Jfefjesü/ W/BERT Nieuws uit Zeeland Sport en wedstrijden Niet krabben Scheepvoartberichten DÉBRALINE RALLY-DEELNEMER VLOOG MET ROLLS ROYCË OVER KANAAL tel Krachtige K^mpvrii LAXEER-AKKERTJES De voederbieten zijn slecht houdbaar. DINSDAG 24 JANUARI 1950 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 Eerste deelnemers door pech uitgevallen. Op een wel zeer ongewone manier is één van Je deelnemers van de Eally, die in Glasgow wag gestart, oyer het Kanaal gekomen. Allo auto's werden op dc .„Dinard" geplaatst voor de overtocht naar Boulogne, he- halve de Rolls Royoe van Willium Gouper uit Hertfordshire, Couper liet zijn kaart aan de contróle in Folkestone afstempelen en reed toen naar een vliegveld. Hier werd zUn auto, die 65.000 kost, een barometer up het stuurwiel en een cocktailbar achterin heeft, in een vliegtuig gela den. Dit is de eerste maal in de toch wel zeer bewogen geschiedenis van de Rally, dat dergelijke hulpmiddelen Morden benut. Uit. Monte Carlo wordt bericht, dat 28 teams hun inschrijving niet zijn nagekomen; 280 équipes zijn gestart. De jongste deelnemer» zijn de 18-jarige Bluruer en do 22-jarige Collinson uit Darlington, die mei een Morris deze monsterrit rijden; z\j vertrokken uit Glasgow. Wybertl Nv Hr verkrijgbaai van kwalitt Alléén ih originele dozen Nu weer voldoend* verkrijgbaar I Onveranderd aliteit. Herinnert O rich de dagen da» Wybert schaars was Gelukkig is die tijd voorbij en kunt U Uw keel de juiste bescherming geven, ro veel U wilt Het bericht als zou de Nederland se équipe Blansjaar—Nielcerk mét zijn Nash bij Nice zjjn verongelukt, blijkt gelukkig niet juist te zijn. want Maandagochtend half twaalf kwam deze équipe in goede conditie en zonder een enkel straf punt in Bazel door de controlepost. De deelnemers, die uit Stockholm en Oslo waren vertrokken, hebben't heel wat moeilijker gehad. Döor pech kwamen verscheidenen te laat aan de controleposten. De Nederlan ders zeiden, het moeilik gehad te hebben met de gladde wegen; het vergde heel wat van hun stuurmans kunst. De Nederlanders, die uit Glasgow zijn vertrokken, de heer eq mevrouw Blaaderen waren mot hun Dela- haye zeer vroeg aan de controlepost in Folkestone. De Nederlandse Ford equipe J. M ErasA. W. v. Boxtel kwam even buiten Helsingborg met Spek cn E. B. Bedford. Beide teams zetten dé reis met hun ingedeukte auto's voort en kwamen toch op tijd in Bern aan, waar Maandagmiddag om 2® minuten over twee de contro lepost werd gesloten. Te Boulogne arriveerden aan boord van het s.s. Dinard 85 van de 69 ploe gen die te Glasgow waren gestart. De tocht werfc voortgezet naar Luxem burg. de eerst volgende controlepost. Uit Burgos (Noord-Spanje) wordt ge meld. dat het contingent uit Lissabon daar na een rit zonder incidenten voorbij gekomen is. Te Straatsburg arriveerde de Nederlandse ploeg Hei- demann—Bosch ridder ven Rosenthal, die met een Vauxhall te Monte Carlo gestart was, onmiddellijk na de ope ning van de contróle om tien minuten voor half drie plaatselijke tijd. De groep- Rally-rijders uit Stock» holm zijn de Deens-Duitse grens gè- een Zweedse wagen in botsing, maar passeerd, met de twee Nederlandse I1 I.if rf» kon de reis toch voortzetten. Door een wel zeer tragische mede deling heeft de Deen Nielsen zich Maandag uit de sterrlt teruggetrok ken. Toen hij aan de controlepost in Kooenhagen kwam, werd hem mede gedeeld. dat de afgelopen nacht zijn moeder was overleden. NEDERLANDERS VALLEN UIT. B»j Nice hebben do Nederlanders dr. L. v. Hark cn Ir. H. D. Prins een on geluk gehad. Buiten