PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Moch9 de nieuwe Franse premier Unieke stapelloop bij De Schelde is op komst D£BILT TRAMCONDUCTEUR HIELP VALSE MUNTERS ARRESTEREN Dit jaar in Engeland geen verkiezingen BENELUX-CONFERENTIE BEGON IN SFEER VAR VERTROUWEN Stalin wenst Pieck en Grotewohl geluk. Vandaag DE INDONESISCHE DELEGATIES KOMEN MET NIEUW VOORSTEL De Carbet gaat te water met genodigden aan boord VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 250. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllijtijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent, WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 14 Oct. 1949 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) «•an 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven o£ adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwevijstr. 2 - Zierlkzee: N. Bogardstr. C 160, tel. 26 Laagst betaalde arbeiders krijgen gedurende een maand toeslag Een koele mathematicus met ruggegraat. De Franse socialist Jules Moch heeft Vrijdagmiddag in de Nationale Vergadering zijn kaarten op tafel gelegd. In een krachtig en duidelijk betoog ontvouwde lijj het program, dat hy zich indenkt ten uitvoer te brengen indien hij opvolger van premier Queuille wordt. Op Moch werden 311 stemmen uitgebracht, hetgeen één meer is dan volgens de grondwet is vereist. De verkiezing werd vanmorgen vroeg gehouden na een zitting, welke de gehele nacht duurde. Moch vatte in deze zitting zijn plannen samen in drie punten. In de eerste plaats zullen maatregelen genomen worden om de prijzen te verlagen. Een simpele verhoging van de lo nen achtte hij uit den boze, want daardoor zou de franc naar de on dergang geleid worden. Verhoging van de koopkracht der lonen was n meer probaat middel om de sociale spanningen op te vangen. In de tweede plaats wilde Moch terugkeren naar het stelsel van vrije onderhandelingen tussen vakvereni gingen en werkgevers over de hoog te der lonen zonder tussenkomst der regering. Ongedaan maken dus van. de loonstop. Tenslotte stelde Moch voor, arbei ders, die minder verdienen dan 15000 francs per maand, een toeslag te ge ven van maximaal 3000 francs. Deze toeslag, die echter alleen voor de maand October geldt zal 'betrekking hebben op bijna drie millioen arbei ders en de staat zes milliard francs kosten. Moch achtte verder strenge maat regelen noodzakelijk tegen belasting ontduiking. Hem was medegedeeld, dat de Staat jaarlijks milliarden francs tekort gedaan werd door ont duiking. Luid applaus weerklonk, toen Moch zei: De ambtenaren zullen harder moeten werken. Naast het ambtena ren-apparaat zullen de genationali seerde bedrijven gereorganiseerd moeten worden. WIE IS MOCH? Jules Moch, thans een man in de kracht van zijn leven, kreeg om streeks 1936 voor het eerst een be scheiden rol in de leiding van de socialistische partij Daarvoor had hy de Hogere Krijgsschool doorlo pen en vooral wiskunde gestudeerd. Wat hem tot het socialisme dreef is moeilijk vast te stellen. Sommigen beweren, dat hi) de socialistische ladder alleen gebruikt om carrière te maken. Zijn karakter heeft in elk geval de koelheid en de strafheid, die de wiskunde eigen is. Menselijke warm te komt hij tekort en wellicht daar om is hij niet bijzonder populair, ze ker niet bij zijn ondergeschikten. Onlangs liet hij precies om ne gen uur de deur van zijn ministerie Muzikaal dispuut In Washington heerst nog steeds een felle rivaliteit tus sen leger, marine en lucht macht. Toen generaal Bradley Woensdag in het plaatsje Akron in.4de staat Ohio aankwam voor het houden van een redevoe ring, wilde de marine hem be groten :net de admiraalsmars, de legerofficieren met de gene- raalsmars. Na enige tijd loste de