Sport en wedstrijden PREDIKBEURTEN Scheepvaartberichten BENELUX: EEN ECONOMISCHE EENHEID, GEEN NIEUWE STAAT Viervoudige werking van Chefarine „4". Chefarine .4" FRANKRIJK HEEFT EEN ACCOORD GESLOTEN MET HET SAARGEBIED WALCHEREN ■atëZ NU6GET 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 4 MAART 1950 Boeiende rede van mr. Jaspar in het Goese Schuttershof. De moeilijkheden. In Goes heeft Benelux nog niet die be langstelling, die ze verdient, want er wa ren Vrijdagavond nog geen dertig mensen naar het Schuttershof gekomen, om te luisteren naar de secretaris-generaal der Benelux, mr. dr. E. J. E. M. H. Jaspar, die voor de Z.V.ü. een boeiende rede hield over de economische unie tussen België, Luxemburg en Nederland. Na een overzicht te hebben gegeven van vroegere pogingen om tot een economi sche unie te geraken en na de voorge schiedenis der Benelux te hebben geme moreerd, behandelde dr. Jaspar allereerst de opbouw van de unie. Benelux komt in drie fasen tot stand, aldus spreker, na melijk tariefunie, de douane unie en ten slotte de economische unie. De eerste twee fasen zijn reeds achter de rug en het ziet er naar uit, dat in Juni van dit jaar ook de derde fase tot stand komt. Uitvoerig ging spreker daarna in op de ze laatste fase, waarbij hij allereerst het internationale aspect der Benelux behan delde. Op alle internationale grote han delsconferenties. zei dr. Jaspar, verschijnt Benelux thans met één delegatie en op het terrein van de internationale handels politiek wordt dan ook één lijn getrok ken. Dit blijkt van grote betekenis te zijn en werkt stimulerend op andere landen. De totstandkoming der Unie betekent niet, dat een nieuwe staat wordt ge sticht. doch wel dat op economisch ter rein een nieuwe eenheid ontstaat, waar door economisch gezien de drie lan den tot provincies worden. Het is de be doeling. dat er tussen België. Luxemburg en Nederland vrij vervoer en verkeer zal zijn voor personen, goederen, geld en ka pitaal. Men is al goed op weg om het zo ver te krijgen, want de structuele ver schillen tussen de Nederlandse en Belgi sche economische systemen beginnen reeds te vervagen. MOEILIJKHEDEN. Dr. Jaspar ging wat dieper in op enke le moeilijkheden, die zich voordoen bij de verwerkelijking van Benelux, o.a. het monetaire vraagstuk. Het is immers nog altijd zo. dat Nederland meer goederen uit België importeert dan België uit Ne derland. waardoor dus een verschil ont staat. Nederland is echter niet in staat dit verschil aan te zuiveren in goud of harde valuta. Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen, aldus spre ker. Nederland kan b.v. België betalen in valuta van andere landen, waar Neder land vorderingen heeft en België daaren tegen schulden. Als andere mogelijkheid Wies Moens weer vrij. De Vlaamse dichter Wies Moens. die in Nederland was geïnterneerd, is Vrijdag in vrijheid gesteld. Wies Moens had op grond van art. 2 van de Vreemdelingenwet 1918 aan de rechtbank te 's Gravenhage een verzoek tot invrijheidstelling gedaan. De recht bank heeft dit verzoek op 28 Februari j.l. in raadkamer behandeld en op 3 Maart uitspraak gedaan. Strachey verdedigt zich. Strachey, de nieuwe Britse minister van oorlog, die door het conservatieve blad Evening Standard er van beschul digd is communist te zijn, heeft Vrij dag verklaard, dat hij ofschoon hij in de jaren