PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerikaanse staalarbeiders in staking Polder Walcheren verhoogt wederom het dijkgeschot r DE BILT Geschil over betaling van de pensioenpremie Regeringscrisis in Frankrijk toch nog vermeden. Sowjet-Unie protesteert. MOSKOU ERKENT DE CHINESE COMMUNISTISCHE REGERING H.M. de Koningin onthulde monument te Putten. ZEELAND KRIJGT VOOR 1950 590 WONINGEN TOEGEWEZEN Het geschil Belgrado—Moskou vrijwel zeker voor de V. N. Algemene vergadering nam aarzelend moeilijk besluit Deze week ondertekening Benelux-Voorunie J VOORSPELT: 192e JaargangNo. 240 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. HoofdretL: G. Ballii.tljn Pl.verv.: \V. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. t 4.15 oer kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 3 October '49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. pc mm. Minimum p. advertentie X 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8regels, ran 1—5 regels f 1.—iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60. tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Lonóense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, teL 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zicrlkzee: N. Bognrdstr^C^m^tel^S Vrees voor grote stagnatie in het bedrijfsleven. Meer dan een half millioen Amerikaanse metaalarbeiders zyn Zaterdag op bevel van de president van bun vakbond, Phil. Murray, in staking gegaan. Het bevel daartoe werd telegrafisch naar 53 grote staalbedrijven en 60 mijnmaatschappijen verzonden, nadat vertegenwoordigers van de bond van Amerikaanse metaalarbeiders de onderhandelingen met de regeringsbe. middelaars hadden afgebroken. Ruim 100.000 arbeiders in de vetkoolmijnen waren al eerder in staking gegaan, zodat het Amerikaanse* bedrijfsleven thans door ernstige stagnatie wordt: bedreigt. De automobielindustrie heeft nog slechts voor 3 a 4 weken voiaoenne voorraad aan staal. Volgens functionarissen van het Witte Huis is presi. dent Truman niet voornemens opnieuw in het arbeidsgeschil tussenbeide te komen. Aan de staking ging een uitgebreide telegrammenwisseling vooraf tussen Philip Murray, voorzitter van de vak. bond en Benjamin Pairless. presi dent van de United States Steel Cor. poration Deze maatschappij is een van de drie toonaangevende maatschappijen in de staalindustrie der V.S.; zij heeft 150.000 arbeiders in dienst- In de telegrammen aan de plaatselijke afdelingen legt het bestuur van de vakbond de verantwoordelijkheid voor de staking geheel brj de werk gevers, die. zo heet het. geweigerd hebben de aanbevelingen vantde re geringscommissie van onderzoek re aanvaarden. De president van de United States Steel zegt in een ver klaring, dat de onderhandelingen vol komen op een dood punt zijn geraakt door de onredelijke houding van de vakvereniging. De Amerikaanse staalarbeiders hadden, zoals gemeld, aanvankelijk loonsverhoging geëist en het aan vaarden door de staalverwerkende bedrijven van een schema voor ziekte en pensioensverzekering. Op advies van de door president Truman ingestelde verzoeningscom. missie lieten de staalarbeiders de eis tot loonsverhoging vallen, doch zij handhaafden hun eis dat de directies der staalbedrijven de volledige kosten van hét instellen van ziekte- en-pen sioensverzekeringen voor haar reke- Ministers kwamen tot een compromis. Na een vergadering van 6% uur heeft het Franse kabinet Zaterdag, avond overeenstemming bereikt over lonen en prijzen een kwestie die de coalitieregering van premier Queuiile in gevaar bracht. Onmiddellijk na de vergadering gat het kabinet een communique uit. waarin wordt