PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vier ministers trachtten V.V.D. en CH.U.-!eden te overtuigen DB BILT STEWARDESSE OP DE BRES Y00R DUITS CONTRA-SPION Samenwerking met T.N.I. vlot goed ER IS RUIMSCHOOTS WERK VOOR DE D.U.W. IN ZEELAND 132e jaargang - No. 308 Dagblaa, uitgave van de tirrae Provinciale Zeeuwse Courant. Directie. F van de Velde en F. B den Boer Ad] W de Pagter Hoofdred. u Ballintijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt •ABUNNKMKWI'SPRIJS 32 ct per week; t 3.90 p kw.; fr p p. t 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 21 Dec. 1949 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regelsl van 1—5 regels Liedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.O, Middelburg. Bur Vlissingen Waistr 58—60. tel. 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2358); M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 tb g.g. 222a) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwt-rijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 2ö Vandaag valt de beslissing Communistische opmars In Z.O.-Azië noopte regering tot snel handelen. De beslissing in de Eerste Kamer over het wetsontwerp Souvereiniteits. overdracht is nog niet gevallen. Bij het begin der avondvergadering Dins dag deelde de voorzitter mede, dat de replieken en de eindstemming Woensdagmorgen om 11 uur zullen beginnen. Indien de Katholieke en de P.v.d'.A..fractie, benevens de drie leden van de V.V.D. vóór stemmen, is de vereiste meerderheid van 34 stemmen reeds bereikt. By de heropening van het debat Dinsdagmiddag betoogde de heer Poliema (CHU) ais eerste spreker, dat een parlement in volle vrijheid moet kunnen beslissen. De CHU kent geen l'ractiedwang. Wy zuilen ieder individueel onze stem bepalen. De kleine fracties in de Tweede Ka mer hebben hun stem in onvrijheid uitgebracht. Vooral geldt dit voor de VVD, die mr. Stikker in het kabinet heeft. Wij voelen ons veel vryer te genover mr. Schokking. Deze rege ring heeft ons in een zeer benarde positie gedrongen. De regering heeft niet aangetoond, dat in dit ontwerp de Kroon niet is gebroken. Tegenover de volledige overdracht van de souvereiniteit heb ben wij „een kat in de zak gekocht". Met een zuiver volkenrechtelijke con structie zouden wij waarschijnlijk nog beter af zijn geweest. Voor ons staat vast dat het konink rijk in tweeën wordt gesplitst. „De regering is zelf bevoegd dat gene te doen waartoe zij thans onze medewerking vraagt". „Waarom tracht zij ons, die altijd tegenstan ders van haar beleid waren, hierin te betrekken?" Spreker achtte het dreigen der regering met aftreden ongemotiveerd. De heer Kerstens (KVP) betoogde, dat men onder de Nederlanders voor Mysterie rond de Lange Jan Op de 17de Mei 1940 werd de xoren van Middelburg, de Lange Jan, waar merk van Walcheren, door het oor logsgeweld verwoest en sedertdien heeft niet alleen iedere Middelburger maar iedere bewoner van Walcheren ja iedere Zeeuw zich bij tijd en wijle afgevraagd, hoe de nieuwe vorm van deze toren zou worden. Regelmatig rinkelt op onze redac tiebureau's de telefoon en dan zit er aan de andere kant van de lijn iemand, die met de stereotiepe vraag voor de dag kom': Meneer, wan neer vertelt U ons nu eindelijk eens. hoe de Lange Jan er uit gaat zien' Met name toen vele maanden gele den een eerste begin werd gemaakl met het stenen gedeelte van de b> venbouw van de Middelburgse toren, kwamen deze telefoontjes bij tiental len. Ons antwoord kon slechts luiden, dat er ten aanzien van het ontwerp voor de- Lange Jan een ons onbegrij pelijk voorkomende geheimzinnigheid werd betracht en dat wij tot ons leed wezen niet in staat waren, bizonder- heden te publiceren. Intussen wachten de Middelburgers en de duizenden, die eveneens be langstellen in de nieuwe vormgeving van de hoogste toren van Zeeland, nu reeds bijna tien jaar lang. Men zal moeten toegeven, dat dit rijkelijk lang is. En men zal het begrijpelijk vinden, dat het geduld uitgeput raakt. Genoegzaam is immers bekend, dat