PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Duizenden Chinese nationalisten vluchten naar Frans Indo-China Mooie vooruitgang van het Zeeuwse kleuteronderwijs DE BILT HET BELASTINGSTELSEL ZAL HERZIEN WORDEN Parijs vreest grote verwikkelingen Eerste Kamer over souveremiteitsoverdracht Vandaag J De souvereiniteitsoverdracht West-In-iische R.T.C. in Mei 1950. Aantal scholen sterk gestegen Vrachtauto door trein gegrepen. Loonpolitiek van de K.A.B. 192e Jaargang - No. 304 Directie. F vaD de Velde en F. B den Boer Adj W de Pagter. Hoofdred. G tSallintijn. Pl.verv.; W. Leertouwei en B. A Bosshardt ABUNNfcJMEN ISPRJJS 32 ct per week; t 3.90 p kw.; fr p p. l 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 16 Dec. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie i 2.5U. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels van 1-5 regels t 1.-. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent ineer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vllsslngen Walstr 58—60. tel 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2358); M"burj? Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr^jj^Zieritoee^ Twee legers zouden onder keizer Bas Dai komen. Sinds enkele dagen dreigt Frankrijk nauw het Chinese conflict be trokken te worden als gevolg van de ontbinding der nog overgebleven na tionalistische strijdkrachten in Zuid-China. Dagelijks overschrijden duizen den manschappen van Tsjang Kai Tsjek de grens van Frans Indo-China, opgedreven door de oprukkende Rode Legers. Volgens berichten uit Franse bron worden zy stuk voor stuk door het Franse expeditiecorps ontwapend en in kampen ondergebracht. Volgens berichten uit Chinese bron echter is er wat anders aan de hand. Volgens het communistische pers agentschap „New China News" ne men de nationalistische troepen de wjjk naar Indo-China in opdracht van generaal Paitsjoeng Si. Het zou de bedoeling zijn de troepen in de inter neringskampen te verzamelen en ver volgens opnieuw te bewapenen om een vrijwilligerscorps te vormen dat aan de zijde van keizer Bao Dai tegen de Indo-Chinese communisten zal strij den. De geheime dienst van het Chi nese communistische volksleger zou zich van orders dienaangaande heb ben meester gemaakt. Deze lezing is Donderdag bevestigd door een functionaris van Tsjang Kai Tsjek. Deze verklaarde tegenover een correspondent van Reuter, dat maat regelen zijn getroffen voor het over brengen van twee Chinese nationalis tische legers naar de strijdkrachten van Bao Dai. Het zou hier om 40.000 man gaan, die de grens oversteken bij Loentsjou, 160 km landwaarts van de golf van Tonking. Andere eenheden van generaal Paitsjoeng Si zouden in de Chinese provincie Kwangsi blijven voor het voeren van een guerilla. De toestand in Frans Indo-China is op het ogenblik weinig overzichte- Vrije Veren exit De Tweede Kamer is uiteindelijk accoord gegaan met het voornemen van de minister om de vrije veren over de Westerschelde af te schaffen. Er zal een matig tarief komen, on_' geveer gelijk aan een bustarief en voetgangers en wielrijders zullen vrij blijven. Tot eer van de Kamer moet wor den erkend, dat vele woordvoerders de belangen van Zeeland goed begre pen. Zij hebben warm gepleit voor het behoud der vrije veren. Toen de heer Spitzen echter de toezegging deed om het tarief laag te houden en de voetgangers en wielrijders vrij te stellen, bezweken zij voor des minis ters aandrang om zijn plannen niet in de war te schoppen. Daarmede zijn de vrije veren van de baan. Wij betreuren deze houding van de Kamer. Het verlies van de vrije ve ren immers kan voor Zeeland ver strekkende gevolgen hebben. Wie ga randeert, dat het door minister Spit zen aangekondigde lage tarief inder daad laag zal blijven? Natuurlijk is het voor Zeeland aangenamer, dat lage, dan dat hoge tarieven worden ingevoerd, maar het ging toch in hoofdzaak om het principe. Als de tarieven er eenmaal zijn, staat niets de geleidelijke verhoging meer in de weg en niemand weet, waar men uit eindelijk belandt. Daar komt nog bij, dat