Acheson gelooft niet erg meer in „praten met Moskou" Spaden in de grond voor het nieuwe Nollebos Druk van publieke opinie zonder succes HET EENDEN-KOOIKERSBEDRIJF Eendenexport naar Engeland Frans schandaal Zeeuwse Almanak Ned. Heide Mij. is startklaar ZATERDAG 4 MAART 1950 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 Washington meent dat met de concessies niets te bereiken valt. (Van onze correspondent) Xu de waterstofbom al weer enige tijd zyn plaats in onze vocabulaire heeft ingenomen en tenslotte niets anders blflkt te zijn dan een „projec tie" zeker, op fabuleuze schaal van de atoombom, is het langzamer hand mogelijk geworden alle implicaties van dit wapen tot redelijke pro porties terug te voeren. Daarmee is tevens het pad geopend voor een nuchterder herwaardering van de politieke situatie dan in de eerste op winding, veroorzaakt door president Truman's besluit de H-bom te doen aanmaken, was veroorzaakt. Al deze emotie was er in de V.S. met de publieke opinie vandoor ge- gaan. De Amerikaan heeft zijn hoge levensstandaard te verliezen, zijn be zit, zijn betrekkelijk hoge, gemiddelde welstand. Dat hij door brieven aan zijn Senatoren en Afgevaardigden er op aandrong om „in hemelsnaam met die Russen tot een accoord te ko men" is de natuurlijkste zaak der we reld. Deze Senatoren en Afgevaardig den hadden zich slecht van hun taak gekweten, wanneer zij de op hen uit geoefende drang in de wind hadden geslagen. Er werden derhalve zeven verschillende voorstellen in het Con gres ingediend, waarvan de strekking identiek was: een modus scheppen om met de Russen te kunnen praten; het zij op Lake Success, hetzij in een nieuwe wereldregering, hetzij door een nieuw instrument, dat men „glo baal Marshall-plan" noemde. Tegen deze sterke publieke opinie hield Amerika's minister van Buitenlandse Zaken stand. Hij geloofde er niet in. Een dergelijke houding in een demo cratie levert voor de betrokken minis ter persoonlijke gevaren op. Dean Acheson werd echter gesterkt door de kracht van zijn overtuiging. Dit heeft in Washington diepe indruk gemaakt. Het spreekt vanzelf, dat Rusland een tikje overmoedig is. De Chinese winst post weegt zwaar, en geen overwin naar is in een stemming om op han den en voeten naar een niet geest verwante mogendheid te gaan in de hoop „zaken te kunnen doen". Dit te meer omdat de speculaties met Ho- Chi-Minh nieuwe overwinningen voor de Russen in het verschiet houden. Het Kremlin zit dus hoog te paard. En meent, dat de V.S. die in China en ook in prestige de laatste maan den sterk aan het korste eind hebben getrokken klaar staan om, tegen concessies, Ruslands deelname aan 'n atoom-pact te kopen. NIET TE GAUW ONGERUST De visie van Acheson en hen, die niet zo snel gealarmeerd raken, is, dat de kaarten nu eenmaal niet zo op tafel liggen als het Kremlin dat wenst te zien. Acheson's adviseurs ge loven om de volgende redenen, dat ondanks de Russische overwinnin gen in China en de mogelijke verdere successen in Indo-China, Burma en Siam de Westelijke wereld moreel en militair nog steeds de overhand heeft. Men behoeft slechts een blik op de kaart te werpen om zich daarvan te overtuigen: 1. Als deze wereld inderdaad ver deeld is in Oost en West, dan is het nuttig te weten, dat volgens de grond slag der bevolkingssterkte er voor iedere inwoner in de Oostelijke in vloedssfeer er twee in de Westelijke wereld zijn. 2. Het grondgebied van het Westen is groter dan dat van de Russische wereld; belangrijker nog: de mate van geschooldheid van de bewoners van het Westen overtreft verre die van de Oostelijke wereld. Het zelfde geldt voor hun welstand, hun vrijhe den. De Westelijke wereld is techno