PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Westerling blijft onrust zaaien Waterschapslasten zijn te hoog BILT Thans een actie van zijn troepen in centrum van Djakarta ZAL HUME TOCH DE STROP KUNNEN ONTLOPEN? INDIA PLECHTIG TOT EEN REPUBLIEK UITGEROEPEN Grote belangstelling voor Congres van Waterschappen in Amsterdam DE VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 23 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintljn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; £r. p. p. t 4.15 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 27 Jarïuari 1950 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur VUssingen Walstr 58—60. tel 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2358); MTiurg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes. L. Vorststr. 63. tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. te). 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Consigne aan Nederlandse militairen zich afzijdig te hou den. Volgens tot dusver nog weinig samenhangende berichten zijn de troepen van Westerling een nieuwe actie begonnen, dit keer in Djakarta en in het regentschap Tjiandjur. Omstreeks half vier Donderdag braken op verscheidene plaatsen in het centrum van Djakarta ongeregeldheden uit. Verscheidene straten in het stadscentrum werden afgezet, o.a. de Pasar Baru, de grootste winkelstraat, enkele tientallen meters van het persbureau Aneta. De politiekazerne van Djakarta werd later door een groep van Westerlings leger bezet. Nederlandse soldaten in Djakarta h'ebben opdracht gekregen elke dag van 14.00 af in hun kazernes te blijven. Uit latere berichten blijkt, dat de groep, die het politiebureau heeft aangevallen, betrekkelijk klein is. Acht man werden door de T.N.I. ge vangen genomen. De gevangenen wer den na afloop van het vuurgevecht onder hoongeroep van de samenge stroomde bevolking weggevoerd. Voor een groot deel van de bevol- king van Djakarta ging de gebeurtenis ongemerkt voorbij. Over de aanval van een groep van de Apra in het regentschap Tjiand jur bericht de correspondent van Aneta, dat de groep veertig man sterk was. Het doel was waarschijn lijk de ondernemingswacht van de theefabriek Marywatty af te halen, die zich brj de Apra zou aansluiten. De groep stuitte verscheidene malen op tegenstand van politie en T.N.I., waarbij hevige vuurgevechten ont stonden. Aan beide zijden vielen do den en gewonden. De Apra-groep verloor tenslotte alle vier de auto's, waarmede zij gekomen was en trok te voet verder. Geconstateerd werd. dat de gewe zen commissaris van politie van der Heulen de groep leidde. Kortgeleden deserteerde deze met een aantal leden van de politie om zich bij de Apra aan te sluiten. Het dagblad „Pedoman" schrijft over de verklaring van dr. Hirsch- feld: „De verklaring is er helemaal naast, omdat het niet de kwestie is. of militairen van Nederlandse land aard of Indonesische landaard gede serteerd zijn, maar dat deze deser teurs tot Nederlandse troepen beho ren". Verder zegt het blad. dat de Nederlanders de voorwaarden tot toe treding tot het leger der R.I.S. uiteen moeten zetten aan de militairen van het K.N.I.L., aangezien deze nog on der Nederlandse jurisdictie vallen. Intussen heeft het Indonesische mi nisterie van defensie een bekendma king over de regelingen inzake de sa larissen en andere aangelegenheden van het leger der R.I.S. uitgegeven. Indonesische manschappen van he^ K.N.I.L. die zich bereid verklaard hebben hun krachten in dienst te stellen van het leger der R.I.S. zullen met open armen worden ontvangen. Na het tot stand komen van de reor ganisatie zal de huidige toestand, waarbij Indonesiërs nog steeds deel uitmaken van een leger, dat onder De Prins op St. Maarten. Prins Bernhard bezoekt momenteel de Bovenwindse eilanden. Woensdag landde hij per DC 3, die hij zelf be stuurde, op St. Maarten, waar hem 'n hartelijke ontvangst werd be reid. In Philipsburg werd hij ontvan gen in het Gezaghebbershuis, maar voor hij daar arriveerde, knipte hij een lint door en opende daardoor dev nieuwe Prins Bernhardbrug. Donder dag werd een receptie gehouden. K.L.M. maakte in 1949 90 vluchten per dag. Gedurende het jaar 1949 werden door K.L.M.