PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -hulp in Wordt de Marshall-1 Indonesië niet juist gebruikt? BILT Amerikaanse senatoren zijn er niet over te spreken Chinese klacht bij de V.N. in behandeling. WILDE LUCHTVAART EVEN VEILIG ALS DE LIJNDIENSTEN? ACHT IJMUIDER TRAWLERS WORDEN OPGELEGD VLISSINGSE VISSERSHAVEN WORDT GRONDIG VERBETERD Adventsboodschap var H.K.H. Prinses Wilhehnina. DE VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 288 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de VeJde en F. S den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. BaUlntyn. Pl.verv.j W. Leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. t 4U5 oer kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 28 Nov. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 1 250. ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f L—iedere regel meer 20 cent. .Brieven o£ adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Waisti 58-60. tel. 2355. 4 lijnen <b.g.g. 2358). MTiurg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2 - Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 tbg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogerdstr. C 1 De heer Lovinik wordt geen Hoge Commissaris. De Amerikaanse Republikeinse senator Home Ferguson, een van de vier Amerikaanse senatoren, die thans Indonesië bezoeken, heeft op een persconferentie te Batavia medegedeeld, te hebben vernomen, dat een aan zienlek deel van de Marshail.hulp in Indonesië was aangewend voor het verminderen van de openbare schuld. Hjj had er ernstig bezwaar tegen, dat Amerikaanse hulp op dergeMjke wyze door Nederland, Indonesië of Engeland gebruikt wordt. Mr. Ferguson verklaarde zich „zeer onvoldaan over net gebrek aan in lichtingen". die de missie kon ver krijgen dver de wijze, waarop de miüioenen van de Marshall-hulp in Indonesië werden gebruikt; ..Wij heb ben hier waakhonden, die niet toe zien op de financiële belangen van het Amerikaanse volk. Ons werd me- edgedeeld. dat 80 procent van de E.C.A.-toewyzingen in Indonesië werd gebruikt voor rijst en textiel, doch wij kunnen van de Nederlan ders of zelfs van onze eigen mensen geen bijzonderheden krijgen, die be vestigen, heveel precies verstrekt werd en hoe dit bedrag gebruikt werd". De senator deelde mede, dat hij voornemens was deze kwestie in de Senaat op te werpen, indien er niet spoedig een bevredigend antwoord komt. Senator Allen Ellender (Democraat) gaf eveneens uitdrukking aan zijn ontevredenheid omtrent de verkregen inlichtingen. Hij zeide, dat hij onge neigd was het overdragen van Ame rikaanse wapens aan Indnesië aan te bevelen. Hij opperde het denkbeeld, dat de nieuwe V.S.I. het verplaatsen van personen uit het „overbevolkte" Java naar het „dunbevolkte" Suma tra en andere eilanden in de Archi pel met overwegen. De eerste verant woordelijkheid voor de nieuwe staat moet de handhaving van recht en or de zijn, aldus senator Ellender. De democratische senator Theodore Green vergeleek Rhode Island - de kleinste van de Amerikaanse staten met Indonesië. Hij zeide. dat In donesië, over rijkere hulpbronnen be schikt dan deze kleine staat, die het klaar speelde onafhankelijk te blij ven. DR. LOVINK GAAT HEEN. Naar thans officieel wordt beves. tigd, heeft de Hoge Vertegenwoordi ger van de Kroon in Indonesië aan de regering verzocht hem met ingang van do datum van de souvereiniteits- overdracht ontslag uit zijn hoge func tie te verlenen. Dit verzoek is een uit vloeisel van het feit, dat bij de souve- reiniteltsoverdracht het ambt