PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Franse regering zet 17 ongewenste Polen het land uit Middelburgss nieuwe kazerne is gereedgekomen DE BILT Deze week REGERING ZAL VOLGENDE WEEK DERDE L00NR0NDE BESPREKEN HATTA SPRAK VOOR HET K.N.I.P. Vandaag Modernroyaal, gezellig en een sieraad voor de stad VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 287 Directie F van de Veide en F. den Boer. AdJ W de Pagter. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week; 3.90 p. kw.; tr p p. t 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 26 Nov. 1949 Ingez. mededelingen dubbel tarief. tCleine Advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1—, Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Vltsslngen Watsti 18 «0 tel. 2355. 4 UJuen (b.g.g. 2358). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes L. Vorststr 63. tel 2475 «bg.g. 2228) - Oostburg Pr. Maurltsstr. 12. teL 1 Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierlkzee- N. Bogardstr. C 100. tel. 26 Huiszoekingen en arrestaties als maatregel tegen Pools optreden Beschuldiging economische sabotage en spionnage. De diplom icc spanning tussen Frankrijk en Polen is Vrydag aan. zienlijk toegenomen als gevolg van de wederzijdse arrestaties en uit wijzingen v?,n Poolse en Franse staatsburgers. Het conflict begon vorige week Zaterdag met de arrestatie van de Franse vice.consul in Stettin, Robineau en enkele andere functionarissen op grond van „spionnage en economische sabotage". Nadat protesten vruchteloos waren gebleken is de Franse regering overgegaan tot het nemen van represaille-maatregelen. De autoriteiten hebben 17 Polen het verder verblijf in Frankrijk ontzegd, nadat de politie de gebouwen van verscheidene Poolse organisaties in Frankrijk had doorzocht. Het Franse departement van bin nenlandse zaken gaf als reden van deze maatregel op„economi sche sabotage". Leer om leer dus. Volgens het officiële communiqué voerden de betrokken Poolse orga nisaties een campagne tegen de Re publikeinse instellingen van het land, waar zij gastvrijheid genieten. De uitgewezen Polen zouden verder 'n aandeel hebben gehad in de recente stakingen. De Veiligheidsdienst houdt scherp toezicht op de Poolse en Oost-Europese organisaties. De vliegramp in Noorwegen, waarbij het Nederlandse toestel P.H.T.FA. ten onder ging met tientallen doden en slechts één overlevende, heeft de ge moederen in deze week wel 't sterkst beheerst. Zondagavond kwamen de eerste berichten over de vermissing van het vliegtuig. Bijna 48 uur duurde het, eer men de resten had gevonden. Slechts één overlevende, een kind van twaalf jaar Ditmaal was het niet de K.L.M., die zwaar getroffen werd, maar Aero Hol land. De indruk is er niet rrtinder dipp om. Nederland werd opnieuw wreed opgeschrikt en al waren de leden der bemanning de enige landgenoten, er heerst rouw in de harten van allen, die het wel menen met de Nedèrland- se luchtvaart. In schril contrast tot deze noodlotti ge afloop van de vliegramp in Noor wegen staat de ondergang van de Amerikaanse bommenwerper, waar van 18 opvarenden gered werden na 80 uur op de golven te hebben rond gedreven. Naklanken van andere luchtrampen werden hoorbaar. De herinnering aan de Prestwick-catastrofe werd wakker geroepen. De schuldvraag bleef onop gelost doordat de Engelse minister voor luchtvaart zich verzette in het openbaar tegen de uitspraak van het door hem zelf samengestelde Hol Blijkbaar valt het de Britten zeer zwaar om eigen schuld te erkennen.... hoewel vaststaat, dat er aan Britse zij de zeer ernstige fouten zyn gemaakt. Tenslotte passeerde het vliegongeval van Koos Vorrink nog eenmaal de re vue. Hier schijnt de piloot inderdaad allesbehalve vrij uit te gaan. Geamuseerd zullen de meeste Ne derlanders zich wel hebben met de