PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Duitse wensen voor 90 pet vervuld Zeeuwse monumenten worden gerestaureerd DE BILT GROTE MENSEN WAREN ERG ZENUWACHTIG" ZEGT ISAAC Vandaag Voorstel aan Prov. Staten om in de herstelkosten bij te dragen VOORSPÉLT: 192e Jaargang - No. 286 van do Directie: F van de Velde en F. B den Boer. Adj W. de Pagter. Hoofdred.r G. Ballintijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en E A Bosshardt ABONMEMJSN1SPRIJS 32 ct. per week; 3.90 p. kw.; tr. p p. t 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 25 Nov. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 12.50. (ngez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8 regels» van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau van dit blad' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vllssingen W»iro 58 60. tel 2355. 4 ljjuen (b.g.g. 2358). M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes L. Vorststr 63. tel 2475 tbg.g. 2228) - Oostburg Pr Mauritsstr. 12. tel 102 - Terneuzen. Brouwerjjstr. 1 Zierlkzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Adenauer en Schuman sussen de oppositie in de parlementen Franse communisten veroorzaakten incident. Ongeveer tezelfdertijd hebben Donderdag de Franse minister van Buitenlandse Zaken Schuman en de Westduitse Bondskanselier dr. Ade- naner in de parlementen een verklaring afgelegd over de pas in Bonn. ondertekende overeenkomst tussen Westduitsland en de geallieerden. Minister Schuman zei daarbij: „De weg tossen Duitsland en Frankrijk moet worden vrijgemaakt van haat." En kanselier Adenauer: „Een land zonder macht, dat door wantrouwen omgeven wordt, kan slechts stap voor stap vertrouwen herwinnen." der der socialisten, dat het bericht „objectief onwaar" was. Terwijl Adenauer bezig was het de bat af te sluiten, klonk plotseling de stem van Schumacher, die uitriep: „Federale kanselier der geallieerden". Onmiddellijk brak een storm los in het kamp van de rechtse en midden partij. De leden sloegen met hun les senaars en spoorden Adenauer aan „hem er uit te gooien". Zelfs toen de voorzitter, dr. Koeh- ler„ Schumacher tot de orde had ge roepen, werd het nog niet rustig. Leiders van de regeringspartijen drongen temidden van de algemene verwarring naar voren en verzochten dr. Koehler de zitting te onderbre ken. Dr. Koehler deed dit en riep de raad der ouden bijeen de voor zitterscommissie voor de procedure, waarin alle partijleiders zijn verte genwoordigd. De vergadering ging uiteen, terwijl de parlementsleden nog opgewonden schreeuwden en over de banken heen de vuisten naar elkaar schudden. Al die tijd. tot dat de vergadering werd onderbro ken. stond de kanselier nog bij de katheder, zeer bleek en blijkbaar niet in staat een woord te zeggen. Schuman verzekerde nadrukkelijk, dat geen der drie Westelijke ggeallieer- den de mogelijkheid om Duitsland op nieuw te bewapenen in overweging had genomen. Indien men Duitsland weer zou bewapenen, zou men opzet telijk internationale spanning riske ren en het gevaar van een conflict. Daarvoor wil Frankrijk niet verant woordelijk zijn. Er is ook geen plan voor investe ring van Frans kapitaal in het Ruhr- gebied of in de rest van Duitsland. Een regeling van de kwestie van de eigendom van mijnen en fabrieken in het Ruhrgebied zou de Franse re gering zich voorbehouden tot het vre desverdrag een definitieve oplossing zou brengen. INCIDENT. Schuman verliet terstond de Natio nale Vergadering toen de communist Billoux hem vroeg of hij zou toestaan, dat Franse ambassades in het buiten land tot „ondergrondse spionnage- centra" werden gemaakt. (Polen maakte 19 November bekend dat Ro- bineau, een functionaris van het Franse consulaat te Stettin, was ge arresteerd wegens spionnage.) De meeste niet-communistische af gevaardigden protesteerden luid en ■verlieten ook de zaal, terwijl de com munisten terugriepen en bleven zit ten. Tevoren had Billoux verklaard, dat