nu het billijkheidsargument een rol gaat spelen. Als men eenmaal het standpunt verlaat, dat Zeeuwsch- Vlaanderen en Walcheren in bijzon dere mate geholpen moesten worden en dat vrijdom van veergeld daartoe een der middelen was. mag in allen gemoede de vraag worden gesteld, of het billijk is, dat op dc Westerschelde een aanzienlijk lager tarief wordt ge heven, dan op de Oosterschelde. Het zal niet lang duren, eer die vraag in alle ernst gesteld wordt. Minister Spitzen heeft niet beloofd, dat het tarief laag zal blijven. Hij heeft slechts medegedeeld, wat hij voor 1950 voornemens is. Voor Zee land is te hopen, dat de veergelden laag zullen blijven. Zo niet, dan zal men spoedig de gevolgen zichtbaar zien worden. In ieder geval zijn wij er niet ge rust op. Falende graphologen In korte tyd hebben de schriftkun. digen tweemaal moeten erkennen, dat zij zich deerlijk hebben vergist. Eerst werd in Amsterdam een chauffeur veroordeeld tot gevangenisstraf uit sluitend op grond van de verklaring van schriftkundigen. Toen de man ongeveer een jaar gezeten had, bleek zijn onschuld. Thans blykt dat de Utrechtse pre dikant ds. Reeser, die door drie schriftkundigen werd aangewezen als de schrijver van een reeks ano nieme brieven en deswege in de ge vangenis belandde, onschuldig is ge weest. De dader meldde zich zelf. Na zestien jaar. Zestien jaar. Het leven van deze predikant is vergald, zijn loopbaan gebroken. Onherstelbaar. Deze beide feiten moeten een reden zijn om voortaan met het oordeel van schriftkundigen de uiterste voorzich- tigheid te betrachten. De graphologle is een jonge weten schap. Als zjj tot rechterlijke dwalin gen kan leiden als de hierboven ge noemde, is het beter haar voorlopig uit te schakelen. lijk. De voornaamste steden en ver bindingstroepen zyn stevig onder controle van de Franse troepen, doch meer in het binnenland opereren een heden van de nationalistische leider Ho Tsji-min, de premier van de na de oorlog uitgeroepen staat Vietnam. Ho Tsji-min heeft communistische sympathieën, doch oeweert zelf ge heel onafhankelijk te zijn van Moskou. De politionele actie van de Fran sen, die reeds maanden aan de gang is, verslindt milliarden francs, zon der dat veel opgeschoten wordt. De Franse regering heeft begin 1949 een accoord gesloten met keizer Bao 'Dai van Indo-China, die te Parijs vertoefde en hem als hoofd van een nieuwe staat binnen de Franse Unie naar Saigon doen vertrekken. De na tionalisten beweren echter, dat hij niets anders is dan een ledepop, die vanuit Parijs met politieke touwtjes gedirigeerd wordt en weigeren hem als hoofd te erkennen. Inderdaad is hij op het ogenblik uitsluitend staats hoofd bij de gratie van het Franse militaire gé zag. Indien de gevluchte soldaten van Tsiang Kai Tsjek als vrijwilligers onder bevel van Bao Dai worden ge steld is er grote kans, dat de Chine se regering van Mao Tse-toeng dit als voorwendsel zal gebruiken om niet langer de souvereiniteit van het Franse koloniale gebied te eerbiedi gen. In dat geval zou de strijd in China verplaatst worden naar Frans grondgebied. In Parijs maakt men zich over dit gevaar zeer ongerust. Vandaar waarschijnlijk, dat een woordvoerder van het Franse mini sterie van Buitenlandse Zaken Don derdagavond voorlopig alle berichten uit China heeft tegengesproken en verklaard, dat alle gevluchte solda ten overeenkomstig liet gebruik ge- interneerd zullen worden en blijven. Mogelijk is, dat Tsjang Kai Tsjek wil trachten internationale verwikke lingen te scheppen om de Ver. Staten tot ingrijpen te dwingen. In Washington wordt de nieuwe ontwikkeling met aandacht gevolgd. Franse regering wandelt. De Franse regering is in ernstige moei lijkheden geraakt met haar meerderheid in het parlement over de nieuwe belas tingen. waarin de begroting voor 1950 voorziet. In de wandelgangen van de na tionale vergadering werd weer gesnroken over een mogelijke regeringscrisis, of schoon de meeste waarnemers verwach ten. dat de regering nog wel een com promis zal vinden, dat haar in staat zal stellen het