PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „Kleine blokkade" enkel gericht tegen de smokkelhandel 0£ BILT TWAALF BEZORGDE GELEERDEN WAARSCHUWEN AMERIKA M0H. ROEM ACHT WESTERLINGS ACTIE NIET ZO ERNSTIG EERSTE KAMER BESPRAK DE VRIJE SCHELDE-VEREN Aldus zegt generaal Kotikof Begroting van oorlog moet „aangepast" worden. Vandaag Prinses WiHiehnina sprak tot Oecumenische Jeugdraad. Z.K.H. Prins Bernhard in Paramaribo aangekomen Het motorschip .Albina" uit Suriname gevonden. VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 31 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie. F van de Velde en F. 8. den Boer Adj W de Pagter. Hoofdred. G Balllntijn. Pl.verv.i \V. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 et. per week; t 3.90 p kw.; £r p p. 1 4.15 oer kw tx>sse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 6 Februari '50 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Vlisslngen Walstr 58- -60 tel 2355 4 lijnen <b.g.g. 2358); M"burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 -Goes. L. Vorststr. 63, teL 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerljstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Er wordt geknoeid en vervalst op grote schaal. Het verkeer van Westduitsland naar Berlin wordt nog steeds aanzien lek vertraagd als gevolg van strenge Russische controle-maatregelen. Nu staat het verkeer vrijwel geheel stop, dan weer worden auto's doorgelaten met een gemiddeld tempo van ongeveer 100 per drie uur. Dc Russische commandant in Berlijn, generaal Kotikof, heeft Zaterdag het geallieerde protest tegen de verkeersbeperkingen van de hand gewe zen. In een brief zette hy uiteen, dat de maatregelen noodzakelijk waren in verband met de toenemende smokkelarij. Kotikof schreef over bewijzen te be schikken, dat handelsagenten en eco nomische ambtenaren uit de Westelij ke zónes van Duitsland willens en we tens de voor het vervoer geldende re gels overtreden. In de afgelopen maand was (zelfs sprake van een ware epidemie in' overtredingen. Er werd geknoeid in de papieren door verwij' deringen, weglatingen en veranderin gen en er werden allerlei soorten goe deren gesmokkeld van schroevendraai ers tot meubelen. Deze practijken ma ken een nauwgezette inspectie noodza kelijk. Mogelijk kon daardoor vertra ging ontstaan. De elf vrachtauto's met metaalafval, die vorige maand waren aangehouden, bevatten ook metaal, dat van firma's in de Oostduitse republiek gestolen was, aldus Kotikof. In de Amerikaanse militaire trein, die op 23 Januari werd opgehouden, bevonden zich personen, die daartoe volgens de viermogendheden-overeen- komst niet gerechtigd waren. Kotikof verzocht in zijn brief de Westelijke commandanten, „de betrok ken instanties strikte orders te geven om de bestaande regelingen nauwkeu rig na te leven, zodat het goederen- en passagiersvervoer bespoedigd kan worden". Westelijke waarnemers te Berlijn geven toe, dat er „veel waars schuilt in dc klacht van generaal Kotikof over smokkelarij en vervoer van ge stolen goederen". Het waardeverschil tussen de Oostmark en de Westmarb heeft West-Bcrlün gemaakt tot een Onheilbrengende symphonie. Vier uur nadat Arthur Rodzinski het Philharmonisch Orkest van Los Angeles gedirigeerd had in een uit voering van Tsjaikofsky's zesde symphonie, de „Pathetique", die volgens bijgelovige musici onheil brengt aan wie haar speelt, werd de dirigent in zijn hotelkamer wak ker van de rook en de vlammen. Het hotelpersoneel bluste de brand met brandblusapparaten en de di rigent kwam er heelhuids van af. Men neemt aan, dat hij. een pijp rokende,^ in slaap is gevallen. Dodencijfer uit China. Volgens Radio-Peking bedroegen de verliezen der Chinese nationalistische troepen in de afgelopen drie en een half jaar van burgeroorlog in China in totaal 7.445.621 man. Hiervan zou den ruim 1.700.000 in de tweede helft van 