PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Minister Lieftinck bleef toch op zijn standpunt staan CENTRALE R.T.C.-C0MMISSIE WERKT MET GROTE HAAST BIDAULT IS ER IN GESLAAGD EEN REGERING TE VORMEN DE NUMMERBEWIJZEN VOOR ANTO'S ZULLEN VERDWIJNEN EEN ZIEKENAUTO STOND VOOR EEN KAZERNEPOORT BILT Voor Walcheren reeds zoveel gedaan! Nobelprijs voor geneeskunde toegekend aan twee geleerden. Vandaag Belgisehe Senaat keurde de volksraadpleging goed. Wat de belastingambtenaren in Zwitserland deden. VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 262 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. den Boer Adj W de Pagter. Hoofdred.. G. Baiilntun Pl.verv.s W. Leertouwe: en H. A Bosshardt. ABUNNBMlfiN ISPR1JS 32 ct per week; f 3.90 p. kw.; fr p p. t 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 28 October '49 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) •-an 1—3 regels f 1.—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C» Middelburg. But_7Lsstog«n;jto£ti:j8;60. itl. 2K5. 4 Ipnen lb.e.g. 2357). M-burgLonaer.se Kaal 23. lel 807; tn 2924 Gom l. Vorststr. 63. tel «8 mg.». 2238] - Oortburg Pt. Maurilmr 12. l.L 102 Temeuttn. Brouw.r«Br. 2 - Zltntoe N. Botjrdttr. C 100. 1.1. 20 Verhoging der schadevergoeding zou rampspoed over ons volk brengen. (Van onze eigen verslaggever) Minister Lieftinck heeft niet minder dan 2 uur en 48 minuten nodig ge had om de zestien sprekers over het wetsontwerp vergoeding materiële oorlogsschade van antwoord te dienen. Hij deed dit niet op indrukwekken. de wijze, niet met nieuwe overtuigende argumenten, maar met de oude, die bewezen hebben overtuigingskracht te missen. Na een levendige inzet, verdiepte de bewindsman zich in details om pas in de laatste minuten weer een climax te bereiken, het hoogtepunt van deze middagzitting. Men zal zich herinneren, dat de heer IJsselmuiden (K.V.P.) Dinsdag me dedeelde een motie te overwegen, waarin zou worden aangedrongen op overleg over uitbreiding van arfc. 8, over de artikelen 71 en 72 en over de beroepsmogelijkheid, indien de minister zich bereid wilde verklaren tot concessies. Zich tot nieuw overleg bereid verklarend, wees de heer Lieftinck het reeds bij voorbaat toezeggen van concessies echter af. Deze voorwaarde zou de motie voor hem onaanvaardbaar maken. Daar de K.V.P. er wel weinig voor zal gevoelen voor een aftreden van de minister van financiën op grond van deze motie, is een ongewijzigde indie ning dus wel zeer onwaarschijnlijk. Drie kabinetten hebben zich sedert de bevrijding bezig gehouden met de oorlogschade, aldus riep de minister bg de aanvang van zijn rede uit en hij voegde er onmiddellijk aan toe, dat geen enkel kabinet :ntegrale vergoe ding in het uitzicht heeft gesteld. Wie dat menen, vergissen zich. Wèl is de regering steeds dichter bij integrale vergoeding gekomen en dit wetsont werp is dan ook gunstiger voor de gedupeerden dan het besluit vergoe ding materiële oorlogsschade van No vember 1945 De regering heeft de oorlog niet ge wild en is dus eigenlijk niet aanspra kelijk voor de schade van 1940 De schade van 1944 sproot voort uit van buiten komend onheil; ook daarvoor is de regering niet aansprakelijk. Al leen Duitsland zou men aansprakelijk kunnen stellen, maar dat betaalt niet! Van de geallieerden vergoeding vra_ gen voor de schade van 1944, achtte spr. onridderlijk, daar deze immers met hun bloed onze vrijheid betaald hebben. De morele plicht tot schadevergoe ding erkende spr., mits men maar niet verder gaat dan financieel en econo misch mogelijk is. Nimmer mag men echter zoveel vergoeden, dat het welvaartspeil der niet gedu- peerden tot beneden dat van 1940 zou dalen. Rechtvaardig is, dat de economisch zwakkeren meer geholpen worden dan de sterken. Wellicht is dit nog niet vodoende bereikt, maar het benaderen van een op zichzelf juiste gedachte is