JIMMY BROWN, sportheld no. 'uJetdj LEZERS SCHRIJVEN NIEUW GROENE KRUIS-GEBOUW TE BRESKENS KWAM GEREED Op 25 Maart a.s. in gebruik Op 't Matje SOVBVRG HEEFT TWEE TYPEN GOEDKOPE WONINGEN" VERMIJD EEN VERZWAKKING VAN DE PIONNENSTELLING Tffii iiB ONZE KRVISWOORDP ZATERDAG 4 MAART 1950 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 Nog enkele weken en dan zal de G roene Kruls-vlag vrolyk wapperen van het nieuwe Groene Krulsgebouw te Breskens. Zaterdag 25 Maart wordt „De Windhoek" officieel in gebruik genomen. Dan zal Breskenc een Groene Kruisgebouw rijk zijn, zoals er in geheel Zeeuwsch-Vlaande- ren geen tweede wordt gevonden. Men kent de geschiedenis. Gedreven door de nood heeft de afdeling Bres kens van het Groene Kruis moeten uitzien naar een nieuw gebouw. Dank zij een goed geslaagde bazar en niet in het minst dank zij de vol ledige medewerking van de leden, waarbij voor 9000 aandelen a 2% geplaatst konden worden, kreeg het bestuur de beschikking over voldoen de kapitaal om over te gaan tot de aankoop van de villa „De Windhoek", van de heer v. Melle. Dit fraaie ge bouw had echter nogal wat oorlogs schade bekomen en hoewel deze scha de grotendeels hersteld kon worden uit de gelden van de oorlogsschadever goeding, moest toch ook veel uit eigen middelen betaald worden. Welnu, er is gewerkt en thans is het gebouw bij na geheel gereed, waarom wij dezer dagen eens een kijkje hebben geno men, in gezelschap van de voorzitter, de heer W. Carels. Wanneer wij, via de ruime vestibu le, in de wachtkamer komen, blijken daarin een aantal nieuwe stoelen te zijn opgeslagen, een bewijs dat ook het meubilair reeds is gearriveerd. De heer Carels vertelt ons met trots, dat er reeds heel wat meer is zoals een instrumentenkast, een bedscherm, een hoogtezontoestel en een babyweeg schaal. In de ruime, licht geschilderde en behangen kamer aan de voorzijde, welke kamer 7% bij 5% meter is en die men inricht voor consultatiebu reau, staat reeds de lange tafel en zijn ook reeds de vier kleedhokjes. Door de grote ramen kan licht en zon vrij binnendringen. Dit vertrek kan ook gebruikt worden voor vergaderingen, zomede voor het geven van cursussen, bijvoorbeeld voor de wijkverpleging. Centrale verwarming en moderne lampen completeren het geheel. Dit vertrek staat weer in verbinding met een kleinere kamer die moet die nen als spreekkamer voor de dokter en als kamer voor de tandarts. Er I wordt thans nog onderhandeld met 'n deskundige voor massage, dit in ver band met de rheümatiekbestrijding, die in de toekomst zeker meer en i meer aan de Kruis-verenigingen zal worden opgedragen. De benedenverdieping bevat voorts nog de huiskamer en de keuken van de concierge, die het huis reeds be woond en tenslotte de magazijnen, die ook reeds in gebruik zijn. Op de bovenverdieping bevinden zich de vertrekken van de wijkver pleegster en de slaapkamers van de concierge, benevens de badkamer. Alles ruim en licht, met vaste wasta fels, enz. De torenkamer wordt ingericht voor de hoogtezon. Het fraaie huis is om geven door een tuin van ruim 1500 m2, een tuin, die ernstig was verwaar loosd. Reeds zijn er 2 ligtenten ge plaatst maar de tuin zelf heeft nog een opknappertje nodig. Nu de avon den reeds wat langer worden, kan men de eigen mensen zien wei-ken om de tuin weer netjes te maken. Met vereende krachten zal dat zeker ge lukken, zodat, wanneer 25 Maart vele gasten zullen komen het geheel er aantrekkelijk zal uitzien. Die dag zal de wijkverpleegster, mej. A. IJsenbrant, haar 25-jarig ju bileum