PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Grote Drie zullen in Parijs over West-Duitsland spreken RESTAURATIE VAN VEERE'S KLEINECHARMANTE KERKJE DC BILT Deze week Vandaag Aantal artikelen duurder. SMOKKELHANDEL-IN-HET-KLEIN BLOEIT IN HET ZUIDEN Complot van goud smokkelaars thans opgerold. VOORSPÉLT: 192e JaargangNo. 269 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B den Boer AdJ W de Pagter. Hoofdred.; G. Balllntun Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMKN'ISPRIJB 32 ct per week; 3.90 p. kw.; fr p p. t 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 5 Nov. 1949 ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8regels! •■an 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllsslngen. Waisti 58 60. tel. 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2358), M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes1 L. Vorststr. 63. teL 2475 tbg.g. 2228) - Oostburg; Pr. Maurltsstr, 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zlerlkzee: N. Bogardstr. C 160, tel. 26 Wisjinsky Maandag naar Washington Engeland vindt Brussels Pact niet teveel van het goede. Vrijdag werd tn Londen officieel bevestigd, dat volgende week de minis ters van buitenlandse zaken van Engeland, Frankrijk en de Ver. Staten, de heren Acheson, Bevin en Schaman, te Parijs bijeen zullen komen om met elkaar te beraadslagen over problemen welke Duitsland betreffen. Verder is medegedeeld, dat aanstaande Maandag de Russische minister Wisjinsky zich naar Washington zal begeven om daar een onderhoud te hebben met Acheson. Hoewel van Russische zijde wordt gesproken van een beleefdheidsverzoek, wordt aangenomen dat, dc beide ministers eveneens zullen confereren over de Duitse kwestie. Dit waarschijnlijk in aansluiting op de destyds tussen Wisjinsky en Jessup gevoerde onderhandelingen over de opheffing der Berlijnse blokkade. Naar Reuter verneemt is het doel van de zoeven genoemde conferentie in Parijs een eensgezinde en vastom lijnde politiek van het Westen jegens Duitsland te formuleren. Waarschijnlijk zullen de volgende onderwerpen te Parijs aan de orde komen: 1. De ontman teling in West- Duitsland. 2. de Duitse uitvoer naar West-Europa en de prijzen, welke voor Duitse producten na de deva luatie van de „Deutsche mark" zul len worden vastgesteld. 3. De situatie welke is geschapen door het tot stand komen van 'n „Oost-Duitse regering" 4. Het deelnemen van de Westduitse regering internationale instellingen zo als de wereldbank, het internationale monetaire fonds en de internationale arbeidsorganisatie. 5 De wederop bouw van de Duitse koopvaardij vloot. 6. West-Berlijn. 7. De houding van de Westduitse regering ten aan zien van het internationale toezicht op het Ruhrgebied. DUITSLAND EN EUROPA Het schijnt dat de Westerse landen, met het oog op het gevaar van een samengaan tussen Duitsers en Russen ernaar willen streven, de Westduitse Republiek op te nemen in de Europe se volksgemeenschap; de Duitse de mocratische krachten te versterken en herstel van de industrie ten go- te doen komen aan het Europese herstel in het algemeen. Gisteren is evenwel in de minister-conferentie van de Europese Raad gebleken, dat toelating van West-Duitsland tot de Raad door de Fransen waarschijnlijk slechts zou worden aanvaard, indien ook het Saargebied lid zou kunnen worden. Aldus zouden de Duitsers moeten berusten in afscheiding van De achter ons liggende week is voor Nederland een historische week ge weest en het is allerminst onwaar schijnlijk. dat het Nederlandse volk in de toekomst vele malen met weemoed terug zal denken aan de periode, welke door deze week definitief is af gesloten. de periode van het Konink rijk der Nederlanden oude-stijl. Het koninkrijk-nieuwe stijl is zijn leven begonnen. Niet onder gunstige voortekenen. De enigen, die werkelijk juichen over de tussen Indonesië en Nederland aangesloten Unie, zijn de Verenigde Naties en degenen, die van het begin af aan aangestuurd hebben op een eindresultaat van het geschil, zoals dat thans bereikt is. De bindin gen, die