hun schuld kwam hun Jaguar in botsing niet een Franse auto. De auto werd zodanig bescha digd, dat zjj dc strijd moesten opge ven. Zelf kwamen ze er zonder ver wondingen.af. Door een defect aan de achteras, dat niet snel gerepareerd kon worden, heeft ook het Nederland se team de RijkBijl met zijn Hotch- kiss moeten opgeven. Uit Bern wordt nader gemeld, dat het in Zwitserland zeer koud ls. Om- I streeks de middag viel er wat sneeuw. De Rally-deelnemers hebben hier door heel wat aan snelheid ingeboet. De Nederlanders J. Modderkolk en J. van Kiel kwamen op tijd met een zwaar beschadigd spatbord aan de contróle ln Bern aan.' PECH MET SPOORBOMEN. Bij een spoorwegovergang tussen Milaan en Domodossoia hadden dc Nederlanders J. M. Rupert en J. Ver beek die uit Florence waren vertrok ken, de pech. dat de spoorbomen voor hun neus dichtsloegen. Tijdig rem men was door de gladheid van de weg onmogelijk. Dc Studebaker Cham pion reed tegen de bomen cn werd vanachter aangereden door dc Vedet te van de Nederlanders J. W. v. d. ploegen, die het eerst uit de Zweedse hoofdstad warfcn vertrokken, aan het hoofd. Ook ploegen die te Oslo gestart wa ren passeerden Krusaa, Zij verklaar den; dat de rit zeer vermoeiend ge weest was. omdat de wegen in Noor- wegen niet met zand bestrooid en i spekglad waren. Op tol van plaatsen was een hogere snelheid dan 30 kilo meter volkomen uitgesloten. Ook wederom vérkrijgbaoi W)fce j.roM rr.enlKot Middenstandsappèl te Middelburg. De Middenstandsorganisaties te Mid delburg organiseren een Midden standsappèl op Vrijdag 27 Jan. a.s. i des avbncjs te 8 uur in" het Schutter®* i hof. De heer K. Pijl van de Kdn. Ned. Middenstandsbond zal spreken over: ..Gemeente en Middenstand", de heer mr. P> J. van der Wilde zal namens de Chr. Middenstandsbond de ver houding „Regering en Middenstands bond" toeiiehten en de heer Th. J. Borsten, die spreekt namens de N.R.B. j zal uit dit alles een conclusie tr'ëk- ken, onder de titel: „Wat ons Ms «jld- i denstand dus te doen staat Het oude vliegveld bij Vlissingen. Thans is de officiële beschikking van de minister vah waterstaat ver- scbenc.n, waarbij de aanwijzing vatt - t het oude vliegveld bij Vlissingen wordt iftgettrokken. Dé bij Kónink- Een speciale verslaggever van hét m Besluit van AugU6tus 1932 op de A.N.P melcde in de nacht van Maan- «Treinen rond het vliegveld gelegde dag op Dinsdag uit Venlo dat de verbodsbepalingen voor het oprichten equipe van ce beer cn mevrouw Ver-van gebouwen, zijn thens overbodig kamman van Keulen met VauxhaU gèw0rdèn Dl0 verbodsbepalingen zijn het eerst om acht minuten over één, thfcns door de minister opgeheven, de controle passeerde. Ook het vorig jaar was deze equipe het eerst te Ven lo aangekomen. Onze landgenoten vertelden, dat 2ij een zeer goede reis hadden gehad en alleen enige sneeuw val in Zwitserland had wat extra in spanning gekóst. I-Iét echtpaar Verkammen van Keu len, dat te Venlo als eerste tcaih doorkwam, slaagde er in ook te Am sterdam als leiders van het chorine Rally-lint te arriveren. Om tién mi nuten voor half vier kwam de Vaux hall aanrijden. Uit NAAR HET HOSPITAAL. Irun wordt gemeld dat daar een ernstig ongeluk geschied is met de In Lissabon gestarte Citroen van de Fransen Pieard en BrngairoIIes. Zij kwamen in botsing n»ct een vracht- po to waarbij hun wagen totaal ver nield 'werd. Pieard en Brugairolies moesten beiden in een hospitaal wor den opgenomen Mark! berichten ROTTEUDARISE GRAANBEURS. Binnenlandse granen (officieuze note ringen per loo kg. franco Rotterdam). Weinig kooplust op de bestaande prijzen. Tarwe f 23.25-23.55; rogge f 23.50—24.30; gerst f 29 50—30.00; voer f 26.00—27,00; ha ver f 23.50—24.00. Peulvruchten kalm. Groene erwten f 35.