K LEZERS SCHRIJVEN en het mysterie van de IJszee Flinke nette meisjes appic KLANKEN UIT DE AETHER SNEEUWWIT ZEEPPOEDER 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 24 JANUARI 1950 De Stichting voor de Landbouw heeft sinds korte tijd z.g. „Bouwbureaux". waaraan ambtelijke architecten verbon den zijn, die echter niet ten behoeve van de Stichting zelf bouwen, maar voor de boeren, die aanleiding vinden voor het herbouwen van hun boerderijen van deze „Bouwbureaux" gebruik te maken. Het is niet aan ons de voor- en nade len van deze „Bouwbureaux" hier te be handelen. Wij wi."sn er alleen op wijzen, dat er ook particuliere architecten zijn, die in overleg met hun opdrachtgevers zelfstandig in het belang van die op drachtgevers optreden. De ambtenaren van de „Bouwbureaux" moeten door hun dienstverband uiteraard de goedkeuring vragen van de leiding van het betreffen de Bouwbureua. Bij de keuze van een architect, aan wie de boer het behartigen van zijn belangen bij de herbouw van zijn boerderij en bo vendien het besteden van grote geldbe dragen daarvoor toevertrouwt, zal hij van zelfsprekend de eis stellen, dat zijn ar chitect vakbekwaam en betrouwbaar zal zijn. Wat de eerste eis betreft kunnen wij mededelen, dat de architecten, die lid zijn van de B.N.A. alle op hun practische vakbekwaamheid onderzocht zijn en ge keurd. Wat hun betrouwbaarheid betreft, zij er hier op gewezen, dat de architecten een Erecode hebben, die o.m. omtrent hun wijze van optreden jegens de opdracht gever voorschriften geeft. Het zal som mige boeren b.v. bevreemd hebben, dat, waar vertegenwoordigers van landbouw organisaties en/of van d° bovenbedoelde ,3ouwbureaux" de boeren bezochten om met hen over de herbouw van hun boer derij te spreken, de particuliere architec ten zulks niet doen. Dit is geen gebrek aan belangstelling tegenover de boeren, die hun verwoeste boerderij moeten her bouwen. maar een gevolg van het feit. dat een particulier architect zich zelf op grond van zijn Erecode niet aanbevelen ma^. Dit voorschrift is uitgevaardigd, om de opdrachtgevers te vrijwaren voor opdrin gerige architecten, die een a.s. bouwheer tegen zijn zin zouden kunnen bewegen hun een opdracht te verstrekken. Voor het toezicht op de naleving van dsze Ere code wordt een strenge tucht gehand haafd door een Instituut, dat de B.N.A. daartoe in het leven heeft geroepen. Behalve de twee genoemde vragen, wel ke iemand, die een architect nodig heeft, op de voorgrond stelt, is natuurlijk ook het bedrag, dat met het geven van een opdracht aan een particuliere architect gemoeid is. van groot belang. Over het honorarium van een architect doen de meest ongefundeerde verhalen de ronde. In landbouwkringen is het praatje zelfs verspreid, dat een architect als ho norarium bij de herbouw van een boer- dérij 12*7-0 van de bouwsom in rekening brengt. Zoals het meer gaat, de nuchtere feiten liggen anders en meer binnen het redelijke. Aan het architectenhonorarium ligt bovendien niets geheimzinnigs ten grondslag. Alles is geregeld in een door de overheid goedgekeurd tarief, dat voor elke architect geldt en dat de boer op zijn verzoek aan 't Bureau van de B.N.A. te Amsterdam, Weteringschans 102, gratis wordt toegezonden. Het honorarium van de architect is slechts een fractie van de door het Ryk vastgestelde post van 12% „algemene on kosten", welke men bij de herbouw van een boerderij bij de bouwsom moet tellen om tot de totale herbouwkosten te komen. Doordat die post „algemene onkosten" volgens de Rijksregeling altijd 12% be draagt, doet het