logisch verder dan het Oosten en van meer betekenis heeft een gro ter productievermogen dan het Oos ten. 4. De V.S. hebben zonder enig wa pengeweld en zonder in de levens standaard van de Europese bevolking ook maar enige verandering ten on gunste te hebben aangebracht, dit deel van de wereld geschraagd tegen het tij van het communisme. Het bewijs is daarmee geleverd, dat wanneer de V.S. steun verlenen aan een democra tische gemeenschap, die ook innerlijk de behoefte gevoelt zich tegen het communisme te verzetten, een over winning kan worden behaald zonder dat een druppel bloed behoeft te vloeien. IN AZIË In Cina lagen de kaarten anders: China was (en is nog) een vacuum, waar de bevolking nauwelijks de kans heeft zich uit te spreken over politieke of economische kwesties en de ont wikkeling mist om deze te kunnen doorgronden. Voor deze Aziatische mogendheid evenals voor ieder an der land, waar ook ter wereld ;chijnt de conclusie gerechtvaardigd, dat slechts die landen, waar het ver zet tegen de totalitaire levenswijze Kolentrein bij Culemborg ontspoord. Vrijdagaochtend om kwart voor vijf is naby Culemborg een kolen- trein, onderweg van Lutterade naar Beverwijk, tengevolge van het warm lopen van een as ontspoord. Tien wagens liepen uit het spoor, waar door het treinverkeer in beide rich tingen werd gestremd en dus omge leid moest worden. Ook margarine-oorlog in Delft. In navolging van andere plaatsen is ook in Delft de margarine-oorlog ont brand. Een aantal Deftse kruideniers en zuivelhandelaren had gezamenlijk een kraam op de weekmarkt geplaatst en verkocht margarine voor 25 cent per pakje en vet voor 65 cent per pond. Door het publiek werden aan vankelijk gehele dozen tegelijk ge kocht, doch de politie maakte hieraan spoedig een einde. Onder haar toe zicht mochten slechts vier pakjes tege lijk worden afgeleverd. uit het volk zelf komt, in eerste in stantie een kans hebben zichzelf (eventueel met Amerikaanse econo mische steun) aan de greep van dit communisme te onttrekken. Steunver lening daar, waar deze drang niet leeft, heeft nauwelijks kans van sla gen. En daar waar de communistische greep reeds gesloten is, valt weinig anders te doen dan te wachten tot de drang naar vrijheid voldoende is ont waakt om een nationaal reveil te cre- eren. Voor de V.S. is er daarom, ondanks de Russische overwinningen in Chi na, geen reden tot defaitisme. Het Westen heeft nog voldoende kracht over. En terwijl men de gevaren van een bewapeningswedloop doorziet en de behoefte gevoelt sterker dan te voren het gebruikelijke gevolg van een dergelijke race: oorlog, te voor komen, gelooft Washington niet, dat er op het gebied van internationale samenwerking ook maar iets te berei ken valt door het Kremlin met con cessies tegemoet te treden. Het forun voor besprekingen de Verenigde Naties te Lake Success is dag en nacht ter beschikking. Niet de V.S., maar de Russen zijn er weggelopen. Laten zij eerst terugkeren. Laten zij tonen, dat zij aan de wereldgemeen schap iets constructiefs hebben bij te dragen, meer dan woorden daden. Dan zijn er aanknopingspunten te over voor besprekingen op gelijke voet. tussen Oost en West. Zolang de Russen daarvoor niet te vinden zijn, acht Washington het wij selijk zaak zijn kracht te zoeken in het behouden van de voorsprong, die nog op geen stukken na teloor is ge gaan. (Nadruk verboden) H.M. Koningin Juliana en de Prinsesjes Beatrix en Margriet maken tijdens Haar verblijf te Sankt Anton een tochtje per arreslede in de prachtige omgeving van het plaatsje. In de voorste slede v.l.n.r.: H.M. Ko ningin Juliana, Prinses Beatrix en mevrouw van Maasdijk. In de tweede slede bevindt zich Prinses