-41.00; bruine bonen «JgUjf4 koude weer meer attentie f 60.00 —67.50; schokkers f 35.00—40.50. VISMIJN VEERE. 33 Export garnalen 577 kg 200- '.m. 2249 kg 18~23- Bot 776 kg 28- 35. Wijting 46 kg 18-31. Kabeljouw 7 kg 68. Sardijn 2 kg 42. alles per kg. Nederland 1948 (3%) dito 1947 (3%) 3 dito 1937 3 Dollar-lening 1.947 3 Inyesteringscert. 3 Ngdérland 1962—64 Nederland 1662—64 Nederland N.W.S. 2' Spaarc. a f 100 2 Indië 1937 A 3 Grootboek 1946 3 Ned. ïnd. Hand. Ned. Handelmlj. AKU Bergh's Jurgcns Calvé-Delft Centrale Suiker Kon, Ned. Hoogovens Unilever Ned. Kabelfabriek Philips Wilton' Feyenoord Kon. PetroL Mij. Amsterdam Rubb. H.A. Lijn Kon. Paketvaart Ned. Scheepv. Unk Rotterdamse Lloyd Stv. MjJ. Nederland Handelsver. A'dam Del] Batavia Mij. Deli My. Anaconda Bethlehem Steel Genera! Motors Kenneqot Baltimore Spw. Miss K.T. Spw. New York Cenlr. Spw Pennsylvania Zoals te verwachten was werd de stem ming op de Amsterdamse effectenbeurs beheerst door de actie van „kapitein Wes terling". Reeds tijdens de ochtendbeurs werden voor de leidende cultuurfondsen noteringen vernomen, die 4 5 punten lager waren dan Vrijdag. De openings koersen gaven leta kleinere verliepen te zien. De handel was, voor zover waar neembaar, niet zo actief als Vrijdag. Beurs 20 Jan. 23 Jan. lölft 101% mo 98% 98® 4 98% 98"j 99 1001% 100% 100'fi 100% SM» 81% 100% 97*4 87% 98V„ 98% loc7; 105% 1651a 165 184% 185 320 323 145% 146 195 195 238% 235% 291 297 230 229% 151% 151% 295% 294% 198 154% 164% 163% 153% 154 157% 157 144% 144 154% 156 167% 164% 134% 130 134% 151% 103% 104 58% 58% 38% 11 10% 5% 5% 13% 13% 18% 18% Parcours Ronde van Frankrijk 1950 ontworpen. MINDER GOEDE KLIMMERS KRIJGEN MEER KANSEN Dc organisatie van do Ronde van Frankrijk Is met het opstellen van het parcours gereed gekomen. In grote trekken komt het overeen met flat van vorig jaar; dé meeste étappe, plaatsen ztjrt echter vervangen. Om de minder goede klimmers ook een kans te geven, heeft men de Al penritten. waar bijna altijd de be slissing viel. in kleine .mootjes" ge hakt. De grimmige Iseran behoeft niet meer beklommen te worden, daarentegen zijn op- de étappe Nice- Gap, drie nieuwe bergen in het par cours opgenomen, waar de renners anders alleen maar behoefden te kij ken. De 4800 km zullen ln 22 étappen verreden worden met 4 rustdagen. De étappe-eindplaatsen fctjn: Met?.. Lüik, RijsSel, Rouaan, Dinard (rust dag), St. Brieuc, Angers, Vioj-t, Bor- WIELRENNLN deaux. Pau «rustdag). St. Gaudens, Perpignan. Nimes, Toulon. Sen Rétfio, Nice (rustdag), Gap, Briangon. St. Etienne «rustdag). Lyon, Dijon en Parijs. De Tcurrijders starten i3 Jml in Parys cn komen dear T Augustus weer aan. tAFElTÊNNÊ als Uw huid jeukf. Dat maakt j hel erger en hel veroorzaakt Je S? infecties. Neem vandaag nog het beroemde huidgeneesmiddel KERKNIEUWS. AFSCHEID DS MEYER. Zondagavond nam ds. Meyer in een geheel gevulde kerk afscheid van de Ned. Herv. Gemeente te Wissekerké, in verband met zijn vertrek naar 't Woudt bij Delft. De predikanten van N..Beveland. benevens enkele ambts dragers van de Ring Góes, woonden deze dienst bij. Ajs tekst koos de scheidende predi kant; Mattheus 9 3638. Daarna richtte ds. Meyer het woord tot de président-kerkvoogd, kerk voogden cn notabelen, burgemeester van der Maas, de kerkeraad van Wis sekerké en Geersdijk, de aanwezige ambtsdragers