Maart '50 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. p<*r nun. Minimum p. advertentie i 2.50. [ngez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 35°300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 5860, tel. 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijsti. 2: Zierikzee: N. Bugardstr. C 160. tel. 26 Amerikaanse minister propagandist voor eigen beleid. Dean Acheson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, houdt deze week in Californië een aantal redevoeringen, waarmee b|j wil pogen het publiek vertrouwd te maken met zyn buitenlands beleid. Acheson heeft de laatste tjjd veel aanvallen te verduren van rechtse Re publikeinen, die hem zelfs van communistische syropatlxieën beschuldig den. Dat is natuurlijk nonsens. Acheson heeft gisteren te Berkeley duidelijk zijn standpunt uiteenge zet: De Ver. Staten willen vrede met de Sovjet-Unie, maar niet tot elite prijs. De V.S. z\jn bereid met de Sovjet-Unie te onderhandelen, maar niet als daardoor slechts ijdelc hoop gewekt,wordt. De minister gaf een omschrijving van de fundamentele tegenstellingen tussen Oost en West en noemde ze ven punten als grondslag voor een vergelijk tussen de Sovjet-Unie en de Ver. Staten. Hier zyn ze: 1. Er moeten behoorlijke vredes voorwaarden worden vastgesteld voor Duitsland en Japan. 2. De Sovjet-leiders moeten hun troepen of politiecorpsen uit de O. Europese landen terugtrekken. 3. Zy moeten him obstructie-poli tiek in de V.N. laten varen en in plaats daax-van „handelen als geloof den zij, dat de organisatie der V.N., zoals Stalin het onlangs zelf uit drukte, een belangrijk instrument ls voor het handhaven van internatio nale vrede en veiligheid."' 4. De Sovjet-leiders moeten samen met de V.S. zoeken naar practisch uitvoerbare en doeltreffende regelin gen voor de controle van atoomwa pens en de beperking van bewape ning in het algemeen. 5. Het Kremlin moet ophouden met het gebruiken van het commu nistisch apparaat in de gehele we reld om regeringen te ondermijnen, waarmee het uiterlijk gezien be vriend, is. 6. De Sovjet-leiders moeten de officiële vertegenwoordigers van alle landen doen behandelen op een wijze, die in ovei-eenstemnxing is met de aanvaarde diplomatieke etiquette met fatsoen en eerbied. 7. Algemeen gesproken moeten zij ermee ophouden hun volk een voort durend verdraaid beeld van de bui tenwereld te geven. Acheson zag geen aanwijzingen, dat de Russische leiders hun gedrag zouden veranderen, voordat de voor uitgang van de vrye wereld hen had overtuigd, dat zij geen baat kunnen hebben bij het voortduren der span ningen. Besprekingen in Pregny vlotten niet best. Frans van Cauwelaert en Robert Gillon, voorzitters van de Belgische' Kamer en van de Senaat, zijn Woens dagmiddag te Génève bijna twee uur bij koning Leopold geweest. Na hun terugkeer in hun hotel hadden zij on middellijk een bespi-eking met minis ter-president Eyskens. De reis van de twee voorzitters naar Génève wordt aldaar als een bewijs beschouwd, dat de bespreMngen tus sen de koning en de premier niet zo vlot verlopen. Volgens officieuze bronnen is men in het Vaticaan van mening, dat het aftreden van Koning Leopold ten gunste van Prins Boudewijn misschien het enige middel is om het aanzien van de monarchie onder het Belgische volk te versterken. Officiële Vaticaanse kringen wei gerden echter ieder commentaar op de uitslag van de volksraadpleging en verklaarden, dat de- koningskwestie geheel een Belgische binnenlandse aangelegenheid is. Utrecht in het donker. Door kortsluiting vloog Woensdagavond in 't gebouw van 't gemeentelijke electri- citeitsbedrijf in de Nicolaas Beetsstraat te Utrecht een omvormer van wissel- in gelijkstroom in brand. Het brandje, dat door de brandweer met een koolzuuv- sneeuwapparaat spoedig was geblust, had tot gevolg, dat gedurende