het ontwerp van de met de restaura tie belaste architect Jan de Meyer reeds lange tijd gereed is en nog slechts wachtte op de goedkeuring door de gemeenteraad van Middel burg en de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Waarom dan nog steeds geheim zinnigheid betracht? Vreest men critiek? Als er elders plannen worden gemaakt voor de bouw van een nieuw raadhuis, wor den deze tijdig gepubliceerd. Men stelt er prijs op, de mening van de burgerij te horen Een gemeentehuis is het huis der gemeente. En het pu bliek moet gelegenheid hebben zici^ een oordeel te vormen over zyn huis. Precies zo is een toren gemeenschaps- bezit en het zou voor de hand heb ben gelegen; dat nu alle mogelijke in stanties het ontwerp, dat Jan de Meyer voor de Lange Jan maakte, hebben goedgekeurd, dit ontwerp was gepubliceerd, zo nodig met de ver melding er bij, dat gemeenteraad en commissie voor de Monumentenzorg het ontwerp nog moesten bestuderen. Alle pogingen evenwel om het ont werp voor publicatie vrij te krijgen faalden. Nu heeft Maandagavondfde gemeen teraad van Middelburg terwijl de stenen bovenbouw reeds ten dele is uitgevoerd haar oordeel mogen vormen en uitspreken over een naar het ontwerp van De Meyer vervaar digde maquette van de Eange Jan. Wij koesterden de hoop, dat er nu althans een foto van deze maquette, of een tekening voor publicatie vrij zou komen. Wederom bleek deze hoop evenwel ydel. Klaarblijkelijk stelt de architect zich op het standpunt, dat de Middel burgers maar af moeten wachten wat er omtrent hun toren uit de bus komt en dat zij er verder niets mee ,1941 nooit voldoende aandacht heeft besteed aan het groeiende Indonesi sche nationalisme. Zeker is men het onvoldoende tegemoet getreden. Het nationalisme heeft naar de vrijheid gegrepen en wij kunnen dit zelfs geen maand meer tegenhouden. Na demiddagpauze betoogde de heer Algra (AR; dat hij zich ver-' plicht ziet op te komen tegen de bewering van de heer Poliema, dat de heer Meyerink vanwege fraetie- dwang tegen dit ontwerp zou heb ben gestemd. Fractiedwang bestaat bij de A.R. niet. De antwoordrede van minister Maarseveen in de Tweede Kamer noemde spr. een „stuk van een zeer goed advocaat." Spreker vraagt verder van de regering de toezegging dat alles in het werk zal worden gesteld, opdat het moreel van onze troepen in In donesië gedurende hun wachttijd op repatriëring behouden blijft en voorts, dat zij in volle eer uit het land zullen vertrekken. Met de overdracht van de souve reiniteit eindigt ook naar spr.'s me ning niet alles. Dan opent zich ze ker nog een wijde horizon, als ons volk bezield zal kunnen zijn met de geest, die zending en missie be zielen. De heer Wendelaar (WD) be toogt, dat wij in het Indië-beleid hebben plaats genomen in een „mon- tagne russe." De regering heeft zich nooit voldoende schrap gezet tegen de internationale druk. „Wat is er waar van de berichten, dat Indo nesiërs in Bonn met Duitse deskun digen hebben onderhandeld over 't bestuur van de Javasehe Bank?" De Ver. Staten hebben de resulta ten der R. T. C. toegejuicht, maar spr. achtte het een illusie te menén, dat de internationale wereld nu voortaan vriendelijker tegenover* ons zal zijn. De heer Ruys de Beerenbrouclc (KVP) verklaart, dat zijn houding in het verleden hem noopte te spre ken. Hij meende, dat de enig juiste handelwijze thans is: vóór het ont werp stemmen. Het wetsontwerp vormt de registratie van een aantal fouten in het verleden. Het keer punt ligt precies drie jaar geleden, toen de Tweede Kamer de overeen komst van Linggadjati goedkeurde. Van een verwerping voorzag hij echter catastrophale gevolgen. Hierna nam prof. Aneraa het prae- sidium over en sprak prof. Kranen burg (P. v. d. A.) in het bijzonder over het ontwerp in verband met het 14de hoofdstuk van de Grondwet. Spr. zeide, dat zyn fractie bii de grondwetsherziening uitdrukkelijk heeft geformuleerd, dat zij de her ziening aanvaardde gezien in het licht van de algemene bedoeling, dat de nieuwe rechtsorde door vrij over leg tot stand zou komen. Een ster ke Unie heeft spr. nooit van deze grondwet verwacht, omdat dit een „unworkable system" zou vormen. VERZOENING WAS HET ENIGE. De minister van overzeese ge biedsdelen, mr. van Maarseveen, verklaarde in zijn antwoordrede, dat niemand kon hopen, dat het leider- ...wAiain* nufi.ii, «en, uci. iciucr- reia ae ooriog zo naatten en ae vre- schap van Nederland over de volken de zo lief hadden als de Duitsers, dan Gevallen voor het vaderland. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verlie zen in Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht. Gesneuveld 13 Juli 1949, na vermissing: soldaat J. G. M. Wolfs, afkomstig uit Hilva- renbeek (iN-B.). Gesneuveld (5 De cember 1949: res. 1ste luit. Ir. W. M. Iluynen, afkomstig uit Wassenaar. ïLN.I.L. Gesneuveld 23 November 1949: soldaat 2e ld. inf. Kariosemito, afkomstig uit Indonesië. Toch zeker sinds kort. Op een vergadering van arbeiders te Duisburg, heeft kanselier Adenauer verklaard: „Als alle volken ter we reld de oorlog zo haatten en de vre- van Indonesië zou voortduren. Wel mocht verwacht worden, dat de j band tussen deze volken duurzaam j zou zijn. Daarom moet de R. T. C. j gezien worden- als een nieuw begin, dat, hoewel niet zonder gevaren en moeilijkheden, goede mogelijkheden biedt. Velen hadden zich voorgesteld, dat de Nederlandse legaliteit de Indone sische illegaliteit zou hebben kun nen overwinnen. Wij zouden die overwinning ten koste van veel bloed hebben moe ten handhaven en zij zou van korte duur zijn geweest. Het zou inder daad een Pyrrhus-overwinning zijn gebleken. De regering heeft daarom de weg der verzoening doelbewust gekozen. Gok deze weg heeft grote offers gekost. Begrypt men dan niet, dat de' jrootste spoed vereist was in ver band met de grote communistische vloedgolf in Z. O. Azië? Rusland begrypt dit wel en ageert tegen de resultaten der R. T. C. Reeds vanaf Klaart wist de Kamer, dat over dracht der souvereiniteit op het re geringsprogramma stond. Men kan slechts bezwaren inbrengen tegen de voorwaarden, waaronder dit thans geschiedt. Mag men zich ooit door de nood laten dwingen van de grondwet af te wijken? De grondwet zelf geeft hierop geen duidelijk antwoord. Spr. meent echter bevestigend op deze vraag te mogen antwoorden, al is hijzelf ervan overtuigd, dat het ont werp binnen de grondwet blijft. Berichten die ons uit Indonesië bereiken, verzekeren, dat een chaos onmiddellijk zou intreden bij verwer ping van het voorstel. (Vervolg op pag. 2) zou de vrede verzekerd zijn.. Is May schuldig' aan ernstig oorlogsmisdrijf Voor het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof is Dinsdag de in Novem ber van verleden jaar aangehouden zaak voortgezet tegen de 43-jarige Duitser E. G. May, die als code-ex pert werkzaam is geweest bij de con- tra-spionnagedienst van Schreieder. Verleden jaar eiste de procureur-fis caal mr. J Besier tegen hem de dood straf. Aan verdachte was ten laste gelegd. 'Zondagavond omstreeks half tien is een Dakota van de Belgische lucht vaartmaatschappij „Sabena" met vier passagiers en één uit vier kop pen bestaande bemanning te Aulnay-sous-bois, even buiten Parys, tegen een huis gevlogen en ontploft. De leden der bemanning en de passagiers die bestonden uit twee Belgen, een Amerikaan en een Egyptenaar, kwa men om het leven. Brandweerlieden dreggen naar de stoffelijke resten der slachtoffers in een vyver, waar by 't vliegtuig was terecht gekomen. Snelle militaire hulp van Nederlandse zijde. Generaal-majoor Scheffelaar is zeer tevreden. Tijdens een persconferentie heeft generaal-majoor Scheffelaar medege deeld, dat in Oost-Java de samenwer. king tussen het Nederlandse en het republikeinse leger niets te wensen overlaat. De taak, welke de T.N.I. wacht, noemde de generaal zeer zwaar, maar hy geeft de T.N.I. een faire kans en zegt straks niet: ziet ge wel, de T.N.I. brengt er niets van te. recht, want vannacht L er weer in gebroken; dit zou niet eerlijk zyn. De militaire hulp van Nederlandse zijde wordt