PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Verdienstelijk illegaal beging na bevrijding misstap De BILT Een som van j 75.000 verduisterd BELGISCH URANIUMERTS IS GOEDKOOP VOOR AMERIKA COMMANDANT VAN TRUCULENT SCHULDIG BEVONDEN SEIZOEN-WERKLOOSHEID IS EEN NORMAAL VERSCHIJNSEL VOORSPELT; 192e Jaargang - No. 35 Directie F van de velde en F. B den Boer AdJ W de Pagter. ABONNEMENTSPRIJS 32 et per week; f 3.90 p kw.; fi p p. i 4.15 oer kw l.osse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 10 Febr. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Viisslngen Walstr 5& €0 tel 2355 4 lijnen (bgg. 2358); M'burg Londense Kaai 29 tel. 2077 en 2924 Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 tbg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierlkzee: N. Bogardstr. C 160, tel. 26 De eis luidde één jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Donderdagmiddag is voor de Rotterdamse rechtbank een opzienbarend proces begonnen tegen één der bekendste Rotterdamse oud-illegalen, de 41-jarige J. P. S., alias „Bram". Hy wordt ervan verdacht bedragen van resp. 45.000 en 30.000 te hebben verduisterd. De Officier van Justitie eiste ondermeer een gevangenisstraf van één jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Reeds lang waren er geruchten in heeft verdachte een auto van tien omloop, dat zowel S. als de al even mille gekocht, een bontjas van 7000 bekende illegale figuur „José" (T. E.) en voorts aan diverse mensen giften handelingen verichtten, die de toets gedaan, 'n Bedrag van 26.000 werd der critiek niet konden dooorstaan. nog achterhaald; dit geld was door De Justitie heeft lang geaarzeld of S. vrijwillig teruggeven. De volgende zij tegen deze twee figuren, die zich j getuige, accountant bij het ministerie ongetwijfeld grote verdiensten hadden van Ooi-log, zeide, dat'verdachte door verworven in de illegaliteit en die j de verduistering ten onrechte een in- zeer gezien waren om hun heldenmoed komen van ongeveer 84.000 had ge en opofferingsgezindheid, strafrechte- noten. lijk moest optreden, maar uiteindelijk Er werden ook enige getuigen-èi-dé- kon met ingrijpen niet langer gewacht charge gehoord. De voormalige com- worden. mandant van de Rotterdamse B.S. Een nabestaande van een verzet3- noemde S. een mens met een kinder man had het Ministerie van Oorlog ïyke natuur, die na de bevrijding ver- verzocht te willen bevorderen, dat de bitterd was, omdat hem geen enkel nalatenschap van een overledene werd eerbewijs te beurt was gevallen. Een opgespoord. Bij een onderzoek stuitte oud-illegaal, die secretaris van S. was men op de figuur van S. en ontdekte geweest, verklaarde dat de L.O.-F 2 men, dat deze een groot bedrag aan j nooit met geld van het Nat. Steun- zogenaamde L.O.-gelden te eigen bate fonds had gewerkt, had aangewend. Alpen-dorp brouw. Lawine sleurde Kuis en 14 arbeiders mee. In de Franse Alpen by Bourg Poi- san heeft een lawine een huis meege sleurd, waarin 14 arbeiders vertoef den, die in een naburige steenkolen mijn werkten. Twee arbeiders wisten zich los te graven uit de massa sneeuw en rots blokken, die op het huis neerkwa men, doch de 12 anderen werden ver pletterd of verbrand. Doordat de petroleumlamp met een aantal vaten petroleum in aanraking kwam. ontstonden namelijk tot over maat van ramp grote lekkende vlam men. Onmiddellijk na het ongeval trokken reddingsploegen er op uit. die echter weinig anders konden doen dan lij ken bergen. De meeste slachtoffers waren af komstig uit het dorpje Besse, een van de hoogste en meest geïsoleerd gele gen plaatsen in de Alpen tussen Gre noble en Besancon. De 150 inwoners zijn in de rouw. Friese pinken hadden onfortuinlijke reis. De achthonderd pinken, die einde 1949 met het