uit de Ring Goes, ds. Pöstma, ds. van Dalen, kerkvoogden en kerkcraadsJeden van Golijnsplaat, de catechisanten, koster Marcusse, b'r- ganist van Dferisraé en het Herv. Kefck- kóor, dat aan deze afscheidsdienst meewerkte. Burgemeester van der Maas sprak woorden van dank. Datzelfde deed de heer Geuze, president-kerkvoogd. Ds. Postma van Kamperland sprak na mens classicaal bestuur en de kerke raad van Wissekerke. Ds. de Roos, praeses van de Ring Goes, wees op het waarderende en de korte tijd van samenwerking. Ds. van Dalen van Colijnsplaat dankte namens zijn gemeeente voor al het goede, tij dens het consulentschap door ds. Mcycr verricht. Tot slot werd de scheidende predikant toegezongen Ps. 138 4. INTREDE DS. BERGSMA Nadat langer dan een jaar in Wa terlandkerkje een consulentsehap is geweest zal nu ds. Bergsma 12 Fe bruari in de Ned. Herv. Kerk te Wa terlandkerkje zijn intrede doen. In December van het vorig jaar hééft ds. Bergsma het beroep naar deze ge meente aangenomen. Men is toen di rect begonnen met het herstel van de pastorie, die, doordat hij lange tijd onbewoond was in deplorabele staat was geraakt SLA RAAK—AMOR 10—0. Wondcrgenv—Morsie 1—0; van Sluys-- Doets 1—0; van Roggen—Sandifórt Wondgrgem—Doéts 1—0; yon Sluyjt—Sijy: flifort 1—0; van Roggenmersle'I-ró; Won* dél^eiïi—Sandwort 10; van SluyS—Mor sie' 1—0; vab Roggen—Doe»? 1~0:' wondep gemA'an Roggen—Mer'slé/Dóèis 1-43 PZEM—SOS 3—7. v. d. EykKolijn 0—1; OstéA. Bos 0 -1; Wouters—P. Bo6 0—1; Osté—Kolijn 0 1; v. d. EykP Bos 01; Wouters—A. Bos 0—1; Osté—P. Bos 10; Wouters-1 Kolijn 0—1; v. d. Eyk—A. Bos 1—0; v. d. Eyk/Osté—Kolljn/Bos 1—0. SCHELDE II—PZEM III 9—1. Engelse—Kooman 1—0; Bleuel—Lange- )an 1—0; Klopmeyer—Jansen 1—0; Bleuel —Kóomön J—0; EngelseJnnseh 1—0; klopnicyèr—Léngèjan 1—0; Bleiiél-Jansen 1—0; KlopmeyerKooman 01; Engelse Langejan 1—0; Engelse/Bleuel—Kooman /Jansen 10, TAFELTENNIS COMPETITIE. Sla Raak IV—Sla Raak 5 7—3. Mej. C. Meder—P. Hooydonk 1—0; Mej. C. Engelvaart—J. Nieuwonburg 1—0; P. KooleA. Jeras 1—0; Mej. C. Meder—J. Nieuwenburg i0; P. KooleP. Hooy- donk 1—0. Mej. C. Engelvaart—A. Jeras 01; P. KooleJ. Nieuwénburg 1—0; Mej. C. Engelvaart—P. Hooydonk 0—1; Mej. C. Meder—A. Jeras 0—1; Mej. C. EngeLvaart /P. Koole—P. Hooydonk/A. Jeras 1—6. Sorry IIISla Raak 111 4—6. Mej. J. Aspéslagh—B. Roovers 0—1; Mej. L Knoop—K. v. d. Ven 1—0; Mej. N. Rijks—J. v. Sluys 0—1; Mej. L. Knoop B. Roovèrs 0—1: Mej. N. Ryks—K. v. d. Ven O—l; Mej. J. AspéslaghJ. v. Sluys I—0; Mej. N. Rijks—B. Róovèrs O— 1; Mej. J. Aspéslagh—K. v. d. Ven 10; Mej. L. Knoop—J v. Sluys 0—1; Mej. As- pèslagh/Mej. Knoop— Rcovers/v. d. Veil 1-0. Amor—P.Z.E.M. 4—6. C. de Vriés-rP. C. v. d. Eyk 1-0; W. Sandlfort—A. j. Osté 0—1; G. Jprdens— A. J. Wouters 0—1; C. de Vries—A. J. Osté 1—0; W. Sandifórt—A. J. Wouters 0—1; G. Jordens—P. C. v. d. Eyk 0—1; C. de Vries—A. J. Wouters 0—1; W. San- difort-P. C. v. d. Eyk 0—1; G. Jordens— A. J. Ost$ 1-0; C. de Vries/W. Sandifórt— P. C. v. d. Eyk/A. J. Osté 1-0. ZWEMMEN Nederlands zevental naar Zweden Naar wy yernemen heeft de Zweed se .Zwembond thans aan de Ko ninklijke Nederlandse Zwembond de finitief een uitnodiging gezonden voor een landenwedstrQd waterpolo in Zweden, met daaraqn verbonden een korte toer van het Nederlands zeven tal. dat dan tegen plaatselijke Zweed se combinaties zal spelen. Er werd voorgesteld, deze wedstrijd in de maand Mei te laten «pelen. De K.N.2S. B. heeft zich in principe hiermede accoord verklaard. De Internationale roei federatie heeft op een vergadering in Parijs