tussen Nederland en Indone sië zijn blijven bestaan, zijn wel zeer los, maar desondanks de Indonesische extremisten nog niet los genoeg. Ma rine en leger krijgen opdrachten, die zij slechts met bloedend hart zullen kunnen uitvoeren. De ambtenaren in Indonesië gaan als zij van Nederlandsen bloede zijn, een zeef onzekere toe komst tegemoet. Tfree milliard Indo nesische schulden heeft Nederland meer op zijn schouders moeten nemen, dan het eigenlijk wilde nemen. En wat het ergste is: de positie der min derheden is uitermate gevaarlijk. Er hebben de laatste weken vele nood kreten geklonken uit de mond dezer minderheden. Het is tragisch, dat Ne derland, waarop zij gebouwd hebben, niets kan doen. letterlijk niets, om hun positie, hun veiligheid, hun recht te garanderen. Welaan: er was geen andere moge lijkheid meer. Men moet van de toe komst het beste hopen. Hetzelfde zou men kunnen zeggen tot de oorlogsgedupeerden. Minister Lieftinck heeft vele concessies ge daan. Hij heeft de Kamerleden, die op verbetering van het wetsontwerp aandrongen, vrijwel over de gehele li- n.ie kun zin gegeven. Daartegenover staat, dat velen onvoldaan zullen blij ven. De Kamer heeft zich na de con cessies van de heer Lieftinck niet aruK meer om het probleem gemaakt. JJe volksvertegenwoordigers hebben nun stem laten horen, maar de rege- i in een dwangpositie ge- oraent. Het probleem is afgehandeld oorlogsgedupeerden valt te h°Pen. dat minister Lief- Sebruik zal maken van a tikel 100, dat hem het recht geeft om m noodgevallen naar bevind van je kandelen, zoals het belang van land, provincie of stad van hem eisen. •Pfze week heeft ons tevens het w j6aan distributie gebracht n.„mN?*?8 nog op de bon is. speelt viooY i een ro1 nieer. Textiel, ees, kaas en rijst zijn van de bon. L?**. jnonw bewijs van voorspoedig dprftLfe k°everrp ket vrijkomen van nr5L?r en overlfiens zal leiden tot Prijsstijgingen, zal moeten worden af- dit gewest. Zonder overleg met Acheson kan hier geen besluit worden genomen, daar de V.S. tot de bezet tende mogendheden behoren. GEEN OVERBODIGE LUXE Donderdag heeft de Ass. Press een bericht de wereld ingesturd, volgens hetwelk Engeland weinig reden van bestaan meer ziet in het Pact van Brussel, een verdrag, gesloten tussen Engeland. Frankrijk en de Benelux. De Britse regering zou verlangen, dat dat verdrag eenvoudig wordt opge nomen in/ net Atlantisch Pact, dat veel meer deelnemers heeft. Daartoe zouden de diverse Westeuropese mili taire commissies ontbonden moeten worden, en de werkzaamheden van deze instanties overgenomen door de regionale organisaties van het At lantisch Pact. Kortom de Britten vin den het Pact van Brussel te veel van het goede, waardoor de organisatie topzwaar werd. Met deze zienswijze zouden de bondgenoten het niet eens zijn. Bij de Britse regering heeft Vrijdag monde van een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken, deze mededelingen met nadruk tegen gesproken. Wisjinsky heeft influenza. De Sowjetrussische minister van buitenlandse zaken, Andrei Wisjinsky, ligt met influenza te bed. Het is niet uitgesloten dat h\J thans niet in staat zal zijn minister Acheson Maandag a.s., zoals was afgesproken, te ont moeten. aldus hebben zijn dokters Vrijdagavond verklaard. Prinses Marijke's hond op internationale tentoonstelilng. Op de internationale hondenten toonstelling. die op 12 en 13 Novem ber in net Jaarbeursgebouw te Utrecht wordt gehouden, zal ook de grote Berner Sennerhond van Prin ses Marijke onder de 700 deelnemers :ijn. Vorig jaar kreeg Prinses Ma- ijke de hond ten geschenke van Zwitserse kynologen. Staatssecretaris van oorlog naar Indonesië. Naar het A.N.P. verneemt zal de staatssecreatris van oorlog, mr. W. H. Fockema Andreac. zich waar schijnlijk aan het eind van deze maand naar Indonesië begeven ter voortzetting van de taak. die hij tij dens de Ronde Tafel-conferentie in de militaire commissie heeft vervuld. Een Russisch militair gerechtshof te Maagdenburg heeft 21 Duitsers tot elk 25 jaar dwangarbeid veroordeeld in ver band met het in de lucht vliegen van een Russische munitletrein. is het 350 jaar geleden, dat de Ned. zeevaarder Olivier van Noort op zijn beroemde tocht rond de wereld de Straat van Magelhaens bereikte: ..is het 5 jaar geleden, dat Venlo door een zwaar bombar dement werd geteisterd, waar door de SL Nicolaaskerk ge heel en de St. Martinuskerk grotendeels door brand werden verwoest. En MORGEN.... is het 500 jaar geleden dat begonnen werd met de bouw van de St. Laurenstoren. te Rotterdam. Duitsland lid van Europese Raad Na de bijeenkomst van Vrijdag- Verliezen hl Indonesië. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen het volgend verlies in Indo- nestS Is gerapporteerd: Kon. Landmacht: Sergeant W. M. J. J. van dc Loo, afkomstig uit 's-Gravenhage. Het K.N.I.L. leed geen verliezen. In de staatscourant van vandaag is gepubliceerd de achtste uitzonderings beschikking prijsstop 1949. Ingevolge de2e beschikking wordt avond van het comité van Europese toestemming verleend tot doorbereke- ministers is een communiqué uitge- i ninë van de wettelijk toelaatbare in geven. waarin gezegd wordt: „Hetkoopprijzen van de in de volgende ar- comité heeft zien uitgesproken voor likelen te verwerken grondstoffen zo spoedig mogelijke toevoeging van Rijwielonderdelen, gemerkte hand- Duitsland aar de Raad van Europa, i gebreide, gehaakte en handgeknoopte Het comité besloot de procedure voor goederen, dekens, zeep, was- en reini- gewacht, de regering is waakzaam en zal ongetwijfeld trachten, te voorko men, dat de kosten van het levenson derhoud al te snel stijgen. In het buitenland viel ditmaal wei nig groot nieuws te noteren. De mees te indruk maakten de grensincidenten tussen Hongarije en Joego-Slavië en de vliegrampen bij de Azoren en in Washington. De grensincidenten, de gebeurtenis sen in Tsjecho-Slowakije en de zui veringsacties onder de Poolse com munisten, zij tonen, dat de spanningen in Centraal en Oost-Europa voortdu ren en de situatie er steeds onbe haaglijker wordt. toelating van nieuwe leden te aan vaarden, waarover de dag tevoren overeenstemming was bereikt, en, alvorens een definitief besluit te ne men, de mening te vragen van de commissie van de algemene vergade ring over de toelating van de federa le Duitse Republiek als toegévoegd lid van de Raad van Europa". Amerikaanse Superfort in zee gestort. Nabij de Bermuda-eilanden is een superfort van de Amerikaanse luchtmacht in zee gestort, waarbij j tien inzittenden om het leven kwa-1 Er waren veertien personen aap boord van het toestel, dat eerst ex plodeerde en daarna in zes stortte. Er zijn drie overlevenden gevonden. Het toestel hield een proefvlucht 't Water veranderde plotseling in een vuurzee, toen de benzine in brand vloog. Het toestel viel neer op enige honderden meters afstand van «^en fabriek met duizenden liters zeer ontvlambare oliën. Auto door trein gegrepen. Op de onbewaakte overweg van de spoorlijn Geldermalsen's Hertogen bosch onder Geldermalsen werd Vrij dag een personenauto door 'n trein, die uit de richting Geldermalsen kwam. gegrepen en 300 meter meege sleurd. De bestuurder, die na het ongeval nog in de auto werd aangetroffen, is even later overleden. Het was de 52- jarige G. Schellingerhout, een groen te-exporteur uit Zwijndrecht. Hij zou nog op het laatste moment voor de na derende trein de spoorbaan hebben willen passeren. Het treinverkeer had een uur vertraging. Standrecht te Wonosobo. Volgens een bekendmaking van het republikeinse militaire bestuur te Wo nosobo is aldaar het standrecht inge voerd. In bekendmaking nr. 4 van het re publikeinse militaire gezag is vastge legd, dat ieder, die wordt betrapt op ongeoorloofd wapenbezit, zonder vorm van proces zal worden neergeschoten. Majoor Flinterman demobiliseert. De bekende Nederlandse vliegrecord breker. majoor J. Flinterman, heeft een verzoek tot demobilisatie inge diend. Reeds eerder had hij de mili taire dienst willen verlaten, maar hij wilde blijven tot het eerste Neder landse straaljager-squadron gevormd was. Nu dit het geval is, beschouwt hij zijn taak als afgedaan. gingsmiddelen, sigaren