medegedeeld dat Frank rijk zal verzoeken om een interna tionale conferentie ter bespreking van monetaire en economische kwes ties. De regering besloot de prijzen van boter, steenkool, textiel, leer, electriciteit en andere artikelen te verlagen en de controle op winsten en voorraden van handelaren te ver scherpen. In afwachting van de totale uit werking van de jongste devaluaties zal de rcgeringspolitiek van stabili satie der Tonen gehandhaafd worden, uitgezonderd voor bepaalde catego rieën in lage loonklasse, die later na der omschreven worden. De socialistische en christelijke vakbonden hebben reeds verklaard deze maatregelen onvoldoende te vinden en hun actie te zullen voort zetten. Belgische grensarbeiders in Frankrijk blijven thuis. Ongeveer 55.000 Belgen, die dage. Hjks de grens overgaan om in Frank rijk te werken, zullen Maandag thuis blijven en zich bij de arbeidsbureaux als werkloos aanmelden. Dit besluit werd genomen op vergaderingen van de grensarbeiders gedurende het weekeinde. Als gevolg van het ver schil in percentage waarmede de Franse en Belgische francs devalueer, den, zagen deze arbeiders hun salaris met 12 verlaagd. De vorige week instrueerde de Bel. gische regering haar ambassadeur in Parijs, onderhandelingen met de Franse regering te beginnen om een oplossing van de kwestie te zoeken. Men verwacht, dat de besprekingen deze week zullen beginnen. Minister Schokking voor een week in Amerika. Mr. W. F. Schokking de Neder landse minister van oorlog, is Zater dag op het vliegveld te ïdlewild bn New York aangekomen, vergezeld van generaal-majoor Doorman. Mi nister Schoklkng verklaarde, dat hij nüm een week in de V.S. zou blijven. Hij sprak de hoop uit, in de gelegen heid te zijn, na de besprekingen te Washington militaire installaties te bezoeken. De minister zei, dat. wanneer de Indonesische kwestie eenmaal opge lost is, Nederland meer aandacht zal kunnen besteden aan de defensie van West-Europa. ning zouden nemen. De directies wei gerden deze door de verzoeningscom. missie gesteunde eis in te willigen. De „United States Steel Corp." houdt staande, dat de meeste werkgevers, de Amerikaanse regering inbegrepen, hun werknemers laten bijdragen in de kosten, verbonden aan het afsluiten van verzekeringen tegen ongevallen en ziekte en het verlenen van ouder domspensioenen. De Sowjetrussische regering heeft Zondag nota's doen overhandigen aan de ambassadeurs van de V.S. en Gr.. Brittnnnlë en de zaakgelastigde van Frankrijk te Moskou, waarin wordt verklaard dat de Sowjet-Unie het vormen van een afzonderlijke West- Duitse regering ais een schending van de overeenkomst van Potsdam beschouwt. De Belgische konings kwestie komt weer op de voorgrond. Te Brussel gelooft men, dat het wetsontwerp tot het houden van een Volksraadpleging over de Belgische koningskwestie, dat 18 October in de Senaat zal worden behandeld, voor. ziet in een compromis '.en aanzien van het percentage, dat zich voor de terug keer van de Koning moet uitspreken. De voorgestelde Volksraadpleging za! alle Belgen boven de 21 jaar, be halve de leden der strijdkrachten, vra gen of zij de terugkeer van koning Leopold of zijn troonsafstand ten be hoeve van prins Boudewijn willen Op het vijfde jaarlijkse Waalse con gres te Luik. dat Zondag gehouden werd. verklaarde de socialistische se nator Jean Allard, dat indien de Ka. tholieke aanhangers van koning Leo pold te ver zouden gaan. zij wellicht „het gerommel van een naderende revolutie" zouden kunnen hóren Betrekkingen met de nationalisten verbroken. Radio-Moskou heeft Zondagavond bekend gemaakt dat diplomatieke*be trekkingen tot stand" zijn gekomen tussen