kapelmeester het dispuut op met de opmerking, dat beide marsen gelijk waren en alleen in naam verschilden. Amerikaanse bommen werper in Engeland neergestort DE BEMANNING VAN DE B 50 KWAM OM HET LEVEN Donderdag is een B 50, een van de modernste Amerikaanse bommenwer. pers bij het Engelse plaatsje New market neergestort. De gehele be manning, bestaande uit 13 personen kwam daarbij om het leven. Het toestel kwam neer op een tar weveld, vloog in brand en deed de vlammen naar hooibergen en boerde rijen in de omgeving overslaan. De slag werd 19 kilometer ver ge hoord. Volgens een der ooggetuigen stond het toestel al in brand voordat het neerstortte. Door de mist was het zicht slechts 1200 meter. De B 50 Was een van de grootste stratosfeerbommenw^rpers, die in Engeland aankwamen voor een oefe ningsperiode van de 43ste Ameri kaanse bombardementsgroep op bases in Engeland. Eerder in dit jaar heeft een B 50 de eerste non-stopvlucht om de wereld gemaakt. Later werd nog gemeld, dat het vliegtuig een volle lading scherpe bommen vervoerde, op weg naar Hel goland. West-Berlijn waarschijnlijk bij Westduitse Republiek. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben de Britse en Amerikaanse regeringen hun bezwa ren tegen het opnemen van West. Berlyn in de Westduitse Republiek laten varen. De instelling van een Oostduitse regering heeft het aanvankelijke standpunt gewijzigd. sluiten. Alle namen van. hen, die te laat waren of geheel in verzuim bleven, werden genoteerd en hem voorgelegd. Slechts 30 procent van de ambtenaren waren op tijd. Har de disciplinaire maatregelen waren het gevolg hiervan. Als politicus is Moch een man met ruggegraat die weet wat hij wil en recht op zijn doel afgaat, De communisten hebben dat ondervon den toen hij enkele malen als minis ter van binnenlandse zaken niet te rugdeinsde voor straffe maatrege len om het gezag fe handhaven. Attlee won het pleit De Britse minister-president Cle. ment Attlee heeft bekend gemaakt, dat dit jaar geen algemene verkie zingen zullen worden gehouden. Na een kabinetszitting van 2y3 uur, waarin het voor en tegen van een verkiezing in deze herfst werd besproken, werd het volgende com muniqué verstrekt: ,.Met het oog op de verwarrende invloed op handel en industrie die de voortdurende gissin gen over vervroegde verkiezingen uitoefenen, acht de minister-presi dent het juist het land op de hoogte te stellen van zijn besluit. Zijne Ma jesteit niet te adviseren, het parle ment dit jaar te ontbinden." Dit is een overwinning voor de minister-president en die ministers, die steeds van oordeel zijn geweest, dat de Labourregering haar volle tijd in functie moet blijven. Een deel van het kabinet onder leiding van Bevan, de minister van gezondheid, had sterke druk uitge oefend op de premier, volgende maand de verkiezing te doen 'houden. Moeilijkheden echter groter, dan verwacht. Donderdagmorgen omstreeks tien uur is de conferentie van ministers der Benelux-ianden in de met vlag. gen en bloemen versierde feestzaal van .de Cercles Municipaux te Lu. xemburg begonnen. In een plenaire zitting heeft de Luxemburgse mi- nister-president, de heer Dupong, de delegaties welkom geheten, waarbij hy wees op de nog te overwinnen moeilijkheden, die zeer zeker groter bleken te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Niettemin meende de premier, dat de financiële gebeurtenissen van de laatste tijd de vooruitzichten onge twijfeld gunstiger maakten. Aan de belangstelling van het Lu xemburgse publiek kon vanmorgen de betekenis van dc conferentie ze ker niet worden afgemeten. Het on geveer 75 man gr ote gezelschap van ministers en deskundigen arriveer de nauwelijks opgemerkt per auto of te voet bij net feestgebouw op „Ge zult