hier niet ter zake, hoe veel honorarium het Rijk daarvan aan de architecten uitkeert. Volleligheidshalve delen wij echter mede, dat de architect bij een bouwsom van f 37.000.aan ho norarium en onkosten ongeveer f 2000,— ontvangt, dus ruim 5% van de bouwsom en niet 12%. zoals ten onrechte wordt gezegd. Een ander voorbeeld: bij een bouwsom van f 60.000.ontvangt de ar chitect ongeveer f 2850.d.w.z. nog geen 5% van de bouwsom. Hierby zy nog opgemerkt, dat het Rijn voor de bouwbureaux van de Stichting voor de Landbouw precies dezelfde rege ling aanhoudt. Wat betreft het honora rlum maakt het dus geen verschil voor de boer of hy zich tot een particulier archi tect of tot de Stichting voor de Landbouw wendt. Wat betreft de ervaring op het gebied van de boerderyenbouw vestigen wy de aandacht erop, dat alleen reeds de laat ste tien jaar ongeveer 600 particuliere architecten een groot aantal boerderijen bouwden en daarbij een schat van erva ring opdeden, van welke grote ervaring degenen, die nu gaan bouwen en aan oen particulier architect hun belangen toever trouwen. ten volle kunnen profiteren. De Bouwbureaux beweren, dat het voor de boer voordeliger en gemakkelijker zal zijn zijn opdracht aan het Bouwbureau te verlenen. Alvorens te bes'issen raden wij hem aan te overwegen of in het boven staande niet is aangetoond, dat onder de particuliere architecten voldoend bekwa me krachten aanwezig zijn, in staat om zijn grote belangen by het herbouwen van zijn boerderij, in rechtstreeks over leg met hem vakkundig te behartigen. DE, NOORMANNEN. Met grote verwondering en zelfs met enige ergernis las ik Dinsdag het verslag van de voetbalwedstrijd Hansweertse Boys de Noormannen. Inderdaad was Hans weertse Boys iets in de aanval, maar de Noormannen kwam zeer zeker wel aan bod. in tegenstelling met wat het ver slag vermeldde. Het eerste doelpunt van Hansweertse Boys ontstond uit een jam- merUjk misverstand in de achterhoede van de Noormannen. Het tweede kwam uit een penalty, waarvan de scheidsrechter na afloop verklaarde deze ten onrechte te hebben toegekend. Dit is voor Hans weertse Boys dus wel een zeer gelukkig doelpunt. Waarom moet het Noormannen- doelpunt geweten worden aan een blun der' van de Hansweertse doelman' Deze keeper trof in dit geval geen enkele schuld, hy kon niets tegen het maken van dit doelpunt doen. A. ROELSE. voorzitter van de v.v. Noormannen, Weslkapelle (Van redactiewege bekort). 34. Met stukjes en beetjes kwamen de journalisten te weten, wat er precies ge beurd was, maar toen was de menigte aan de kade intussen zo opgedrongen, dat nie mand zijn eigen woor den meer kon ver staan. Enige sterke mannen worstelden kich naar voren, en pakten, Kap- pie, de Baron, de maat en de meester beet. Ze werden op de schouders van die sterke mannen gezet, en voort ging het langs de kade van Lutjewier. Er werden serpentines gegooid, en het juichen nam geen einde. Zo ging 't tot ze het gemeente huis bereikten. Ze werden naar binnen gedragen en in de ge meentezaal gebracht, alwaar de burgemeester reeds in een deftig zwart pak gereed stond om hen te ontvangen. De mannen, die hen daar ge bracht hadden, verdwenen, en zo stonden ze tenslotte met z'n vieren voor de burger-vader, die een perkament ontrolde. „Ik groet U, burgers van Lutjewier!" begon hij. „Het is mij een grote vreugde U uit mijn naam en die der burgerij van Lutjewier dit perkament te overhandigen. Wij danken U voor de daden van moed, beleid en trouw, die gij ons en de bemanning van verscheidene, reeds lang vermiste, schepen bewezen