PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Verwerping van R.T.C.-resultaat zou rampzalige gevolgen hebben DE BILT Deze week RUSSEN STAAN TE SERAJEWO TERECHT Vlieghoot bij Banka verongelukt SPORTCENTRUM VLISSINGEN OP HET OUDE VLIEGVELD KORTE PREDICATIE VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 293 Dagblad, uitgave van de firm» Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.- G. Ballintijn. Pl.verv.r W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; t 3.90 p. kw.; It. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 oent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 3 Dec. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie i 2.5". Ingez. mededelingen dubbel larie! Kleine advertenties (max. 8 regels van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adre Bureau van dit blad" 25 cent mee: Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60. tel. 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2358); MTrurg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63, teL 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr, C 160. tel. Beslissing om 2 milliard schuld te annuleren viel moeilijk Memorie van antwoord over het Wetsontwerp Souvereiniteitsoverdracht. „Op goede gronden wordt betoogd, dat in het wetsontwerp geen wijzigingen kunnen worden aangebracht. Aanhouding van het wetsont werp teneinde de regering gelegenheid te bieden omtrent bepaalde pun. ten het overleg met Indonesië voort te zetten zou vermoedelijk in haar gevolgen weinig van een verwerping van het wetsvoorstel verschillen", aldus het antwoord van de regering op het voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs over het wetsontwerp „Overdracht van de Souverelnlteit over Indonesië." In antwoord op de algemene beschou wingen, zegt de regering o.m., dat de vraag of de regering voor de 2e poli tionele actie niet geheel of ten dele de oorzaken had kunnen voorzien, waardoor dit optreden geen bevredi gende resultaten zou afwerpen, beves tigend beantwoord kan worden. Toch kon de regering naar haar mening, De week voor Sinterklaas heeft weinig verblijdend nieuws gebracht: de Spaanse heilige liet ons in de steek. Het Nederlandse nieuws met name is teleurstellend en wijst op toenemende moeilijkheden op veler lei terrein. Bij de Spoorwegen dreigt, ondanks het feit, dat het autoverkeer oneven redig zwaar belast wordt ten bate van het railverkeer, een inkrimping van het personeel. In de visserij, is de toestand zo, dat in IJmuiden acht trei- lers moesten worden opgelegd. De kosten van de visvangst zijn te hoog. Er is te weinig vraag naar vis, het loont niet meer om uit te varen. De Kamerleden hebben de industrialisa tie ondei de loupe genomen en lieten zich allerminst optimistisch uit over de kans van slagen der te dien aan zien bestaande plannen.... Dit alles klinkt weinig verheugend. Ook het nieuws uit Indonesië is niet bemoedigend. De regering con stateert weliswaar, dat de sfeec in Batavia aangenamer is geworden, maar de gewone man bemerkt er weinig van. Steeds meer Nederlanders geven er in verband met de vele on geregeldheden de voorkeur aan In donesië te verlaten. In dit opzicht is de mededeling, dat de T.N.I. thans de orde zal gaan handhaven en dat de verantwoordelijke personen reeds zijn aangewezen, van belang. De maatre gel komt helaas wat laat. Ten slotte dient de aandacht te wor den gevestigd op de noodkreten, die de bevolking van Ambon, Timor en de Minahassa slaakt. Deze bevolking is Nederlands georiënteerd en heeft na het einde van de oorlog de Neder landers met vreugde verwelkomd. Oud-majoor P. de Kam uit Grijps- kerke zond ons nog dezer dagen een