PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Westerling liet zijn troepen Bandoeng binnenrukken DEB!LT Zij verlieten de stad weer! r WITSLAND NIET SCHULDIG TEGT MINISTER DEHLER GEEN RUSSISCH PLAN V00P NIEUWE BLOKKADE TRUMAN CONFEREERDE MET DE MILITAIRE LEIDERS OOR' 0GSGETR0FFENEN WENDEN ZICH NOGMAALS TOT MINISTER VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 20 Directie p van at veiae an i O den Boei ftdj W de Pagter Hoyidiea u daiiini i.|n e-iverv. W Leerlouwei en H A Busshardt ABVJ.n IN UMblN I öfltlJïr JV ut week; i 3 90 p Kw tl p p ïer icw (.osse nummer» 10 cent pc. WAARIN OPGENOMEN DE MID3EL3URGSE, VLISSINSSE, GOESE, SRESXEN5E COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 24 Januari 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 13 Ct. per mm. Minimum p. advertentie t 2.50 Ingez. mededelingen dubbel tanct. Kleine advertenties (max. 8regeir.'_ van 1—5 regels f 1—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C„ Middelburg. Bui Vlissingen walsti 58 «0 tel 2355 4 lynen ibgg 2353). M bu.g Londense Kaai 29 tel 2077 e Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 tb g.g. 2228) - Gostburg Fr Maurilsstr 12. tel 102 Terneuzen. Brouw«?riJstr. 2 Zlerikzee: N. Bogardstr. C tel. De troepen van de voormalige reserve-kapitein van het K.N.I.L., Westerling, zijn Maandagmorgen vroeg Bandoeng binnengetrokken en hebben de stad en daarin o.m. liet hoofdkwartier van de T.N.L bezet. Volgens de Reutereorrespondent te Bandoeng zou Westerling enkele uren voor de aanval hebben verklaard, dat hy van plan was de geregel de strijdkrachten van de Republiek op West-Java en in Batavia op te rollen, het kabinet te arresteren en een nieuwe regering te vormen. Volgens latere berichten zouden de Nederlandse troepen in Bandoeng een informele overeenkomst met de troepen van Westerling hebben ge sloten en de stad beheersen. De troepen van Westerling begonnen zich in de buitenwijken terug .e trekken, terwjjl de Indonesische troepen in de heuvels een tegenaan- aanval zouden voorbereiden. Volgens latere berichten zouden Westerling'» troepen Maandagavond Bandoeng weer hebben verlaten. Minister van Jfaarsevèén heeft in Djakarta zjjn scherpe afkeuring over hun optreden geuit. Hy merkte op, dat het voor hen op dit moment nog niet te laat is om een wending ten goede te maken. Als zü dit nalaten, zjjn van Nederlandse zyde de strengste maatregelen te verwachten. De waarnemend minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen Götzen ver klaarde de actie van Westerling ten sterkste af te keuren, omdat hy voor ziet, dat de consequenties funest voor Indonesië kunnen zjjn. De Indonesische premier, Hatta, en de Nederlandse Hoge Commissaris, dr. Hirsehfeld, zijn overeen gek onjen, dat gecoördineerd opgetreden zal worden in verband met de gebeurtenissen te Bandoeng, aldus een officieel communiqué der R.I.S. Een woordvoerder van het Indo nesische leger te Djakarta heeft vol- fens Reuter verklaard, dat Ban- oeng is aangevallen door „meer dan zeshonderd man ongeregelde troe pen, die de stad uit het Westen en Noorden binnenvielen." Het Indone sische kabinet was te Djakarta in vergadering, toen de aanval begon. Een Indonesische woordvoerder legde de verklaring over „gecoördi neerd handelen", zó uit, dat de Ne derlandse leger autoriteiten zouden pogen de Nederlandse deserteurs, die in het leger van Westerling die nen, in bedwang te houden. Na de kabinetszitting werd ver klaard: „Wij