als wijkverpleegster in Bres kens vieren en tevens zal zij dan haar werk, om leeftijdsredenen neerleg gen. Het zal ongetwijfeld ook voor haar een onvergetelijke dag worden. Vechtpartij in Haarlems rechtszaal. Tijdens®de behandeling van de zaak tegen drie jongelieden, die verdacht werden van diefstal, heeft zich tijdens de zitting van de Arrondissements rechtbank te Haarlem een vechtpartij voorgedaan, waarbij een getuige door een der verdachten werd verwond. De 29-jarige A. A„ die terecht stond, verkeerde in de veronderstelling, dat de betreffende getuige valse verklarin gen tegen hem aflegde. Onverhoeds vloog hij uit de verdachtenbank en begon de getuige met zijn vuisten te bewerken. De parketwachten grepen onmiddellijk in, maar konden niet voorkomen, dat de getuige een bloe dende wonde aan het gelaat opliep. ZUS WAS JARIG. Hoezeer ge u verkijken kunt op sommige exemplaren van het ras, dat tezamen en in vereniging de blanke mensheid wordt geheten, bleek weer zo klaar als een klontje uit het ver slag, dat de dagvaarding deed nopens de nandelingen van Josephus Petrus Paulus. Op de naam afgaande zoudt ge een reuk van heiligheid in uw neus vermenen te speuren, doch ge kunt zulks rustig vergeten. De kaarten la gen een weinig anders. Ze lagen zelfs bèr-slecht. En toch: wie zo van terzij het ge bogen hoofd aanschouwde, "de geloken ogen en de druppende tranen, waar over Josephus P. P. bij tankwagens vol de beschikking scheen te hebben, die zou mits hij geen weet had van de dagvaarding aan een dwaling van het recht hebben gedacht. Aan een verkleinde reproductie van de Dreyfus-affaire. Aan een monsterlijk schijnproces, aan een Kafka-droom, aan een gruweldaad van onmenselijk heid jegens een verscheurde ziel. Houdt u nu eens op met jenge len, zei de rechter, die zijn geduld be gon te verliezen. Ik heb nu al drie maal gevraagd, hoe u zover kwam. Kweeniet, sidderde Josephus. Dan moet de agent het maar 's eerst vertellen. Nou dat was eigenlijk meer een wol kenkrabber in leren laarzen, dan een agent. Er ging een rilling van ontzag door ons knusse zaaltje en ik kon aan de opgetrokken wenkbrauwen van de griffier zien, dat hij dacht Hoe ter wereld heeft die verpieterde Josephus het in zijn zotte hoofd ge haald om met dit stuk stenen tijdperk te treden in het strijdperk? Men kon er zich slechts ten diepste over ver bazen. dat de verdachte nog de be schikking had over twee armen en twee benen. Want deze agent mat, in zijn blote niksje gemeten, minstens één meter negentig en by het zien van 's mans borstomvang zou voorwaar een Goliath wenend onder zijner moe ders rokken zijn gevloden. Enfin de agent vertelde met wei nig litteraire zinsbouw, dat de ver dachte op die Zaterdag nogal geolied was geweest; zwabberende ging hij langs "de nachtelijke straten onder het uitstoten van moordzuchtige galmge- luiden. Wat riep 'ie dan wilde de rechter weten. Allemaal kanoetVier an me mes 'k Sla je tot bloedpulp En nog een heleboel van dat internationale nieuws meer. De agent had vaderlijk vermaand, had zelfs op de voordelen van het rus tige bed boven de nadelen van de kou- we straat gewezen, maar Josephus was plotseling aan z'n jas gaan han gen had geschoDt en Beslagen en was na in de bankschroeven van de onme telijke handen te zijn beland, overge gaan tot een spervuur van scheld woorden. Bioedbeul was het welwil lendste: het ergste kan ik niet laten afdrukken zonder kans op onmiddel lijk ingaand ontslag. Het was allemaal erg dom, vond de rechter. Vindt u dat zélf ook niet, verdachte