PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Houding V.V.D. en C.H. onzeker De Zeeuwse aardappelcultuur BILT PRESIDENT S0EKARN0 ZORGDE VOOR EEN VERRASSING VON MANSTEIN VEROORDEELD TOT 18 JAAR GEVANGENISSTRAF Radio-D'oc'a maakte eerste kabinet bekend. VOORSPELT: 102e Jaargang - No. 307 Dagblad, uitgave van de tlrma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie. F van de Velde en F. B den Boer Ad] W de Pagter. Hoofdred. G. Ballintyn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr p p. 1 4.15 oer kw Losse nummers 10 cenl WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 20 Dec. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p, advertentie i 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 2i> cent mei. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vllssingen Walstr 58—«0. tel. 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2358); M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerljstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr C 160. tel. 20 Souvereiniteitsoverdracht in Eerste Kamer. Prof. Anema ontwikkelt nogmaals de bezwaren der Anti-Revolutionnairen „Zouden wij Nederlanders, het ooit eens zijn geworden over het tempo der hervormingen De Eerste Kamer heeft Maandagavond een aanvang gemaakt met de openbare behandeling van het wetsontwerp overdracht der souverei- niteit aan Indonesië. De eerste spreker was prof. Anema (A.R.), die op staatsrechtelijke gronden ernstige bezwaren tegen het wetsontwerp had. Met de souve reiniteitsoverdracht op zichzelf zou zijn fractie kunnen instemmen, maar de voorwaarden, waaronder dit zou moeten geschieden zijn niet voldoende aatiwezig. De resultaten van de R.T.C. bren gen geen continuatie van het Rijk, bie den geen waarborgen voor rechtsorde en deugdelijk bestuur en geven slechts toe aan de revolutie. Dit alles is tegen onze principiële politiek ten aanzien van Indonesië, aldus spreker. Er is geen communis opinio omtrent de grondwettelijkheid van het ont werp, maar toch overweegt zeker de mening van hen, die hier van strijd met de grondwet spreken. De minister heeft met de zakelijke inhoud van de Grondwet niet voldoende rekening ge houden. De Unie is een leeg kader ge worden, waarvan men maar moet ho pen, dat het inhoud zal krijgen. Het argument, dat de gevolgen van verwerping ernstig zijn en daarom van twee kwaden het minste gekozen moet worden, achtte prof. Anema on juist. Goedkeuring van het ontwerp zou betekenen goedkeuring van het gevoerde beleid en de daaraan ten grondslag liggende beginselen. Spr. eindigde met de verklaring „Wij kunnen onze stem niet aan het ont werp geven". De heer Molenaar (WD) betoogde, dat deze regering te rekenen had met de erfenis van het verleden. Hij was van mening, dat het 14de hoofdstuk van de Grondwet beginselen bevat. Sprekers fractie heeft destijds ge steld, dat op basis van die beginselen een goed beleid mogelijk was. Maar zij bepleitte toen, dat de regering met haar verlangens rekening zou houden. Dit heeft zij niet gedaan. Spr. was van mening, dat het thans bereikte niet in strijd is met de Grondwet, „ook al hebben wij ons destijds iets geheel an ders van de Unie voorgesteld". Over de regeliijg van het zelfbe schikkingsrecht was spr. zeer onte vreden. De beslissing over het vóór of tegen stemmen zullen spreker en de andere leden van zijn fractie eerst nemen, wanneer zij kennis hebben genomen van al hetgeen in de debatten zal wor den gezegd. De heer G. Kolff (CH) noemde de snelle behandeling van het ontwerp onverantwoordelijk. De overeenkomst van de R.T.C. betekent voorts naar zijn mening slechts een volkenrechte lijke boedelscheiding. Het zelfbe schikkingsrecht komt in de overeen komsten niet voldoende tot gelding. „Voor sommigen onzer kan de re gering in haar antwoord nog een aantal bezwaren wegnemen", aldus spreker. De heer Jonkman (P.v.d.A.) be toogt, dat