PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Belgische staat werd voor vele millioenen benadeeld Plannen voor Walchers vliegveld mogen niet worden opgeborgen DE BILT Regering-Eyskens kwam er voorlopig zonder kleerscheuren af Overstroming en brand teisteren de U.S.A. PRESIDENT TRUMAN VOOR EEN ZWARE BESLISSING ZIJN IN RUSLAND NOG 400.000 DUITSE KRIJGSGEVANGENEN Realisering kan tot stichting van luchtvaartschool leiden Aanhang van Paasiviki won Finse verkiezingen. VOORSPÉLT: 193e Jaargang - No. 15 Dagblad, uitgave van ae tirma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie t van de Velde en F. B den Boer Adj W de Pagter. Hoofdrea. G. Ballintun^ Pi verv W Leertouwer en H A Bussnardt ABONNEMJSNISPRIJS 32 ct per week: r 3.90 p kw.; lx p P- *-}•> jer kw Losse numtners to cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 8RESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 18 Jan. 1950 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8regels»: van 1—5 regels l 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bui Vllssingen Walstr 5860 tel 2355^4^11Jnen^j3j^jrJ2358)^Mj3Ufg^Londense^Kaai 29 tel. 2077 en 2924 Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 ib g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr, 2 - Zlerlkzee: N. Bogardstr. C ICO, tel. 28 (Van onze Brusselse correspondent) De Katholieken vormen ontegenzeggelijk de sterkste party in 't land. Hoe wel z/jj vorige week de hevigste aanval te verduren kregen, die zjj sinds jaren moesten opvangen, zijn zjj min of meer zegevierend uit de strjjd gekomen. Ik leg de nadruk op het ,,min of meer", want al hebben zjj een tactische overwinning bevochten, men kan zich afvragen of het een de- finitieve is en of zjj er zonder kleerscheuren afkomen. België heeft, evenals andere landen die oorlog en bezetting meemaakten, een aantal financiële schandalen ge kend. Tot hu toe lieten deze de poli tiek, althans de grote politiek, buiten spel'. Ditmaal is er echter de eerste Minister van het land bij betrokken. Weliswaar niet in deze functie, maal ais de minister van Financiën van het vorige Kabinet. Laat ik er echter on middellijk aan toevoegen dat, met uit zondering van de CoAimunisten, alle partijen verklaarden de persoonlijke eer van minister Eyskens boven ver denking te achten. De Minister heeft zich echter laten bedotten; de bedriegers zijn niet de eerste de beste. Zjj behoren tot de vooraanstaanden van het land en van de Katholieke Partij. Reeds zijn aan houdingsmandaten bedrachtigd van een directeur van de Kredietbank, van een censor van de Nationale Bank, lector aan de Katholieke Uni versiteit te Leuven, lid van de Raad van Beheer van de Rjjksspaarbank, van een directeur van een Antwerp se credietinstelling, terwjjl verder geestelijken, advocaten, notarissen, commissionnairs in effecten, allen le den van de C.V.P., bjj deze zaak zijn betrokken. ZAAK SEGHERS De voornaamste zaak is die van de bunkerbouwer en aannemer Seghers uit Antwerpen, van wie men zegt dat hij 100 millioen francs aan de Duitse bezetters heeft verdiend. Deze Seghers achtte het niet nodig een grote hoe- Luxe vacanlie-oord bedreigd. In verschillende delen van Amerika richten overstromingen en brand schade aan: in het grote rivierbekken in het Midden-Westen zijn de Ohio, de Wabash en de kleine Wabash op plaatsen buiten hun oevers getreden. Deze rivieren bedreigen de vallei van de Mississippi met de grootste over stroming sinds 13 jaar. In Illinois, In diana en Arkansas zijn honderden ge zinnen door de vloed verdreven en in Zuid-Missouri hebben 12.000 personen, verspreid over een gebied van 500 vierkante kilometer, om veiligheids redenen opdracht ontvangen om hun huizen te verlaten. In Indiana zal