PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Tito krijgt steun van bijna 50.000 Hongaarse communisten De Zeeuwse landbouwers hadden een goed jaar BILT Alle grotere ondernemingen in Hongarije worden genationaliseerd Nieuwe spits voor de Lange Jan 125 gram koffie per zes weken Fiscus belet reserveringen Nog kleine groepen militairen naar Indonesië voor aflossing MIE DE VOORSPELT: 192e Jaargang No. 315 Directie van de Velde en F. B den Boer Adj W de Pagter, Hootdred. G BalUntyn, Pl.verv.s W. Leertouwei en H. A öosshardt ABUNNfcUVLBNiSFKlJS 32 et. per week; 1 3.90 p kw.; fi p p. i 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 30 Dec. 1949 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8regels): van 1—5 regels t 1.—, Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur VUsslngen Walstr 58—60. tel 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2358); M'burg Londense Kaal 29, tel. 2077 e Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerfjstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr C 160, tel. 26 Alleen kleine bedrijfjes blijven zelfstandig. Volgens te Wenen uit Boedapest ontvangen berichten, zou het in de Hongaarse communistische party tot een splitsing zyn gekomen. Byna 50.000 partijleden zouden zich in het geheim tegen de „imperialistische po litiek" van Rusland hebben verklaard. Zy zouden contact ivillen opnemen met de Joegoslavische regering en geiykgezinde groepen in Duitsland, Tsjecho-Slowakye en Bulgarye. In een boodschap, die aan de „Tito- isten" in Duitsland zou zijn gezon den, klaagden de Hongaarse mede standers over een groeiende Russi sche infiltratie in het leger, de grens bewaking, de geheime politie en de industrie van Hongarije. In de plaats van de hoge Hongaarse politie-func- tionarissen, die gedurende het pro- ces-Rajk zijn verwijderd, zouden 84 Russische agenten zijn gekomen. Voorts wordt in cie boodschap ge zegd, dat de „40.000 man Russische troepen in Hongarije de bevolking van Zuid-West-Hongarije terrorise ren door hun slecht gedrag". NATIONALISATIE Donderdag is een regeringsveror dening gepubliceerd, op grond waar van alle ondernemingen met meer dan tien werknemers in Hongarye genationaliseerd worden. Ook buiten landse ondernemingen vallen onder het besluit. Aan alle eigenaren, Hon gaarse zowel als buitenlandse, wordt schadeloosstelling beloofd. Men is te Boedapest van mening, dat, na het van kracht worden van de nieuwe regeringsverordening, bui- tenlandse of Hongaarse particulieren in het vervolg niet meer als eigena ren van belangrijke ondernemingen zullen mogen optreden. Alle vergun ningen en patenten komen aan de staat. Officieel is verklaard, dat de Hongaarse regering niet tot nationa lisatie van kleine bedrijven of fa briekjes zal overgaan. Naar schatting vallen 1500 maat schappijen te Boedapest en omgeving onder de bepalingen van het nationa lisatie-besluit, waaronder fabrieken, drukkerijen, foto-technische labora toria. scheepvaart- en riviertransport bedrijven, grote garages, restaurants die meer dan tien kellners in dienst hebben, grote juweliersbedrijven en kledingmagazijnen. Men meent, dat de kleinere bedrij ven uiteindelijk in coöperaties zullen worden samengevoegd. Laatste H.V.K. terug In Nederland. Donderdagmiddag kwam het K.L. M.-Iijntoestel uit Batavia op het vlieg veld Schiphol aan met aan boord de laatste Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, de heer A. H. J. Lovink. Hij werd op het vliegveld verwelkomd door de ministers Van Maarseveen. Van Schaik en Goetzen. Namens de minister-president was mr. C. L. W. Fock. secretaris-generaal van het mi nisterie van algemene zaken, ter be groeting aanwezig. In een gesprek met de pers zeide de heer Lovink dat hij het volste vertrouwen heeft in de toekomst van de nieuwe Indonesische staat. Dit vertrouwen geldt ook in het bijzon der 4e samenwerking 'tussen Neder land en Indonesië. Hij baseerde dit vertrouwen op de omstandigheid, dat de Nederlanders in hun hart slechts het geluk en de voorspoed wensen voor het Indonesische volk. Daarvan zijn de Indonesiërs zich ook terdege bewust. De strijd in China. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft van de Chi nese nationalistische regering bericht ontvangen, dat haar strijdkrachten mijnen hebben gelegd bij de ingang van de Yangtse en de door de commu nisten bezette haven van Sjanghai. Geen vaargeul in deze wateren is opengelaten, aldus dit bericht. Wij publiceren hierboven een foto van de maquette van de Lange Jan, die gemaakt werd naar het ontwerp van architect Jan de Meyer. Deze foto werd in opdracht van het gemeentebestuur vervaardigd, toen op 19 December de gemeente raad van Middelburg in besloten zit ting kennis kon nemen van dit ont werp, en ook de maquette getoond werd. Aan de Zeeuwse bladen en de niet- Zeeuwse bladen, die met Zeeuwse edities verschijnen, is deze foto daarna ter beschikking gesteld op de uitdrukkelijke voorwaarde, dat zq niet gepubliceerd zou worden voor het gemeentebestuur toestem ming gaf. Een Brabants blad heeft deze voorwaarde naast zich neergelegd en de foto gepubliceerd in zyn Zeeuwse editie. Onder die omstan digheden is er voor ons geen reden om de foto langer in het archief te laten liggen. Elders in deze editie vindt men beschouwingen over het ontwerp en uiterst belangwekkend vergelykrngs- materiaal. Nadrukkelijk vestigen wij er de aan dacht op. dat het ontwerp van de heer Jan de Meyer nog de goedkeuring van de Rijksdienst voor Monumenten zorg behoeft, Avro-voorzltter neemt geen ontslag. Het algemeen bestuur van de Avro is Donderdag in de studio te Hilver sum bijeengeweest om de ontslagaan vrage van de directeur, de heer W. Vogt, te bespreken. De vergadering duurde ruim 6 uren. Na afloop werd het volgende communiqué verstrekt: ,Het algemeen bestuur der Avro heeft in zyn vergadering van heden de ontslagaanvrage van de directeur niet aanvaard. Het heeft de gerezen geschillen met het dagelyks bestuur besproken en bygelegd en in aan sluiting daarop heeft het zyn volle dig vertrouwen uitgesproken in het beleid van de directeur en hem ver zocht aan te blyven. De heer Vogt heeft aan dit verzoek voldaan." Aanvaring bij de mond van de Waalhaven. SLEEPSCHIP APOLLO AAN" DE GROND. Het uitgaande Griekse s.s. „Stefanos S" is Donderdagmiddag bij de mond van de Waalhaven in aanvaring ge komen met het Rijnsleepschip „Apol lo". Dit laatste vaartuig kreeg zoda nige averij, dat het om zinken te voorkomen aan de grond moest wor den gezet. De „Stefanos S" liep een lek op aan de voorsteven en kon de reis niet voortzetten. De „Apollo", een groot sleepschip van 1484 ton, had juist in de Maas haven 1350 ton mais geladen en werd nu door de sleepboot „Mars 2" naai de Waalhaven gebracht. Vermoedelijk door verkeerd manoeuvreren van de Griek is de aanvaring ontstaan. De ..Apollo" werd ongeveer midscheeps door de voorsteven gegrepen. Margarineprijs wordt niet verhoogd. Naar wij vernemen, ligt het niet in de bedoeling van de regering de mar garineprijs op 1 Januari a.s. te verho gen. Duitse weduwe erft 8 millloen uit Amerika. De 75-jarige weduwe Rosa Koehler uit Schwaebisch-Hall heelt een dezer dagen acht millioen dollar geërfd. Haar beide kinderen. Lina Wieland en Ernst Koehler. zullen ieder 2.5 millioen krijgen. De weduwe en haar kinderen zijn rechtstreekse nakome lingen van de Amerikaanse snuifta bakkoning Herman Schaefer, die in het begin van de negentiende eëuw uit Duitsland emigreerde Sinds 1922 hebben hondérden. die de naam Schaefar droegen, naar de erfenis ge dongen. Thans heeft net Amerikaanse mini sterie van buitenlandse zaken de gel den vrij gegeven voor uitbetaling aan de drie genoemde erfgenamen, die in zeer bescheiden omstandigheden ver keren. I De Provinciale Zeeuwse Courant zal op Maandag 2 