PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DE „PRINS BERNHARD" TE WATER GELATEN Nederlands vliegtuig met kinderen aan boord dertig Joodse vermist D£ BILT Was op weg naar Oslo, doch bereikte hei vliegveld niei Elk spoor ontbreekt sinds Zondagavond POOLSE POLITIE ARRESTEERDE DRIE FRANSE EMPLOYE'S .J KABINET VAN DJ0CJA ACHTER DE RONDE TAFELCONFERENTIE Prov, Stoombootdienst wordt weer een ferryboot rijker „Nederland kan zich ook zonder Indonesië redden" VOORSPELT: i 92e Jaargang - No. 282 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. BalUntyn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A, Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; 3.90 p. kw.; £r. p. p. t 4.15 oer kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 21 Nov. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 12.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Vhssingen Waistt 58-60. tel. 2355. 4 Ijjuen (b.g.g. 2358). M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L, Vorststr. 63. tel. 2475 tbg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12. teL 102 - Terneuzen: Brouwerjjstr. 2 - Zlerikzee N. Bogardstr. C 160. tel. 28 In Nederlandse luchtvaartkringen maakt men zich in hevige mate ongerust over het uitblijven van een Douglas-Dakota van de Aero- Holland, de PH-TFA, die met ongeveer dertig Joodse kinderen, enige verpleegsters en een bemanning van vier koppen op weg was van Tu nis via Marseille en Brussel naar Oslo. Sinds Zondagavond heeft men geen contact meer met het vliegtuig kunnen krijgen en sindsdien ont breekt elk spoor van de machine. De dertig kinderen, die zich aan boord bevonden, gingen naar Noorwegen om daar hun opvoeding te krijgen, voordat z|j naar hun ouders in Israël vertrokken. Het -liegtuig was 'om 12.54 (Ned. tyd) van Brussel naar Oslo vertrok ken en stond, toen het boven Dene marken vloog, op normale wijze in verbinding met de Deense luchtvaart, instanties. Om 17.57 Nederlandse tijd had de PHTFA voor het laatst ra diocontact met het Noorse vliegveld Fornebu. Het vloog toen op ongeveer 50 km. ten Zuiden van Oslo. Uit Oslo werd gemeld, dat er explo sies waren gerapporteerd, die niet in de stad zelf voorkwamen. De oorzaak daarvan was echter niet bekend. Reuter meldde uit Oslo, dat leden van het Rode Kruis Zondagavond be zig waren het heuvelachtige gebied in de omgeving Grefsen bij de buitenwij ken van Oslo af te zoeken, omdat daar een geluld was sehoord alsof er een vliegtuig verongelukte. Grote groepen politieagenten en vrijwilligers waren Zondagavond te Oslo bij stromende regen bezig om naar het vermiste toestel te zoeken. Tot middernacht echter had men geen spoor gevonden. Zeer veel mannen zochten de heuvels rondom Oslo af en anderen waren op zoek in Zuidoost Noorwegen. IN DENEMARKEN. Toen op het, vliegveld Kastrup van Kopenhagen bekend werd, dat het contact met het toestel was verbroken, werden alle havenplaatsen langs de Westelijke kusten van Denemarken gewaarschuwd. Alle vuurtorenwach ters. de reddingbootbemanningen en anderen, die aan de kust wonen, wer. den verzocht te luisteren naar het ge luid van vliegtuigmotoren. Men achtte het mogelijk dat op deze manier zou kunnen worden vastge steld of het vliegtuig inderdaad terug gekeerd was naar Nederland. Er werd tot Zondagavond elf uur echter geen geluid van het vliegtuig gehoord. Omstreeks kwart over één Zondag nacht was bü de directie van Aero James Ensor overleden. BEKEND VLAAMS SCHILDER De Vlaamse schilder, James Ensor, is Zaterdagochtend in een ziekenhuis te Oostende, waar hij 14 dagen