aanhang vinden onder vele volken". Generalissimus Stalin heeft Wil helm Pieck, de president van de in de Sowjetrussische zóne van Duitsland tot stand gekomen republiek, een tele gram gezonden, waarin hij hem en het Duitse volk geluk wenst met „de stichting van de Duitse democratische republiek". Minister-President Grotewohl ont ving een gelijkluidend gelukwenstele- gram van Stalin. „De ondervinding", aldus Stalin in deze telegrammen, „welke in de jong ste oorlog is opgedaan, toont aan dat de Duitse en Sowjetrussische volken zich de grootste opofferingen hebben getroost. Het zijn deze twee volken, die in Europa het grootste vermogen bezitten tot het volbrengen van grote daden, welke van wereldbeheersend belang zijn." Stalin gaat verder: „Door het grond vesten van een verenigd en vredelie vend Duitsland, verricht gij een grote daad voor geheel Europa, waardoor in dit werelddeel een duurzame vrede wordt gewaarborgd. U behoeft er niet aan te twijfelen, dat, met het voortschrijden, langs deze weg en bij het bevorderen van de zaak van de vrede, gij sterk medele ven en daadwerkelijke steun zult on dervinden van leden van alle volken ter wereld. U zult aanhang vinden onder de volken van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen, Tsjecho-Slowakije en Italië en vanzelfsprekend zult u kunnen reke nen op de hulp van de vredelievende bevolking der Sowjet-Unie". De leider van het Sowjetrussische volk besluit zijn gelukwens-telegram- men met de woorden: „Moge het ver enigde, onafhankelijke, democratische en vredelievende Duitsland levensvat baarheid tonen en tot welvaart ko men" Olifantenjacht als vacantlegenoegen Wie iets voor jachtromantiek voelt kan bij het Britse ministerie van ko loniën 'n publicatie aanvragen, waar in de overs van de rivier Locangwa in Noord Rhodesia als vacantieoord wor den aanbevolen. De omgeving daar biedt gelegenheid tot jacht op neus hoorns, buffels, olifanten en nijlpaar den, zo staat in de folder, en vacantie- gangers, die deze dieren alleen uit de dierentuin kennen, staat een ervaren jager ter beschikking. Het' vacantieoord is via „een vrij goede autoweg" te bereiken. Het werd kortgeleden plechtig geopend door het opperhoofd van de in Noord-Rhodesia wonende stammen der Oeganda-ne gers. de Place d'Armes. Slechts een groep je Nederlandse, Belgische en Lu xemburgse journalisten, dat echter van de ochtendzitting bleef buiten gesloten, verried dat er meer aan de hand was dan een plaatselijke bijeenkomst. Na afloop van de middagbespre kingen verklaarde de- secretaris-ge neraal der douane-uni,e, dat deze een zeer bevredigend verloop hebben ge had en dat veel begrip is getoond voor eikaars moeilijkheden. ANTWERPEN ONTEVREDEN. Na de Antwerpse scheepvaartver. eniging heeft thans' ook de Kamer van Koophandel uit de Sinjorenstad in een motie protest aangetekend te gen de parafering van het Voorunie. accoord. De Kamer sluit zich in de motie volledig aan by de vele pro. testen en vraagt de regering het .ac coord niet te bekrachtigen zolang de voorwaarden niet gewijzigd worden. De Kamer stelt verder vast, dat het afstemmen van de gulden op het pond sterling brj de devaluatie van de laatste valuta, zonder voorafgaan de raadpleging van België, tot ge volg heeft, dat het evenwicht tussen prijzen en lonen verbroken is, en door dit feit een ernstige belemmering vormt voor het Belgische zakenleven in het algemeen en het Antwerpse in het bijzonder, overal waar zij met Nederland moet concurreren." Dc motie van de Kamer van Koop handel eindigt met de volgende woor den: Indien niet werkelijk en onmiddellijke voldoening wordt gegeven kan Bel gië niet voorgaan verder de last te dragen van de opoffering die het zich getroost. Bij een niet tot