van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon vervalt. Het is bekend, dat de regering de grootste waardering heeft voor de eminente en toegewijde wijze, waarop de heer Lovink onder de moeilijkste Wisjinsky als beschuldigde ïs er niet bij. Zaterdag is in de algemene verga, dering der Ver. Naties de klacht van China tegen de Sowjet-Unie in be. handeling genomen. De Chinese ge delegeerde, dr. Tsjiang verzocht de vergadering haar mening uit te spre ken, dat Rusland het handvest van de V.N. heeft geschonden, evenals het in 1945 met China gesloten bond genootschapsverdrag, door hulpver. lening aan de communisten in China. Voorts werd de Assemblee ver. zocht alle leden te vragen geen dl. plomatieke betrekkingen met de Chi nese comministen aan te knopen. Deze verzoeken zijn vervat in een resolutie, die de Chinese delegatie deze week in de politieke commissie besproken wil zien. De Chinese klacht kwam Vrydag voor het eerst aan de orde. Wisjinsky zei. dat h£j de huidige Chinese dele gatie niet erkend en aan de bespre kingen niet zou deelnemen. Hij verliet, met de leiders van de Oosteuropese delegaties, de zaal. Dr. Tsjiang hield daarna een rede, Üle een felle aanklacht inhield tegen de Russen. Hg verweet hen imperia lisme, nog ernstiger dan ten tijde van de Tsaar en haalde bewijzen aan, dat de Sowjets de Chinese communisten hebben gesteund en bevoordeeld. Nog steeds protesten en arrestaties Polen-Frankrijk, De Franse regering heeft het protest van de Poolse ambassadeur te Parijs te gen de arrestatie van Polen afgewezen en in een antwoordnota de Poolse regering ervan beschuldigd te zijn begonnen met het arresteren van Franse burgers in Po len in strijd met een overeenkomst van 1925. Omgekeerd heeft de Poolse ambas sadeur te Parijs een Frans protest tegen de arrestatie van drie Franse functiona rissen te Warschau van de hand gewezen. Intussen komen berichten binnen, dat de arrestaties van Franse nin Polen voort duren. omstandigheden dit ambt heeft ver vuld en dat de regering daarom de heer Lovink gaarne in de functie van Hoge Commissaris in Indonesië ge handhaafd zon hebben. Het verschil echter tussen de oude en de nieuwe rechtsorde en het daarmee samenhan gend verschil tussen de positie van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon en de Hoge Commissaris heeft de Regering doen besluiten om niet dezelfde persoon, die thans het ambt van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon bekleedt, voor de functie van Hoge Commissaris aan te zoeken. In de persoon van de heer Lovink zal dus straks de laatste Nederlandse landvoogd Indonesië verlaten. VOORBEREIDINGSCOMITÉ. In Batavia is Zaterdag de eerste vergadering van het Nationale Voor bereidingscomité gehouden. Tot voor zitter werd gekozen Mohammed Roem, als vice-voorzitter Anak Agoeng. We gens drukke werkzaamheden zullen Sultan Hamid en Mohammed Hatta geen deel uitmaken van het comité. Tot de doelstellingen van het comi té behoren o.m. de voorbereiding van de zo spoedig mogelijke tot stand- koming der voor de souvereiniteits- overdracht noodzakelijke organen van de regering der R.I.S., met name ver kiezing van de president en aanwij zing van de kabinetsformateur, en de voorbereiding voor het overdragen van de regeringstaak der prefederale regering aan de regering der R.I.S. bij de souvereiniteitsoverdracht. Per {iets naar Rome en Portugal. Twee gedemobiliseerde mari niers Mathieu Slangen uit Am- by en Frans Koks uit Gulpen, zijn uit Maastricht per fiets naar Rome vertrokken. Zij zijn voornemens de reis naar de eeuwige stad af te leggen met