1949 zijn gevallen. Radio-Peking verklaarde verder nog dat de communisten thans 8.474.500 vierkante kilometer Chinees gebied beheersen, waarin in totaal 460.530.000 mensen woonachtig zijn. Margarine-oorlog in Amsterdam. Nadat de niet-georganiseerde winke liers in Amsterdam waren begonnen met de verkoop van margarine voor 30 cent per half pond, zijn de georga niseerde melkslijters en winkeliers er toe over gegaan de verkoopsprijs op 25 cent vast te stellen. De kosten van de actie worden door de Amsterdamse federatie van commerciële organisaties gedragen. De normale verkoopsprijs voor mar garine is 34 cent per half pond. De inkoopsprijs is 1.16',2 per kg., ver meerderd met de omzetbelasting, zodat de normale winstmarge 13 pet. be loopt. Koningin vierde Leidse Diës. H M. Koningin Juliana, die nog kort geleden bij het 10de lustrum van de V.V.S.L. te Leiden van haar be langstelling in het universitaire leven aldaar blyk gaf, bracht Zaterdagmid dag wederom een bezoek aan Leiden, ïvrVff gelegenheid van de 375ste Diës mtalis der Leidse universiteit. Zij woonde een kerkdienst bij, welke was georganiseerd door de Christen Stu- ^.dtenraad en gebruikte na afloop te midden van haar vroegere studiegeno ten de lunch, 's Avonds bezocht de A-omngm de toneelvoorstelling van bet Leids Studenten-Toneel. Spoedig wet op toezicht bank- en credietwezen. Naar wij van bevoegde zijde ver nemen, heeft de minister van finan cien reeds geruime tijd het vraag stuk van het toezicht op het bank en credietwezen in studie. Een des betreffend wetsontwerp bevindt zich reeds in 'n vergevorderd stadium van voorbereiding, zodat mag worden dat het noë gedurende de ze zitting bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. aantrekkelijke basis voor smokkelaars, dieyen en zwarthandelaren. Het is vertier bekend, dat het stelen van nonferro-metalen, in het bijzon der In de buurt van Berlijn, reusach tige proporties heeft aangenomen. Een officiële Britse woordvoerder gaf als commentaar: Dit is een nieuw voorbeeld van de Russische wijze van handelen. Eerst tot een actie besluiten en achteraf voor deze actie een voor wendsel zoeken. Arna Rides verliest de vrijheid niet langer. BRITSE AMBTEXARESSE IX PRAAG DESERTEERT. Mej. Arna Rides, een ambtenaresse bij de „British Council" te Praag, heeft ontslag genomen en verzocht zich blijvend in Tsjecho-Slowakije te mo gen vestigen. Op een pers-conferentie, die echter niet voor Westerse journalisten toe gankelijk was, becritiseerde zij scherp de Britse buitenlandse politiek. De Britse regering was Tsjecho-Slowakije vijandig gezind zeide zij. Haar colle ga's en superieuren sloten zich op in een ivoren toren en kwamen slechts in aanraking met vijanden van het regiem en met ontevredenen, die hoop ten het land te kunnen verlaten. „Ik had de keuze tussen verraad van mijn idealen, mijzelf en mijn land enerzijds en het verlaten van de dienst anderzijds". Arna Rides wil zich nu bij het Tsje chische volk voegen „om aan een ge lukkiger toekomst te bouwen". De H-bom is geen oorlogswapen meer. Twaalf vooraanstaande Amerikaanse natuurkundigen, onder wie dr. Hans Bethe, hebben op een persconferentie gewaarschuwd, dat één water stofbom Xew York en welke andere grote stad ook zou kunnen verwoes ten. De twaalf geleerden noemden zich bezorgde bnrgers". „Wtf zijn van mening, zeiden ze, dat geen enkel land het recht heeft een dergeljjke bom te gebruiken, hoe rechtvaardig zyn zaak ook is. Deze bom is geen oorlogs wapen meer doch een middel om gehele bevolkingen uit te roeien. Wij zullen, geen monopolie hebben. De Russen zullen er ook een kunnen maken. Zij zullen daar waarschijn lijk een kortere tyd voor nodig heb ben. Wij moeten wel" bedenken, dat wij de bom nog niet hebben, doch er aan werken en dat de Sowjet-Unie door indiscretie, de waardevolle tip heeft gekregen, dat onze deskundi gen het maken van een dergelijke bom mogelijk achten." Niettemin waren de geleerden het er over eens dat Amerika de water stofbom moest maken, omdat Presi dent Truman hiertoe opdracht had gegeven. Om die reden zouden zij er ook aan meewerken. De geleerden voegden daar aan toe: De enige om standigheid, die ons ertoe zou kun nen dwingen van de H.