beter dan het achterwege laten van maatrege len. Ontkennend, dat de gedupeerden door de devaluatie zouden worden ge schaad, meende Spr., dat de positie van de schatkist verhoging van de vergoeding niet toelaat. In dit verband liet hij zich zeer pessimistisch uit over de schuldenregeling met Indone sië. INFLATIE NIET DENKBEELDIG? Zelfs achtte hij inflatie niet denk beeldig b\j hogere vergoedingen: in Frankrijk en België sproot de inflatie na de eerste wereldoorlog voort uit 't aanvaarden van de integrale vergoe ding. Spr. verdiepte zich in details en daarbij kwamen ook Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen aan de orde. Schade aan de grond, die een blijven de waardevermindering van meer dan 25% tot gevolg heeft, zal worden ver goed. Maar het grondherstel verloopt zó voorspoedig, dat dergelijke gevallen ook in Zeeland uitzondering zijn. Natuurlijk behoort Walcheren tot de zwaarst getroffen gebieden. Spr. kent de noden van dit eiland uit eigen aanschouwing, maar men moet toch niet vergeten hoeveel er reeds voor Walcheren gedaan is. Ongerekend de kostbare water staatswerken, is aan de dichting der dijken, herverkaveling en laudbouw- herstel alleen op Walcheren reeds meer dan 110 millioen gulden besteed. Met de verbetering der gronden en de vergoeding voor slechte oogsten is men hier verder gegaan dan elders. Als er één gebied is, dat de aan dacht der regering heeft en geholpen wordt, dan is het juist Walcheren. PATRICIËRSWONINGEN IN MIDDELBURG. Wat nu de lage verkoopwaarde der woningen in Middelburg betreft, de pa triciërshuizen daar waren uit de tijd en met de vergoeding der verkoop waarde en de toeslagen kan men geen overeenkomstige panden meer bou wen. Dat is tragisch, maar de eigena ren van deze panden mogen toch niet klagen; zij hebben voor hun panden toch ook veel minder betaald dan el ders het geval zou zijn geweest. De minister achtte de beroepsmo gelijkheid alleszins voldoende, in de eerste plaats de samenstelling der schade-enquête-commissies, waarin de ambtenaren in de min derheid zijn, maar óók omdat het instellen van beroep in vele ge vallen een gevolg is van onvol doende kennis van de schaderege ling. Aan het slot van zijn rede betoog de prof. Lieftinck nogmaals de Chris tenplicht in te zien om mee te leven met de oorlogsgedupeerden. Hij uitte zijn grote bewondering voor de ma nier, waarop zij zich door de moeilijk heden hebben heengeslagen, maar ver klaarde van mening te zijn, dat een hogere dan de voorgestelde vergoe ding rampspoed over ons volk zou brengen. Minister Lieftinck. Minister In 't Veld spreekt. Ook de minister van wederopbouw en volkshuisvesting, dr. J. in 't Veld, voerde het woord. Hij stelde voor boerderijen eveneens een afkooprege ling in het vooruitzicht en bestreed op zijn beurt, dat er van achterstalling van Walcheren of Zeeuwsch-Vlaande ren sprake zou zijn. Op Walcheren werden 2753 wonin gen verwoest; 2600 werden er nieuw gebouwd, vermeerderd nog met 981 noodwoningen, zodat de woningvoor raad groter is dan vóór de oorlog. In West-Zeeuwsch-Vlaanderen werden 2104 woningen verwoest, 1255 her bouwd en 811 noodwoningen opge richt. In Zeeland is de woningbehoef te dan ook geringer dan in de andere provincies. De herbouw van de verwoeste stadsbermen en bedrijfspanden in Zeeland, ook die in Zeeuwsch.Vlaan. deren, vormt wel een probleem. Spreker zegde voor de oplossing daarvan alle medewerking toe In de vorm van extra-bouw-volumen, mede op grond van het feit, dat het bouw volumen, waarmede deze gebieden vorig jaar extra werden bedacht, inderdaad volkomen is opgesoupeerd. (Voor de avondzitting zie pag. 2). Laatste moeilijkheden worden uit de weg geruimd. Nog geen oplossing voor Nieuw-Guinea. Amerika zal de prijs van het goud verhogen* Naar A.N.P. uit goed ingelichte Amerikaanse bron verneemt zou de verhoging van de officiële goudprijs