een kleine mond voorraad en practisch geen de viezen bij zich. Een Maastricht se rubberindustrie gaf hun nieuwe rijwielbanden en een stel reservebanden. De beide peddelaars hopen nog vóór Kerstmis Rome te bereiken om daar de openingsfeesten van het heilig jaar te kunnen bijwonen. Van Rome zullen zij verder trachten nog naar Fatima te komen om dan via Frankrijk volgende zomer naar Nederland terug te keren. De Vereniging van Vrouwelijke Stu denten te Leiden bestaat in Januari 75 jaar. De feestviering duurt van 25 tot 27 Januari. Aanklacht van zendeling in V.N. tegen Zuid-Afrika. De leider van de Zuid.Afrikaanse delegatie bij de V.N., de heer G. P. Joosten, heeft aangekondigd, dat zrjn land niet meer vertegenwoordigd zal zijn in de vergadering van de beheer, schaps-commissie der V.N. Dit als protest tegen het feit, dat aan verte, genwoordigers van inheemse volks groepen wordt toegestaan verklarin gen af te leggen over de toestanden in Zuid-West Afrika. Zaterdag heeft de eerwaarde heer Michael Scott als woordvoerder van de Zuidwest-Afrikaanse inboorlingen, zulk een verklaring afgelegd. Vol. gens hem waren weerloze inboorlin gen uit vliegtuigen beschoten om hen van landerijen te verdrijven. Ds. Scott die zeide deze dingen met documenten te kunnen bewijzen. verklaarde voorts, dat de windmolens der in boorlingen waren vernield, hun hui zen en tuinen verbrand en him vee werd afgenomen. Hg verzocht om een commissie van onderzoek. Amerikaanse sergeant in Berlijn neergeschoten. SCHERP PROTEST BIJ DE RUSSISCHE AUTORITEITEN Vrijdagavond is in de Britse sector van Berlgn nahy het vliegveld Gatov een Amerikaanse sergeant door een Russische schildwacht neergeschoten. De sergeant werd zwaar gewond en overleed kort daarna in het zieken huis. In gezelschap van twee vrienden en twee Duitse vrouwen wiide hij ae Taylor, heeft bg de Russische auiori- overschrijden. Toen de Russische wachten geen antwoord kregen op hun aanmaningen openden zij het vuur. De Amerikaanse commandant van Berlgn, generaal-majoor Man well Talor, heeft bij de Russische autori teiten een krachtig protest ingediend, In zijn protestbrief schrijft hij: „dat de zinloze ruwheid van optreden van een Russische schildwacht, die onder dergelijke omstandigheden he;, vuur opende op een lid der strijd krachten van een bevriende staat, moeilijk te begrijpen is". De Ameri kaanse bevelhebber zegt erop te ver trouwen, dat zijn collega Kotikof zal kunnen begrijpen, hoe ernstig deze daad door de Amerikaanse autoritei ten wordt opgenomen. Hij verzoekt, onmiddellijk maatregelen om de schuldige te straffen. Rijksluchtvaartdienst stelt strenge eisen. Stoffelijk overschot van Dakota- bemanning in Nederland. De stoffeUJke overschotten van de vier leden der bemanning van de bij de Oslo fjord verongelukte Dakota van de Aero- Holland zijn Zondagavand in alle stilte op Schiphol aangekomen. De begrafenis volgt a.s. Woensdag op nog nader te be palen tijdstippen. De gezagvoerder Frouws zal begraven worden op de begraafplaats te Rijswijk, de radiotelegrafist Westenberg op de be graafplaats „Zorgvlled" te Amsterdam. Kosten worden te hoog en er wordt te veel gevist. Moet de visserij op verre gronden ook met verlies werken Het afgelopen weekeinde is voor de IJmuidense trawlervisserg beslist het minst prettige na de oorlog het be sluit, dat acht grote trawlers zullen moeten worden opgelegd, is tenslotte op de diverse rederijkantoren geval len, na maanden vol dreiging, die de uitkomsten van deze bedrijfstak steeds slechter deden worden en thans verschillende reders hebben