stand komen van Benelux zal het er op aan komen alle middelen te zoe ken om de Nederlandse concurrente te bestrijden, waarbij met alle in spanning dient gestreefd naar het sluiten van andere overeenkomsten en het openen van andere markten." .is het 10 jaar geleden, dat het Britse slagschip „Royal Oak" bij Scapa Flow door een Duit se duikboot tot zinken werd gebracht, waarbij 810 van de 1234 opvarenden om het leven kwamen; ..is het 5 jaar geleden, dat Bel grado door de Duitsers ont ruimd moest worden. Het slachtoffer van de ontploffing in een loods van de N.V. Chemische In dustrie van Hasselt te Amersfoort, de 72- jarige scheikundig ingenieur, dr. J. V. B. van Hasselt. 1s aan de bekomen verwon dingen overleden. 50 a 60 duizend valse rijksdaalders in beslag genomen Fotograaf en clichémaker waren te goeder trouw In het begin van September kwa men er bij de hoofdstedelijke politie berichten binnen, dat in Amstiidam en omgeving valse rijksdaalders wer den aangeboden. Deze berichten wa ren van dien aard, dat het er geen kwestie zou zijn van duizenden bil jetten en dat bovendien de verval singen vrij slecht zouden zijn. Ijve rig zocht de politie naar alle kanten en inderdaad werden verscheidene lieden gevonden, die de rijksdaalders hadden uitgegeven, doch allen bleken Het was een treffend ogenblik, toen de HeHcndoornse drieling van de familie Kapteyn, wier vader na dc aanslag op Rauter op de Woeste Hoeve werd neergeschoten, aan Koningin Juliana en Prins Bernhard bij bun aan komst te Hellendoorn bloemen aanbood. t«» goeder trouw en niemand wist hoe hij het biljet had ontvangen. Enkele dagen geleden kreeg de po litie vat op de zaak, dank z(j het kor. date optreden van een tramconduc teur. Deze kreeg namelijk een valse rijksdaalder aangeboden en zag dat onmiddellijk. De uitgever werd ze nuwachtig en sprong de tram af. Do conducteur ging hem achterna. Toe vallig passeerden juist (wee agenten en weldra was dc vluchteling, die een café in de Oude Brugsteeg was bin nengelopen. gepakt. Onder de bar. kruk waarop hij was gaan zitten, werden nipt minder dan zeventien valse rijksdaalders gevonden. Aanvankelijk trachtte de man met allerlei leugenachtige verhalen de po litie om de tuin te leiden, maar ten slotte kwam het ware verhaal. De man had samen met een vriend beiden verkeerden in financiële moei lijkheden het plan opgevat vals geld te maken. De een werkte in een papiergroothandel, de ander had een cartonnage-fabriekje, zodat zij min of meer in ,,het vak" zaten en de moeilijkheden wel konden oplossen. Een fotograaf werd in de arm geno men om een goede foto van een rijks daalder te maken. Aanvankelijk wei gerde de man. maar toen hem werd verteld, dat het ten bate van de t.b.c. bestrijding noodzakelijk was een goed cliché van een rijksdaalder te maken en dit waar werd gemaakt met valse documenten van het ministe rie van financiën, hielp de fotograaf te goedpr trouw mede. In een offset drukkerij werd met het zelfde ver haal bereikt dat een zinkcliché werd gemaakt en weldra kon gedrukt wor den. Persen, cliché en een 50 60.000 val- rijksdaalders, nog in vellen van tienv zijn in beslag genomen. De bei de vervaardigers en hun handlangers zijn gearresteerd. Van de fotograaf en de clichémaker staat de goede trouw vast, zodat deze niet in de zaalc zijn betrokken, al kan men zeg gen, dat zij toch wel erg lichtvaardig gehandeld hebben. De politie neemt aan. dat nog onge veer 300 valse rijksdaalders in om loop zijn. DE RONTETAFEL-CONFERENTIE. „Aide-memoire" over de schuldenregeling. Zal de R.T.C. uit impasse geraken Naar de speciale correspondent van het A.N.P. %uit doorgaans welin gelichte bron verneemt hebben de Indonesische delegaties een gemeen schappelijk „aide-memoire" betref