zullen alle elementen die wanorde stichten in Bandoeng, meedogenloos onderdrukken. De on der ons bevel staande troepen zijn voldoende om de toestand te beheer sen". Het Nederlandse leger heeft nog een divisie-hoofdkwartier te Ban doeng, maar alle Nederlandse strijd krachten zijn daar, evenals elders in Indonesië, in kazernes geconsig neerd. CONTACT MET DJAKARTA VERBROKEN. Westerlings troepen hebben ook j het hoofdbureau van politie te Ban doeng bezet. Het normale contact j met Djakarta werd verbroken, toen één der telefooncentrales in handen I der aanvallers viel. De aanval- j lende troepen waren in groene uni- formeri gekleed, gedeeltelijk gemoto- I riseerd en hadden de beschikking 1 over voldoende automatische wapens. DE TROEPEN VAN I WESTERLING De eenheden van de A.P.R.A. trok ken volgens Aneta via de grote post weg het centrum van Bandoeng bin nen. Op de waarschuwingsschoten in de lucht volgde een „sauve qui peut' van het publiek in de straten. Bij h-1' hoofdkwartier van de T.N.I. en «Is grote hotels vonden korte vuurgevech ten plaats. Gemeld wordt, dat de A P.R.A. „arrestaties verrichtte" en dat de gevangenen alle burgers, op vrachtauto's werden weggevoerd Voorts wordt te Bandoeng vernomen dat een deel van het korps speciale troepen, dat vroeger onder het com mando van Westerling stond, zich bij de A P.R A. aansloot. Een van de commandanten der A.P.R.A. verklaarde, dat men niet het omverwerpen van de R.I.S. be oogt, doch uitsluitend het beëindigen van de inmenging door de T.N.L in de zaken van Pasoendan. De avondklok is vervroegd en duurt thans van 18.00 tot 06.00 uur. De bevolking is aangemaand kalm te blijven en te vertrouwen op de machtsapparaten van de regering. BUITEN BANDOENG: RUST De toestand in Buitenzorg, Tjiand- poer en Soekaboemi was Maandag volkomen rustig. In het betrokken gebied zou de invloed van de A.P.R. echter zeer groot zijn. De troepen hebben Zaterdag hun activiteit inge zet met de ontwapening van de In donesische politie te Tjililin, ten Z. W. van Bandoeng. Volgens A.F.B. werden zjj aange voerd door de gewezen politiecom missaris Bolle van Beelden, een de serteur van het politiecorps van Se- jnarang en door een gewezen Neder landse polit.ie-insnocteur van der Meu Jen. Bovendien zou een groep solda ten van het Nederlandse keurkorps de „Rode mutsen" aan de actie deel nemen. Volgens Reuter zouden te troepen gelijktijdig aanvallen v bben uitge voerd op Indonesische legerposten over geheel West-Java en in sommi ge gevallen gesteund worden door benden van de Daroel Islam. De ver bindingen met Djakarta waren slecht en de toestand buiten Bandoeng was verward. Men was van mening, dat Wes terling commandotroepen liet infiltre ren in Djakarta, maar dat hij deze Zondagavond had teruggetrokken De UNCI slaat de situatie nauw lettend gade en heeft militaire waar nemers in Bandoeng. VLIEGVELD AND IR Maandagmiddag politietroepen van vertrokken 250 de T.N.I. in 13 V Kapp'e en de wonderlijke schelp. Kappie is weer behouden van zijn avontuurlijke reis naar de IJszee teruggekeerd en .natuur lijk staat hij terstond gereed om nieuwe avonturen te zoeken. Ditmaal speelt daarbij een ge heimzinnige schelp een grote rol Meer zullen we er van te vo ren niet van vertellen, want dan zou het plezier er misschien 'n beetje af ziin. Maar dat jong en oud de nieuwe avonturen van Kappie en zijn vrienden in spanning zullen volgen, staat bij voorbaat vast. Nederlandse vliegtuigen van de mili