stoomschip „Eendracht" naar Peru zijn vervoerd, hebben een slechte reis gehad, want onderweg fonds had gewerkt, doch met geld .van zwartehandelaren en collabora- Het gaat hier om twee bedragen teurs. Er waren mensen, die S. geld ^jn er loO van gestorven. Men weet 45.000 zou S. alleen hebben verduis- 1 gaven om na de oorlog gedekt te zijn. I de oorzaak nog met. al vermoedt men terd en 60.000 samen met E. Dit jn opdracht van S. zou getuige' aan j reis nadelig heeft gewerkt. De laatste bedragzou volgens S. gedeeld ^e gevers gevraagd hebben, wat na Friese kampioenstier Leopold Jan, die zgn, hetgeen E. ook niet betwist, al leen beweert hij 't ten dienste van de illegaliteit te hebben aangewend De verduisteringen zijn begonnen aanvang 1946 en lopen tot 1948. GROTE FONDSEN S. bekleedde tijdens de bezetting 'n belangrijke functie. Hij was leider van de illegale groeperingen L.O.-F. 2 en kreeg als zodanig van diverse zijden gelden ter beschikking. Bovendien was hg hoofd van het centrale voor zieningsbureau, dat op grote schaal ondergedoken spoorwegbeambten voorzag. Ook in die functies kreeg hij belangrijke bedragen onder zich. Zo beschikte S. na de bevrijding nog over grote fondsen. Al spoedig werd besloten om de L.O.-L.K.P.- stichting centraal in de behoeften van de nabestaanden der illegaliteit te laten voorzien. Te Rotterdam was men het met dit besluit niet eens en slaagde men erin de gelden door de geldzuivering heen te slepen. Zodoende kon S. in November 1945 45.000 los krijgen en ongeveer drie maanden later opnieuw 60.000. S. heeft intussen geestelijk veel ge leden en wroeging getoond. Zijn be kentenis betekende een grote opluch ting voor hem. Voorlopig wordt nu alleen de zaak-S. behandeld. E.. die zoals bekend, ook betrokken is bij de dezer dagen gepubliceerde zaak van een inlichtingenbureau, werd niet als getuige gehoord, daar men dit onge wenst achtte. EERBIED VOOR WERK VAN S. By de aanvang van de zitting richt te de president, mr. J. van Yollenho- ve, zich tot S. met de woorden: ,,üe rechtbank weet het bijzonder verdien stelijke werk van U gedurende de be zetting te waardoren en heeft er eer bied voor. U hebt oen grote dosis moed getoond. Ook nu zult U moed nodig hebben om uw fouten te bekennen. Ik hel» met leedwezen gezien, dat U by het vooronderzoek verklaringen hebt afgelegd, waar op U later bent teruggekomen. Vandaag moet I) de zedelijke moed hebben de dingen te vertellen, zoals zy zijn." Volgens de eerste getuige, een wachtmeester van de marechaussée, Australische ambassadeur in Moskou teruggeroepen. Het Australische departement van buitenlandse zaken heeft de Aastra. llsche ambassadeur te Moskon voor besprekingen teruggeroepen. In gezaghebbende kringen is men van mening, dat deze stap zal wor den gevolgd door de sluiting van de Australische ambassade te Moskou. Ingrid Bergman gescheiden. Het eerste civiele gerechtshof te Ju arez in Mexico heeft Donderdag het huwelijk van de filmster Ingrid Berg man en de hersenspecialist dr. Lincl- strom ontbonden verklaard. Het hof verklaarde echter geen ju risdictie te hebben over hun dochter tje, Pia, en over hun vermogen. Dr. Lindstrom heeft tot Dinsdag ge legenheid om beroep aan te tekenen. Speciaal Belgisch invoerrecht op Nederlandse landbouwproducten. De economische ministeriële raad van België heeft besloten een speciaal invoer recht te heffen op sommige Nederlandse land- en tuinbouwproducten. Dit invoer recht dient ter vervanging van de uit voerrechten, die tot dusverre door Neder land op de betrokken producten worden geheven. De producten, waarop deze betrekking heeft, zijn vooral «wdere zuivelproducten. de oorlog met het geld moest gebeu ren. Het antwoord van velen luidde: „Doe er mee, wat je wilt". (vervolg op