PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „Ja" of „neen": kalme strijd bij onze Zuiderburen DB BILT Marge van 11% beslist over terugkeer van Koning Leopold Deze week jT VOORLOPIG NIET MEER DAN 6 a 7000 „GOEDKOPE" WONINGEN Verhoging van de benzineprijs wordt nog even uitgesteld Vandaag VRIJE SCHELDEVEREN KOSTEN AAN HET RIJK f 2.3 MILLIOEN KORTE PREDICAT1E VOORSPELT: 92e Jaargang - No. 54 Dagblad, uitgave van de firm* Provinciale Zeeuwse Courant Directie. 6 van de Velde en B a den Boer Adj w de Pagter Hoofdreo.. G. Baliintljn, Pl verv.: \V Leertouwer en H A Bossharot ABONNEMENTSPRIJS 3V ct. per week: f 3.90 p Kw.; fr p p. i 4.15 oer kw Losse nummer* 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 4 Maart 1950 Ingcz. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels van 1—5 regels t 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr 339300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vllsslngen Walsti 58- -60 tel 2355 4 lijnen (b.g g 2358); M'burg Londense Kaai 29 tel. 2077 en 2924 - Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (bg.g. 2228).- Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerljstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 24 Liberalen geven het parool tegen te stemmen. 1u deze laatste dagen voor de volksraadpleging kan men *s avonds boven Brussel vliegtuigen zien, die onder de vleugels de woorden „ja" of „neen" in lichtende letters dragen en waaruit een stentorstem allerlei slagzinnen roept. De Brusselaars reageren echter nauwelijks en in een gesprek zullen zij zelden spontaan over de koningskwestie spreken. Ieder schjjnt voor zichzelf al beslist te hebben hoe h\j zal stemmen en het is niet waarschijnlijk, dat propaganda hierin nog veel verandering kan brengen. De campagne voor of tegen de te rugkeer van koning Leopold naar België verloopt overigens zeer kalm. De vergaderingen, die alom in het land door aanhangers en tegenstanders van de vorst worden belegd, blijven rustig en slechts zelden wordt mel ding gemaakt van incidenten. Van aanplakbiljetten wordt een sober ge bruik gemaakt. Anti- en pro-gezinden bedienen zich veel meer van geïllu streerde vlugschriften in krantenfor maat, die huis aan huis worden be zorgd. Wel ziet men steeds meer voor de vensters der Leopoldisten het portret van de koning verschijnen met het onderschrift: „Ja, de koning komt te rug". Van de zijde der tegenstanders van de koning plakt men op grote schaal zegels aan. die de vorm van Zag het er op het ogenblik, waarop wij het vorige weekoverzicht schre ven, nog naar uit, dat Labour bij de Engelse verkiezingen een royale meer derheid had behaald, de verdere gang van zaken was, dat het lot van de re gering van Attlee aan een zijden draad heeft gehangen en eigenlijk nog hangt. De meerderheid van de Labourparty is tot een minimum ge slonken en het is de vraag, of er thans van een doelbewuste socialisti sche politiek sprake zal kunnen zijn. Attlee heeft prompt een nieuw kabi net gevormd. Hij gaat in zee met een verjongde ministersploeg, waarin ech ter, wat de belangrijke figuren be treft, geen verandering is gekomen. Zodra echter in de boezem van de La- bourpartij verdeeldheid zou ontstaan, wat bij belangrijke maatregelen steeds mogelijk is, dreigt er gevaar. De kans is daarom groot, dat in de komende jaren de politiek van de Labourrege- ring behoedzamer en minder vooruit strevend zal zijn. De heer Fuchs, de Duitse commu nist, die tjjdens de oorlog Engelsman werd en atoomgeheimen aan de Rus sen verried, heeft 14 jaar gekregen. Jammer, dat het onheil, dat hij in zijn dubbele rol van Engels geleerde en Russische spion gesticht heeft, niet ongedaan kan worden gemaakt. Voor Nederland bracht de voorbije week belangrijk nieuws in overvloed. Eerst was er de arrestatie van Wes terling in Singapore. Zij bracht de tongen danig in beweging en met na me verdiepte men zich in de vraag, of Engeland de Apraleider uit zou le veren en zo ja, of Nederland dan stap pen