taire luchtvaart naar Bandoeng voor bewaking van het vliegveld Andir, dat nog niet door de APRA is bezet. Nederlandse troepen patrouilleerden in Bandoeng, terwyl Nederlandse vliegtuigen boven de stad cirkelden. De luchtvel-binding Djakarta-Ban doeng werd nog niet stop gezet. Aneta vernam dat de T.N.I. te Bandoeng op bevel van luitenant kolonel Sentot Iskandardinata is teruggetrokken in het Noordelijk stadsdeel, ten Noorden van de spoorweg, die de stad Ir. twee helf ten deelt. De Indonesische regering heelt Maandagochtend vroeg een verkla ring uitgegeven, waarin wordt be vestigd, dat de troepen van Wester ling Bandoeng hebben verlaten. Er worden geen redenen voor deze tak- tlek van Westerling opgegeven. In de verklaring wordt verder be weerd, dat zich onder de troepen van Westerling 300 Nederlanders bevon den, die kort geleden uit hun troe penafdelingen waren gedeserteerd. De Indonesische regering had de Ne derlandse regering er herhaaldelijk op gewezen, dat de mogelijkheid van desertie naar Westerling bestond voor de in en om Bandoeng gelegerde Nederlandse troepen. De Nederlan ders hadden de verzekering gegeven, dat zulks niet zou geschieden. Daar op waren verschillende eenheden van de T.N.I. voor het volbrengen van een taak ngar elders gezonden. „Westerlings gewaoende benden, ge steund door Nederlandse deserteurs hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om Bandoeng binnen te rukken", aldus de verklaring. Er waren reeds operaties tegen de troepen van Westerling begonnen, welke voortgezet werden. ARREST ATIE'S De Indonesische autoriteiten heb ben te Djakarta twee Nederlanders gearresteerd. Het betreft een journa list en een vroegére Nederlandse ambtenaar In Indonesië. ULTIMATUM? Indonesische functionarissen, die uit Djakarta te Singapore zijn aan gekomen. hebben verklaard, dat de Hoge Commissaris, dr. Hirsehfeld, een ultimatum aan de „rebellen en deserteurs" in Westerlings leger ln 't gebied van Bandoeng heeft gericht. In het ultimatum wordt gezegd, dat de Nederlandse troepen, in sa menwerking met de T.N.I. krachtig zouden optreden, indien deze rebel- len en deserteurs niet onmiddellijk naar hun eenheden terug zouden ke ren. DODEN EN GEWONDEN De stafchef van de T.N.I., kolonel Simatoepang, heeft verklaard, dat 80 leden van de T.N.I. gedood of gewond werden bij de gevechten rond Ban doeng. De toestand in Lembang, ten Noorden van Bandoeng, was nog steeds verward. Wat te Bandoeng was gebeurd, was in feite „een muiterij op grote schaal" onder de daar gesta- l ionneerde Nederlandse troepen. De Indonesische autoriteiten hadden de Nederlandse bevelhebber, generaal Engels. Zond 0 gewaarschuwd, voor de mogelijkheid van het uitbreken daarvan. De opstandelingen, aldus Simatoepang. passeerden Nederlandse Dosities, toen zij de stad binnentrok ken. NOG MEER ARRESTATIES. Kolcnel Simatoepang zei, dat te Djakarta acht nieuwe arrestaties wa ren verricht als voorbereiding tot een algemene zuivering van verdachte personen. De eerste minister van Indonesia, drs. Hatta. zal als president fungeren voor de duur van Soekarno's afwezig heid. Agressieve rede veroorzaakt deining. De Westduitse minister van Justitie, dr. Thomas Dehler van dc viv democratische party, heeft in een toespraak te Hamburg verklaard, dat het niet waar is, dat Duitsland schuldig is aan alle agTessie in de afgelo pen 200 jaar. „Het Is ttfd, de wereld te vertellen, dat het niet uitsluitend de schuld van Duitsland was, dat