de internationale organen hun instemming met de resultaten der R.T.C. hebben betoond. De regering en de Tweede Kamer troffen reeds voorbereidende maatregelen van de overdracht. Indonesië heeft deze re sultaten reeds aangenomen en is be gonnen met de uitvoering. „Niemand is vrij, wanneer vier de resultaten moeten aanvaarden". De heer Jonkman achtte het ont breken van vrijwilligheid bij de keuze der Nederlandse ambtenaren onbevre digend. Spr. betwijfelde of ,,wy Nederlan ders, het ooit eens zouden zijn gewor den over het tempo der hervormin gen in Indonesië, over de rijpheid der Indonesiërs enz. Hierover had men reeds voor de oorlog steeds diepgaand meningsverschil. Daarom was het misschien een historische noodzake lijkheid, dat de Indonesische nationale beweging tezamen met de internatio- j nale machten dit tempo aanmerkelijk hebben versneld". Spr. achtte de resultaten der R.T. C. niet ongrondwettig. De heer van Santen (CPN) betoog de, dat het regiem van de R.I.S. eigen lijk barbaars is. Hij verwees hiervoor naar de vonnissen, die zijn uitgespro ken tegen de „vrijheidsstrijders in In donesië". Het vrijheidsstreven der In donesische volken kan z.i. door dit ontwerp niet bevredigd worden. De heer van Santen betoogde tenslotte, dat de communisten de vrijheidsstrijd van de Indonesiërs ondersteunen en dat zij daarom juist hun steun niet aan het ontwerp kunnen geven. Hierna werd het debat verdaagd tot Dinsdagmor gen 97.5 van het Vaderlandse Front in Bulgarije. Het Vaderlandse Front, de enige organisatie die voor de verkiezingen in Bulgarije candidaten kon stellen, heeft 97.66 der uitgebrachte stemmen op zich verenigd. Negen en-negentig procent van de stemge rechtigden bracht een stem uit. Het vliegongeluk bij Bandoeng. De naam van de bij het vliegonge luk met een toestel van de militaire luchtvaart bij Bandoeng jl. Vrijdag omgekomen militair is thans voor pu blicatie vrijgegeven. Het was de ser geant-vlieger-waarnemer H. B. To- rnassen uit Amsterdam. Oude man onder tram. Maandagmorgen geraakte op de Conradkade in-Den Haag de 69-jarige voetganger J. A. R. onder een traxn van lijn 11. De man werd op slag ge dood. Juwelendiefstal in Den Haag. Zaterdagavond tussen acht en twaalf uur is ingebroken in een perceel aan de Talinglaan te 's-Graveixhage. Ezxige juwelen ter waarde van 25.000 wor den vermist. N.S.B.-ers zonder vorm van proces doodgeschoten. Zoals reeds eerder werd gemeld, heeft de waai-nemend procureur-ge neraal te Paramaribo, een onderzoek gelast naar de dood van twee N.S.B.- ers die tijdens de bezetting in Surina me waren gedetineerd, namelijk ir. L. K. A. Raedt vaxx Oldenbarnevelt en L. A J. van Poelje. Beide zijn op 7 Novehxber 1942 te Paramaribo dood geschoten. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat in dit geval van een misdaad gespro ken kan worden. De beide N.S.B.-ers zijxx door een marinier doodgeschoten In Suriname heeft deze zaak zeer de aandacht getrokken. Van verschillende zijden is reeds een vervolging van de schuldigen gevraagd. Textielprijzen komen nog niet vrij. Minister van den Brink heeft in. zijn antwoord op vragen van het Kamerlid, de heer van den Heuvel, medegedeeld, dat hij het moment voor gehele of nage noeg gehele opheffing van dè prijsvoor- schriften voor de .textielhandel nog niet gekomen acht. De minister verdedigt voorts uitvoerig zijn tot dusver in dit. op zicht gevolgd beleid en betoogt daarbij, dat van discriminatie van de handel ten opzichte van de industrie geen sprake is. Hij meent, dat de verlaging van de winst marges voor de handel per 1 Januari a.s. o.m. wordt opgevangen door een grotere winst als gevolg van de prijsstijgingen. Nederlandse export heeft mogelijkheden in de V.S. Na een verblijf van ongeveer zeven weken in de V.S.. is dhr L. Smit, dir. van de afdeling export-bevordering van het ministerie van economische zaken, met het m.s. „Westerdam" in Nederland teruggekeerd De heer Smit zeide over de resul taten van zijn reis o.a.: Behalve vele consumptieartikelen, waarvan al een aantal ingevoerd wordt in Amerika, willen wij moderne Nederlandse schil derijen brengen. In het bijzonder aan de Westkust schijnt een goede markt voor Nederlanse schilderstukken te zijn, o.a. landschappen en zeegezich ten. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat de schildex'ijen kunstwaarde moe ten hebben". De heer Smit vertelde verder, dat er in Amerika grote interesse voor zeilboten bestaat, zowel voor kleine als voor luxe-jachten. Hij wilde een „volled.'g accoord" bereiken. De aanwijzing van vier kabinetsformateurs door Soekarno was voor In donesische politieke kringen in het algemeen een verrassing. Ook in Ne derlandse kringen zeide men lichtelijk verbaasd te zyn. De voorlopige grondwet spreekt van diie formateurs. Hierover ge vraagd, verklaarde Soekarno tegenover de pers, dat de aanwijzing van vier kabinetsformateurs niet in strijd is met de grondwet, aangezien zijn be slissing de volle instemming had van liet college van gemachtigden der deelgebieden. De formateurs zijn anderhalf uur bijeen geweest met als resultaat, dat Moh. Hatta werd aangesteld als mi nister-president De besprekingen zijn Zondagavond voortgezet en naar thans Strenge straf, die enige verrassing heeft gewekt. De Duitse veldmaarschalk yon Manstein is Maandag na een wekenlang proces schuldig bevonden aan de meeste punten van de aanklacht en ver oordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Von Manstein werd bleek, toen de president van het Hof het schuldig over hem uitsprak. Bij het aanhoren van de uitspraak word hij rood in het gezicht en het scheen hem te duizelen. Hij werd onmiddellijk door Britse officieren- dfeïzaal uitgeleid. Vón ^Ianstëïn zal aan de strafrech telijke afdeling van de controle-com missie worden overgedragen en waar schijnlijk in de gevangenis van Werl in Westfalen worden opgesloten.. De gevangenis heeft een Duitse bewa king. Zowel Duitse als Britse waarne mers zijix verrast door de strengheid van het vonnis. Over het algemeen had men een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar verwacht. Volgens de voornaamste punten van de beschuldiging heeft von Man stein zijn plicht als militair bevelheb ber vei-zaakt om een menselijke be handeling,te verzekeren van de Sow- jetrussische krijgsgevangenen, waar door velen van hen stierven, werden doodgeschoten of aan de veiligheids dienst werden uitgeleverd. Verder is von Manstein verant woordelijk voor het feit, dat gevan gengenomen militairen op onwettige wijze werden behandeld als partisa- nen, franc-tireurs of terroristen en zonder vorm van proces werden ge dood. Von Manstein heeft zijn plicht als militaire bevelhebber om de openbare orde en veiligheid te verzekeren en de mensenrechten te eerbiedigen ver zuimd. Het Hof schrapte echter de woor den „weloverwogen en meedogen loos". Met enkele uitzondex-ingen op on- Mechelse „pop der huwelijkstrouw" geschaakt. Een aantal Antwerpse stu denten heeft de portier en zijn zoon van het museum te Me- chelen vastgebonden en gekne veld en de 400 jaar oude „pop der huwelijksontrouw" meege nomen. Deze kleine houten pop in ^en rood jasje met massief - gouden knopen die de studenten in triomf door de straten van Antwerpen ronddroegen, is het symbool van een oude Ant werpse gewoonte: 500 jaar gele den werden trouweloze echt genoten door hun buren in een deken gejonast. De kerk heeft dit gebruik echter verboden. De studenten hebben hun burge meester meegedeeld ,dat de pop in veiligheid is en dat zij haar bij een officiële plechtigheid aan de stad willen aanbieden. Hongaarse priesters zullen eed van trouw afleggen. De leden van het Hongaars bis schoppelijk corps hebben besloten, dat de priesters de eed van trouw aan de republiek en aan de