ge leden wegens een beroerte werd op genomen, overleden. James Ensor, die 13 April 1850 te Oostende werd geboren uit een En gelse moeder en een Vlaamse vader, werd door velen beschouwd als de beste levende schilder in België. Als kunstenaar was hij zeer veelzijdig. Hij schilderde zowel landschap-, zee ën stadsgezichten als binnenkamers, stillevens, portretten en fantastische voorstellingen. Niet minder was hij bekend als etser en hij schreef kleur rijke opstellen, verfijnd van taal. Ook componeerde hij muziek. Lange tijd verguisd, groeide zijn roem de laatste 35 jaar gestadig. Hij werd met de titel van baron in de adelstand verheven en kreeg op een plein te Oostende, een borstbeeld. Ensor, wiens rijke fantasie zeer geroemd werd, viel vooral op door zyn fraaie techniek en een gedurfd coloriet. Machinist verzon een „roofoverval". Zaterdagmorgen kwam de 21-jarige ma chinist H. van de coöperatieve zuivelfa briek te Hem (tussen Hoorn en Enkhui zen) aangifte doen, dat in de vroege mor gen een onbekende en met een pistool ge wapende indringer hem had willen dwin-, gen in het kantoor van de fabriek de' brandkast te openen. Dit was niet gelukt om de eenvoudige reden, dat de machi nist geen sleutel van de brandkast had. De indringer was toen met een bedrag van bijna f 500.— uit de lade van een bureau verdwenen. De politie vertrouwde het verhaal niet erg en voelde de machinist eens geducht aan de tand. Na een uitgebreid verhoor viel de man door de mand: hij had het gehele verhaal verzonnen. Het geld werd nog terug gevonden. De man zit nu na tuurlijk achter slot. Prinses Elizabeth naar Malta. Prinses Elizabeth van Engeland is Zondagochtend per vliegtuig naar Malta vertrokken, waar haar echtge noot, de Hertog van Edinburgh, als eerste luitenant bij de marine werk. zaam is. Zij was Zondag precies twee jaar getrouwd. De Prinses zal ver moedelijk tot 5 December op Malta bljjven. Haar zoontje. Prins Charles, is onder de hoede van zijn tante, Prinses Marsaret. in Engeland gebleven. Holland N.V. nog geen enkel bericht binnengekomen. Men maakte zich ernstig ongerust, hoewel men de ^op niet wilde opgeven. DE BEMANNING. De bemanning van de PH-TFA bestaat uit de heren L. Frouws. ge zagvoerder, 31 jaar wonende te Rijs wijk (Z,H.); A. van der Touw, twee de bestuurder, 34 jaar, eveneens wo nende te Rijswijk; M. Westenberg, ra dio-telegrafist, 28 jaar, wonende te Amsterdam en K. Stukje, boordwerk tuigkundige, 31 jaar, wonende te 's-Gravenhage. Overlevenden van verongelukte bommenwerper opgepikt. 80 uur op vlot rondgedreven. De Canadese torpedobootjager ..Haida" heeft achttien overlevenden van de nabij de Bermuda-eilanden verongelukte .,B-29" bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht aan boord genomen. De overlevenden wa ren te verzwakt om nog in staat te z\jn de toedracht van het ongeluk te beschrijven. Reddingsvliegtuigen ontdekten Za terdag twee vlotten, waarop zich de overlevenden bevonden. Zij wierpen onmiddellijk een reddingsboot uit. De in de buurt varende schepen werden ijlings gewaarschuwd en de Haida spoedde zich naar de aangegeven plaats, 250 mijl ten Noord-Oosten van de Bermuda-eilanden. De overlevenden hadden bijna 80 uur zonder eten en drinken doelloos rondgedobberd en verkeerden in uit geputte toestand. Er werden 18 van de 20 inzittenden van de bommenwer per aangetroffen. De andere twee zijn vermoedelijk bij het omlaagstorten gedood. Pools vliegtuig in P arijs onder bewaking. André Robineau, Frans hulp-consul in de Poolse havenstad Stettin, is Vrijdagmorgen door de Poolse politie