pagina 2) voor drie millioen pond sterling werd aangekocht, is in Peru ernstig ziek geworden en wordt nu door een die renarts behandeld. Het dier werd per vliegtuig vervoerd. Het station te Ylissingen, dat in de oorlog zwaar beschadigd werd, wordt afgebroken. Op dezelfde plaats zal een nieuw stationsgebouw verrijzen, dat echter kleiner zal zyn dan liet oude. Beschuldigingen communis tisch hoogleraar uit Brussel. De Belgische communistische sena. tor Libois, tevens hoogleraar in de kernenergie aan de Universiteit te Brussel, heeft Donderdag de maat- schappy, die de Uraniummynen in de Congo exploiteert, beschuldigd van knoeieryen. Prof. Libois meende, dat dc prijs, die de Amerikanen thans voor 1 kg. uraniumerts betalen. 300 francs be draagt. Volgens hem behoort deze prijs op tenminste 5000 francs te worden vastgesteld. Het erts zou. onverschil lig hoe groot het percentage uranium i is. thans steeds voor dezelfde prijs Walter Lippman. de bekende Amen- worden verkocht baanse publicist, expert op het gebied De Amerikaanse ondernemingen doen van buitenlandse politiek. I bet erts voor 5000 francs van de hand. Straf beperkt tot ernstige berisping. Luitenant Charles Bowers, de 28-jarige commandant van de En gelse onderzeeboot „Truculent", die verleden maand door een aanva ring met het Zweedse schip „Divina" in de monding van de Theems tot zinken kwam. is door een militaire rechtbank te Chatham schuldig ge vonden aan het „in gevaar brengen" van zijn schip door nalatigheid of ver zuim. De formulering „te gronde rich ten" werd een pnjuiste beschuldiging geacht. De rechtbank besloot de straf van luitenant Bowers tot een ernstige be risping te beperken. Na een beraadslaging van 80 minu ten werd deze uitspraak bekend ge maakt. Bleek. nant Bowers de gerechtszaal binnen Volgens de marinétraditie was de punt van het zwaard, dat tijdens hel proces op een tafel naast de rechters had gelegen op hem gericht als teken dat hij schuldig bevonden was. De volgende argumenten voor de uit spraak weiden aangevoerd: Toen luitenant Bowers de lichten van de ..Divina" zag, waaronder de lichten, die aangeven, dat het schip in beweging was. veranderde hij van koers. De zeevaartregels vereisten, dat de „Truculent" dezelfde koers behield; 2. Hij gaf geen geluidsignaal, dat zijn schip de koers wijzigde. Bowers had ter verdediging aangevoerd, dat hij de „Divina" veilig gepasseerd zou zijn, indien deze niet van richting veranderd was. Nauwer samenwerking R.K. en andere kerken. Naar te Vaticaanstad verluidt, ver wacht men dat de Paus deze maand een document zal uitgeven, dat de weg opent naar nauwere samenwer king tussen de Katholieke kerk en an dere Christelijke kerken. Dit docu ment zou nieuwe richtlijnen bevatten aan Katholieke bisschoppen ten aan zien van de houding, die aangenomen moet worden tegenover de samen- maar rechtop kwam luite- werking met andere Christelijke ge- erc rit» r,pi-pohts5>nal hinnpn f meenschappen in vraagstukken van sociale en morele aard. Ten Vaticane is men van menig, dat het document toestemming zal geven tot het houden van conferenties tussen Katholieke en Protestantse kerkelijke en wereldlijke autoriteiten teneinde misverstanden uit de weg te ruimen en de weg te Gouda gesn televisie- centrum. In antwoord op een verzoek van het Goudse gemeentebestuur om Gou da in aanmerking te doen komen als teievisiecentrum. heeft de directeur- generaal der P.T.T. geantwoord, dat dit om technische redenen niet moge lijk is. De onderhandelingen over de plaats waar de 200 m. hoge televisiezender eerlang zal verrijzen. Zijn nog gaan de. Men zal zich herinneren dat plaat sing hiervan in het Gooi onmogelijk werd geacht, daar Schiphol en de luchtvaart er te veel hinder van zou den