gedwon gen, hun boten uit de vaart te nemen. De hoge kolenprijs is, ondanks een dringend verzoek aan de regering, niet verlaagd en bh" 53 gulden per ton brandstof is een rendabele exploi tatie vrijwel onmogelijk geworden. De trawlerreders verwijten de autori teiten reeds lang een negatief visserij, beleid in het algemeen. Zij kunnen zich nigt langer aan de hoge lasten ontworstelen de stijgende kosten van netten, de hoge gages en de drukken de ijsprijzen, die tweemaal zo hoog liggen als in Engeland, deels tenge volge van de grote oorlogsschade van de Nederlandse ijsfabrieken, maakten de budgetten steeds wankeler. Practisch elke trawler, die de pie- Columbiaans vliegtuig vermist. De Columbiaanse luchtvaartmaat schappij „Aera Columbia" maakt be kend, dat men sinds Zaterdagmiddag niets meer vernomen heeft van een Douglas, die om 12 uur uit Bucara- manga naar Cucuta vertrok. Aan boord bevinden zich 9 passagiers en een beeld van onze lieve vrouwe van Fatima. Boeren te Ocana en Gamar- ra hebben een toestel laag zien vlie gen alsof het wilde landen. Naar ver luidt zou het vermiste vliegtuig Zon dagavond ontdekt zijn. Men gelooft, dat het in brand is gevlogen. ren van IJmuiden binnenvoer, voer met verlies. De wintermaanden zijn weliswaar elk jaar een tijd van laag_conjunc. tuur in de trawlervisserg, maar de overbevissing van de Noordzee ver meerderd met de reeds genoemde fac. toren wettigen in genen dele de ver wachting, dat er binnenkort een her stel zal intreden. De visserg op de verre gronden als Barendszee en Witte Zee schijnt even min aan de verwachtingen te voldoen, met het gevolg, dat ook daar verliezen dreigen. Van een der grootste IJmui dense rederijen werd reeds vernomen, dat enige harer grootste trawlers voorlopig de laatste reis hebben ge maakt. zodat bet aantal van acht op. gelegde schepen, de komende weken vermoedelijk nog zal toenemen. DRIJFNET-VISSERIJ GAAT BETER. Hiertegenover staat op dit moment een bijzonder goed algemeen resul taat van de drgfnetvisserij, mede als gevolg van het feit. dat de verse ha ring voor goede prijzen van de hand gaat en de exportmogelijkheden van dit product enige verruiming geven. Frankrijks buitenlandse politiek goedgekeurd. De Franse Nationale Vergadering heeft Zaterdagmorgen vroeg, na een debat van drie dagen over de buiten landse politiek, met 334 tegen 248 stemmen een door de leiders van de regeringspartijen opgestelde motie van vertrouwen in de regering aanvaard. De motie omvat een reeks punten. De regering wordt verzocht waak zaam te zijn ten aanzien van het her stel van Duitslands industrieel poten tieel. West-Duitsland moet uitgesloten blijven van het Atlantisch Pact en de vorming van een gewapende macht op Duits grondgebied moet absoluut ver boden worden. Geschikt voor massale aanvoer Reeds geruime t4jd wordt door de vissers, die gebruik maken van de Vlissingse haven, geklaagd over het tekort aan goede losgelegenheid. Vooral bij massale haringaanvoer werd van dat tekort last ondervonden. Men heeft wel getracht de haring te lossen in de buitenhaven, maar de vissers achten die haven minder geschikt, omdat ze te ver van de stad Is gelegen en ook omdat de daar aanwezige hoge kademuur by eb moeilijkhe den oplevert. Het gemeentebestuur van Vlissin- denen pas geschieden, nadat de nieu- gen heeft nu drie plannen laten opma ken voor het verkrijgen van een goe de loswal langs de Vlissershaven. Een van deze drie plannen komt naar de mening van B. en W. voor uitvoering in aanmerking en zij heb ben daartoe thans een voorstel bij de gemeenteraad ingediend. Indien