BEZINT EER GIJ BEGINT! 7 tphUUM JO FIBBE r H.H. SHAKERS yjp MEUBELEN VROOlTI a DREESMAM Amerikaans plastic kunstgebit JO MALGO ZONDAG MUZIEK damesportefeuil.'es damesportefeuille ONZE KLEINTJES 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 5 NOVEMBER 1949 Heden overleed plot seling in het ziekenhuis „Bethesda", onze innig geliefde Man, Vader, Broeder, Zwager en Oom, de Heer JACOBUS ANTHONIE MEEUSE, in de leeftijd van 52 jaar E. J. F. MEEUSE— VAN AKKEREN. GIDEON Vlissingen, 4 November 1949_ Bonedijkestraat 134. De teraardebestelling zal plaats vinden op Dinsdag 8 Nov. a.s om 2 uur vanaf Bonedijke straat 134. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze trouwe Vriend JAOOB MEEUSE, 32 jaar lid van onze vereniging. Hij was een vriend en medelid, wiens voor beeld ons blijvend voor ogen zal staan. Namens bestuur en leden van de V.C Vlissingen, de secre taris, A. F v. d. PLUIJM. 3 November 1949. Heden ging in de eeuwige rust onze ge liefde Broeder, Zwager en Oom, L. J. VAN DE BOOGAART in de ouderdom van bijna 75 jaar. Namens de familie, A. VERMAIRE Goes. 4 November 1949. Nog treurende over het verlies van onze jongste Broeder, wer den wij heden opnieuw getroffen door het ver lies van onze geliefde Broeder. Zwager, Oom en Oud-Oom, de Heer ABRAHAM LEENHOUTS in de ouderdom van ruim 68 jaar. Groede: Fam. A. LEENHOUTS Breskens: Wed. P. LEENHOUTS- VERPLANKE Groede: Familie j. VERHAGE. Groede, 2 Nov. 1949. Algemene kennisgeving Heden overleed plot seling de Heer LAMBERTUs jozef VAN DEN BOOGAART, in de ouderdom van 74 jaar. Familie VAN DEN BOOGAART. Middelburg, 4 November 1949. Noordpoortstraat 1 Begrafenis Maandag 12 uur. Tandarts P. Fijn van Draat, Terneuzen, is AFWEZIG van 6-13 NOVEMBER. GEVESTIGD te KORTGENE (Tel. 336) Noord-Beveland A. FEENSTRA TANDARTS Spreekuur dagel. 7-8 u. n.m. bell, op Zaterd. Zaterdag 9—12 u. v.m. Bekende uitgeverij vraagt voor de verkoop van een standaardwerk voor de jeugd ijverige betrouwbare MEDEWERKERS. Brieven met voll. inl. on der no. F 556, Adv. Bur. Vorsteiman, Keizersgr 333, A'dam-C. Uitslag verloting Zangver. „U.D.I." 433 489 11 35 1105 745 313 505 910 913 443 238 541 792 903 329 774 337 1156 535 302 576 1010 764 640 927 804 793 141 52 145 1048 129 619 40 985 624 710 289 375 190 870 509 317 951 1112 205 517 Prijzen kunnen worden af gehaald bij J. Dingemanse, tussen 5—6 uur, dagelijks. Haakbergenstraat 10, Oost-Souburg Gevraagd net meisje voor dag en nacht of voor hele dagen. Was buitenshuis. Mevr. TER POORTEN, St. Jacobsstraat 19, Vlissingen Telefoon 2762. Terstond gevraagd bakkersknecht, leerling of halfwas, in. of extern. J K. POU- WER, Dorpsplein, Koude- kerke. N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". AUTOBUSDIENSTEN. Ter kennis wordt gebracht, dat de als proef ingelaste autobusritten: 18.15 u. van Middelburg naar Domburg, 18.50 u. van Domburg naar Middelburg, 18.15 u. van Middelburg naar Westkapelle, 18.55 u. van Westkapelle naar Middel burg, met ingang van MAANDAG 7 NOVEMBER 1949, wegens gebrek aan voldoende belangstelling, niet