te zijnen gunste zou nemen. En geland levert Westerling niet aan In donesië uit, wel aan Nederland. Ne derland zal de gedeserteerde kapitein daarna niet aan Indonesië uitleveren. Intussen is thans officieel bevestigd, dat Westerling zich met behulp van Nederlandse militairen naar Singapore heeft kunnen begeven. Dit maakt de afloop van het Weslerlingincident overigens een roemloos einde niet prettiger voor Den Haag. Ongetwij feld zal Djacarta de vraag stellen, welke maatregelen de regering denkt te nemen tegen de Nederlanders, die Westerling hielpen In Indonesië sterft het federalisme een snelle dood. De deelstaten zakken de een na de ander in elkaar. Dege nen, die destijds beweerden, dat die deelstaten papieren Nederlandse con structies waren, krijgen gelijk. Dat was trouwens te voorzien, toen ter Ronde Tafelconferentie aan' die deel staten elke levensvatbaarheid ontno men werd. Reeds bij voorbaat. Zij kregen tegen het doelbewuste streven der nationalisten geen kans meer toen vaststond, dat de Nederlanders heen zouden gaan. Na Westerling Praag. Nadat kort geleden de Amerikaan Vogeler zich in Boedapest beeft moeten verantwoor den op beschuldiging van spionnage, hij was de eerste Anglo-Amerikaan, die met opzienbarende bekentenissen voor den dag kwam heeft thans in Praag de Nederlander J. A. Louwers bekend. Op zichzelf'is dit al nieuws van meer dan gewone betekenis. In zijn proces werden echter zeer ernsti ge beschuldigingen geuit aan het adres van het Nederlandse diplomatencorps in de Tsjechische hoofdstad. Van Ne derlandse zijde zijn die beschuldigin gen ontkend. De gewone man zal ech ter tenzij krachtige maatregelen worden genomen om Louwers te red- den. ongetwijfeld gaan vermoeden dat inderdaad getracht is. mensen uit Tsjecho-Slowakije te bevrijden en ten dienste van de Westerse veiligheid in Praag 'n oogje in 't zeil te houden. Dat van Geelkerken als laatste N.S.B.- het internationale verkeersbord „ver boden toegang" hebben met op de witte band in het midden het woord „non" of „stop Baels", wat doelt op de echtgenote van de koning. Deze biljetten worden dan door de Leopol disten weer bedekt met een geel plak- zegel, voorzien van het woord: ja. De laatste tijd deden te Brussel ge ruchten de ronde, dat tegen de 12e Maart door het socialistische-commu- nistische vakverbond stakingen zou den worden uitgelokt. Van socialisti sche zijde zijn deze geruchten even wel categorisch tegengesproken. Men mag dus verwachten, dat op 12 Maart de stemming een kalm verloop zal hebben. Op die dag zullen dus 5.600.000 stemgerechtigde Belgen, waaronder 2.930.000 vrouwen, met „ja" of „neen" moeten antwoorden op de vraag: „Bent u van oordeel, dat ko ning Leopold III de uitoefening van zijn constitutionele bevoegdheden moet hervatten?" Hoewel dc liberalen lang verdeeld geweest zijn op het stuk van dc ko ningskwestie, blijkt het wachtwoord in hun gelederen thans algemeen te zjjn: tegen terugkeer van de koning stemmen. Zelfs de liberale partij te Antwerpen, die tot nu toe doorging voor een der meest koningsgezinde af delingen der liberalen, heeft deze da gen met vrijwel algemene stemmen be sloten „neen" te stemmen. TUSSEN 55 EN 66 Zoals bekend zal de uitslag van de volksraadpleging niet onmiddellijk be slissen over al dan niet terugkeren van de koning naar België, doch slechts als aanwijzing dienen voor het parlement, dat uiteindelijk een beslis sing zal nemen. Er zal geen probleem meer bestaan wanneer de koning min der dan 55 der stemmen heeft be haald. Zoals hijzelf verklaarde zal hij in dat geval aftreden. Ook indien de aanhangers van de köning 66 dei- bevolking blijkt uit te maken zal het koningsvraagstuk als opgelost kunnen worden beschouwd. De koning zou dan naar België kunnen terugkeren, aangezien de socialisten hebben ver klaard zich bij een dergelijke meer derheid zonder discussie te zullen neerleggen. Moeilijkheden zullen echter ontstaan indien en dit is het meest waarschijnlijke het aantal ja-stem men