de losgelegenheid in de Vis sershaven wordt gemaakt volgens dat plan, verwachten B. en W. dat de huidige moeilijkheden grotendeels zul len zijn opgeheven en de vissersha ven zó aantrekkelijk wordt, dat de haringvissers hun vangsten in VI is- singen aan de wal blijven brengen. Dat zal ongetwijfeld aan de ne ringdoenden in Vlissingen ten goede komen. VISMIJN GEBOUW. Met het verbeteren van de loswal hangt samen het herstel van het Vis- mijngebouw. Dit gebouw dient spoe dig vernieuwd en vergroot te wor den, doch dit kan om technische re- we loswal is gemaakt, daar de des kundigen der gemeente het niet ver antwoord achten de werkzaamheden voor de vismijn aan te vatten in de toestand waarin een en ander zich thans bevindt. Er is dan namelijk het gevaar van instorting. DE LOSWAL. Volgens plan dat voor de loswal is gemaakt zal tegen de bestaande waterkeringsmuur een kade van 1.50 m. breed worden aangebracht, op de zelfde hoogte als de straat aan de an dere zijde van de muur. Buiten deze kade, welke door een stalen damwand zal worden geflankeerd, wordt de ha ven uitgebaggerd op een zodanige diepte, dat te allen tijde visserssche pen ook die met grotere diepgang aan deze kade kunnen meren. Doordat de kade op straathoogte wordt gemaakt, wordt het voordeel verkre gen, dat de schepen ook bij laag tij kunnen lossen en dit geldt speciaal bij massale aanvoer op vracht auto's kunnen lossen, welke aan de andere zijde van de keermuur, tus sen deze muur en het vismijngebouw, kunnen staan. B. en W. hebben voorts de moge lijkheid overwogen, in hoeverre het wenselijk is om in de keermuur een of meer openingen te maken, opdat de vrachtauto's achterwaarts op de loskade zouden kunnen rijden. Met het oog op hoge waterstand dienen deze openingen echter afsluitbaar te worden gemaakt. Gezien de technische moeilijkheden welke hieraan kleven achten wij het beter in de keermuur voorlopig slechts één opening aan te brengen tegenover de ingang van het vismijngebouw. DE KOSTEN. De kosten van het bovengenoemd werk worden geraamd op 280.000, welke door een geldlening zullen wor den gedekt. Vermoedelijk zal dit be drag evenwel niet geheel dienen te worden uitgegeven, aangezien de Kon. Mij. „de Schelde" krachtens een met de gemeente gesloten overeenkomst ter uitvoering van het besluit van de burgemeester van Vlissingen. waarne mende de taak van de raad dier ge meente d.d. 25 September 1943 nr. 5379, verplicht is een nieuwe loswal aan te brengen op een door de ge meente aan te wijzen plaats, welke strekt ter vervanging van de aan de Koningsweg destijds aanwezige gele genheid tot lossen. B. en W. zijn thans met de Koninklijke Maatschap pen „de Schelde" in onderhandeling, om ter compensatie van de loswal aan de Koningsweg, een loswal aan de vissers halven terug te krijgen. Om trent de grootte van de door de Kon. Mij. „de Schelde" te verlenen bijdra ge kunnen zij echter thans nog geen mededeling doen. Het bouwvolume voor de loswal werd in hoofdzaak reeds toegewezen door Gedep. Staten, „Alleen ons hart kan ons naar het einddoel lenden". Zondagmiddag 12 uur, heeft H.K.H. Prinses Wilhelroina via de Nederland, se radiozenders een adventsboodschap tot de wereld gericht- De wereldom. roep zond deze boodschap in verschil lende talen uit. Prinses Wilhelmina wees er op, dat de voorbereiding tot het Kerstfeest in de adventsweken ieder jaar terug, keert, niet als sleur, maar als een geestelijke noodzakelijkheid in de tijd, waarin wij leven. De mens is van God afgedwaald en als hij te midden van de grote nood van onze tgd geen uit komst