Plouvier heeft DE warme pantoffels JIMMY BROWN, sportheld n H nl H Beschuldigingen van Rodrigues Lopes bleken volkomen ongegrond WEIHNACHTSORATORIUM VAN BACH: PRACHTIGE MUZIEK Zeeuwse Almanak KERKRESTAURATIE IJZENDIJKE DE ZWARTE ORCHIDEE Fleet-street ONZE WEKELIJKSE PUZZLE ft '4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 17 DECEMBER 1949 Enquête-commissie doet een boekje open over deze journalist. (Van onze parlementaire redacteur). In een aantal artikelen in het weekblad „De Ochtendpost", later verzameld in een brochure getiteld: „Het heilig huisje", als mede in een rèeks van beschouwingen in. het weekblad „De Nieuwe Post" heeft de journalist L. A. Rodrigues 'Lopes in dertijd de aandacht gevestigd op de mo gelijkheid, dat het bezit van aandelen var. de N.S.T.C. Ltd. de aandeelhouders in staat zou hebben gesteld tot het behalen van grote geldelijke voordelen. De N.S.T. C. Ltd. was de organisatie, die het be heer voerde over dc Nederlandse schepen en hun ladingen in oorlogstijd. De Enquête-commissie heeft de heer Rodrigues Lopes uitvoerig gehoord over de feiten, waarop hjj deze artikelen meen de te kunnen baseren. Ook anderen, die in deze kwestie tot oordelen bevoegd zijn. heeft zij aan *n verhoor onderworpen. Zij wezen allen zonder uitzondering de aan. tijging. dat zij zich op dc wijze, als door de lieer Rodrigues Lopes werd gesugge reerd, of op enige andere wijze uit hoofde van hun lidmaatschap van de N.S.H.C. respectievelijk de functie van „director" der N.S.T.C. Ltd. zouden hebben bevoor deeld, met de grootste beslistheid van de hand. De heer P. A. Kerstens, die van 6 Januari 1942 tot 31 Mei 1944 minister van Handel. Nijverheid en Scheepvaart was. achtte de verondcfstelling. dat de leden der N.S.H.C. zich bevoordeeld zouden hebben op de wijze als door de heer Ro drigues Lopes was aangeduid, ongedocu menteerd. De heer Kerstens zou herhaal de malen bij de personen, die soortgelijke vermoedens bij hem ter sprake brachten, aangedrongen hebber, op het leveren van bewijzen. Aangezien dit. naar hij mede deelde, nooit is gelitkt. meent hij te mo gen eonciuderer.. dat „het wei niet zo erg geweest zal zijn". MEDEDELINGEN VAN DERDEN Bij r.IJn verhoor heeft dc heer Rodri gues Lopes erkend, ^at de door hem ge schreven artikelen berustten op indruk ken naai* aanleiding van mededelingen 'an derden, welke mededelingen hij ech ter zelf te vaag vond orn ze aan de com missie mede te deicn. Desondanks heeft dit hein er niet van weerhouden.om zich in zijn ptfbllcalies zonder enig vooraf gaand onderzoek naar de juistheid van. de door liem geuit veronderstellingen, op krenkende wijze uit te laten omtrent ver schillende personen. WIE IS RODRIGUES J OPES? Ter karakterisering van deze journalist, die dc laats* c jarzn enkele keren in een proces g-ïWriUkïUi is geweest tengevolge MUZIEKFEUILLETON Dinsdag a.s. uitvoering in de St. Jaeobskerk te Vlissingen. Hoogtepunt van West-Europese muziekcultuur. Op de vroege Kerstmorgen van het jaar 1734 was de grote Thomaskerk in Leipzig spaarzamelijk verlicht. Het ivas nog te vroeg voor de eredienst, maar de Cantor wilde nog vóór de dienst repeteren met het koor en daarom brandde er slechts hier en daar een kaars. De pijpen van het orgel glansden zacht in het matte schijnsel en door de hoge ramen gloor