treffende schildering van de vreugde, die in 1946 in deze gebieden heerste. Thans laten wij juist deze trouwe groepen aan hun lot over en de heer De Kam protesteert daartegen terecht en meent, dat het nog niet te laat is om daarin verandering te brengen. Als verraad aan de Nederlandse trouwe groepen het resultaat moet zijn van de R.T.C., zo meent hij, moeten onze volksvertegenwoordigers de overeenkomst verwerpen. Het is oi. helaas wel te laat. Een verwerping van het weinig bevredi gende R.T.C. resultaat zal de moei lijkheden alleen maar vergroten Australië heeft Nederland een vriendelijkheid bewezen. De vakbon den der zeelieden hebben namelijk de boycot van Nederlandse schepen op geheven. Dankbaar behoeft Nederland daar niet voor te zijn. In het buitenland hebben de staf chefs der Westerse landen nu een ge zamenlijk defensieplan opgesteld. De samenwerking in dit opzicht vlot best. Helaas valt er uit het domein der Verenigde Naties geen soortgelijk ge luid te vernemen. De V.N. hebben met grote meerderheid van stemmen een Russische vredesmotie verworpen. De Russen preken wel de vrede, maar leven de vredesidealen niet na. De oude tegenstellingen blijven bestaan. Ziedaar het trieste resultaat van de wereldpolitiek na 1945. Lord Pakenham, de Britse minister van Luchtvaart, heeft weinig genoe gen beleefd van zijn merkwaardige houding inzake de Prestwick-ramp. Hij wilde alle schuld op wijlen Par- mentier werpen maar niemand minder dan de Britse premier diende hem in het openbaar een berisping toe en in het Hogerhuis moest Paken ham excuses maken Tenslotte: Tito. De rode Joegoslaaf bestaat het zowaar om in Serajewo 12 Russen ter verantwoording te roe pen wegens spionnage! Als antwoord om zo te zeggen, aan Moskou, dat in zijn vazalstaten ook r.og al royaal is met processen Als dat de dictator van Belgrado maar niet opbreekt. Moskou is niet gewend om met zich te laten spelen en de arm van Stalin reikt ver.... De goede Sint staat voor de deur. De maan schijnt door de bomen. De paardevoetjes gaan van trippel-trap- pel-trap. Wie weet wat de komende week aan goeds zal brengen, na deze maandwisseling-in-mineur. ondanks de te verwachten moeilijkhe den, de actie niet nalaten. „De diepste zin van de offers, welke onze soldaten hebben ge. bracht, wordt begrepen, als men be denkt, dat zjj het vaderland met in. zet van hun jonge levens gediend hebben toen hun wettige regering dit van hun vroeg." GEEN STRIJD MET DE GRONDWET. De waarborgen, die art. 208 van de Grondwet vereist, zijn naar het oor deel van de regering geschapen. „Zij zijn niet zo hecht als menigeen mocht wensen. Het streven naar betere zou hier echter evenals elders het gevaar lopen, dat zelfs het thans bereikte onbereikbaar wordt. De federatieve opbouw in onderling gelijkwaardige deelstaten is vergevorderd. Het zelf beschikkingsrecht is binnen redelijke grenzen erkend. Een strijd tussen de Nederlandse en de constructieve Indonesische krach ten kwam steeds alleen het commu nisme en de Daroel Islam ten goede. Het gebruik van de woorden „Hoofd der Unie" in plaats van „Kroon", heeft naar het oordeel van de regering ma terieel geen enkel gevolg. Uitvoerig betoogt de regering, dat de resultaten van de R.T.C. niet in strijd zijn met het 14de hoofdstuk van de Grondwet (betreffende de beginse len, welke bij de hervorming van het Koninkrijk in acht genomen moeten worden). Behalve, dat naar het oordeel der regering het ontwerp Unie-statuut en het verder ovêreengekomene in overeenstemming is met de Grond, wet, meent zfl ook, dat de inhoud van het overeengekomene aanvaard baar is. Dat z(j, die deze waardering van de inhoud niet delen, zich de vraag