PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Indo-China: een tweede Griekenland BILT Amerikaanse diplomaten in Bangkok voor een moeilijk probleem Truman: Stalin zal naar Washington moeten komen Vandaag ILLEGAAL WERKER ERKENDE THANS RUITERLIJK ZIJN FOUT STADHUIS TE ZIERIKZEE BESTAAT 400 JAAR Paul Hoffman doet nieuwe suggesties Indonesische zeelui dobberden 12 dagen op een vlot DE VOORSPELT 192e Jaargang - No. 41 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. a den Boer. Adj VV de Pagter Hoofdred.: G. Baliintljn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt, ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week: f 3.90 p. kw.; £r. p. p. 1 4.15 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 17 Februari '50 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 2JW. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 1.iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur VUssingen Walstr 5860. tel, 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2358); M'burg Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 <t>g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 1 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160, tel. 26 „Daden gevraagd", zei de Siamese premier. De conferentie te Bangkok van Amerikaanse diplomaten, die in Zuid- Oost-Azië werkzaam zijn, heeft geen geheel en al bevredigend resultaat opgeleverd. De diplomaten hebben middelen overwogen om 't opdringen de communisme in Azië tot staan te brengen, en zagen zich daarbij voor grote moeilijkheden geplaatst. Indo-China was volgens Reuters corres pondent het hoofdthema van de besprekingen. De ontwikkeling daar wordt als een belangrijk ,,proefgeval" beschouwd voor de gehele Ame rikaanse politiek in Azië. Zoals beknd zijn de drie Indochi- nese staten Laos, Cambodsja en Vietnam, die van de Fransen een nog beperkte mate van onafhankelijk heid hebben verkregen, door Wash ington erkend. Als tegenzet heeft Moskou- het half-communistische te- genregiem van dr. Ho Tsji Minh er kend. De diplomaten, die vergaderden onder leiding van dr. Jessup, kwa men tot de conclusie, dat voor Ame rika twee wegen open staan. Ie. De Amerikaanse steun aan In do-China beperken tot diplomatieke en het zenden van wapens aan Frankrijk. - In dat geval zouden de nieuwe Indochinese staten waarschijnlijk snel onder de voet worden gelopen door communistische strijdkrachten, die geïnspireerd worden vanuit Moskou. 2e. Amerikaanse wapens en solda ten zenden naar Indo-China en eco nomisch hulp verlenen (zoals in Griekenland). Op die manier zouden de Franse De deur open voor onderhapdelingen. Amerika laat steeds de deur open voor vredesonderhandelingen. Een volgende conferentie met maarschalk Stalin zal echter in Washington moe ten worden gehouden. Aldus verklaarde president Truman Donderdagmiddag op een persconfe rentie, waai* verslaggevers hem met vragen bestookten. Truman weigerde elk commentaar op Churchills voorstel tot een nieuwe bespreking met Stalin. Hij achtte de tijd niet gekomen om een speciale missie naar Moskou te zenden in de geest van de missie onder opperrech ter Vinson, die hij in 1948 had over wogen. Er vielen scherpe woorden, toen de correspondenten Truman kapittelden over het exclusieve interview, dat hij aan de New York Times had toege staan. Zij achtten het onjuist, dat de president belangrijke verklaringen over het regeringsbeleid aan één kant meedeelde inplaats van aan de corres pondenten bij het Witte Huis geza menlijk. Hierop antwoordde Truman enigszins geërgerd, dat de president vrij was te handelen, zoals hem dat goed dacht. De Britse communistenleider Pollett noemde gisteren Churchills voorstel „een dolkstoot in de rug" voor pre mier Attlee. legers in Indo-China weerstand kun nen bieden aan de druk. Het be zwaar hiervan is, dat de Ver. Sta ten rechtstreeks partij zouden wor den in een Aziatisch conflict en in contact zouden komen met commu nistische