besloten; dat dames eventueel in Internationale wed strijden mee kunnen doen op de num mers: skiff, double scull, vier met en zonder stuurvrouw en acht met stuur- vrouw. De afstand zal worden bepaald op 1000 m. Hét congres vgn de "federatie zal hierover nog een beslissing moeten némen. De wereldkampioen boksen Ezzard Charles heeft Joe Louis voor een titelge vecht uitgenodigd, maar Louis heeft de uitnodiging afgeslagen. De ex-wereldkam pioen blijft demonstreren- Lage eb op de Zeeuwse stromen. DO Oostenwind geeft óp de Zeeuwac Stromen altijd een lag® eb, ?oclat hW voor de scheepvaart in Sómmige ge deelten van Zeeland oppassen wórdt Zo geraakten in het Nieuwé Vaarwa ter voor Bruinisse. een gedeelte va O het Krammer dat eerst dé laatate la ren ontstond, iii het laatst van de afgelopen week enige schepen aan dc grond. Het spreekwoord „Een schip op strand, een baken »n zèè" ging hier in vervulling, want de an dere schippers besloten daarop de veiligste weg té kiezel» en evenals plm 20 jaar geleden, de Krammerplaat om te varen. Deze iets langere weg., wordt nq bij laag water regelmatig döor de scheepvaart gekozen. De aan de grond gevaren schepen kwafnèb bij het was sen van het water weer Vlot zonder averij te hebben gekregen. Toch zijn Zondagayoild tijdens de abnormaal lage waterstand weer eïilge schepen Vastgelopen, hamelijk bel sleepschip „Matan Gertna", 1329 tbn, schipper Magnus uit Stèendorp (Bel- gia) én .Glecon Jean' uil Boom «even eens België). 1563 ton. schióper Jo- rens. Dat gebeurde in bét Slaak. Een dèrde slèepSChip, de .Berma' uit Rotterdam schipper Ten Apel, welk schip minder uicpgoqg had voer daar* 'ei: tegen de .Glecon Jean' en bescha digde het achterschip. Bij wassend water zijn de schepen weer vlot gekomen, De sleep .werd getrokken döor de sleepboot „Louise", kapitein Machelant uit Dordrecht. De schepen warén geladen met kolen en op weg van Rotterdam haar Antwer pen. Aduerieutié werken tenen v rVt oooifta VHssingse bevolking neemt snel toe. Vorige week Dlofidag hoeft het be- volkingsoijfer van Vlissingen hél re cord-edier ln Mei 1940 van 23.113 o\er«chréden. Op hét stadhuis koh men ons «let tenten wip de 2S. 117e Inwoner \wn Vlissingen is. Teer wuar- sohynlijk is zfl of hij met een gezin in Vllssingén gekomen, want dc bevol kingsuitbreiding, die déze gemeente dé laatste jaren ondergaat, is ln het 'afzonder net gevolg van het grote aantal vestigingen. Was het verschil in Mei 1»40 met MHdelhurg groter, thans ls dit, waarschijnlijk mede door dc annexatie van 't Zand door Middel burg, niet meer zo groot. Maar Vlis- sings bevolking Wijft tnet grote sprongen toenèmen. Vijl en veertig jaar Zondagsschoolonderwijzeres. Zondag was het 45 jaaf geleden, dat mej. K, Verhagê te Biervliet, haar werk êls Zondagsechooiondcrwijzercs begon. Ter herdenking van dit jubi leum kwamen de kinderen van de Zondagèsehóol te Biervliet en Drie wegen in de Ned. Herv. Kerk bij een. Dezè bijeenkomst werd geleid door ds. "Wiebóseh, Ned. Herv. predi kant, di mej. Vferhage in gevoel volle bewoordingen dankte voor het werk ondèr de jeugd, dat zij reeds z'ovcèl jaren hééft verricht. Een der leerlingen, Ko den Kamer, dankte namens de leerlingen. Tenslotte zon gen de kinderen de thans 7ö-jarigè mej. Vèrbage eén speciaal voor dit ju- bilèum gemaakt lied toe: ..Ga Gij dan n»et haar mede, getrouwe Heer". Mej. Verhage zal haar werk thans aan Jóngere krachten ovèrdrageh. Schüdersknecht na ongeval overleden. Zondagavond is in het ziekenhuis St. Joanna te Göes overleden de schil- (iérsknècht, de