iaar 1949 te overleven. Proza van Stalin. BRIEF AAN PIECK EN GROTEWOHL. „De versteviging van de vriend schappelijke betrekkingen tussen de Duitse en de Sowjetrussische volken is van historische betekenis. De oprichting van de democratische en vredelievende Duitse republiek houdt een beslissende wending in de geschiedenis van Europa in. Het democratische Duitse volk heeft de wil te kennen gegeven te strijden voor een ongedeeld, onafhankelijk en vredelievend Duitsland. De verenigde volken van Oosteuro- oa moeten de strijd voortzetten tot de triomf van de vrede in Europa ver zekerd is". Bovenstaande zinnen zijn gelicht uit een stukje proza van maarschalk Stalin. Het proza van maarschalk brief van hem aan Wilhelm Pieck en Otto Grotewohl. president en eerste minister van Oostduitsland. De tekst van de brief werd Donder dagavond door Tass bekend gemaakt. Verschenen is het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over het wets ontwerp tot overdracht van de Sou vereiniteit in Indonesië. De Kamer onderzocht het ontwerp in twee commissies. Uit het verslag van de eerste commissie blijkt, dat een dee1 der Kamer de resultaten van de R.T.C ongrondwettig acht. Andere leden hadden gaarne eer beëindiging van het koloniale stelsel met minder bloed en verwarring ge zien maar zii konden met de R.T.C.- resultaten instemmen. De tweede commissie had de finan ciële. economische en culturele aan gelegenheden bekeken. Er waren leden, die de financiële overeenkomst alles behalve gunstig vonden voor Nederland. Ook merkte men op. dat op ver schillende belangrijke punten nog een regeling getroffen zal moeten worden na de souvereiniteitsoverdracht. Men geeft daarmee het heft uit handen. De waarborgen, die aan de Neder landse ambtenaren in Indonesië wor den gegeven, achtten sommige leden niet toereikend. ..wordt te Pretoria (Zuid- Af rika), ter gelegenheid van DingaarLsdag (1838) het Voor trekkersmonument onthuld, dai om. de borstbeelden van dc Boerenleiders van de „Grote Trek" omvat; is het 5 jaar geleden, da: bet Von Runstedt-offensief, een. laatste wanhopige poging van le Duitsers om de oorlog in hun voordeel te beslissen, in de Ardennen losbarstte. Bekendmakingen te Batavia. In verband met de a.s. souvereiniteits overdracht heeft het Nationaal Voorbe reidingscomité te Batavia twee bekend makingen uitgegeven, waar in het vast stelt. dat straks de souvereine macht zal worden uitgeoefend door de Indonesische Nationale Regering in samenwerking met Volksvertegenwoordiging en Senaat. Alle burgerlijke ambtenaren en ook de politie worden op de dag van de overdracht ambtenaren van de organen en diensten der R.I.S. en blijven als zodanig hun ver antwoordelijkheid uitoefenen. .Ieder is verplicht hen als zodanig te erkennen. De strijdkrachten der R.I.S. zullen op treden in naam der nationale Indonesische regering, de Nederlandse troepen alleen op uitdrukkelijk verzoek en met goedvin den van de regering of de besturen der betrokken deelgebieden, indien dit nodig moóht zijn ter verzekering van orde en veiligheid. In de tweeae bekendmaking wordt ge wezen op de betekenis van deze dag voor het volk van Indonesië en wordt bekend gemaakt, dat de dag van de souvereini teitsoverdracht en de daarop volgende dag vrije dagen zullen zijn. Alleen vitale overheidsdiensten en bedrijven werken 12 jaar voor overval op twee oude mensen. Donderdagmorgen behandelde de Haar lemse rechtbank de zaak tegen de 28-ja- rige landarbeider T. G. uit Haarlemmer meer, die in de avond van 5 September j.l. een roofoverval pleegde op twee be jaarde mensen, die bij Hoofddorp een ca fé dreven. De 78-jarige P. Haan en zijn 81-jarige zustei werden hierbij gevaarlijk gewond, doch herstelden. G. verdween na de aanslag met medeneming van ruim f 400. De officier van justitie eiste tegen G. een gevangenisstraf voor de tijd van twaalf jaar. De nieuw benoemde Stadsbeiaardier van Veere, de heer Jan Kuist Vlissingen, achter hef klavier van de Stadhuis-beiaard. Donderdagmorgen heeft de Neder landse regering te Curasao doen be