Januari normaal verschijnen. Desgewenst te mengen met surrogaat. De regering heeft besloten de nog aanwezige voorraden koffie nor maal te blyven distribueren, doch met een vermindering van het rant soen, dat voortaan per zes weken 125 gram zal bedragen. De eerst volgende koffiebon, welke op 26 Ja nuari 1950 zal worden aangewezen, zal dus recht geven op 125 gram koffie. Deze bon zal dienen voor 'n periode van zes weken. Op deze wijze kan de rantsoene ring nog geruime tyd worden voort gezet. De prijs var de aldus gedis tribueerde koffie zal niet hoger zijn, dan de thans geldende prijs, doch naarmate de voorraden „goedkope koffie" uitgeput raken zal een ge ringe prijsstijging onvermydelyk zijn. Daarnaast zal koffiesurrogaat van goede kwaliteit vry in de handel in ruime mate verkrygbaar zijn. De grondstoffen voor een goed surro gaat zijn in voldoende mate aanwe zig. Iedereen zal dus desgewenst, zy het beperkt, deze koffie kunnen drinken, eventueel aangevuld met surrogaat, waarby men zelf de ver houding van het mengsel kan bepa len. Het is te betreuren, dat de ver mindering van het rantsoen het ka rakter heeft van een onaangename surprise bij de jaarwisseling, aldus de regering, maar het is belangrij ker, dat een tydige aankondiging van de komende vermindering de consument reeds thans in staat kan stellen eën begin te maken met een zuinig verbruik van de op de lo pende bon verkregen koffie. Textielindustrie aanvaardt 5 loonsverhoging. Tussen de textiel-werkgevers-fede- ratie en de bedrijfs-unie van textiel arbeiders is overeenstemming verkre gen over de toepassing der vergun ning van het college van Ryksbemid- delaars om binnen bepaalde grenzen tot een loonsverhoging over te gaan. De kwestie van de verhoging der lonen is voor de organisaties van werkgevers en werknemers in net beroepsvervoer op de weg aanleiding geweest in gemeenschappelijk overleg te trachten tot overeenstemming te komen. Onderwijzers ontevreden over salariëring. Tijdens het in Leeuwarden gehou den congres van de Ned. Onderwij zersvereniging werd een motie aan vaard, waarin by de regering en het parlement wordt geprotesteerd tegen de ontwikkeling van de salariskwes tie. Een en ander wordt fnuikend ge noemd voor de goede geest in het onderwijzerscorps en schadelyk voor het onderwijs. De meerderheid van de aanwezigen was er tegen, dat de politieke delin quenten, die voor de klas mogen staan, gelegenheid krijgen toe te tre den tot de N.O.V. Besloten werd tot oprichting van een paedagogisch cen trum. De Zeeuwse landbouwer kan bij het afscheid van het oude jaar tevre den zijn over de resultaten welke 1949 hem gebracht heeft. Met uitzon dering van enkele gewassen, werd een uitzonderlijk goede oogst ver kregen zoals in geen jaren werd gekend. Aan ir. M. A. Geuze, voorzitter van de Z. L. M. vroegen wij naar zijn indrukken over het oogstjaar 1949. Ook bij hem overheerste de dank baarheid, doch niettemin moest de heer Geuze enkele waarschuwende geluiden laten horen. „Zeker, de oogst was over het algemeen zeer goed. Maar dat. had de boer ook hard nodig, na de moeilijke voorgaande jaren. Een bezwaar is echter, dat de fiscus bij gunstige bedrijf suitkomsten zo'n groot deel vraagt. In een jaar als 1947, toen er stroppen werden gele den, kon de boer deze alleen dragen. De landbouw is een wisselvallig be drijf. Goede en slechte jaren wisse len elkaar af. Nu moet het zo kun nen zijn, dat de winsten ten dele worden gereserveerd voor minder goede jaren. Met de huidige belas- tingpolitiek is dat niet voldoende mogelijk. Daar komt nog bij, dat de Minister van mening is dat de jpres- taties van de landbouw in dè toe komst nog moeten stijgen, opdat de agrarische sector 60 van de ex port voor zyn rekening kan nemen. Dit brengt echter met zich mee, dat de boer ruim in de contanten moet zitten om door mechanisatie e.d. zijn bedrijf te moderniseren. - „Was de