NIEUWS UIT ZEELAND De marine naar Vlissingen ONTVANGERSADMINISTRATIE TE KOEWACHT EEN JANBOEL HOEST Een toelichting van de burgemeester Ovezande gaat in hoofdzaak met grenswijziging accoord WALCHEREN 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 4 MAART 1850 Arrondissementsrechtbank Een tweede „zaak-Beukenoot", aldus verdediger. Tegen gemeente-ontvangei 6 maanden geëist ,,Een grote janboel" dat. was do conclusie, waartoe ambtenaren van het verificaticbureau der Vereniging voor Nederlandse Gemeenten kwa men, toen zij een onderzoek instelden naar de administratie van de gemeen te-ontvanger te Koewacht. De resul taten van dit, onderzoek waren van dien aard, dat Vrijdagmorgen deze ontvanger, E. J. M. V. voor de Ar rondissementsrechtbank te Middel burg terecht stond en wegens vals heid In geschrifte en verduistering 'n gevangenisstraf van zes maanden te gen zich hoorde eisen. De 39-jarige V. werd ten laste ge legd, dat hij in 1947 betaalstaten voor kwartier- en zakgeld, verband hou dende met evacuatie-steunverlening, heeft vervalst door in de kolom „hand tekening geëvacueerde" handtekenin gen te plaatsen, luidende respectieve lijk Borgers en Pijpeling, als zouden deze geldsbedragen hebben ontvangen. In totaal betrof het hier slechts een bedrag van ruim 30.—.jDit geld zou V. zich hebben toegeëigend, evenals sommen van 220 en 329 die „be stemd waren om als zakgeld te wor den uitgekeerd aan in het Anthonius- gesticht te Oostburg verblijvende per sonen. De president, mr. Th. Portheine, on dervroeg verdachte over de valse handtekeningen, waarop hij ant woordde: „Dat gebeurde honderden keren op de secretarie, er school geen enkele bedoeling achter". Presi dent: Jullie vinden dat dus heel nor. maal? Dan wordt het hoog tijd dat daar een einde aan komt". Hoewel en de kwartiergever en de geëvacueerde oude dames Pijpeling en Borgers uitdrukkelijk hebben ver klaard, dat het zakgeld nimmer is ontvangen betoogde verdachte dat Hij het persoonlijk aan een van de kwar tiergevers ter hand had gesteld. „U heeft deze man willen bewegen een verklaring af te geven, dat U betaald had", stelde de president hierop aan de hand van een getuigenverklaring vast. V. hield ook vol, dat hij het voor 't Anthonius gesticht bestemde geld niet in eigen zak had gestoken. Hij had 't bedrag gedeponeerd bij zijn vader, die het op de spaarbank had geplaatst. De president schonk aan dit betoog wei nig geloof. KAS KLOPTE NIET Sedert Augustus 1942 werkte V. als gemeente-ontvanger te Koewacht Te vens trad hij öp als penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur en als ontvanger van Overslag. In Mei 1949 werd hij geschorst als ontvanger na reeds enige tijd met ziekteverlof te zijn geweest. Zeer slordig was zijn beheer van schoolgelden en hondenbelasting. Was V. niet op kantoor en dat kwam nog al eens voor dan namen ande- Rode Hoestpoeders van Mijnharde "*r mm Boerenopstand in Calabrië Verwaarloosde gronden werden bezet. Opgewekt door koeriers, die van dorp tot dorp reden met de leuze „naar het land", is byna de gehele bevolking van de Zuid-Italiaanse pro. vlncie Calabrië met haar schamele landbouwwerktuigen opgetrokken naar de nog ongecultiveerde latifun- dla, op welks verdeling de landloze boeren en werkloze boerenarbeiders reeds lang wachten. Mannen, vrouwen en kinderen gre pen houwelen en ploegijzers en zwer men over naar schatting 100.000 acres woeste