ondervinden. effenen, niet zozeer naar eenheid dan wel naar een gemeenschappelijke be strijding van de gevaren waarvoor de Chrsitenhëid zich tegenwoordig ziet geplaatst. De internationale samenwerking op landbouwgebied. Tijdens een Donderdag in de volks hogeschool ,,'t Oldorp" in de provincie Groningen gehouden „landbouwdag" hield minister Mansholt een rede waarin hij zeide het te betreuren, dat de internationale samenwerking op landbouwgebied ondanks de stuwende kracht van Amerika nog zeer moei zaam gaat. Ook het bestaan van de Nederlandse boer is afhankelijk van de internationale samenwerking. De minister deed een beroep op de landbouwers om zich met al hun kun nen aan de verhoging van de produc tie te geven. Amerika steunt nationalistisch China in de V.N. De V.S. zullen stemmen tegen elke resolutie, die het nationalistische Chi. na zijn zetel in de V.N. wil ontnemen, aklus heeft het Amerikaanse minis terie van buitenlandse zaken bekend gemaakt. Het Amerikaanse ministerie van Bin nenlandse Zaken heeft verklaard, dat indien een orgaan van de V.N„ over eenkomstig de reglementen van pro cedure, een Chines communistische vertegenwoordiger een zetel zou toe kennen, de V.S. dit besluit zouden aanvaarden. Een dergelijke stap zou, geen erkenning van het Chinese com munistische regiem door de V.S. in houden. „Een heel klein beetje samenwerking VERKLARING VAN TRUMAN Truman heeft op een persconferen tie verklaard, dat indien de V. S. slechts een heel klein beetje samen werking van de Sowjet-Unie konden krijgen, zij het gedaan zouden kun nen krijgen een vreedzame toestand in de wereld te scheppen. Truman ver klaarde verder o.m., dat de V. S. zo wel de internationale controle op de atoomenergie als een algemene ont wapening steunden. Yoegoslavische majoor meldde zich bij de Britten. Uit een vliegtuig, dat Woensdag avond onverwachts landde op een Brits vliegveld te Thalhof, dat op 12 k.m. ten Zuiden van Graz, in Stier marken is gelegen, stapte een majoor van het Joegoslavische leger en zijn echtgenote, die zich onmiddellijk ter beschikking van de Britse autoritei ten stelden. De.reden van de vlucht is niet bekend. Eind Januari stonden ruim drieduizend Zeeuwse werk zoekenden ingeschreven De seizoen-werkloosheid heeft in Zeeland haar diepste punt bereikt: eind Januari stonden in de registers van het Gewestelyk Arbeidsbureau 3027 werkzoekenden ingeschreven, dat wil zeggen 23 per 1000 inwoners. Dit aantal is niet gering, doch evenmin verontrustend. Ieder jaar neemt de werkloosheid in de wintermaanden aanzienlyk toe, hoofdzakelijk, omdat de landbouw dan weinig behoefte heeft aan arbeidskrachten. Ook de in vloed van de vorst is in de afgelopen weken duidelyk gebleken. Op het Gew, Arbeidsbureau te Mid delburg vernamen wij gedetailleerde cijfers over de seizoen-werkloosheid. Eind Januari telde het rayon Middel burg (de stad met de Walcherse dor pen, uitgezonderd Souburg en Rit- them) 510 werkzoekenden, het rayon Vlissingen (overig Walcheren) 144, het rayon Zierikzee (Schouwen-Dui- veland) 349, waarvan 225 personen werkzaam waren in de landbouw, het rayon Goes (Nd. Beveland en Zd.- Beveland ten Westen van het kanaal) 365, het rayon Kruiningen (overig Zd. Beveland) 103, het rayon Tholen (Tholen en St. Philipsland) 659, t.w. 555 landarbeiders, 30 bouwvakarbei ders, 20 losse arbeiders en 54 andere beroepen, het rayon Terneuzen (Ter- neuzen, Hoek, Axel, Zaamslag) 304, het rayon Hulst (oostelijk deel van O. Zw. Vlaanderen) 337, het rayon Sas van Gent (Z.W. deel van O. Zw Vlaanderen) 38 en het rayon Oostburg (W. Zw. Vlaanderen) 218. Dit geeft dus een totaal rantal werkzoekenden van 3027. Eind December 1949 be droeg dit totaal 1966, eind Januari 1949 2308 personen. Als gevolg van de vorst steeg