voor de oorlog de commu nistische leer had gesteund in 1940 deze leer heeft afgezworen. Sinds die t(jd, zo verklarde Strachey, heb ik de communistische partij en haar gehele politiek bij elke voorkomende gelegen heid bestreden. Jehova's getuigen toch beboet. De rechtbank in Den Bosch heeft 10 getuigen van Jehova een boete van j 6 opgelegd wegens het colporteren in Eindhoven in strijd met de daar geldende politieverordening. Zij waren reeds eerder veroordeeld voor de Kantonrechter, doch daarna in hoger beroep, gegaan. noemde dr. Jaspar de stichting van een afzonderlijk fonds uit de Marshall-gelden voor de Fibenel-landen, waaruit dan gel den kunnen worden geput om valuta-ver schillen recht te trekken en om de grote schokken op dit terrein op te vangen. Hiervoor zal echter het Amerikaanse Con gres toestemming dienen te verlenen. Spreker meende evenwel met veel ver trouwen de beslissingen van dit Congres tegemoet te kunnen zien. Ten aanzien van de moeilijkheden met Nederlandse landbouwproducten achtte spreker het niet onmogelijk, dat voor een zeer klein aantal producten tijdens een korte overgangsperiode invoer beperkin gen zullen gelden. Deze beperkingen zul len echter' van tijdelijke aard zijn. Tenslotte wees dr. Jasoar er met gro te nadruk op, dat de Benelux niet een hobby is van ministers en hoofdambtena ren, doch een zaak van de drie volkeren zelf. Wil Benelux slagen, dan zullen zij de unie volledig dienen te steunen. Wie zet het werk van Klaus Fuchs voort De Britse militaire dienst, de M. I. 5 en leden van de Amerikaanse geheime dienst gaan thans na, of een andere geleerde het spionnagewerk van dr. Klaus Fuchs heeft overgenomen, zo wordt gemeld. Men vermoedt, dat iemand de taak van Fuchs heeft over genomen onmiddellijk nadat deze op hield met het doorgeven van berich ten aan Rusland, nu twee jaar geleden Einde in Amerikaanse mijn werkersstaking in zicht Vrijdagavond laat werd te Washing ton vernomen, dat de Amerikaanse mijnwerkersleider, John Lewis, en de mijneigenaren bijna overeenstemming hebben bereikt, waardoor de staking een einde zou kunnen nemen. Een vooraanstaande woordvoerder van de Noordelijke mijneigenaren verklaarde echter niet meer te kunnen zeggen dan dat er „een heel klein beetje hoop" bestaat. Een motorongeluk bij Den Helder heeft Vrijdag twee slachtoffers geëist. Wanneer zware hoofdpijn, hevige periodieke- o( andere pijnen niei te verdrijven zijn, neem dan eens Chelarine „4". Elk tablet bevat vier wereldberoemde genees middelen. Eén ervan - Chefarox- zorgt, dat zells de gevoeligste maag tóch niet van streek raakt. Duitsers zijn er zeer over verbolgen. De Franse regering en die van het I haaldelijk verklaard, dat zy aan- Saargebied hebben een overeenkomst f w?d'e gesloten, waarbij de Saar-mijnen eigendom blyven van de Saarlanders, doch de Fransen bepaalde exploitatie rechten krygen. De spoorwegen zullen verder gemeenschappelijk geëxploi teerd worden en ook in andere opzich ten wordt het Saargebied economisch zeer nauw aan Frankrijk gebonden. Door Frankrijk gesloten handels verdragen zullen zich ook tot het Saargebied uitstrekken. De functie van Hoge Commissaris in het Saargebied zal afgeschaft wor den en Frankrijk en het Saargebied zullen diplomatieke missies uitwisse len. De Westduitse Bondsdag zal de vol gende week een speciale bijeenkomst houden, opdat de regering een verkla ring over de Saar-kwestie kan afleg gen. Jakob Kaiser, minister voor zaken geheel Duitsland betreffende, zei te genover journalisten, dat de berichten over de overeenkomsten tussen Frankrijk en het Saar-gebied „onge loofwaardig klonken". Hfl hoopte, dat deze berichten, „in het belang van Frankrijk, Duitsland en Europa, niet waar zijn".