in dollars slechts een kwestie van tijd zijn. De verhoging zou veel meer be dragen dan tot nu toe verwacht werd, nL tot 50 dollar per ons fijn goud, te gen dë huidige prijs van 35 dollar. De centrale commissie der R. T. C. werkt met koortsachtige activi teit om de nog restende punten van verschil uit de weg te ruimen, aldus verneemt de speciale correspondent van het A.N.P. Donderdagmiddag en -avond heeft de Centrale Commissie besteed aan de oplossing der moeilijkheden, die nog bestonden in de militaire com missie, n.l. de kwestie van de vloot- basis Soerabaja en het tijdschema van terugtrekking der Nederlandse troepen. Zoals bekend staan de In donesische delegaties afwijzend te genover het vestigen van een vloot- basis onder Nederlands gezag en houdt de Republikeinse delegatie vast aan de door president' Soekar- no onlangs gestelde periode van zes maanden na de souvereiniteitsover- dracht voor het - terugtrekken der Nederlandse troepen. Van Neder landse zijde betwijfelt men of dit technisch, gezien, nl. de mogelijkheid van het verkrijgen van voldoende scheepsruimte, mogelijk is. AMBTENAREN. De moeilijkheden in de sociale commissie zijn eveneens alle opge lost. De overgangstijd, gedurende De beoordelingscommissie van het Zweedse Karolinska instituut heeft de Nobelprijs voor physiologie en ge neeskunde toegekend aan twee ge leerden gezamenlijk. Het zijn dr. Walter Rudolf Hess van het physio- logisch instituut van de universiteit van Zürich en prof, Antonio Egas Moniz van de universiteit van Lissa- bon. Professor Moniz, 75 jaar oud, is een wereldberoemde neuroloog. Hij was de eerste die door middel van een hersenoperatie een geestelijke af wijking verhielp. Moniz is vroeger minister van buitenlandse zaken en gezant in Madrid geweest. De 68-jarige dr. Hess is oog- en hersenspecialist. Sinds 1917 is hij di recteur van het physiologisch insti tuut te Zürich; Weer een bankoverval in Parijs. Vier met tommyguns gewapende mannen hebben Donderdagmorgen vroeg in Charenton, een voorstad van Parijs, een auto van een bankinstel ling overvallen. Zij wisten met een buit van drie millioen francs in hun eigen auto te ontkomen. welke geen wijzigingen ten ongun ste mogen worden gebracht in de bestaande personeelsbepalingen voor zover het de ambtenaren van Ne derlandse nationaliteit betreft, werd op 2 jaar bepaald. Naar in Nederlandse politieke kringen wordt vernomen, zijn de „negen-mannen" in de Nederlandse delegatie unaniem van oordeel, dat de Nederlandse regering tegelijk met het aanbieden van deze over eenkomst aan de Tweede Kamer 'n aanvulling zou moeten voorleggen in de vorm van een garantieverkla ring, waarbij de Nederlandse rege ring de financiële waarborgen na deze twee jaren voor de ambtena ren van Nederlandse nationaliteit van de regering van de R. I. S. overneemt. Ofschoon de regering hieromtrent haar standpunt nog niet heeft bepaald, zijn waarnemers van oordeel dat een dergelijke garantie- verklaring goede kansen maakt bij de Nederlandse regering. In de staatkundige commissie be staat nog slechts het vraagstuk Nieuw-Guinea, Schipbreukelingen van „Ivar" per vliegtuig huiswaarts. Tien der schipbreukelingen van het Deense schip ,Jvar". dat bij Ter schelling op een mijn is gelopen, vlo gen Donderdagmiddag met een char- tcEVlicgtuig naar het vliegveld Kastrup bij Kopenhagen terug. Het w^ren - de tien gehuwde leden van de bemanning. De vrijgezellen blijven voorlopig op Terschelling in afwach ting van een eventuele berging van het schip. Kapitein Larsen bevindt zich nog steeds aan boord. Een merkwaardige aanbesteding. Donderdagmiddag hebben de Neder landse Spoorwegen aanbesteed het af breken van het restaurant „Zomer- zorg" gelegen aan de straatweg te Leiden, nabij de overweg tn de Rijns- burgerweg. Hel verschil tussen de hoogste en laagste inschrijving van de 10 gegadigden bedroeg