tussen de 55 en 66 procent zal zijn. Niemand weet, wat er gebeuren zal indien de koning b.v. 57 der stemmen in het gehele land op zich verenigt en wanneer blijkt, dat er een anti-meerderheid bestaat in Wallonië. Ongetwijfeld zou dan een onrustige tijd voor België aanbreken. Een late blindedarmontsteking. De oudste inwoner van Hil versum is Opa van Leeuwen. Hij is 101 jaar en hij voelde zich tot voor kort nog even fit als vijftig jaar geleden. De laatste tijd ging het echter wat min der met hem. want hij raakte een beetje aan de sukkel. De dokter werd er bij gehaald en deze stelde al vlug de diagnose: blinde darm-ontsteking. Het beste zou daarom zijn, dat Opa geopereerd werd. Nu had de 101-jarige nog nooit in een zie kenhuis gelegen, maar dat vond hij niet erg. Dus ging Opa naar het ziekenhuis, waar de ontsto ken blindedarm vlot werd ver wijderd. De oudste inwoner van Hilversum is nu weer aan de beterende hand en zal zich weldra weer even fit voelen als voorheen. kopstuk voor zijn rechters is versche nen, kan men moeilijk groot nieuws noemen. Overigens heeft de berech ting der vroegere „leiders" wel zeer lang geduurd. Van Geelkerken zal er niet ondankbaar voor zijn. Het redt hem zijn hoofd. En dat Gerben Wagenaar uit onze Tweede Kamer is verwijderd, wie zal er zich over verwonderen? Een van onze bolsjewistische profeten moest het vandaag of morgen vel zo bont maken, dat ingrijpen noodzakelijk werd In de komende week zal de belang stelling voor het proces Louwers te Praag zonder twijfel zeer groot zijn. Mogelijk zal Labour toch nationalisatie doorzetten. De Britse Labour-regering zal niet „inbinden" ten aanzien van de om streden nationalisatie van de ijzer- en staalindustrie, zo verneemt Reuter uit gezaghebbende bron. Het kabinet heeft zijn goedkeuring gehecht aan de tekst van de troon rede. die Maandag a.s. bij de opening van het parlement zal worden uitge sproken. Truman wil de mijnen doen vorderen. President Truman zal het Congres toestemming verzoeken om de Ameri kaanse vetkoolmijnen. waarin nu reeds gedurende bijna vier weken in het geheel niet meer is gewerkt, door de staat te doen vorderen. Congresle den hadden tevoren de president op nieuw met aandrang verzocht de vet koolmijnen te vorderen, nu vele Ame rikaanse steden ernstig van het gebrek aan brandstof hebben te lijden en de werkloosheid, tengevolge van de sta king. steeds toeneemt. Senator Tom Conally, voorzitter van de commissie voor buitenlandse aangelegen heden ls het eens met Trumans „niet- naar-Moskou"-beleld. Handgemeen in het Franse parlement. Vrijdag zijn in de Franse Nationale Vergadering communistische en niet- communisticlie afgevaardigden slaags geraakt. De vergadering moest als ge volg hiervan, tijdelijk worden onder broken. Dc wanordelijkheden begonnen, toen communistische afgevaardigden poog den de behandeling van een door de regering ingediend wetsontwerp, dat voorziet in maatregelen tegen daden van sabotage, te vertragen. Twee communisten trachtten zich 'een weg naar het spreekgestoelte te banen, om een tegenvoorstel nader toe te lichten. De voorzitter weigerde hen echter het woord te verlenen. Er ontstond toen een handgemeen. Twee Republkeinse afgevaardigden moesten in het vertrek van het Franse parlementsgebouw, dat is ingericht voor het verlenen van eerste hulp, worden behandeld, voor in het strijd gewoel opgelopen builen en schram men. Dr. Hjalmar Schacht heeft ontkend, dat hem een positie in Indonesië is aan geboden. Nederlandse regering protesteert in Praag. De Nederlandse regering heeft Vrijdagmiddag bij de gezant van Tsjecho.Slowakije ln Den Haag een protest uitgebracht tegen 't feit, dat tot de openbare rechtszitting, welke op het ogenblik te Praag wordt ge- houden tegen de Nederlandse onder- daan de heer J. Louwers, geen tolk ls toegelaten ter beschikking van de Nederlandse vertegenwoordiger te Praag. De Nederlandse regering is van me ning. dat door deze weigering geweld is aangedaan aan de openbaarheid