Verdachte leek de arke Noachs, dobberend op de wilde golven van zijn eigen vervloeiende ontroering en hij liet zelfs een iuif uit om naar een olijftak te speuren in de baaierd der justitiële verbolgenheden. Ken het misschien een voorwaardelijke ken nisgeving worden? vroeg hij.'De rech ter informeerde, of de wenende thans er een gewoonte van maakte zich vol meten met huppelwater, dan wel of Foor ideale reiniging van 1 elk kunstgebit, ook plastic u Tast rie natuurlijke kleur van Uw kunstgebit niet aan: PRODENTA AMERSFOORT Tekeningen en bestek zijn gereed Zal de zuinigheid de wijsheid niet bedriegen? Aangelokt door het denkbeeld on danks de geringe toewijzing van wo- ninebouwvolume een flink aantal hui zen rijker te worden, tonen steeds meer gemeentebesturen belangstelling voor de z.g. „goedkope bouw", waar bij de regering voor de exploitaitekos- ten van iedere woning jaarlijks 100 120 subsidieert. Uit alle delen van het land komen de plannen in Den Haag binnen en thans komt ook Wal cheren los. Middelburg heeft reeds een plan de deur uit, Souburg heeft de berekeningen en het bestek gereed. Eigenlijk zijn het twee plannen, die de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht op Walcheren op ini tiatief van burgemeester A. H. S. Ste- merding heeft ontworpen: twee wonin gen namelijk met kleine verschillen wat de indeling betreft. De directeur van genoemde dienst, de heer J. D. P. de Smit, heeft ons de tekeningen getoond. Type A en type B hebben gemeen, dat voor- en ach tergevel precies aan elkaar gelijk zijn, wat ramen, deuren en kozijnen be treft. Door deze uniforme constructie kun nen de bouwkosten reeds aanzienlijk gedrukt worden. De woningen van beide typen hebben resp. een Inhoud van 228 m3 en van 226 m3, inclusief een schuurtje. De gevelbreedte be- 'draagt slechts 4.80 m. Bij type A zijn een grote voorkamer (15 m2) en daar achter een kleinere woonkeuken geprojecteerd, terwijl bij type B daarentegen deze woonkeuken veel ruimer is dan de voorkamer. Ook de indeling van toilet, trap en portaal verschilt iets. Op de bovenverdieping liggen twee grotere en één kleine slaapkamer, pon der vaste wastafel evenwel. Een zol der of vliering ontbreekt, doch op elke slaapkamer Is een kast, evenals in de woonkeuken en onder de trap het die Zaterdag meer een exceptie was geweest. Me zus was jarig, zei Josejpbus. In hoeverre zulks verband hiela met zijn verlangen om medeburgers tot bloedpulp te degraderen werd niet duidelijk. Hij kan er een week over nadenken. In één dier Staatsgebou wen, die er op berekend zjjn om zulke Josephus Petrus Paulussen voor re kening van de gezamenlijke contri buanten des heren Lieftlnck, tot dle- Ser inzicht en betere gedachten te rengen. KAREL. HONDERD WONINGEN. Op 28 Januari werd de eerste streep op papier gezet door de ontwerpers. Tekeningen en bestek liggen thans klaar, een bestek voor 100 woningen, die Souburg hoopt te kunnen bou wen (andere plattelandsgemeenten to nen inmiddels ook al veel belangstel ling!). In dit bestek is de grondprijs per woning gecalculeerd voor 725.