gearresteerd, toen hij op het punt stond in het vliegtuig naar Parijs te stappen. Volgens radio-Warschau heeft hij reeds bekend zich aan spl- onnagc-activj^eit te hebben schuldig gemaakt. Hij zal v.o.or ..een Poolse rechtbank terechtstaan. De mededeling vah de Poolse radio maakte een einde aan de onzeker heid. die in Parijs bestond over het lot van Robineau. Het Poolse vlieg tuig kwam op Le Bourget aan, zon der dat Robineau, die daar verwacht werd. tot de inzittenden behoorde. De bemanning en de passagiers ver klaarden. dat zij hem niet gezien hadden en dat de chef van de ver keersdienst der Poolse luchtvaart maatschappij zijn naam van de pas sagierslijst had geschrapt. Een- officier van de militaire veilig heidsdienst op het vliegveld te War schau had echter aan een der leden van do Franse ambassade op ere woord verklaard, dat Robineau aan boord van het vliegtuig was gegaan. In afwachting van een nader on derzoek werd het vliegtuig onder be waking van de Franse luchtpolitie gesteld en de bemanning een verhoor Boekhouder stal 36.000 en dook onder. De Amsterdamse politie heeft, naar het Alg. Handelsbl. meldt, dezer dagen een ""•jarige boekhouder gearresteerd, die kans heeft gezien in drie jaar tijds een bedrag van bijna f 36.000 te verduisteren. Sedert 1947 werkte hij bij een schepen verhuurkantoor. Als boekhouder had hij de beschikking over het Postgirochèque- boek. Hij schreef chèques uit. welke de directeur moest tekenen. Deze deed dat zonder \*eel controle en zette zelfs zijn handtekening onder blanco cheques. De boekhouder vulde dan later het bedrag en zijn naam in. Op deze wijze, heeft hij zijn firma voor f 35.739.59 benadeeld. In Augustus vertrok de boekhouder met va- cantie; hij kwam niet meer terug. Men kreeg toen argwaan en ontdekte spoedig de malversaties. De politie heeft de man nu in Nijmegen gearresteerd waar hij met vrouw en kinderen was „ondergedoken". Van het geld werd niets meer terugge vonden. Het was Barentz niet Citerend uit een artikel van admiraal Balkasjin, verschenen in het blad ..Rode Vloot", meldt het Russische persbureau Tass, dat Spitsbergen niet ontdekt werd door Barentz, maar door de Russische zeevaarder Saveli Losjkin. die er in het begin van de 16e eeuw voor anker is gegaan. Dezelfde Losjkin, zo voegt het nieuwsbureau er aan toe. voer het eerst om Nova Zem- bla. Als de drank is in de vrouw. De kantonrechter te Enschede be handelde een zaak tegen mevrouw G. uit Delden, die onder de invloed van sterke drank te Hengelo een verkeersongeluk veroorzaakte. Vrij dagavond veroorzaakte dezelfde da me wéér een verkeersongeval, waar door een auto uit Montfoort zó ernstig werd aangereden, dat de wa gen kantelde en een inzittende dame uit Bilthoven ernstis werd «ewond. afgenomen. De Franse ambassadeur te Warschau, Jean Baelens, kreeg in structie de zaak bij de Poolse rege ring aanhangig te maken. Inmiddels is bekend geworden, dat ook een em ployé van hét Franse consulaat te Breslau is gearresteerd onder be schuldiging van spionnage. De secretaris-tolk bij de Franse ambassade te Warschau, Renaud, werd Zaterdagochtend bij het verla ten van zijn woning door agenten in burger aangehouden en zijn woning weer binnengeleid, waar huiszoeking werd verricht. Vervolgens werd Re-' naud op het ministerie van openbare veiligheid verhoord en weer vrijgela ten. Kort daarop werd in een nota ge- eist. dat Renaud onmiddellijk Polen zal verlaten, omdat hij en een andere Fransman zijn „ontmaskerd als mede plichtigen in een spionnagecomplot". De Franse ambassadeur heeft een protest