van genoemd proces. Voorts protesteerde de Nederlandse regering bij deze gelegenheid weder om tegen het feit dat de Nederlandse vertegenwoordiger te Praag niet in de gelegenheid is geweest om contact op te nemen met de heer Louwers sedert diens arrestatie op 14 December 34.. waardoor de beklaagde niet in staat is geweest om zich van te voren van de gewenste rechtskundige bijstand te verzekeren. Aan de Nederlandse tijdelijk zaak gelastigde te Praag, de heer J. van der Gaag, werd opdracht gegeven een sooxTgelijk protest in te dienen bij 't ministerie van Buitenlandse Zaken te Praag. Circa 60 ra.t.s.-ers van de lichting 1944. die vorig jaar bij de dienst der genie in werkelijke dienst zijn geroepen, zullen door m t.s.-ers van jongere lich tingen vervangen worden cn met ingang van 13 Maart a.s. met groot verlof wor den gezonden. Extra toewijzingen moeten te realiseren zijn. Nadat een spec! financieringsregel Ing voor de bouw van woningwet woningen niet een verminderde rijksbijdrage tot stand is gekomen, zUn thans voor deze sector maatregelen genomen, die een ongestoord ver. loop van de bouwactiviteit en het handhaven van een behoorlijk woning, peil moeten waarborgen, zo vernamen we van het ministerie van weder, opbouw en volkshuisvesting. Voor de uitvoering van de goedkope woningbouw plannen zijn voorlopig 6 h 7000 woningen beschikbaar. Om een richtlijn aan dc hoofdlngenleure- directeurcn te geven is uitgegaan van een aantal te financieren woningen, dat plm. 20% van de provinciale volumina bedraagt. Dit gelimiteerde aantal woningen stelt weliswaar een grens aan de mo gelijkheid om in deze sector te bou wen. maar schept tevens de zekerheid dat de te verstrekken extra-toewijzin gen in het kader van het bouwplan 1950 te realiseren zijn. Door vaststel ling van het aantal op voorlopig 6 a 7000 is er tegen gewaakt, dat het wo- ningbouw-programma geheel door kruist wordt. De verdeling over de provincies moet voorkomen, dat de onderlinge verhoudingen te zeer wor den verstoord en houdt dus rekening met de grondslagen die bij de verde ling van het normale woningcontin gent hebben gegolden. Bij de bepaling in welke gemeen ten met de bouw begonnen kan wor den, zal overleg worden gepleegd met de colleges van Gedeputeerde Staten. Het zal dus voorkomen, dat Minister Lieftinck moest een kleine concessie doen. Minister Lieftinck heeft in de Tweede Kamer zoveel bezwaren moeten aanhoren tegen zijn voorstel om de benzine-belasting met 6 cent per Uter te verhogen, dat hij water in de wijn heeft moeten doen. Niet veel echter. De verhoging van de benzine-prys gaat door, alleen zal de mi nister het betreffende wetsontwerp niet in werking doen treden voor an dere belastingontwerpen zijn behandeld, die een verlaging van de lasten voor het bedrijfsleven betekenen. De heer Lukas van de K. V. P. had by de replieken zijn stem afhan kelijk gesteld van deze concessie. Hrj kon de verhoging van de benzine belasting moeilijk aanvaarden, indien ontwerpen, die ermee samenhangen niet een gelijkwaardige verlichting voor het bedrijfsleven zouden bren gen. De minister kon deze opmer king niet negeren, daar zonder de medewerking van de K. V. P.-leden hij in de Kamer een nederlaag zou moeten slikken. Op die van de P. v. d. A. na, hadden immers alle frac ties zich tegen ongewyzigde aan vaarding van het ontwerp gekant. De heer Weiter betoogde zelfs, dat de minister eigenlijk het advies geeft, weer naar de trekschuit terug te gaan. Komt deze minister nu uit een progressieve partij? was zijn vraag. Minister Lieftinck zeide natuur lijk in zyn antwoord het zo niet be doeld te hebben. Naar zyn mening kon meer gebruik worden gemaakt van het vervoer te water, het is al spoedig voordeliger dan het wegver voer. Hy toonde zich bereid nog even te wachten met de verhoging van de benzine-belasting en zeide in dat verband, dat de ermee samen hangende ontwerpen vóór 1 Mei in behandeling zullen komen. De minister ontsnapte ternauwer nood aan een kleine nederlaag by de stemming over een amendement Van de Wetering. Dit amendement beoogt de verhoging van de belas ting voor dieselauto's met 200 'i niet toe te passen, om het gebruik van dieselauto's te stimuleren. De stemmen staakten (3030, te gen de P. v. d. A. 