gehele oogst onver deeld gunstig?" „Nee# zo is het niet, merkte ir. Geuze op. De aardappeloogst was bijv. minder dan die der andere ge wassen, hoewel toch ook niet van een slechte opbrengst kan worden gesproken. Laten wij hiervan zeg gen: het was een normale oogst. Wat echter dit jaar bijzonder op viel, was het geweldig lage suiker gehalte van de bieten. De kilo-op brengst was wel hoog, doch. bij een gehalte van gemiddeld even 15 tegenover plm. 17 normaal, is het te begrijpen, dat deze campagne zo wel voor de fabriek als voor de boer niet zo gunstig is geweest als wel licht wordt verondersteld. De uien- oogst was slecht, doch de prijs heeft veel goed gemaakt. De aardappel prijs is nog altijd matig. Doordat de boeren te vroeg verkocht hebben, profiteerden zij niet ten volle van de hoge gerstprijzen. TOENEMENDE MECHANISATIE. In 1949 viel ook een verdere toe neming van de mechanisatie in de Zeeuwse landbouw waar te nemen. Onze zegsman had echter de indruk dat men niet altijd even verstandig te werk gaat. Er zijn te veel lichte tractoren en het gebruik van een- scharige egploegen kan zeker niet in alle opzichten rendabel genoemd worden. Of men niet het gevaar loopt, dat de bedrijven overgëmechani- seerd worden? Ir. Geuze vreest daarvoor niet di rect. De goede landarbeiders blijven wel werk houden. Alleen in gebie den als O.-Z.-Beveland en W.-Z.- Vlaanderen waar weinig arbeids krachten zijn, is men wel eerder ge neigd volledig te mechaniseren. MEER VRIJHEID. In 't afgelopen jaar kwam voorts meer vrijheid voor de landbouw, hetgeen zich o.m. demonstreerde in de inkrimping van het P.V.C.-appa- raat. Deze weg naar de vrijheid is eensdeels het gevolg van de te dien opzichte algemeen merkbare ten- denz in Europa en anderdeels spe len de verwachtingen van de ko mende Benelux hierbij een rol. Een groot bezwaar is echter nog steeds de strenge controle op het vee in de grensstrook. Aan de bona fide boeren, die in aantal sterk overheersen, worden hierdoor extra lasten opgelegd. Gehoopt wordt dat op korte termijn deze kwestie voor paarden, varkens en schapen gere geld kan worden. Voor rundvee staat dit nog niet zo gunstig. STICHTING VOOR DE LANDBOUW. Tevreden toonde onze zegsman zich over het werk van de Stichting voor de Landbouw. Voor gezamen lijke belangenbehartiging bij de Overheid is de Stichting een onmis baar instituut geworden. Dit jaar kwam het proefbedrijf te Bruinisse tot stand en de besprekingen inzake „II wacht op scheepsruimte". Donderdag is in de Eerste Kamer zonder stemming een wetsontwerp aangenomen, waarbij de regering gemachtigd wordt tot eind 1950 mi litairen overzee te houden. Verscheidene leden stelden hier over vragen, omdat zij de wet onnodig oordeelden. De heer Reyers (CH) bijv. zeide het als enige taak van de regering op te vatten een zo snel mogelyke afvoer van de Ne derlandse troepen. De heer Algra (A.R.) vroeg de regering ervoor te zorgen, dat de militairen, die in In donesië blyven of daarheen gezon den worden, een duidelyk inzicht krijgen in de redenen daarvoor. De minister van oorlog, de heer Schokking, zeide, dat het ontwerp vooral van technische aard is. De Grondwet stelt eisen en daaraan moet de onderhavige wet voldoen. De verhouding tussen de Neder landse troepen en de T. N. I. hangt veelal af van de persoonlyke instel ling der officieren. De minister gaf te kennen, dat het inderdaad nodig is, dat nog kleine groepen naar Indonesië gaan. Het zou onbillijk zijn degenen die ze moeten aflossen, langer daar te houden. Het aantal geneeskundigen dat gereed stond voor uitzending, is zeer aanmerkelyk teruggebracht. Overigens moet bedacht worden, dat het onbiliyk zou zyn als men aflos sing niet liet doorgaan. Wanneer men vraagt: Wat is de zin van het verder verblijf in Indo nesië, dan moet het antwoord zyn: U wacht op scheepsruimte. Als de omstandigheden blyven zo als ze zyn, is het mogelijk, dat