- Een aannemer heeft zich in principe be reid verklaard de bouw zo goedkoop mogelijk te verrichten. Een prijsopga ve is echter nog niet binnengekomen. Het is duidelijk, dat het Souburgse plan en alle andere plannen alleen daarom zo goedkoop kunnen zijn om dat de uiterste soberheid is betracht. Dit wekt de vrees, dat wellicht de zuinigheid de .vijsheid zal bedriegen. De toekomstige bewoners zullen, ook al worden zij beschermd door de bouwverordening, maar bitter weinig comfort kennen en bovendien is het nog de vraag hoe lang deze woningen meekunnen. Zal niet op den duur een reeks van dure reparaties nodig zijn? De keerzijde van de medaille is ech ter, dat dank zij deze bouw weer een aantal woningzoekenden onder de pannen kunnen worden gebracht en dat weegt terecht bij ieder gemeen tebestuur zwaar! Beschaamd vertrouwen In de zomer van 1947 plaatste de afdeling Apeldoorn van de Nederland se Ver. „Eerste Hulp by Ongelukken" een onbewaakte verbandpost op de Amersfoortse weg bij Apeldoorn. De EHBO meende echter, tot deze proefneming te moeten overgaan, om dat ter plaatse nogal dikwijls onge lukken gebeuren. Helaas is de vereniging in haar ver trouwen in de weggebruikers teleur gesteld- Was in de vórige zomer reeds eenmaal de complete verbandkist ge stolen, in de nacht van Maandag op Dinsdag jl. is de nieuwe verbandkist weer spoorloos verdwenen. Daar met het aanschaffen van een zodanige kist een bedrag van 125 is gemoeid, ziet de E.H.B.O.-Apeldoorn zich thans gedwongen, de verbandpost voorlopig leeg te laten staan- Tenzij de bedrijvers van deze onsociale daad het verkeerde van hun handelswijze alsnog inzien en de kist weer op de oude plaats terugbrengen. 21. Sietske, het roodwangige Friezinnetje had Jimmy Brown precies verteld wat hij te doen en te laten had voor hij aan de start moest verschij nen. „Weg met die dwaze muts met die veer van je", zei ze. „Ik heb nog een aardig Schots baretje voor je en van m'n broer Douwe krijg je 'n prach tige witte trui. En verslaap je morgen niet. 't Is vier uur reveille en vijf uur precies op het ijs bij de Groene Weide". „Grrr", zei Jimmy als bewijs dat hij. het begreep, hoewel hij niet snapte wat hem precies te wachten stond. Hij zocht in de Har monie een klein tafeltje uit en dat richtte hij in als een-persoons-ledikant. Hij kroop er boven op en viel spoedig in een droomloze slaap. ONZE SCHAAKRUBRIEK. Menig partij ging er door verloren. (door onze Schaak-medewerker.) Na de eerste wereldoorlog dook er een nieuwe richting op onder de schaakmeesters; een richting die volkomen brak met de opvattingen die er toen heersten op het gebied van het centrum en de ontwikke ling der figuren. De nieuwlichters brachten hun lopers niet via het centrum in het spel maar via de vleugels. Dez.g. „fianchetto's", b3 en Lb2, g3 en Lg2, voor zwart g6 en Lg7, b6 en Lb7, kwamen snel in de mode. Sinds die tijd zijn de toen nieuwe opvattingen gemeengoed van alle schaakspelers geworden. Na de grote mode, kwam men op verschillende punten weer terug tot de oude beproefde methoden, maar dikwijls verfijnd met de ervarin gen opgedaan met de revolution- naire denkbeelden. Intussen is het een feit dat het fianehetteren van een loper een verzwakking bete kent van de pionnenstelling, een verzwakking die reeds menige par tij verloren heeft doen gaan. De volgende partij uit het Kerst- tournooi te Luzern, demonstreert dit nog eens op drastische wijze. Wit: Rabar. Zwart: Znosko Borowsky. Koriings Indisch. I. d2-d4, Pg8-f6; 2. c2c4, g7-g6; 3. f2-f3. Een zeer scherpe speelwijze, die in de eerste plaats ten doel heeft de Grünfeld-verdeling (3. Pc3, d5) te ontwijken. Het beste antwoord voor zwart is nu toch 3d5; 4. cxd5, Pxd5; 5. c4, Pb6 en het witte cen trum is vrij kwetsbaar. 3Lf8-g7; 4. c2-c4, d7-d6; 5. Pbl-c3, 0-0; 6. Lcl-o3, Pb8-d7; 7. Ddl-d2, c7-c5? Dit is zwak. Juist is 7e5!8. d5, Pe8 gevolgd door de tegenstoot f7-f5, en eventueel ook nog c7-c6. 