het aantal werklozen de afgelopen weken niet onaanzien'hk: mensen die anders vry gemakkeiyk door het G.A.B. ge plaatst waren, konden nu moeilijk aan de slag komen. Dit gold niet al leen voor de bouwvakken, waarin het werk stil kwam te liggen, doch uiter aard ook voor water- en wegenbouw en ander grondwerk. Vooral dit laat ste vraagt onder normale omstandig heden veel arbeidskrachten. Men kan er ook de herbeplantingswerkzaamhe- den toe rekenen; vandaag worden daarbij weer 15 werkzoekenden inge schakeld. DE BOUWVAKKEN. In de Decembermaand vertonen de bouwvakken telken j are een terug gang. Wanneer de feestdagen naderen voelen de aannemers er weinig voor nieuwe arbeidskrachten op te nemen, daar deze dan al weer direct vrij-af gegeven moet worden, terwijl ook de mogelijkheid aanwezig is, dat zij tus sen Kerstmis en Nieuwjaar „uitgevro- ren" worden. Op het G.A.B. dacht men aanvankelijk wel. dat door de instelling van het risicofonds (waar door de arbeiders bij vorstverlet 90 van hun loon ontvangen, zonder dat dit ten laste komt van de werkgever) aan dit verschijnsel een einde zou ko men, doch de practijk heeft aange toond, dat dit niet het geval is. Het is overigens een bekend feit, dat vele aannemers, indien daar de mogelijk heid toe bestaat, bij voorkeur een nieuw werk pas beginnen in Febru ari, om het dreigende gevaar van vorst zoveel mogelijk te ontgaan. Het aanmerkelijke verschil tussen de aantallen werklozen op 31 Dec. 1949 en 31 Jan. 1950 is mede te ver klaren uit het feit, dat vele landarbei ders ditmaal op een later tijdstip zon der werk zijn gekomen dan andere jaren. Doordat de boeren tegenwoor dig de verplichting hebben hun „pee- en" in twaalf partijen te leveren, duurt de bietencampagne langer. Een groot aantal arbeiders vloeide daar door pas in Januari af, terwijl dat vroeger in December het geval was. BIJ DE D.U.W. Tholen heeft het grootste overschot aan landarbeiders. Het merendeel (on geveer 400 man) werkt thans bij de D.U.W. op Walcheren; de anderen zijn geplaatst op D.U.W.-objecten op hun eigen eiland. De meeste seizoen werklozen van Schouwën-Duiveland zijn werkzaam bij de D.U.W. aldaar. Vele werklozen uit de rayons Terneu zen en Hulst hanteren de schop op Walcheren, waar ook wel Bevelanders werken. Deze laatste gaan iedere dag normaal naar huis; degenen, die ko men van de andere eilanden, zijn on dergebracht in de arbeiders-logieskam- pen. Eind December werkten op Zeeuw se D.U.W.-objecten 680 werklozen van buiten de provincie. Ruim één-derde deel daarvan is afkomstig uit Zuid- Holland, één-derde deel uit Brabant en ongeveer 200 mensen komen uit Utrecht. Wanneer geen vorst meer optreedt zal reeds aan het einde van deze maand de seizoen-werkloosheid in de landbouw afnemen, omdat dan weer begonnen kan worden met dc eerste werkzaamheden op het land. Van het totaal aantal werklozen per 31 Januari komen er 1567 uit de land bouw en 347 uit de bouwvakken, ter- wel er 436 losse arbeiders, 141 man handels- en kantoorpersoneel en 105 minder-validen toe behoren. Dat de seizoen-werkloosheid in deze na-oorlogse tijd overigens véél en véél geringer is dan vóór de oorlog, moge blijken uit het feit. dat eind De cember 1934 12.684 werkzoekenden bij het G.A.B. stonden ingeschreven, eind December 1937 11.452 en ultimo 1948 12.884, dus ongeveer viermaal zoveel als thans het geval is! Ook in alle Europese hoofdsteden zou uranium op de zwarte markt ver krijgbaar zijn tegen de prijs van 5000 francs. Volgens Senator Libois zou de op brengst van het uranium, dat thans naar de Verenigde Staten wordt ge zonden, ruim voldoende kunnen zijn om het tienjarenplan voor de Belgi sche Congo te financieren. Zoals be kend is hiermede een bedrag van 20 milliard francs gemoeid. Tenslotte