ingediend tegen de wijze van behandeling. Een deel der Franse pers is over het Poolse optreden zeer ontstemd. Verscheidene bladen eisen represaille maatregelen. Vliegramp in Twenthe eiste vier doden. In het R.K. ziekenhuis te Ensche de zyn ook de twee zwaargewonden van het vliegtuigongeluk op het vliegveld Twenthe, de 28-jarigo B. F. Scheygrond en de 29-jarige H. J. Engbers, aan hun verwondingen be. zweken, zodat dit ongeval aan vier mensen het leven heeft gekost. Met Kerstmis autorijden. De minister van Verkeer en Water staat heeft bepaald, dat op de Zonda gen 4 en 25 December gereden mag worden met auto's en motorrijwielen. Geen jitterbug en samba voor de Duitse jeugd. De autoriteiten van Hessen hebben er bij de Duitse jeugd krachtig op aangedrongen zich niet over te geven aan het dansen van jitterbug, samba en rumba, daar deze dansen de „mo raal van het land in gevaar brengen". „De samba wekt sexuele extase op en is een uiting van een lage morele houding", aldus een verklaring, die er aan toevoegt: „De Duitse jeugd moet zich weer gaan wijden aan de prachtige Strauss-walser.". De gemeenteraad van Hopfbach in Beieren heeft de drie dansen de vo rige week verboden. Dr. van Royen heeftwel vertrouwen in de Republikeinse regering. Het Republikeinse kabinet heeft het accoord van Den Haag goed. gekeurd, zo heeft radio Djokjakarta gemeld. Het parlement zal 5 De cember in plenaire vergadering bijeenkomen ter bekrachtiging van het accoord. Naar het schijnt, is deze bekrachtiging verzekerd, daar de drie partyen, die de meerderheid vormen, hun instemming hebben betuigd met de resultaten van de Ronde Tafel Conferentie. In het parlement van Oost-Indonesië verklaarden alle fracties zich ingenomen met de resultaten van de R.T.C. De nationale fractie stelde zelfs voor geen tweede zitting te houden en onmiddeliyk tot stemming over te gaan. De kwestie Nieuw.Guinea kreeg veel aandacht. De reacties waren echter op deze eerste zitting niet heftig. Het vermoeden bestaat, dat de kwestie Maandag verder zal worden besproken. A.F.P. meldt oprichting van Volksleger. De Nederlandse ambassadeur te Ottawa, dr. van Royen, die inmid dels naar Ottawa is vertrokken, ver- Waarde op een persconferentie, dat ofschoon geen der partyen volkomen tevreden was over de resultaten van Hel buiten „Toorenvliedt" bij Middelburg heeft weer een nieuwe toren spits gekregen. Onze foto toont de voorbereiding van dat herstelwerk. Monaco heeft een nieuwe vorst. Zaterdag heeft het vorstendom Mo naco de plechtige troonsbestgging van prins Reinier IH gevierd. Overal wap perde de wit-rode vlag, evenals de vlaggen van le 32 consulaten in Mo naco. Na de hulde van de onderdanen en de gekozen colleges werden de sleutels van de stad door de burgemeester aan de vorst aangeboden. In de kathedraal werd een mis gecelebreerd, gevolgd door een „Te Deum". Radio-telefoon in Belgische treinen. Als eerste land in Europa is België begonnen treinen te voorzien van een radio-telefooninstallatie, door middel waarvan de reizigers elke willekeu rige telefoonabonné in het land kun nen opbellen. Iedere trein op het tra. ject BrüsselCharleroi is van zo'n installatie voorzien. Het telefoontoe stel in de trein staat radio.telefonisch in verbinding met drie Relay-stations Ihngs de lijn, die een draadverbinding met de Brusselse centrale hebben. Een schip met bewogen historie. Zaterdagmiddag is op de werf der N.V. Kon. My. ,,De Schelde" te Vlissingen de nieuwe ferryboot der Provinciale Stoombootdiensten, de „Prins Bernhard", te water gelaten: een belongryke gebeurtenis