8. d4-d5, Tf8-e8. Teneinde 9. Lh6 met Lh8 te kun nen beantwoorden. Zonder de loper is de zet g6 n.l. een in het oog springende verzwakking. 9. g2-g4!. De kaarten worden op tafel ge legd: de opzet is nu h2-h4-5 te la ten volgen, en daardoor de h-lijn voor de torens te openen. 9Pd7-f8; 10. Le3-h6, Lg7- h8; 11. h2-h4, Pf6-d7. Zwart staat reeds zeer slecht, en nu hij verzuimt om scherpe tegen maatregelen te nemen, wordt de si tuatie spoedig onhoudbaar. In ieder geval is 11e6 gevolgd door het openen van de e-Iijn beter. 12. h4-h5, Dd8-a5; 13. h5xg6, h7x g6: 14. Tal-cl, Pd7-f6. Zodoende heeft zwart twee kost bare tempi verloren. 15. Dd2-h2, Pf8-h7. Er dreigde 16. Lxf8. 16. Lfl-e2, Da5-b6; 17. Tcl-c2, e7- e5; 18. Pgl-h3, Lh8-g7? Maakt een directe beslissing mo gelijk. Hardnekkige tegenstand kon zwart hier nog bieden door 18 Ld7. B.v. 19. Pg5, Pxg5; 20. Lxg5, Lg7; 21. Dh4, Dd8. De beste voort zetting voor wit is in dat geval wel 19. g5, Ph5; 20. f4! om de opening van de h-lijn met geweld te force ren. 19. Ph3-g5!,i Ph7xg5; 20. Lh6xg7!, Pf6-h7. Of: 20Pgh7; 21. Lxf6, Pxf6; 22. Dh8 mat. 21. Lg7-f6!. Een fraaie slotzet. De loper mag wegens mat op h8 niet genomen worden, terwijl er tegen de vernie tigende dreiging 22. Lxg5 geen en kele parade meer te verzinnen is. Zwart geeft op. WIT GEEFT MAT EN TWEE ZETTEN Oplossing vorig probleem: 1) Dh6-h2 KLEINE ZELFSTANDIGEN In uw blad van 16 dezer stond een stukje afgedrukt met de titel: „Ge- pensionneerde onderwijzers in nood". Hoewel schrijver dezes niet gaarne bedoelde nood zou willen ontkennen, kon ik niet nalaten onderstaande naar voren te brengen. Het is opmerkelijk, dat maar zeer weinig aandacht geschonken wordt aan het feit, dat er nog zo vele onzer landgenoten zijn, die onbemiddeld op hun oude dag helemaal geen pensioen genieten. Ik bedoel, de zogenaamde kleine zelfstandigen. Deze mensen die dik wijls een zware strijd in het leven hebben gehad, en meestal absoluut niet in de gelegenheid voor de oude dag te sparen, verkeren toch zeker wel in grote nood. Zelfs al konden sommigen onder hen voor een kleine Twee jongens van resp. 13 en 15 jaar hebben uit een voetbalkeet op een sport terrein te Amsterdam een hoeveelheid snoepgoed gestolen. De politie heeft de jeugdig* daders kunnen opsporen. Een overweldigend aantal puzzle- laars in Zeeland en daarbuiten was tot de conclusie gekomen, dat de vier rijen niets anders konden vertellen dan; Wilhelmina vijftig jaar Konin gin der Nederlanden. Prijswinnaars zijn tenslotte geworden: L. J. Augus tijn, Voorstraat A 58, Colijnsplaat; E. Huisman, Kamperfoeliestraat 78, Goes; mevr. P. H. Regoort-Roks, Vissersdijk D 510, Zierikzee; F. Picavet, Mid- woudsestraat 12 Schoondijke; mevr. A. v. Baalen-Laurens, Duivend recht straat 16, Vlissingen en mej. J. Smies, Noordstraat 6, Axel. Het is ditmaal weer een „doodge wone" kruiswoordpuzzle. Dé oplossing moet uiterlijk Donderdag (niet inge vuld op het krantenknipsel!) bij de redactie in Vlissingen zijn. Horizontaal: 2. Praal. 8. De helft van de som van vert. 45 en vert. 49 (Ro meins). 9. Engelse ontkenning. 10. Beenderen. 12. Zaterdag vóór Pinkste ren. 14. Japanse munt. 16. Oprecht. 18. Plaatsje op Walcheren. 19. Bezonnen heid. 21. Mislukking. 23. Omroepver eniging. 24. Octrooi. 26. Gebalsemd lijk. 28. Windrichting (afk.). 30. Oer bos. 32. Geste. 34. Gelooide huid. 36. In Europa gesproken taal. 38. Zeer keurig. 39. Deel van de romp. 41. Keur van goud en zilver. 43. Lidwoord. 44. Niet inwonend. 46. Kreta. 48. Gezet. 50. Leer van het licht. Verticaal: 1. Verzot. 3. Verheven heid. 4. Luchtig gebak. 