'en een deel der K.V.P.), zodat het amendement op de eerstkomende vergadering op nieuw in stemming zal komen. Dat zal op 15 Maart zyn. Met ingang van 1 Maart zijn de prij zen voor bruinkoolbriketten verlaagd met één gulden per ton. is het 360 jaar geleden, dat Breda werd ingenomen zo als het verhaal wil met be hulp van een turfschip. EN MORGEN wordt mevrouw Rachel Steyn- Fraser (de weduwe van de laatste president van Oranje Vrijstaat), die Zuid Afrika ver tegenwoordigde bij de inhuldi ging van Koningin Juliana, 85 jaar. Thans voorgestelde tarief zou f 300.000 per jaar opbrengen. De minister van Verkeer en Wate rstaat heeft in zyn antwoord op het voorlopig verslag van de Eerste Kamer uitvoerig aandacht geschonken aan de kwestie van de vrije veren over de Wester Schelde. Aanvankelijk wilde de minister een tarief invoeren, dat circa 800.000 zou opleveren en waarby ook voor personen, en rijwielvervoer een matig veergeld zou worden geheven. Het thans voorgestelde tarief, dat alleen op voertuigen betrekking heeft, zal per jaar circa 800.000 oplevere n. Daar de heffing over 1950 niet meer over een vol jaar kan geschieden, moet dit jaar op een lagere opbrengst worden gerekend. Geschat wordt, dat per jaar op de drie veren voor circa 320.000 voertui gen veergeld betaald moet worden. Ook de eerste klasse passagiers zul len veergeld betalen. De minister is van mening dat bij het thans voorge stelde tarief het rijk nog een zeer grote bijdrage geeft voor het vervoer over de Wester Schelde. Bij een be groot exploitatie-tekort over 1950 van 2.3 millioen en een veergeld op brengst van circa 300.000 blijft de regering circa 2 millioen gulden aan dit vervoer ten koste leggen. Door het herstel zijn de na-oorlog- se moeilijkheden in Zeeuwsch Vlaan deren verminderd en ook hierin is een grond gelegen om de aanvankelijke vrijdom te vervangen door de heffing van een buitengewoon laag tarief. ERNSTIG ONTRADEN. Wat betreft het amendement van der Feltz, dat in de Tweede Kamer werd behandeld, verklaart de minis ter, dat hij dit amendement „ernstig ontraden" heeft. Het woord „onaan nemelijk", waarmee de portefeuille kwestie wordt gesteld, heeft de minis ter niet gebruikt. De minister merkt op, dat de rege ring, indien zij in 1945 een toezegging van vrijdom voor de Westerschelde- veren heeft gedaan, toch altijd voor de uitvoering daarvan de medewer king nodig heeft van de Wetgevende Macht Behalve deze restrictie geldt nog *n tweede namelijk, dat een regering niet tot in lengte van -dagen haar op volgers en de wetgevende macht kan binden aan een toezegging. BEVOORRECHTING Indien de vrijdom niet wordt ge zien als een tijdelijke bijdrage in het herstel van het gedeeltelijk zo zwaar getroffen Zeeuwsch Vlaanderen, zou er een blijvende bevoorrechting van dit gewest tegenover andere landsde len worden geschapen en dat is niet te verantwoorden. De minister ontkent, dat de econo mische unie met België beter zou wor den gediend door vrije veren dan door tariefheffing. De bouw van een brug over de Westerschelde of een tunnel daaronder kan als practisch onuit voerbaar worden beschouwd. Boven dien zou een enkele verbinding niet in de plaats kunnen treden van de huidige drie verbindingen. TOEKOMSTIGE VERHOGING. Naar aanleiding van de vraag, wel ke waarde mag worden gehecht aan de uitlating van de minister in de Tweede Kamer, dat eventueel her stel van tarieven voor zover hem be treft niet, en wat een opvolger be treft niet spoedig, door een verhoging zal worden gevolgd, wijst de minister erop, dat hij hier voor zichzelf gespro ken heeft en opgemerkt heeft, dat hoewel 'n Minister zijn opvolger nim mer kan binden, een eventueel plan van een opvolger tot verhoging van de tarieven