grond. De regering, die thans werkt aan grootscheepse plannen voor landher vorming heeft de boeren herhaalde malen uiteengezet, dat er met grote spoed aan de landhervorming wordt gewerkt, doch dat het gure weer van de laatste dagen en de nij pende honger heeft de nood bij de boeren zo doen stijgen, dat zij op nieuw en in groter getale dan ooit te voren tot opstand gekomen zijn. Politieke verschillen werden opzij gezet. Communistische en Christen democratische coöperatieven van een dorp voegden hun mensen-materiaal, vee en landbouwwerktuigen tezamen om het nieuwe in bezit genomen land tc ontginnen. Hun houten ploegschaar werd getrokken door twee ossen, een van de christendemocratische burge meester en een van de communistische coöperatieve boerderij. De boeren hebben gezworen dat zij dit maal hun verworven land niet in de steek zullen laten. De politie heeft zich beperkt tot een formele aanma ning tot de boeren om het land te ver laten. Toen de boeren hieraan geen gevolg gaven, liet de politie hen ver der met rust. De „boerenopstand" sloeg Vrijdag ook naar Midden-Italië over. De 24-jarige prins Alessandro Torlo- nia. Ie grootste grondbezitter in ge heel Italië verklaarde, dat hij niet van plan is ook maar één hectare van zijn 2500 ha omvattend landgoed te Fucino aan de boeren af te staan. Het land goed, dat in de provincie Abruzzi ligt, is geheel onbebouwd.... re ambtenaren het geld in ontvangst en plaatsten een handtekening voor „voldaan". Het geld werd in een siga renkistje bewaard. Uiteraard waren er wel eens tekorten. Verdachte gaf volmondig toe. dat zijn kas niet altijd geklopt had. De verschillen werden echter steeds onmiddellijk door hem aangezuiverd. Terloops vermeldde hij nog dat een van de twee sleutels van de brandkast zoek was; dit was echter niet zijn schuld. GETUIGE a DECHARGE Er werden twee getuigen a decharge gehoord, namelijk de oud-wethouders van Koewacht de heren A. H. Mathijs en R. A. Polspoed, die verklaarden dat verdachte wel zeer slordig had ge werkt en zijn zaken verwaarloosde, doch zeker niet oneerlijk was. Zijn le venswijze had beter kunnen zijn, al dus de eerste getuige. Hij dronk veel en leefde op grote voet. V'. is ooit administrateur geweest van de Vlassersvereniging te Sint Jansteen. In een jnar fijds had hy 'n tekort van 5000.De boekhouding werd allervreemdst gevoerd: zo wer den wel de inkomsten, doch niet de uitgaven geboekt. Deze zaak zal la. ter in behandeling komen. De Officier van Justitie mr. J. L. Andreae achtte het ten laste gelegde bewezen. Hij citeerde een verklaring van de burgemeester van Koewacht, die V. onbetrouwbaar, slordig en leu genachtig noemde en kenschetste het optreden van verdachte als buitenge woon ernstig. In verband daarmede eiste hij een gevangenisstraf van zes maanden. ZAAK BEUKENOOT. De verdediger mr. G. Tichelman trok een vergelijkng tussen deze rechtzaak en de inhoud van de novel le „De zaak Beukenoot", het geschenk „Kapple en de nieuwe koksmaat". Signor Rivaldi en de dappere bemanning van onze „Kraak" hebben in de afgelopen weken weer enige moeilijke uurtjes meegemaakt. Gelukkig is alles weer goed gekomen, al zag het er eerst niet naar uit. Dat zaak- je met die schelp zat niet hele maal zuiver, anders zouden die visbeesten er niet zoveel be langstelling voor hebben gehad. Enfin, alles is achter de rug en we kunnen weer gerust gaan slapen, tenminstedat hopen