Kamerdebatten over het Bureau Nati onale Veiligheid. Het is daar inder daad een belachelijke beweging. Wat te zeggen van het feit, dat 't huisnum merplaatje van het gebouw verwij derd is, dat het personeel niet voor de ramen mag staan, dat de typistes niet mogen zeggen waar zij werken en dat een employé, die naar Indonesië moet, zich als mr. X laat inschrijven bij de K.L.M., om niet op te vallen zeker in het vliegtuig! Men laat te goede naam en faam bekend staande figuren scha duwen en'allerlei nonsens meer. En dat alles raison van 1.148.000 per jaar! Intussen zijn twee ministers, de he ren van Schaik en Stikker naar Bata via gevlogen om vraagstukken in ver band met de souvereiniteits overdracht in Indonesië te bespreken. Wy meen den, dat in de eerste plaats op de R.T. C. volledige overeenstemming was be reikt en in de tweede plaats Djocja zich achter dit resultaat had ge schaard. Betekent deze ministeriële reis, dat er reeds nu nieuw onweer in de verte hangt? Na Linggadjati en de Renville-over- eenkomst moet men op alles voorbe reid zijn In het buitenland zijn de standpun ten inzake de atoomkwestie elkaar nog niet genaderd. Helaas. Maar Duits land kan juichen, want voor 90% heeft het zijn zin gekregen en Italië kan eveneens tevreden zijn. Het krijgt Somaliland terug. Lybië wordt echter onafhankelijk en dit zullen de Romei nen wel niet leuk vinden. Koloniën blijven er dus in ieder ge val bestaan. Daar zit iets merkwaar digs in, nu de hele buitenwereld in zake Indonesië zo eendrachtig partij koos. Trouwens er dient een vraag ge steld te worden in verband met Indo nesië. Hoe is het in vredesnaam mo gelijk, dat Portugal zijn helft van Ti- mor houdt? En dat Australië de helft van Nieuw Guinea blijft bezitten? Be horen die niet tot Indonesië? Of raakt de vrijheidsdrang de Indonesiërs al leen op Nederlands gebied? Het onderzoek had betrekking op de volgende organisaties: De Poolse Nationale Raad, de organisatie van Polen in Frankrijk, de Poolse Jeugd organisatie „Grunald", het O.P.O. Verbond (Steun aan Polen), de Z. H. P. organisatie (padvinders) en de Unie van Poolse vrouwen. Tot de Polen, aan wie verder ver blijf in Frankrijk is ontzegd, beho ren de hoofdredacteur van de te Pa rijs verschijnende „Gazetta Polska" en enkele leiders van bovengenoem de organisaties. De uitgewekenen zijn inmiddels per bus naar de grens vervoerd. De Franse regering heeft verder de Poolse vice-consul te Rijssel doen arresteren op beschuldiging van spi onnage. Verder is de Franse consul te Stettin teruggeroepen naar aanlei ding van de publicatie in Poolse kranten van een brief, die door hem geschreven zou zijn. In deze brief noemt de consul zijn gearresteerde medewerker Robineau „een Par(jse kwajongen." Het Franse consulaat in de Pool se stad Gdansk heeft Parijs doen weten, dat in de nacht van 19 op 20 November drie in Gdansk wonen de Fransen zijn gearresteerd en bij Algemene staking in Frankrijk half geslaagd. Lang niet alle werknemers deden mee. De 24-uursstaking in geheel Frank rijk. waartoe de vakbonden voor Vrij dag hadden opgeroepen, is slechts ge deeltelijk ggeslaagd. De uitdrukking „gedeeltelijk geslaagd" is dan te be schouwen als een compromis tussen de zeer uiteenlopende berichten van werkgevers en werknemerszijde. Naar Reuter meldt, werd in geheel Frankrijk het treinverkeer gestag neerd, lagen de scheepvaartdiensten stil en waren er storingen in de gas- voorziening. In Parijs bleven de the aters gesloten, de metro reed niet en geen krant verscheen. In de bouwnij verheid lag alles stil en ook bij de Renault- en Citroënfabripken moest de productie worden stilgelegd. Naar schatting 6 millioen arbeiders waren bij de staking betrokken. Van regeringszijde werd medege deeld, dat de vakbonden er niet in geslaagd waren het zakenleven in het gehele land te verlammen. In Zuid- Frankrijk werd drukker gestaakt dan in het Oosten van het land. De gewoonlijk zeer strijdlustige Franse postambtenaren bleven aan het werk. De staking, die zowel door de communistische als de niet-commu- nistische vakbonden werd gesteund, had tot doel kracht bij te zetten aan de eis nieuwe loononderhandelingen tussen werkgevers en arbeiders mo gelijk te maken. 