niettegenstaande de ontkenning van Schuman Duitslands herbewape ning „aan de orde van de dag" was „U durft het Franse volk de waar heid niet te vertellen' 'aldus Billoux. „De Amerikaanse kapitalisten be schikken. de neo-Nazi's stellen voor en Frankrijk moet gevolg geven". EERSTE SCHREDE. De rede van Adenauer werd door alle leden van het parlement luid toe gejuicht, de socialisten en uiteraard ook do communisten uitgezonderd. De Bondskanselier zei, dat met de ondertekening van de jongste over eenkomst Duitsland voor het eerst sedert de capitulatie als een gelijk waardige mogendheid is erkend en weer zijn eerste schrede op het pad der internationale politiek heeft gezet. Voor 90 waren bij de onderhande lingen de Duitse wensen in vervulling gegaan. De overeenkomst moest tot het laatste ogenblik geheim blijven en daarom kon het verwijt van de socialisten, dat alles buiten het par lement om bekokstoofd was, niet wor den aanvaard. Tijdens de discussie had een inci dent plaats. Dr. Adenauer las, naar hij zei, een teleSram voor, waarin de steun van het Westduitse vakbonds- bestuur aan het regeringsbesluit, le den in het gezagsorgaan van de Ruhr toe te laten, werd aangekondigd. Luid schreeuwend vroegen de leden van de oppositie, wie het telegram had ondertekend. Tenslotte verklaar de Adenauer dat hij een bericht van een nieuwsbureau uit Dusseldorf. had voorgelezen. Onder groeiende opge wondenheid zei dr. Schumacher, lei- Amateur-tovenaar vermoord Het merkwaardige leven en de nog merkwaardiger dood van Pierre Bourioux, een 62 jaar oude amateur tovenaar en verzamelaar van oude munten en zeldzame boeken, stelt de Franse politie voor een raadsel, aldus meldt het Alg. Dagblad. Bourioux leefde alleen op een kas teel in de buurt van Brest. Zijn vrouw vond hem op de vloer van de slaap kamer. Zijn hoofd was verbrijzeld, en hij was vastgebonden met 'n laken en er zat een touw om zijn nek. Mevrouw Bourioux, die niet met haar man samenwoonde, bracht hem haar wekelijkse bezoek. Bourioux be hoorde tot een geheime secte en ont. ving zijn meeste gasten 's nachts. Een gedeelte van het kasteel was als museum ingericht, waar zijn schatten stonden tentoon gesteld. Maar er wordt niets vermist zelfs zijn porefeuille niet. Effidency-dagen 1949 geopend. In aanwezigheid van vertegenwoordi gers van de minister-president en van vele departementen heeft mr. dr. A. A. van Rhijn, secretaris-generaal van het departement van sociale zaken, in de grote aula van het Indisch Instituut de efficiency-dagen 1949 geopend, georgani seerd door het Nederlands instituut voor efficiency. De voorzitter, prof. ir. I. H. de Langen, sprak een welkom tot het groot aantal deelnemers en verleende daarna liet woord aan de prae-adviseurs om een toelichting te geven op de door hen uit gebrachte prae-adviezen, die tot onder werp hebben „bevordering van het ge meenschapsbesef in de bedrijven" en „ge ografische decentralisatie van bedrijven" en door de heer van Rhijn in zijn ope ningsrede gekenmerkt waren als pogin gen om tot maatschappelijke verbeterin gen te geraken. Schumacher 20 dagen als Kamerlid geschorst. In verband met het incident, dat tijdens het debat over de toetreding van Duitsland tot het internationale gezagsorgaan van de Ruhr geduren de de nacht is voorgevallen, is dr. Kurt Schumacher, leider van de socialistische oppositie, voor 20 da gen als Kamerlid geschorst. Dit werd door de voorzitter, dr. Kohier, mee. gedeeld, toen de zitting om 6 uur plaatselijke tyd werd heropend. Schu macher en zijn mede-partijleden wa ren toen niet aanwezig. Chanis nog steeds president van Panama. Het Panamese oppergerechtshof heeft bepaald, dat president Deniel Chanis, die tijdens het weekend door de politie werd afgezet, nog de grond, wettige president van Panama is. Vice.president. Roberto Chiari, door de politie benoemd, is nog slechts voorlopige president, aldus het ge rechtshof. Nieuwe directeuren voor de Ned. Handel