stellen, welke desastrueuse gevolgen bij afwijzing van de resul taten der R. T. C. zouden intreden, getuigd van een soortgelijk verant woordelijkheidsbesef als de regering ter R. T. C. steeds voor ogen heeft gestaan. ANTWOORD AAN DE HEER WELTER, Aan de heer Welter, die een af zonderlijke nota aan het voorlopig verslag had toegevoegd, antwoordt de regering, dat zij het betreurt, dat deze afgevaardigde protest aan tekent tegen de omschrijving van kern en oorsprong van het Indone sische probleem door de regering gegeven. Een dergelijk protest is on vruchtbaar, omdat daardoor aan de feiten niets veranderd wordt. De mening, dat de oppositie in In. donesië slechts bestond uit een zeer beperkt aantal revolutionnair-socia. listen en communisten, is dermate in strijd met do werkelijkheid, dat zij slechts korte weerlegging be hoeft. Het is de tragiek van velen, die op het regeringsbeleid bittere critiek uitoefenen, dat zij niet de werkelijke stand van zaken in Indo nesië als uitgangspunt van hun be. schouwingen nemen. Alleen daaruit is het te verklaren dat de heer Weiter de opvatting heeft, dat wantrouwen tegen de Ne derlandse bedoelingen alleen be stond bij revolutionnair-socialisten en communisten. Het wantrouwen bestond ook by die grote groep van intellectuelen, die zonder revolirtion- nair-socialist of communist te zijn, zich hadden verenigd in de Repu bliek Indonesië, die niet alleen een territoriale betekenis heeft, maar ook een door geheel Indonesië ver spreide geestesgesteldheid be lichaamt. Dit Indonesische nationa lisme is niet gebaseerd op vyand- schap tegen Nederland, maar op de wil om eigen lot te bestieren. Sultan van Djocja voor veiligheid verantwoordelijk Eerste communiqué van Nationaal Comité van Voorbereiding. In de vergadering van het voltal lige nationale comité van voorbe reiding, die Vrjjdag werd gehouden, was men van mening, dat, vooraf gaand aan de souvereiniteitsover. dracht, de verantwoordelijkheid voor aangelegenheden betreffende de veiligheid behoort te berusten by één persoon, die verantwoordelijk zai zijn aan genoemd comité. De verga dering was verder van mening, dat bedoelde persoon iemand moet zijn, die bekwaam voor deze taak is en aanvaardbaar voor alle lagen van do Indonesische bevolking, aldus wordt in het eerste communiqué van het comité gezegd. De vergadering koos eenstemming de Sultan van Djocja in deze functie. DRIE COMMISSIES. Voorts werden drie commissies in gesteld. De eerste voor de kwestie van de te volgen procedure. Hier- J Nederland voldoende kansen biedt Zij hebben tegen Tito gespionneerd. Inlichtingen aan de Russische ambassadeur. Een Russisch orthodoxe priester, met grijze baard en een zwarte toga, zeide het hof, waarvoor hij terecht staat wegens spionnage tegen maar schalk Tito: „Ik ben niet bang voor dit hof en zelfs niet voor de dood". De priester, Alexej Krisko, is een van de 11 Rus sen, die van spionnage voor de Ko- minform beschuldigd zijn. Een twaalf de hing zich op in zijn cel. Regering wil de eigen vliegtuigindustrie steunen De regering heeft zich nader bera den over de Nederlandse vliegtuigin dustrie en is na ampele overweging tot de overtuiging gekomen, dat de zelfontwikkeling van vliegtuigen in De Sultan van Djocja. De Nederlandse regering is de beslissing om twee milliard van het schuldbeidrag te annuleren, zeer moeilyk gevallen. Zij heeft met gro. te kracht gestreefd naar een voor Nederland gunstiger oplossing. De regering stond echter op een gege ven ogenblik voor de zeer zware keuze of wel de conferentie te doen mislukken of wel een deel van haar oorspronkelijk plan te laten varen. Zij heeft, gemeend haar keuze op laatstgenoemde