de Wabash-rivier naar verwacht wordt tegen Vrijdag haar hoogste peil van negen a tien meter bereiken. Zelfs schooljongens zijn gerecruteerd om te helpen de dij ken met zandzakken te verhogen. Bij Colorado Springs bedreigt een kreupelbosbrand het legerkamp Car son. Men trekt met bulldozers brand- greppels om de opslagplaatsen en ka zernes. Het vuur verbreidde zich sinds middernacht over een oppervlakte van meer dan 130 km2 en was tegen de middag nog toenemende. Vele bui tenhuizen en andere gebouwen ten Zuiden van Colorado Springs, een weelderig vacaofie-oord, werden ver. nield. De bekende bergdierentuin van Cheyenne was geheel door de vlam. men omringd. By de bestrijding zijn meer dan 7.000 man aan soldaten en marine, reservisten betrokken. Russen liepen weer eens weg. Voor de derde maal binnen een maand hebben de Sowjet-Russische afgevaardigden de bijeenkomst van de geallieerde contröleraad te Tokio ver laten, daar zij de repatriëring van Japanse krijgsgevangenen niet wilden bespreken. Zij maakten geen bezwaar tegen de aanwezigheid van de Chinese nationalistische afgevaardigde. Twee gevangenen namen de benen. ONDANKS BOEIEN SPOORLOOS VERDWENEN. Dinsdagmorgen zijn twee gevange nen, die van het Huis van Bewaring in Utrecht overgebracht zouden wor den naar de strafgevangenis te Alk maar, op het Centraal station in Utrecht ontvlucht. De beide mannen waren met handboeien aan elkaar ge koppeld en werden bewaakt door twee parketwachten. Toen z|j op het tweede perron ston den to wachten op de trein naar Am sterdam, hebben zij gebruik weten te maken van de drukte om plotseling aan de haal te gaan. De parketwach ten zetten onmiddellijk de achtervol ging in, maar raakten in het reizigers- gewoel er waren juist vier treinen binnengekomen het spoor bijster. Het station werd direct afgezet, doch tevergeefs. Tot nog toe is er geen spoor van de vluchtelingen ontdekt. veelheid beurswaarden en effecten, die hij in zijn bezit had, aan te geven. Op het ogenblik dat de minister van Financiën bekend maakte dat de ter mijnen voor aangifte verlengd werden tot 30 Juni 1946 en later tot Juni '49, bedacht hij zich. Wat nu het geknoei met de effecten betreft om te bewijzen dat hij zijn ef fecten reeds voor 1940 bezat en ten einde de oorlogswinstbelasting van 95 te ontduiken, stelde Seghers zich door bemiddeling van de direc teur van een Brusselse bank in ver binding met de Kerkfabriek van de Antwerpse parochie St. Laurentius, waarvan de penningmeester in een der V 1-bombardementen om het leven kwam. Door vervalsing van borderellen op naam van deze make laar in effecten en door antidatering van een zg. schenking aan de Kerkfa briek, verkreeg men de „regularise ring" der effecten. Men kon daarbij de verklaring van de geestelijke van de parochie en die van de vice-presi dent van de Handelsrechtbank te Ant werpen overleggen, dat het hier om oud bezit ging, bestemd voor de bouw van de kerk! STAAT BENADEELD Door op deze wijze het vermogen van collaborateurs te redden, heeft men de Staat voor millioenen bena deeld. MINISTER EYSKENS Wat ntr de aansprakelijkheid van minister Eys! ?ns betreft, deze heeft onmiddellijk de verantwoordelijkheid voor zijn departement aanvaard, ook al moest de minister er aan toevoegen dat hij, gezien het groot aantal laat tijdig aangegeven dossiers (ca. 160.000 waarvan nog 31.000 op behandeling wachten) moeilijk deze alle zelf j kon verwerken. Maar, zeggen de tegenstanders, hoe is het mogelijk dat de Minister zjjn goedkeuring heeft gehecht aan de zaak van St. Laurentius, die zijn ambtenaren enigszins verdacht von den. Hier zou een slechte vertaling uit het Frans in het Vlaams van een voor de Minister bestemde nota tot een verkeerde interpretatie hebben geleid. Een ambtelijk mysterie? Ge lukkig dat niet alle slechte Vlaamse vertalingen die wij hier in België tegenkomen, tot zulke catastrophes leiden Gevallen voor het vaderland. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: overleden 6 Januari 1950 in het militair hospitaal te 's Gravenhage, ten gevolge van een op 1 Juli 1949 bekomen verwonding in Indonesië: H. W. Broekaart, af komstig uit Venlo. Op 12 December sneuvelde een lid van het Kon. Nea. Ind. leger, en werd één lid van het K.N.I.L. vermist. Bei den waren afkomstig uit Indonesië. Gesneuveld 23 Dec. 1948: (sedert ge noemde datum niet van een verken ningsvlucht teruggekeerd»: Kap. vlie ger. waarnemer M. L F. Stumpff, af komstig uit Amsterdam. Nieuw kabinet in Djokja. Acht en twintig dagen na de op- dracht, is de nieuwe regering van de i-epubliek Indonesia (Djocja) samen gesteld. Minister president is dr. Ab dul Halim (partijloos). De regering- Abdul Halim telt in het geheel 15 ministers, van wie 8 behoren tot de rechtse partijen (Masjoemi. nationa listen en Christelijke partij) en zes tot de socialistische partij, de arbei derspartij en de agrarische partij. Vervaardiging nieuw wapen mogelijk de waterstofbom. Volgens berichten uit Washington zijn de Ver. Staten thans in staat een nieuw wapen te doen vervaardigen, dat een aanzienlijk krachtiger uitwer. king heeft dan de atoombom. Het betreft hier een .vaterstofbom, waardoor volgens sommige experts theoretisch in één slag doelen over een oppervlakte van 130 tot 260 vier kante km. kunnen worden vernietigd. Er wordt sterke aandrang uitgeoefend op president Truman eerst een po ging te doen overeenstemming met de Sowjet-Unie te bereiken alvorens op dracht te geven tot vervaardiging van het nieuwe wapen. Men verwacht dat Truman in de eerstkomende twee of drie weken een De Duitse autoriteiten beweren het. Een Amerikaanse functionaris te Berlijn verklaarde Dinsdag, dat vol gens een nauwkeurig onderzoek door Berlijnse autoriteiten op het gebied van sociale,zorg en vluchtelingen-aan gelegenheden, .400.000 Duitse krijgs gevangenen in het geheim in de Sov jet-Unie worden vastgehouden als dwangarbeiders. £e woordvoerders brachten in her innering, dat de Sowjets op de con ferentie van Moskou 31 December 1948 vastgesteld hadden als de datum waarop uiterlijk de repatriëring van alle Duitse krijgsgevangenen moest zjjn voltooid. Molotof had eerder ver klaard, dat het aantal Duitse krijgs gevangenen in Russische handen 892.000 bedroeg. Dit cijfer was aan zienlijk lager dan de door de Duitse instanties, belast met de opsporing van vermiste personen, gemaakte schattingen. De Russen hebben se dertdien 1.131.328 Duitsers uit gevan genschap ontslagen meer dan 200.000 meer dan het door Molotof ge noemd tetal. Een nauwkeurige analyse van ver horen en andere beschikbare gegevens waarover de Duitse bureaux voor so ciale zorg en vluchtelingen-kwesties beschikten, wees er op. dat 400.000 Duitse krijgsgevangenen nog steeds in de Sowjet-Unie worden vastgehou den, naar men gelooft voor het meren deel personen, die schuldig bevonden werden aan „misdaden tegen de mens heid". Indien de Russen, aldus de woordvoerder, thans hun program van repatriëring van Duitse krijgs gevangenen voltooien, is er geen an dere conclusie mogelijk, dan dat de Russen van plan zijn de 400.000 krijgs gevangenen. die zich nog in hun han den bevinden, vast te houden en hun bestaan te loochenen. Nederlandse doden in hei vaderland aangekomen. Met enig sober militair vertoon kwamen Dinsdagmiddag de stoffelijke resten van de in de laatste oorlog in Frankrijk gesneuvelde Nederlandse militairen en verzetshelden aan de Nederlandse grens te Nispen aan. in Atrecht waren de stoffelijke resten reeds