niet minder dan f 12.730. Een der inschrijvers vroeg namelijk voor de uitvoering van dit werk f6470, en een andere firma vAlde het restaurant afbreken met bij betaling van f 6260 Hij kreeg motie van vertrouwen. Kabinetsformateur Georges dault, heeft Donderdag in het par lement een beroep gedaan op de partyen een nieuwe regering te steu- nen. Het program, dat Bldault aan de Nationale Vergadering voorlegde, volgde het beleid, dat zjjn voorgan gers Moch en Mayer hadden uitge stippeld. Hij kreeg hierop een motie van vertrouwen met 56 stemmen boven het minimum. Onmiddellijk nadat Bidault in de Nationale Vergadering het vertrou wen gewonnen had. heeft hij zijn kabinet samengesteld, waarin o.m. zitting hebben Henri Queuille (radi caal) vice-premier en minister van staat Jules Moch (socialist) vice- premier en minister van binnenland se zaken. Er zijn 18 ministers, van wie 6 BI- i lid zijn van de Republikeinse Volks- party (MRP), 5 van de socialisti sche, 3 van de radicale party, 2 na genoeg radicalen en 2 gematigden. Rede van minister Spitzen op de verkeersdag van de K.N.A.C. In Pulchri Studio te Den Haag Is Donderdag de zevende wegvci- keersdag van de K.N.A.C. gehouden, tijdens welke een groot aantal In leidingen werden gehouden over de meest verscheidene onderwerpen, betrekking hebbend op het snelverkeer. De eerste spreker was de minister van Verkeer en Waterstaat, mr. D G. W. Spitzen. Minister Spitzen gaf een kort [van de regel; „Men heeft zich als historisch overzicht van de wegen-1 een sociaal behoorlijk weggebruiker vorkeerswetgeving en knoopte daar- i te gedragen." Hij noopt, dat de K. aan een beschouwing over heden- j N. A. C. tot het bereiken hiervan daagse problemen vast. het hare zal blijven bijdragen. Een nieuwe verschijning op ver-1 Tydens de bijeenkomst werd me- keersgebied zullen de kentekenbe- degedeeld, dat de wegen-urgentie, wijzen voor auto's zyn, die binnen- enquête van de K.N.A.C. tot resul- kort de nummerbewyzen zullen gaan taat had, dat voltooiing van de weg vervangen, zo deelde de minister AmsterdamUtrecht 't dringendst mee. Deze „persoonsbewijzen voor i werd geacht. In de tweede urgentie auto's zullen een beter en doelma- categorie wordt genoemd de verbin- tiger overzicht van het nationale ding MoerdijkRoosendaal en in de autopark mogelijk maken alsmede vierde de weg NieuwlandVUssln- betere veiligheidscontrole. Dit laatste is zeer nodig indien men alleen al bedenkt, dat 15 a 20 van het wagenpark ouder dan 10 jaar is. Vervolgens stipte de minister het rijwiel met hulpmotor aan, een nieu we verkeersversohijning, waarvoor in het snelverkeer een oplossing moet worden gevonden. Uiterst belangrijk noemde minis ter Spitzen het feit, dat de termijn van ontzegging van rijbevoegdheid na delicten tot vyf jaar en na re cidive tot 10 jaar kan worden ver lengd. Het ligt in de bedoeling om een voorschrift bij algemene maatregel van bestuur in te stellen, waardoor detailregelingen zouden kunnen ver vallen. Men denkt er aan voor schriften voor maximum-snelheid buiten de bebouwde jtommen op te heffen. Het is gebleken, dat men internationaal wenst vast te houden aan de regel „rechts gaat voor." Hoewel in Nederland de opvatting overweegt, dat alleen al om psy chologische redenen de regel „voor rang aan snel verkeer boven lang zaam verkeer" behoort te worden toegepast, denkt men om internatio nale redenen het „rechts gaat voor" weer in te voeren. Voorts vestigde de minister de aandacht op de wenselijkheid om rijbewijzen te differentiëren naar de soort voertuigen waarvoor deze wor den aangevraagd. De minister besloot met te zeg gen, dat er een tendenz bestaat om het aantal voorschriften zoveel mo gelijk te beperken door het stellen OUDEN VAN DAGEN NAAR VLISSINGEN. Het was geen glorieuze intocht, die de ouden van dagen hielden toen ze Donderdag de Willem III kazerne te Vlissingen