we. Kappie is echter een man, die zijn lezers weinig nachtrust gunt. Het ene avontuur is nog niet klaar, of hij dompelt zich al weer in een nieuwHet zal ons benieuwen hoe het nu met het edele Kraak-drietal zal gaan. Dat zal te lezen zijn in de nieuwe strip, die we Maandag brengen: ..Kappie en de nieuwe Koksmaat". van de Boekenweek. Hierin wordt be schreven, hoe een man onschuldig wordt veroordeeld, alleen omdat hij de schijn tegen zich heeft en niet durft bekennen, dat hij tijdens 't ple gen van het „delict" beschonken was, menende dat dit zijn straf zou ver zwaren. Pleiter was steeds meer de overtuiging toegedaan, dat de zaak V. geheel het gevolg is van het feit, dat hij niet durfde erkennen, dat hij voor zijn werk ongeschikt was. V. verdiende maandelijks 558. waarom zou hij dan enkele zeer klei ne bedragen verduisteren? Pleiter vond het jammer dat deze zaak door Gedep. Staten niet in der minne was geschikt, met dien verstan. de dat men V. natuurlijk had moeten ontslaan. Hij vroeg tenslotte een voor waardelijke straf en vrijspraak van de tenlastegelegde verduistering om dat de intentie niet bewezen is. Uitspraak 17 Maart a.s. Stilstaande personenauto veroorzaakte gecompliceerd auto-ongeluk. Tengevolge van een bijzonder ge compliceerd auto-ongeval moest Donderdag de weg van Terneuzen naar Sluiskil voor ongeveer drie uur afgesloten worden. Ter hoogte van het woonwagenkamp wilde een uit de richting Terneuzen komende z.g. tientonner, geladen met bazalt- blokken, die bovendien nog een an dere tientonner, eveneens geladen met basaltblokken, voorttrok, de stilstaande personenauto van de heer M. passeren. De vrachtauto moest daarvoor over de berm van de weg rijden. De berm weerstond de zware druk niet en de auto zakte erin weg en helde zelfs zover over, dat de lading van de wagen afrolde en in de naast de weg gelegen sloot terechtkwam. De chauffeur van de gesleepte auto bemerkte het ongeval tc laat en kon niet meer verhinderen, dat zijn auto op de eerste reed. De vrachtauto kantelde en de lading kwam gedeeltelijk op de weg en in de, sloot terecht. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. De po litie stelt een onderzoek in. Drie landmijnen gevonden. In de Nieuwe Weg tc Eede werden weer drie landmijnen gevonden. Daar langs deze weg een vrij druk verkeer plaats heeft o.a. van grote vrachtwa gens geladen met vlas en stro is di- recht de mijnopruimingsdienst ge waarschuwd welke de mijnen reeds des middags onschadelijk heeft ge maakt. ROTTERDAMSE TRAMWEGMAATSCHAPPIJ. Tijdens een vergadering van aan deelhouders der R.T.M. werden de balans en de winst- en verliesreke ning. alsmede het voorgestelde divi dend met algemene stemmen goedge keurd. De heer W. Vrolijk werd bij acclamatie tot commissaris herkozen. Reeds in Mei on Juni 1949 is er gecorrespondeerd met de chef marine staf en toen werd aan de gemeente medegedeeld in hopverre de marine interesse had voor terreinen er kaden te Vlissingen", deelde burgemeester mr. B. Kolff Vrijdagmiddag tijdens de zitting van de VHssingse gemeente- raad mede. „Eén van de drie punten, die daarby aan de orde kwamen was het terrein aan de Prins Hendrikweg. Toen de P.Z.E.M. een deel van dat terrein wenste, hebben B. en W. zicli opnieuw *ot tie marinestaf gewend. Het bleek, dat de marineplannen onveranderd waren en dat men het terrein nog wenste. Op die basis z\jn. verdere onderhandelingen gevoerd. Omdat