grondwet kunnen afleggen, welke de regering eist van alle burgerlijke en militaire ambtenaren, of van een ieder die ten laste komt van de staatsbegroting. De bisschoppen zouden deze beslis sing hebben genomen, aangezien de test van de eed geen verbintenis in houdt, die in strijd is met de JJ- lijke wetten. dergeschikte punten van de tenlaste legging bevond het Hof von Manstein verder schuldig aan het doen terecht stellen van gijzelaars, het uitvaardi- gen van een bevel tot verplichte ar beid aan militaire installaties door mannelijke en vrouwelijke Sowjet- burgers en het doen deporteren van Sowjetrussische mannen en vrouwen voor arbeid buiten hun land. Von Manstein werd echter niet schuldig bevonden aan het doen uit voeren van een „geblakerde aarde"- politiek in Rusland bij de Duitse te rugtocht. In de oude kanselarij te Bonn werd door John McCloy, de Hoge Commis saris der Verenigde Staten in West Duitsland en dr. Konrad Adenauer (rechts) kanselier van West Duitsland, het bilaterale verdrag tussen de Verenigde Staten en de federale Republiek ondertekend. Met de onderte kening van deze overeenkomst is Duitsland, volgens McCloy volledig deelgenoot in het Europese herstelprogramma geworden. wordt verwacht, zal de samenstelling der regering in de loop van Dinsdag worden bekend gemaakt. President Soekarno heeft aan de pers medegedeeld, dat dit eerste Ka binet een nationaal zakenkabinet zal zijn. Hij voegde hieraan toe. dat hij ern- stig heeft gestreefd naar het bereiken van een volledig accoord. hetgeen de reden is geweest dat het twee dagen heeft geduurd voordat de formateurs werden aangewezen. DR. KOETS NAM AFSCHEID. Dr. Koets, chef van het kabinet van de H.V.K., heeft voor de laatste maal de pers ten paieize ontvangen voor de wekelijkse persconferentie. Ten af scheid sprak hij een persoonlijk woord als Nederlands ambtenaar. Hij zeide, dat hij vol goede hoop was, dat de nieuwe regering het vrije onafhanke lijke Indonesië als rechtsstaat zal kun nen handhaven. Dr. Koets zeide voorts, dat hij het vertrouwen heeft, dat er voor vele Nederlanders een taak zal zijn weggelegd- in de R.I.S zeker in de particuliere sector, maar ook in de ambtelijke sector, indien men zich kan instellen op het feit. dat de periode van het Nederlandse gezag voorbij is men zich instelt op de ai-beid als dienaar van het Indo nesische gezagsorgaan. Van Indonesische zijde moet men zich losmaken van sentimenten en zich op het standpunt stellen, dat de Nederlandse deskundigheid op bepaal de terreinen een onbaatzuchtige bij drage kan leveren tot de opbouw van de staat. Indringers gearresteerd. In de nacht van Zaterdag op Zon dag drongen twee gemaskerde inbre kers de woning van de familie. L. aan dé Fannius Schotenstraat in Den Haag binnen. Zij hadden zich reeds enige kostbaarheden toegeëigend en wilden zich weer verwijderen, toen de heer en mevrouw L. door hun ge stommel wakker werden. De heer L. raakte met de indringers in gevecht en slaagde er zelfs in van een hunner de revolver te bemachtigen Inmiddels had mevrouw L. alarm gemaakt, waarop een surveillerend agent te hulp schoot en er met assis tentie van een passerende burger in slaagde een van beide inbrekers te arresteren. De andere werd Zondag middag in zijn woning gearresteerd. Huiseigenaren vragen opnieuw huurverhoging per 1 Januari. De „Nederlandse bond van htxis- en grondeigenaren" heeft een adres Moh. Roem Hoge Commissaris in Nederland. Volgens radio-Djocja is de eerste wing der Republiek Indor.es?" Co- gezonden aan de Raad van Ministers 1 rikat als volgt samengesteld: mi- aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer. -In dit adres wordt met de meeste klem verzocht te wil len bevorderen, dat, indien de belas- tingherzieningsontwerpen niet voor 1 Januari 1950 kunnen zijn afgehan deld, de voorgestelde huurverhoging, voorzover het bedrijfspanden betreft, toch per 1 Januari 1950 zal ingaan. Voorts, dat de 'woninghuren eveneens met ingang van 1 Januari 1950 zullen worden verhoogd. Z.L.M.