de het eerste daglicht. Het was koud en de jongens van de Thomasschool kwamen huiverend de grote kerk bin nen. Dat was weer iets voor Cantor Bach om ze zo vroeg te laten zingen De violisten wreven de koude handen en de lioboisten trachtten hun stijve vingers weer lenig te maken door het spelen van vlugge toonladders. De ijle hobo-klanken bleven naklinken in de hoge ruimten van de oude Tho maskerk en het geluid van de fluiten mengde zich met het doffe geluid van de pauken, die gestemd werden. Toen kwam de Cantor binnen.... een flinke, stevige gestalte, gehuld in een wijde mantel. Een man van weinig woorden. Hij groette de orkestleden en de jon gens en direct begon men met de re petitie. De tijd was immers maar kort. Straks zouden de eerste kerkgangers binnenkomen en dan moest alles ge beurd zijn. Zes cantaten had Bach voor dit Kerstfeest geschreven. Eén voor de eerste, één voor tweede en één voor derde Kerstdag, één voor Nieuwjaar, één voor de Zondag na Nieuwjaar en tenslotte één voor Driekoningen De teksten hiervoor had de compo nist voornamelijk uit het Nieuwe Testament genomen: de geschiedenis van Christus' geboorte, zoals die be schreven is in de Evangeliën van Mat- theus en Lucas. Alleen de eerste twee cantaten wer den die morgen gerepeteerd. „Jauch- zet, frohlocket", juicht en weest vro lijk. Het openingskoor ruiste door de schemerige kerk, Verbannet die Klagedienet dem HÖchsten mit herr- Uchen Chören". Is er een blijder feest ALLEMAAL OP EEN DAG Zeeland is een kleine provincie, met een laag zielental. Maar er gebeurt wat'. Neem die krant van Vrijdag in uw handen en laat het nieuws even aan u voorbijgaan! Daar is het unicum dat een l.o. in specteur een zangexamen aflegt. Daar komt het bericht, dat er in 1950 120 nieuwe boerderijen in Zeeland ge bouwd zullen worden en dat er weer tien Walcherse boeren naar de Noord Oostpolder gaan. Westkapelle krijgt weer een tijdelijk garnizoen van mijn- opruimers en het Leger des Heils vraagt aandacht voor zijn Kerstpot- ten. Middelburg krijgt er negen zwa nen bij en Terneuzen heeft een slui tende begroting. De Vlissingse Turn vereniging gaat jubileren en de leer lingen van de Middelbare Scholen ho ren het befaamde Kerstverhaal van Dickens. Hel hoofd van de bewaar school in Arnemuiden gaat trouwen en nam afscheid en de Vlissingse jeugd genoot van Repelsteeltje. De heer Stofkoper, bekende^ Middelburg se figuur, vitaal ondanks zijn jaren, werd erelid van de Ver. van Leer- ling-Scheepsbouwwerktuigkundigen. Weer zal een aantal Zeeuwen repatri ëren, nu met de „Sibajak" en in Baar land is een straat genoemd naar bur gemeester Vogelaar, die onlangs af scheid nam. De Kerstveiling in Ka- pelle ivas een succes en de rector van Sint Joanna in Goes gaat jubileren. En dan is er nog al het nieuws uit Zeeuwsch-Vlaanderen en van Schou- iven en Duiveland, Tholen en St. Phi- lipsland, dat in onze speciale edities voor die gebieden prijkt. Merkwaardig, zoveel als er in Zee land gebeurt! Journalisten moeten het van het nieuws hebben. Maar zelfs zij staan telkens weer verbaasd over de stroom van nieuws uit Zeeland! denkbaar dan Kerstmis? Dc klanken van trompetten en pauken, de heldere jongensstemmen en het geluid van 't grote orgel, alles zong en getuigde van de blijdschap die er in de Kerk leef de over de