5. Afkorting van ernstige ziekte. 6. Plaats aan de Trent. 7. Gewicht. 8. Romeins cijfer. 11. Samenscholing. 13. Eiland in de Pommerse bocht. 15. Surrogaat (Duits). 17. Vogel. 18. Noorman. 20. Russische munt. 22. Want. 25. Fraai geaderde steensoort. 27. Gebruik. 29. Droogmakerij in Noord Holland. 31. Land in Europa. 33. Practische Wijs begeerte. 35. Door water omgeven ge bied. 37. Egyptische koning. 40. Strijd perk. 42. Natriumcarbonaat. 45. Kwa draat van vert 49. 47. Reeds. 49. Ro meins getal. lijfrente zorgen, dan ls dit meestal be slist onvoldoende. Voor hen is er ook geen toeslag of verhoging. Wel moeten zij zowel direct als indirect meebeta len aan de verhogingen die aan an deren worden verstrekt. Wij mogen gerust aannemen dat er onder onze landgenoten een hele cate gorie zijn, die behoren tot deze verge- tenen. Mogen deze letteren er toe bijdragen dat er ook eens rekening wordt ge houden met het onrecht vele Neder landers aangedaan al behoren zij niet tot die groepen dewelke op de grote trom durven slaan. Middelburg. Een der vergetenen. MISSELIJK GEDOE BIJ DB STOOMTRAM WALCHEREN. Ik heb reeds verschillende malen opge merkt. dat zich 's avonds by de autobus sen MiddelburgVlissingen op de Markt, iets voordeed, waaruit weinig begrip spreekt voor andermans gebrek. Er be vinden zich dan bij genoemde bussen een paar zwakzinnige jongens, die zich als kinderen aangetrokken voelen om naar deze bussen te kijken. Nu is het een merkwaardige gewoonte van bepaalde chauffeurs en conducteurs, dat zij voor het vertrek van bovengenoemde bussen Juist deze jongens tot mikpunt van hun „grappen" maken en zich „vermaken" met deze toch al beklagenswaardige men sen. Dit ls diep treurig, maar nu ls het zo ver gekomen dat er ook al een controleur aan dergelijke ..aardigheden" zich te bul ten gaat. Ik meen als Middelburger hier tegen heftig te moeten protesteren en ver wacht, dat er tegen dergelijke mensen strenge maatregelen worden genomen. Middelburg. C. MONTENARL Antwoord. De directeur van de N.V. Stoomtram Walcheren schrijft aan onz* redactie in antwoord op het bovenstaan de: Kennisnemend van de inhoud van het ingezonden stuk van de heer Montenarl, waarvan het opschrift blamerend is voor het personeel onzer onderneming, komt het mij gewenst voor de toestand, waarop de heer Montenari zinspeelt, in het juiste daglicht te stellen. Het gaat hier niet om een paar zwakzinnige jongens, doch slechts om één jongeman, woonachtig te Nieuw- en St. Joosland, die overigens niet zo zwakzinnig schijnt te zijn, als de heer Montenari wel voorgeeft, en die al ja renlang de gewoonte heeft op zekere uren van de dag rond-de bushaltes op de Markt te hangen. Hy heeft de idéé flxe. dat hij byzonder geschikt is voor conducteur en valt onze chauffeurs en conducteurs en een enkele maal een con troleur daarover lastig. Pogingen om hem te bewegen zich niet meer op de bushal tes op te houden, mislukken ten enenmale. Is het te verwonderen, dat tenslotte ons personeel, dat dit alles begint te verve len, geneigd raakt grappen met hem te maken? Indien degenen, die verantwoordeiyk zyn voor de zorg van deze jongeman, zich niet gehouden achten voldoende toe zicht op hem te houden, opdat hij ons personeel met rust laat, dan ls ook niet t* voorkomen, dat hy het mikpunt wordt van grappen, die hy notabene zelf uit lokt, Ik hoop van harte, dat dit geschryf het resultaat moge hebben, dat de be doelde Jongeman zyn attenties een an der* richting zal laten uitgaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 5