de P.Z.E.M. haast heeft met het verkrijgen van het terrein, zijn de besprekingen onder hoge druk gevoerd. De burgemeester verwacht wat het marineterrein betreft, binnen enige weken een gunstig antwoord van de minister. Uiteraard zijn onderhandelingen met bet Ryk altijd wat meer tydro- end. Het staat vast, dat het de wens van de marinestaf is de matrozen, opleiding naar Vlissingen te brengen cn bovendien het terrein nog voor enige andere doeleinden tc gebruiken. JEUGDHERBERG. Tot zover de mededelingen van de burgemeester, die werden gedaan in antwoord op een vraag van de heer M. J. van Poelje (P.v.d.A.) bij de be handeling van het voorstel om in prin cipe te besluiten tot verkoop van circa 7 h.a. grond ten Oosten van het ka naal door Walcheren bij wachtpost 66 aan de P.Z.E.M. voor de bouw van een nieuwe centrale en van een daarbij felegen terrein aan de Staat der Ne erlanden voor de vestiging van ma rine-etablissementen. Verschcidoene raadsleden brachten hulde, aan waarop de gevoerd en wethouder M. A. van Po- pering (P.v.d.A.) wees deze hulde voor 90 toe aan de burgemeester. Deze wethouder deelde op vragen van de raadsleden Marijs (A.R.) en Corveleijn (K.V.P.) mede. dat er geen gevaar voor tekort aan industrie-ter- rein bestond en dat de nieuwe weg langs het P.Z.E.M.-terrein zo snel mo gelijk zal worden aangelegd*. Enige grondtransacties werden goedgekeurd en na korte discussie werd besloten tot het besteden van 55.000 aan verbouwing en herstel van de voormalige Willem Ill-kazer- ne, waarvan een gedeelte als jeugd herberg wordt ingericht en verhuurd aan de Jeugdherbergcentrale. Een overeenkomst met de Kon. Mij. „De Schelde" werd aangegaan voor de verkoop van straatmateriaal en gel den voor een trottoir aan de Zandweg irofielverbetering van de R en W voor de wiize en v00r wegprofielverbetering van de onderhandelingen waren feu'W- (P.v.d.A.) er op aandrong het Zand wegtrottoir niet te versmallen en de heer J. Marijs (A.R.) spoedig'herstel van de oprit naar de Boulevard de Ruijter bepleitte. Er zal een plantsoentje komen in de Paul Krugerstraat. ter weerszij den van de Hobeinstraat. Stand van de woningbouw in Zeeland. In October 1949 werden bouwwer ken goedgekeurd tot een totaal be drag van 312,8 millioen en werden 3845 woningen goedgekeurd. De prijs, waax-voor gegund werd, be droeg gemiddeld 9360 per woning wetwoning. Het aantal gereedgekomen wonin gen in deze maand in Zeeland be droeg 130 (Sept. '49 140) tegen 3760 in het gehele land, het aantal woningen in uitvoering bedroeg od 1 Nov. '49 1700 (1 Oct. '49 loOO) tegen 40.200 in het gehele land. Het aantal duplex-woningwetwo- ningen. goedgekeurd en in aanbouw tot 1 Dec. '49, bedroeg voor Zeeland 133, voor het gehele land 3327, het aantal in Januari 1950 goedgekeur de woningen uit de „vrije sector" 4 (classif. inhoud 1118), in het gehe le land 663 (240.886). Het aantal in Zeeland tot 1 November 1949 gereedgekomen duplexwoningen was 14 (gehele land 1323). Op 29 November 1949 waren in onze provincie 1860 arbeiders tewerk gesteld. In de 16 D.U.W.