ruim anderhalf de gehele Utrechtse binnenstad en enkele buitenwijken zonder licht kwa men. Ook de stadsverlichting brandde niet. Franse Deiuté's keurden wapenovereenkoms! goed Rustige zitting. De Franse Nationale Vergadering heeft zich Woensdagavond met 421 te gen 179 stemmen uitgesproken voor ratificatie van de overeenkomst in het kader van het Atlantisch Pact, volgens welke de V.S. wapenen naar Frankrtfk zullen zenden. Het was de tweede dag. waarop de Franse Nationale Vergadering zich bezig hield met de behandeling van deze overeenkomst. De communisti sche afgevaardigden luisterden in stilte, toen de Franse minister van landsverdediging. René Pleven, met lof sprak .over de aan Frankrijk door de Ver. Staten geboden hulp bij het moderniseren van zijn militaire uit rusting. Doch de vertegenw. van alle andere Franse partijen applaudisseer den luide bij de woorden van minis ter Pleven: „Frankrijk mag zelf niet verslappen met zijn krachtsinspanning op militair gebied. Wij moeten laten zien, dat wij zelf mans genoeg zijn om op militair gebied de stappen te doen, noodzakelijk om het voortbe staan van onze onafhankelijkheid te verzekeren". In tegenstelling tot hetgeen werd verwacht, hielden de communistische afgevaardigden zich rustig. Minister Pleven verklaarde ook nog, dat de Amerikaanse militaire voorra den, die Frankrijk zal ontvangen, het in staat zullen stellen zijn vloot op het huidige peil té handhaven. Alleen na de stemming werd het een ogenblik rumoerig toen een com munistisch afgevaardigde trachtte te spreken, nadat hem door de voor zitter het woord was geweigerd op grond van het feit, dat de commu nisten hun spreektijd reeds hadden overschreden. Weistandsgrens voor ziekenfondsverzekering. Teneinde tegemoet te komen aan de be zwaren, welke van verschillende zijden zijn aangevoerd tegen het feit, dat kinder bijslag ook als inkomen wordt beschouwc bij de toepassing van de weistandsgrens voor de vrilwillige ziekenfondsverzekering (welke weistandsgrens op een bedrag var. f 3750.per jaar is gesteld), heeft de zie- lienfonsraad zich ermede verenigd, dat van 1 April 1950 af bij de toepassing van de weistandsgrens een bedrag van f 150.— per kind op het bruto inkomen in minde ring wordt gebracht voor elk kind bene den de leeftijd van 16 jaar, dat uitsluitend of in overwegende mate door degene, die voor zün gezin een vrijwillige verzekering wenst aan te gaan. wordt onderhouden De ziekenfondsraad acht het billijk, dat met de genoemde kinderen beneden de 16- jarige leeftijd worden gelijkgesteld kin deren van 16. 17. 18. 19 en 20 jaar. wier tijd. behoudens in geval van ziekte of va- eantie, geheel of grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs aan een inrich ting voor algemeen vormend- of vakon derwijs. alsmede minderjarige kinderen die tengevolge van ziekte of gebreken blijvend buiten staat; zijn om met arbeid ten minste een derde te verdienen van hetgeen normale kinderen van gelijke leeftijd en geslacht met arbeid plegen te verdienen. Prinsesjes in Strassburger. De drie prinsesjes, Beatrix, Irene en Margriet hebben Woensdag de ma tinee van circus Strassburger in Carré in Amsterdam, temidden van een aan tal vriendinnetjes, bijgewoond. Amerikaanse journalisten ondervroegen Prins Bemhard. „Hoe voelt u zich nu wel als cnise man in uw gezin?" vroeg een Ameri kaanse verslaggeefster Woensdag aan Prins Bemhard op een persconferen tie in New York. De Prins glimlachte en haalde de schouders op. „Het is geen probleem" antwoordde h(j. Dezelfde verslaggeefster ging ver der: „Is er wel eens onenigheid tus sen U en uw echtgenote over de wij ze, waaroo uw dochters worden opge voed?" „O nee", gaf de Prins la chend ten antwoord, „wij vormen een gelukkig gezin". Amerikaanse verslaggeefsters stel den de Prins vele dergelijke vragen over het Koninklijk gezin. Hun