- De Christen-Democratische partij, waarvan- bondskanselier Adenauer lid is, heeft een verklaring uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat de overeen komst tussen Frankrijk en het Saar gebied „niet te verdragen" is. De overeenkomst was „veel minder gunstig voor Duitsland dan verwacht was". „De Westduitse regering heeft her- KERKNIEUWS. GEREF. KERKEN ART. 31. Aangenomen naar Valthermond J. de Feijter, cand. te Axel, die be dankte voor Barendrecht, Garrel- weer. Nflkerk, Oosterbeek-Wolfhe- ze, Siegerswoude, Wieringcrmeer en Wiersum. Beroepen te Zaamslag O. Stam te Ermelo. CHR. GEREF. KERK. Er gingen de laatste tijd geruchten, dat de Chr Geref-. pred. ds. Bikker voor een half jaar naar Indonesië zou gaan. Dit is echter niet juist. De deputaten der Chr. Ger. kerk wensten eerst het rapport van de zendeling, ds. Geleijnse. af te wach ten. St. Laurens GEREF. JONGELENGSVERENI. GING HERDACHT 55-JARIG BESTAAN. In het gemeentelijk vergaderlokaal te St. Laurens herdacht de Gcrcf. Jon- gelingsvereen. Pred. 8 33a, het 55-ja- rig bestaan. Na de opening door de voorzitter, de heer P. Boon Jr., gaf de secretaris, de heer L.'Davidse 'n over zicht van de gebeurtenissen in de vereniging sinds de oprichting op 13 Maart 1895. Aardig was. dat één der oprichters in de bijeenkomst aanwezig was. - Van verscheidene plaatselijke vere- enigingen waren felicitaties ontvan gen. Namens het gemeentebestuur voerde burgemeester J. W. v. 't Hoff het woord, namens de kerkeraad de heer J. Koole Mz. en namens de ring, de heer W. Onderdijk uit Veere. Bij monde van haar presidente, mej. S. Hillebrand bood de meisjesvereni ging twee boekwerken aan. Eén van de leden, de heer J. Tramper hield 'n inleiding over „De Schepping". Verder werd o.a. het toneelstuk; „Een zekere mijnheer Fortuin" opgevoerd. O- en W.-Souburg FEESTVERGADERING N.C.V.B. In het jeugdgebouw van de Geref. Kerk te Souburg hield de plaatselijke afdeling van de Ned. Chr. Vrouwen bond een feestvergaderlng onder lei ding van de presidente, mevr. Stene- ker. De avond werd gevuld met zang en voordracht o.a. door mevr. Polder man met het gedicht „De landdag op Walcheren". Ter gelegenheid van het 16-jarig bestaan werden door afge vaardigden uit Vlissingen en Middel- burg felicitaties overgebracht namens w. Vrijhoef te Westkapelle deze afdelingen. P» te Koudekerke. Westkapelle DIT JAAR VEEKEURING De afd. Westkapelle van de Z.L.M. vergaderde onder voorzitterschap van de heer P. K. van Rooijen, De heren P. K. van Rooijen en J. Minderhoud Jz. werden als bestuurslid herkozen. Getracht zal worden dit jaar te West kapelle een veekeuring te houden. De veehouders zullen hierin financieel bijdragen. De heer Westerhof behan delde daarna het onderwerp: „Water standen en polderpeil". Biggekerke BOERENLEENBANK HAD GOED JAAR. Dezer dagen hield de Coöp. Boeren leenbank te Biggekerke de algemene ver gadering onder leiding van de heer M. Houterman. Hierin bracht de kassier, de heer L. Simonse, het