geboorte van Christus. Koor en orkest roepen de Gemeente op oni op dit hoogfeest de Naam van de Heer der Kerk te eren: „lasst uns den Namens des Herrschers ver- ehren....". En enige ogenblikken later klonk het deemoedige: „Wie soil icli Dich empfangen". Hoe zal ik U ont vangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet Zo zong en speelde men verder. Het was ondertussen licht geworden en de kaarsen aan de muzieklessenaars loer den gedoofd. Men begon aan de twee de cantate, „En er waren herders in dezelfde landstreek.... zo luidde de tekst, die Johan Sebastian Bach bo ven dit werk had geschreven. De Cantor voelde zich geïnspireerd door deze woorden en was de tweede can tate begonnen met milde pastorale muziek. Daarna klonken als recitatief dezelfde eeuwenoude woorden van de tekst, waarin wordt verhaald hoe een Engel op de velden van Bethlehem neerdaalde. Christus' geboorte wordt aangekon digd.... Het was stil geworden in de Thomas- kerk. De jongens hadden het hoofd opgeheven naar de Cantor, de instru mentalisten zaten te wachten, hun in strumenten gereed en Bach zelf stond met gebogen hoofd bij het orgel. Toen gaf hij een teken en men begon met een van de schoonste koralen, die de Leipziger meester ooit heeft ge schreven: „Brich an, O, schönes Mor genlicht, und lass den Himmel tagenVierstemmig klonk dit schone gezang, dat tegelijkertijd een gebed was Een vroege kerkbezoeker, die ongemerkt was binnengekomen, bleef staan en luisterde.... De koster van de Thomaskerk wachtte met zijn werk.... Zij hoorden, dat wal hier gezongen werd de verklanking ivas van hetgeen zij zelf voeldenHet koor zong verder „dass dieses schwache Knabelein soil unser Trost und Freu- de sein.und letzlich Frieden brin- gen". Het laatste accoord verstierf „Het is goed zo", zei Bach, „we moe ten ophouden, zo dadelijk begint de dienst". Dinsdag kan men in Vlissingen dit werk van de Leipzigpr cantor horen. Geen integrale uitvoering, want daar voor is het te lang, maar toch wel de voornaamste en schoonste gedeelten van de zes cantaten. De Vlissingse Oratoriumvereniging zal met uitste kende solisten en samen met de Vlis singse Orkestvereniging deze Kerst- muziek gaan uitvoeren. Binnen de muren van de Vlissingse Jaeobskerk zal dus het „Weihnachts- oratorium", zoals men deze zes canta ten meestal noemt, tot klinken worden gebracht. Het is goed. dat ook in Zee land dit jaar dit oratorium wordt uit gevoerd, want het is een hoogtepunt in de Westeuropese muziekcultuur. van kwetsende en lasterlijke artikelen in zijn krant „De Ochtendpost", doet de Enquête-commissie een boekje van hem open. De heer Rodrigues Lopes was in het jaar 1941 gedurende 14 dagen te Londen en vertrok toen weer naar zijn verblijf plaats Lissabon. Einde Februari 1944 kwam hij weer in Engeland, werd daar. zoals met de meeste Engelandvaarders het geval was, voor een onderzoek op po litieke betrouwbaarheid door de Engelse instanties aangehouden, en in April 1944 vrijgelaten. Hij heeft daarna 2 A 3 maan den gewerkt voor de Daily Express te Londen, omdat er bij dc Nederlandse in stanties geen werk voor hem zou zijn ge weest en kwam toen in contact met veel Nederlanders. In Augustus 1944 werd de* heer Rodri gues Lopes gearresteerd door Scotland Yard op. volgens zijn mededeling, hem onbekende gronden