-bom gebruik te maken is een aanval met de H. bom van een andere mogendheid. Er zou nog tijd genoeg zijn nadat eventueel Amerika zou zijn aange vallen. Met waterstofbommen zou geen oorlog gewonnen kunnen wor den, omdat er niet voldoende militai re doelen mee verwoest konden wor den. Inmiddels heeft ook Radio Moskou commentaar gegeven op de H-bom. BAKERSPROOKJE De omroeper zei: „Met grote op- het is het besluit van President Tru man om het werk aan de waterstof- Binnenkort geheel nieuw ontwerp. De minister van oorlog heeft aan de voorzitter van de Tweede Kamer bericht, dat het noodzakelijk is gebleken de be groting 1590 van het ministerie van oor log en ook de 3de suppletoire begroting 1949 zeer ingrijpend te wijzigen. Dc hoofdoorzaken van de ingrijpende wijzigingen zijn gelegen in de versnelde repatriëring en demobilisatie van de mi litairen, die volledig ten laste komen van de Rijksbegroting, in de invloed van de devaluatie op de ramingen, de kosten van door de Ver. Staten op lend-lease te ver strekken goederen en ten slotte de mili taire maatregelen, welke door de rege ring met betrekking tot Nieuw-Guinea werden getroffen. Op grond van vorenstaande overwegin gen heeft de minister, in overleg met zijn ambtgenoot van financiën, opdracht gegeven om met de grootste spoed een geheel herziene begroting 1950 voor te bereiden. Het is te verwachten, dat deze in de loop van Februari gereed zal ko men. Auto reed Keulse Vaart in. BESTUURDER VERDRONKEN In de nacht van Zaterdag op Zon dag is een vrachtwagen, bestuurd door de 37-jarige wasbaas L. H. Meyer uit Zwolle, in het water van de Keulse Vaart nabij 'Amsterdam gereden. De bestuurder is daarbij verdronken. Ooggetuigen hebben gezien, dat de auto nogal slingerde en plotseling in het water reed. Er is zo snel mo gelijk alarm gemaakt en brandweer en geneeskundige dienst waren spoe dig tor plaatse. bom voort te doen zetten bekend ge maakt. Het is gemakkelijk genoeg te raden dat deze nieuwe aanval van oorlogshysterie is geïnspireerd dooi de zakenbelangen van Wallstreet. Wij denken hierbij aan het beken de, bij het Amerikaanse Congres in behandeling zynde wetsontwerp be treffende de bewapening der Verenig de Staten; de hiervoor uitgetrokken gelden slorpen drie vierde gedeelte van de gehele Amerikaanse begro ting op. De Amerikaanse imperialisten wen sen bij het volk het denkbeeld in gang te doen vinden dat eeh gemak kelijke ,.druk-op-de-knop-oorlog" kan worden gevoerd. Dit zou iets moeten zijn in de geest van een luchtprome- nade door Amerikaanse bommenwer pers en het zou de Amerikaanse ver sie zyn van Hitler's beruchte „blitz krieg". Doch Wallstreet was niet in staat de volken van de wereld te doen op schrikken door zijn beweringen over het Amerikaanse monopolie betref fende het hezit van de atoombom en het zal dit resultaat evenmin berei ken met zijn sprookje ov«r de wa terstofbom". ....wordt de Zwolse vierling ze ven jaar; ....ls het 950 jaar geleden, dat Tiel door Otto III aan de kerk van Aken werd geschonken. „Brengt het Evangelie in elk deel van het menselijk leven". In het Hervormd Lyceum te Amsterdam is de jaarlijkse Februari-conferentie van de Nederlandse Oecumenische Jeugdraad, gesloten. H.K.H. Prinses Wilhelmina sprak gedu rende de sluitingsdienst een rede uit. die door de I.K.O.R. de aether werd ingezon den. H.K.H. leidde haar rede in met en kele woorden over de boodschap, die in December jL door 't Oecumenisch Jeugd- depar^ement te Genève aan de Conferen tie in Bangkok van de jonge kerken en zendingslichamen