-vliegtuigen 32.917 com merciële vluchten uitgevoerd. In In donesië werd het meest gevlogen, nl. 11.544 vluchten, in Europa 9.590, in "West-Indië 6900 en in Nederland 2481 vluchten. Op de Noord-Atlantische dienst werden 931 vluchten gemaakt, resp. naar New York, Montreal en Curasao. Gemiddeld werden per dag meer dan 90 vluchten door de K.L.M. uitgevoerd. Amsterdamse taxi's gaan rijden met neonlamp. Over ruim twee maanden zullen de Amsterdamse taxi's de bekende blok- band kwijtraken. Zij krijgen een zwart-wit geblokte neonbuis achter de vooruit, die desgewenst kan wor den afgedekt. Het is namelyk geble ken, dat ijdele bruidjes en bruide- gommen bij voorkeur niet in een blokband „trouwrijden". Als de neon lamp is uitgeschakeld kunnen zij zich in een luxe auto met chauffeur wa nen Twee j'ongetjes door ijs gezakt en verdronken. Te Roden- (Drenthe), geraakte een 11-jarige jongen op het ijs van het zwembad in een wak. Het knaapje kwam onder het ijs terecht en kon eerst na enige tijd worden gered. De levensgeesten bleken toen reeds te zijn geweken. Het 9-jarig zoontje van een familie te Koekange verdronk eveneens, toen hij op een zwakke plek op het ijs schaatste. Nederlands commando en onder ver antwoording van de Nederlandse re gering staat, worden beëindigd. Het hoofdbestuur van het nationaal jongeren verbond heeft de minister president een telegram gezonden, waarin gezegd wordt, dat het N.J.V., verontrust door de berichten inzake de gebeurtenissen op West-Java, de regering dringend verzoekt geen levens van Nederlandse jongeren op het spel te zetten door inmenging in een Indo nesische verwikkeling, waarin Neder land geen partij kan zijn. VERKLARING VAN ACHESON De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dean Acheson, heeft verklaard dat de Indonesische pre mier, Mohammed Hatta, de Ameri kaanse ambassadeur te Djakarta heeft meegedeeld, dat hij de guerillastrijd- krachten onder leiding van de voor malige K.N.I.L.-kapitein Westerling in Pasoendan zou kunnen liquideren. Acheson keurde de actie van Wester ling af. Leeftijdgrens en de 5 De meerderheid van het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft aan minister Joekeè medegedeeld, van oordeel te zijn, dat toekenning van de loonsverhoging van 5% ook aan kost winners en gehuwden beneden de 23- jarige leeftijd, ^een aanbeveling ver dient. Lonen en tarieven in Je kappersbedrijven. Met ingang van 20 Januari 1950 is de loontoeslag van 5% met een mini mum van 2 per week toegekend aan personen van 23 jaar en ouder, werk zaam in het kappersbedrijf, aldus deelt ons mede de Nederlandse Kap perspatroonsbond. Een toeslag van 1 per week is toegekend aan tweede be dienden in het tweede jaar, die de leeftijd van 22 jaar hebben bereikt. Deze toeslag is voor het gehele kap persbedrijf van kracht geworden. De Nederlandse kappersbond heeft hier bij ^na overleg met de Nederlandse R.K. Kappersorganisaties en met in stemming van de algemene ledenver gadering besloten de tarieven voor de hierna volgende prijsklassen vast te stellen: prijsklasse 2: 55 cent; prijs klasse 3: 65; prijsklasse 4: 80 cent; prijsklasse 5: tenminste 1. Anton van der Waals terechtgesteld Gratieverzoek werd afgewezen. Bjj Kon. Besluit is afwijzend be schikt op de ingediende gratieverzoe ken ten behoeve van Anton van der Waals, de V-man van de S.D.-leider Schreieder, tot de doodstraf veroor- deeld btf sententie van het Bijzonder j Gerechtshof te 's-Gravenhage. Het j vonnis is Donderdagochtend voltrok- j ken. Hans Kaart weigerde voor T.N.I.