-kampen in Zeeland waren op 8 Dec. 1949 1534 arbeiders gelegerd, het hoogste aan tal in ons land. KLEUTERSCHOOL. Besloten werd tot de bouw van een semipermanente 4 lclassige openbare kleuterschool in het nieuwe stadsdeel. De kosten zullen 46 47.000 be dragen. Wethouder W. Poppe (A.R.) zegde snelle bouw toe, indien het bouwvolume beschikbaar komt. Een verordening, regelende de sub- siedieverlening voor het Bijzonder Kleuteronderwijs, werd na breedvoe rige discussie met slechts geringe wij ziging aangenomen. Wel had de heer M. J. van Poelje (P.v.d.A.) ernstig bezwaar tegen de grote verschillen tussen deze regeling en het vooront werp voor de wet op het kleuteron derwijs, maar hij nam genoegen met de toezegging, dat B. en W. de school besturen zouden waarschuwen, dat ze op grond van de gemeentelijke ver ordening geen vérstrekkende beslui ten moesten nemen, want dat een rijksregeling komende is. De heren J.P. Ventevogel (C.H.), H. van Rooyen (C.H.) en M. J. Cor- velejjn (K.V.P.) betuigden behoudens enkele geringe bezwaren hun instem ming met de voorgestelde regeling en meenden, dat de rijksregeling nog lang kon uitblijven. Wethouder W. Poppe (A.R.) wees op de stimulei'ende invloed, die de nieuwe verordening zou hebben op het peil van de kleuterscholen. Een door B. en W. \-oorgestelde wij ziging van het tarief der reinigings rechten ging aan de Commissie voor de financiën niet ver genoeg. Deze commissie wilde voor de tweede en derde emmer bedryfsvuil 2.min der in rekening brengen dan B. en W. Drs. P. Theune (V.V.D.l maakte van het advies der financiële commissie een voorstel, dat na korte discussie met 5 tegen 12 stemmen werd ver worpen. voorstel om 10 lichtmasten te in plan-West en daarvoor 1880 uit te trekken, werd z.h.s. aangenomen. Op de rondvraag komen wij na der terug. St. Laurens WIJKVERPLEEGSTER BENOEMD. Tot wijkverpleegster te Serooskerke (W.)Sint Laurens is benoemd Zr. Evertsen van Zonnemaire, thans tijde lijk werdkzaaro in het ziekenhuis te Middelburg, De St. Anthoniepolder wil men behouden. Verdere grenscorrecties. De raad van Ovezande heeft zich Vrijdagavond over de grenswyzigings- plannen uitgesproken. In hoofdzaak kon men zich hiermee verenigen, doch voor het afstaan van dc St. Anthonie polder aan de gemeente 's Hcerenhoek bleek men niets te gevoelen. Voorts werd de wens geuit om enkele polders toebehorend aan Oudelande en Baar land by Ovezande te voegen, daar in deze gebieden voornamelijk Katholie ken woonachtig z\jn, die georiënteerd zijn op Ovezande. B. en W. hadden een concept-rap port aan G. S. samengesteld, waarin deze bezwaren en wensen zijn vervat. Met een combinatie van de kerkdor pen Ovezande en Kwadendamme kon men gezien de aard, godsdienst, zeden env gewoonten van ae bewoners ac coord gaan: De St. Anthonie-polder wil men echter behouden, Voortbouwend op de idee. dat de kerkdorpen Ovezande en Kwaden damme dienen te worden samenge voegd, wordt opgemerkt, dat deze Idee consequent dient te worden door gevoerd, waarom nog een tweetal cor recties worden voorgesteld. De bewo ners van de Kamer- en Stormpolder en het gedeelte Nieuw-Ovezandepol- der behoren volgens genoemde argu menten tot de dorpsgemeenschap Ovezande. Het overgrote deel der be volking bestaat uit Katholieken, ter- wyi hiermee aan het verlangen van deze bevolkingsgroep zou worden voldaan, zo wordt opgemerkt. De Zui delijke grens zou dan naar de Kx*ui- puitsedijk moeten worden verlegd. Thans behoren deze polders tot Oude lande. Dezelfde argumentengelden volgens het rapport, voor de gedeelten van de Baarland-Stellepolder, van dc Nieuw Vreelandpolder, van de Siguit- polder en voor de gehele Quikostpol- der, thans behorend tot Baarland. Bij verwezenlijking van een en an der zou de