zei de Brusselse hoogleraar nog, dat se dert de oorlog nimmer een hoeveel heid Congolese radium ter beschik king is gesteld van de Belgische uni versiteiten en met name van de insti tuten, die zich met het atoom-onder zoek bezig houden. Senator Libois beweerde verder, dat de Union Minière uranium levert op grond van een contract, waarvan de inhoud nooit openbaar is gemaakt en dat de Belgische regering geen enkele controle uitoefent. BLIJF UIT DE BUURT De Amerikaanse commissie van des kundigen heeft een rapport gepubli- 'ceerd over de vermoedelijke uitwer king van de atoombom. Het rapport is uitsluitend gebaseerd op de ervarin gen in Hirosjima en Nagasaki, dus ei genlijk niet meer „bij". De rapporteurs komen tot de vol gende uitspraken: 1. Er kan niet veel hoop op redding gegeven worden voor alles, dat zich op 800 meter afstand van het punt van ontploffing van een atoombom be vindt. 2. De enige afdoende bescherming tegen de gevolgen van een atoombom- ontploffing is; zich niet in de buurt te bevinden, wanneer dit geschiedt. Als voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen het zoveel mogelijk ver spreiden en ondergronds bouwen van fabrieken en het bouwen van schuil plaatsen. Koninginnedag 1 Mei. Daar de verjaardag van de Konin gin dit jaar op Zondag valt, heeft de regering besloten Koninginnedag op 1 Mei te doen vieren. Tevens heeft men er dit jaar van afgezien, Koninginne dag en nationale feestdag te doen sa menvallen, aldus „Parool". Ofschoon gebleken is, dat men er in sommige gemeenten op had gere kend, dat Koninginnedag op 29 April zou worden gevierd, omdat op 1 Mei de „Dag van de Arbeid" is, wijst men er op, dat het nimmer gebruikelijk is geweest de verjaardag een dag eerder te vieren. Telepaaih dreigt een dief te zulien ontmaskeren. Op het mededelingenbord in de AVRO-studio te Hilversum is een vreemde boodschap aangeplakt: „Uit het kleedhokje van een kellner is de zer dagen een nieuw electrisch scheer- apparaat verdwenen. Naam en adres van degene, die dit apparaat uit het kastje heeft meegenomen, zijn na te lepathisch onderzoek bekend aan de telepaath Jonglisto, die Dinsdag jl. in een Bonte-treinprogramma optrad. Mocht het apparaat vóór 14 Februari .liet op één of andere wijze zijn terug bezorgd, dan zal de telepaath aan de directie van de AVRO naam en adres van de dief mededelen". Adenauer gaat werkloosheid straffer bestrijden. Dr. Adenauer heeft in het West- duitse parlement doeltreffender maat regelen ter bestrijding van de werk loosheid aangekondigd. De regering zal 2,5 milliard mark uittrekken voor een woningbouwprogram en 200 mil lioen voor andere doeleinden. Zoals bekend is van Amerikaanse zijde scherpe critiek uitgeoefend op de lakse houding van de Westduitse au toriteiten ten opzichte van de werk loosheid. Adenauer zeide, dat de toevloed van vluchtelingen uit de Oostelijke zóne de voornaamste oorzaak is van de werkloosheid. Cor van der Lugt Melsert bij de A.V.R.O. De heer Cor van der Lugt Melsert heeft met de AVRO een verbintenis aangegaan om met ingang van 15 Fe bruari a.s. voorlopig voor de tijd van een jaar, bij deze omroepvereniging op te treden als algemeen adviseur in programmazaken. Voorts zal hij voor de microfoon een cursus houden in regie en houding voor amateurtoneel spelers. Ook zal hij actief aan de pro gramma's meewerken, onder meer in een aantal één-acters, samen met An nie van Ees. NU EN DAN REGEN. Geldig tot Vrijdagavond. Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan enige regen. Aanvankelijk meest matige wind tussen Zuid en Zuidoost, later matige tot krachtige langs de kust van Holland en Zee land mogelijk harde, wind tussen Zuid en West. Iets zachter.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1