Maandag officieel aan de hoede van de Nederlandse legerautoriteiten toevertrouwd, maar eenzelfde plech tigheid geschiedde nogmaals bij de Ne derlands-Belgische grens te Nispen. nadat het Belgische ministerie van Oorlog had zorggedragen voor de tocht door België. Hoornblazers brachten „The Last Post" ten gehore. De sluis bij Tiei, die het sluitstuk vormt van het Amsterdam-Rijnkanaal aan Waalzijde, vordert goed. De totale lengte van de sluis wordt 360 meter, de breedte 18 meter en de hoogte van de muren 14 meter. Een overzicht van de sluis, die als de grootste binnensluls van Europa geldt. Nationalisten bombardeerden Kanton. Vliegtuigen van de nationalistische luchtmacht hebben Dinsdag de zwaar ste aanval op Kanton uitgevoerd sinds deze stad verleden jaar in han den der communisten viel, aldus wordt uit Chinese bron te Hongkong vernomen. Het luchtalarm duurde vijf uur. Op de Parelrivier zouden ver schillende schepen getroffen zijn. De schade eft de persoonlijke ongevallen worden geheim gehouden op grond van de veiligheidsbepaling'en der com munisten. Jeugdige redder. De 4%-jarige Mathias Bonke heeft een drie-jarig speelkameraadje te Un- tertraubach gered, toen dit door het ijs van de dorpsvijver was gezakt. Ook 5 voor gepensionneerden? Het hoofdbestuur van de Neder landse bond van Gemeenteambtenaren heeft zich tot de centrale organisatie der Overheidsdienaren, het ambtena- rencentrum, gewend met het verzoek om bij de regering aan te dringen om de 5%, welke aan het Rijkspersoneel en ook aan het personeel der lagere publiekrechtelijke lichamen wordt uit gekeerd, mede aan de gepensionneer den toe te kennen. Provinciale Staten vergaderden Mogelijkheid van industrialisatie moet onder het oog worden gezien. Van 10 uur 's morgens tot half 8 's avonds met een korte onderbre king voor de lunch hebben de Provinciale Staten van Zeeland Dinsdag in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg vergaderd. De hoofdschotel vormden de algemene beschouwingen over de begrotingen voor 1950, waarin diverse Statenleden de gelegenheid aangrepen om belangrijke kwesties de revue te laten passeren en daarover hun mening weer te geven. Hun redevoeringen namen zoveel t|jd in beslag, dat de behandeling van de begrotingen zelf in razend tempo moest geschieden, wilde men om half 8 gereed zjjn. 's Avonds zou namelyk in een aan grenzende zaal een muziekgezelschap repeteren met al het lawjjt van dien De algemene beschouwingen wer den geopend door de heer L. P. van Oorschot (Arb.) die de leden van G.S. lof toezwaaide voor de w|jze, waarop zij haar beleid voeren en vervolgens veel goede woorden over had voor instellingen als de Planol. Dienst, het E.T.I., de Stichting Zee land, e.d. Ged. Staten, zo ging hjj voort, moeten er naar streven de belangen van alle delen der provin cie gelijkelijk te behartigen. Wij gaan een tijd tegemoet, die van ons allen een grote inspanning zal eisen. In dit vei-band liet hij het woord „industrialisatie" vallen en hjj ver klaarde, dat industrie moet worden aangetrokken, die kan gedijen op de Zeeuwse bodem. Hierna ging spr. in op de wense lijkheid van- uitvoering van het Drie eilanden plan cn inpoldering van de Braakman en het Land van Saef- tinge. De vliegvelden-kwestie op het ta pijt brengend, vroeg hjj zich af of het Rjjk wel genegen is mede te werken aan de totstandkoming van een Walchers vliegveld, dat er zéér noodzakelijk moet komen. De heer van Oorschot vroeg G.S. er bjj de minister op te willen aan dringen om spoedig te geraken tot volledig herstel van de Vlissingse sluizen. Hjj wees op de noodzaak van watervoorziening van N. Beve land. 1 Tenslotte besprak dit Staten lid de sociale positie van em ploye's der voormalige tram op