man nelijke collega's zochten het meer in politieke richting. Zij poogden de Prins te overreden om zijn mening te zeggen over de re sultaten van de volksraadpleging in België, doch de Prins weigerde. „Het zou mij buitengewoon veel genoegen doen, indien deze situatie op een wij ze zou kunnen worden geregeld, wel ke het geluk van het Belgische volk zou bevorderen. Ik heb in België vele vrienden, doch u moet begrijpen dat het voor mij volkomen misplaatst zou zijn iets anders over de Belgische volksraadpleging te zeggen", zeide hij. Prins Bernhard hield zijn perscon ferentie in het gebouw van de Ne- derlandse club te New York. Voor zij begon, begroette hij ieder der aanwe- Uitgifte van 500 mlllioen aan opbouwobligaties. lu de Nederlandse Staatscourant van 14 Maart 1950 is een uitvoeringsbeschik king van de minister van financiën ge publiceerd. welke de uitgifte regelt van opbouwobligaties. De wet op de materiële oorlogsschaden kent de mogelijkheid om ontheffing van de op de bijdrage rustende bestedtngs- pllcht te verkrijgen. Teneinde te voor komen. dat de op deze wijze vrijgemaakte bedragen onttrokken worden aan de we deropbouw. is nu de mogelijkheid geopend om ten belopc van deze bedragen op bouwobligaties uit te geven. Hierdoor zal liet mogeiyk worden, dat Dersonen, die niet tot herbouw willen of kunnen over gaan. hun bijdrage in verhandelbare op bouwobligaties uitbetaald krijgen, zodat zij uiteindelijk na verkoop der obligaties het bedrag van hun bijdrage in geid in handen kunnen krijgen. Tevens zal het hierdoor mogelijk wor den op verwoeste objecten rustende hy potheken af te lossen. De hypotheekhou der krijgt dan zijn vordering uitbetaald in opbouwobligaties. De opbouwobligaties worden a pari uit gegeven tot een beloop van ten hoogste vijfhonderd mlllioen guldon in coupures van 1000 gulden. 500 gulden en 100 gulden. Gehei mzinnig seinen voor Engelse kust waargenomen. Het Britse schip Riodene seinde Woensdagavond, dat het omstreeks 20.10 uur G.M.T. twee heldere flikker lichten had waargenomen. Het schip bevond zich toen ter hoogte van Ox- fordness voor de kust van Engeland. Aan deze mededeling werd "toege voegd. dat het,wel leek of de licht seinen boven land werden gegeven. Een Frans echip seinde een uur la ter. dat het 3 mijl ten Oosten van het lichtschip „Outer Gabbard" twee ro de vuurpijlen had gezien, die met een tussenpoos van 7minuten boven de horizon oplichtten. zige verslaggevers en verslaggeefsters persoonlijk. Prins Bernhard verklaarde verder dat hij bij de Nedei'landse regering verslag zou uitbrengen van zijn be zoek aan de beide Amerika's. De Pi-ins wilde geen bijzonderheden over dit rapport mededelen. Hij verklaarde wel dat zijn ondervindingen en zijn gezichtspunten betreffende de moge lijkheid van Nederlandse handel met het Amerikaanse vasteland en de voor uitzichten voor Nederlandse emigran ten. om zich in de verschillende Ame rikaanse staten te kunnen vestigen, erin zouden worden vermeld. Over het Atlantisch Pact sprekend zei de Prins, dit te beschouwen als een grote creditpost op de balans van West-Europa. Door dit verdrag is vol komen afgehandeld met het denk beeld van neutraliteit. Hij voegde eraan toe. dat de West- europese volken vastbesloten zijn te genstand te bieden aan een aanval. De wens tot vrijheid is in Nederland zeer sterk. Moet „Au Bon Marché" sluiten VERMAARD FRANS WARENHUIS STAAKT DE BETALINGEN. Het warenhuis „Au Bon Marché" heeft zijn balans gedeponeerd, daar het sedert 28 Februari zijn betalin gen heeft gestaakt. De handelsrecht bank van het Seine-departement heci't een onderzoek bevolen of gerechtelij ke liquidatie al dan niet moet worden uitgesproken. Men meent te weten, dat het deponeren van de balans niet de sluiting van het warenhuis tot gevolg zal hebben en is zelfs van oor deel dat sommige groepen Franse en