-officieren te spelen. Het gezelschap van Hans Kaart is onder bescherming van militaire poli tie te Djakarta aangekomen, nadat het geweigerd had voor Indonesische officieren te Pekalongan op te treden. ,Hans Kaart deelde mede, dat op hét ogenblik, dat men op het punt stond een uitvoering aan te vangen, die ge organiseerd was voor Nederlandse soldaten, die op hun repatriëring wachten, vier T.N.I.-officieren binnen kwamen. „Ik verklaarde toen, dat ons contract inhield, dat wij alleen voor Neder landse soldaten spelen, waarna wij het toneel verlieten", aldus Hans Kaart. Het Nederlandse legercommando gaf opdracht dat het gezelschap zich naar Djakarta zou begeven, nadat de T.N. I.-officieren een klacht hadden inge diend over de „belediging"', aldus Reuter. De NIW1N heeft de handelwijze van Kaart ten sterkste veroor deeld. 1 Teotokis. de Griekse politicus, die op dracht heeft gekregen een nieuwe Griekse regering te vormen. Moordproces-Setty een der langdurigste uit Engelands crlminel e historie. (Van onze correspondent) Het moordproces-Setty is Woensdag zijn zesde dag ingegaan en daar mede een der langdurigste processen geworden in Engeland's criminele geschiedenis. Nog steeds worden er op het laatste moment nieuwe getui- j gen voor de verdediging opgeroepen, zodat de uitspraak, die Dinsdag' i reeds verwacht werd, telkens moest worden verschoven. De zaak is ervoor de Kroon niet eenvoudiger op geworden en momenteel ziet het er zelfs naar uit, dat Hume, die niet-schuldig heeft gepleit, aan de moord op Setty, de in stukken gesneden Londense autohandelaar, een kans heeft de strop j te ontlopen. De argumenten van de officier van justitie, dat de moord het werk was van Hume alleen en dat er van een bende geen sprake zou zijn, zijn nl. weerlegd door de verdediging, die twee getuigen heeft weten te produ ceren, die de bende geïdentificeerd Premie voor vakopleiding g£rciay,';diftzf4giodefderb?n™; t.w. Max en The Bov, in een Parijse Het bestuur van de Stichting van de nachtclub ontmoet heeft. De bende Arbeid heèft de aandacht van de mi- i had deze journalist gevraagd om zich nister van Economische Zaken ge- bij hen te voegen in het smokkelen vestigd op de wenselijkheid bij ar- ]van wapens en vliegtuigen van beiders en ondernemers meer belang- 1 Frankrijk naar Palestina en boven stelling voor een vakopleiding te wek- dien voor het smokkelen van auto's ken door een premie in uitzicht te ;naar Engeland. Douglas Clay had stellen. Men dacht daarbij voor de toen reeds, in Februari 1949. Scot- werkgever aan een bedrag van 500 iland Yai'd en de Britse Ambassade per leerling en voor de leerling zelf in Parijs omtrent de activiteiten van aan 'n bedrag van 100, uit te betalen. deze bende en het door hen aan hem nadat de opleiding door het slagen gedane verzoek in kennis gesteld, voor een examen is bekroond. Men P,e beschrijving van de leden van meent, dat de benodigde gelden zeer :^e bende, die Douglas Clay Woens- Anrr ïv. floranlitoVinf rro f otomHp wel uit de zgn „tegenwaardereke ning" van de Marshallhulp^cunnen worden geput. Feestvreugde in alle steden. Tijdens een plechtige bijeenkomst in Durbar Hall te New Delhi is of ficieel de nieuwe republiek India uit geroepen. In alle steden van India heerst feestvreugde. Een gejuich uit tien duizenden kelen brak los, toen de presidentsvlag langzaam omhoog ging op het dak van het regerings gebouw te New Delhi. FW- Prins Bernhard nam deel aan „onderwater-jacht". Tot verbazing van de ervaren duikers op het eiland Curacao, die hem onder water begeleid hebben, heeft Prins Bernhard dezer dagen toen hij een dag rust nam. kans gezien bij het onder-water-jagen naar vis een half uur onder te blijven. Dit onder water jagen ge schiedt met behulp van een duikhelm en een zuurstoffles. Het is een geliefde sport op Curagao voor goede zwemmers. Men moet er een zeer geoefende ademhaling voor hebben. Een 92-jaar oude band met de Britse kroon is thans verbroken. Ge