het verschijnsel Hitier mogelijk was. Hitler was in grote mate het resultaat van het verdrag van Versailles en de kleinmoedigheid van Frankrijk." „Wü hebben alle reden om het sprookje van een in hoofdzaak Duitse schuld aan de eerste wereldoorlog van de hand te wijzen. Duitslands schuld was niet groter dan «lie van Frankrijk. Het is niet waar. dat de oorlogen in de negentiende eeuw Duite agressie waren." aldus Dehler. Het Ruhrstatuut noemde hy verder een document zonder inhoqd cn bo vendien uit de tjjd. De rede van dr. Dehler heeft nogal deining verwekt. Blijkens een verkla ring van de Bondskanselier in Bonn acht dr. Adenauer het hoogst on waarschijnlijkst, dat dr. Dehler zich zou hebben uitgelaten als gemeld. (Inderdaad was de tekst van Reuter niet geheel duidciijk). De Franse Hoge Commissaris heeft niettemin reeds geprotesteerd legen de rede. Verklaring van de Britse commandant te Berlijn. De Britse commandant te Berlijn, generaal-majoor Bourne, heeft aan een lunch in de Britse persclub ver klaard. dat de jongste verkeersmoei lijkheden bij de snoorwegen, op de waterwegen en on de autoweg tu~sen Berlijn cn West-Duitsland zeer zeiter geen deel uitmaken van enig Russisch plan om Berlijn weer te blokkeren. .Sedert de oDheffing van de blok kade van Berlijn in Mei jl hebben we vele van dergelijke verkeersver- stoopingen meegemaakt en ik ben er van overtuigd, dat zij vrijwel alle zijn toe te schrijven aan inefficient Werd waterstofbom niet besproken President Truman heeft Maandag avond de voornaamste militaire lei ders in de Ver. Staten bijeengeroepen voor een belangrijke conferentie. Aangenomen wordt, dat op deze conferentie gesproken Is over de wa terstofbom. De minister voor legerzaken, Gor don Gray, heeft evenwel verklaard, dat de kwestie van de waterstofbom •■•iet besm-oken was. De secretaris van de president. Charles Ross, zeide. dat ■!e vergadering bijeer geroepen was. teneinde president Truman op de hoogte te houden van de stand der be wapening. Dit was de derde vergade- -ing van deze soort. Jrtm Huil, hoofd van de „Armed services weaoons evaluation board" had voornamelijk het woord -~>vof»rd. Ross weigerde mede te delen welke wapens besproken waren. Op ♦wee na waren alle leden van het ka binet vertegenwoord'-pi De volgende bijeenkomst in deze geest, zou bannen drie maanden ge houden worden. Het Nederlandse motor-zeilschip „Molan" uit Rotterdam is bij Thyboroen aan de Westkust van Jutland gestraad. Een sleepboot bevindt zich bij het schip. Er is geen gevaar voor de bemanning. Afschrijvingen lig gen veel te hoog. Vyf jaar lang hebben duizenden en nog eens duizenden oorlogsgetrof fenen met spanning gewacht op de wet, die de vergoeding van de oor- logschade afdoende zou regelen. Tenslotte kwam het ontwerp op tafel en werd door de Kamer aangenomen, zodat een betere wet practlsch gesproken ondenkbaar is. Misschien is het echter nog wél mogeljjk om een soepele toepassing te verkrijgen, vooral ten aanzien van de waarde vasts tellingen. Om de minister daartoe te bewegen heeft de Landelijke Federatie van Stichtingen voor Oorlogsgetroffenen een Detitionnement opgesteld en de Stichting Oorlogsgetroffenen ln Zeeland zal nu een gro te actie ontketenen om daarvoor de handtekeningen van de Walcherse gedupeerden te verzamelen. Handtekeningen van Walchefse gedupeerden worden verzameld De federatie beschouwt de wet als een grote desillusie: de honderd duizenden oorlogsgetroffenen, die voor het geheel