20 andere Fransen huiszoekingen zrjn verricht. Een woordvoerder van het Poolse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde op een persconferentie te Warschau, dat de Franse rege ring de laatste dagen dozijnen Pool se burgers had gearresteerd. Hij noemde dit een „campagne van ter reur en geweldpleging als repre saille tegen de arrestatie van Robi neau." Voorstellen vakbonden bij Stichting v. d. Arbeid. De Stichting van de Arbeid deelt het volgende mee: Door het uitstellen van de voorgeno men regeringsmaatregelen betreffen de de huurverhoging, de verhoging van de personele en de omzetbelas ting en de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting richt het overleg zich thans in hoofdzaak op de gevol gen van de stijging van de kosten van levensonderhoud, welke hoofd zakelijk door de devaluatie veroor zaakt wordt. Zoals reeds is medegedeeld, hebben het N.V.V., de K.A.B. en het C.N.V. bij de Stichting van de Arbeid con crete compehsatievoorstellen inge diend Deze voorstellen bevatten: 1. De bereidverklaring van de Ne derlandse arbeidersbeweging op con structieve wijze mede te werken aan het in evenwicht brengen van de be talingsbalans, het nastreven van vol ledige werkgelegenheid en het opvoe ren van de productie; 2. Herziening van de lonen, de kin derbijslag en de noodvoorziening ouden van dagen por 1 Januari a.s. De werkgeversorganisaties hadden bijzondere waardering voor de in de ze brief uitgedrukte bereidverklaring van de Nederlandse arbeidersbewe ging, op constructieve wijze mede te werken aan het in evenwicht bren gen van de betalingsbalans. Het stichtingsbestuur besloot de voorstellen van de vakcentralen on middellijk ter kennis van de regering te brengen en haar te verzoeken be gin volgende week daarover een spoedbespreking te doen plaats heb ben. Premier Altlee gaf Lord Pakenham een berisping. Waarschijnlijk geen ontslag. Premier Attlee heeft Donderdag avond Lord Pakenham, de Britse mi nister van Luchtvaart, ernstig berispt om zijn uitlating over het rapport van het Hof van Onderzoek inzake de „Nümegen"-ramp. Vrijdagmiddag werd Pakenham voor de tweede maal naar de ambts woning van de premier ontboden, waar in het bijzijn van andere mi nisters een verklaring werd opgesteld, die de regering in het Lagerhuis over het incident zal afleggen. „Het schijnt, dat ook de andere mi nisters de uitlating van Pakenham. dat hij de conclusies van het door hem zelf ingestelde Hof niet geheel kan aanvaarden, ten zeerste betreuren. In Londen meent men echter te weten, dat Attlee niet van plan is om Lord Pakenham te verzoeken zijn ontslag te nemen. Het bericht in de Daily Mirror over zijn aftreden schijnt voorbarig geweest te zijn. Te Doorn z\jn 54 officieren van het korps Mariniers beëdigd. De tweede luitenant W. L. Koeyer uit Yerseke wordt door zyn trotse moeder gelukgewenst. Onafhankelijkheid geen doel, maar middel. Indonesisch parlement niet meer compleet. Vrijdagmorgen heeft Moh. Hatta voor het werkcomité van het K.N.I.P. een uiteenzetting gegeven over de re sultaten der Ronde Tafel-conferentie. Zoals reeds gemeld ,zal het K.N.I.P op 5 December een aanvang maken fnet de behandeling dier resultaten. Een nog niet beantwoordde vraag is, of deze bespreking zal geschieden door het voltallige K.N.I.P. of door het werkcomité daaruit. Het voltalli ge K.N.I.P. telt 515 personen, waar van tot heden door het secretariaat van het