thans in een zodanig tem po verstrekt, dat de T.N.I, 't niet kan bijhouden. Tot Maandag werden jn Oost Java overgedragen 7 personen auto's, 20 driekwarttonners, 3 gmc- wagens, 120 vrachtwagens, 24 jeep trailers, 71 motorrijwielen, 11 brenn- carriers en 5 ambulances. Wat het verbindingsmateriaal betreft is alles geleverd wat er werd gevraagd, even als munitie. Uitrustingstukken als koppels, draagriemen en patroontas sen zijn in zulke hoeveelheden ver strekt, dat de T.N.I. de aanvoer er van niet heeft kunnen verwerkén. On langs zijn 23.000 uniformen geleverd en aan de T.N.I. is medegedeeld, dat zij gebruik kan maken van alle hoofd hulp en locale werkplaatsen en smeer- stations voor de autodienst in Oost- Java. De concentratie der Nederlandse troepen verloopt op volkomen bevre digende wijze. Dit vraagstuk was uiterst moeilijk, daar het gaat om het onderbrengen van 25 a 30.000 Neder landse militairen waarbij nog vele vrouwen en kinderen komen. GEZAMENLIJK DÉFILÉ. Het plan bestaat, om op de dag der souvereiniteitsoverdracht een geza menlijk défilé te houden door de K. L„ het K.N.IL. en de T.N.I. De periode, waarin de Nederlandse troepen hier geen militaire taak meer zullen hebben, zal worden benut voor training voor hun eventuele taak'in het kader van het Atlantische Pact. Overeenstemming over de loon- en prijspolitiek. Donderdag publicatie. Naar het A.N.P. verneemt is er thans volledige overeenstemming be reikt tussen de departementale loon- en pry zencommissie en de Stichting van de Arbeid ten aanzien van de te voeren loon- en prijspolitiek in de naaste toekomst. De definitieve beslissing over wijzi gingen in de lonen zal zeer waar- scliijnlyk in de loop van Dnderdag a.s. gepubliceerd worden, nadat de ministerraad in zijn vergadering van Donderdagochtend de nieuwe maatre. gelen nog aan een laatste beoordeling zal hebben onderworpen. Diamantsmokkelaar gepakt. Aan het grenskantoor te Baarle Nassau werd door ambtenaren van de invoerrechten en acijnzen aldaar een Belg aangehouden, die op ongeoor loofde wijze een aantal diamanten trachttè ih te voeren. Hij had de kost bare stenen verborgen in een tabaks doos. Grote toevloed van werkzoekenden eerst in Januari a.s. verwacht Dank zy de late bietencampagne is er tot nog toe weinig werkloosheid in Zeeland. Dat merkt men het best bij de D.U.W., waar het aantal streek- arbeiders uit Zeeland al enige maanden schommelt om de 225 met slechts een zwakke neiging tot oplopen. Behalve deze Zeeuwse arbeiders werkten op de D.U.W-objecten in de ze provincie nog ruim 600 kampar ders, die afkomstig waren uit/ Zuid Holland, Utrecht en Noord Bra bant. Kort geleden zijn de DU.W-kampen op Schouwen voorlopig gesloten, om. dat, men daar het werk wil reserve, ren voor de arbeiders uit de eigen streek. te maken hebben. Wij echter beginnen ons af te vra gen. waar al deze geheimzinnigheid toe dient. Mag men de geruchten ge loven, dan zal de nieuwe Lange Jan slechts weinig afwijken van de oude, behalve dan wat de stenen boven bouw betreft. Als dat zo is, waarom dan een my sterie alsof het hier het negende we reldwonder betreft? Als een stad tien jaar lang heeft moeten wachten wat op zichzelf ook al weer onbegrijpelijk is wordt het hoog tijd, dat er aan alle geheim zinnigheid een einde komt en dat men met het al of niet definitief goedge keurde ontwerp in het publiek komt! De verwachting bestaat namelijk, dat deze winter het aantal werklozen op Schouwen en Duiveland tot boven de 300 zal stijgen en dan zal er plaatselijk werk voor deze mensen moeten zijn. DE GROTE STOOT Vorig jaar kwam de grote stoot van DUW-arbeiders over het gehele land omstreeks 15 December los. Nu verwacht men die grote stoot eerst in Januari en men neemt aan, dat uit Zeeland dan tussen de 1500 en 2000 arbeidskrachten te werk gesteld moe ten worden. Dat zal dan voornamelijk op Wal cheren zijn, waar by de herverkave ling Walcheren het aantal werkers tot 2000 opgevoerd kan worden. Buiten Walcheren zijn er op het ogenblik niet veel objecten onderhan den. Men heeft alleen een sportveld in Terneuzen en wat landbouwher- stelwerk plus twee particuliere objec ten op Schouwen. Het werk aan het grote ontwateringsplan op Schouwen is voorzover het D.UW.