strijdkrachten. Naar verluidt slaagden de diplo maten er vooralsnog niet in een doelmatig compromis tussen beide uiterste mogelijkheden te vinden. De houding van Siam wordt ver der als symptomatisch gezien. De minister-president van dit land heeft kort geleden aan zyn kabinet voor gesteld Vietnam, Laos en Cambods ja te erkennen. Hij kon echter de meerderheid van zijn ministers niet mee krijgen. Toen daarop de Siame se premier de Britse en Amerikaan se vertegenwoordigers in kennis stel de van het kabinetsbesluit om de nieuwe Indochinese regering niet te erkennen en dus voorlopig een af wachtende houding aan te nemen, voegde hij er aan toe: „De dag, waarop wij kunnen con stateren dat de morele steun en me delevende belangstelling van de Wes terse mogendheden jegens de onaf hankelijke Aziatische regeringen in daden tot uitdrukking komt, zal te vens de dag zijn waai'op wij de kan sen op het voortbestaan van onze landen in de waagschaal zullen stel len door het erkennen van regerin gen, die door het Westen op touw zijn gezet." Deze zin heeft de diplomaten te denken gegeven. De kern ei-van is: samenwerken met het Westen? Best. Maar dan zal het Westen ons ook moeten beschermen tegen een even tuele communistische aanval, die daarvan het gevolg zal zijn. Volgens sommige insiders zal het op den duur moeten komen tot een alliantie in Azië naar het voorbeeld van het Atlantisch Pact. Ontploffing in chemische fabriek eist 11 doden. In de chemische fabriek van Dow te Midland (Michigan) zijn door een ontploffing acht arbeiders om het le ven gekomen. Drie arbeiders worden vermist. 13 werden ernstig, 12 licht gewond. In de omtrek werden ruiten vernield en in de gehele stad trilden de huizen op hun grondvesten door de ontploffing. Een rode vuurbol schoot de lucht in. In het gebouw bevonden zich 40 arbeiders, die reparatiewerk zaamheden verrichtten aan buizen, die bij het kleuren van latex worden ge bruikt. Dr. Hirschfeld verzocht om vrijlating van militairen. Te Djakarta verluidt, dat dr. Hirsch feld heeft verzocht om vrijlating van verscheidene Nederlandse militairen, die door Indonesische strijdkrachten in Djakarta en Bandoeng gearresteerd werden. Men meent, dat de soldaten betrokken waren bij de opstand van Westerling. In Nederlandse kringen is medegedeeld, dat ongeveer 17 mili tairen van de Nederlandse strijdkrach ten, van wie 5 Europeanen, werden vastgehouden. Franse regering neeml maatregelen tegen sabotage. Franse militairen staan klaar om de arbeiders in alle belangrijke havens te vervangen, indien zij weigeren schepen met wapens uit Amerika te lossen. Het ministerie van Binnenland se Zaken heeft besloten op te treden tegen de communistische „vredsactie" tegen het Atlantisch Pact en de oorlog in Indo-China. is het zestien jaar geleden, dat Koning Albert I van Bel gië door een ongeval om het leven kwam; ....herdenkt de Nederlandse actrice Marie F aassen („Knier, tje") haar zestigjarig toneelju bileum. vs Felle reactie op het proces tegen Hedier. Onder luide uitroepen van afkeu ring van de zijde der regeringsbanken heeft de sociaal-democratische afge vaardigde Erich Ollenhauer in de Westduitse Bondsdag de bestraffing geëist van de „schuldige rechter", die Wolfgang Hedier, voormalig lid van de „Duitse Partij" in de Bondsdag heeft vrijgesproken. Te Kiel protesteerden 6000 personen tegen de vrijspraak van Hedier. Een dergelijke demonstratie te Neumün- ster. waar het proces werd gehouden, werd door Hedlers aanhangers, die de sprekers uitjouwden, verstoord. Juridisch knap betoog van verdediger. Voor de Rotterdamse rechtbank is mee te nemen en hem bij de juridi- Donderdag: de behandeling voortge zet tegen de 41-jarige J. P. S., een verdienstelijk oud-illegaal, die ech ter niet de verleiding had kunnen weerstaan bedragen van 45.000 en 30.000 te verduisteren, bedragen, die feitelijk aan de verzetsorganisa/- tie toebehoorden. Bij de eerste behandeling, een week sche betogen aanwezig te