mogelijkheid te moe ten laten vallen. Het zou volgens de regering ten zeerste zijn toe te juichen indien naar het voorbeeld van Nederland ook een aantal andere crediteuren van Indonesië een deel van de schul den zouden annuleren. Zij meent dat het initiatief hiertoe echter van de regering van de R. I. S. dient uit te gaan, al verklaart zij zich bereid hiertoe eventueel bemiddeling te ver lenen. De regering heeft haar aanvanke lijke eis om een zekere medezeg- gingsschap te verkrijgen in het fi nanciële beleid van de regering van de R. I. S. zolang deze nog in schuldverhouding tot Nederland zou staan, laten varen uit de overwe ging, dat medezeggingsschap alleen dan enig nut kan hebben wanneer de wederpartij hierbij loyaal zou- me dewerken. Deze medewerking liep juist gevaar door het vasthouden aan deze eis. van werd prof. Soepomo voorzitter en dr. Soeparmo, vice-voorzitter. De tweede commissie is die voor mili taire en veiligheidsaangelegenheden met als voorzitter dr. Leimena en als vice-voorzitter mr. Kosasih. De derde betreft de bestuursoverdracht. Voorzitter is ir. Djoeanda en vice- voorzitter is Radja Kiliamsjah. om de voortzetting daarvan te recht, vaardigen. De regering is bereid de hiervoor vereiste steun te verlenen. Uiteraard zal zjj er daarby op toezien, dat aan de voorwaarden voor het welslagen der zelfontwikkeling wordt voldaan. Er zijn zes doden te betreuren. Tijdens een nautische verkenning in de omgeving van Muntok (Banka) \erongclukie Vrijdagmorgen bij het neerkomen op het water een amphi. bie-Catalina vliegtuig van de B.P M. Hierin bevonden zich, behalve de be manning van vjjf leden, nog zes per sonen. Twee passagiers waren rege ringsambtenaren. Vier andere passa giers behoorden tot de staf van de met de B.P.M. verbonden Nederlands- Indonesische tankvaart maatschappij. Het leven lieten de twee Engelse piloten. Ward en Kenney en de twee werktuigkundigen Winkelaar en Gee- ve. Van de passagiers werden de twee nautische adviseurs Brinkgreve en de Braber gedood. De heer Reiniers, hoofd van de kustverlichting en be- bakening van het departement van scheepvaart, de heer Fray, haven- Zal Engeland communistische Chinese regering erkennen Engeland zal niet eerder beslissen, wan neer het de Chinese communistische rege ring zal erkennen, dan na de Australi sche algemene verkiezingen op twaalf December, zo wordt heden uit gezagheb bende bron te Londen vernomen. In betrouwbare kringen meent men te weten, dat het besluit om de regering van Peiping in principe te erkennen in October door de Britse regering is geno men. In diplomatieke kringen te Londen heerst thans de indruk, dat de erkenning door de Australische regering waarschijn lijk voor het eind van het jaar zal ge schieden. Twee ton voor de Vissershaven De gemeenteraad van Vlissingen heeft na een debat, dat zich kenmerk, te door de toon van grote ernst, die daarin doorklonk, besloten een be drag van 200.000 uit te trekken voor de verbetering van de Vissersha ven hoewel daarmee nog geen ideale oplossing werd bereikt van de onvol doende losgelegenheid. Ook aanvaardde de raad zij met met een lichte teleurstelling het plan om het nieuwe sportcentrum aan te leggen op het voormalige vlieg veld en niet in het recreatiecentrum achter de Nolledyk. De credieten voor het recreatiecentrum werden verhoogd tot 313.425. Na opening van de vergadering door de voorzitter mr. B. Kolff had de heer M. J. van Poelje bij de af doening van de ingekomen stukken, gelegenheid nog eens aan te dringen op ernstig beraad over de verzoeken, die waren ingediend om een openba re kleuterschool te vestigen in Plan Oost. De heer M. J. Corveleijn ver zocht aan B. en W. nader