Mij. De vergadering van aandeelhouders van de Ned. Handel-Mij besloot haar directie uit te breiden. Tot nieuwe di recteuren werden benoemd de heren H. W. A. van den Wall Bake en K. F. Zeeman, de laatste tot dusver presi dent van de factorij Batavia. Oost-Alabama (V. St.) is door tor nado's getroffen. Minstens 11 personen werden gedood en 21 gewond. yy Veiligheidsgordel redde hem het leven. De 12-jarige Isaac Allal was de enige in het vliegtuig, die zijn vei ligheidsgordel aan had en dat heeft hem ongetwijfeld het leven gered, al dus een officiële verklaring van de politie, nadat deze de jongen had verhoord. De jongen, die rustig In zijn bedje zat, vertelde de politie, dat een lid van de bemanning kort voor het on geluk gebeurde door het vliegtuig liep en de kinderen zei hun veilig heidsgordels vast te maken. „Ik had het gevoel, dat de grote mensen erg zenuwachtig waren", zei Isaac. Een paar minuten later moesten allen hun veiligheidsgordels weer los maken, doch Isaac hield de zijne vast. „Ik kon de grond niet zien en ook geen lichten. Plotseling begon het vliegtuig over de boomtoppen te strij ken en toen kwam er een harde plof". Isaac dacht eerst, dat sommigen uit het toestel gesprongen waren om zich in veiligheid te brengen, doch na na dere ondervraging meende hij. dat zij door de schok uit het vliegtuig wa ren geslingerd. Hij zelf vloog naar voren en sloeg met zijn hoofd tegen de stoelleuning voor hem en toen voelde hij een slag in zijn rug. Hij herinnerde zich ook een helder licht te hebben gezien vermoedelijk brand. „Ik lag toen onder de staart van het vliegtuig geklemd", zei Isaac. „Toen herinnerde ik mij, dat ik een appel in mijn zak had en die heb ik opgegeten". Van dat moment tot zijn redding herinnerde hij zich niets meer. De politie acht het echter waar schijnlijk, dat hij enige tijd bewuste- Een krachtig argument. In het parlement van de Australische staat Queensland heeft voor de oppositie de vroe gere bokser Bruce Fie zitting. Va een debat over de land bouwpolitiek kon deze zijn spieren niet meer beheersen. In de wandelgangen van het par lementsgebouw zette hij zijn argumenten kracht bij door •net een linkse directe de mi nister van landbouw, Collins, knock out te slaan. De politie moest tussenbeide komen. La- ;er op de zitting verscheen Collins niet meer. Post voor de „Zuiderkruis". Post, bestemd voor naar Nederland terugkerende militairen, aan boord van het troepenschip „Zuiderkruis", welke in een der tussenhavens zal worden uitgereikt, moet uiterlijk op 1 December 1949 in Nederland worden ter post bezorgd. Behalve de gebruikelijke gegevens dient het adres de vermelding te be vatten: aan boord van het troepen schip „Zuiderkruis", op thuisreis naar Nederland. De naam van de vermoe delijke tussenhaven mag dus niet wor den vervuld. ■houden over vereniging op kerbestrijding. het werk van gebied der loos geweest is en zijn appel heeft opgegeten toen hij bijgekomen was, kort voor hij werd gevonden. Isaac voelt zich thans heel goed en, hij zal waarschijnlijk nog deze week" "^óor AVRO-zender een causerie ge. naar de kinderkolonie van Grefsrud gaan. „Het merendeel van de slachtoffers van het vliegtuigongeluk is bezweken aan een schedelbreuk of aan de ge volgen van indrukking der borstkas en niets wettigt het vermoeden, dat zij niet op slag dood zijn geweest", zo heeft professor Waaier verklaard na onderzoek van de lijken. Donderdagmorgen om kwart voor negen is Aero-Holland Dakota, PH- TFB, met drie directieleden der maat schappij en de heer L. C. Gosen van de Rijksluchtvaartdienst van Schip hol naar Oslo vertrokken. Indonesië lid van de F.A.O. geworden. De Voedsel- en Landbouworganisa tie der Verenigde Naties heeft op voorstel van Nederland Indonesië als lid toegelaten. De stemverhouding was 49 stemmen voor, geen tegen en twee onthoudingen. Actie ingezet tegen de Tsjechische boeren. In de Tsjechische pers wordt thans een intense campagne gevoerd tegen