de klappen hebben opgevangen, worden er zeer zeker niet bevredigend door schadeloos ge steld. Alles hangt af van de wijze waarop de minister, die in deze ma terie grote bevoegdheden heeft ver kregen. deze zal uitvoeren, vooral ten aanzien van de waarde vaststellingen. Blijft hij het systeem volgen van de voorlopige vaststellin gen, dan zullen de meeste gedu peerden 2050 minder ontvan gen, dan waarop zij formeel volgens de wet recht hebben. Worden echter de waardevaststellingen herzien door de afschrijvingen tot een rede lijk peil terug te brengen, dan is veel gewonnen. „MAXIMALE" PERfJENTAGES Steeds is door de oorlogsgetroffe nen op grond van gegevens uit de practijk beweerd, dat de afschrijvin gen op inboedels wegens ouderdom veel te hoog liggen. In zijn memorie van antwoord deelde de minister hierop mede, dat deze afschrijvingen redelijk waren. Om de Kamer daar van te overtuigen publiceerde hy zelfs een tabel, waarin de maxima le afschrijvingspercentages werden opgegeven, b.v. voor ameublemen ten 25 voor lampen 15 voor kachels 30 Uit de practyk blijkt echter, dat aanmerkelijk hoger werd afgeschre ven! Het merkwaardigste van het gehele geval is evenwel de medede ling van de directeur van het Com missariaat Oorlogschade, dat de Schade-Enquêtecommissies volgens de hun gegeven instructies 50 hebben afgeschreven op alle meubi lair, dat vóór 1930 is gekocht Hieruit blijkt, dat de tabel van de minister niet werd toegepast, maar dat men in vele gevallen 20—30 boven de „maximale" percentages heeft afgeschreven. Dat vele getrof fenen zich dan ook, om het zachtjes uit te drukken, bedrogen gevoelen, is allerminst vreemd! GEEN REËLE BASIS. In het nationaal petitionnement aan de minister van Financiën wordt geconstateerd, dat alle- regelingen. de wet treft voor de gedu- zijn, zolang en de af- welke peerden onbevredigend de waardevaststellingen schryvingen niet op reële basis ge schieden. Zy zullen daardoor veel minder ontvangen dan voor herstel noodzakelijk is, de rechtszekerheid zal hun worden onthouden en het beroep zal tot een paskwil worden gemaakt. Ofschoon de wet in het algemeen de waarde-vaststel! infen baseert op de waarde van Mei 1940, menen de getroffenen, dat het beleid inzak** taxatie en afschrijvingen veelal niet tot een juiste uitkomst heeft geleid, doch daar vèr beneden is gebleven. Men dringt er daarom bij de minis ter met de grootste klem op aan: a. de uitvoeringsbeschikkingen in zake waarde-vaafstellingen voor ver nietigd of beschadigd goed. inboedel en bedriifsuitrusting dusdanig te herzien, dat steeds wordt uitgegaan van de kostprijs 1940 en de afschrij vingen binnen redelnke grenzen wor den gehouden, zodat goederen, die nog normaal in gebruik zouden zijn, nimmer voor meer dan 25 worden afgeschreven; b. de huurwaarde voor nieuw bouw in verband met de vaststelling van de rendabele waarde nimmer hoger vast te stellen dan de huur waarde van het vervangen pand. in dien althans geen herbouw ln gro tere omvang geschiedt of belangrij ke verbeteringen worden aange bracht. Op deze wHze zou. zonder dat in de wet veranderingen worden aange bracht, een groot deel van de ge troffenen ziin geholpen, al zou men ook dan nog ver afblijven van een voorlonig herstel. De Stichting Oorlogsgetroffenen in Zeeland zal de Walcherse gedu peerden in de komende dagen krant- les aanbieden, waarin de federatie nader h°«r standpunt uiteen-vt en waarin de tekst van het p«*+'*ionne- ment staat afgedrukt. Bij