meer worden gereden. DE DIRECTEUR. De Burgemeester-Strandvon der der gemeenten GROEDE en NIEUWVLIET maakt be kend, dat op de stranden dier gemeenten zijn aange spoeld: 8 vaten terpentijn; 11 pa len; 122 triplex platen 244x128 cm.; 37 scheepslui ken 275x50x6 cm.; wat vul pen-inkt, Arabische Gum en een kleine hoeveelheid vlees in blik. Zij, die menen aanspraak op deze goederen te kunnen maken, dienen hiervan on verwijld opgaaf te doen, aan de Burgemeester- Strandvonder voornoemd. Groede, 2 November 1949. Opleiding Dokters- en Tandartsassistente onder leiding van artsen door een Schriftelijke Cursus Vraagt gratis prospectus I. Me. Vo. N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". Autobusdiensten Lijn Middelburg Vlissingen v.v. Ter kennis wordt gebracht, dat met ingang van Maan dag, 7 November a.s op werkdagen, behalve 's Za. terdags, de bussen, die om 17.10 u. van Middelburg naar de Hoofdpoort van de Kon. Mij. „De Schelde" rijden, te Vlissingen vanaf de Keer sluis de normale route zullen volgen tot de Centrale van „De Schelde", alwqar deze bussen, behalve aan de ge wone halten, ook zullen stop pen, UITSLUITEND voor het UITLATEN van passa giers. DE DIRECTEUR Ja, ook de meubilering von de slaapkamer stelt haar eisen. Wij brengen tal van Slaapkamer-ameu blementen, practisch en sierlijk, met mooie licht of naar keuze gestof feerde stoelen. Zowel in Old-finish, Gothiek als in Blank eiken. Slaapkamer in Old-finlsh of Blank eiken mei motief, besl uil: Toogledikant 130 190 cm., 3-deurt kast 2/3 hang- 1/3 legkast, 2 nacht kastjes, tafel, 2 stoelen, naar keuze gestoffeerd. Het motief is iels atwi/kend van de tekening, de tafel Is langwerpig 50 i Compleet 375- MIDDELBURG VOORDELEN VAN DE «SÊN DAG BEHANDELING NIET MAANDEN ZONDER TANDEN LOPEN NORMALE GELAATSUITDRUKKING (Kaak slinkt niet, dus wang en lip vallen niet in) EEN BETER SPRAAKVERMOGEN! (Kaakboog wordt niet kleiner, waardoor meer ruimte voor de tong) BETER KAUWVERMOGEN (Steunpunten voor kunstgebit slinken niet weg) ZELDZAAM NATUURGETROUW (Omdat de kunsttanden precies daar geplaatst kunnen worden, waar de slechte tanden getrokken zijn) Daarbij is de pijnloze Evipanslaap behandeling zeer prettig te onder gaan, bovendien is een NIET DUURDER dan een gewoon gebit. P ij n 1 o z e behandeling door Arts en Tandarts. R.I'T., Claes tfe Vrieselaan 21, Tel 37519, Rotterdam Het Vrije Toneel o.I.v. Cor Ruys met De Zilveren Fluit. MIDDELBURG: GQES MAANDAG 7 NOV. „PRINS VAN ORANJE". 8 UUR N.M. INPLAATS VAN WOENSDAG 9 NOV., THANS DINSDAG 8 NOV., SCHOUWBURG, 8 UUR N M Plaatsbespr.: Maandagavond 7 November, secretariaat. OOSTBURGvrijdag ïi Nov. ledel- theater, 8 cl'r n.m. zie de zeemeeuw en' de aanplakbiljetten i Een „kleintje" kost slechts één gulden. Philips levert regelmatig af. Mocht het voorkomen, dat een handelaar U niet kan helpen, dan kunt U er zeker van zijn, dat U toch niet lang behoeft te nachten. aai Prijs f. 13." (dynamo en lantaarnkap type H) en hoger N.V. PHILIPS' VERKOOP - MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND EINDHOVEN. Elke dag voor 't slapen gaan een lepel Noorse levertraan van DROGISTERIJ „DE VIJZEL" M. J. VAN DE BOOGAART. Betje Wolffplein 1, Tel. 2033 VLISSINGEN Te koop aangeboden het per 1 December vrijko mende BURGERWOONHUIS staande aan de Veersesingel 186, Middelburg, met poort, grote tuin en loods. Inlichtingen te bekomen bij J. G. VERSLUYS, Park van Nieuwenhove 3. Middelburg. Hoorapparatencentrale „Schoonenberg". Veersesingel 11, Middelburg Telefoon 3113. i Apparaten Batter (jen Snoeren Reparaties. Dagelijks geopend. OPENBARE VERKOPING RUEVI WINKELPAND EN WOONHUIZEN TE TERNEUZEN. Notaris Van Campen te Terneuzen zal op Dinsdag 15 November 1949, des nam. uur te Terneuzen, in het café „Du Commerce" van de heer de Vrieze, ten verzoeke van mevr. Wed. J. van Luik, publiek verkopen. 1. Het op eerste stand ge legen woon- en winkel huis te Terneuzen, aan de Noordstraat 47, groot 93 ca. Bewoond door de heer C. M. VAN LUIK. Het pand, oorspronkelijk sla gerij, thans winkel van levensmiddelen, is voor velerlei doeleinden ge schikt. Een woonhuis en erf te Terneuzen, gelegen aan de Donze Visserstraat 15, groot 72 ca. Verhuurd voor 3.90 per we^c Een woonhuis en erf te Terneuzen, gelegen aan de Nieuwediepstraat 84, groot 72 ca (erfpacht), verhuurd voor 3.50 per week. De panden zijn te aan vaarden in genot der huur na betaling der koopsom. Betaling koopsom binnen 1 maand en der onkosten binnen 8 dagen na toewij zing. Grondlasten van 1 Janu ari 195Ó. Inlichtingen ten kantore van genoemde notaris. Neemt nu eens proef met ,Anjo"-sigarettenpapier, ct per boekje en U zult tevreden zijn. Sigarenmagazijn Hobeinstraat 24, Vlissingen Gevraagd: magazijnbediende, leeftijd 18—23 jaar. Persoon lijk aanmelden: H. MERISON ZOONS Ijzerhandel N.V. Lange Vorststraat 50, Goes Goes, 4 November 1949. Een flinke jongen GEVRAAGD. Vleeshouwerij Fa. S. VAN OS, Singelstraat 37, Middelburg. Dik in orde die PORT uit Harms' Wijnhandel. Schouwburg Restaurant Middelburg. Voor REPARATIES KUNSTGEBITTEN snel en goed. Drogisterij VERHULST Noordstraat 32, Westkapelle. in een pracht uitvoering, in de kleuren: blauw en rood, voor f. 5.75 Verder bieden wij U een pracht bruin lederen aan met veel vakjes en voor slechts f. 3.95 Ook voor Dames-porte feuilles geen beter adres dan VLISSINGEN MIDDELBURG Kaskens ..Woningruilnieuws' uitgave van het grootste Woningruilbureau in Nederland 70 bijkantoren. Verkrijgb. bij alle kiosken en stations Agentschap: Boekh. P. J. Mol- let. Dam 23rood, Middelburg. Het Bestuur van het Wa terschap „DE BREEDE WA TERING BEWESTEN YER- SEKE" maakt bekend, dat een vergadering van ingelanden zal gehouden worden op DINSDAG 15 NOVEMBER 1949, 's namiddags on 3 uur ,De Prins van Oranje" te Goes, J. J. DEKKER, Dijkgraaf A. MOL, Ontvanger-griffier, Van 1—5 regels f 1.—, (6 punts letter). Iedere regel meer 20 cent. Maximum 8 regels. „Brieven of adres bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling k contant. 3 4 nette kostgangers gevr. Schuitvlotstr. 7 boven. Middel burg. Kermopa Shalws, de warme wollen shalws met prachte dessins en moderne tinten. 