nieuwe gemeente Ovezande een veel levenskrachtiger gemeente borden, een homogeen geheel, met een wat oppervlakte betreft, middel matige grootte Na een korte bespreking verklaar den de raadsleden zich alle accoord met dit concept-rapport. Koopman lichtte weduwe voor 7000 op. Voor de rechtbank te Middelburg stond Vrijdag terecht de 60-jarige koopman A. J. D. uit Baarland, die een weduwe uit zijn dorp voor een bedrag van ongeveer 7000 had op gelicht. Onder voorwendsel, d^t hij een tegoed had bij de Veehouderij centrale voor geleverde varkens, had hij de vrouw tot afgifte van verschil lende bedragen weten te bewegen. Het geld was voor zijn gezin gebruikt en tot terugbetaling zag hij geen kans meer. Ook had verdachte nog gepro beerd de vrouw te bewegen een hypo theek op haar huis te nemen, maar daartegen had haar zaakwaarnemer zich toch verzet. Ter zitting bleek, dat verdachte reeds zeven maal is veroordeeld, o.m. wegens zwarte handel. De officier van justitie eiste dan ook een gevan genisstraf van twee jaar met aftrek. De verdediger, mr. J. Sepers, pleitte clementie. Uitspraak 17 Maart. Sleepboot gekraakt. Vrijdagmiddag is te Terneuzen de sleepboot En Avanti 15 door de Amerikaanse 7300 tons tanker Dean H. tijdens het binnenvaren van de zeesluizen te Terneuzen tegen de kademuur gedrukt en gekraakt. De zijkanten van de sleepboot werden zwaar gehavend, de brug werd goed deels vernield en de schoorsteen viel omver. Persoonlijke ongelukken vie len niet voor. Nieuw bestuur van Bevelands Waterschap door Kroon benoemd. Bij Koninklijk besluit is tot voor zitter van het door de Staten van Zeeland opgerichte waterschap „De Waterkering van de calamiteuze pol ders Oost-Beveland en Wilhelmina (Zuid-Beveland)", benoemd de heer A. Minderhoud te Kattendijke en tot leden van het bestuur de heren A. M. Boot te Wolfaartsdijk en C. Linden- bergh te Kattendijke. Toch geen woningen buiten het bouwvolume Naar wij vernemen, staat het nog te bezien of de bouw van twintig wonin gen buiten het bouwvolume om, waar toe de Goese raad Maandag besloot, wel doorgang zal kunnen vinden. Er zjjn nl Dinsdag nieuwe voorschriften gekomen welke het financieel zeer moeilijk maken om het plan te ver wezenlijken. Het plan is technisch zeer sober van opzet, zodat op dit gebied de grens van het minimum ongeveer wel be reikt is, terwijl anderzijds de huur prijs van ca. 5.10 per week voor deze type woningen wel het maximum ge noemd kan worden. Intussen wordt nogüjverig naar een oplossing gezocht, om toch op verant woorde wijze dit plan tot uitvoering te brengen. Einde uien-veilingen. De uien-veilingen op het eiland Goeree en Overflakkee. Tholen en St. Philipsland lopen ten eincfe. Slechts zeer kleine partijtjes worden meer ge veild. De uien, die dit jaar duur wa ren, worden thans nog geveild voor een prijs variërende tot 45 cent per kilogram. Onder invloed achter het stuur. De Arrondissementsrechtbank te Middelburg behandelde Vrijdag een hoger beroep-zaak tegen de 50-jarige handelsreiziger W. L. P. van D. te Roosendaal, die door de Kantonrech ter te Terneuzen veroordeeld werd tot 1 maand hechtenis met intrekking van het rijbewijs voor één jaar. Van dit I vonnis was Van D., voor wie de ad- vocaat mr. P. C. Adrip.anse als ge machtigde optrad, in beroep gekomen. Het bleek, dat de man reeds voor de derde maal voor een dergelijk feit te recht stond. Toen hij werd verbali seert bleek