voor „De Schelde", zowel als voor de provincie, omdat het gereed komen van dit schip een nieuwe, aanzieniyke verbetering In de veerdiensten over de Wester Schelde naderbij brengt. Weliswaar va&rt de „Prins Bern hard" nog niet (dat zal nog wel tot begin Januari duren!) maar als een schip eenmaal van de helling ls, komt er toch schot in! De tewaterlating werd verricht door de echtgenote van de directeur der Provinciale Stoombootdiensten, mevr. M. H. de Jonge. Toen om even na twee uur de ge nodigden zich met hun dames aan boord hadden begeven het was we derom een stapelloop, waarbij de gas ten niet als toeschouwers-op-de-wal fungeerden, maar de eerste kennisma king van het nieuwe schip met het zilte water, aan boord meebeleefden werden de laatste beletselen voor de stapelloop weggenomen. Met enkele slagen kapte mevr. de Jonge de laatste kabel op de met vlaggen en bloemen versierde voor steven door en onder het gebruikelij ke geloei der sirenes en gejuich der omstanders gleed de „Prins Bern hard" onberispelijk van de helling, om statig in de golven te duiken. Het was een volmaakte stappelloop! DE HEER A. SMIT SPREEKT Onmiddellijk nadat het schip tot rust was gekomen, nam de heer A. Smit, directeur der N.V. Kon. Mij „De Schelde", het woord en riep de geschiedenis van de „Prins Bernhard" in herinnering. Reeds vóór de oorlog werd het schip besteld. In 1938 wer den de eerste besprekingen gevoerd met de directie van „De Schelde" en op 5 April 1940 werd het contract ge tekend. In October van dat jaar werd de kiel gelegd en tijdens de oorlog, op 5 Juni 1941, is het schip ook te water gelaten, maar niet gedoopt. In 1944 evenwel hebben de Duitsers de ferry boot in de havenmonding tot zinken gebracht en het scheen, dat de levens loop daarmede ten einde was. Na de bevrijding heeft men de wrak stukken echter weten te lichten, en gelukkig bleek toen, dat nog grote gedeelten bruikbaar waren. Uit deze resten is thans een nieuw schip gegroeid, dat nu voor de tweede maal te water is gelaten. Vandaag ontvangt het trouwens ook pas zijn naam: tijdens de oorlog heeft het on der zijn fabrieksnummer gevaren, voortaan heet het, nu mevr. de Jonge de doopplechtigheid verricht heeft, „Prins Bernhard". Spr. gaf uiting aan de wens. dat de nieuwe ferryboot zijn naam trots en lang zal dragen en dankte mevr. de Jonge voor de wij ze, waarop zij zich van de taak van doop en tewaterlating had gekweten. Als blijvende herinnering bood de heer Smit mevr. de Jonge een set sieraden aan, behorende bij de Wal- cherse klederdracht. TOESPRAAK JHR. MR. A. F. C. DE CASE5IBROOT Namens het provinciaal bestuur voer de de Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, het woord, die zei- de even geaarzeld te hebben vóór hij de uitnodiging van deze stapelloop aanvaardde. „Ik ben niet geoefend in het bedie nen van een zwemvest, ik ben geen goede zwemmer en je kunt nooit we ten wat er bij een stapelloop gebeurt", zo zeide de Commissaris. Niettemin dankte spr. namens het provinciaal bestuur hartelijk voor de invitatie. Ook de Commissaris stond hierna stil bij de wordingsgeschiedenis van de „Prins Bernhard" en zeide on der meer, dat de bestelling dateert uit een periode, waarin men meer dan in onze tijd van soberheid, aan luxe bij de Provinciale boten zou denken. Deze luxe, die ook de „Prins Bernhard" zal kenmerken, is echter vooroorlogs. Dank zij „De Schelde" kon de uitrusting namelijk bewaard blijven, zodat zij wel vooroorlogs is, maar de provincie geen extra geld kost. Ten slotte gaf spr. uiting aan de hoop, dat de „Prins