niet ongemerkt aan de Kamer zal voorbij gaan. De minister ziet geen heil in een beroep van de Regering op het Pro. vinciaal Bestuur van Zeeland, dat zich steeds op het standpunt heeft gesteld, dat de veren vrij moeten blU- ven en anderzijds de provincie zelve in het tekort niets wil bijdragen: niet aan alle gemeenten het aantal woningen wordt toegewezen, waar voor zij plannen hebben ingediend. Aangezien de (verlaagde) bouwprijs in sommige gevallen nauw verband houdt met hqt aantal woningen, dat 'n plan omvat, 'zal in zulke gevallen de mogelijkheid worden overwogen de uitvoering van dergelijke plannen b.v. over twee jaren te verdelen. NIET ALLES EVEN REËEL Een eerste vluchtige beoordeling heeft reeds uitgewezen, dat lang niet alle ingediende plannen reëel zyn. Uit sommige plannen blijkt, dat men een onredelijk groot aantal woningen buiten het toegewezen bouwvolume wil bouwen. Soms is de woninginhoud te hoog of de exploitatie-opzet on deugdelijk, terwijl voorts plannen werden aangetroffen, die kwalitatief onvoldoende zijn. De directies van de wederopbouw in de verschillende pro vincies, die de plannen in eerste in stantie zullen beoordelen, hebben daarom richtlijnen ontvangen ten aan zien van de technische eisen. Uiteraard zal aan de meest doel treffende plannen voorkeur worden gegeven. Dit betekent, dat de urgen tie van de bouw in de desbetreffende gemeente niet de enige maatstaf is bij de beoordeling. Het gaat in de aller eerste plaats om de plannen en de mogelijkheden tot kostenverlaging, die daarmede bereikt kunnen worden. BEN IK HET? Mattheiis 26:22b, 25b. Verschrikkelijk: blijft altijd de ge schiedenis van Judas, de verrader. Hoe is het mogelijk dat deze xipostel verrader kon worden? Onverklaar baar. Dit moet voor Jezus een onbe schrijflijk lijden veroorzaakt hebben, en het is feitelijk onbegrijpelijk dat de Heer, Judas zo lang naast zich ge duld heeft. Hij toont hierin grote barmhartigheid. Zo komt de laatste avond van Zijn leven. En die avond zegt Christus dat één van Zijn discipelen Hem verraden zal', Als de discipelen dat horen, worden ze zeer bedroefd. Eén voor één vragen ze beangst: „Ben ik 't Here?" Misschien zijn ze zelf die verrader. Daarop geeft Jezus dit antwoord: Die de hand met Mij in de schotel in doopt, die zal Mij verraden. Dit is voor Judas de laatste kans tot berouw. Nu zal 't duidelijk worden dat de Heer de verrader door heeft. Maar Ju das in zijn hoogmoed wil zich niet bloot geven. Hij wil een vroom mens lijken, en zegt: „Ben ik 't, Rabbi?'' daar bedoelt hij mee: ik ben 't natuur lijk niet! Twee zelfde vragen, maar wat een verschil van inhoud. Als de discipe len het vragen blijkt hun angst. Zij worden getroost. Als Judas het vraagt wil hij met bravour en vrome schijn zijn kwaad verbergenDit wordt zijn ondergang. Verschrikkelijk is dit, vooral omdat wij ook vol zitten met bravour en vro me schijn. Als we onszelf goed kennen, consta teren wij onze tweeslachtigheidvan buiten, degene die meebelijdt, of „er nog aan doet", van binnen, het ver raad aan Christus. Dichtbij ligt voor ons de verzoeking: ik ben 't natuurlijk niet, ik ben de gene die ik moest zijn, en ik heb de macht over Zijn leven. Maar vlak by ligt ook de vraag: Ben ik het. Here? Een angstige vraag, maar waar in Christus als Heer bele den wordt, Wiens Heerschappij xouve- rein is. Daarom bidden wij vurig om be waard te mogen blijven voor het ver raad: voor een dubbel leven, waarin we ons op de vlakte houden. Christus teil ons voor 100%, met li chaam en ziel, in ons gehele bestaan, ons denken, toillen en handelen. Christus Heerschappij is totalitair en het wordt hoog tijd dat wij allen voor Hem buigen, en Hem erkennen als onze Heer en Heiland. Rilland. C. d. Engelse ENKELE OPKLAREN"GEN Geldig tot Zaterdagavond. Aanvankelijk zwaar bewolkt met hier en daar een buitje. Later enkele opklaringen. Meest matige wind tus sen Zuidwest en West. Ongeveer de zelfde temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1