laten zijn." De pleiter ontwikkelde vervolgens in zijn rede drie hoofdpunten: het geld was afkomstig van zwarthan delaren en eigenlijk eigendom van niemand zodat juridisch moeilijk van verduistering kon worden gespro ken, verdachte heeft veel en belang- geleden, was tegen S. een gevange-1 rijk illegaal werk gedaan en de over- nisstraf van een jaar met aftrek geëist, waarvan 6 maanden voor waardelijk. By het begin van de tweede zit ting legde de verdachte een korte verklaring af. Hij zei een grove fout, gemaakt tijdens de eerste behandeling, te wil len herstellen. Hy bekende daarom alsnog onvoorwaardelijk het hem ten laste gelegde. Daarna was het woord aan de raadsman. Hij zeide ook verwonderd te zijn geweest over de houding van zijn cliënt bij de eerste behandeling. De verklaring is waarschijnlijk, dat de verdachte besprekingen had bij gewoond, die hij, de raadsman, met andere advocaten had gehad. Zijn cliënt had toen in juridische beto gen een middel gezien om tot vrij spraak te komen en zich daaraan vastgeklampt. Verder had zijn cliënt angst ge had om te bekennen, om de men sen, waarmee hij'in de oorlog had samengewei'kt, niet in moeilijkheden te brengen. Zijn bekentenis voor de rechter-commissaris noemde de ver dediger een gave en ruiterlijke be kentenis. „Ik heb de fout gemaakt de man gang van het „gangsterdom" tijdens de bezetting naar een normale maat schappij was wel zeer moeilijk. Kan verdachte veroordeeld wor den naar de thans geldende rechts normen. HET M. G. DAN? Ook bij het M. G. zijn fouten ge maakt, aldus pleiter. Deze mensen zijn. echter niet vervolgd, zodat het een schandaal is dat deze man wel vervolgd wordt. Wanneer verdachte by het M. G. was gegaan, wat hem gevraagd is, dan had hy hier nu niet terecht gestaan. Hij vroeg zich af of hier soms sprake van klassejustitie was? Hij vroeg de rechtbank uiter ste clementie. De officier van justitie, mr. dr. W. S. van Oosten vroeg zich in zijn re pliek af of er hier inderdaad sprake is van „niemandsgeld". Er was ook geld bij van R.K. geestelijken, dit kan men dan toch geen geld van zwarte handelaren noemen. Gesteld, dat het „niemandsgeld" was, dan had het overgedragen moe ten worden aan het Beheersinsti tuut. Hij achtte defeiten bewezen. De president, mr. van Vollenhove achtte een vervolging juist, al had hij gehoopt, dat de zaak niet voor de rechtbank zou komen. Van de bouw weinig meer bekend. Bezoekers van Zierikzee zijn soms verwonderd, wanneer ze van verre de fraaie stadhuistoren hebben gezien en dan by het naderen van het stadhuis tot de ontdekking komen, dat dit fraaie bouwwerk geheel ingebouwd staat aan de niet al te brede Meelstraat. Het Zierikzeese stadhuis met zijn fraaie toren is thans vier eeuwen oud. Helaas z\jn de documenten, die op de bouw betrekking hebben, vrywel vol ledig verloren gegaan, maar men neemt aan dat een lid van het beroemde Vlaamse bouwmeestersgeslacht Keldermans het ontwerp heeft gemaakt. Het moet wel een zeer kundig man geweest zijn, die dit stadhuis ont wierp, want het past merkwaardig goed in het straatbeeld. Het stadhuis te Zierikzee. Vrij in de keuze van het terrein is hij niet geweest, want hij moest bou wen op de plek, waar al van ouds het stedelijk bestuur gevestigd was. DE PLAATS Bekend is, dat in 1454 aan de Meelstraat het Vleeshuis stond, dat waarschijnlijk in 1248 door Graat Willem was verkocht. Dat Vleeshuis grensde aan een stenen huis. toebe horend aan Poppe, welk huis aange kocht werd om late'r bouwter rein voor het nieuwe stadhuis te krijgen. Ook een huis, dat aan Willem van Haamstede behoorde werd in 1453 aangekocht. Aangenomen mag worden, dat in een perceel naast het Vleeshuis toen reeds het stedelijk bestuur gehuisvest was. We weten, dat in 1472 de Wees kamer daar haar zetel had en dat in 1510 iemand door de schepenen werd gevonnist en daarbij opdracht kreeg een „gebakken glas" vermeldende de misdaad, te geven voor het stadhuis. UITSTEL Het liep met