Walcheren, die niet door de Stoomtram Walcheren zijn over genomen, doch werden gepensi- onneerd. „Ik vind het een schan daal, dat deze N.V. nog steeds niet is overgegaan tot uitbetaling van de 25 pensioensverhoging, waarop deze mensen recht heb ben", zo merkte hij heftig op. „Ik hoop, dat het Prov. bestuur te gen deze nalatigheid ernstig pro test zal aantekenen!" WATERSCHAPSLASTEN. Mr. W. F. E. Baron van der Feltz (C.H.) brak een lans voor een la tere boot op de Westerschelde. Hij betreurde het, dat plannen van het Prov. bestuur, zoals de grenswijzi gingskwestie, rapporten van P. P. D., E. T. I., enz. niet tijdig ter ken nis worden gebracht van de Staten leden, die de inhoud thans uit de kranten moeten vernemen. Ook.deze spreker sneed de vlieg veldenkwestie aan. Hjj vroeg zich af, of het niet het beste is nü deze plannen te realiseren. Na het goe de regeringsbeleid der afgelopen ja ren kon wel eens een periode van financiële onmacht aanbreken waar door de plannen in de lade terecht komen. De kwestie der waterschapslasten verdient meer aandacht dan er in de afdelingen aan is besteed. Het Rjjk geeft thans niet 2/3, maar 4/5 in de kosten van de calamiteuze polders en waterschappen. Dit geldt slechts voor 1948 en 1949. Moet nu de noodlijdendheid terugkeren? VELE VRAGEN. De heer P. V. M. Vercauteren (K. V.P.) merkte op, dat de verdeling van het woningbouwvolume in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen tot onte vredenheid heeft geleid. Hij achtte herstel der Vlissingse sluizen er verbetering van de haven van Bres- kens noodzakelijk voor verdere ont plooiing van de bestaande industrie. De heer P. Meliefste (A.R.) ver tolkte de mening van zjjn fractie, dat de kosten, verbonden aan de wering van de zee, gedragen moeten worden door alle polders, die van de zeewering profijt trekken. Hjj drong aan op bespoediging van de verwezenlijking der vliegveldplan nen voor Noord-Zeeland en Z. Vlaanderen. Het toekomstige veld op Walcheren moet ook gebruikt kunnen worden door zware machi ne's. Spreker kwam vervolgens naar voren met een hele waslijst van vra gen: Kunnen G.S. mededelen hoe ver het 25 millioen-plan der P. Z. E. M. is gevorderd? Zal N. S. ook in de toekomst Diesels laten rijden op de Zeeuwse lijn? Wanneer is de kapitaals-reorganisatie van 't Prov. Gasbedrijf te wachten? Wan neer krijgt N. Bevel and water? De A.R.-fractie bewondert de wij ze, waarop G.S. het woningbouwvo lume hebben verdeeld, maar had cri- tiek op de „minderwaardige monta gewoningen'", waarvoor andere pro- vincie's gespaard bljjven. Tenslotte vestigde hij de aandacht op de pu blicaties in de P.Z.C. over de op handen zjjnde grenswijzigingen. De financiële toestand van de onderha vige gemeenten mag nooit aanlei ding zijn tot samenvoeging, welke vele gevaren inhoudt. IN DE MIST? „W|j varen, wat de financiën be treft, in een dikke mist en dat zón der radar", aldus de heer D. Kodde (S.G.P.). Hij hield een pleidooi voor uitbreiding van de gemeentelijke zelfstandigheid en toonde zich te vens bevreesd, dat diensten als P. P. D. en E. T. L zullen uitgroeien tot lichamen, die bestuursfunctie's overnemen. De kwestie van de verpachting der Zuid Sloepolder staat los van de herverkaveling. Dit neemt niet weg, dat de jonge Walcherse boeren, die niet naar de N.O.