werkcomité 175 namen zijn genoteerd. Indien twee-derde van het vereiste totaal aantal leden wordt bereikt, zal er een voltallige zitting worden bijeengeroepen. Als uitgangspunt voor de bereke ning van het aantal van twee-derde zou men. naar Djocja-radio meldt, niet uitgaan van het totaal van 515 leden, doch van dit aantal, vermin derd met het totaal aantal gesneuvel den, overledenen en „overlopers". In de hiervoren gemelde openbare bijeenkomst van het werkcomité zeide Moh. Hatta o.a„ dat het hoofddoel dezer regeringsverklaring is, een uit eenzetting te geven van de politiek van de republikeinse regering op de Ronde Tafel-conferentie. Hij gaf een overzicht van de nationale strijd voor de onafhankelijkheid in de laat ste 35 jaren en zeide. niet de mening te kunnen delen van hen die zeggen, dat de positie der Republiek geduren de de laatste vier jaren van de strijd voor de onafhankelijkheid is ver zwakt. Deze bewering zou, zeide hij, juist zyn, indien zij betrekking heeft op de omvang van het onder de con trole der Republiek staand gebied, doch in internationaal opzicht is de positie der Republiek nooit zo sterk geweest als zij thans is. Met betrekking tot de resultaten der R.T.C zeide hij te kunnen ver klaren, dat de overdracht der souve- reiniteit, volledig en onvoorwaarde lijk, aan de RI.S., voor 30 December ten uitvoer zal worden gelegd. De onafhankelijkheid, zeide hy ver der, is niet het doel onzer strijd, doch een middel voor de verbetering van de maatschappelijke en de economi sche toestand van het volk. anders zal de onafhankeiykheid geen bete kenis hebben. Moh. Hatta zeide voorts, dat de kwestie van Nieuw Guinea de mate van souvereiniteit der R.I.S. niet ver mindert. Over de Unie zeide hij, dat dit lichaam geen superstaat is doch de belichaming van een samengaan, dat is gebaseerd op vrijwilligheid en gelijkheid Geen enkel land is ten volle onafhankelijk, zeide Hatta, die zijn rede besloot met te zeggen, dat de nieuwe staat zich ziet geplaatst voor talrijke moeilijkheden .waaron der een tekort op zijn begroting, doch dat men deze moeilijkheden onder ogen moet durven zien. Nederlands comité Isaac Allal. Naar wij vernemen zijn de pogin gen van particuliere zijde om te ko men tot oprichting van een comité ten behoeve van Isaac Allal geslaagd. Het comité beperkt zich voorlopig alleen tot 's-Gravenhage, doch zal trachten contact op te nemen met personen buiten Den Haag. Isaac Allal, de enige overlevende van de ramp met de Dakota van Aero Holland. maakte Donderdag het ,.mi- rikal" van een telefoongesprek over lange afstand mee, toen hij voor de eerste maal sedert de ramp met zijn moeder in Tunis sprak. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vermageringskuur had ongewenst gevolg Percy Coplon, die 25 Augustus 'n vermageringskuur van 100 dagen be gon, is 8 dagen voor het einde van deze termijn overleden. Coplon, wiens gewicht 162 ldlo bedroeg, woog na deze 92 dagen vasten 110 kilo. Hij bracht het grootste deel van zijn vas tentijd door boven op een paal op zyn huls te Birmingham (Alabama). Zondag zocht hij wegens duizeligheid de begane grond weer op. .is het 2 jaar geleden, dat de Veiligheidsraad het verdedi gingsplan van Palestina aan nam, dat echter nooit is uitge voerd. EN MORGEN .is het 7 jaar geleden, dat de Franse vloot in de haven van Toulon tot zinken werd ge bracht; ..wordt Ch. Weizmann, presi- dent van Israël, 75 jaar. Hartverlamming trof autobestuurder. Rijdende in zijn auto werd de be kende Haagse röntgenoloog van het Ziekenhuis Zuid wal, dr. W. van Hey- ningen door een hartverlamming ge troffen waardoor de wagen tegen een trammast botste. Als vroeger Jan Soldaat 's avonds moeizaam zyn puttl's afrolde en zyn voeten van de „kistjes" bevrydde, kon hy de slaap des rechtvaardi gen gaan slapen in een