jaarverslag uit. waaruit bleek dat 1949 voor de bank be vredigend is verlopen. De deelname der bevolking was vrij algemeen en is In het afgelopen jaar nog toegenomen. Het le dental klom tot 121. De rekening toonde aan dat de om zet in 1940 f 1,898.850,14 in ontvangst en uitgaaf bedroeg. De balans sloot met een winstcijfer van f 2780.26, welke som bij de reserve werd gevoegd. Deze steeg daar door tot f 18.916.94. De heer M. Houterman werd als be stuurslid herkozen. Tot lid van de Raad van Toezicht werd benoemd de heer W. Geschiere. in plaats van de heer A. Har- pe. die de gemeente zal verlaten. Als plaatsvervangende bestuursleden werden herkozen de heren W. de Regt en W. Gschiere. Aan het slot der vergadering deelde de voorzitter mede, dat een nieuwe brand kast zal worden gekocht. Koudekerke Voor het examen van de acte voor godsdienstonderwijzer slaagden de heren C.L. Schip- voormalig bezit van het rijk zijn' Johannes Hoffmann, de premier van de onafhankelijke Saarlandse re gering, heeft te Parys in antwoord op dr. Adenauers verklaring gezegd: „Wij zijn bereid ook onze betrekkingen met de Duitse staten te regelen, doch om tot een accoord te komen, moet men met ziin tweeën zijn". Radio-Berltjn (onder Russisch be heer) heeft verklaard dat Frankrijk door de ondertekening van de over eenkomst met Saarland, de „annexa tie van dit gebied officieel heeft vol tooid". Ommen krijgt straf. Aan de gemeente Ommen is de be voegdheid tot goedkeuring van de in die gemeente te ondernemen bouw werken voor de tijd van negen maan den ontnomen. Dit is geschied om dat het gemeentebestuur herhaal delijk in gebreke is gebleven. Op zoek naar een goudschip. Duikers van de Britse marine zijn op weg naar het eiland Muil ,ter hoog te van de Schotse Westkust om te zoeken naar een Spaans galjoen, dat daar 400 jaar geleden met 30 millioen gouden dukaten aan boord gezonken zou zijn. VOETBAL V.V. MIDDELBURG ORGANI SEERT LVSTRÜCTIE-AVONDEN De voetbalyereniging „Middelburg* organiseert Dinsdag een filmavond in de „Schouwburgzaal". Er zullen enke le Engelse instructiefilms worden ver toond. Verder zal een serie lezingen voor de leden worden gehouden. De eerste op Vrijdag 17 Maart, eveneens in de Schouwburgzaal. De oud-Feyenoord- speler Kees Dijke, thans trainer van Xerxes, zal spreken over voetbaltech niek en - tactiek. SCHAATSEN Van der Voort vóór Andersen Te Oslo werd een invitatiewedstrijd gehouden over 1500 meter, welke ge wonnen werd door onze landgenoot van der Voort in 2 min. 31.1 sec. Als tweede en derde eindigden ex-aequo de Noor Hjalmar Andersen en de Amerikaan Johnny Werket met 2 m. 31.3 sec. Huiskes bezette met 2 min. 38.4 sec. de achtste plaats. BILJARTEN Wevers handhaaft zijn positie. Na vier ronden staan in de wedstrij den om het Europees biljartkam pioenschap drie banden de Franse kampioen Siguret en onze landgenoot Wevers met acht winstpunten aan de kop. De vierde partij won onze land genoot van de Zwitser Aeberhard. Hij heeft echter een niet al te groot ge middelde (0.655) vergeleken met Si guret (0.803). DAMMEN Persoonlijk damkampioenschap. Vrijdagavond is in Amsterdam het tournooi om het persoonlijk damkam pioenschap van Ne#-rland voortgezet met twee partijen uit de 7e en 8e ron de. De uitslagen luiden: 7e ronde W. RustenburgP. Roozenburg 02 Se ronde: A. Ligthart—G. E. van Dijk 1—1. In