en na een verblijf van ongeveer twee maanden in de gevangenis te Brixton, werd hij door de Engelse auto riteiten naar liet eiland Man gedeporteerd, de verblijfplaats van door de Engelsen politiek onbetrouwbaar geachte of ver dachte personen. Van daar uit heeft hij verschillende requesten gezonden aan de Nederlandse minister-president, de mi nister van Justitie en verschillende an dere ministers teneinde toestemming te krijgen het eiland Man te verlaten. In het begin van 1945 deelde, volgens zijn verklaring, een officier van de Brit se Intelligence hem mede, dat hij onder diens geleide naar Londen mocht gaan om daar enkele persoonlijke aangelegenhe den te regelen. Na aankomst te Londen zou hij met genoemde officier zijn over- 1 eengekomen, dat hij zich gedurende 14 dagen aldaar vrij mocht bewegen, doch zich na verloop van die termijn weer bij hem moest melden aan Paddington Station voor het aanvaarden van de te rugreis naar Man. Op deze wijze zou de heer Rodrigues Lopes verschillende rei zen van Man naar Londen hebben ge maakt en daarbij zou hij enkele dossiers hebben gecompleteerd voor de artikelen, die hij bezig was te schrijven. Eerst in Juli 1945 werd hij vrijgelaten. Hij is toen naar Nederland uitgewezen, aangezien hem in Engeland geen bewe gingsvrijheid zou worden verleend. In Nederland aangekomen, werd hij enige tijd in het kamp te Vnght. gedetineerd. Na vrijlating Averd hij later nog eens ge arresteerd. Einde 1945 is hij tenslotte op last van de Procureur-Fiscaal te Amster dam in vrijheid gesteld. Dr. Walter Hellman te Kiel heeft een glazen long geconstrueerd, die een verbetering van de tot dusver gebruikte ijzeren long zou betekenen. Zondag wordt de gerestaureerde Ned. Herv. Kerk te IJzendijke weer in gebruik genomen met een speciale dienst, die geleid zal worden door ds. M. J. W. Schopenhauer. Het kerkgebouw, dat van 1612 dateert, is een der oudste Protestantse kerkgebouwen van Nederland. De oorspronkelijke vorm was achthoekig. Het gebohw heeft een tijd als kruittoren dienst gedaan en toen in 1623 een aanval van Spaanse troepen iverd afgeslagen, die probeerden op drijvende ladders, enz., bij IJzendijke te landen. Een gedenkbord in de kerk vermeldt dat wapenfeit. Op het bord staat een ladder met het onderschrift: „In bloed en tranen gesmoord". In die jaren moet het aantal protestanten te IJzendijke vrij groot zijn geweest, want er werd een stuk bij de kerk gebouwd, opdat er ruimte zou zijn voor ongeveer 500 kerkgangers. Sindsdien is er veel veranderd en nu is het kerkgebouw te groot. Na de vernieling van 1940 en 1944 is het gebouw thans gerestaureerd. Het interieur maakt een stemmige indruk, maar de fraaie gebrandschilderde ramen zijn niet meer teruggekeerd. (Ingezonden mededeling). 'EUILLETON door ALLAN SWINTON 64 „Ja, ja! Die arme ouwe Sam! Hij heeft van ons beiden niet veel plezier gehad. Ik geef je mijn woord, dat het nooit mijn bedoeling is, maar het schijnt nu eenmaal zo te moeten zijn. Daar komt hij!" Met hun hoofden achterover gewor pen, keken zij naar de mand, die lang zaam draaiend naar beneden ging, tot hij op de rots tot stilstand kwam. Hugh stak de hand uit. „Hallo, Sam. Fijn je weer te zien". Sam slaagde er in even hartelijk te doen. Zij schudden elkaar de hand. „Dank je, Hugh. Dus dat is de reden, waarom