in Oost-Azië werd ge zonden. Het mooiste van de boodschap is al dus Prinses Wilhelmina dat zij een werkprogramma bevat voor de jongeren over de gehele wereld, onverschillig waar hun arbeidsveld ligt: het Evangelie te brengen in elk deel van het menselijk leven: op markten, in de gezinnen, op de akkers en in de fabrieken. Eenzelfde taak wacht u, al verschilt zij soms sterk in uiterlijke vorm en uiterlijk aanzien. Keert u allen af van alles wat de mensen van Christus gemaakt hebben en leert Hem kennen en verstaan, zoals Hij werkelijk is. Belijdt Hem in overgave en deemoed met allen over de gehele wereld, en er vaart. ieder van u persoonlijk, de aan wezigheid van Zijn heilig wezen in uw midden. B: >y na mishandeling overleden. DE VADER GEARRESTEERD. Zaterdag is aan de Wijnhaven in Den Haag een negen maanden oud kindje overleden tengevolge van mis handeling. Verdacht van deze mishan deling is gearresteerd de 25-jarige va der J. H. G. K. Hoge Commissaris der Republiek legde optimistische verklaring af bij zijn aankomst in Nederland. Terwijl een dikke mist als een wollen deken over Amsterdam en omge ving lag, en iedereen op Schiphol zich afvroeg of gezagvoerder van Bre men inderdaad de Amsterdamse luchthaven als eindpunt zou kiezen, dook plotseling de neus van de KLM-Constellation „Gouda" door het wolkendek en precies volgens schematijd taxiede de machtige machine het platform op. Daar stonden o.a. minister L. Götzen en dr. P. J. Idenburg, secretaris generaal voor Nederland van de Unie om de Hoge Commissaris van Indo nesië in Nederland, mr. Mohamed Roem die met dit vliegtuig arriveerde, te begroeten. Mr. Roem verklaarde tegenover de pers, dat hij het bijzonder prettig vond in Nederland te zijn aangeko men. De eerste vraag die hem werd gesteld was naar aanleiding van de berichtten over het ontslag van Indo nesische ambtenaren op Nieuw- Guinea. Mr. Roem zeide het zeer te betreuren, dat Indonesische ambte naren als gevolg van hun politieke ge zindheid en activiteit ontslagen zyn. Er is geen sprake van, dat de rege ring van Indonesië, repressaille maat regelen ten opzichte van Nederlandse Zondagavond ie de Dakota van Prins Bernhard op Zanderij, het vlieg veld bij Paramaribo, geland. Het toe stel had door tegenwind en door een dicht wolkendek vertraging ondervon den en moest in Brits Guyana landen om benzine in te nemen. De Prins werd verwelkomd o.a. door gouverneur Klaasesz, premier de Mi randa en de voorzitter der Staten, de heer van der Schroeff. Aan de grens van Paramaribo werd de Prins be groet door de stadscommissaris. Ro bles de Medina. Langs de straten op weg naar het paleis van de gouver neur stond een wuivende en juichen de menigte. In het paleis werd Z.K.H. voorgesteld aan de hoge colleges, waarna hij een korte toespraak hield, welke door de voorzitter der Staten werd beantwoord. Voor de ouderen in Elten is het aanpassen aan de nieuwe toestand welke ontstond door de aansluiting bij Nederland, niet zo gemakkelijk geweest. Voor hen zijn er ook nog steeds Duitse opschriften, zoals „Polizei-Amt." Bezwaren tegen tarieven De afdelingen van de Eerste Kamer hebben de begroting voor verkeer en waterstaat behandeld. Blijkens hef verslag'van de rapporteurs is in de afdelingen uitvoerig gesproken over de vrije veren op de Westerschelde. Enkele leden verklaarden, dat zij met het regeringsstandpunt accoord konden gaan. Sommigen voegden daaraan echter toe, dat het te heffen tarief voor auto's, gecombineerd met het aantal voertuigen, dat zal worden overgezet, op het eerste gezich bij lan ge na niet het bedrag van 800.000. zal opleveren, dat door de minister werd genoemd. Gevraagd werd het tarief aan de Kamer mede të delen en ook welke verwachting de minister heeft van het aantal betaalplichtige voertuigen. EEN BELOFTE Andere leden achtten deze gegevens noodzakelijk om hun oordeel te kun nen