zaal, die zo mogelyk nog triester en ongezelli ger was dan de eetzaal en de andere vertrekken van zyn somber kazernege. bouw. Nee, dan de nieuwe Nederlandse kazeme's! De bouwers daarvan begrypen tenminste, dat ook de militair recht mag doen gelden op een prettige omgeving en behooriyke behuizing. Middelburg's nieuwe C. O. A. K..kazerne, waarvan Donderdag de poorten opengaan en die meer doen denken aan een ideale jeugdherberg, is daarvan het jongste bewijs. Het trotse, moderne gebouw aan de Korte Noordstraat, dat ontwor pen is door de architect E. F. Groos- man, kapitein der Genie, heeft een stijl, die zich onderscheidt van de tot nu toe gevolgde bouwtrant in Mid delburg, maar die niettemin in har monie is met de anderè bebouwing. De kazerne is dan ook aesthetiscn zeer verantwoord en door haar bij zonder fraaie gevel een grote aan winst voor het stadsschoon van Mid delburg. Van hoeveel betekenis de voltooiing van deze ..soldatenflat" voor de Centrale Opleiding Admini stratief Kader zélf is, wordt zonder meer duidelijk wanneer men ziet hoe doelmatig het gebouw van opzet en inrichting is en hoe goed geoutil leerd. De leerlingen van de C.O.A.K kijken reeds reikhalzend uit naar de dag, dat zij deze nieuwe positie kun nen gaan bezetten! Dezer dagen nam de garnizoens commandant, majoor J. Potteboom, ons mee op een korte kruistocht door de kazerne, waarin de centrale verwarming ten behoeve van het droogstoken op volle toeren werkte en schilders kenelyk met tegenzin even hun kwasten lieten rusten om te waarschuwen, „dattet nat was." Overal rook het naar vers opgebrach. te verf, overal kon men ook strui kelen over de gereedschappen, die men altijd d&ar aantreft, waar de laatste loodjes het zwaarst wegen. ETEN EN SLAPEN. De trots van het garnizoen zullen ongetwijfeld de eetzaal en de slaap zaal worden. Beide treft men aan ra het hoofdgebouw en zy hebben met elkaar gemeen, dat zij fris, licht en royaal znn en dat zelfs de grootste kribbebijter er geen critiek op zou kunnen hebben. „Wy willen ons niet met sentimentaliteiten ophouden", zegt de majoor, „maar de jongens mogen het niet slechter hebben dan thuis". Daarom vinden zy op etens tijd de lange tafels keurig gedekt, het bestek gereed om opgevat te wor den en de dekschalen gevuld. Het is nét als thuis; kwam déér vroeger nu eens om! Met dienwagentjes wordt het eten langs de tafels aangevoerd In deze werkelijk gezellige zaal zul len 400 leerlingen gelijktijdig kunnen eten. De slaapzaal op de bovenste ver dieping bezit een reeks „boxen" en in iedere „box" staan vier bedden. Vier enzestig militairen zullen hier inder daad hun nachtrust kunnen genieten, en zich de volgende morgen kunnen wassen aan vaste wastafels achter in de zaal. In het hoofdgebouw zijn te vens de kamers voor de officieren ge legen. WACHTWOORD HYGIENE De voornaamste ruimte van de vleugel en uiteraard althans voor de eetlustigen van de gehele ka zerne is de keuken. Tot nu toe was deze ondergebracht in een bouwvallig huis, maar dat is door een aantal leerlingen in hun sportdienst met de grond gelijk gemaakt, zodat de hoog- gemutste koks nu al enige dagen hun potlepel zwaaien in de kraakzindelyke kookplaats van het nieuwe gebouw. „Hygiëne voor alles" luidt hier het devies en er wordt angstvallig voor gewaakt, dat geen verontreiniging in dit vertrek doordringt. Daarom wordt het voedsel in een lager gele gen bijkeuken kookklaar gemaakt en vervolgens per lift omhoog gezonden. Er staan vijf indrukwekkende dubbel wandige ketels (er wordt met stoom gekookt), benevens één groot en twee twee kleine fornuizen opgesteld in dit dorado voor de smulpapen. De koks hebben nu ook aparte eet- en toilet kamertjes gekregen. Aan de achterzijde van de vleugel ligt de toiletgelegenheid, terwijl men onder het hoofdgebouw een ketelhuis van