heer L. de Koning, die door hét Uitglijden van eeh ladder in het pöètkahtoör te Krabbendijkc, één tware herscnschuddihg opliep. Instrumenten uit de lucht. In sommige delen van ons land eUti ln de laatste tijd herhaaldelijk instrumenten gevonden, die kennelijk Uit dé lucht wa ren neergedaald- Hét K.N.Ml. stelt er prijs op mede te delep, dat deze instrumenten te De Bilt ©f tr. ons cjf.ringende lenden wérden op gelaten tot het verrichter, van metjntèh van luchtdruk, temperatuur enz. Deze Eg, radiosondes bevatten behalve barometer, thermombtèr én hygrometer een klein ra diozendertje, dat automatisch clgnö'ert geeft, dié op het meteorologisch insti tuut opgevangen Wordén. ü';t déZè signa len kan dé mëtêoróloóg de gewei»6te ge- gèvehe siielden, De vinder die het inatru- 'mèn-l''natst het K.N.M-I. terügsendt. krtj«: f 9Ï— bëlotiing uUèékcéri. Sportpark te Hulst. Er is een begin gemaakt met de lanleg van het gemeentelijk sport park in Hulst. Hét zal een voetbal en eeö höckeyterrein omvatten. Eind 1950 hoopt trien met hét werk klaar te zijn. duizenden kilo's gaat dit veevoeder verloren. Naaf wij in het Zeèuwsch land bouwblad lezen wordt er ift Oost Zeeuwsch-Vlaanderen over geklaagd, dat de voederbieten dit jaar slecht houdbaar zijn. Ditzelfde was het geval met de suikerbieten. Op vele boerde rijen is men thans bezig de voeder bieten uit te zoeken. Bij duizenden kg. gaat er aan waardevol veevoeder verloren. De boer staat er bij cn peinst. Ziet een op lossing te zoeken voor dit telkenjare terugkomende euvel. De oorzaak zoekt hij in de grond, dié met éc-rt of andere nog onbekende bacterie, of iets dergelijks besmet moet zijn. Het is typisch, dat op de grond, waar door ligging of grondsoort, zelden bieten verbouwd worden, deze kwaal niet, óf in veel mindere mate, optreedt. Bij een prijs van plm. 22.— kost dit grapje de boer een aardige duit. Waar nog bijkomt het vele werk. dat be taald moet worden met hoge lonen. De wetenschap zit bij dit geval ook ag met de handen in't haar. Gezien dè belangrijkheid is het meer dan de moetie waard, dat de R.L.V.D. deze kwestlè onderzoekt. Burgemeestersinslallalie te Halsteren. Zaterdag 16 mr. A. ÉlkhuiZeft, afgetre den burgemeester Vari ÖveZ'ande. ge- installeera ale burgemeester van de Bra bantse gemeente Heisteren. BIJ de grens der gfemeente werd de burgemeester fees telijk ingehaald, m het raadhuis werd hij als burgemeester geïnstalleerd door de loco-burgemeester Jonkers. Namens het provinciaal bestüür van Zeeland en de vereniging van burgemeesters en secre tarissen op Zuid-Beveland was bij öe In stallatie tegenwoordig mr. dr. A. J. J. NL Ntea. Trage mosselexport. De mosselexport had deze weck een zeer tbaag verloop. Het Januavi-con- traet met onze voornaamste afnemer Frankrijk, was uitgeput, zodat weinig partijen haar dat land konden worden verzonden. De aflevering van de Brui- hisser kwekers aan de handel bedroeg dan ook slechts 1730 tonnen. Recht streeks naar Frankrijk gingen 470 zakken a 50 kg, rechtstreeks naar Bel gië; 620 zakken a 50 kg. Nu de mósselhandcl op zichzelf zo wéinig levendigheid geeft, proberen Velen opnieuw hun geluk op de ln dere zaaier ontdekte zaadbanken. Hc-t huccch in échter slechts matig, omdat Rtormcn en intensieve bevls- sfng reed* veel zaad hebben doen verdwijnen. Aangevoerd werden on geveer 0OÖ tonnest mösfeelïttfed, alles voor clgén uitzaai. iy.fceuHftleraar te Hulst niet toegelnfsn als raadslid. 