hebt Voorts verklaar ik U allen tot ere-burgers van Lutje wier! Ik heb gezegd. De maat verslikte zich hoorbaar van aandoe ning en kreeg een ontzettende hoestbui. De meester lachte verlegen, en Kappie klemde zijn kiezen zo hard op ellc a a r, dat 't knarste „Ere burger!" riep de baron. „Dat ontbrak me nog!" „Oet hader ook bij gehoord!" zei Kappie. „Tjong, wat een sensatie!" EINDE. Hut van Davis afgebrand. De hut, die G"~ry Davis, de „eer ste wereldburger zich op „interna tionale grond" aan de oever van de Rijn bij Straatsburg had gebouwd, is afgebrand. Garry Davis zat in een restaurant in de buurt te* schrijven, toen een kind, dat de hut was bin nengegaan, er weer uit kwam, roe pend dat er brand was. De hut was in enkeleminuten tijds vernield. „Ik ga een nieuwe hut bouwen", zei Garry Davis. WOENSDAG. Onder leiding van Rafaël Kubelik concenleert om 20.20 vanavond het Concertgebouworkest, Johanna Mart- zy speelt het vioolconcert in E. van Bach en de eerste rhapsodie voor viool en orkest van Bartók; daartus sen speelt het orkest nog het bekende „Le tombeau de Couperin" van Mau rice Ravel. D;t concert gaat over Hilv. II; de andere zender brengt om 20.15 onder het motto: „Zingende wereld' een programma van Duitse volksliede ren dooi; solisten, koor en orkest. Om 21.25 speelt het Concertgebouworkest o.L van Eduard van Beinum over deze zender de vyfde symphonle van An ton Bruckner. Hilversum I: 7. 8. 13, 10. 20 en 23 Nws. 7,15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Boston Pro menade Orkest. 7.45 Een woord voor de dag. 8,15 Te Deum Laudamus. 8.45 Gui- omar Novaes, piano. 9 Ochtendbezoek by onze jonge zieken. 9.30 Cleveland Orkest. 10.30 Morgendienst 11 Viool en piano 11.15 Het huis Lauernesse. hoorspeL 12 Dat wil ik nog eqns horen. 12.30 Mede delingen ten behoeve van land- en tuin bouw. 12,33 Populaire orgelbespeling. 13.15 Psalmen Davids. 13.20 Orgelconcert. 14 Het Promenade Orkest. 14.35 Ars con trapunctlca. 15 Jeugdconcerten. 15.45 Zi geunerkwintet „Nador Bela". 16.15 Voor onze meisjes en jongens. 17.30 Leeuwar der accordeon ensemble. 17,45 In de soete suykerbol. 18 Onze Nederlandse koren en korpsen, ld,30 Regeringsuitzending. 19.15 Onder de NCRV-leeslamo. 19.30 SpoTt- commentaar. 19.40 Vandaag.20.05 Com mentaar familiecompetitie. 20.15 Zingen de wereld. 20.55 Liturgische beschouwin gen. 21.25 Concertgebouworkest. 22.45 Avondoverdenking. 23.15 Beriyns Philh. Orkest 23.5024 Pianoduo. Hilversuml I: 7. 8. 13. 18. 20 en 23 Nws 7,18 Albert Sandler en zUn orkest. 8.18 Ray Ventura eflk^jn orkest 8.50 Voor de huisvrouw. 9 Kamermuziek concert 10 Kinderen en mensen. 10.05 Morgenwijding 10.20 Onze keuken. 10.35 Als de stofzui ger zwygt. 11 Populair non-stop. 12 Johan Jong, orgei. 12.30 Mededelingen ten be hoeve van land- en tuinbouw. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Planoduo. 12.55 Ka lender. 13.15 De Ramblers. 13.45 Tino Ros si zingt 14 Gesproken portret 14.15 Jeugdconcert 15 De Roodborstjes. 15.20 Jelle van Sipke-Froukjes. 15.50 Speel jy dit ook? 16 Vragen staat vry. 16.30 De regenboog. 17 Het stond in de krant 17.30 Kwartet Jan Corduwener. 17,45 Regerings uitzending. 18.15 VARA-Varia. 18.20 Dat herinnert ine aan.... 18.35 Promenade-or kest. 19 Parlementair overzicht 19.15 Wal dorp Astoria Ork. 19.30 Onze spelregels. 19.40 Weekkroniek. 19.45 Op bezoek by anderen. 20.05 Dingen van de dag. 20.15 Socialistisch nieuws. 20.20 Concertgeb.- orkest. 21,20 Verloren grenzen. hoorspeL 22.20 Joh. Jong en zyn Banjol. 22.45 Tus sen mens en nevelvlek. 23.15 Swing and sweet. 