hij zeer onder de invloed van sterk drank te verkeren. De Of ficier van Justitie vorderde een hech- teni van 3 dagen en intx-ekking van het rijbewijs voor de tijd van 1 jaar Uitspraak 17 Maax't a.s. DIEFSTAL VAN HOOGSPANNINGSKABEL In verband met de aanleg van de bovengrondse hoogspanningsleiding tussen Brabant en Goes, staan er mo menteel langs dit traj«ct vele haspels met kabel. Dezer dagen heeft men ontdekt dat zowel in Brabant als in Z. Beveland van verschillende has pels aanzienlijke stukken kabel afge sneden zijn. Voorts werd op de Mon- nikendijk te Kloetinge een hoeveel heid koperdx-aad ontvreemd. Naar ver luidt moet het hier gaan om enkele honderden meters kabel, tot een waar de van enige duizenden guldens. De P.Z.E.M. heeft de Rijkspolitie in de arm genomen, die een onderzoek instelt naar de dader (s). Tj. N. Adema veertig jaar journalist. Te Alkmaar heeft Donderdag de heer Tj. N. Adema zijn 40-jarig journalis tenjubileum gevierd. De heer Adema werd in Middelburg geboren en na de R.H.B.S. te hebben doorlopen werd hij volontair, later verslaggever aan dc Middelburgse Courant, later verslag gever aan de Middelbui'gse Courant. Op 2 Maart 1910 trad hij bij dit blad in functie. In 1912 ging hij als verslag gever over naar de Goese Courant, waarvan hij in 1914 hoofdredacteur werd. Hij vervulde deze functie tot Maart 1918, om haar toen te verwisselen voor die van hoofdredacteur der Alk- maarse Courant. De Alkmaarse Courant heeft zich onder leiding van de heer Adema in Noord-Holland een uitstekende repu tatie verworven. In 1944 werd de heer Adema door de Duitsei's ontslagen en na de bevrijding droeg hij het hoofd- redactexirschap der Alkmaarse Cou rant over aan jongere krachten. Nog steeds zet hy echter zijn werk aan het blad met onverminderde kracht voort. Donderdagmiddag werd de heer Adema op zeer hartelijke wijze gehul digd. Er waren talrijke bloemstukken en op een intieme receptie werd het woord gevoerd door de burgemeester, van Alkmaar en vele vertegenwoordi gers van verenigingen, waarvan de jubilaris bestuurslid is. Ook van jour nalistieke zijde bleef de hulde niet uit. De Prov. Zeeuwse Courant, waarin de vroegere Middelburgse is opgeno men, was vertegenwoordigd door de hoofdredacteur, die tot de leerlingen van de heer Adema mag worden ge rekend. De gelukwensen, die dé heer Ballintijn overbracht, gingen verge zeld van een bloemstuk der directie. Mevrouw M. J. C. S. Elout - Drabbe 75 jaar. Vandaag wordt de Zeeuwse kunst schilderes, mevrouw M. J. C. S. EloutDrabbe 75 jaar. Mevrouw Elout woonde bijna steeds in Dom burg en werkt daar nog steeds aan haar schilderijen en tekeixingen. Haar vader, generaal Drabbe, was destijds schoolopziener in het arron dissement Middelbux'g. Zij studeerde aan de schildersacademie in Den Haag en wei'kte o.a. onder leiding van en samen met Toorop, van wie zij ook enkele portretten heeft ge maakt. Er was destijds in Domburg een tentoonstellingszaaltje, waar zy diverse malen exposeex*de. Haar werken vallen op door een zeer eigen toon en een zuivere sfeer. Voorts exposeex'de zij o.a. in het Kunstmuseum te Middelburg, van welke instelling zy reeds lang be stuurslid is. Zij werkte o.a. ook in Bretagne en in Singapore. Vanzelf sprekend ontstonden een groot aan tal werken op Walcheren. Zo schil derde zjj ook de Inundatie, o.a. het gat in de dijk te Veere. Middelburg Zuigelingenzorg op 't Zand. CONSULTATIEMIDDAGEN