1 Bij -Kón. besluit ia het beroep van dê heer Th. Gièlè tegen een besluit NEDERLANDSE LIJNEN, Aalsiim p. ii Perlm naar Calcutta. Akkrumdijk 20 v. NeW OrL n. R'dani. Alamak 22 v. Genua n. Basra. Albiréo p. 22 Finisterre n. B. Aires. Aldebaran 2l v. Boston té Philadelphia. Alderamin verm. 23 v. Moritev. n. R'dam. Alkaid 23 v. Rottérdam te Rio Jan. Alnati 21 v. B. Aires n. R'dam. Alphard p. 23 Férn. Noronha n. R'dam. Amstelkèrk 23 v. Arnst te Freetown. Amstelveen p. 22 Leixoes n. MiddleabtO. Baarn p. 22 Ouessant n. Chjli. Benhekom 22 V. Guayaq. n. Callao. Blitar 23 v. Philad. të New Vo'rk vërw- Bloemfontein 21 te Durban n. Amstèrd. Bolssevain 22 v, Montev. jé Sant. Very/. Boschfontein 23 v. M>rs. n. Belra via Suez. Celebes 22 V Macasser te SOörai?; Congostroom 2] y. Takovadi p. Amsterd. Cottiéa 23 te Barbados ri. Param'. Delft p. 21 Madeira h, Amgt^dam. DelftdJjk 23 V. R'dam te Bremen. Evanger 22 v. W^at-Afrika te Amsterdam. Farmsum p. 22 Gibraltar n. Savona. Grootëkerk 21 v. Amsf. n. Hamburg. Hecuba 2l v. Param. n. Amsterdam. Heidér 20 te La Guaira n- Curacao. Hera 24 y. Arrish te Guanta verw. Hercules 22 v. Piraeus te Alexandr. Laagkerk 21 v. koweit te Basha. Laurenskcrk 22 v. Genua n. R'dam. Lecrsum 22 V. Antw. n. West-Afrika. Lemstérkerk 22 V. Suez h. R^dam. Leopoldskérk 22 y. Büshife n. R'dam. Llndekèr}t tl y. Aden Bahrein. LÜttëïkerk 21 v. Rotterdètri n. Calcutta, Maaslaiid 2è té Bahria n. Amsterdam. Maivihg 21 v. Singapore té Miri. Mérken p. 22 Key (Vest n. Baftimóré. Marpëysa p. 20 Perlm n. Rotterdam. Manoorah 20 v. Mlrf n. Manila. Marlekerk 23 y. PL ÈUsab. n. E. Londen. Meerkerk 22 v. Mara. n. Rotterdam. OianjefOntein 22 tih. v. Lissabon n. AmsL Orestes 21 v. Montevideo n. Ri'o Qrande. Raki 20 te Abadan n.' Khorramshar. Randk*rk 20 v. Oelra n. Durban. Ridderkerk 21 té Singapore n. Rotterdam. Salatlia 22 V. Tafakah n. Cebu. Salawntl 21 y. Bentlon p. Djakarta. Samarinda 23 v. CoiÖmbo te Pënang. Schioüijk 22 v. New Orl. te Houston. Slamnta 31 v. Djakarta te Now York. Soé8td(Jk 22 to Kantang New Vork. Stuyvésént'22'v. Aruba te Cristobal, Tawell p. 23 St. Vine. 0. B. Aires. Atlanti? 19 v. Wellington n. Djakarta vert 1/2 n. Amsterdam. Ball 23 te Belawén n. Djakarta. Borneo 22 v. Genua Botterdam. Cameronia p. 22 Gibraltar t». Amsterdam. Cheshire' 2t v. DjAkarta verm. 23/2 te Botterdam. Dorsetshire 21 y. Djakarta n. Amsterdam. Empire Brent 20 y. Fremantlé n. Djakarta vertr. 26 p. Apish verm. 22/2 te Amst. Indrapoera 20 ie" SJogap. n. Djakarta. Kedoe p. 22 K. Bon n. Djakarta. Kota Bdroe p, 22 K. Bon W 2 u. v.m. te Rotterdam vérW. Kota Inten p. 23 PantelL n. Djakarta. Kota Agoeng 22 te Aden n. Rotterdam. Laertes 22 v. Amsterd. te Macasser. Langkceas p. 22 K. Guérdafüi n. Djakarta Mapta p. 22 C. Elba n. Djakarta, ^tataram p. 20 Pantellaria n. Rotterdam. Modjokerto p. 23 p?rim. n. Djakarta. Orapje p. 23 Adfn n. Djakarta. Poolau L-vit 22 v. Antw. te Londen. Polyphemus p. 21 Malta n. Djakarta. Rempang 22 y. Singapore n. Amsterdam. Sibajgk p. 22 Gibraltar n. Djakarta. Sumatra 21 v. Southampt. n. Djakarta. TaUsie '22 y. Aden n. Amsterdam. Willem Ruys p. 21 Pte De Galle n. Djak. Zuiderkruis p. 21' 1 Gr.kan. ft. Djakarta. Ned. m.s. „Nottingham" in Engeland gezonken. Het Nederlandse motorschip „Nottlngh- anV' van de Internationale Kustvaart M(j. te Rotterdam, verende in vaste lijn dienst tussen Harilngen fen Goole, is Zon dagmiddag op de rivier de Humber aan dé grond ffiopett. Het 339 bvutdréglster ton mêtencc schip, dat geladen was jnet stukgoederen, is door de sterke Stroom tér plaatié gekapseisd en gezonken. De bemanning is géred. Prins Bernhard reikte vaandel uit aan Cura^aose