de nieuwbouw van het stadhuis niet voorspoedig. Toen men de aangrenzende panden in handen had, braken allerlei rampspoeden los over Zierikzee. Eerst omstreeks de helft van de zestiende eeuw kwam men er toe de plannen opnieuw in be handeling te nemen. Het stadhuis werd toen gebouwd zoals wij het nu van de straatzyde kennen, maar het zag er wat de de tails betreft wel anders uit. Men heeft namelijk in 1775 de zandstenen kruis kozijnen, die de omlijsting vormden van de glas-in-lood-ramen, uitgebro ken en schuiframen aangebracht, waarin tenslotte grote ruiten wer den aangebracht. Het uiterlijk van het gebouw is daardoor wel heel sterk veranderd. DE ACHTERZIJDE Aan de achterzijde van het stad huis is in later jaren een gedeelte by- gebouwd. Wie thans de gang van het Stad huis binnengaat, ziet verre voor het eind van de gang de resten van een oude buitenpoort met tudorboog, waar in de posten nog het hangwerk aanwezig is waaraan eens de bui tendeuren draaiden. Was dit nu de voorzijde, want zy zag uit op het plein, dat achter het Stadhuis was gelegen en te bereiken was door het poortje op de Melkmarkt. Op dit plein, aan de Noordzyde van het Stadhuis is later, maar volgens de bouwkundige aanwijzingen toch vrij spoedig het trappenhuis gebouwd, waarmee men thans nog de boven verdiepingen bereikt. Het oudste gedeelte van de bene denverdieping is mogelijk wel altijd als woonruimte gebezigd want reeds in 1599 vinden we vermeld, dat de „Kna- pe" van Thesaurieren (een bode) moest wonen onder het Stadhuis, ter wijl het Oostelijke gedeelte reeds vroeg werd gebruikt door de dienst doende Schutters. Vernieuwingen aan de voorzijde van de ingang en aan de Vleeshal vallen op door de uitvoering in hard steen. een modegril uit de 18de eeuw. Men heeft destijds ook de raadzaal, trouwzaal, secretaris- en bodekamer verfraaid naar de smaak van die da gen. Niet omdat de stad Zierikzee toen zo welvarend was, maar omdat men 'n beetje verlegen zat met 't grote legaat, dat Pieter Mogge aan Zierik zee had vermaakt voor het stichten van een hogeschool. Van die stichting kon niets komen omdat de Staten en de Leidse Hogeschopl tegenwerkten. Men heeft toen een deel van Pieter Mogge's kapitaal gebruikt voor het opknappen van het stadhuis. Voor men echter tot bovengenoemde veranderingen kwam. hadden aan de achterzijde van het Stadhuis wel uit breidingen plaats gehad. Men had in 1660 een Oostelijke vleu gel aangebouwd als ,,'s Landskamer" ten behoeve van het Waterschap Schouwen, dat toen nauwer aan de ge meente was verbonden, daar de Bur gemeester opperdijkgraaf was. Ook had men de gang doorgetrok ken tot voorbij de traptoren om la ter aan de andere zijde, langs de Vleeshal nog een woning te maken, waardoor het plein achter het Stad huis geheel was komen te vervallen, behalve de dan nu nog bestaande bin nenplaats. Hiermede verviel ook de toegang tot het Stedehuis van de Melkmarkt en doet het poortje aldaar geen ande re dienst meer dan als Staclsbrandpad. Zo is dan na ruim vier eeuwen dit gebouw geworden, wat het thans is. Uitbreiding is niet meer mogelijk. Zou de gemeente-administratie toenemen dan zullen er afdelingen in andere ge bouwen ondergebracht moeten wor den. In een maand tijd kan er veel gebeuren. Wie zo ongeveer een maand ge leden langs de Iïsel bij Deventer wandelde, en deze wandeling op het ogenblik zou herhalen, zou deze rivier nauwelykg herkennen. Het verschil In waterstand is liefst 2.60 meter. Deze foto's tonen L" de.IJsel bij de lage waterstand van een paar weken geleden, en de IJsel zoals hij thans is. Om Europa uit de handen van Moskou te houden. De administrateur van de Mar- shalhulp, Paul Hoffman, heeft Don derdagavond in een rede in de Co lumbia-University een drieledig pro gram ontvouwd „om de uitputting en fantastische ellende van een nieu we oorlog te voorkomen". Hoffman drong aan op: le voort durende verstecking van de banden der V.S. met alle vrije landey, door middel