kend maken, dat zij er naar streeft, in Februari 1950 het project betreffende de eindstructuur van het Koninkrijk aan Suriname en de Ned. Antillen voor te leggen. Zij stelt zich voor in Mei d.a.v. een conferentie te houden tussen Nederland, Suriname en de Ned. Antillen. Inkomstenbelastinggrens op f 5000. De omzetbelasting. welke het formele reeht inzake de directe belastingen zal codificeren. ACHTERSTAND De achterstand bij de belastingad ministratie wordt geleidelijk ingelo pen. Naar wordt verwacht, zai, wat de aanslagregeling betreft,, in 1953 weer een normale toestand zijn be reikt. Er zal worden onderzocht, of het mogelijk is voor de niet-ondernemers afzonderlijk aangiftebiljetten in de maand Januari uit te zenden. Indien zich geen bijzondere omstan- ter bestudering van de mogelijkheden i digheden voordoen, kunnen de aan- tot vereenvoudiging van de belasting- giftebiljetten over 1949 in Maart '50 De memorie van antwoord inzake het 7e hoofdstuk B (financiën) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1950, welke Donderdag aan de Twee de Kamer der Statengeneraal is aan geboden, biedt de minister van finan ciën gelegenheid uitvoerig- in te gaan op de vragen en opmerkingen in het voorlopig verslag van de Kamer o.m. inzake de belastingheffing. In verband daarmede worden mede delingen gedaan over het werk van de commissie, welke destyds is ingesteld wetgeving. Binnenkort zal deze com missie voorstellen indienen tot ver hoging van do bestaande inkomens- en loongrens, waarboven de loontrek ker vatbaar is voor een aanslag in de inkomstenbelasting, nl. van 4000 tot 5000 en tot vereenvoudiging van de heffing van loonbelasting van huispersoneel. Een ont werp van wet op de vermogensbelas ting, waarbij o.m. de belastingheffing en de aangifte van in vruchtverbruilt worden uitgereikt en zullen de voor lopige aanslagen 1950 grotendeels voor 1 Juli 1950 kunnen worden ge- ege ld. De i minister deelt mede, dat het in de bedoeling ligt, de centrale vermo gensopsporingsdienst in de loop van het jaar 1950 op te heffen. OMZETBELASTING Een uitvoerige beschouwing wijdt en in blote eigendom bezeten zaken i de minister vervolgens aan de toe- op eenvoudiger wijze wordt geregeld, passing van de omzetbelasting ten in een vergevorderde staat van voorbereiding. Bovendien werkt de commissie aan een ontwerp van wet op de inkomstenbelasting ter vervan ging van het thans geldende besluit en bereidt zy een algemene wet voor, Blijmoedig en vol activiteit reist mej. H. J. Glasz, inspectrice van het kleuteronderwijs stad en land af om overal de vooruitgang van dat onder wijs te stimuleren. Ook Zeeland behoort tot haar inspectieterrein en naar ze ons in een onderhoud vertelde komt ze daar graag. „Zeeland", zo zegt ze, „heeft mijn hart". En dat om twee redenen. Eerstens omdat het aantal kleuterscholen in Zeeland snel groeit. In oen jaar tijds nam het toe van 106 tot 128! Daar naast omdat er ook vooruitgang is in de kwaliteit van het onderwijs en omdat in vele gemeenten zowel door de overheid als door de ouders wer kelijke offers worden gebracht voor het in stand houden en verbeteren van de kleuterscholen! De bedoeling is, zo vertelt ze ons, dat de bewaarscholen overal zullen uitgroeien tot echte kleuterscholen, maar dat legt een te zware verplich. ting op aan de gemeenten en aan de schoolbesturen. Rykssteun is onmisbaar en die zal er ook komen als straks de Tweede Kamer de nieuwe wettelijke regeling van het kleuteronderwijs aanvaardt. OUDE SCHOLEN Er zijn nog wel van die echte, oude bewaarscholen in Zeeland. Een is er waar vandaag aan de dag nog 80 kinderen zitten op lange banken in een donkere kamer van het huis, dat de „juffrouw" zelf bewoont. Speel materiaal voor de kinderen is vrij wel afwezig en wanneer de kleuters zich even moeten verwijderen, is daarvoor een schuurtje met een stil letje beschikbaar Stel hiertegenover de nieuwe kleu terschool, die kort geleden in Sou burg werd geopend: een juweel van zon en licht, prachtig onderwijsmate riaal en een prettige speelruimte. Tussen