bepalen. Enige leden wezen er op, dat het ten aanzien van de vrije veren over de Wester Schelde gaat om het verbreken van een gegeven belofte. Gewaagd werd of hier wel voldoende rekening werd gehouden met de uitzonderlijk moeilijke om standigheden, waarin Zeeuwsch Vlaanderen verkeert. Tal van leden wilden zich hun oor deel over de „tegemoetkomende en toch economisch-verantwoorde redelij ke oplossing", welke de regering voor ogen staat, voorbehouden. De door de minister aan het Tweede Kamerlid de heer van der Feltz geda ne toezegging, dat het tarief aan de Kamer zou worden overgelegd, had- en zij aldus verstaan, dat de over legging uiteraard vóór de invoering zal geschieden. KABINETSBESLISSING Deze leden vroegen nadere inlich ting over de mededeling van de mi nister in de Tweede Kamer, dat het terugkomen op de vrijdom der veren op een kabinetsbeslissing berust. Zij meenden, dat de kwestie daardoor als een zaak van algemeen regeringsbe leid werd aangeduid. Bij anderen is naar het schijnt de indruk gewekt, dat de portefeuillèkwestie gesteld zou zijn. Dit laatste zouden deze leden graag weersproken zien. Gemeend werd, dat de regering wei nig aandacht had besteed aan de mo tie Kramer, die de Eerste Kamer zon der hoofdelijke stemming aannam. Zij brachten daarom nogmaals hun bezwaren saamgevat in zes pun ten naar voren. Het eerste bezwaar is, dat Zeeuwsch Vlaanderen door een brede zeearm van het overige Nederland is geschei den en door een lange landsgrens ge makkelijk met België is verbonden; deze situatie is niet met een ander landsdeel vergelijkbaar. ECONOMISCH ASPECT Het tweede bezwaar is, dat de eco nomische unie met België en de toe nadering beter gediend zal worden door vrije veren dan door tariefshef fing. De Benelux-gedachte streeft naar een duurzame economische unie tussen België, Nederland en Luxem burg, zij streeft niet naar een aaneen sluiting van België en Zeeuwsch Vlaanderen. Bezwaar bestaat er ook tegen de vergelijking van bootdiensten met tunnels of bruggen en tegen de onge lijkheid van de voorwaarden voor in dustrialisatie in Zeeuwsch Vlaande- deren met overig Nederland. De vraag rees of de regering de verplichting van 'n goede verbinding met Zeeuwsch Vlaanderen erkennend goedkoper zou handelen indien zij tot de bouw van een tunnel of brug besloot. Ge vraagd werd of de regering kan op geven welk noodzakelijk vervoer overlast ondervond door de grote drukte van plezier-reizigers bij de ve ren en welke de extra-kosten waren voor niet-noodzakelijk vervoer en ook of een voorrangsregeling voor het noodzakelijk vervoer en een kleine heffing in de eerste klas onmogelijk zou zijn. Bezwaar hadden deze leden tenslot te ook tegen de verklaring van de re gering, dat de vrijdom een indirecte bijdrage zou zijn voor de wederop bouw van de getroffen streek. DE MOTIE KRAMER De motie-Kramer c.s. ging er van uit, dat de veergelden na de bevrij ding zijn opgeheven tot versterking van de verbondenheid van Zeeuwsch- Vlaandercn met het overige deel van Nederland en in het bijzonder van de provincie Zeeland. De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Zeeland schreef 7 Ja nuari j.l. aan de Minister van verkeer en waterstaat, dat achtereenvolgens de Minister-Presidenten Gerbrandy en Schermerhorn op 10 April en 19 Juli 1945 tegenover de toen malige voorzitter dier Kamer hebben erkend „dat in het nieuwe tijd perk onzer geschiedenis een beleid in nationale zin diende te worden gevoerd en er ten opzichte van het verleden 'n ereschuld aan Zeeuwsch- Vlaanderen te voldoen was. Zeeuwsch-Vlaanderen moest, aldus deze Ministers, naar het hart van ons land opgetrokken en uit zijn isolement ambtenaren in haar dienst zou over wegen. Er is thans een commissie be noemd onder leiding van minister Soeparmo, die zal trachten een oplos sing te vinden. Dit zal echter pas ge schieden na overleg met de gouver