Margriet. Het is twintig jaar geleden, dat de Nederlandse eendenkooikers zich lan delijk hebben verenigd in de vereniging van Nederl. kooikers. Behalve met de directe behartiging van de vakbelangen, is de organisatie zich thans ook gaan bezig houden met het verzamelen van nauwkeurige gegevens omtrent de vangsten enz., welke gegevens niet alleen zakelijk doch ook wetenschap pelijke waarde hebben. Want het zijn niet alleen de kooikers zelf, die be lang stellen in hun typisch Nederlandse bedrijf, doch ook de biologen vin den daarin een uitgebreid studiemateriaal, om nog maar niet te spreken van de natuurliefhebbers in het algemeen, die met lede ogen zien, hoe steeds meer eendenkooien aan de uitvoering van cultuurtechnische werken ten offer dreigen te vallen. Zeer waarschijnlijk is het eenden- kooikersbedrijf in Nederland ontstaan en heeft het zich van hier uit over andere landen verbreid. Dat het reeds een oud bedrijf is, bewijst een „plac- caet van de rade ende meesters van de reekningen der domeynen van de heeren Staten van Hollandt, anno vyftienhondert vijf en tachtigh", waarin wordt medegedeeld, dat „Hes- sel Pietersz Beurman tot Uytgeest genegen soude wesen, op zyn eygen landt in den banne van Castercome, een vogel-koy te doen maecken ende stichten." Bij deze publicatie werd het tevens „geinterdicteert ende verboden, eenen ygelijcken van wat staat ofte conditie, hetzy met eenige roere ofte bussen te schieten in ofte omtrent eenighe vogel-koyen, noch te* roepen ofte kry- ten, binnen de vijfhondert roeden, óp een boeten van thien ponden t'elcken reyse", zodat er toen ook reeds sprake was van het z.g. afpalingsrecht voor de eendenkooien. IN HET BUITENLAND Naai' Nederlands voorbeeld werden later ook in andere landen kooien op gericht, zoals in Engeland in de ze ventiende eeuw en op de Duitse Noordfriese eilanden in de achttiende eeuw. Verder werden kooien aange legd in Denemarken, Frankrijk en België (Vlaanderen), waar er tijdens de eerste wereldoorlog enkele werden verwoest. Een soortgelijke vangme- thode schynt voorts in Japan te zijn toegepast. De rechten en plichten van de eendenkooiker zijn bij de jachtwet geregeld. Voor de oprichting van een kooi is vergunning van de kroon no dig. Nederland telt nu nog ongeveer 120 eendenkooien, nl. in Groningen, Friesland, Noord Overrrjsel, Gelder land, Utrecht, Noord en Zuid Holland. Noord Brabant en Zeeland, alsmede op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Op Vlieland is geen eendenkooi meer in bedrijf. Vroeger is het aantal veel groter ge weest, doch ontwateringswerken heb- Het Wereldgebeuren Een Franse parlementaire com missie van onderzoek is naarstig aan ben aan het bestaan van tal van een denkooien een einde gemaakt, voor al in de z.g. kop van Overijsel, waar in de omgeving van Giethoorn, Stap horst, Hasselt en Zwollerkerspel vele kleinere kooien aan de verlaging van het boezempeil ten offer zyn geval- 'eDe grootste eendenkooi van Europa j"SSL.S„d1LS8W'"S is die aan het Giethoornse meer, wel- 1 S2Ïi«JtJS ke thans in eigendom en exploitatie gehete pers zoekt is bij de Vereniging tot behoud van -.