2.75. 5.25. 5.75. Kledingmagazijn J. HOOFTMAN. Vlasmarkt 35. Middelburg, Voor 2 pers. een net kost huis aangeb. Brieven no. 883, Bur. P.Z.C., Middelburg. B.z.a. Meisje voor h.i.d.h. voor 5 a 6 maanden. Brieven onder No. 879, Bur. P.Z.C., Middelburg. Gevr. Opperman. Timmer- en^ Metselbedrijf J. ADRIAAN- Noordweg 276—278, Laurens. Centrale Bond van Ouden van Dagen, Afd. Vliss. Leden- vergadering op Woensdag Nov. n.m. 2 u. in de Schelde- hal. Spreker de heer van Beek. Te koop enkele huisorgels, n 5 spel, prachtige toon, HARTHOORN, 's-IIeerenhoek. Tel. 247, Borssele K 1105. Wij leveren prachtige kope ren en houten blaasinstrumen ten voor harmonie- en fanfare, gezelschappen. HARTHOORN. 's-Heerenhoek, Tel. 247, Bors- sele, K 1105. Te koop prima piano's, rui me keuze. J. HARTHOORN, Muziekhandel, 's-Heerenhoek, Tel. 247, Borssele K 1105. Wie helpt goed gezeten amb. tenaar aan geld voor aankoop woning. Desgewenst le hyp. m. enige overwaarde. Aanbieding A 362, Bur. P.Z.C., Goes. Te koop z.g.a.n, damesman tel, blauw. m. 42, prijs 30.— aan hetzelfde adres „Banjo" te koop. Brieven no. A 361, Bur. P.Z.C., Goes. Bovenwoning te huur te Middelburg, bev. 2 gr. kamers, keuken, zolderkamer, enz. voor echtpaar z. k. of 2 dames a 5.50 p. w. Br. m. inlicht, on der no. 878, Bur. P.Z.C., M'burg Te koop i.g.st.z. winter- en een zomermantel, leeft. 13 k 14 j., Nieuwstr. 16, Souburg. Mina, als ik toestem, kom je dan terug? Ik kan je niet vergeten! HENKIstraat 72, Vlissingen. 9 Ook: Frivolité, pointlacé, Richelieu, smocken, mazen, te- neriffe en borduren, leert U op de handwerkles bii H. M. C. SANDERSE-v. ROEKEL, Duy- vendrechtstr. 5, Vlissingen. Alle soorten meubelen spui ten wij opnieuw. Vraag even prijs; kost U niets. Verfspuitc- rij. Breestr. bij de Oostkerk. Middelburg. Tel. 2371. Te koop mooie d. bl. jongens winterjas, f 20. Ook ruilen voor jongens costuum, lange broek 17 j. Buteuxstr. 1, Souburg. 9 Te koop 2 zwarte damesman tels, m. 42. Lange Delft 29, Middelburg. Nette jonge Rijksambtenaar, j„ zoekt kennismaking m. meisje N.H. 20—25 j. Brieven met foto, (worden op erew. ge- ret., geheimh verz.), onder no. 882, Bur. P.Z.C., Middelburg. Wij hebben te koop, alle maten motorwlclen met ban den, zeer geschikt voor aan hangwagen. Zeeuwse motor sloperij. Langeweg A 173, Tel. 's-Gravenpolder. Gevraagd alle soorten mo torrijwielen voor de sloop. Zeeuwse motorsloperij, Lange weg A 173, Tel, 359, 's-Graven polder. O Heeft U geen zeil? Wij heb ben thans pracht eiken Limba- parket in tegelvorm Voor huis, salon, kantoor enz. Door ons gelegd f 4.50 en f 4.75 per M2. JOH. VERMEER. Glacisstr. 33. tel, 2820, Vlissingen. Twee vliegen In één klap: Goede Verf en Gratis advies, HET VERFHUIS, bij de Oost- kerk, Tel. 2371, Middelburg. Auto's zonder chauffeur van af 15 ct. per K.M. V. d. VLIET's Taxionderneming. L. P, v. d. Spiegelstr, 29, Telef. 3000, Goes Te koop kinderwagen, keu kenkachel, box, salontafel, (al les nieuw en herenfiets. Spui-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 6