-gedeelte be treft, even stopgezet, omdat men op de uitwerking van de herverkave lingsplannen moet wachten. DE STEMMING De stemming onder de DUW-arbei ders was dit - najaar goed. In de DUW-I bedroeg het uitbetaalde uur loon gemiddeld 68 cent en in de D.U. W.-H, waarin ongeveer 60 man werk. ten, schommelde het loon tussen 47 en 53 cent. Voor de DUW.n komt daar dan nog de trainingstoelage bij en voor alle D.UW-arbeiders de woon plaatstoelage. DE PLANNEN Hoe staat -het nu met de plannen voor deze winter? In de eerste plaats zal men arbeiders bij de hei-verkave ling Walcheren te werk stellen. Dan is er een vrij omvangrijk werk op komst in Zeeuwsch Vlaanderen namelijk de omlegging van de rijks waterleiding Axel De aannemer, die dit werk op zich neemt, krijgt daarbij de verplichting het graafwerk te laten uitvoeren door D.U.W.-mensen. Vermoedelijk zal dit werk ruim IV2 jaar duren en zullen er 50 60 man arbeidsgele genheid vinden. Het sportveld te Terneuzen komt binnenkort gereed Vrij veel sportvelden zijn in pro ject aanwezig en de kans bestaat, dat aan enige van deze velden nog< deze winter wordt begonnen. Zo zijn er ontwerpen voor sportvelden te Hulst, Clinge, Domburg, Vlissingen enz. Te IJzendrjke zal de vestinggracht voor een deel gerestaureerd worden en te Sluis is er nog opruimingswerk enz. voor beplanting De laatste hand moet daar nog gelegd worden aan het in orde brengen van het plant soen rond de fundamenten van de oude kerk. In een wat verdere toekomst ligt het project voor het in orde maken van de verbinding, welke het Zwin- gebied op de Belgische-Nederlandse grens heeft met de zee. In Terneuzen zal het afgraven van de Molendijk aan de orde komen, in Middelburg het egaliseren en plant- klaar mgken van gronden in het park De Griffioen. VERKAVELING SCHOUWEN. Op Tholen en Sint Philipsland is weinig werk in het vooruitzicht en op Schouwen is er voorlopig alleen wat particulier werk. Wel zal er op Schouwen heel wat werk loskomen als de ruilverkavelingsplannen voor het Noordwellegebied en de Vierban- nenpolder afkomen. Op Beveland is er een plan voor ophoging van karrevelden in de Bath- polders, een plan van de Hogerwaard- polder (egalisatie enz.), een plan te Ovezande (afgraven van een dijk) en een plan van de Willem Annapolder (verbetering waterleidingstelsel). Ui teraard hangt bij deze plannen veel af van het stadium, waarin de voor bereiding thans verkeert en van het aantal beschikbare arbeidskrachten. AANNEMERS WERK Wij merkten reeds op, dat te Axel in D.U.W.-verband voor een aanne mer gewerkt zal worden. Dit is iets nieuws voor Zeeland. Aannemerswer- ken kunnen in D.U.W.-arbeid alleen worden verricht wanneer het G.A.B. er zeker van kan zijn een aantal werkloze arbeidskrachten op het juis te tijdstip te leveren. Nu Oost-Zw.- Vlaanderen regelmatig een aantal werklozen heeft, durfde men dit aan- nemerswerk te aanvaarden. Voor degenen, die het niet mochten weten, tekenen wij hierbij tenslotte nog even aan, dat de D.U.W, zelf geen werken aanneemt. Deze dienst stelt op aanvrage van 't betreffende G.A.B. objecten beschik baar voor de tewerkstelling van werk loze arbeiders, die tijdelijk geen plaatsing in het vrije bedrijf kunnen vinden De D.U.W. beoordeelt de ob jecten of ze uit hoofde van vorenbe doelde tewerkstelling voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Bij de uitvoering van deze gesubsidieerde werken worden werkloze arbeiders I in ingeschakeld. Verschillende grote dat hij in 1942 deel had genomen aan de executie van 70 Russische krijgsgevangenen uit het voormalige concentratiekamp Amersfoort. Hij er kende te zijn opgesteld in het uit 4 man bestaande vuurpeloton, dat de eerste 4 Russen executeerde, doch zeide, dat hij van te voren zijn pistool onklaar had gemaakt, zodat hij geen schot had kunnen lossen. De zaak werd aangehouden, omdat het Hof alsnog een ander lid van dit executiepeloton als getuige wenste tc horen. Dat was de 38-jarige Duitser Karl Titho, die (na veel moeite) naar Nederland teruggebracht kon worden. Het verhoor leverde niet veel resul taat op, omdat de getuige zich niet meer kon herinneren of May aan de gehele executie had deelgenomen, TE LAF? De verdediger had als getuige a j decharge opgeroepen de K.L.M.