de voorwedstrijden om de per soonlijke titel 1951 won Jurg van Doornbos en speelden Ommink en Veenstra remise. MIDDELBURG II WON VAN KORTGENE I. Met 12—8 won Middelburg II van Kortgene I in de competitie van de Zeeuwse Dambond. De gedetailleerde uitslag luidt C. P. de VosC. W. van Damme 11: J. BliekC. J. Holle- stelle 11; P. van HemertH. En- felvaart 11; W. A. SemjjnO. cherp 11; H. Overtveld—W. J. Koster 2—0; J. v. d. BergeM. Ver hulst 1—1: M. J. Reijnhout—L. Kos ter 1—1; M. v. d. Slikke—A. Kramer 2—0; P. SliedrechtP. Kramer 20; P. VentevieleC. Kramer 0—2. WIELERSPORl W ereldkampioenschappen 1951 door UCI aan Italië toegewezen. In Parijs werd het 82e congres van de Union Cycliste Internationale, de U.C.I., ter gelegenheid van het 50-ja- rig bestaan van dit internationale wielerlichaam door de Franse generaal de Lattre de Tassigny geopend. Aanwezig waren de afgevaardigden van 14 landen, waar onder Nederland. Bij de bestuursverkiezing werd de voorzitter van de Nederlandse Wicl- renunie^Jhr. I. L. van den Berch van Heemstede, die als vice-president zit ting had, niet herkozen. Een der belangrijkste punten van de omvangrijke agenda was de toewij zing van de wereldkampioenschappen 1951. De geheime stemming wees Italië als organiserend land aan. Het voor stel van Frankrijk om in de finales van de wereldkampioenschappen sprint drie renners te plaatsen in plaats van 2 werd aangenomen. De ze nieuwe bepaling zal bij de kampi oenschappen van 1951 voor het eerst in werking treden. De dopings-kwestie werd door Groot Brittannië ter tafel gebracht. Voorgesteld werd, renners, bij wie tij dens het medisch voor-onderzoek do ping werd geconstateerd, te diskwali ficeren. De zaak werd echter weer naar een sub-commissie verwezen. Het voorstel van Hongarije om Europese wielerkampioenschappen in te stellen werd verworpen, MOTORSPORT. STERRIT NAAR ZUID-BEVELAND De secretaris van de Motorclub „Scheldegouwen" schrijft ons. dat de mededeling in de vergadering van de Bevelandse V.V.V. over de organisatie van een sterrit door de Krabbenrijders te Bergen op Zoom, nu Scheldegouwen hiertoe niet in staat bleek. Dit is echter niet juist. Schelde gouwen was op deze vergadering niet vertegenwoordigd, omdat op de zelfde avond een bestuursvergade ring gehouden werd. Wel werd aan de secretaris van de V.V.V. mede gedeeld, dat het verzoek tot organi satie van bedoelde sterrit (nb. tele fonisch gedaan) erg laat was en dat de kalender voor het komende sei zoen reeds definitief was vastge steld. Afgewezen werd het verzoek echter niet en er werd zelfs beslo ten, dat een bestuursdelegatie met het bestuur van de V.V.V. terzake een nader onderhoud zou hebben. HOCKEY Strijd beslist. Hoco Push II Breda II Middelburg D.E.S. Forward U Tempo I 12 0 2 41—20 20 1 3 29—14 15 0 5 30—20 14 2 5 24—23 12 2 5 25—28 12 1 8 16—33 5 0 10 21—47 2* 2 punten in mindering. Zondag wordt de laatste competitiewed strijd gesoeeld: Forward II—Push II. voor beide clubs van geen belang. Tempo is verplicht degradatiewedstrij den te spelen. WALCHEREN Gereformeerde Kerk. Arnemuiden 10 en 2.30 ds. Veldhuijzcn; Domburg, 10 ds. Scheele; 2.30 ds. Pontier; Ga- pinge 9.30 en 2 ds. Hoornstra; Grijps- kerke 10 en 2.30 ds. Dorst; Koude kerke 9.30 ds. El shout, 2.30 ds. v. Til; Meliskerke 9.30 ds. v. Nes, 2.30 dienst; Middelburg, Hofplein 9.30 ds. v. Til; 