contact met het departement op te nemen, omdat hij het vermenigvuldigingscij- fer twee voor de schoolgelden te hoog achtte. Op zijn vraag over de mogelijkheid van een ring-autobusdienst in Vlis singen zegde de burgemeester toe, dat deze kwestie aan de orde zou komen als de positie van de N.V. Stoomtram Walcheren in Vlissingen nader beke ken zou worden. De heer F. van Sabben en de heer J. P. Ventevogel informeerden naar de mogelijkheid van schadevergoe ding aan de bewoners van wijken, waar bij zware regenval de riolering niet functionneerde en schade werd veroorzaakt. Het niet-functionneren van een pomp en overvulling van de riolen met slijk -waren vermoedelijk de oorzaken. Wethouder M. A. van Popering be twijfelde of de gemeente aansprake lijk was, maar eerst zullen B. en W. nog eens nagaan, waar precies de oorzaak ligt. In de commissie Vlissings Studie fonds werden benoemd de heer C. Lammers en pastoor C. A. Ouwen- dijk. Eervol ontslag werd verleend aan de heer M. A. Meeuwse. tijd. leraar aan de Gem. Handelsavond school, die werd vervangen door de heer S. Karman. De heer J. Bakker werd benoemd tot gymnastiekleraar aan de dag school voor nijverheid, de heren P. Lauwen, C J. Janse, K. Boekema. J. Looise, J. W. G. Leeflang en J. Stolk tot tijdelijke leraren aan dezelfde school, en de heren W. Brizee, C. A. Kamermans, A. G. A. Verdonk. J. de Munck, Th. de Waal, P. van Tilburg en G. van Brugge tot tijdelijke leraren aan de Nyverheidsavondschool. Een aantal grondtransacties werd vlot afgedaan. Een vraag van de heer M. J. van Poelje gaf aan wethouder L. P. van Oorschot gelegenheid mede te delen, dat de overdracht van het kindertehuis te Yerseke aan H. H Dop, geschiedde met waarborg van een goede verzorging. Er komt een commissie van toezicht. Kinderen van de leerplichtige leef tijd zullen zo mogelijk in het weeshuis te Vlissingen worden opgenomen. Het voorstel voor verbetering en vernieuwing van de loswal aan de Vis sershaven (f 200.000), lokte een breed voerig debat uit. De heer J. P. Kempe wilde weten of overleg was gepleegd met de men. sen uit de practijk en vroeg of het kantonniershoekje bij de Sluis kon verdwijnen. De heer J. C. Corver had deskundi gen gesproken, die niet geporteerd waren voor de oplossing welke B. en W. voorstelden. Hij wilde een loswal, die even hoog zou zijn als de water- keringsmuur. zodat deze muur geen obstakel zou vormen tussen de los plaats en de vrachtauto's. Het voorstel van B. en W. diende opnieuw bekeken te worden in de com missie voor gemeentewerken. Overi. gens zou het aanbrengen van een sta len damwand langs de beide zijden van het terrein waarop de vismijn staat, economisch meer verantwoord zijn. De heer M. J. van Poelje informeer de of thans de haringschepen in de buitenhaven vlot gelost zullen worden. Vorig jaar waren er moeilijkheden. Wethouder M. A. van Popering zou uitstel ernstig betreuren. Het bouw. volume is toegewezen voor 1949 en men moet dus nog dit jaar beginnen. Er is overleg gepleegd met de belang hebbenden. De vissers waren gepor. teerd voor een lage loswal. Het water keringsmuurtje is niet zo'n groot be zwaar by het laden van auto's. Aan vankelijk liet de directeur van de vis mijn zich weinig positief uit. Nu blijkt hij geporteerd te zijn voor een hoge loswal, die tot de top van het water keringsmuurtje reikt. (Vervolg pag. 2) meester van Palembang, de marco nist van Polanen Petel, de nautisch adviseur Happee en gezagvoerder Meyer werden gewond. Een nader telefonisch bericht uit Batavia meldt, dat de stoffelijke over schotten van de heren Brinkgreve en de Braber geborgen zijn en morgen te Muntok worden begraven. De toe stand van de