durende een periode van niet langer dan 15 jaar zal Engels de officiële taal blijven. Zij wordt later door Hindoestani vervangen. De nieuwe republiek telt ongeveer 320 millioen inwoners en omvat 28 staten. Rumoer bij toespraak van Attlee. Toen de Britse premier in een toe spraak ter gelegenheid van het uit roepen der republiek van India ver wees naar „de vrije kameraadschap op basis van gelijkheid van het ge menebest", klonken er kreten in de zaal van „en hoe staat het met Afrika?". Toen hy het woord "de mocratie" gebruikte riep men „wat denkt ge van democratie in India?" Eerder hadden enige jonge mannen die zich Indiase communistische stu denten noemden, buiten de vergader zaal een spandoek opgehangen waar op geschreven stond „87 procent had geen zeggenschap bij de totstandko ming van de grondwet van India". De Belgische minister van verkeer, de heer P. W. Segers, is op Schiphol gearriveerd voor een tweedaags bezoek aan zijn Nederlandse ambtgenoot, mr. dr. D. G. W. Spitzen. dag in het Gerechtshof gaf. stemde volkomen overeen met de door Hume gegeven bijzonderheden omtrent Max, The Boy en Greeny. Voorts is de verdediging er in ge slaagd een lid van de bende. nl. The Boy." ter identificatie in de rechtzaal te 'brengen. Dit teneinde een andere getuige, die eveneens door de verde diging was opgeroepen, in staat te stéllen deze Boy te identificeren. Ook deze getuige beweerde nl. de bende te kennen. Toen hem echter gevraagd werd The Boy tussen een rij pprso- nen aan te wijzen, slaagde hy daar niet in. HUME'S VROUW GETUIGDE Inmiddels heeft de vrouw van Hume ook getuigd en verklaard, dat zij op de avond, dat de moord zou hebben plaats gpvonden volgens de officier van justitie, de avond van 4 October, de gehele avond thuis was geweest en dat zij het dus zeker gemerkt zou hebben, indien er een moord was ge- Communisten in Frankrijk zijn actief. De Franse communistische partij heeft orders van de Kominform ont vangen om de actie in Franse ha vens ter vertraging van het versche pen oorlogsvoorraden naar Indo-Chi- na en ter verhindering van het los sen van wapens, die in het kader van het Atlantisch Fact voor Frankrijk bestemd zijn, te verscherpen, aldus Volgens haar was dit niet et geval. De zaak voor de verdediging is nu zo, dat de bende het in stukken ge sneden lijk van Setty in pakketten naar Hume's flat heeft gebracht, waarop Hume zich onder hun bedrei ging gedwongen zag deze paketten per vliegtuig in zee te gooien. De zaak voor de Kroon, dat Hume de moox-d geheel alleen heeft ge pleegd, is nog verzwakt, niet alleen door het bewijs van het bestaan van een bende, maar bovendien door het feit. dat volgens afgelegde medische verklaringen de moord niet door één man gepleegd kan zijn, daar er zich op de handen van Setty geen tekenen van verdediging bevonden, hetgeen erop zou duiden, dat Setty's handen door anderen op zgn rug werden vastgehouden. Met spanning wordt gewacht op de uitspraak in dit sensationele pro ces. Afgevaardigden vlogen elkaar in de haren. Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis van de Westduitse staat is het Donderdagmiddag in de wan delgangen van het parlementsgebouw tot een vechtpartij gekomen tussen twee afgevaardigden. Het waren GÖtzendorf van een Neo-Nazi-partij en de christendemo cratische afgevaardigde Hans Boden- steiner. Onlangs had GÖtzendorf in het openbaar verklaard, dat hij Boden- steiner in het gezicht zou slaan als deze niet binnen een week een per soonlijke opmerking over hem zou terugnemen. Donderdag was de termijn blijkbaar verstreken en nadat Bodensteiner desgevraagd geweigerd had de op merking terug te nemen sloeg GÖt zendorf hem in het gezicht. Bodensteiner sloeg terug en beiJe mannen raakten in gevecht totdat zij door vice-kanselier Biücher ge scheiden werden. Mijnramp in Frankrijk. Tengevolge van een mijnontpïof- fing te Saint-Eloy-1 es-Mines, in mid den-Frankrijk zijn