deze kranties ziin kaarten gevoegd, waar op men zh'n handtekening kan plaat sen om daardoor steun te verlenen •*an het beroepschrift optreden van de Russen of aan mis verstand tussen de Oost- en de Wect- duitse autoriteiten". Maandag stelden Russische grens wachten weer een grondig onderzoek in naar alle voertuigen, die via Helm- steldt naar het Oosten reden. Er wer den slechts zeven auto's per uur door gelaten. Voor de controlepost vormde zich een rij van enkele honderden auto's Volgens een Britse woordvoerder werden de moeil-'jkheden veroorzaakt doordat 't controlennnt te Marienbom een nieuwe Siw-'etrusrtsche com-^an- da"t hertt gekresen die er on stand. d"t de bestaande orders over het con troleren van *«racMauto's cn «'ocumen- ten n^ar de letter werden uitgevoerd. Arme milonnalrs. MILLIOENEN-PREMIES IN BELGIË WACHTEN OP EIGENAARS Er zijn momenteel in België vier millionnairs die uit vergeetachtigheid of onverschilligheid niet eens weten, dat zij een millioen franskens kun. nen opstrijken, zodra zij zich op het bureau van het Gemeentecrediet te 3russel melden. Genoemde instelling is een semi- officiële organisatie, die opgericht werd om leningen te verstrekken, waarmede opbare werken in provin cies en gemeenten konden worden ge financierd. Aan het trekken van de obligaties is een loterij verbonden. Evenwel zijn de vier premies -'an elk een millioen francs, die in 1945 wer den uitgeloot, tot nog toe door hun eigenaars niet opgevorderd. Boven dien zijn er nog 14 premies van 100 000 francs of 7600 gulden, die even min zijn opgevraagd. Men vermoedt dat het hier gaat om oude of vergeet achtige lieden, die verzuimen de ge regeld in de bladen verschijnende pre mielij sten te controleren, aldus het Dagblad van het Noorden. Italiaanss boaren roeren zich opnieuw. Zuid-Italiaanse boeren zonder land en zonder werk hebben in een snelle actie onbebouwde landerijen te Catan- zaro in bezit genomen. Men schat, dat ongeveer 300 boeren ruim 180 ha. heb ben bezet. De boeren gaven geen ge hoor aan de bevelen van de gealar-. meerde politie, die verder geen po ging deed te interveniëren. „Om de openbare orde te handhaven" zijn ver dere politieversterkingen daar dit ge bied gezonden. Pol'tieke delinquenten van hun bed «e'lcht Het Eerste Kamerlid Reijers (C.H.) heeft de minister van Justitie ge vraagd of het juist i3, dat op 10 Ja nuari j.l. een aantal politieke delin quenten uit de Scheveningse cellen barakken 's morgens vroeg, zonder voorafgaande waarschuwing, na ge fouilleerd te zyn. in nachtgewaad naar het Huis van Bewaring is overge bracht en daar geïsoleerd opgesloten. Zij zouden kleding en papieren heb ben moeten achterlaten. De vragensteller zou graag willen vernemen, wie voor deze laakbare handelwijze verantwoordelijk is, welk doel er mede werd beoogd en welk ge bruik van de schrifturen is gemaakt. Onder deze gedetineerden bevinden zich personen, die werkzaamheden verrichten voor de parlementaire enqufite-commissie in verband met haar onderzoek naar kamptoestanden in 1945. De heer Reijers wilde ook weten, of het juist is. dat voor de duur van deze omstandigheden het verkeer van deze politieke delinouenten met hun raadslieden niet wordt toegelaten en dat zelfs de met hen gevoerde cor respondentie wordt gecontroleerd. Hij vroeg tenslotte of de minister bereid is maatregelen te treffen, oDdat een zo aan Duitse methoden herinnerend optreden, voortaan achterwege zal blijven. Een Amerikaanse