fende de schuldenregeling ingediend. In dit aide-memoire zou het voor stel worden gedaan om een bepaald bedrag aan schulden door Indonesië te doen overnemen. Dit bedrag is in het voorstel genoemd. Dit betekent <lus, dat Indonesië niet blijft vasthouden aan het aan vankelijk tydens de weekeindconfe- rentie op de Hooge Vuursche inge nomen standpunt, dat Nederland aan Indonesië een bedrag van 1700 mil lioen zou schuldig zijn. Wel wordt in het aide-memoire gesteld, dat men aan het toen verdedigde beginsel blijft vasthouden, maar dat men be- reid is tot een practische regeling te komen. Als alternatief wordt dan in het aide-memoire. gesteld, dat men, indien men op basis van het genoemde bedrag met tot overeen stemming zou kunnen komen, het vraagstuk zal voorleggen aan een neutrale buitenlandse commissie, aan welker beslissing partyen zich vooraf gebonden verklaren. van vandaag in discussie zullen ko men. Waarnemers zijn van mening, dat het als een gunstig teken moet wor. den beschouwd, dat de delegaties na een periode van stilstond weer onderling over concrete voorstellen spreken. Een door Cochran Zater dag j.I. informeel naar voren ge brachte suggestie om het bedrag •aan schulden te fixeren op vier miL liard, is van Nederlandse zijde van de hand gewezen, waarna de sug gestie weer is ingetrokken. CULTUREEL ACCOORD. De culturele samenwerking tussen Nederland en Indonesië op basis van vrijwilligheid en wederkerigheid zal in handen worden gelegd van een commissie van. veertien leden (ze ven Nederlanders en zeven Indone siërs), die jaarlijlcs rapport zal uit- Van Nederlandse zijde is' de sug- brengen aan de regeringen van de festie gedaan om het vraagstuk op orte termijn te doen oplossen door een commissie bestaande uit de he ren Hirschfeld, Djuanda en Cochran. In kringen der drie delegaties worden de wederzijdse voorstellen thans bestudeerd en men verwacht, dat zij op de vergadering van de financieel-economische commissie Franse vrachtboot van 7500 ton is gereed Het 7500 ton metende Franse vrachtschip Carbet, dat bij de N.V. Kon. Mij. „De Schckle" te Vlissingen in aanbouw is, zal op 22 October a.s. te water worden gelaten tussen 12 en 1 uur en deze stapelloop zal er een zijn met een uniek karakter, af wijkend in elk geval van de normale tewaterlatingen. Is het gewoonlijk zo, dat de geno. digden en autoriteiten zich op de tri- bunes aan de wal bevinden, terwijl 't schip de helling afglijdt, ditmaal zul len de genodigden zich aan boord van de Carbet bevinden en dus de ge. hele stapelloop mede kunnen maken. Voor zover bekend is dit procédé nog slechts eenmaal eerder toegepast en wel door een Italiaanse scneeps. werf. Toen werd er echter verzuimd de nodige maatregelen te nemen voor 'n goed verloop van de tewaterlating en prompt kieperde het Italiaanse sclilp omver en zonk. Het spreekt van zelf, dat ditmaal de zekerheid aanwezig is, dat op Nederlandse bodem een der. gelijke tegenslag zich niet kan voor doen. Tot deze methode van tewaterla ting moest in dit geval met de Car bet wel worden overgegaan, omdat het schip practisch op de helling af gebouwd is. Dit was noodzakelijk, omdat bij „De Schelde" tc water geen plaats was voor het voltooien van het schip. Ook de machines be vinden zich reeds in de Carbet, SOBERE PLECHTIGHEID De tewaterlating zal overigens dit maal een sober karakter dragen en plaats hebben in tegenwoordigheid van een slechts gering aantal geno digden van Franse nationaliteit. Zoals bekend is door de Compagnie Générale Transatlantique destijds een tweetal vrachtboten bij „De Schelde" besteld, welke bestemd zijn om op de West-Indische lijn van deze maat schappij dienst te doen. Tot de geno digden nu behoren de heren Jean Ma rie ©n