van projecten als het plan- Marshall, om een bolwerk te schep pen tegen agressie; 2e bespoediging van de unificatie der Europese lan den om te komen tot economische stabiliteit en als waarborg tegen oorlog; 3e uitbreiding van overzeese beleggingen door Amerikaanse par ticuliere belangen en aanvaarding door deze kringen van een veel rui mere invoer uit het buitenland. Hoffman is van mening, dat een oorlog afgewend en de „plannen van het Kremlin voor de verovering van de gehele wereld" verydeld kunnen worden, indien een dergelijke ge dragslijn zou worden gevolgd en de V.S. sterk en welvarend blijven. Vol gens Hoffman zyn reusachtige vor deringen gemaakt om Europa uit handen van de communisten te hou den. Twaalf Indonesiërs, die drie dagen lang in de door haaien onveilig gemaakte Ja- vazee hadden rondgedobberd, zijn aan boord van de Noorse tanker „Elise" in Fremantle (Australië) aangekomen. Hun zeilboot vervoerde een lading timmer hout van Sumatra naar Djakarta, doch werd bij het binnenvaren van Straat Soenda verzwolgen. De bemanning dreef drie dagen op een lang smal geïmprovi seerd vlot, waaraan men zich had vastge bonden om minder gevaar te lopen weg gespoeld te worden. De Indonesiërs had den voedsel noch water. Gedurende, de laatste uren op het vlot dronken zij zee water. De kuikens, die zij bö zich had- den, stierven de tweede dag. doch wel konden zij hun kat redden door deze in kleren te wikkelen. De bemanning dankt haar redding aan een Chinees aan boord van de tanker, die zwak geroep om hulp hoorde. Lesvliegtuig op Java verongelukt. Donderdagochtend is door onbekende oorzaak een Harvard-lesvliegtuig van de militaire luchtvaart in de nabijheid van het vliegveld Kalidjati, bij Soebang, neef gestoi-t. De beide inzittenden, omtren' wier identiteit nog geen inlichtingen v. .- ren te verkrijgen, werden gedood. Portugese klachten over Nederlandse scheepsbouw KAMERLID BROXGERSMA STELT VRAGEN. Het Eerste Kamerlid Brongersma (A.R.) heeft in vragen aan de minis ters Schokking en van den Brink de aandacht gevestigd op een actie, wel ke op het ogenblik in Portugal wordt ontketend tegen Nederlandse scheeps werven. In het Portugese parlement is nl. gesuggereerd, dat in Nederland schepen voor Portugal zouden zijn af geleverd. die afwijkingen en techni sche constructiefouten vertoonden. Enige van deze schepen zouden zelfs niet mogen uitvaren. In de kringen van de Portugese reders zou hierover ernstige ontstemming heersen en men wil zelfs 'n perscampagne tegen de Nederlandse scheepswerven ontkete nen. Het Kamerlid vi-aagt nu een gron dig onderzoek naar de juistheid van de beschuldigingen in te stellen en nauwlettend toe te zien, dat de uitste kende naam, waarop de Nederlandse scheepsbouw in het buitenland kan bogen, niet door het optreden van en kele minder deskundige of betrouw bare ondernemers wordt geschaad. Mr. Blom thans benoemd tot staatssecretaris. VOOR INDONESIË. Bij K.B. is mr. N. S. Blom benoemd tot staatssecretaris van buitenlandse zaken. Hij zal speciaal belast worden met Indonesische zaken. Mr. Blom is reeds door H.M. de Koningin ter be ëdiging ontvangen. De Prins in Rlo. Prins Bernhard, die Woensdag te Rio de Janeiro aankwam, heeft Don derdag met de Braziliaanse president Dutra de lunch gebruikt in diens zo merverblijf Petropolis op de heuvels boven Rio. Prins Bernhard overhan digde de president het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ontving het Grootkruis van de Zuide lijke Kruis-Orde, de hoogste Brazi liaanse onderscheiding. Tevoren had de Prins een krans gelegd bij het mo nument van Hertog Caxias, oprichter van het Braziliaanse leger. Na"zyn te rugkeer van Petropolis woonde de Prins een ontvangst van de Neder landse kolonie op de legatie bij. VOORJAARSTEMPERATUREN. Zwaar bewolkt met plaatselijke op- 'r.ringen. Droog weer. Matige tot '-tracjitige wind tussen Zuid-West en Zuid. Zeer zacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1