je achter bleef!" Hugh schudde het hoofd. „Neen, dat was maar 'n later opgekomen gedach te". „Ik was van plan om weg te trek ken, zodra jullie vrij geacht konden worden van mogelijke achtervolging. Maar sommige van onze paktouwen waren versleten en Hulpé en de an dere vent begonnen nieuwe te draai en. Dat, herinnerde mij er aan, wat voor touwslagers zij zijn en ik vroeg, of zij in staat zouden zijn een groot touw te maken uit de plaatselijke grondstoffen. Zij zeiden, dat zij dat konden doen en daar ik door die doos wist, dat de buit hier moest zyn, dacht ik, dat ik er best een gooi naar kon doen". „En heb je enig geluk gehad?" vroeg Sam. „Dat weet ik nog niet. Ik was juist naar beneden gegaan, toen Mary kwam opdagen. We zullen nu eens kijken. Ik vrees echter, dat de boel in de rivier ligt. Laten we eens kij. ken. Vanaf de hijskraan daarboven tot waar ik de doos vond, is zes en vijftig pas". Hij keek naar boven, om de goede richting te kunnen nemen. En toen, terwijl de beide anderen naast hem gespannen toekeken, gooide hij een lijn uit, die parallel liep met de bovenrand van de Kloof. „Vier en vijftig, vijf en vijftig, zes en vijftig!" Het bracht hen naar een plek, die ongeveer 10 m verwijderd was van een hoop rotsstukken en stenen, die gedeeltelijk op de wal, ge deeltelijk in de rivier lagen. Hugh zei: „Dit ziet er uit als de aardstorting, die de zaak omlaag bracht". Hij liep er op af, bukte zich, boog zich plotseling nog meer omlaag en begon te trachten een rotsblok te kantelen. Sam hielp hem tot de grote steen omgekeerd was. Hugh, die op zijn knieën lag, bracht met een scheppende beweging zijn han den bij elkaar. Toen stond hij op en liet hen zijn handen zien, gevuld met ruwe gouden munten. Gedurende enkele ogenblikken bleef het drietal stil en sprakeloos staan. Toen liet Hugh het goud weer op de grond vallen en richtte zich op, één grote munt omhoog houdend. Met een gebaar, waaruit te zien was met welk een hartstocht hij gewerkt on gehoopt bad op succes, wierp hij de munt omhoog en ving haar weer op. En de anderen begrepen, dat hij misschien nog meer tot zichzelf sprak dan tegen hen, toen hij zei: „Je weet wat dat betekent, hè? Naar huis!" Hij keek naar Mary. „Geen tegensla gen meer. De mogelijkheid om dat gene te doen, waarin je gelooft en er niet alleen maar van te dromen en te hopen. Jouw kinderen en de mijne, die als vrije mensen kunnen worden groot gebracht. Ga mee. Laten we eens kijken, hoeveel er buiten de ri vier terecht is gekomen". Kportsachtig werkten zy voort, zich laag bukkend over de losse ste nen, ieder rotsblok, dat licht genoeg was, verschuivend en raapten mun ten, smaragden, stenen, die zjj dach ten, dat wel eens smaragden zijn konden en een of twee maal een 53. Ja, Jimmy had er meer dan genoeg van en hij liep het middenveld op, vast besloten de bal zelf te gaan halen. Hij stond daar toch zeker niet voor spek en bonenHet publiek kreeg het vreemde gedrag van de nieuwe keeper natuurlijk dadelijk in dc gaten en vol ontzetting begonnen de supporters te joelen en te gillen. Meneer Brush- box op de tribune zag het ook en zijn haren rezen hem van ontzetting ten berge. Terug, Jimmy, schreeuwde hij. Terug! Maar Jimmy hoorde of zag niets. Hij liep steeds verder het veld in kleine gouden doos of bokaal op. Toen er