de welgestelde boeren, waarschijnlijk om de volledige collectivisatie voor te bereiden. De boeren zullen vervolgd worden wegens hamsteren, zwarte handel en het maken van ongehoorde winsten. Zij worden tevens beschul digd van economische sabotage en ge mis aan medewerking aan het open baar welzijn. Het communistische partijblad Rude Pravo schreef, dat speciale commis sies door het land trekken, om de grote boerderijen te controleren op voorraden en vee, die achtergehouden zijn, waardoor dus niet aan de inleve ringsplicht is voldaan. Verschillende boeren werden reeds gearresteerd en gedeporteerd en van sommigen werd het land geconfiskeerd en tot natio naal eigendom verklaard. De „Volendam" liet zieke soldaat in Gibraltar achter. De „Volendam", die zoals gemeld Maandagmiddag te Rotterdam wordt verwacht, heeft Donderdag buiten het vaarplan om Gibraltar aangedaan, omdat een ziek gewor den soldaat, die aan boord niet be handeld kon worden, in een zieken huis moest worden opgenomen. Het schip is om half tien weer van Gi braltar vertrokken. De soldaat ls afkomstig uit Amsterdam; zijn ouders zijn op de hoogte gesteld. Schepen liepen vast op de Nieuwe Waterweg. Op de Nieuwe Waterweg tussen Rotterdam en Hoek van Holland zijn Donderdag twee uitgaande schepen vastgelopen. Ter hoogte van Maas sluis strandde de .Alblasserdijk" van de HollandAmerikalijn en bij Vlaardingen liep het Deense s.s. „Ma- rit Maersk" vast. Sleepboten zijn ter assistentie uitgevaren. Verwacht werd, dat beide schepen bij hoog water vlot zouden komen. De voorzitter van de vereniging „Ko ningin Wilhelmlnafonds", mr. dr. A. A. van Rhijn, secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, heeft ..viert Paraguay zijn grond wetsdag (1870). Politie.eenheden in Malakka zijn bezig de vele benden, die in de oer- wonden van Noord Johore opereren, langzaam maar zeker op te ruimen. Een communist wordt door Chinese agent ondervraagd. Garantieverklaring voor Nederlandse ambtenaren wordt verruimd Nu ook voor tijdelijke ambtenaren. Van officiële zijde wordt medege deeld: Door de Nederlandse regering is Woensdag een ontwerp-garantiewet burgerlijk overheidspersoneel Indone sië aanvaard, welk wetsontwerp thans zo spoedig mogelijk bij de Staten - Generaal ter behandeling zal worden ingediend. Behalve de ir de door de regering op 5 Augustus 1949 gepubliceerde ga rantieverklaring genoemde categorie- en van overheidspersoneel en gewezen overheidspersoneel, zijn onder de ga- rantiewet tevens betrokken de tijde lijke ambtenaren, die n& 1 Maart 1942 en vóór de dagtekening van evenge- noemde garantieverklaring in dienst zijn getreden, voorzover zij wegens in en door de dienst bekomen letsel of gebreken zijn of zullen worden ontslagen. Eveneens zijn onder de ga ranties gebracht de in Indonesië aan genomen kort-verband-ambtenaren, voorzover hun verband aanspraak geeft op een vrije overtocht naar Ne derland. Gegarandeerd wordt de vol doening van alle rechten en aanspra ken, welke aan de in dienst zijnde ambtenaren bij toepassing van de op 5 Augustus 1949 van kracht zijnde regeling voor het geval van een eer vol ontslag uit de dienst, toekomen, indien althans voldaan wordt aan enige uitvoerig omschreven voorwaar den. De beoordeling van de vraag, of een dezer voorwaarden vervuld wordt geacht, zal in handen worden gelegd van een door de Kroon in te stellen commissie. Zoals in de garantieverklaring ver meld, gelden de garanties voor ont slagen, verleend binnen een termijn van 5 jaar na de souvereiniteitsover- dracht. Voor hen, die op dit tijdstip nog in vaste dienst zijn, wordt de ge legenheid geopend vrijwillig de dienst Het college van Ged. Staten heeft aan de Staten van Zeeland voorge. steld in zeventien gevallen een bijdrage toe te kennen in de herstelkosten van Zeeuwse monumenten van geschiedenis en knnst en in elf gevallen de reeds toegezegde bijdrage te verhogen. Deze bijdragen worden zodanig berekend, dat, wanneer de algehele lier. steikosten meer dan 80.000 bedragen, de bijdrage 10% uitmaakt van f 80.000 en 5% van het bedrag daarboven, terwijl, indien de kosten 80.000 of minder bedragen de bijdrage wordt bepaald op 10% daarvan. 