-VERGADERING TE GOES Vorming van een fonds nodig? OPENINGSREDE VAN IR. M. A. GEUZE. De algemene vergadering van de Z.L.M. werd Maandagmiddag te een uur in de zaal van de heer J. C. Krijger te Goes geopend door ir. M. A. Geuze met een belangwekkende rede, waarin Iiij de voornaamste proble men aanroerde, die thans de aandacht hebben van de Zeeuwse boer. Hy noemde hel oogstjaar 1949 een jaar, dat voorlopig in de land bouwhïstorie en het plattelandsspraakgebruik als uitzonderlijk bekend zal blyven door de bijzonder goede oogst. durft te verheffen en te zeggen dat het zo niet kan doorgaan met Ne derland. Er rest ons maar één ding: toch doorberekening in de prijzen te vragen. Wij mogen zeer dankbaar zijn voor dit oogstjaar 1949. Het was voor de boeren hard nodig dat er een goed jaar kwam en niet in het minst voor ae boeren uit de gedupeerde Zeeuwse gebieden. GELD NODIG De Zeeuwse boer heeft geld nodig, voor electrische weide-afrastering, voor silobouw, voor drinkwatervoor ziening, voor electx-ificatié, voor ver nieuwing en uitbreiding van zijn werktuigeninventaris, betere stalin richting, ruilverkaveling, egalisering, onderhoud en nieuwe inrichting van zijn gebouwen, voor proeven met nieuwe gewassen als maïs enz. enz. Dan zijn er nog allerlei kostprijs ver hogende factoren die de taak van de boer reeds voor het jaar 1950 weer gaan bezwaren. Daar is de wacht- feld- en werkloosheidsverzekering ie in de lucht hangt, daar is de 1 prijsverhoging van de stikstof, de prijsvex-hoging van de olie en benzine die van de tractoren, werktuigen en veevoeders die ons nog te wachten staat en ten laatste, maar niet de minste, de loonsverhoging waar de Regering niet onwelwillend tegenover staat. NIET BEGRIJPELIJK Men moet ons niet kwalijk nemen, dat we dit laatste niet goed meer be grijpen. Direct na de devaluatie heb ben we in alle toonaarden kunnen lezen dat het effect van de devaluatie niet ongedaan gemaakt mocht wor den, door de beruchte spiraal van lo nen en prijzen in werking te stellen. Nauwelijks drie maanden later is het alleen de landbouw nog die duidelijk zijn stem tegen deze ontwikkeling DE ZEEUWSE AARDAPPEL De landbouwpers staat het hele jaar vol over fondsvorming voor con- sumptieaardappelen. Het is echter een allesbehalve eenvoudig probleem. Voor 1940 was de situatie in het algemeen zo, dat er pas in enigszins belangrijke mate aardappelen voor consumptie vérkoeht worden als er een tekort aan kleinconsumptieaard- appelen was. Na de oorlog bleken aanzienlijke verschuivingen te zijn opgetreden. Nog steeds is er geen evenwicht hervonden. De boer weet nog niet wat h\j telen moet, rassen van wat men vroeger mindere kwali teit achtte met nogere opbrengsten of de oude kwaliteitsrassen met lage re opbrengsten. De huisvrouw vraagt in verband met het gebruik aan huis houdelijke hulp steeds meer een ge makkelijk schildbare aardappel, mede vandaar naar de grotere vraag naar de Bintjes. De winteropslag in de steden daarentegen is weer volkomen verleden tijd geworden. En dan is er nog een buitenge woon belangrijke factor, nl. dat het publiek na de afschaffing van zovele distributiemaatregelen en het in rui mere mate beschikbaar komen van allerlei voedingsmiddelen zijn belang stelling voor de aardappel in zijn me nu steeds verkleint, FONDS-VORMING Hoe kan men nu gelden bijeen brengen in een fonds om een cata strophe voor de aardappelteler als in 1948 te voorkomen. Het geld ver zamelen moet op zichzelf mogelijk geacht worden, het kan- op twee wij zen. Men kan een bedrag per oper- vlakte heffen; men kan een bedrag per kg heffen. In het laatste geval zouden alle aardappelen over veilingen moeten, wat vooreerst practisch niet zal kun nen, omdat ze niet overal of in vol doende mate in de