niets meer te zien was en geen rotsen meer, die zij konden om keren, richtten zy zich op, moe, zwe tend ondanks de koude, met gewonde handen en gescheurde kleren. Naar de kleine hoop kostbaarhe den kijkend, zei Hugh: „Er is hier geld genoeg, om aan onze moellykhe. den eens voor goed een eind te ma ken. Maai' met behooriyk licht en hefbomen om de grotere rotsblokken te verwijderen, zullen we nog wel meer vinden. Ik zal een afdamming bouwen, om een rustige plek te krij gen in het water, waarin gewerkt kan worden en we zullen er tenmin ste een deel uit krijgen. We hebben de zaak voor elkaar gekregen ten minste tot dusver. Het moet nu nog het land uit gebracht worden". Hy keerde zich naar Sam en keek hem nadenkend aan. „Een derde er van is van jou. Dat weet je natuur- lUk". Sam schudde het hoofd. „Neen neen. Ik heb er geen deel aan gehad, om dit te krijgen. Het is geheel en al van jou". (Wordt vervolgd). Het Wereldgebeuren David Low, één der beste en be kendste caricatuurtekenaars ter we reld, heeft zijn ontslag genomen bij de Evening Standard, een blad uit het concern van de krantenkoning Lord Bcaverbrook. Hy zal komend voorjaar overgaan naar de Daily Herald, het officiële orgaan van de Labourparty. Dit was Donderdag een belangrijk nieuwtje vbor Fleetstreet, de hart ader van de Londense journalistiek. Low heeft 23 jaar getekend voor de Evening Standard en merkwaardi- gerwys is hy steeds volkomen vrij gelaten in de keuze van de mikpun ten voor zijn spotprenten. Hy heeft zelfs herhaalde malen de draak kunnen'steken met zijn direc teur, Lord Beaverbroolc zelf, een in tiem vriend van Churchill. Low is namelijk vrij links geori ënteerd. in tegenstelling tot zijn blad, dat een sterk conservatief stempel draagt. Het is trouwens opvallend, dat 't overgrote deel van het kiezerscorps van Labour de populaire conserva tieve bladen leest en niet de beide socialistische bladen Daily Mirror en Daily Herald. Weliswaar hebben deze bladen 'n behoorlijke oplaag, maar zy halen het niet by de aftrek, die de „gele pers" vindt. De oppervlakkige koppenbladen als de Daily Mail en de Daily Ex press met de vele plaatjes van ba- bies en filmsterren siyten duizenden exemplaren by de straatverkoop, 't Zijn kranten, die het in ons land waarschijnlyk niet zo best zouden doen. Van de avondbladen hebben de Evening Standard en de Evening News de grootste oplaag en voor de opiniebladen van beter gehalte komt men terecht bij de deftige Times of de voortreffelijke News Chronicle. Een aparte plaats neemt in het Zondagsblad News of the World, de krant met de grootste oplaag ter wereld. De inhoud is er naar, feite- ïyk voor een deel verkapte porno graphic. Verslagen van pikante rechtszaken en van alle mogelijke andere voorvallen, die binnen het grensgebied van de misdaad liggen, vormen de hoofdschotel voor de le zers. Behalve dat over Low was er deze week nog een aardig nieuwtje. Het Engelse tydschrift Strand Ma gazine zal na een bestaan van 60 jaar met het Maartnummer zyn ver- schyning staken. Het blad heeft gro te bekendheid verworven door zijn uitstekende korte verhalen. Zy wer den eertijds geschreven door H. G. Wells, Rudyard Kipling. A. E. W. Mason, J. G. Woodhouse en W. W. Jacobs. Strand Magazine heeft ook Sherlock Holmes aan de wereld voorgesteld. Het heeft waarschynlyk