woordvoerder zeide: „Een twijfelachtige methode om de doeleinden van de Duitse poli tiek te verwezenlijken" en een Brit se: „een kwade bijdrage tot bevorde ring van de Duitse zaak". „BAKERPRAATJES" „De beschuldigingen tegen het Duitsland van Hitier zjjn bakerpraat jes. De legende van Duitslands col lectieve schuld en hoi sprookje van de Nazi-concentratiekampen zullen verdwijnen". Aldus sprak Zondagavond de voor malige majoor Otto Ernst Remer tij dens een vergadering van een neo- Nazi-party te Liichow. Remer is de man, die in 1944 het complot tegen Hitier verijdelde. De volgende spreker viel flauw toen hij het podium, waarop de vroe gere Duitse keizerlijke adelaar prijk te. beklom. Hij werd de zaal uitgedra gen zonder dat hij 'n woord had ge zegd. Ds. NIEMöLLER „Op Duits grondgebied is de derde wereldoorlog reeds aan de gang" zo verklaarde ds. Niemöller te Wiesba den In een kanselrede. „Te Berlijn zijn geen Duitsers meer. alleen maar Amerikanen en Russen. Wie niet voor de Amerikanen is, wordt als Rus bestempeld". Hij voegde er aan toe, dat ondanks de tegen hem uitgebrachte critiek, hij niet zal nalaten de aandacht te bJy- ven vestigen op de noodzakelijkheid, het „ijzeren gordijn", waardoor Duits land in tweeën wordt gedeeld, niet als een voldongen feit te accepteren. Spoed'g atcombesprekingen in Washfngion. OOK BELGIË NEEMT ER AAN DEEL. Een woordvoerder van het Foreign Office te Londen heeft medegedeeld, dzt Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en België op 30 Januari te Washington besprekingen zullen be ginnen over „algemene kwesties van wederzijds belang op het gebied van de atoomernergie". Het betreft hier besprekingen over de wijze, waarop het uranium hou dende erts uit de Belgische Congo most worden verdeeld. Destijds droeg Engeland zijn toewij zing over aan de Ver. Staten. „Republiek der amazonen". Marie-Claude Maurin, „eer ste minister" van de „Repu bliek der Amazonen", welke bestaat uit 35 meisjes van dertien en veertien jaar uit de vierde klas van een middel bare school te Mont de Mar- san in Zuid-West-Frankrijk, heeft de Franse premier, Georges Bidault, in een brief om advies gevraagd over de kwestie, hoe zij haar regering moet leiden. Punten, waarover premier Maurin het advies van pre mier Bidault zou willen horen, zijn: 3. hoe de kabinetsdis cussies te leiden en 2. hoe de schatkist te vullen. Premier Bidault had on langs zelf veel moeilijkheden ten aanzien van punt twee. Ds Bulgaarse premier Kora'.of overleden. De premier van Bulgarye, Vassil Kolarof. is Maandagochtend n3 een langdurige ziekte overleden, zo is te Sofia meegedeeld. Kolarof wordt „de trouwste vriend en medewerker" van vvjjlen Georgi Dlmitrof genoemd. Hij was een der oudste leiders van de Bulgaarse communisten. Het partijbestuur en het kabinet hebben besloten dat 23, 24 en 25 Ja nuari nationale rouwdagen zullen zijn. Een regeringscommissie van 12 leden is belast met de organisatie van de begrafenisplechtigheden. Plaatsvervangend commandant van Berlijn oveneden. Te Berlijn is de Amerikaanse plaats vervangende commandant van Eer lijn. kolonel William Babcock, plot seling aan een hartaanval overleden. KOUD. Geldig tot Dinsdagavond.. Droog weer met enkele overdrijven de wolkenvelden. Matige, af en toe vrij krachtige wind tussen Oost cn Zuid-Oost. In de ochtend meest mati ge vorst. Midden op de dag lichte vorst tot temperatuur om het vries punt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1