aardappeltelende gebieden aanwezig zijn. Wanneer men derhalve voor een areaalheffing kiest, zal deze tot een redelijk bedrag be perkt moeten blijven. Het sluitstuk op deze regeling zal moeten zijn een garantie van de Overheid voor tekorten in het fonds, immers de teler heeft van zijn kant gedaan wat in zijn vermogen lag. Een teeltregeling, een teeltbeper king, zal op de duur, naar alle waar schijnlijkheid, altijd noodzakelijk zijn. TEVEEL AARDAPPELEN Is er geen eenvoudiger systeem mogelijk als iedereen meewerkt? Is de boer en daarmede de klei- consumptieaardappelverbouwer niet bereid zijn vex-stand in dit opzicht met het oog op de afzet van zijn pro duct eens ten volle te gebruiken. Mijn eigen standpunt is, aldus ir. Geuze dat de Zeeuwse boer aardap pels moet verbouwen afgestemd op de arbeidersbehoefte van zijn bedrijf zoals die behoeften is tussen het ein de van de graanoogst en het begin van de bietenoogst niet meer. Een waarschuwing richt spreker tot de uien- en wijnpeenverbouwers „Laat U niet verleiden en verblinden door de thans hoge prijzen, zodat U meent iedere oppervlakte voor 1950 te mogen inzaaien, want een zeer grote kans wacht U dan, dat U slechts de" misère van 1948 zult oog sten". EMIGRATIE De belangstelling voor emigratie is in Zeeland in vergelijking tot de rest van ons land beslist laag. Een berekening leert echter dat tot 1962 boven de normale 40 afvloei ing nog 386 jongeren per jaar uit Zeeland moeten wegtrekken Deze cij fers geven o.i. in ieder geval een idee in welke richting we een oplossing nister-president: Hatta; buitenland se zaken: Katta (ad interim); binnen landse zaken: Anak Agoeng Gde Agoeng; defensie en binnenlandse veiligheid: Sultan van Djocja; zon der portefeuille: Sultan Hamid II; justitie: prof. mr Soepomo; econo mische zaken: ir. Djoeanda; gezond heid: dr. Leimena; verkeer en water staat: ir. H. Laoh; financiën: mr. Sjafvoeddin Prav.-iranègara; sociale zaken: mr. Kosasih; arbeid: Wilopo; onderwijs: dr. Aboe Hanifa; gods dienst zaken: Wahid Hasjim. Voorts worden de namen genoemd van de heren Soeparmo, Djoemhana en Mo- nonoetoe, van wie Djoemhana of Ko- nonoetoe voorlichting zcu krijgen en Soeparmo mininster zonder porte feuille zou worden. De benoeming van dr. Leimena tot minister van gezondheid ze.; de ver wachting wettigen, dat Moh. P.ccm zal worden benoemd tot Hoge Commissa ris van Indonesië in Nee!o-:and. Hij wordt minister zonder porte- feillc in het kabinet. moet zoeken wil de landhonger voor Zeeland geen onoverkomelijk vraagstuk blijven. Spr. eindigde met een kort over zicht van de emigratiemogelijkheden en wees er op, dal de regering thans meer belangstelling toont voor de emigratie naar Australië. Nieuw-Zee- land en Canada. Een verzachting van de vestigingsvoorwaarden in Frank rijk zou^in het bijzonder voor de Zeeuwse boerenzoons die speciale be langstelling voor dit land hebben, een uitkomst rijn. Voor het uitspreken van zijn ope- ningsrede richtte ir. Geuze een wel komstwoord tot de zeer talrijke .aan wezigen, in het bijzonder het erelid, Jhr. J. van Vredenburch, de vvr.d. voorzitter en secretaris van de K.v. K., de heren C. A. Kammeraad en A. S. de Jonge. ir. J. D. Dorst van de Stichting v. d. Landbouw, de P.V. C., de heer D. W. Lindenbergh en de Rijkslandbouwconsulent, ir. C. W. C. van Beeliom. Voorts deelde spr. mede, dat de Z.L.M. dit winterseizoen 41 cursus sen met 667 leerlingen organiseert. In verband met de Wet op,de aard appelmoeheid heeft het dag. bestuur besloten ontheffing te vragen voor verschillende districten en gemeenten die speciaal belang hebben bij de vroege aardappelteelt. DE IETS KOUDER. Geldig tot Dinsdagavond: Langs de Waddenkust krachtige tot stormachtige, eldex'S krachtige en tijdelijk harde wind tussen Zuid west en West. Wisselende bewolking met enkele buien. Iets kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1