zes gewonden is bevre digend en voor niemand bestaat direct levensgevaar. De priester nam een uitdagende houding aan toen de president hem zeide, vrijuit te spreken. Hij bekende schuldig te zijn op enkele punten van de tenlastelegging en gaf toe geheime inlichtingen aan de Sowjetrussische ambassade te Belgrado gegeven te hebben Hij ontkende echter tijdens de oorlog met de Gestapo te hebben samengewerkt. De priester vertelde, dat hij al sinds hij Rusland in 1920 verliet an ti-So wjetrussisch gezind was. Hij had evenwel niet voor de Gestapo ge werkt. Hij gaf toe vrijwilligers gewor ven te hebben voor het bij Hitiers in gelijfde wit-russische korps. Krisko verklaarde verder twee keer een be zoek te hebben "gebracht aan de Sow jetrussische ambassade te Belgrado. De eerste keer ontmoette hij de eerste secretaris Anatol Ivanof en de tweede keer de secretaris. Pavel Elysey. De 27-jarige openbare aanklager, deed hiervoor voorlezing van passages uit Kriskos brieven. Krisko had ge meld, dat de winkels in Joego-Slavie leeg waren, de rantsoenen slechts voor 10% gehonoreerd werden, het vijfja renplan mislukt was. Hij beweerde dat er discriminatie op goedsdienstig ge bied bestond in Serajewo ten gunste van de Mohammedanen. Hij betitelde de Bosnische autoriteiten als zigeu ners en de jeugdorganisatie als uit schot. Kerstgratificatie voor het spoorwegpersoneel. Naar de Volkskrant van het hoofd- bestuurbestuur van de RK Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel „St. Raphaël" vernam, heeft de di rectie der Nederlandse Spoorwegen besloten, de Kerstgratificatie dit jaar op dezelfde voet aan het personeel te doen verstrekken als in 1948. BRAZILIAANS VLIEGTUIG NEERGESTORT Donderdagavond is in de binnenlan den van Brazilië een Braziliaans lijn- vliegtuig neergestort. 16 passagiers c:i vier leden van de bemanning z'.jn om het leven gekomen. overlevenden zijn een passagier en een kind van 5 jaar. Alle passagiers waren Brazilianen. Goudstaafdiestal berecht. NEGEN MAANDEN TEGEN BRASPENNINX GEKIST. Vooh de arrondissementsrechtbank te Dordrecht heeft terecht gestaan een aan tal verdachten in de goudstaaf-af faire. In de Nieuwe Waterweg tussen Vlaardingen en Maassluis was men in 1947 bezig met het baggeren naar goudstaven, die eigen dom waren van de staat der Nederlan den. Een der opgeviste staven goud kwam in handen van S. de J. uit Giessendam, die haar voor een groot bedrag verkocht. Ter zitting kwam vast te staan, dat verdachte zich aan diefstal van de staaf goud had schuldig gemaakt. De officier van justitie eiste 1 jaar ge vangenisstraf met aftrek. De staaf goud was verschillende malen verhandeld. Vijf helers hadden zich eveneens te verant woorden. Een der helers, de wielrenner Braspenninx uit Breda, had de staaf goud gekocht voor f 36.000 en in Antwerpen verkocht voor f 61.000. De Officier van justitie eiste tegen hem 9 maanden ge vangenisstraf met aftrek. Tegen de an dere helers werd een straf geëist, die daaraan ongeveer gelijk was. De recht bank zal over 14 dagen uitspraak doen. Wilde eend beschadigde vleugel aan K.L.M.-toestel. Van een vlucht wilde eenden is één exemplaar in botsing gekomeA met een K.L.M.-vliegtuig. De eend raakte een vleugel van het toestel, dat een deuk ontving ter grootte van een voetbal. Toen dit geschiedde, be vond het toestel zich op een afstand van 120 kilometer van de vertrek plaats New York. De gezagvoerder van het toestel besloot, temeer daar hij eerst een kort traject had afge legd. veiligheidshalve naar New York terug te vliegen. Het K.L.M.