1. Een bijdrage van ten hoogste 3000 aan de kerkvoogdij van de Ned. Herv. gemeente te Kapelle in de op 30.000 geraamde herstelkosten van de kerk aldaar. Een volledige restau ratie achtte de minister in deze tijd niet verantwoord, zodat een begroting werd opgemaakt voor herstelwerken, die nodig zijn voor instandhouding van het gebouw. De Rijksbijdrage is 40%. 2. Ten hoogste 720 aan de gem. Noordgouwe in de op 7200 geraamde herstelkosten van de Conyers- of Pot- terehuisjes. Rijksbijdrage 50%. 3. Ten hoogste 5007 aan de kerk voogdij in de op 70.148.50 geraamde herstelkosten van de Ned. Herv. kerk te Souburg. Rijksbijdrage 65%. Daar onvoldoende gegevens beschikbaar waren, werd een beslissing over bij dragen in de herstelkosten van deze drie objecten aangehouden. 4. Ten hoogste 3249 aan de kerk voogdij in de op 34.987 geraamde herstelkosten van Ned. Herv. pastorie en wijkgebouw te Aardenburg. Rijks bijdrage 60%. 5. Ten hoogste 2051 aan de gem. Domburg in de op 20.514.13 geraam de herstelkosten van de toren der Ned. Herv. kerk aldaar. Rijksbijdrage 55%. RESTAURATIE SCHILDERIJEN. 6. Ten hoogste 293 aan de gem. Ar- nemuiden in de op 2925 geraamde herstelkosten van acht schilderijen in het raadhuis. Hieronder bevinden zich belangrijke stukken zoals portretten van Prins Willem van Oranje en Prins Maurits. Om de doeken voor on dergang te behoeden, moeten zij nodig een vakkundige restauratie ondergaan. De Rijksbijdrage zal 50% bedragen. 7. Ten hoogste 14.50 in de op 1481 geraamde herstelkosten van de hek- palen van de hofstede Zandvoort aan de gem. Grijpskerke. Deze hebben een grote historische waarde, maar verke ren in slechte toestand. Rijksbij drag 50%. 8. Ten hoogste 1450 aan de gem. Middelburg in de op 14.500 geraam de herstelkosten van het Kuipersgilde- huis. Rijksbijdrage 50%. 9. Ten hoogste 700 aan de kerk voogdij in de op 7000 geraamde her stelkosten van de Ned. Herv. kerk te Oud-Vossemeer. Bij een vroegere res tauratie werden geen dakgoten aange bracht, waardoor het hemelwater langs de muren en steunberen loopt en deze doet verweren. Rijksbijdrage 50%. 10. Ten hoogste f 1393 aan de gem. Zie rlkzee in de op de f 13.931.50 geraamde herstelkosten van het stadhuis met toren, de Xobelpoort, de Zuidbavenpoort, de Noordhavenpoort en de torentjes van de GasthuJskerk. Monumentenzorg schreef hierover o.m., dat de geringe welvaart van Zierikzee belet een zodanig onder houd als voor deze belangrijke bouw werken gewenst zou zijn, te doen uitvoe ren, waardoor thans hoog nodig repara ties aan de monumenten moeten worden uitgevoerd om deze voor verder verval te behouden. Wel is de gemeente voor nemens in de naaste toekomst ingrijpen der restauraties voor te bereiden, doch voorlopig zal met genoemde reparaties moeten worden volstaan. Ofschoon het hier uitgestelde onderhoudswerken be treft, waarvoor gewoonlijk geen subsidie wordt verstrekt, bepleit Monumentenzorg om een uitzondering te maken. Het Rijk zegde een subsidie van 40% toe, REFUGIEHU1S HULST. 11. Ten hoogste 96.— aan Zierik zee in de herstelkosten van de Vis markt. 12. Ten hoogste 2910 in de op 29.100 geraamde herstelkosten van de toren der Ned. Herv. kerk aan de gem. Zoutelande. Rijksbijdrage 60%. 13. Ten hoogste 1000.aan de heer P. J. N. de Gier te Hulst in de op 10.000 geraamde herstelkosten van de toren van het voormalige Refugie- huis van het klooster ter Duinen. De eigenaar draagt 5%, het Rijk 75%, daar dit een bijzonder geval mag heten. Restauratie is dringend nodig. 14. Ten hoogste 4000 aan de gem. Sluis in de op 50.000 geraamde her stelkosten van het voormalig raadhuis en het dorpsplein te St Anna te Mui den. De weinig omvangrijke restaura tiewerken zullen over 4a 5 jaar wor den verdeeld. Het Rijk draagt 65% der kosten. 