van Indonesische zyde een beroep zal worden gedaan op de tienduizenden militairen van wie vele technisch bekwaam zyn, om hand- en span diensten te verrichten. „Prikkellectuur-drama" ten einde De Bredase rechtbank heeft een eerder gewezen vonnis van de Til- burgse kantonrechter, waarby de agent van de spoorwegboekhandel V. van A. uit Tilbyrg wegens verkoop van „prikkellectuur" tot een boete van 25 was veroordeeld, vernietigd. Ook de boekhandelaar F. de W. uit Tilburg werd vrygesproken. Het door hem verkochte boek „Lady Chatter- ley's Lover" werd niet zinnenprikke lend geacht. In 9 dagen 6000 Nederlanders in Rotterdam aangekomen. Het laatste schip, dat komende uit Indonesië dit jaar meerde aan de kade van de Kon. Rotterdamse Lloyd, was de nieuwe „Friesland". Na ruim 1 jaar afwezigheid nam het schip lig plaats achter de „Willem Ruys" in de hoek van de Schiehaven. Met de aankomst van de „Fries land" werden in slechts negen dagen tijd alleen reeds via de kade van de Lloyd niet minder dan bijna 6000 per sonen aan het Nederlandse inwoner tal toegevoegd, terwyi in deze 9 da gen langs dezelfde weg nog geen 1500 personen het land verlieten. Het Centraal Bureau Vergoeding Mi litaire Vorderingen wordt ingaande 1 Jan. 1950 opgeheven. De Noord-Hollandse electriciteitscen- .rale te Velsen zal uitgebreid worden. G.S. van N.-Holland hebben in verband daarmee een voorlopig bedrag van f 6 millioen gevraagd. Zeeland had in 3.949 een record-oogst. Deze mooie oogstfoto behoort tot de bekroonde opnamen van de in Oct. j.l. door de Zeeuwse agrarische raad te Goes georganiseerde foto-tentoonstelling. de oprichting van een strocellulose- fabriek naderen hun eindstadium. Over het uiteindelijke resultaat valt echter nog niets te zeggen. HET ONDERWIJS. Grote vooruitgang viel dit jaar ook te bespeuren op het gebied van het landbouw- en landbouwhuis- houdonderwijs. Verschillende nieu we scholen werden opgericht. De belangstelling voor het landbouw- huishoudonderwijs is groeiende en na de moeilijke beginjaren voor het lagere landbouwonderwijs wijst de practijk ook uit, dat bij vestiging van een school de animo hiervoor steeds toeneemt. De debatten bij de onderwijsbegroting in de Kamer doen verwachten dat het achtste leerjaar en eventueel ook het ze vende wel benut kunnen worden voor het volgen van de landbouw- huishoudschool of het lager land bouwonderwijs. Als belangrijke gebeurtenissen voor de Zeeuwse landbouw in het afgelopen jaar kunnen verder nog gememoreerd worden de installatie van de studiecommissie verzilting en verdroging van gronden, alsmede de stichting van de Zeeuwse coöpe ratieve aan- en verkoopvereniging van vee. Op 1 Augustus begon deze vereniging haar werkzaamheden en sindsdien werden reeds verscheide ne tonnen omgezet, zodat zij wel in een behoefte blijkt te voorzien. (Vervolg op pag. 2) Marine-basis Soerabaja aan de Alri overgedragen. De marinebasis Soerabaja werd Dinsdagmidag om 20 minuten voor 6 door haar commandeur F. T. Burghard overgedragen aan kolonel Soebiakto. Na een redevoering van commandeur Burghard, werd de Ne derlandse vlag neergehaald en het rood-wit gehesen. De torpedoboot- jager „Kortenaer" schoot 21 saluut schoten af, welke beantwoord werd door een battery van de Alri, welke de Nederlandse vlag hees, overeen komstig het internationaal ceremo nieel als een oorlogsschip een be vriende basis bezoekt. Woensdagochtend volgde de plech tige overdracht van de korvetten „Morotai" en „Tidore", die over eenkomstig de wens van Soekarno genoemd zullen worden naar de In donesische zeehelden Patioemoen en Hang Toeah. IETS KOUDER. Weersverwachting, geldig tot Vrij- Zwaar bewolkt met plaatselijk op klaringen en vooral aanvankelijk op verschillende plaatsen mist. Overwe gend droog weer. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Oost. Iets kou der.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1