IN VOORBEREIDING. De Middelburgse vereniging tot bescherming van zuigelingen en kleuters, een onderafdeling van Het Groene Kruis, heeft haar jaarverslag over 1949 gereed gemaakt. Wij ont lenen cr het navolgende aan. Het consultatiebureau, gevestigd in het Medisch Centrum, was 47 kweken geopend. Het aantal bezoe ken bedroeg 2392 met een gemiddel de van 51. De nieeste bezoekers kwa- xnen op 17 Augustus (85), het klein ste aantal op 2 Maart (10). Men constateerde, dat in het najaar het aantal bezoeken over het algemeen het laagst is en dat de bezoeken van 't Zand, niettegenstaande het aantal geboorten daar sterk toeneemt, uiterst gering in aantal zijn. Bin nenkort worden pogingen onderno men om te komen tot een zittings middag op 't Zand. Hiertoe is de medewerking van de bewoners ver eist. Een eerste contact is reeds ge legd. Het aantal verstrekte consulten bedroeg 2415, het aantal nieuw in- geschrevenen 254. De zittingen wer den tot 15 September gehouden door dx*. VermaasKonijnenburg, van die datum af door de nieuwe kinderarts dr, van de Vooren. Het aantal kinderen, die in de loop van 1949 één jaar werden, onver schillig of zij in 1949 dan wel in 1948 wex*den ingeschreven en of zjj in deze beide jaren voor het laatst het consultatiebureau bezochten, be droeg 268. Het oudste kind was 8 maanden. In 151 gevallen werd kraamhulp vex*leend in een zieken huis of ki*aamkliniek. Het consultatiebureau voor kleu ters hield 48 zittingen. Er werden 332 consulten verstrekt en het aan tal^ nieuw ingeschrevenen bedroeg Geref. Jongelingsverenigingen voerden verzetsstuk op. Het is een goed idee geweest van de Geref. Jongelingsverenigingen ixx Mid delburg om vijf jaar na de bevrijding op haar feestavond Vrijdag in het Schuttershof het toneelstuk „Plicht of liefde" op te voeren. Juist omdat dit stuk de strjjd in Nedex*land tegen de bezetter beschrijft. Reeds in het eex*- ste bedrijf wordt een hoofdrolspeler voor het dilemma van de plicht en liefde geplaatst, Henk van Dalen moet de keus maken, maar wil beide echter behouden. Tenslotte beseft hy. dat voor hem het doen van zijn plicht op dat moment meer waarde heeft, dan de liefde tot zijn verloofde. Wanneer dan tenslotte de bevrijding er is, komt alles in orde. Hoewel het stuk soms bijzonder pathetisch werd, beant woordde het wel aan de vraag, die aan een stuk voor dergelijke avonden wordt gesteld. Op deze avond droeg de heer J. J. Tevel opuitstekende wyze nog het be kende verzetsgedicht van Jan Cam- pert „Het lied der achttien doden" voor. Tussen de bedrijven door werden door het talrijke publiek met begelei ding van een klein ensemble enkele vaderlandse liederen gezongen. De dix*ecteur van de Chr. Kweek school, dr. K. Huizenga. hield een pro- pagandaspeech, waarbij sprak over de oetekenis van dc zin in het bonds lied „Het wapen scherpen". Hy wekte de aanwezigen op de Geref. Jeugdver enigingen te steunen in hun stryd te gen de naar zijn mening zo verderfe lijke tijdgeest: het nihilisme. Dc voox*zItter, de heer J. Vex*spoor, heette in zyn openingswoord nog in het bijzonder welkom de waarnemend- burgemeester, de heer J. W. Kögeler, de voorzitter van de afd. Zeeland van de Geref. J. V.. de heer de Smit, de predikanten Oussox*en en van Til met hun echtgenoten, dr. K. Huizenga met zyn echtgenote en de afgevaardigden van zusterverenigingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 2