£5* *2? natuurmonumenten. Evenals de z.g. Bakkerskooi onder Wanneperveen, I £°J%f£^en ^ordra mgeyulij, dat in welke kooi een grote aalschol-g®* LTÏ verskolonie huist Een paar namen z9n bekend, de verskoionie nuist. rest is voorlopig gissen en probe- uxj va>u»i ren op grond van de verhoren en De vangst in de eendenkooien is verklaringen, niet alleen afhankelijk van het vak- ..He^ zal voor de commisie een toer manschap van de kooiker doch ook zQn licht te brengen in het grootste van de ligging der kooi. Dit komt ook schandaal sinds de oorlog, dat in tot uiting in de verscheidenheid der Frankrijk de gemoederen bezig eendensoorten, welke worden gevan-^oudt: de affaire der generaals. In gen. Ten dele zijn het z.g. inlandse deze affaire kronkelen zoveel dra- soorten, verder trekeende.i of z.g. 1den ineen van intrigues, persoonlijke blauwgoed (zomertaling, winterta- ambities, omkoperijen en zakenbe- ling, pylstaarten, smienten, slobeen- i langen, dat de gehele zaak schier den. krakeenden enz.) onontwarbaar is geworden De kooiker tracht van de doortrek Pe generaals Mast en Revers, die dezer vogels een deel te bemachtigen, waarbij net wëer een grote rol speelt Ofschoon zijn bedrijf natuurlijk op deze vangst is ingesteld, getroost de kooiker-vakman zich heel wat moeite en kosten om de zg. „stal" in zijn kooi op peil te houden. Hiertoe worden vooral 's winters bij strenge koude grote hoeveelheden voeder uitge strooid. Bovendien worden in groten getale broedkorven uitgelegd, waar aan veel zorg wordt besteed. Het is dan ook niet zo hetgeen leken vaak veronderstellen dat alles wat in de kooi komt gevangen wordt. De landelijke kooikersvereniging werkt voor de instandhouding en verbetering van de eendenstand sa men met de Ned. Ver. tot behoud van natuurmonumenten, de Kon. Ned. Jagers vereniging, de Stichting voor de Landbouw en het Instituut voor toegepast biologisch onderzoek. De in de eendenkooien gevangen vogels WALVISSEN NAAR DE ZEEUWSE WATEREN Dr. P. C. Kraan heeft voor de Mid delburgse hengelaars gesproken over de walvisvangst. En sedertdien leeft bij vele Zeeuwen het vermoeden, dat de Middelburgse puieraars, al ko men zü er nog niet mee in het pu bliek, met grote plannen rondlopen. Hoe lang is het geleden, dat in de Zeeuwse wateren recordvissen werden gevangen? Eeuwen geleden! Dit knaagt natuurlijk aan de hengelsnoeren en wellicht ook aan de hengels van de meesters in het vak, die urenlang met gespannen aandacht naar hun dobber turen en bij tijd en wijle met een forse haal het snoer ophalen, al dan niet met buit. Welnude Middelburgse hengelaars zo zegt de mare, willen 't hunne doen om weer recordvangsten mogelijk te maken. Volgens de een zijn zij voor nemens om Walviszaad uit te zetten in het kanaal door Walcheren. Als het zaad wortel schiet en de beestjes een beetje willen tieren, zou men ze in een afgesloten gedeelte van de Ooster- schelde wat bewegingsvrijheid willen geven, en daarna zou er een hengel- concours worden georganiseerd op jonge walvissen. Volgens anderen zouden de Middel burgers voornemens zijn om in grote getale op walvisexpeditie te gaan. Het eerste denkbeeld verdient echter ons inziens verre de voorkeur. Als de Middelburgers iets doen, la ten zij het dan goed doen. Bovendien lijdt liet geen twijfel, dat walvissen in de Zeeuwse wateren een attractie voor de provincie zullen zijn en het vreemdelingenverkeer dus zullen be vorderen. Waar een lezing over walvisvangst al-niet toe leiden kan! Nieuwe aanwinst voor Vlissingen Volgende week gaat de eerste spade de grond in voor het nieuwe Nol lebos in Vlissingen. Dat is een gebeurtenis voor de Scheldestad! Eens was het Nollebos te land Vlissingens schoonste sieraad. Het water kwam en vaagde het weg. Thans beert het terug! Achter de Nolledyk, tussen het uiterste puntje van de Vlissingse bou levard en de duinen, strekt zich nu een woesteny uit. Een zandwoestijn, dor en dood in winter en zomer. Juist dit meest troosteloze brokje Wal cheren wordt echter aangepakt. De landschapsarchitect van Nieuw Walcheren, de heer P. C. Broerse, maakte in overleg met het Vlis singse gemeentebestuur de plannen. De Nederlandse Heide Maatschappij zal ze ten uitvoer leggen: zij begint vermoedelijk Maandag