deze beide uitersten beweegt zich de huisvesting van de Zeeuwse kleuterscholen, maar het gemiddelde is goed en het wordt steeds beter. De Zeeuwse gemeentebesturen, ver zekert mej. Glasz ons. verlenen veel medewerking. De kleine gemeenten slaan helemaal geen slecht figuur wat betreft de subsidiëring. Er is maar één provincie waar dat nog beter is, namelijk Noord-Holland. Echt bemoedigend is in Zeeland de grote activiteit van vele schoolbe stuurders en van de ouders, die veel voor de kleuterschool over hebben, vooral wanneer die nieuw opgericht wordt of helemaal opgeknapt. SCHORE! Als voorbeeld daarvan moet Schore genoemd worden, waar het bestuur met de ouders zorgde voor het maken van de meubels, het vervaardigen van het speelgoed, het inrichten van de tuin, enz. Daar zit een mooie bindende gedach te in die samenwerking! Jammer ge noeg zijn de vooruitzichten voor het verkrijgen van bouwvolume hele maal niet gunstig voorzover het de kleuterscholen betreft. Juist zo'n nieuwe school kan een finale afrekening betekenen met de oude, taaie bewaarschoolgedachte. Toch. merkt mej. Glasz op, zijn er in Zeeland vijftig a zestig jaar gele den wel goede bewaarscholen ge. weest. Uit de inrichting van verscheide ne oude scholen blykt dat. De grote klap voor het kleuteronderwijs kwam toen na 1930 de gemeentelijke sub sidies inkrompen en de schoolbestu ren de leerkrachten niet meer rede lijk konden betalen. Soms gebeurde het, dat men uit zuinigheiasoverwegingen de kinde ren alleen des zomers naar de be waarschool zond, opdat moeder land arbeid zou kunnen verrichten, 's Winters bleven de kinderen thuis en ging de school dicht. Op die wijze kan nimmer goed kleuteronderwijs gegeven worden. DOEL VAN HET ONDERWIJS. Doel van dat onderwijs is: de ouders te helpen bij dc opvoeding van het kind boven 3% jaar door de kleu ter de mogelijkheid te geven zich in een ruimer milieu lichamelijk en geestelijk harmonisch te ontwikke len. Dat milieu past zich aan bij de huiselijke sfeer. Vandaar dat men er zo op staat een kleuterklas, die in een lagere school is onderge bracht, daarvan gescheiden te hou den bijvoorbeeld door een eigen in gang voor de kleuters, een eigen speeltuin enz. (Vervolg op pag. 2) aanzien van diegenen, die een zelf standig beroep uitoefenen en derhal ve als ondernemer in de zin van het besluit op de omzetbelasting 1940 op treden. Met name betrekt hij in deze beschouwing de positie van couran tenbezorgers en van schrijvers en an dere kunstenaars en komt tot de con clusie, dat het niet juisft zou zijn ten aanzien van de omzetbelasting ruimere vrijstellingen in het leven te roepen, dat waarin thans reeds is voorzien. DE GELDZUIVERING De minister verstrekt voorts een aantal gegevens omtrent de terugbe taling van de bankbiljetten die in het kader van de geldzuivering werden ingeleverd. Met betrekking tot de destijds bui ten omloop gestelde, te laat ingelever de bankbiljetten kan worden mede- tedeeld, dat op 21 November j.l. van e 102.499 aanvragen er 76.446 wa ren afgedaan. Hiervan werden toege wezen 12.988 aanvragen tot een be drag van 4.225.108.50 en afgewezen 63.458 aanvragen tot een bedrag van 9.993.207.50. Aanvullende richtlijnen ten behoeve van de Nederlandse bank ter beoor deling van de na-inlevering van klei nere coupures voorzien sedert Febru ari van dit jaar in een aanzienlijk soepeler behandeling der onderhavige aanvragen. Het aantal inleveraars bedroeg rond 18.000 en het bedrag van de door hen ingeleverde biljetten ongeveer 60 millioen. Op 25 Novem ber 1949 waren verzonden en verre kend 7401 toewijzingen tot een be drag van 17.118.000 en 7303 afwij zingen tot 'n bedrag van 20.598.500 onder de toewijzingen zijn begrepen 118 aanvankelijk afgewezen posten tot een bedrag van 429.000. Donderdagavond ontstond op het station Den Haag H.S. gedurende enige tijd een treinstagnatie tengevolge van een defect aan de bovenleiding. De fruitexport in 1949. De directeur van het Bedrijfsschap voor groenten en fruit, de heer G. van 't Riet. verklaarde tijdens een fruitdag te