buitenlandse financiers geneigd zou den zijn de zaak over te nemen, na dat de financiële toestand nauwkeurig zal zijn vastgesteld. „Au Bon Marché" werd in 1853 door Aristide Boucivaut le Parijs ge sticht. De zaak kreeg spoedig een we reldnaam. Churchill ving bot bij Duitse generaals. Afgaande op een verklaring van de Duitse generaal von Manteuffel heeft Churchill kortgeleden een brief ge zonden aan alle voormalige Duitse generaals, die zich thans op vrije voe ten bevinden. Daarin stelt Churchill voor, dat elk van hen vrijwillig een jaar gevangenisstraf zal ondergaan, teneinde aldus vermindering van straf te krijgen voor veroordeelde col lega's. die zich thans in gevangenis straf bevinden. Als het voorstel steun zou krijgen, wilde Churchill het bij de Britse regering bepleiten. Von Manteuffel, noch zijn vrienden voelen er echter iets voor. De gene raal zei; Aanvaarding van het voor stel zou erkenning van schuld inhou den. Nooit zal ik de juistheid der straffen erkennen, opgelegd aan Duit se officieren of soldaten, die zich aan geen enkele misdaad hebben schuldig gemaakt. De secretaris van Churchill noemde het verhaal „geheel onwaar". Twee Britse bommen werpers neergestort. 12 SLACHTOFFERS. In Noord-Wales is een bommenwer per van de R.A.F. tegen een berghel ling te pletter gevlogen. De zeven in zittenden zijn om het leven gtekomen. De bommenwerper was van het type Lincoln. Vier lijken werden uit het wrak gehaald. Van de ovei-ige drie j inzittenden was geen spoor te beken- nen. Een andere Lincoln bommenwerper die van een oefen vlucht terugkeei'de. miste op het militaire vliegveld te Hemswell in Lincolnshire de landings baan en stortte neer. Vijf leden van de bemanning werden gedood en een zesde gewond. De Britse onderzeeër „Truculent", die 12 Januari j.l. ten gevolge van een aanvaring met het Zweedse schip „Divina" in de Theems zonk, waarhij 64 opvarenden om het leven kwamen, is Dinsdagmorgen gelicht. De „Tru culent" aan de oppervlakte van de Theems. In hel voorste gedeelte van de romp is een groot gat duidelijk te zien. Zenders zochten hun nieuwe golflengten op. Amerikanen storen de is het tien jaar geleden, dat de Zweedse schrijfster en Nobelprijswinnares Selma La- gerlöff overleed. nieuwe golflengteverdeling. Het was Dinsdagnacht een grote drukte in aelherland. Overal zochten de stations hun nieuwe plekje het geen na de technische handelingen geschiedde met proefuitzendingeri. Een enkele was er wel zeer vroeg bij. Zo kreeg Hilvei'sUm II op de 415 meter Dinsdagavond tijdens een uit- ;ending van de R.V.U., plotseling storing door een hinderlijke interfe- rentietoon. Dat was kennelijk een station, dat veel te vroeg zijn proef nemingen begon, want de officiële tijd van wijziging was 's nachts drie uur. Het station Hilversum, dat wat de zenders betreft Lopilc zou moeten heten, heeft zich aan de bepalingen gehouden. In Lopik is men Dinsdag nacht druk in actie geweest. Tech nisch moesten vrij veel veranderin gen worden aangebracht, hoewel tfê golflengten slechts weinig verande ren. Er moest worden overgeschakeld op een nieuw kristal, dat bepalend is voor de golflengten. Vervolgens wer den daprop de vele spoelen en con densatoren afgestemd, waardoor dc zes trappen van versterking worden gei'egeld. Dit vergde de gehele nacht. Te twaalf uur werd met de werk zaamheden begonnen en men was eerst omstreeks zes uur gereed. Om half vier was men zo ver gevorderd, dat een korte proefuitzending kon worden gehouden. Toen verschenen de stations voor de eerste maal op hun nieuwe plaats: Hilvei-sum I op de 402 en Hilversum H op de 298 m. Onder hen, die de ze nacht de werkzaamheden in Lopik gade sloegen, bevond zich de repor- Automatische regeling d er „ademhaling" van de opgeslagen vruchten. De kalender wysfc Maart en de fruitbomen in Zeeland zien er nog triest en kaal