-ste- wardesse B. A. W. M. Terwindt, die tijdens de bezetting door de gealli- j eerden als parachutiste in Nederland I werd neergelaten eu na haar arresta tie werd geïnterneerd te Haren. In I dat kamp was May belast met het toezicht op haar. Mej. Terwindt was vol lof over de voorkomendheid, waar mee ze was behandeld. Zij had een betere verzorging genotèn dan tijdens haar detentie in een Zwitsers tucht huis ria haar vlucht uit Nederland. „Zeer zeker hebben ook andere Ne derlanders dezelfde ervaringen opge daan als ik, maar zij zijn te laf om te spreken. Ik hoop echter dat het Nederlandse recht boven de bekrom pen haat in de massa zal weten te zegevieren. Deze man heeft slechts zijn plicht gedaan als contra-spion". Op dit punt merkte de president op, dat verdachte niet terecht stond, om dat hij als contra-spion is opgetreden, maar omdat hij zou hebben deelgeno men aan de executie van Russische krijgsgevangenen. In zijn requisitoir persisteerde mr. Besier 'bij zijn eis tot de doodstraf. Hij noemde het neerschieten van weer loze krijgsgevangenen, een zeer ern stig oorlogsmisdrijf. In zijn laatste woord zeide ver dachte, dat hij beslist niet had ge schoten. Destijds had hij dit aan nie mand verteld, omdat dit ernstig ge vaar voor hem zou inhouden. De president bepaalde de uitspraak op 34 December a.s. Agrarische export overschreed het milliard Vooral sterke toename in de sector-veehouderij. Volgens een voorlopige opgave van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek heeft de waarde van de uit voer aan land- en tuinbouwproducten in de eerste tien maanden van 1949 het milliard overschreden. In de overeenkomstige periode van 1948 werd slechts ruim 673 millioen gul den uitgevoerd. De toename bedraagt dus 50%. In de dierlijke sector is de toename zelfs 125%, in die van de tuinbouwproducten 25%. Akkerbouw producten gaven een achteruitgang te zien, nl. van 15%. De veehouderij zorgde voor meer dan de helft van deze export en daar bij narpen boter en kaas de eerste plaatsen in, gevolgd door geconden seerde melk en eieren. In de akkerbouwsector stonden de aardappelen toch nog op de eerste plaats, gevolgd door aardappelmeel en vlas. De vraag naar vlas bleek met 45% gestegen. KI ei-aardappelen werden er meer geëxporteerd, maar zandaardappelen veel minder. In de tuinbouwsector staan groen ten op de eerste plaats, gevolgd door bloembollen en fruit. Vooral de ex port van vruchtenpulp is aanzienlyk gestegen. De vraag hiernaar is steeds zeer be hoorlijk geweest, maar het staat na tuurlijk geenszins vast, dat de hoge export van 1949 13.831.000 tegen 4.888.000 in 1948) gehandhaafd kan worden. In de totale agrarische uitvoer droeg de veehouderij 55% by. de ak kerbouw 17% en de tuinbouw 28%; vorig jaar waren deze cijfers voor Januari tot en met October resp. 37, 29 en 34%. Baby in wieg gestikt. Te Deventer vond mevrouw H. aan de Zwarte Hoopstraat haar baby van elf maanden gestikt in het wiegje. Het kind, dat enige dagen geleden de handjes aan een kachel verbrand had, heeft zich vermoedelijk in de wieg om gedraaid en kon met het hoofdje in iet kussen geen lucht meer krijgen, omdat het de handjes niet kon gebrui ken. VOORSPELT OPKLARINGEN. Geldig tot Woensdagavond. Aanvankelijk veel bewolking met Oostelijke provincies nog enige regen. Overigens overwegend droos gesubsidieerde I weer met later opklaringen vanuit objecten in Zeeland zijn in uitvoering I het Zuidwesten Zwakke tot matige by. de Ned. Heide-maatschappij onder wind tussen Zuid en West. Wei;v:: contróle van de D.U.W, I verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1