23.40—24 Francisco Canaro en zyn orkest. RADIO- CENTRALEPROGR. 3. 7 (Brussel VI.) Nieuws. 7.05 Gram. mu ziek. 7,30 Kroniek van de dag. 7.40 Mor- gengymnastiek. 7,50 Gram. muziek. 8 Nws. 8,05*Morgenconc., gr. 9 Nieuws. 9.05 Gram. muz. 10 (Eng. LP) Nieuws. 10,10 Verslag van de Rally te Monte Carlo. 10.20 Ver- zoekprogr. voor de huisvr., gr. 11 Robin son Cleaver, orgel. 11,30 (Eng. HS) Mar cel Gardner en Serenade ork. 12 (Brussel VI.) Volksliederen, gr. 12.30 Weerbericht. 12,32 Trio Maycel Deville. 13 Nieuws. 13.15 Symph. ork. van Praag. 14 Gevar. gram. muziek. 14.45 (Eng. HS) Gevar. progr. 15 (Luxemburg) Le Ménage en Musique. VI. 15.30 (Kalundborg) Omroepork. 16 (Eng. LP) Charles Ernesco en sextet. 16.30 Ralph Wilson en dansork. 17 (Kootwijk) Djakar ta. 18 (Brussel Fr.) Voor de soldaten. 18.30 (Brussel VI.) Voor de soldaten. 19 Nws. 19.30 Vlaams Omroepk. 19.50 Radiofeuil leton. 20 (Brussel Fr.) Groot Symph.-ork. 21.15 Instrumentale soli. gr. 21,30 Rustige gram. muziek. 22 (Eng. HS) Nieuws. 23.05 (Brussel VL) Verzoekprogr.. gr. /.O'S EN MAAN. 25 Januari. Zon: op 8.32 onder 17.14 Maan: op 11.00 onder 25 Januari HUUG VATER LAAG WATER ulNAP u i NAP u.— NAP U.—NAP Vlissingen 6.14 1.59 18.46 1.59 12.30 1.92 Terneuzen 6.48 1.78 19.15 1.80 0.27 1.82 13.04 2.13 Hansweert 7.12 1,89 19.47 1.93 1.08 1.93 13.43 2.28 Zierikzee 7.33 1.11 20.05 1.24 1.13 1.28 13.35 1.65 SWAZÜNi Heden overleed nog onverwachts, na een langdurig, doch gedul dig gedragen lijden, zacht en kalm, onze ge liefde Man en Vader PIETER LEUN SE, in de leeftijd van 38 jaar. Wed. J. C. LEIJNSE— FRANSOO. JAN. KEES. FRANS. Middelburg, 22 Jan. '50. De begrafenis zal plaats hebben a.s. Vrij dag. Vertrek sterfhuis, Veerse Singel 134, te 12 uur. Met diep leedwezen geven wy kennis, dat door een noodlottig on geval van ons is heen gegaan onze geachte Gezel en trouwe Colle ga, de Heer LEVINUS DE KONING. Zyn oprechte trouw en plichtsgevoel zal bij ons steeds in dankbare herinnering bljjven. Namens Patroon en Personeel Schilders bedrijf J. de Graaff Zoon. Goes, 22 Januari 1950. Een lampje hier, een lampje daar, dat mvikt U* huiskamer ééns zo gezellig! Maar... al die kleine gezelhgheidjes kunnen tijdens ce piek-uren overbelasting van de electrische centrales veroorzaken. En stel U voor dat U daardoor in het donker kwam te zitten Laat daarom nog in de maand Januari Uw kleine schemerlampjes eo alle andere electrische toestellen, die U niet dringend nodig hebt, deze paar uurtjes rusten (op Zaterdagavond en Zondag zijn er géén pick-uren Laat tijdens c.a piek-uren die kleine schameriampjas uit! morgens van 7-9 's middags van 4-6 Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder KATHARIN.A LOCWERSE, Wed. van CORNELIS VAN LOO, in de ouderdom van 80 jaar. M. LORIER VAN LOO. TH. LORIER. CORRIE. Vlissingen, 22 Jan. 1950 V. Quakkelaarstr. 60. Heden overleed nog onverwachts, na een langdurig, doch gedul dig gedragen lijden, zacht en kalm, onze ge liefde Zoon. Broeder, Zwager en Oom PIETER LEIJNSE, in de leeftijd van 38 jaar. Uit aller naam. J. LEIJNSE. Middelburg, 22 Jan. '50. Oude Vliss. weg 8. Ziekenhuis Oostwal, Goes. Wegens sterfgeval is de :aak Woensdag 25 Januari •„s. de gehele dag gesloten. Firma F. DELVOYE. Jroenewoud 4244, Vlissingen. Heden overleed, na een kortstondig lijden, tot onze diepe droef heid, onze beste Vrouw, Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Zuster Het Bestuur van het Zie kenhuis Oostwal, Goes, roept ;!icitanten op naar de be kking van SUSANNA GILLISSE, in de ouderdom van 72 