meer ziet, gaat hij zich klein en machteloos gevoelen. Dan volgt een waarachtig zoeken en een trach ten te grgpen wat hij nog niet bezit. Wanneer het gaat om de innerlijke vrede, moeten wij een weg betreden, waarop het verstand niet ons kompas kan zijn. Alleen het bart kan het goe de spoor vinden en volgen tot het eind doel is bereikt. Dat hart wordt door ons èn door het leven vaak miskend en krijgt geen gelegenheid de diepste roerselen van ons bestaan bloot te leggen. En toch kan alleen het hart de lief destralen opvangen van het grote hart van onze Verlosser. Als wij in het donker van deze tfód op zoek willen gaan naar de kieren, waardoor Hij, die het licht dezer we. reld is, toegang kan krijgen tot ons inneriyk leven, pas dan zal ons hart rijkelijk bloeien als de geranium van het kind, dat deze op haar zolder ronddroeg om haar elk straaltje zon te laten opvangen, dat hier doordringt De Prinses noemde het een verblij dend verschijnsel, dat er hunkering valt waar te nemen naar een grotere geestelijke eenheid en naar opheffing van wat ons verdeeld houdt. Moge het naderend Kerstfeest ons in die houding sterken, want dit roept ons toe één herder, één kudde, één liefde en één vrede, die ons allen omvat. Verwarring in Panama. Ongeveer 50 personen zijn uit Pa nama gevlucht naar de Amerikaanse zóne van het Panama-kanaal, onder wie drie voormalige presidenten van Panama, benevens de president van 't oppergerechtshof, twee oud-minis ters. De toestand in Panama was Zon dag zeer verward, aldus meldt Reu ter. Visserijconferentie in Parijs. Vorige week is in Parijs een visse rij-conferentie gehouden van de West- europese nationale visserij-federaties. Op de agenda stonden als belangrijk ste punten: de overbevissing van de Noordzee en het probleem van het vissen door grote treilers. Getracht zal worden de conventie van 1946, waarbij maaswijdte der netten en een minimummaat voor vis worden voor geschreven, zo spoedig mogelijk rechtskracht te geven. Ontginning N.O.-polder voltooid. Wanneer Dinsdag 6 December offi cieel de laatste greppel in de Noord oostpolder wordt getrokken, is de ont ginning van dit gebied van 48.000 ha. voltooid en daarmee is dan het einde gekomen van een belangrijke periode in de wordings-geschiedenis van het nieuwe land. De stoffelijke overschotten van de twee de bestuurder van der Touw en van de boordwerktuigkundige Stukje zullen te Westerveld worden gecremeerd. De Aero-Holland heeft aangeboden de stoffelijke resten van de bij de ramp om gekomen kinderen naar Afrika over te brengen. Tevens is aan 't betrokken comité aange boden de ouders van de enig overlevende. Izaak Allal. passage te verlenen van Tunis naar Noorwegen en terug. Besprekingen dienaangaande worden thans in Noorwe gen. waar de heer Frits Diepen, gedele geerde van de Raad van Bestuur van Aero-Holland. vertoeft, gevoerd. De heer Jonckheer, directeur van de Aero-Holland, die tijdens de ramp in midden-Afrika verbleef en in Den Haag de voorstaande mededelingen deed, gaf nting aan zijn grote waardering voor de lulpvaardigheid en opofferingsgezindheid door duizenden Noren betoond bij de op- ;poringswerkzaamheden, waarvan men eeds ter plaatse heeft doen blijken. Ook .af hg uitdrukking aan zijn grote dank jegens de Deense. Noorse en Zweedse luchtvaart en aan de Nederlandse Lucht vaartdienst voor de medewerking by het moeken naar het verongelukte vliegtuig en Hij verklaarde getroffen te zyn door de talrijke bewyzen van deelneming, welke voor de nabestaanden van de vliegtuig bemanning en de jeugdige passagiers bin nenstromen. Daaruit