en kerftabak, verschillende textiel-kleinvakartike- len, enige artikelen op het gebied van papier en grafische industrie, gecon- fectionneerde textlelgoederen vervaar digd uit plastic of gerubberiseerde stoffen, alsmede stookolie „Commlssionnairs" in guldens maken goede zaken. De smokkelhandel-ln-het.klein bloeit welig aan de Bclglsch-Nedoriandse grens. Dagelijks passeren duizenden Belgen de douane-posten om in het zoveel goedkopere Nederland hun Inkopen te doen. Vooral de Belgische hulsmoeders uit de steden en dorpen langs de grens trekken er dagelijks op uit om zich in de winkels even over de grens te bevoorraden met boter, margarine, tafelolle, groene zeep, waspoeder, enz. allemaal artikelen waar voor zijn minstens 40 procent minder betalen dan in hun eigen land. Vooral de Nederlandse boter is in trek en men kan zich een oordeel vel len over het voordeel dat schuilt in 't aankopen daarvan in Nederland wan neer men weet, dat deze in België om en nabij de fr. 90 per kg. kost tegen slechts vier gulden of ongeveer fr. 50 in Nederland. Niet alleen de grensbewoners trach ten te profiteren van de geldelijke In Lancaster House te Londen kwamen gedelegeerden bijeen van de landen, aangesloten bij het Atlantisch Pact om aanvoerproblemen te be spreken. Links de Nederlandse afgevaardigde dr. Kruisheer. De Franse politie in actie. Na een onderzoek van verscheide ne weken is de Franse politie, in sa menwerking met de Nederlandse en Belgische er in geslaagd een einde te maken aan de activiteit van een internationale smokkelbende, die minstens twee ton goud in Frankrijk heeft binnengesmokkeld. Zoals bekend kreeg de rijkspolitie op Schiphol als eerste lucht van deze goudsmokkel. De smokkelaars be-, schikten over een luchtvloot van acht tweemotorige „Beechcraft"-toe- stellen. De bendeleider, Frederic Ebel, werd op 23 October jl. te Parijs ge arresteerd. Donderdag werd een zij ner medeplichtigen, de Parijse éffec- tenmakelaar Daniel Moreau, aange houden. voordelen, die het kopen van huis houdelijke artikelen en levensmidde len oplevert. Zelfs uit Hasselt en Ton geren worden de huismoeders en- va ders in autobussen aangevoerd om zich, vooral op marktdagen, te Maas tricht en omgeving te provianderen. Verleden Zaterdag werden alleen aan de grenspost Eisden in twee uur tijd niet minder dan 1200 belgische auto's uit de provincie Luik geteld, die en kele uren later weer uit Nederland terugkeerden, vol met boodschappen en een volle benzinetank, j De ongelijke devaluatie van gulden en belgische frank heeft deze kleine smokkel belangrijk in de hand ge werkt. De toestand is thans zo. dat men in vrijwel ieder café of in iedere i winkel langs do grens op Belgisch i grondgebied Nederlandse guldens kan kopen, waarbij de (zwarte) koers dik- I wijls openlijk op een briefje voor het raam bekend gemaakt wordt. Wanneer men de verhalen geloven i mag trekt een Belgische winkelierster er zelfs met een kinderwagen vol I guldens op uit om haar klanten langs j de weg te bedienen. Al deze gulden-s I zouden tcorden geleverd door „com missioners", die dikwijls een omzet j ran 25.000 tot 50.000 per week berei ken. Zij rijden iedere dag naar Brus sel, waar zij zich bevoorraden bij „spe ciale" agenten. TEGENMAATREGELEN De Belgische winkeliersstand ziet de ze gang van zaken natuurlijk met lede ogen aan en heeft via de vereniging voor de middenstand een krachtig protest laten horen bij de regering. Het gevolg hiervan is geweest dat de laatste dagen nieuwe maatregelen worden toegepast bij het grensverkeer. Voortaan wordt, in het grensverkeer, van iedere Belg die zich naar Neder land begeeft en iets mee wil terug brengen, een Invoervergunning ver eist, waarvoor hij fr. 10 moet betalen cn welke slechts een dag geldig is. Al Hatta verwacht oppositie in Indonesië. Dra, Moh. Hatta, de leider van de j wil men slechts een sFgaar Tnvoerên' Republikeinse delegatie, heeft op persconferentie medegedeeld, dat In Parijs op 't ogenblik besprekingen worden gevoerd over hervatting van de Marshall-hulp aan Indonesië. Sprekend over