2.30 dr. Oussoren; Noorderkerk 9.30 dr. Oussoren; 5.30 ds. v. Til; Oost en West Souburg 9.30 en 2.30 ds. v. d. Berg; Oostkapelle 10 ds. Deenik; 2.30 ds. Verschoor; Serooskerke 9.30 en 2.30 ds. v. Wouwe; St. Laurens 10 en 2.30 ds. Boon; Veere 9.30 leesd.; 2.30 ds. Elshout; Vlissingen 9.30 en 5 ds. Ver schoor; Vrouwenpolder 10.45 en 4 ds. Wieringa; Westkapelle 9.30 ds. Pon tier; 2.30 ds. Scheele. Geref. Kerk, (Art. 31): Souburg 9.45 en 2.30 leesdienst; Vlissingen 4.30 leesdienst. Gereformeerde Gemeente: Aagte- kerke 9.30, 2 en 6, leesdienst; Arne muiden 9.30, 2 en 6 leesdienst; Melis kerke 9.30, 2 en 6, leesdienst; Middel burg 9.30, 2 en 6, ds. de Wit; Oostka pelle 10 en 2.30, leesdienst; Vlissingen 9.30, 2.30 en 6.30, leesdienst; Westka pelle 9.30, 2 en 6, leesdienst. Chr. Gereformeerde Kerk: Middel burg 10 en 3, leesdienst; Vlissingen 9.30 en 5 ds. Tolsma. Ver. Vrijzinnig Hervormden: Mid delburg 7, ds. Metz. Evangelisch Lutherse Gemeente: Middelburg 6. ds. Johannes; Vlissin gen, 10.30 ds. Johannes. Doopsgezinde Gemeente: Middel burg 10.15, mej. dr. Bakker; Vlissin gen 10, ds. de Boer. Hersteld Apostolische Zcndingsge. meentc: Vlissingen, Bakkersgang 10 en 4.30 dienst. Leger des Heils: Middelburg 10, HeiL Saraenk.; 4 Openb. Samenk.; 7.30 Verloss. Samenk. Hersteld Apostolisch© Zendings kerk: Vlissingen: Concordia 10 en 5, de heer Osselaar. Ned. Hervormde Kerk: Arnemui den 10 en 2, ds. Ewoldt; Biggekerke 10, ds. Wagener; 2, ds. Spijkerboer; Gapinge 2, ds. de .Boer; Grijpskerke 10, ds. v. Winterswijk; 2.30 ds. v. Willems- waard; Kleverskerke 9.30, ds. Otte; Meliskerke 10 en 2.30, de heer Bar nard; Middelburg, Oostkerk 10, ds. v. Voorst Vader; 7, ds. de Vries; Con certzaal 10, ds. v. Woerden; Engelse Kerk 9.45, ds. Smits; Nieuw- en Sint Joosland 10 en 2.30, ds. Pijnacker; Oost- en West Souburg 11 en 7, ds. Spijkerboer; Oostkapelle 10, ds. Ri chard; 2.30 ds. Don; Ritthem 10 en 2.30, ds. Muller; Serooskerke 10 en 2.30, ds. v. d. Wind; St. Laurens 10, ds, de Vries; 2.30 ds. Keijzer; Veere 11.15, ds. Otte; Vlissingen, St. Jacobskerk. 10, ds. Kloosterman; 5, ds. Hartjes; Havendorp 10, ds. Sickesz; Nieuwe Kerk 10, ds. Keyzer, (Jeugddienst); Vrouwepolder 10, ds. de Boer; West kapelle 9.30 en 2.30 ds. Oosthoek; Zou- telande 9.30, ds. Oosthoek; 2.30 ds. Wagener. FILMS VAN DE WEEK. Een film als een kaakslag. Een eenvoudige Amerikaanse knaap met bokstalent vecht zich een weg on danks alle tegenstand naar de top van de ladder: hij wordt Kampioen, een idool van de massa, die echter in zijn privélevcn vrienden en verwanten ver loochent. Met dit „Golden Boy"-motief werd een boksfilm gemaakt, zoals men maar zelden zal zien, een lilm als een kaakslag. De hoogtepunten vórmen de fel-realistische boksscène's. maar ook de spelmomenten zijn krachtig. Kirk Douglas, die geen en kele toeschouwer sympathiek zal vinden geeft een sublieme creatie van de kam pioen; Mark Robson regisseerde deze ty pische „mannenfilm". die in Electro (Middelburg) wordt vertoond. Het Vllssingse Alhambra brengt met De Bengaalse lanciers een zeer welkome re prise. Dit 15-jaar oude filmwerk van Hen ry Hathaway, een heldenepos met Cary Cooper. Franchot Tone en Richerd Crom well. is nog steeds zéér de moeite waard; de glans is allerminst verbleekt. Abbott en Costello staan deze week weer op 't affiche van Luxor (Vlissingen). Als