-Polder gaan, daar een kans moeten krjjgen. Aan het eindf van zijn betoog verklaarde de besluit zal nemen. In opdracht van de president maken thans de ministeries van Buitenlandse Zaken en Landsver dediging en de commissie oor de atoomenergie een grondige studie van de verwikkelingen op wetenschappe lijk, politiek en moreel gebied, die het gevolg zouden zijn van een Ameri kaans besluit tot vervaardiging van de bom. Volgens gezaghebbende zijde zouden de kosten van een waterstof-atoom bom 200 millioen dollar bedragen, hetgeen aanzienlijk minder is dan het bedrag, benodigd voor het maken van do eerste atoombom. Sommige Amerikaanse autoriteiten kanten zich tegen het denkbeeld op zichzelf om een wapen te doen ver vaardigen, welks vernietigende uit werking buiten het menselijke voor stellingsvermogen valt. Anderen voe ren aan dat niemand die belast is met de organisatie van de verdediging van een land, de verantwoordelijkheid zich kan nemen afstand te doen van een wapen, waaraan een eventu ele vijand mogelijk werkt. David Lilienthal zelf zou van me ning zijn dat slechts in een toestand van grote nood en uitsluitend indien de Ver. Staten geen andere veilige of eervolle weg meer open zou staan, de waterstof-atoombom bij het wapen arsenaal van het land zou mogen wor den gevoegd. 79-j'arige president wordt herkozen. Op grond van de b|jna volledige uitslag van de in de afgelopen twee dagen gehouden stemming in Fin land, waarbij 300 kiesmannen geko zen werden, die de volgende maand de Finse president zullen kiezen, kan geconclndeerd worden, dat de 79- jarlge president. Paaslkivi voor een nieuwe periode van zes jaar herko zen zal worden. De Conservatieven behaalden een winst van 6,4 pet., de Liberalen van 6,2 pet., de Zweedse Volkspartij van 1,5 pet. De Sociaal-Democraten boekten 4 pet. verlies evenals de Boerenparty. De Volks-democrati- sche partij woii daarentegen weer 1.5 pet. De kiesmannen van de vier eerst genoemde partijen worden geacht hun stem óp Paasikivi uit te bren gen. De huidige president kan dus op 173 stemmen rekenen. Zelfs in dien de Volks-democratische en de Boerenpartij zich zouden verenigen, zou hij dus niet verslagen kunnen worden. Er is alleen nog een kleine theoretische mogelijkheid, dat enkele Sociaal-democratische kiesmannen hun steun aan Paasikivi intrekken, omdat deze partij alleen het voor nemen te kennen heeft gegeven Paasikivi te steunen, doch dit niet vast beloofde. heer Kodde, dat. wanneer toch ta rieven op de Westerschelde-veren worden ingevoerd, hij liever tarieven voor passagiers dan belasting op 't vrachtvervoer heeft.. Jhr. mr. T. A. J. W. Schorer Arb.) vroeg vervolgens evéh de belang stelling voor de internationale ver- ke ersverbindingen. Wordt een vliegveld in midden- Zeeland aangelegd, dan bestaat gro te kans, dat er ook een luchtvaart- school zal worden gesticht, die weer aan een aantal mensen werkgelegen heid zal bieden. SCHEIDENDE STATENLEDEN „Kunnen de Statenleden niet méér inzicht verkrijgen in de besteding van de door de Provincie verleende subsidies?" vroeg de heer A. H. S. Stemerding (C.H.) Een objectief on derzoek zou wellicht aantonen, dat de besteding van de subsidiegelden door de begunstigden béter kan ge schieden. Spreker gaf in overweging de Stichting Zeeland te vragen een dergelijk onderzoek in te stellen. De heer J. Balkenende (A.R.) toonde zich een voorstander van de Stichting in Zuid-Beveland van fruitverwerkende industrieën en mevr. E. J. v. d. Broecke-de Man (Arb.) uitte de wens om toezicht te laten uitoefenen op de organisatie van de Stoombootdiensten wat be treft de service-verlening bij bijzon dere omstandigheden. De heer G. van Duin (C.H.), die voor de laatste maal de Statenver gadering bijwoonde, sprak woorden van dank, hetgeen de heer P. Raas (K.V.P.) aan het einde van de zit ting deed. (Vervolg pag. 5; verslag ochtend zitting pag. 3). IETS KOUDER. Weersverwachting tot Woensdag avond. Meest zwaar bewolkt met plaatse lijk enkele regen- of sneeuwbuien. La ter verspreide opklaringen. Matige tot zwakke wind tussen Noord en Noordoost. Temperaturen iets boven het vriespunt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1