Lauer, directeuren der C.G.T. Thooris, Cdt. Bielvaire van dezelfde maatschappij, de heer Laurenchet, attaché van het Franse ministerie voor koopvaardij en de Franse cpn- sul te Rotterdam, de heer Bechet. EEN BIJZONDERE GAST Byzondere vermelding verdient, dat de heer Lauranchet de laatste Franse marineofficier was, oprukkende Duitsers. Hij Is dus met bijzondere batfden aan Vlissingen ge bonden. Bijzonderheden over het schip Vermelding verdient nog, dat de Carbet volledig gebouwd is volgens het ontwerp van de constructeurs van de N.V. Kon. Mij. „De Schelde". Het schip meet 7500 ton, heeft een lengte van 140 meter, een breedte van 18.25 meter en een holte tot het shelter dak van 11,10 meter. Het in wendige is door zeven waterdichte schotten verdeeld in vijf ruimen, twee in het achter-, drie in het voor deel van het schip. Het schip is bestemd voor het ver voer van stukgoederen, katoen en granen, heeft twee tussendeksrui- men, die dienst zullen doen als koel ruimte voor fruit en vriesruimte voor vis. Het is verder voorzien van drie doorlopende dekken, heeft twee mas ten en 4 kraankokers, waarin 12 vijf- tonskranen. een tientonskraan. een twintigtonskraan en een dertigtons- kraan zijn gemonteerd. De voortstuwing geschiedt door twee Dieselmotoren van 3500 P.K. bij 215 omwentelingen per uur, die ge bouwd zijn op aezelule wijze als de motoren van de Willem Ruys, echter met 7 cylinders inplaats van 8. Tegelijkertijd met de Carbet was nog een zusterschip in aanbouw, dat weldra gereed zal komen, NIEUW SCHIP OP STAPEL Vermelding verdient nog, dat on middellijk na de tewaterlating van de beide landen, zo wordt bepaald in het ontwerp-accoord betreffende dit onderwerp, dat thans door de werk groep uit de culturele commissie van de R.T.C. is opgesteld en dat reeds aan de centrale commissie van de conferentie is voorgelegd. Als middelen tot culturele samen werking gelden: radio, film. pers, bibliotheekwezen, onderwijs en voorts uitwisseling van hoogleraren, leraren en deskundigen op gebied van wetenschap en kunst. Vermiste jongen bleeik op avontuur te zijn gegaan. Woensdag stapte de 13-jarige jongen Jacq. Blommen uit Helden—Pannlngen bij familie te Venlo het huis in. nadat hij reeds twee weken lang de meest zonder linge verhalen over zijn spoorloze ver dwijning had doen ontstaan. Zoals wij reeds meldden, hebben op aanwijzingen van een zgn. helderziende. honderden personen deelgenomen aan een tweedaag se speurtocht in de omgeving van Hel den. welke geen succes opleverde. Na dat de knaap door de politie verhoord was. kon hij gisteren naar de ouderlijke woning terugkeren. Tegenover dc politie verklaarde hij. dat hij twee weken gele den, nadat hij reeds twee dagen de Ulo school niet meer bezocht had. met f 100 aan slergeld van zijn vader np avontuur was gegaan. Daags na zijn verdwijning heeft hij een treinkaartje naar Leeuwar den gekocht en hy' heeft daar al die tijd rondgehangen. Heimwee of geldgebrek zal wel de oorzaak zijn geweest van het besluit weer naar zijn dorpje terug te keren. De Heidense politie had al van de aanvang der vermissing af aangenomen, dat de jongen op avontuur was uitgegaan ZACHT OVERDAG. Geldig tot Vrijdagavond. In de ochtend op vele plaatsen mist. Overigens droog weer met en kele overdrijvende wolkenvelden. Carbet "in aJle eenvoud de kiel zal Latt'r °P dc daS echter perioden van worden gelegd voor een der helde zonneschijn en voor de tijd van het emigrantensehepen, die door de Ar- jaar hoge middagtempcraturen. 1 wind uit Zuide marineofficier was, die in Mei 1940 I gentynse regering bij de N.V. Kon. Zwakke tot matige v Vlissingen hielp verdedigen tegen del My „De Schelde" zyn besteld. 'lijke richtingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1