gedemobiliseerde militairen belanden zij weer in allerlei zotte situatie's; de cli max van alle perikelen is de dolle rit met een race-juto. die eindigt in.....een.bios coop. Onschuldig vermaak voor hen. die het tweetal waarderen Betty Hutton voelt zich in de Middel burgse Schouwburg blijkbaar goed thuis. Na „Pauline in gevaar" draait daar thans Het onstuimige blondje, welke film wy reeds bespraken. Aanbevolen. Prins Bernhard niet naar Hollywood. Prins Bernhard zal voor een offi cieel bezoek naar Washington ver trekken en daarna naar Ottawa. Op 14 Maart begint de terugreis naar Nederland. Op een persconferentie te Los Angelos heeft de Prins medegedeeld, dat hy alle uitnodigingen voor een bezoek aan de filminrichtingen in Hollywood heeft afgeslagen. Er was geen sprake van een reeks ontvang sten in Hollywood. Alleen zou hy aanzitten aan een diner, aangeboden door Louis B. Mayer van de M. G. M., waarop ook vele bekende figu ren uit de filmwereld aanwezig zou den zyn. Waar zijn onze schepen Aalsdijk 2 van New York te Antwerpen. Aardijk 2 van New Orl. te Antwerpen. Ab- bekerk 2 van Brisb. te Antwerpen Ak- 'krumdijk 3 van Rotterdam naar N. York. Aldabi 2 600 m. Z. van K. Verd eil. naar Rotterdam. Alwaki 2 van New York te Recife. Amer Judge 3 van Amsterdam n. Rotterdam. Amstelveen 3 van Narvik te Mobile. Bennekom 3 van Puna te Manta. Clavelia 2 van Banka te Pladjoe Erinna 1 van Miri naar Pladjoe. Gaasterkerk 2 v. Pt. Elisab. naar Kaapstad. Hersilia 2 van Curasao naar Marac. Hercules 2 van Gi braltar naar Bremen. Hestia 2 van La Guaira naar Pto. Cabello. Hilversum 2 v. Chittagong naar Rotterdam. Limburg p. 1 Barbados naar Kaapstad. Loenerkerk 2 te Barcelona naar Antwerpen. Loosdrecht p. 2 K. St. Vine, naar Basra. Maashaven 2 v. B. Aires te Rosario. Ruys p- 2 Miri naar Rio Janeiro. Schicdijk p. 2 K. Guardafui naar Javan. Soestdijk p. 2 Perim naar N. York. Streefkerk p. 2 Dakar naar Am sterdam Stuyvesant 2 van Dover naar W.- Indië. Waterland 28 v. Amsterdam te B. Aires Weltevreden 2 v. Cheribon te Se- mar. Westland 2 van Amsterdam te Mon- tev. Winterswijk p. 2 Lissabon naar Saffi. Zijpenberg 2" van Amsterdam te Huil. Borneo 2 te Antwerpen naar Djakarta. Celebes 3 750 m. O.Z.O. v. K. Guardafui. naar Amsterdam. Friesland 2 van Aden naar Djakarta. Georgic 2 te Djakarta ver- tr. 4 naar Rotterdam. Groote Beer 2 van Aden naar Djakarta. Kammerl. Onnes 2 t.h. van Pt. Soudan naar Rotterdam. Ma- doera 3 te Slngap. naar Amsterdam. Ma- taram p. 2 Algiers naar Djakarta. OveriJ- sel 2 180 m. W. van Minicoy naar Rotter dam. Poelau Laut 2 te Pt. Swettenh. naar Balek Papan. Rcmpang 2 van Amsterdam naar Djakarta. Riouw 4 te Suez verw. n Amsterdam. Sommersetshire 28 van Fre- mantle naar Djakarta. Sibajak 2 t.h. van Pt. Soudan, 4 te Suez verw. naar Rotter- dam. Waterman 2 van Djakarta 24 te Rot terdam verw. Vlissingen aangekomen: 2 Maart Geira van Antwerpen. S.N.A. 1 van Nantes; 3 Maart Zwerver van Antwerpen; Monte Orduna van Gent. Vlissingen vertrokken: 2 Maart Geira naar Abadan; 3 Maart S.N.A. 1 naar Gent. Gepasseerd naar Antwerpen: 2 Maart Njord van Stockton; Aardijk van Gal- vestone; Uni S. van Svendborg; Bor neo van Amsterdam; Nigerstroom van Le Havre; Aalsdijk van New York; Zeester van Llanelly; Kota Baroe van Duinker ken; Arnedtjk van Rotterdam; 3 Maart El len van Rotterdam. Leuvehaven van Rot terdam; Rempang van Amsterdam; Maas- kerk van W.