Donderdagmiddag dertien mijnwerkers om het leven ge komen. Men schat, dat dertig mijn werkers gewond zgn, van wie negen ernstig. Lehmann verdwenen. De Britse militaire politie heeft wordt in officiële regeringskringen een huiszoeking verricht in het ge- te Parys vernomen. Men verwacht in de komende acht of tien dagen toe neming van de communistische ac ties. Ook de Commissaris der Ko ningin in Zeeland aanwezig. (Van onze speciale verslaggever) Stoelen te weinig waren er In de propvolle zaal van Kransnapolsky te Amsterdam, toen Donderdag het Waterschapslastencongres aanving. Niet minder dan 322 waterschappen zonden vertegenwoordigers en on der de vele honderden bezoekers waren talrijke Zeeuwen, die met vol doening waarnamen, hoe ook de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, zich de reis naar Amsterdam had getroost, om aan dit congres deel te nemen. Het was een congres, maar men zon het misschien beter een protest-bijeenkomst kunnen noemen, waarby het protest vergezeld ging van een roep om hulp. De Waterschappen van Nederland, die zich in grote financiële nood bevinden, verwachten name lijk'hulp van ryk en provincie. In een resolutie die aan het slot van dit congres onder applaus werd aangenomen, werd dit, beroep duidelyk ge formuleerd. Er was overigens geen gebrek aan applaus in deze bijeenkomst en her haaldelijk onderstreepten de aanwezi gen door bijvalsbetuigingen de inlei dende woorden van mr. dr. F. Vonk de Both, die als voorzitter van de Unie van Waterschapsbonden dit congres presideerde. Ook de woorden van de heer H. D. Louwes, voorzitter van de Stichting van de Landbouw en van de beide inleiders, de heren mr. di'. T. F. J. A. Dolk en J. M. van Bommel van Vloten werden met ap plaus onderstreept. De voorzitter heette in zijn openingswoord bijzonder welkom de minister van Waterstaat, mr. D. G. W. Spitzen en wees op de grote betekenis, die de waterschappen hebben voor ons volksbestaan. De productiviteit van land- en tuinbouw hangt goeddeels van de waterschap pen af. Men spreekt, aldus de heer Vonk, over productieverhoging, maar de zware waterschapslasten vormen een belemmering voor de verhoging van de bodemproductiviteït. De heer Vonk dankte de commissie, die het rapport over de hoge water schapslasten opstelde en noemde in dit verband in het bijzonder, de cretaris mr. Leenstra. Hij besloot met de woorden: „de lasten zijn zo zwaar dat de tegenwoordige toestand niet kan worden bestendigd" (applaus). REDE VAN DE HEER LOUWES. De heer H. D. Louwes bracht hulde aan de waterschappen, waar de beste tradities van ons volk (Luctor et Emergo) zijn belichaamd. Het goed functionneren van de waterschappen is een eerste vereiste voor ons volks bestaan. Spreker dankte de Unie van Waterschapsbonden voor de construc tieve samenwerking. Hij hoopte dat deze samenwerking ook na dit con gres zou voortduren. REDE MR. DOLK. Hierna sprak mr. dr. Th. F. J. A. Dolk, dijkgraaf van het Hoogheem raadschap Delfland en directeur van de Unie. Spreker herinnerde aan het kortgeleden uitgebrachte rapport van de commissie waterschapslasten, dat aan de congressisten is uitgereikt. Het rapport is gebaseerd op steekproeven, waaraan naar de mening van de com missie voldoende bewijskracht kan worden ontleend voor de stelling, dat de lastenstijging ontstellend, zo niet ondragelijk is geworden. Dat er wa terschappen zijn, die noodgedwongen hun verplichtingen ten aanzien van wegen- en bruggenonderhoud niet meer nakomen, kan volgens spreker in het licht der lastenstijgingen, die in talloze gevallen 100 procent, sommige gevallen tot 200 procent zijn geweest, geen verbazing wekken. Er zullen middelen gevonden moe ten worden tot verbetering van deze toestanden. Deze kunnen volgens spre ker bestaan in maatregelen, die de druk der te zware waterschapslasten opvangen door evenredige verbetering van de draagkracht van de grond eigendom. Waterschappen