15. Ten hoogste 90.aan de gem. Nisse voor herstel van de pomp op het dorpsplein. De kosten zijn ge raamd op 895; de Rijksbijdrage is 50%. 16. Ten hoogste 902 aan de heer W. Moelker te Wemeldinge, in de op 9015 geraamde herstelkosten van diens korenmolen. Het Rijk draagt 3475 bij. 17. Ten hoogste 169 aan de heer P. de Hulster te Zuidzande in de op 5.126.11 geraamde herstelkosten van diens korenmolen te Zuidzande. Deze kosten worden verder gedragen door Rijk, gemeente, eigenaar en „De Hol landse Molen". (vervolg op pag to verlaten. Zij zullen daartoe zes maanden tevoren een verzoek om ontslag hebben in te dienen. Het rijk garandeert alsdan een gewoon even redig pensioen, indien zij op het tijd stip van ontslagname een diensttijd van tenminste tien jaren hebben. Dit pensioen wordt uitgekeerd zodra de leeftijd van 45 jaar is bereikt. Ten aanzien van de nagelaten be trekkingen van de onder de garantie vallende overheidsdienaren en gewe zen overheidsambtenaren zijn thans, behalve de in de garantieverklaring van 5 Augustus bedoelde verplichtin gen. welke direct ten laste van de be groting komen, ook de indirect ten laste daarvan komende gewone wedu wen- en wezen-pensioenen gegaran deerd. Vandaag wordt overal in Frankrijk gestaakt. De radiorede, die de Franse minis ter-president Bidault heeft gehouden en waarin hij een beroep deed op de arbeiders geen gevolg te geven aan het stakingsparool, schijnt geen uit werking te hebben: vandaag zal alge meen gestaakt worden. Verwacht wordt, dat acht millioen arbeiders aan de stalling zullen deel nemen. De Parijse Métro en de bus sen zullen niet rijden. De post zal niet worden bezorgd en de vuilnisemmers zullen niet worden geleegd, het tele foon- en telegraafverkeer zal tot het uiterste beperkt worden. Vele scholen zullen gesloten blijven, evenals de meeste bioscopen. Voor zo ver nu kan worden voorzien, zullen er geen kranten uitkomen. Daar ook de bakkerijen sluiten, is er bij de huisvrouwen op aangedron gen, heden brood voor twee dagen te nemen. Het noodweer boven Pretoria. Over het noodweer, dat als besluit van dagenlange ononderbroken regen vorige week te Pretoria heeft gewoed, wordt nader gemeld, dat zich boven de stad een nagelbui ontlastte met een bombardement van stenen, wier grootte varieerde tussen die van en vuist, een golfbal en een sinaasappel. De schade was navenant. Auto's werden van de weg geslingetrd, hui zen werden verwoest, gehele wijken zijn zonder glas, aangezien de ven sters onder het elementair geweld van storm en hagelkogels als poeder in elkaar werden geslagen. De on schuldige Aapjesrivier die. ingedamd, dwars door Pretoria pruttelt, werd in een ommezien tot een kokende stroom. Op het station van Pretoria ont stond een paniek onder het vrouwe lijk personeel. 78 personen werden gewond en één gedood, meer dan 500 auto's zijn beschadigd of vernield. Ook het Nederlands gezantschapsge bouw liep zware glasschade op. Militaire rechtspraak in Indonesië. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp „bijzondere voorzieningen militaire straf- en tuchtrechtspraak in hoogste instantie bij de Zeemacht en de Kon. Landmacht". Dit wetsontwerp be oogt het hoger beroep inzake vonnissen van de Krijgsraad voor de Zeemacht in Indonesië en de eindbeslissing in tucht- zaken tegen militairen, die zich in of op weg naar Indonesië bevinden, op te dra gen aan het Nederlandse Hoog Militair Gerechtshof. Het Hoog Militair Gerechts hof van Indonesië zal immers na de sou- vereiniteitsoverdracht geen rechtscollege van de Nederlandse Staat meer kunnen zijn. Het wetsontwerp wil het tevens mo gelijk maken, dat het Nederlands Hoog Militair Gerechtshof zittingen in Indone sië houdt. VEEL BEWOLKING Geldig tot Vrijdagavond. Zwaar bewolkt en nevelig met plaat selijk enige regen of motregen. Zwakke tot matige Noord-Oostelijke wind. Ongeveer dezelfde temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1