-Afrika; Keizersgracht van zee. Gepasseerd van Antwerpen: 2 Maart Europa naar Waterford; Muiderkerk naar Capetown; Helena naar Londen; Ridder kerk naar Rotterdam. Joost naar Stral- sund; Coeta naar zee; Molenkerk naar Rotterdam; Kun Labori naar Strood; Ba tavier III naar Rotterdam;' 3 Maart Havik naar zee van Temeuzcn; Alderamin naar Hamburg. Marktberichten Veiling 3 Maart. VEILING WALCHEREN. Fruit. Appels: Goudremet 19—46; Jo nathan 18—55; Peren: St. Remy 12—22; Comtesse de Paris 10—35; Francois Bor gia 12—16, alles per kg.; Tulpen 37 p. bos. Groenten: Rode kool 10—20; Savoije- kool 1136; Boerekool 1431; Spruiten 12—88; Prei 22—71; Uien 16—33; Witlof 35—55; Andijvie 1.00—1.21; SniJsla 83— 1.61; Spinazie 31—1.30; Veldsla 12—18; Kroten 6—7; Peen 5-512; Koolrapen 15 16. VEILING GOES. Groenten; Witlof 1 37—45; idem II 30— 39; idem stek 16—22; Spruiten I 5665; idem II 40—52; Uien 28; idem, stek en afw- 13—25; Kroten 8,50; Sjalotten 15; Prei 33—52; Boerekool 28—29. alles per 100 kg Knolselderij 16. per 100 stuks. VISMIJN TE VEERE. Exportgarnalen 93 kg.: 51—75; Bot 13 kg. 12 Advertentie Amsterdamse Beurs ZONDAGSDIENST DOKTOREN. Voor spoedgevallen zal te Middelburg te bereiken zijn: dr. J. C. B. Simons, arts, Vllssingse Singel 38. tel. 2191; te Vlissingen: de heer A. J. van Kooten. arts, Koudekerkse weg 78. tel. 2525; te Koudekerke. Westkapelle en Zoute- land: de heer H. Frima. arts. Langedam- sestraat 30, tel. K 1186—282, ZoutClandé; te Veere. Serooskerke en Oostkapelle: dr. Reijnders Schilt, arts te Serooskerke, tel. K 1189—212. APOTHEKEN. Middelburg: Apotheek Nonhebel. Lange Delft 133, tel. 2538. Vlissingen: Apotheek v. Ockenburg. Badhuisstraat 22, tel, 2066. 2 Maart 3 Maart Nederland 1948 (3%> 100^4 100% dito 1947 (3%) 3 98' i 98% dito 1937 3 98 98% Dollar-lening 1947 3 98'. j 98% Investeringscert. 3 99', 4 99% Nederland 1962—64 99 li 99% Nederland N.W.S. 2% 81 81 Spaarc. a f 100 2% 100 100% Indlë 1937 A 3 96»/* 96% Grootboek 1946 3 98»/* 98% Ned. Ind. Hand. B 100 101 Ned. Handelmü. 160% 160 AKU 179% 180% Bergh's Jurgens 327 326 Calvé-Dellt 143'.4 144% Centrale Suiker 194)1 192% Kon. Ned. Hoogovens 10414 105% Unilever 225! j 226 Ned. Kabelfabriek 298 Philips 229% 230% Wilton Feyenoord 149 148% Biliton 368 366 Kon. Petrol. Mij. 290% 288% Amsterdam Rubb. 142% 141% H.A. Lijn 158! 2 157*4 Kon. Paketvaart 140 139 Ned. ScheeDV. Unie 148 147% Rotterdamse Lloyö 144 143% Stv. Mij. Nederland 151% 151% Handelsver. A'dam 147% 147% Dell Batavia Mij. 120 113 Deli Mij. 140% 141 Anaconda 31% 32% Bethlehem Steel 108% 107% General Motor 84% 85 Kennecot 57% 57 Shell Union 37% 37% Baltimore Spw. 11 11% Miss K.T. Spw. 5% New York Centr. Spw. 13% Pennsylvania 18% 18% Na het verwerken van de binnengöHo- men orders bij de opening van de beurs kreeg de markt hetzelfde lusteloze voor komen. dat reeds sinds twee weken het kenmerk is van de Amsterdamse effecten beurs. Niet zo zeer verkopen dan wel het gebrek aan affaire wordt als voornaam ste oorzaak beschouwd van deze slappe gang van zaken. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze oudste firmant en zeer geachte patroon, dc Heer M. PETERSE. Medefirmanten en personeel Lunchroom-banket- bakkery PETERSE. Middelburg, 2 Maart 1950.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 8