met 't plant- rflp maken van de bodem voor het eerste gedeelte van het bos. Of er dit voorjaar nog een boom of struik de grond in zal gaan, is niet te verwachten. Het zal wel najaar worden, zodat de Vlissingers tot het voorjaar van 1951 moeten wachten, eer zij een groen Nollebos zullen zien. En zelfs dan zal dit bos nog maar bestaan uit dwergboompjes en struiken. DEEL VAN HET GROTE PLAN Helaas zal nog niet begonnen wor den aan de uitvoering van het ge hele Nollebos-complex, dat zoals be kend onder meer ook een sportter rein omvatte. Alles kan nu eenmaal niet in eens en daarom begint men al vast maar met het gedeelte tus sen boulevard en duinen. Dat alleen echter is ook de moei- WAT DE HEIDE MIJ. OP WALCHEREN DOET. Weinigen staan er bij stil, hoe veel werk er door de Heide Maat schappij op Walcheren verzet wordt. Daarom is het wel interessant om hier enkele cijfers te noemen. De Ned. Heide Maatschapij heeft thans rond 2300 man op Walcheren aan de arbeid. Ongeveer de helft hiervan werkt aan de herverkave ling van het eiland. De jaarcijfers van 1949 zijn nog niet bekend, maar in 1948 werd 46.700 meter nieuwe landwegen aan gelegd, waarin 50.000 kubieke me ter puin verwerkt werd. Er werden niet minder dan 716.000 kubieke meter sloot- en delfgrond verwerkt, grotendeels met handkracht, 121.000 kub. meter ondermeer met bulldo zers, draglines en dumpers. Drie en negentig duizend kubieke meter zand werd afgegraven, waardoor 35 ha. grond weer in cultuur kwam. Twee honderd en acht stellingen en onderkomens van de Duitsers wer den gesloopt, waardoor 27.400 kub. m. verhardingsmateriaal vrij kwa men. Het dichten van gedeelten van enige tankgrachten leverde 8 ha. cultuurgrond op, 175 drinkputten werden weer bruikbaar gemaakt. Er werden 1603 adviezen gegeven aan boeren en grond-eigenaren, die in eigen beheer herverkavelings- Dishoek te fietsen. In het voorjaar wordt met dit rijwielpad gestart. Voor het doortrekken van dit pad van het begin der duinen tot Zou- telande worden reeds voorbereidin gen getroffen. Behalve het rijwielpad komt er een fraaie vijver, die in verbinding zal staan met de kreek, die bij de inundatie ontstond. En zelfs wordt er rekening gehouden met de bouw van een uitspanning met speelwei de# Het gedeelte, waarmede thans j werkzaamheden uitvoerden, tot een begonnen wordt, zal een oppervlak- bedrag van 377.140, 17 ha. duin te van plm. 7 ha. beslaan. i werden vastgelegd door helmbeplan- Het plantrijp maken ls een om- ting en windschermen en ga zo vangryk werk. De oude stobben moe- maar door! ten worden gerooid, tamelijk om- vangrijke grondwerken zijn nodigHet hoofd van het ambtsgebied voor het egaliseren en het op de Walcheren van de Ned. Heide M\j., juiste hoogte brengen van het ter- de heer Meertens te Middelburg, rein. Het voorste gedeelte wordt JeeK waarUgt geen geringe taak. daarbij op —30 cm. N.A.P. gebracht. Wantook de beplanting dei- de vijver moet tot 2 m.—N.A.P. ge-Walcherse buitenplaatsen, zoals bet graven worden. De rest moet doorge-1 Moesbos, der Boede, Vrederust, spit worden tot een diepte van maxi- Overduin, Iepenoord, Schoonoord, maal 70 cm. en om nieuwe verstui-1 Molenwijk, Duinbeek, Eikenoord en ving tegen te gaan voorzien worden ter Hoge werden door cte Heide My, van een nieuwe bovenlaag van klei. IEr valt dus nog heel wat te doen. Maar in het najaar is een belangrijk deel plantrijp! verzorgd. Geen kleinigheid voor waar. En thans begint het werk aan het Nollebos! Walcheren zal het met blijde spanning volgen! beiden steekpenningen zouden heb ben aangenomen, beschuldigden twee ex-ministers hetzelfde gedaan te hebben, maar intussen blijft de geheimzinnige hoofdfiguur