Deven ter. dat de totale productie aan hard fruit binnen korte tijd zal stijgen tot een gemiddelde van 350.000 ton. De zet van hard fruit in het binnenland viel in 1949 tegen. De peren uitvoer is alleen naar Engeland vrijgekomen. Voor Zwitserland liggen onze prijzen nog iets te hoog. De prijzen voor export naar Duitsland blijven redelijk goed. Totaal is 172.000 ton hard fruit geëxporteerd. De spreker zeide nadrukkelijk, dat spreiding van de aanvoer aan de veiling noodzake lijk is. wil men de prijzen niet zien daler, door plotseling te grote aanvoeren. Eén dode, één zwaar gewonde. Donderdagavond omstreeks kwart voor tien is een vrachtauto met lege melkbussen op de onbewaakte over weg in de Slichterhorsterweg onder Nijkerk gegrepen door de sneltrein uit Amersfoort. De auto werd be stuurd door de melkrijder P. uit Voorthuizen. Naast hem zat nog ie mand. Beide inzittenden werden zwaar gewond naar het Sint Eliza- bethsgasthuis te Amersfoort overge bracht. P. bleek inmiddels te zijn overleden. Zijn passagier, wiens naam nog niet bekend is, heeft een zware hersenschudding opgelopen. De auto werd zwaar beschadigd en de melkbussen lagen tot ver in de omgeving verspreid. De trein had enige vertraging. Loonsverhoging gevraagd. De verbondsraad van de K.A.B. heeft een belangrijke en zeer uitvoe rige resolutie aangenomen over lonen en prijzen. Voor wat de sociale positie van de minst-draagkrachtigen betreft, waar bij de K.A.B. vooral denkt aan de grote gezinnen met niei-verdienende kinderen, moet de verbondsraad het ernstig betreuren, dat de door een aantal katholieke werkgevers reeds geruime tijd uitbetaalde extra-kinder bijslag -niet in ruimere kring toepas sing heeft gevonden. Verder acht de verbondsraad het een eis van sociale rechtvaardigheid voor de handhaving van orde en rust noodzakelijk, dat de volgende maatregelen per 1 Januari 1950 ver plicht worden voorgeschreven: 1) dat in bestaande C.A-O.'s en loon regelingen een clausule wordt opge nomen. waarin de uitbetaling van een individuele 5 Vó loonsverhoging ver plicht wordt voorgeschreven met een minimum van 2.per week voor de volwassenen, alsmede voor alle ge huwde en daarmee gelijk te stellen werknemers; 2; dat voor gevallen, waarin geen C.A.O. of loonregeling bestaat, deze 5 c.o met een minimum van 2.moet worden uitgekeerd boven het rech tens geldende loon inkomen, provisies en dergelijke en officieel goedgekeur de toelagen aan de volwassenen als mede aan alle gehuwden en daarmee gelijk te stellen werknemers; 3) dat de jeugdlonen van het 18e jaar af worden aangepast aan de nieuwe loonbedragen voor volwassen werknemers; 4) dat de kinderbijslag van het eer ste kind af equivalent aan de loons verhoging verhoogd moet worden; 5) dat de uitkeringen krachtens pensioenregelingen, sociale bijstands- regelingen, de uitkeringen krachtens de invaliditeitswet, de noodregeling ouderdomsvoorziening alsmede de lo nen van de D.U.W. eveneens met 5 worden verhoogd; 6) dat de loongrens voor de sociale verzekeringswetten wordt verhoogd van 3750— tot 4500.— per jaar. Vrouw zou 12 jaar lang fabrikanten hebben bedrogen. Op verzoek van de Amsterdamse sociale dienst heeft de Haarlemse po litie een 63-jarige vrouw aangehou den. die verdacht wordt van oplich ting gedurende niet minder dan 12 jaar. Zij zou in die jaren het land hebben afgereisd om giften van fabri kanten los te krijgen voor behoeftige t.b.c.-patiënten. Zij gaf slechts een deel van de ingezamelde goederen aan de patiënten af, aldus de beschuldi ging, en gebruikte de rest te eigen bate. Vooral in de Zaanstreek schijnt zij gewerkt te hebben- De goedgeefse fabrikanten kregen geen argwaan, aangezien zij geregeld brieven ontvin gen van dankbare t.b.c.-lijders. VOORSPELT: WISSELENDE BEWOLKING. Geldig tot Vrijdagavond. Matige en in dc kuststreken nog vrij krachtige wind uit Westelijke richtingen. Zwaar bewolkt met opklaringen en enkele verspreid komende buien. Iets zachter voorat in de Noordewestelijke helft "van *t land.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1