het R.T.C^accoord zeide Hatta verder: De linkse oppositie in Indonesië zal zich niet bjj de resultaten van de R.T. C. neerleggen. Deze oppositie zal on middellijk beginnen en zich na de overdracht van de souvereiniteit voortzetten. Indien hierbij geweid- middelen zouden worden gebruikt vertrouwen wij op de kracht van onze T. N. I. Overigens wees Hatta in dit ver band op de vrijheid van menings uiting en van opvatting, die in Indo nesië zal bestaan. „In de tegenstelling men heeft niettemin een dergelijke invoervergunning nodig. Importeert men goederen, die een waarde hebben van meer dan fr. 200, dan wordt een omzetbelasting geëist van 4,5 procent. In Borne viert Zondag het echtpaar Weustlnk—Dankbaar met hun acht kin deren en 33 kleinkinderen de diamanten bruiloft. De beide oudjes, die 8C jaar zijn. genieten nog een goede gezondheid. Amerika wensen wij neutraal te blij ven." KORTE PREDICAT1E En het ganse volk stond in dit verbond. II Kon. 23 3. Israël is teruggekomen tot zijn ver- Ruslandbond met God. Plechtig wordt dal Schoon bouwwerk in de schaduw van de kolossale Grote Kerk. Rijk, provincie en gemeente dragen bij in de kosten. Er waren zowaar nog enkele Bra bantse toeristen in Veere toen wij de zer dagen het plaatsje bezochten. Een zaam liepen zij door de smalle straten, waaraan het zachte herfstlicht 'n vre dige sfeer en een aparte schoonheid verleende, naar de Grote Kerk en be wonderden enige tijd deze indrukwek kende steenkolos. Toen keerden zij te rug naar de Campveerse Toren, zon der het kleine kerkje, dat tegen de grote aanleunt, ook maar één blik waardig te keurenZij hadden Goliath bewonderd, maar David was hun te nietig. De Grote Kerk werd in 1437 door Bisschop Rudolf van Utrecht ingewijd, nadat de bouw reeds in de tweede helft van de 13e eeuw was begon nen. Maar de kleine kerk dateert al van 1348. Zij werd gebouwd als een hallenkerk, waarvan de drie beuken dus op gelijke hoogte werden opge trokken, een typisch voorbeeld van vroege Duitse gothiek en zij miste dus de basilikale vorm, die b.v. de Franse kathedralen veel imposanter, maar minder intiem maakt. De derde beuk, de Schotse Kerk, is later ge sloopt; de fundamenten daarvan kan men nog terugvinden. In 1668 woedde een hevige brand in de Grote Kerk, maar de kleine bleef gespaard. Haar eerbiedwaardige leef tijd deed zich bij het verstrijken der eeuwen echter in steeds sterkere mate gelden: reeds vóór de laatste oorlog was het iedereen duidelijk, dat er hóóg nodig restauratiewerk moest worden uitgevoerd, doch _dit werd [sing van"een lening tof dit"bedrag uilen gedragen mot" de Ned. Hervormde it de pla startenDit gevaar werd in het begin van de oorlog ontdekt en ter stond werd besloten het gebouw niet langer voor kerkdiensten te ge bruiken. WAT HET KOST. Van herstel gedurende de bezetting kwam natuurlijk niets, maar na een hele lange tijd van voorbereiding is dan toch aan het einde van het vo rige jaar met de restauratiewerk zaamheden een begin gemaakt. Zij worden uitgevoerd door de firma Woudenberg uit Utrecht onder de deskundige leiding van de architect M. J. J. van Beveren, die verbonden is aan de Rijksdienst voor Monumen tenzorg en die ook zitting heef t in het bestuur van de Stichting Veere. Natuurlijk vormde de financiering we<sr het grootste probleem. De kos ten waren aanvankelijk begroot op 130.000, maar al spoedig bleek, dat er met tegenvallers rekening ge houden moest worden. Zo kwam vast te staan, dat van de trotse pi laren, die de afscheiding vormen tussen de twee beuken, geen steen mear deugde. De begroting moest dan ook met 14.500 verhoogd wor den tot een bedrag van f 144.500. Hiervan neemt het Rijk 68 voor zijn rekening, terwijl de Provin cie 10 bijdraagt van de eerste 30.000 en 5 van de rest en de gemeente 2500 toezegde. De ge meenteraad nam dit besluit na een krachtig pleidooi van de burge meester uit liefde en piëteit voor dit schone monument van Veere. Diverse instanties op kerkelijk ge bied brengen voorts een deel van het benodigde bedrag bijeen, doch dan blijft nog een som van 22.000 te