Peyré, spion, collaborateur, maar volgens de opperbevelhebber van het Fran se leger Revers „machtiger dan deze generaal zelf" in Argentinië veilig buiten schot. Nu en dan schrijft hij eens een brief, waarin hij weer de een of andere minister beschuldigt geld van hem te hebben aangeno men, maar hoe deze duistere Peyré aan zijn ongekende macht kwam, daar kan men maar niet achter ko men. Uit gepubliceerde brieven blijkt, dat Revers steeds eerst aan Peyré zijn mening vroeg voor hy 'n besluit nam en dat hy zelfs aan dit heerschap gevraagd zou hebben hem zyn vijfde generaalster te be zorgen. Maar op de dringende vra gen van de enquête-commissie waar worden in hoofdzaak uitgevoerd naar Peyré deze macht vandaan haalde, Engeland, 't Binnenlands gebruik is j heeft de generaal tot nu toe geen gering en betrekkelijk weinig Neder- antwoord gegeven, landse poeliers nemen dan ook wilde Het is echter wel goed by een der- eenden af. Onder de huidige omstan- gelijk schandaal nooit uit het oog digheden voorzien de eendenkooien j te verliezen, dat de politieke belan- dus mede in de deviezenschaarste. De gen altijd de overhand krijgen. De aankondiging van hogerhand dat hetpolitieke partijen trachten hun eigen aantal cultuurtechnische objecten zalmensen te redden, maar hun tegen- worden uitgebreid heeft uiteraard de standers zo veel mogelijk te beschul- natuurliefhebbers noch de eenden- j digen. En ofschoon het zeer zeker kooikers onberoerd gelaten en het is i waar is, dat bepaalde vooraanstaan- dan ook te verwachten, dat er in de de figuren van de Socialistische toekomst nog heel wat strijd om het Party in Frankryk in dit schandaal eeuwenoude bedrijf van de eenden kooiker in Nederland zal worden ge voerd. een beslist verwerpelijke houding hebben aangenomen, lijkt het niet goed mee te doen met diegenen, die het geheel nu een „socialistisch schandaal" willen noemen en die er zodoende de gehele partij van Leon Blum mee in een verdacht licht wil len plaatsen. Waarnemers in de Franse hoofd stad nemen wel aan, dat het plot selinge terugtrekken van de socia listische ministers uit de Franse re gering ook met dit schandaal in verband staat. Bepaalde, bij deze af faire genoemde socialistische minis ters zouden het beter gevonden heb ben geen deel meer van de regering uit te maken toen bleek, dat het schandaal aan de openbaarheid zou worden prijsgegeven, ofschoon hele maal nóg niet zeker is of één van deze ministers inderdaad een min der mooie rol gespeeld heeft. Wel is bekend geworden, dat in September vorig jaar de toenmali ge ministers Ramadier en Moch de toenmalige premier Queuille uit zijn bed haalden om de zaak te bespre ken. Men besloot toen de zaak in de doofpot te houden terwille van de reputatie van het leger. Alleen werden de generaals Hast en Re vers ontslagen.. Omstreeks die tijd stond het Atlantisch Pact in het vol le licht der belangstelling zodat de socialistische ministers het uit de doeken doen van een onwelriekende affaire niet in het belang van het land achtten. Deze ministers zullen thans hun besluit wel betreuren. De zaak is toch aan het rollen gebracht en nu de doofpot eenmaal open is gegaan Het beroep van jager mag men ze- zal het moeilijk gaan het deksel er ker rekenen tot de niet veelvuldig weer op te krijgen. Het enige licht- voorkomende beroepen. Slechts zelden punt in de hele zaak is, dat een ziet men een tafrceltje zoals op deze aantal vooraanstaande figuren thans foto. Een jager, vergezeld door zijn in het onbarmhartige licht der pu- hond, In de velden jacht makend op j blieke opinie wordt gezet. De boter het wild. lop hun hoofden is aan het smelten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 3