de con currentie niet meer kunnen volhou den tegen een reeks andere veelge lezen tydschriften van het lichtere genre en van klein formaat. Het beste daarvan is Lilliput, een blad met geestige maar moeilyk vertaal bare ontspanningslectuur, puntige tekeningen, typisch Engelse humor en voortreffelyke foto's. Lilliput heeft ook de foto-rijm geïntrodu ceerd, het naast elkaar plaatsen van twee foto's die by verschillende on derwerpen een overeenkomstig beeld geven. Het blad. welks redactie be gon met anderhalve paardekop en een typiste, heeft nu een grote vlucht genomen. Overigens bieden de Engelse kran tenkiosken een ryk geschakeerde keuze aan alle mogelyke bladen en tijdschriften en daarby valt steeds op, hoe uitstekend de tekeningen zyn. De Engelse tekenaars en cari- caturisten met David Low als on gekroonde koning hebben een hoog peil weten te bereiken. In ons lana doet Mandril pryzenswaardige po gingen dit peil te bereiken. Bij deze „krulswoordpuzzleronde" kwamen de volgende personen als prijswinnaars uit de bus: mevrouw van Dongen, Hoogstraat 91, Sluis; C. de Vos, de Lannoystraat 7, Vlissingen; J. do Nooyer, Noordstraat 46; Arnemuiden; C. Viergever, Nieuwe Boogerdstraat C 194. Zierikzeo; W. J. v. d. Woerdt, Zuidweg 71, Nisse en mej. Ina de Groot, Terwelstraat 14, Goes. Voor deze keer hebben we een dubbele puz/.le uitgezocht. Vóór Donder dag verwachten wij uw inzendingen op ons redactïebureau te Vlissingen, met vermelding van „Puzzle" op briefkaart of enveloppe. Er worden on der abonné's die de juiste oplossing inzenden weer 6 pryzen verloot. Do pryswlnnaars van de vorige puzzle krygen hun pry's in do loop van de volgende week toegezonden. A 33 tl «3 23 1 A 2 P 3 C 1» t 5 D B 7 31» Ik IV 6 H 7 3 6 C 9 D C 29 3 19 S 15 10 E 11 F 12 A 13 A D 1 (6 9 ia II» 3 1? c 16 D 17 H E li 10 10 V 31 Ifi D 19 C 20 G 21 H 22 E. F 27 h 30 H 23 A Ik 25 G G 20 21 ll II lb G 27 f 28 G 29 C H «7 32 i\ 17 30 F 31 E. 32 H 33 A 3 K3 In de linker figuur moeten woorden met een betekenis als hieronder om schreven worden ingevuld. Elke let ter komt in een genummerd vakje te staan: dezelfde letter moet steeds óók in het gelijk genummerde vakje van de rechterfiguur worden inge vuld. In deze rechterfiguur ontstaat dan tenslotte een.... ja, wat het eigenlyk is, kunt U te weten komen door de beginletters der woorden ach ter A tot en met H in de linkerfi- guur van boven naar beneden te lezen De omschrijvingen luiden: A. Plaats in Utrecht. B. Voegwoord; kenteken van auto's in Zuid-Holland. C. Beroemd filmspeelster. D. Vriend (Maleis). E. In België gesproken taal. F. Aggregatietoestand van water; spil. G. Tegenovergestelde van schaduw kant van een straat. H. Muziekoefening. OPLOSSING VORIGE PUZZLE. Horizontaal: 2. Stakers; 7. Oss; 9. Ton; 10. Toxicologie; 14. N.O.; 15. As; 17. Rose; 19. Ros; 20. Sneu; 21. Taak; 23. Taag; 25. Die; 26. F.er; 27. Roet; 30. Leem; 32. Cuba; 33 Ena; 34. Vele; 35. As; 36. An; 38. Aristoteles; 41. Erg; 42. Nes; 43. Element. Verticaal: 1. Est; 3. Tuin; 4. K.R. O.; 5. Roos; 6. Toe; 8. Soesterberg; 9. Tiengemeten; 11. Cork; 12. Last; 13. Product; 16. Rubriek; 18. e.a.; 20. S.A.; 22. Ave; 24. Are; 28. o.a.; 29. Test; 30. Laat; 31, e.v.; 35. Asyl; 37. Neon; 38. Arm; 39. Oom; 40. Sem.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 4