jaar. N. BALJEU. C. E. v. d. BROEKE- BALJÉU. P. V. d. BROEKE en Kinderen. F. C. J. BALJEU. M. BALJEU— v. d. BROEK en Kind. Wed. MIERAS GILLISSE. Salarisgrenzen 2160 2880 (6 jaarlijkse verho gingen van 120). Vereist wordt diploma boekhouden. Bekendheid met dc administratie van ziekenhuizen of dergelijke inrichtingen strekt tot aan- eveling. Sollicitaties op zegel te ichten aan het Gasthuisbe- tuur, kunnen ingezonden /orden tot 10 Februari e.k. jjj de secretaris. Vogel- :angsweg 18, Goes. Aanstelling boven het mi nimum niet uitgesloten. Be zoek uitsluitend na oproep. ,H.JOQÜÉ&IN. GOE^r iNGf VO05T5TOUJ Riff 24ÖC n de salon, de trots van het ■jezin, daar behoren over- ;ordijnen in. WEEFSTOF !n verschillende kwaliteit, affen en gebloemd. Prijs vanaf 3.43 per meter. U ontvangt Zilverbonnen voor Uw Februari-aankoop. VAN VERKADE Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve Moeder, Groot- en Overgrootmoeder, Mej. MARIA MAGDELENA ZUUR VELD, Wed. van JAN VISSER, in de gezegende ouder dom van ruim 88 jaar. Goes: J. C. VISSER. C. VISSER— PAAUWE. Wilhelminadorp P. VISSER. C. VISSER SIERVOGEL. Scheveningen: C. KROS—VISSER. P. KROS. Wilhelminadorp: J. VISSER. J. VISSER- VAN DER VLIET. Klein- en Achter kleinkinderen. Wilhelminadorp, 21 Januari 1950. De teraardebestelling zal plaats hebben op Woensdag 25 Januari a.s. Vertrek van sterf huis 12 uur. Heden overleed nog onverwachts, na een langdurig, doch gedul dig gedragen lijden, zacht en kalm, onze ge liefde Schoonzoon, Zwa ger en Oom PIETER LEIJNSE, in de leeftijd van 38 jaar. M. FRANSOO. J. S. FRANSOO— JANSE. Alphen a. d. Rijn C. E. STURM— FRANSOO. W. C. STURM en Kinderen. J. P. BOONE— FRANSOO. J. BOONE en Kind. Middelburg, 22 Jan. '50. Middelburg, 20 Jan. '50. Volderstraat 10. Provinciaal Gasbedrijf Zeeland. Gevraagd een FLINKE JONGEN, ter opleiding in het vak. Leeftijd circa 16 jaar. Firma L. E. RIYIÊRE Middelburg. Heden overleed in Huize „Irma", onze ge liefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootva der, de Heer ADRLAAN KOLE, Weduwnaar van MARIA GOUDSWAARD, in de ouderdom van ruim 93 jaar. Uit aller naam, M. J. KOLE. Vlissingen, 22 Jan. 1950. Hobeinstraat 2. Heerlijk knapperig en met een fijne „romige" smaak Een schotel Cream Crackers van Verkade brengt sfeer in Uw gezellige avondjes. Presenteert re zó, of met boter en een plak je kaas. 24 a. p. 100 gr. Overeenkomstig de Gewij zigde Prijsvaststelling No. 574/044.11/905 van het Di rectoraat-Generaal van de Prijzen worden de thans gel dende gasprijzep met '/2 cent per M3 verhoogd. Deze verhoging zal wor den toegepast vanaf de me teropname Februari 1950. DE DIRECTIE. bevat Sportx tegen geelzucht der tra» Gevraagd in klein tand artsgezin te Vlissingen, we gens huwelijk van het tegen woordige, een FLINK MEISJE v. d. en n. Hulp van werk ster en assistente in de prak tijk aanwezig. Mevrouw REDDINGIUS, Badhuisstr. 11, Vlissingen. Ned. Ver. v. Huisvrouwen Afd. Yliss, M'burg, Goes. STOOM- EN CHEMISCHE WASSERIJ „ANTOINK' Van Dishoeckstraat 26, Vlissingen, vraagt voor haar diverse afdelingen De 1000 jaren uit „De Openbaring van Johannes" Ds. J. A. DE RUITER a.s. Woensdagavond, 8 uur, in de Concertzaal, Middel burg. BRIDGEDRIVE te Vlissingen DINSDAG 7 FEBR... des middags 3 uur IN HÉT STRANDHOTEL. EN.AV.O. Gevraagd een eenvoudige nette huishoudster, N.H., bij heer alleen. Brieven No. A 33, Bur. P.Z.C., Goe* Ter overname gevraagd dministratiekantoor. Brieven no. 61, Bur. P.Z.C., Middelburg. Hoog loon. Goede sociale verzorging. Persoonlek e was vrij.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 4