respectabele afmetingen voor de centrale verwarming aantreft. De binnenplaats is reeds aan de zijkan ten beplant en zal nu een tegelvloer krijgen. Fier steken boven de voorgevel van de kazerne de in beton uitgevoerde wapens van ons land en van Middel burg uit. Zy symboliseren als het wa re de verbondenheid van Middelburg met zyn garnizoen, want de C.O.A.K. en de samenleving van de Zeeuwse hoofdstad zouden elkaar niet graag meer missen: zy zy*n met elfeaar ver- Sroeid. aarom leven de Middelburgers mee met het zilveren jubileum van de op leiding en delen zij in de vreugde over de opening van de nieuwe kazer ne, die ook hun stad verrykt! Doodstraf voor commanda"t concentratiekamp Breendonk. De krijgsraad te Antwerpen heeft Vrijdagochtend de Duitse commandant van het Belgische concentratiekamp Breendonk, Adolf Schmitt, ter dood veroordeeld. Toen Schmitt, gekleed in uniform van de Wehrmacht, doch beroofd van zijn onderscheidingstekenen, binnen geleid werd, dwong hij het politie- escorte een ogenblik halt te houden, keerde zich om en keek het publiek op de tribune, dat hem uitfloot, uit dagend aan. Sommigen riepen: „Ga weg, hond". Toen Schmitt naar de cel was teruggevoerd, trachtten enkelen de cel te bestormen, maar de politie hield hen tegen. Uit alle delen van België waren weduwen, vaders, broers, zoons en dochters van verzetslieden, die in het kamp waren omgekomen, per trein, auto en fiets naar Antwerpen geko men. KORTE PREDICATIE „Heden is deze Schrift in uwe oren vervuld". Luc. 4:21. Het was in de synagoge van Nazareth. Jezus staat op, als Hem de boekrol van Jesaja is overhandigd, en staande in de katheder der leraars, leest Hij de wonderlijke, oude woorden „De Geest des Heren is op Mij, daar om heeft Hij mij gezalfd; Hij heeft mij gezonden om den armen het Evan gelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van harte, om der gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de ver slagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren". Dan gaat Hij zitten en begint Zijn prediking. En tot stomme verbazing der hoor ders zegt Hij: „Heden ts deze Schrift in Uwe oren vervuld". Al wat Hij hier van den profeet Je saja gelezen had, was van Hém ge schreven! Zo predikte Hij aan de in woners van Nazareth het Evangelie. De Joden ergerden zich hieraan en wierpen Hem weldra hun synagoge uit. En wij? Er zijn er nog velen, die er zich aan ergeren; die dit Evangelie al te gemakkelijk vinden; 't is alles voor ons klaar gemaakt; en ge behoeft maar te geloven, dat het klaar is! En toch, zo is het. Dat is Gods belofte. De dor- stigen mogen komen en nemen 't wa ter des levens om niet. Zondergeld en zonder prijs! 't Is maar de vraag, of wij dorstig zijn! Maar als ge arm zijt, dan is voor U het Evangelie, de goede boodschap! Als g.' gebroken zijt van hart, dan is er voor u genezing! Als ge gevangen zijt in de banden van zonde en Satan, dan kunnen Uw ketenen van U val len! Als ge blind zijt, dan kunt ge zien de wordenVoelt ge U verslagen, dan kunt ge vrij worden! Wanneer? Heden! Vandaag nog! Want aan het Kruis heeft Jezus al Uw zonden gedragen, al Uw schuld betaald, is Hij voor U in den dood ge gaan heeft Hij alles, ja dlies voor U volbracht! Als ge die haast niet te geloven boodschap verstaat en gelooft, dan is Uw vreugde zó groot, dat ge neer knielt voor uw God en Uw Heiland en met betraand oog Hem dankt, dankt.omdat deze Schrift heden ook in Uw oren is vervuld! Middelburg. P. J. F. VAN VOORST VADER ENIGE VERBETERING Geldig tot Zaterdagavond. Vooral in de ochtend hier en daar nog mist, overigens half tot zwaar bewolkt met alleen in het Noordwes- sten plaatselijk nog enige regen of motrpgen. Meest zwakke wind uit richtingen tussen Oost en Zuid. On geveer dezelfde temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1