als tijdelyk tehuis kregen. Wie het gebouw bekijkt, kan zich niet ontworstelen aan een triest gevoel. Men bouwde in 1875 een kazerne niet in de stijl van een gezellig landhuis je en men heeft deze onprettige steenklomp daarna ook maar matig onder- GEËVACUEERDEN Als de verpleegden van Huize Irma in het kazemegebouw wat op hun ge mak zijn zullen er over enkele weken nog 30 a 35 ouden van dagen komen uit Elten-Leur. Zij zijn jarenlang ge ëvacueerd gefeest en hun terugkc#r naar Vlissingen zal voor hen een groot ogenblik zijn, ook al zullen ze niet verwacht hebben, dat de Willem IH kazerne hun eerste tehuis wordt Het gebouw is intussen niet onge schikt voor de huisvesting van deze mensen. Het ziet er van binnen min- De poortdeuren geven toegang tot een holle ruimte, die als kazemehal misschien nuttig, maar als toegang tot een woonverblijf somber en drukkend is. Voeg daarbij de kleine venstertjes, die uit een grauwe gevel rondzien over de Schelde, waar Donderdagmid dag een herfststorm nog wat nabul- derde, dan wordt het iedereen toch wel wat koud om het hart. De Rode Kruis-wagens brachten de zieken aan van „Huize Irma", dat kort geleden door brand werd verwoest. Het enige verwarmende en echt- menselijke was de ijver en toewijding, waarmee de fikse Rodekruissoldaten de bancards optilden, waarop perka menten gezichtjes van oude moedertjes bewezen, dat er onder de wollen de kens nieuwe inwoonsters van Vlissin gen lagen. Zij glimlachten die vrouwtjes, want ze werden keurig verzorgd. Het eerst heeft men de zieken overgebracht om de ziekenzaal op gang te krijgen. gen. Belgisch Kanaalzwemmer reed huis te Loenen binnen. Donderdagmorgen omstreeks zes uur kwam een Belgische personenauto met grote snelheid uit de richting Utrecht door Loenen aan de Vecht gereden. Doordat de bestuurder, de bekende Belgische kanaalzwemmer Dumoulin niet met de moeilijke situ atie ter plaatse op de hoogte was, nam hij de bocht bij hotel ,,'t Raad huis van Kronenburgh" te zwak, waardoor hij het huis binnenreed. De neus van de wagen boorde zich met grote kracht door de voorgevel, die totaal werd ontzet. De auto kwam eerst tot stilstand toen hij de voor kamer halverwege was binnenge drongen. De bestuurder, die sllpen in de wagen zat, liep geen enkel let sel op. ..is het 5 jaar geleden, dat Groede, Oostburg en Nieuwvliet werden bevrijd; .is het 9 jaar geleden, dat Ita lië Griekenland binnenviel. Mr. F. M. A. Schoklring wordt burgemeester van Den Haag. De regeringsvoorlichtingsdienst deelt mede, dat met ingang van 1 De. cember ajs. de burgemeester van Al phen aan de Rijn, mr. F. M. A. Schokking, benoemd is tot burgemees ter van 's-Gravenhage. Mr. Schokking, die tot de Chr. Hist, richting behoort, is 5 Mei 1908 te Dordrecht geboren als vierde zoon van mr. dr. J. Schokking, de latere minister van justitie en staatsraad, die toen Ned. Herv. predikant te Dordrecht was. Hij was werkzaam aan het depar tement van economische zaken, waar hij bleef tot 1938 Jn welk jaar hij tot burgemeester van 's-Gravenzande werd benoemd. Sinds 1 November 1946 is mr. Schokking burgemeester van Alphen aan de Rijn. Het ANP had Donderdagochtend een kort onderhoud met mr F. M. A. Schokking. Mr Schokking zeide, dat hg de stad goed kent omdat hy een aantal jaren in Den Haag gewoond heeft. Echter kent hg natuuriyk de interne problemen, welke er zich Tinem mm voordoen, niet, omdat hij er nimmer der troosteloos uit dan aan dowSS"- «W Liberalen stemden verdeeld. De Belgische Senaat heeft Donder dagmiddag het wetsvoorslcl-Struye tot het houden van een volksraadple ging over de terugkeer van de koning met 109 tegen 65 stemmen goedge keurd. Vóór stemden de 92 leden van de Katholieke Volkspartij en 17 libera len. Tegen stemden 7 liberalen, 5 communisten en 53 socialisten. Verwacht wordt dat't voorstel ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden goedgekeurd. Dit zal ech ter niet eerder dan in de tweede helft van December kunnen geschieden. De volksraadpleging zal dan worden ge houden 40 dagen na de afkondiging er van in het staatsblad, dus in de maand Januari. Alle Belgen die de stemgerechtigde leeftijd hebben, zul len dan ja of neen moeten antwoorden op de vraag: „Zijt ge van oordeel, dat koning Leopold HI zijn koninklijke bevoegdheden moet hervatten?" De stemming zal verplicht zijn en de tel ling der stemmen zal regionaal ge schieden. Minister Lieftinck beantwoordde vragen in d& Kamer. Donderdagmiddag heeft mr. J. A. W. Burger (PvdA) in de Tweede Kamer vragen gesteld over de ervaringen van drie Nederlandse belastingambte naren in Zwitserland. Zoals bekend zijn ambtenaren tijdens een dienstreis door de Zwitserse recherche gearres teerd en later over de grens gezet. Minister Lieftinck's antwoord kwam hier op neer, dat de belastingambte naren naar Zwitserland waren gegaan om uit te maken, wie de eigenaar was van 'n groot aantal in beslag genomen effecten, X of Y. Het ging dus niet om een deviezensmokkelarij. Deze wijze van doen bleek helaas niet in overeenstemming te zijn met het Zwitsers recht, verklaarde de mi nister. De minister verklaarde verder, dat het in het internationale verkeer niet gebruikelijk is, dat ambtenaren van een bevriende mogendheid, die slechts formeel in overtreding zijn, op een wijze bejegend worden als in Zwitser land is geschied. De minister wees er echter op, dat de ambtenaren verder met bijzondere voorkomendheid zijn behandeld. Van iets laakbaars in dat optreden is naar Nederlandse opvattingen, niets gebleken, zei de minister. De Neder landse ambtenaren hebben heel genoe- gelijk met Y gepraat. De heer Burger kreeg echter geen antwoord op zijn vraag hoe de Zwit serse autoriteiten op de hoogte waren gekomen van de besprekingen tussen de drie Nederlandse ambtenaren en Y. Feest in Spanje omdat .Franco terugkeerde. Generaal Franco is Donderdag van zijn bezoek aan Portugal naar Ma drid teruggekeerd. Ter gelegenheid daarvan was in geheel Spanje een nationale feestdag uitgeroepen. Scho len en kantoren hadden vrij en Ma drid was feestelijk versierd. Franco werd op het vliegveld van Madrid verwelkomd door geheel zijn kabinet. Praag wijst thans Franse diplomaten uit De Tsjechoslowaakse regering heeft in een nota aan de Franse Ambassade te Praag het vertrek binnen 12 uur geëist van de militaire attaché Geor ges Hellïot en zijn assistent Marcel Salabert. De nota beschuldigt beide diplomaten er van, dat zij met een di plomatieke courier 4 kg uraniumerts uit Tsjecho-Slowakije naar Frankrijk gezonden hebben en gepoogd hebben inlichtingen over de Tsjechische ura nium mijnen te verkrijgen. Voormalige Nazi's zullen in de Sow- jet-Russische zóne dc mogelijkheid krij gen een betrekking te vervullen in staats- o£ gemeentedienst, met uitzondering van politie en justitie. kant. Men heeft begrepen, dat er hier en daar wat opgeknapt moest worden en dat men vooral tocht en kou zo veel mogelijk moest weren. Toch zullen de ouden van dagen zo gauw mogelijk een beter onderdak moeten hebben, want het is een naar beeld: een ziekenauto voor een ver vallen kazernepoort. vallen van de residentie volgde hij in de couranten. „Ik beschouw het bur gemeesterschap van Den Haag als 'n zware post" zei mr. Schokkmgen ik realiseer mg wel wat er van mij wordt verlangd. Ik vertrouw, dat ik aan de gestelde eisen zal kunnen vol doen. De burgemeesterservaring, wel ke ik bezit, zal het mij ongetwijfeld gemakkelijker makpn, mjjn weg te infer weinig wind. Ongeveer dezelfde vinden". temperatuur. AFNEMEND BUIIG. Geldig tot Vrijdagavond. Wisselende bewolking met plaatse lijk nog enkele regen- of hagelbu i o, vooral in de kustprovincies. Meest matige wind tussen West en Noord,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1