uit. Maar in de winkels liggen de prachtigste appels en peren als of zy zó van. de takken zijn geplukt en in de kranten leest ge de adverten tieslagzin ,,Ect dagelijks fruit". Aan de koelhuizen is het te danken, dat wjj ook nu onze tanden in een Bramly Seedling of een Jonathan kunnen zetten. De veilingen zouden er niet meer zonder kunnen; gisteren werd ook in Middelburg een veilingskoelhuis geopend. De Zeeuwse hoofdstad bevat echter nóg een inrichting waar de appeltjes voor onze dorst geconserveerd worden: het koelhuis van de firma Lindenbergh in de voormalige villa Veldzicht aan de Oude Ylisslngseweg. Weinigen zullen weten, dat dit niet alleen het enige koelhuis in ons land is, waar uitsluitend het systeem van gasbewaring wordt toegepast, doch dat ook de wyze van toepassing een unicum in Nederland vormt- In Engeland werd ook vóór de'oor log de gasbewaring van fruit toege past. In 1937 werd besloten hiermede proeven te nemen in het koelhuis van de veilingsvei*. Zuid-Beveland te Goes. De heer M. Paardenkooper, hoofdass. van de Rijkstuinbouwconsulent voor bewaring en verwerking van fruit, vertelde ons, dat deze proeven zeer be- v-adigende resultaten hadden. Het leek dan ook niet zo'n gewaagde on derneming om de gaskoeling in het groot toe te passen, omdat zij er toe leidt, clat de gepi-oduceerde „koude" zo nuttig mogelijk wordt gebruikt. De firma Lindenbergh durfde het aan in haar nieuwe koelhuis te Middelburg uitsluitend fruit op deze wijze te koe len. Men is toen gaan zoeken naar het meest doeltreffende systeem om het principe- in practijk te brengen. Aan vankelijk leek dit een mislukking tc zullen worden, doch uiteindelijk slaag de men er in een installatie te maken, die ten volle voldeed. De opdracht hiertoe was in 1948 verleend aan het Techn. Handelsbureau Zeeland. ZUURSTOFTOEVOER Wanneer fruit aan de boom hangt, maakt het een opbouwproces door; het haalt adem, mede door de toevoer van zuurstof worden de stoffen geprodu ceerd, noodzakelijk voor de groei. Is de vrucht geplukt, dan gaat de adem haling voort, doch in de plaats van de groei treedt dan de afbraak. Is de tem peratuur hoog, dan gaat de ademha ling sneller, waardoor de vrucht snel ler bederft. Bij de koeling gaat het er dus om de levensduur van het fruit te verlengen. Bij de gasbewaring wordt de adem haling van liet fruit beïnvloed door 't gasmilieu, d.w.z. het mengsel van zuurstof, koolzuurgas en stikstof, waar in het zich bevindt. De vruchten wor den opgeslagen in een luchtdichte ruimte. De ademhaling gaat door en voor elk volumeprocent zuurstof, dat de vrucht opneemt, komt een volume procent koolzuurgas in de plaats. Is eenmaal een percentage van 10 aan laatstgenoemd gas bereikt, dan moet verse lucht ingevoerd worden. De ventilatiespleet is nu zodanig gesteld, dat evenveel zuurstof wordt toege voerd als de vrucht gebruikt. De ge hele installatie werkt automatisch. In navolging tot het Engelse sy steem is (voor het eerst in Neder land) de „verdamper" in het midden van de cel geplaatst. De koude lucht passeert -deze „verdamper" en circu leert vervolgens langs de wanden, in direct koeling dus. Directe koeling is echter ook mogelijk door de wandcir- culatie uit te schakelen en de koude lucht van de „verdamper" uit in de ruimte te brengen. Dit systeem kent men in Engeland nog niet. REGELING TEMPERATUUR Bederf van het fruit door te lage temperatuur is op deze wijze volledig te voorkomen. Daar elke cel een afzonderlijke koelmachine heeft (men past hier Frigidaire-kleinkoeling toe), kan men haar niet alleen de juiste vochtigheids graad, maar ook de gewenste tempera tuur geven. Door het gebruik van gas kan deze hoger zijn dan bij de meer orthodoxe wijze van koeling. Een an der voordeel van de afzonderlijke ma chines is, dat niet alle energie benut behoeft te worden voor koeling van kleine