Bernhard" wel dra een welkome uitbreiding van de provinciale vloot zal vormen en vol komen zal beantwoorden aan de hooggespannen verwachtingen, die men van het schip koestert. (vervolg op pag. i) de R.T.C., er toch een hechte erond- slag was gelegd voor de toekomst van een levensvatbare Unie. Dr. van Royen hield zijn perscon ferentie onmiddellijk na de vergade ring van de Veiligheidsraad. Als hij voorzien had. dat de vergadering zou worden verdaagd voordat Palar en hg zelf aan de conferentietafel hadden plaats genomen, zou hij de persconferentie hebben uitgesteld en gewacht hebben, tot de raad dieper op het rapport van de U.N.C.I. was ingegaan. EEN VOLKSLEGER? Het Franse persbureau A. F. P. meldt, dat ergens op West Java drie vooraanstaande partijgangers van de Trotskistische leider Tan Malakka op 14 October de oprichting afge kondigd hebben van een volksleger dat de militaire organisaties, die tegen de verzoeningspolitiek van de Republikeinse regering gekant zijn, zou omvatten. In hun proclamatie wordt verklaard, dat het volksleger de wapens niet zal neerleggen, zo lang de eisen van het Indonesische volk niet volledig zullen zijn inge willigd en gewaarborgd. Maar prof. Enthoyen meent, dat Indonesië Nederland meer nodig heeft. De secretaris van staat voor staat kundige hervormingen, prof. mr. K. L. J. Enthoven, die op 3 December na 37 jaren in Indonesië te hebben gewerkt, naar Nederland vertrekt en zich in Den Haag gaat vestigen, heeft in een onderhoud met Aneta ern stig gewaarschuwd, dat Indonesië in de toekomst zonder Nederlands beste zonen groot risico loopt. De R.T.C. is goed geslaagd op één punt na: Nieuw- Guinea. aldus prof. Enthoven, die ver klaarde, wat Nieuw-Guinea betreft, de opvatting van de voorlopige fede rale regering te delen, welke vóór afstand van dit gebied aan de R.I.S. adviseerde. Het unie-statuut noemde prof. Ent hoven goed. Hij gelooft aan samen werking tussen Nederland en Indo nesië. Aan Indonesische zijde heeft men echter veelal de gedachte, dat Nederland en de Nederlanders die samenwerking tot elke prijs willen voortzetten, omdat Nederland zonder uitlaat in Indonesië zou terugzinken tot derde rangs mogendheid en de welvaart van Nederland een onher roepelijke slag zou krijgen. Prof. Enthoven gelooft daarvan niets. Nederland en de Nederlanders kunnen zich zonder Indonesië wel redden. Niet Nederland maar Indone sië heeft alles te verliezen bij een staking van Nederlandse activiteit in dit land. Nederlands acrobaat in de V.S. verongelukt. SCHIJN'VAL WAS ECHTE VAL. De Amsterdamse accrobaat Jan Vo gel. die reeds een jaar in de Ver. Staten optrad met een sensationeel programma, is Vrijdagavond te Kan sas City van een hoogte van 30 meter naar beneden gestort. Hij werd In zorgwekkende- toestand naar het zie kenhuis vervoerd, waar hij later over leed. Jan Vogel, die 37 jaar oud was, was bekend om zijn schijnval van een hoogte van 30 meter. Halverwege greep hij dan een voor de toeschou wers onzichtbaar koord, dat aan zijn enkel bevestigd was. Vrijdagavond viel hij echter tot op de grond, zonder dat hij in zijn val werd gestuit. Het publiek geloofde tot het einde toe in een schijnvertoning. Het is niet bekend, waaraan het on geluk te wijten is. Een 18-jarige motorrijder uit Delft botste te Rijswijk tegen een vrachtauto op. Hij overleed in het ziekenhuis. TOENEMENDE ZUIDELIJKE WIND. Geldig tot- Maandagavond: Meest zwaar bewolkt met bgna overal enige regen. Aanvankelijk matige, later tot krachtig toene mende, Zuidelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1