landmacht. Z.K.H. Frins Bernhard heeft Zater dag de mafiné-basis Parera en het rhLlitaire kamp Suffisant op Curagao bezocht. In het kamp Suffisant heeft de Prins nameqs H. M. de Koningin aan de Commandant van de Land macht op de Nederlandse Antillen, lt. kolonel L E. Leezer. vóór het front van de in carré opgestelde troepen eeh vaandel overhandigd dat door H. M. aan de Curaqaose Landmacht werd toegekend. Lt- kolonel Leezer sprak zijn vreugde uit over dit Koninklijk blijk van Waardering. De Prins prees in een korte toespraak gedrag, hou ding en plichtsbetrachting van deze troepen. *s Middags bezocht de Prins om. nog een meisjesinternaat, een werkhuis cn twéé' Zeemanshuizen tè Willemstad. -S Avonds was er een receptie ln het Fort Amsterdam. Succes voor Theo Bruins. De jonge Nederlandse pianist Theo Bruins, die vórige week te Middel burg concerteerde, is op het Concours Chopin van de Cité Universitaire te Parijs met de eerste prijs bekroond. De Ned. Dok- en Scheepsbouwmaat schappij te Amsterdam heeft opdracht ontvangen voor de bouw van twee 20.000 toft6-tankers Voor Braüliaanse rekening. om hem niet toe te laten als raads- Ud te Hulst, ongegrond verklaard. In sön plaats is thans, nadat de heer J. D. A. v. MieMo bedankt had, benoemd dc oud-wethouder H. oeèrts. Lagere landbouwschool te Sinl Jansteen, Te Sint Jansteen zal binnenkort aan de Heikant een lagere land bouwschool voor de N.C.B. gebouwd worden. Geen kopers voor tramwagens In Zeeuwsch-Vlaanderen. De trams verdwijnen uit Zeeuwsch Vlaanderen. Men heeft er voor het vervoer overgeschakeld op de bus en de vrachtauto. Voor de machines en de rails van de tramweg mijen, kon grif een ko per wórden gevonden. Straks aal men dat materiaal gebruiken ln Afrika of in Spanje, waar men er nog nut van heeft. Minder gemakkelijk bleek vorige week de verkoop van de oude tram wagons, de goederenwagons en de biels. Er werden twee verkopingen ge houden in W. Zeeuwsch VlAanderêri. Te Draaibrug toonden dc landbou wers nogal wat belangstelling voor oudé biels, te Breskens was dat heel wat minder. De tramrytulgcn en' dê goederen wagons waren niet ln trek. Ér werd zo weinig op geboden, dat dit materiaal niet van de hand werd gedaan. Hier en daar ziet men in West Zeeuwsch Vlaanderen ?n oude tram wagen in gebruik als boerenschuur of als strandhuisje, maar blijkbaar zijn de ervaringen met die wagens niet zo daverend geweest, dat dit voorbeeld algeméénnavolging 2ÖU vinden. Deurwaarder mei pensioen. Vrijdag 27 Januari zal in een bui tengewone Openbare terechtzitting van het kantongerecht te Bergèn op Zoom in de Markiê2ènzaal van het stadhuis, afscheid genomen worden van de heer J. v. d. Linde, die per 1 Februari zijn functie als deurwaarder aan dit gerecht zal neerleggen. Vorig jaar October vierde de heer v. d. Linde zijh gouden jubileum bij de rechterlijke macht De heer V. d. Linde, die 30 Januari 1880 te Kaoelle werd geboren, begon op 1 Oct. 1899 zijn loopbaan als grif fier-klerk to Goes. Een jaar later werd hij klerk eh wnd.-griffier aöh het Kantongerecht té Góüda. Sinds 193 ls hij thans te Bergeli op Zoom werk zaam. Hij is tevens deurwaarder aan. de Arrondissementsrechtbank té Breda. 8 De wachtmeester der rtJkfipo'ltie. de heer G. Hoek te Nieuw- en Sim Joóèlaftd. is per 1 Februari benoemd in gelijke func tie te Herkingeri. Geslaagd voor het diploma moderne bedrijfsadministratie van de Nederlandse Associatie voor praciyk-éxamens. dê hèer J. Nieutvenhuize, Oostdrjk, KrabbendjJJww

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 5