spreekt ook de wil iets te doen voor de grote groep- Joodse kinderen, waarvan de omgekomenen deel uitmaakten. In verschillende centra in ons land wordt een actie ontwikkeld voor 1 deze kinderen iets te doen. HET ONDERZOEK, i Zoals bekend, is thans in Noorwegen een commissie van onderzoek aan het verk. Het staat niet vast, zo zeide de neer Jonckheer. of er een openbare be handeling zal geschieden voor de Noorse Raad voor de Luchtvaart of dat men zich al bepalen tot het uitbrengen van een •apport. Nederlandse deskundigen wer ven mede aan de vaststelling der feiten. >;n klaarheid in de zaak te brengen. Aero- Holland verleent daarby alle mogeiyke medewerking. WILDE VAARTEN OOK VEILIG! De directeur van Aero-Holland ver- klaarde, dat het vervoer met het veron gelukte toestel is geschied overeenkomstig de regelingen, welke ter zake van offi ciële zyde zyn gegeven. De kwestie der veiligheid bij de z.g wilde vaart en de ïyndiensten aanroerende, zeide mr. Jonck heer. dat de Rijksluchtvaartdienst zeer strenge eisen stelt. Materieel en personeel worden voortdurend gecontroleerd om te voldoen aan deze hoge eisen, welke voor de wilde vaart geiyk staan aan die voor de Ïyndiensten. De heer Jonckheer verzekerde, dat hier het uiterste wordt gedaan aan de kwes tie der veiligheid. Door het verlenen van concessies heeft de regering erkend, dat er in ons land plaats is voor een wilde vaart. In Engeland, waar naast de genationaliseerde bedrijven, men aan de charterluchtvaart een plaats wil geven, waarvoor dezelfde hoge eisen gelden als voor de lijnluchtvaart, nemen charter- maatschappyen vaak diensten over van de lynmaatschappyen. Duitsers kwamen zich voor een nieuw leger melden In een Oost-Berlijns blad verscheen vo rige week een bericht, dat in de Ame u kaanse sector van Berlijn een recrute- ringscentrum was opgericht met het oog op de vorming van een leger. Het resul taat was verrassend. Honderden Berlijners en inwoners uit de Russische zóne kwa men zich in de Amerikaanse sector mel den om „dienst te nemen in het nieuwe leger tegen het communisme". .Bit is het onverwachte gevolg van de leugencampagne in de communistische pers", aldus een Amerikaans commen taar. .Br is namelijk geen sprake van de oprichting van een nieuw Duits leger". Politieke twisten in Columbia. De regering van Columbia heeft naar aanleiding van de dood van Vin- cente Echandia, een broer van de vroegere candidaat voor het presi dentschap Dario Echandia, de avond klok ingesteld. Dario Echandia, lei der van de liberale partij, was met zgn broer samen, toen deze en twee anderen bij een poging om een poli tieke demonstratie op touw te zetten om het leven kwamen. Zelf bleef hij ongedeerd. De liberale partij heeft besloten de presidentsverkiezingen, die Zondag zouden worden gehouden, te boycot ten. In Columbia is een algemene sta king aan de gang. Het conflict komt voort uit een door liberalen over heerst congres en een conservatieve president (Ospina Perez). Volgens of ficieuze schattingen zijn tengevolge van genoemde controverse sinds be gin September 2000 personen om het leven gekomen. Ministers van Schaik en Stikker naar Indonesië vertrokken. De ministers van Schaik en Stikker zgn Zaterdagavond om 8 uur met het K.L.M.-lijntoestel van Schiphol naar Batavia vertrokken. BREKENDE BEWOLKING. Aanvankelijk zwaar bewolkt met vooral in het Oosten nog regen, later hier en daar brekende bewolking. Meest matige en langs de Waddeneilanden tijdeUjk vrij krachtige wind tussen Noord en Noord west. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1