neur van Nieuw-Guinea. Uit dit alles blijkt wel zo zeide mr. Roem, dat Nieuw Guinea nog steeds een twist punt tussen Nederland en Indonesië is. Dit mag echter niet de goede ver houdingen aantasten. Op een vraag of de berichten, als zou de T.N.I. in Oost-Java bepaalde schattingen heffen bij de ondernemin gen, antwoordde mr. Roem, dat hem daarvan niets bekend was. KWESTIE-WESTERLING NIET ZO ERNSTIGT In aansluiting op deze verklaring sprak mr. Roem over de kwestie Wes terling. „Toen de actie van Westerling begon, waren noch de T.N.I., noch de Nederlandse legerleiding daarop voor bereid." Mr. Roem meende, dat zowel de T.N.I. als de Nederlandse legerlei ding tekort zijn geschoten. Deze laat ste had verklaard, dat er geen Neder landse soldaten zouden deserteren, doch de actie van Westerling in Ban doeng werd louter met deserteurs van het K.N.I.L. uitgevoerd. Het feit, dat Westerling zich na interventie van de Nederlandse com mandant terugtrok en hij geen acties in andere steden ondernam, doet my de conclusie trekken, dat het geen ernstig geval was. Nu er tot nauwe samenwerking is besloten tussen de Nederlandse en Jiulonesische autori teiten meende mr. Roem, dat men do actie van Westerling niet ernstig moet opvatten. De laatste vraag, die de Hoge Com missaris werd gesteld, betrof de wens van sommige deelstaten zich op te lossen in de R.I.S. De heer Roem ant woordde hierop, da£ de constitutie van de Ver. Staten van Indonesië be palingen bevat, die het vaststellen van het aantal deelstaten regelen. Het is altijd een brandend vraagstuk ge weest. hoeveel deelstaten er moeten zijn. Er is thans een federale wet in de maak, die als een van de eerste punten on de agenda van de eerste vergadering van het toekomstige par lement staat. De „Van Speyk" bood eerste hulp. Het motorschip „Albina" van de scheep- vaatmaalscliappij Suriname, dat sinds Dinsdag werd vermist, is Zaterdagochtend drijvende op dertig mijl voor Georgetown (Brits Guiana) aangetroffen. De kanonneerboot „Van Speyk die te Paramaribo lag in verband met het be zoek van Prins Bernhard, vroeg hiervan radiografisch bericht. De „Albina" had een defect aan het roer en was door een ander schip van dezelfde maatschappij op sleeptouw genomen. De „Van Speyk", die Vrijdag was uitgevaren om mee te helpen zoeken, bereikte Zaterdagmiddag om 6 uur de beide boten. Een sloep trof de bemanning, onder wie de Nederlandse kapitein Frans Vegter en de stuurman G. Illers, m goede weistand een. De sleeppoging was misdukt, omdat de „Aliban" sterk gierde. Twee marineduikers van de Van Speyk waren uren lang te water om te pogen een noodroer aan te brengen, hetgeen ech ter door de toenemende deining en de invallende duisternis niet gelukte. Er is geen onmiddellijk gevaar voor het schip en de lading. de tarieven op de veerdiensten op dt Wester-Schelde". Gaarne zou men een duidelijke uit eenzetting ontvangen van de motie ven, welke bij de Rerering bij de op heffing der tarieven in 1945 hebben gegolden. Daaraan verbond men de vraag, welke waarde naar de mening der Regering zal worda| gehecht aan- de ministeriële toezegjftg, dat even tueel herstel van tarieven, voor zo ver hem betreft, niet spoedig door 'n ver hoging zal worden gevolgd, wanneer toezeggingen van 1945 reeds nu zou den worden verloochend. In een beroep van de Regering op het Provinciale Bestuur van Zeeland, om in gemeen overleg een uitweg uit de moeilijkheden te vinden, zagen de ze leden de enige mogelijkheid om een oplossing als door de Regering noodzakelijk geacht, aannemelijk te maken. STORM Geldig tot Maandagavond. Zwaar bewolkt met buien en enkele verspreide opklaringen. Krachtige tot - - stormkracht toenemende Zuidelijke erlost worden. De practische uitvoe- tot Zuid-Westelijke wind. Weinig ver- ring hiervan lag in het opheffen van I andering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1