betalen over. De rente en aflos- re, die circa 200 lidmaten telt. In dit verband' kan voorts gemeld wor den, dat een fonds is gecreëerd voor aanschaffing van het benodigde meu bilair, de verlichting, enz. TOTALE VERNIEUWING. Veere's burgemeester, jhr. I. F. den. Beer Pooriugacl, heeft ons een kijkje gegund in het kerkinterieur om aan te tonenhoe goed de res tauratie opschiet. De vloer, die in de loop der jaren steeds verhoogd is, is nu weer 110 m. naar omlaag febracht, terwijl de lelijke valse zol- ering, van smerige witkalk, die aangebracht was. omdat de kerk zo hoog was, verwijderd is. Het interi eur heeft thans een hoogte gekre gen van maar liefst 27 meter en wordt bekroond door een prachtig houten tongewelf. De pilaren zullen helaas weer wit gekalkt worden; gebeurde dit niet, dan zou een ex tra bedrag van 20.000 nodig zyn. Wie weet, misschien zijn er kapi taalkrachtigen. die hier willen in springen; de schoonheid van het in terieur zou er zéér veel bij winnen! Verder is een nieuw leien dak M SRfll aangebracht, worden nieuwe ramen Christenkind ook collectief toil 2ün ifmukt (Werroor wordt fraai Se-Josia wee; dat het verbond van hem ïtleurd oud tuinderaglas gebruikt) en i met God sleehta de aanleiding i, tot (V n nlaüts van na nnna nu - aangenomen als het gevolg van de te rugkomst van Koning Josia onder het gebod van zijn God. In die zelfde lijn moeten we ook de pas gevierde hervorming van Luther zien. Een nieuwe schijn van het alou de licht schittert in onze wereld die leeft in de schaduwen van de dood. Het zal niet enkel een verbond mogen zijn van de enkeling met God. De ge hele Westerse Christenheid xcordt door dit feit beroerd. Zij die zich Christus' Kerk willen noemen, moeten ook in die hoedanigheid als gemeen schap het verbond vernieuwen. Het bezige, vermoeide, nimmer tot rust komend leven der mensen, zal zich ook heden ten dage moeten we ten ingeschakeld in een heelal dat oji- der het verbond van God met zijn mensheid valt. Wij, het morrende en onwillige volk, zullen hier onze enige zekerheid en rust kunnen vinden. God zal zijn woord houden. Heeft dit dan in ons klein, maar voor een ieder van ons zo belangrijk, leven dan geen waarde? Het verbond dat God op nieuw met Josia of Luther of U sluit en sluiten wil is het onderdeel hiér van: Gods verbond met de vaderen en de kinderen. Dit verbond is collectief omdat het doel de vreugde over het komend voortdurend uitgesteld. Totdat de zulfen bouwvalligheid zodanig was gewor- gen moeten worden door gemeente Vee- is er in plaats van de oude, dichtgemetselde ingang aan de Noordzijde een geheel nieuwe en- trée gekomen met een alleraardigst bakstenen poortje. De forse steun beren van de kerk zijn door de res tauratie vrijgekomen een grote vooruitgang, terwtfl het stuk grond naast het gebouw, waarin de funda menten van de Schotse kerk liggen, -eëgaliseerd zal worden. In de muur, ie dit terrein omsluit, zal een in gang worden gehakt. Kerkelijk Vee re zal pogen te bereiken dat deze vrq koge muur (langs de Kapelle- straat) gedeeltelijk gesloopt wordt, waardoor men een beter gezicht krijgt op de kleine, zowel als op de grote kerk. Tenslotte zjj nog varmeid, dat de preekstoel en hot orgel en waar schijnlijk ook de glorieuze heren- bank op geheel andere plaatsen In de kerk komen. Gehoopt wordt het restauratic- werk volgend jaar Augustus gered te hebben, vooropgesteld natuurlijk,;u,|deiijke Jind. "ong dat zich geen tegenslag voordoet. :>ersluur als gisteren gemeenschapsverband: Lutlïer weel, dat zijn zoeken en zijn vinden slechts het onderpand zijn voor het zoeken en vinden van de gelovigen zijner da gen; U weet dat uw verbond met God slechts een teken kan zijn van het verbond van U en de Chinees en de Amerikaan en de anderen met God. Middelburg. j, RISSEEUW OVERDRIJVENDE WOLKENVELDEN. Geldig tot Zaterdagavond. Droog weer met enige overdrijvende wolkenvelden. voornamelijk boven dc Noordwestelijke helft van het land. In dc kop van Noord-Holland en langs dé Wad- nd tussen icst matige

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1