-toestel had tien passa giers aan boord. Het was van Am sterdam via New York op weg naar Curasao. Russische lezing over incident te Berlijn. Een Amerikaanse sergeant, die met een andere soldaat en twee meisjes in een jeep reed is, zoals gemeld, een week geleden gedood, toen een Russi sche schildwacht de jeep beschoot, nadat deze niet had gestopt by een Russisch controle-punt. Het incident vond plaats in de'buurt van het on der Britse contröle staande vliegveld van Gatow. De protestnota van de bevelhebber van Beriyn is thans door kolonel Jeli- sarof beantwoord. Een officieel Amerikaanse woord voerder verklaarde in een commen taar op de brief van kolonel Jelisarof dat deze in ten minste twee opzich ten „onbevredigend" was. In de eer ste plaats wordt er in beweerd dat de doodgeschoten sergeant niet in uniform was gekleed. Dit is onjuist. In de tweede plaats is niet voldaan aan het Amerikaanse verzoek de Sowjetrussische schildwachten te in strueren niet „op onverantwoord eln- ke whze" van hun wapens gebruik te maken. ONZE KERKGANG. Ps. 843. „Mijn ziel is begerig en bezwijkt van verlangen naar de voorhoven des Heren; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God". Waarom gaan we naar de Kerk? Als het góéd is: uit 'oegéérte des harten cn innig zielsverlangen naar gemeen- De enige schop met den levenden God. Hém vrouwelijke kunnen we niet missen. Zónder Hem kunnen we niet gelukkig zijn. Als we Hem niet zoeken en ons van Hem af- kéren, worden we eenmaal door Zijn hand gevonden en in het eeuwig ver derf gestort. En nu moeten we onze Kerkgang evenmin kunnen missen als de levende God. Die moet immers de Zondag ons maken tot een féésidag. In ons gezin'. In de gemeente'. Iéde re Zondag opnieuw een fééstdag.' Dat schijnt moeilijk. De Zondag zij gehei ligd, d.i. afgezonderd voor God, gewijd aan Zijn dienst. Dit moet de basis zijn voor ons feestvieren. Het is de dag des Héren! Daarom is het dienen van Hem in Zijn Heiligdom het voornaam-, ste van onze Zondagsviering, dicht bij God! ónze God, mijn God' Daaraan geven we in het bijzonder uiting door onze Kerkgang. Een Zon dag zonder kerkgang i s geen feest dag! Daarom gaan wij 's Zondags ter kerke. Daarom smart het ons, als wij niet kunnen opgaan, en treuren wij over het vreselijke, dat zovélen zich van God afkeren, inplaats van zich tot Hem te bekeren, zich in ongeloof verharden en in God-loosheid weg sterven. I s dat zó in Uw leven? Weet gij klaar en bewust, wat het betékent, dat onze kerkgebouwen er nog staan, en dat de torens neg naar den hemel wij zen? En dat Gods Woord nog gepre dikt wordt? Wéét gij, dat God in Uw leven begonnen is en niet gij zelf? Verstaat gij Uw Doop? Hebt gij den Naam des Heren beleden? Dan kunt gij er geen vrede mee hebben, dat ons volk ontkerstend is, dat het Christen dom w eg-ebt. Hoe vele kranken en ouden van da gen zijn er niet, die denken: O, ivat zou ik graag opgaan om samen met de gemeente te luisteren naar het Woord, te bidden en te zingen? Getuig er maar van, zieken en een zamen, hoe ge die kerkgang moet missen. Misschien zullen daardoor nog har ten van gezónden „brandend e" worden. Laat het aan ons te zien zijn, dat wij werkelijk opgaan met vreugde, uit in nige zielsbehoefte. Dan zal Gods heiligende kracht glanzen over onze Kerkgang, over héél onze Zondagsviering, over héél ons leven. Lees het maar na in Psalm 84 en Psalm 122. Sirjansland. Ds. P. Moerman. STORM OP KOMST. Geldig tot Zaterdagavond. Zwaar bewolkt met tijdelijk regcr en later van het Noord-Westen uit brekende bewolking met enkele bui en. Zuid-Westelijke wind. later rui mend naar West of Noord-West. bo ven land toenemend tot krachtig of hard en langs de kust tot storm. On geveer dezelfde temperatuur als gis teren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1