kwantiteiten. Elke twee machi nes zijn onderling gekoppeld, zodat, wanneer één dezer een defect krijgt, direct bvergeschakeld kan worden op de andere. Als koelwater wordt grond water gebruikt. De meting van 't kool- zuurpercentage geschiedt chemisch, die van de temperatuur electrisch en centraal, zodat van één apparaat de temperatuur van elke cel kan worden afgelezen. Twee van de acht koelma chines (er zijn 9 cellen, doch voor twee wordt één machine gebruikt) zijn van iets grotere afmetingen; zij die ter Peter Koen (van de N.C.R.V.) die er 's avonds in „de radiokrant" het een en ander over vertelde. Voor de radioliefhebbers was er in de nanacht volop gelegenheid te ge nieten van de proefuitzendingen op „de nieuwe golven". Woensdagmor gen om zeven uur verschenen „de zusjes Hilversum" voor het eerst op hun nieuwe plekjes in de aether. De programma's over beide golflengten, zo bleek de expei-ts, waren zuiver en ongestoord te ontvangen. AMERIKANEN STOREN Reuter meldde nog: Woensdag is de nieuwe golflengte- verdeling ingegaan. De Amerikanen, die de overeenkomst van Kopenhagen niet wilden ondertekenen, zorgden voor verstoring der harmonie door de nieuwe regeling geheel te negeren. Luisteraax's naar de radiouitzendingen van Parijs en Leipzig hoorden Woens dagochtend hun programma tegen een achtergrond van Amerikaanse jazz. De Ver. Staten beheersen in Europa namelijk twaalf zenders, die niet mee doen. De Britse autoriteiten in Duits land hebben op het laatste ogenblik een nieuwe golflengte vastgesteld voor radio-Berlijn om de Berlijnse luiste raars een volledige chaos te besparen. Het station zendt nu uit op 530 meter, een golflengte die volgens het Kopen - hoogse plan aan Ierland en Italië is toegewezen. De wijzinging werd aan gebracht. toen de Amerikaanse auto riteiten lieten weten, dat zij het Ko- penhaagse plan zouden negeren en haar krachtige Berlijnse propaganda- zender „Rias" zouden laten zenden od een golflengte die zeer dicht bij die van radio-Berlijn (Britse zóne) lag Woensdag was in de meeste West- Europese landen de ontvangst op de" nieuwe golflengten goed, ook in Nederland. Alleen Duitsland dreigt de dupe te worden van een nieuwe golflengten-oorlog. nen voor de voorkoelcellen, waarin het fruit, vóórdat de bewaring begint, op temperatuur wordt gebracht. In to taal kan bijna 300 ton in dit koelhuis worden bewaard. Momenteel worden nog proeven ge nomen welke gasmengsels de ver schillende variëteiten van node heb ben. HET VEILINGSKOELHUIS Het nieuwe koelhuis van de Vei lingsvereniging Walcheren heeft be halve drie cellen voor gewone koeling ook een gascel, waarvan de inrichting geïnspireerd is door het welslagen van het experiment bij de fa. Linden bergh. In deze gascel wordt de in Zeeland veel voorkomende appelsoort Bramly Seedling, 'n keukenappel, be waard. Deze leent zich daartoe wel bij uitstek. In het oogstseizoen brengt zij betrekkelijk weinig op, doch door bewai-ing tot bijv. Mei kunnen er be tere prijzen voor gemaakt worden. De telers zien tegenwoordig een koelhuis min of meer als een verleng stuk van hun eigen bedrUf. want door de bewaring kunnen zjj veel betere pryzen voor hun fruit maken dan in de oogsttijd, wanneer de aanvoer in geen verhouding meer staat tot de vraag. En de consument? Ook hij heeft by koeling voordeel, want daar door kan hij het hele jaar door fruit eten, kwaliteitsfruit, want alléén dc beste vruchten worden waardig ge keurd om gekoeld te worden. ZACHT VOOR DE TIJD VAN- HET JAAR. Geldig tot Donderdagavond. Wisselend bewolkt doch over het algemeen vrij zonnig weer. Op de meeste plaatsen droog. Zwakke tot matige, later aan de kust vrij krach tige wind tussen Zuidoost en Zuid. Iets hogere temperatuur dan gisterén. In de vroege ochtend nog op enkel# plaatsen nevel of mist.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1