arbeiden over het algemeen in stilte. Velen zijn zich veelal niet eens bewust van haar be staan, omdat zij niet met werken van grootse allure appelleren aan de alge mene bewondering, aldus spreker, die vervolgde, dat de ingewijden echter wel weten, welke de betekenis van het werk der waterschappen in Neder land is: zoals Thorbecke het noemde: een voorwaarde voor de bewoonbaar- i heid van ons land. REDE VAN DE HEER VAN BOMMEL VAN VLOTEN Middags voerde de heer J. M. van Bommel van Vloten uit Goes het woord. De heer J. M. van Bommel van Vlo ten wees er in het begin van zijn rede op, dat samenvoeging van pol ders en waterschappen dikwijls wordt aangeprezen als een probaat middel om tot besparing van kos ten te geraken. Ongetwijfeld bestaat in sommige delen van het land de mogelijkheid om door samenvoeging van polders tot een meer efficiënte verzorging der polderbelangen te geraken, zo meende spreker, maar in dit opzicht mag toch niet te veel gegeneraliseerd worden. De aantas ting van de bestaande, historisch gegroeide toestand levert belangrij ke. bezwaren op. Bovendien behoeft de' bestaande toestand uit een oog punt van zuinig beheer geen aan leiding te geven tot eritiek. Centra lisatie behoort alleen daar te wor den toegepast, waar zij dringend noodzakelijk is om tot betere ver zorging der belangen te geraken, maar moet niet uit een oogpunt van bezuiniging als een soort dogma worden gepropageerd. STRAATBELASTING. De heer van Bommel van Vloten behandelde voorts het vraagstuk van de straatbelasting. In agrarische kringen beschouwt men deze belas ting als een onrechtvaardige dubbe le belasting en terecht, aldus spre ker. Het behoeft daarom geen ver wondering te wekken, dat de straat belasting tot voor kort in slechts weinig plattelandsgemeenten werd geheven. Zij is voor die gemeenten niet geschikt. Doch als gevolg van de noodvoorziening-gemeente finan ciën zijn er meer plattelandsgemeen ten overgegaan tot het heffen van deze belastingen. Daardoor wordt thans het onroerend bezit door vier overheidsinstanties belast, n.l. door het Rijk (grondbelasting). Provincie (opcenten op de grondbelasting). Polders en Waterschappen (dijkge- schot) en Gemeenten (opcenten grondbelasting en straatbelasting). (vervolg op pagina 2) bouw van de communistische partij te Hannover, om te trachten de hand te leggen cp de communist Robert Lehmann. Lehmann heeft de nacht doorgebracht in het parlementsge bouw om niet door de Britse politie te kunnen worden gearresteerd. Nu is hij echter verdwenen en men weet niet waar hij zich thans schuilhoudt. Nieuwe Italiaanse regering. De Italiaanse kabinetsformateur, de Gasperi, heeft verklaard, dat hij hedenochtend de lijst van nieuwe ministers aan president Einaudi zal voorleggen. De nieuwe regering werd Donderdagavond definitief samenge steld. 5 doden en 55 gewonden door omslaande tram. Op het hoogtepunt van de drukte in het verkeer in de zakenwijk van Mannheim is een tramwagen in een scherpe bocht uit de rails gelopen en omgeslagen; vijf der inzittenden zijn gedood, terwyl 55 anderen wer den gewond en in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De toe stand van vele der gewonden is kri tiek Woensdagavond is op de ijsbaan te Nyverdal een dodelijk ongeluk gebeurd. De 22-jarige K. uit Nijverdal was met een meisje aan het schaatsenrijden, toen bei den kwamen te vallen. De jongen stond op om het meisje te helpen. Plotseling viel hij weer en bleef liggen. Een ontbo den geneesheer kon slechts de dood con stateren. PLAATSELIJKE OCHTENDMIST Geldig tot Vrijdagavond. Droog weer met enkele overdrij vende wolkenvelden. In de ochtend plaatselijk mist vooral in het Zuiden van het land. Meest zwakke wind uit Zuidelijke richtingen. In de ochtend matige vorst, in de middag op de meeste plaatsen temperatuur oplo pend tot even boven het vriespunt»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1