de Sowjetrussische en de Chinese communistische regeringen. De Sowjetrussische regering heeft besloten haar diplomatieke betrekkin gen met do Chinese nationalistische regering te Kanton te verbreken; z|j zal een ambassadeur vestigen bij de regering van de „Chinese volksrepu. bliek", die door een diplomaat van dezelfde rang te Moskou zal worden vertegenwoordigd. De erkenning van de regering der „Chinese Volksrepubliek" werd door de Sowetrussische onderminister van buitenlandse zaken, Aridrei Gromyko, bekend gemaakt in een telegram aan de minister van buitenlandse zaken in de pas gevormde Chinese commu nistische regering. De Sowjetrussi sche zaakgelastigde te Kanton zal worden teruggeroepen. Tsjoe-Lai, de deskundige op het gebied van buitenlandse zaken van de Chinese communisten, is tot pre mier en minister van buitenlandse zaken benoemd van de de vorige week gevormde comm. regering, zo meldde daarvaar radio-Peiping. Alle buitenlandse regeringen is aangezegd, dat de nieuwe communis tische regering bereid is diplomatie ke betrekkingen aan te knopen met elk land, dat haar souvereiniteit wil eerbiedigen. Mao neeft op een massa-bijeen komst te Peiping ter viering van de vorming der nieuwe regering een proclamatie voorgelezen. Volgens radio-Peiping waren 200.000 mensen aanwezig, die stormachtig applaudi- seerden toen Mao verscheen. Na de voorlezing werd de nieuwe Vlag rood, met vijf gele sterren gehe sen onder het spelen van het nieuwe volkslied. Provincie-namen voor K.L.M.-vliegtuigen. EB KOMT OOK EEN ZEELAND Er is nog een aantal KLM-vliegtui- gen, dat tot dusverre geen naam draagt. Binnenkort zullen vier „Con stellations" en vier „Skymasters" namen krijgen van Nederandse Jte- den en provincies. De vier „Constellations" krijgen de achter hun registratieletters ver melde naam PH-TDI (Enschede), PH-TDK (Asterdmam), PH-TDN (Vlaardingen) cn PH-TDO (Maas tricht). De PH-TDN is een juist aan de KLM afgeleverde machine, de PH- TDO wordt r.og afgeleverd. De vier „Skymasters" Krijgen de volgende namen; PD.TDL (Gronin gen). PH-TDM (Aalsmeer), PH-TEY (Limburg) en PH-TEZ (Zeeland). Koningin Juliana onthulde Zaterdag te Putten een eenvoudig monument, ter herinnering aan de bijna 500 man nen van deze gemeente, die niet uit Duitse gevangenschap terugkeerden. Na het vallen van de driekleur, die rond het standbeeld gedrapeerd was, zag men een Puttens vrouwtje, ge kleed in de dracht van de streek met een knipmuts op. Zij zal voortaan in versteende aandacht en weemoed sta ren over Putten, dat met het Tsjechi sche Lidice en het Franse Oradour tot de ernstigste wonden behoren, die de Duitse terreur in Europa achterliet Oud.burgemeester jhr. M. van Gheen voerde bij de onthulling het woord De burgemeester van Putten, jhr. W. F. Quarles van Ufford, aanvaard, de met een korte rede het monument namens de gemeente. Koningin Juliana woonde, voordat de onthulling geschiedde, een herden kingsdienst in de dorpskerk bij Ds. L. Kievit en ds. L. Kwakkelstein hielden toespraken. De gemeente zong van de 84ste Psalm de verzen 3 en 4. Dit laatste vers werd gezongen, toen de Exodus uit de Puttense kerk van 5 jaar geleden aanving. Bovendien nog 200 montagewoningen. Minister in 't Veld heeft z\jn woningbouwprogramma; voor 1950 bekend gemaakt. Voor de vaststelling van dit programma heeft hij zich laten ad viseren door enkele commissies, waarin o.a. ook vertegenwoordigers zitting hadden van de provinciale besturen en van de Vereniging van Nederland, se Gemeenten. In to(aal waren er 42.000 woningen, waarvan 10.000 mon. tvigewoningen te verdelen en hiervan heeft Zeeland liet kleinste deel ge kregen Ui. 590 woningen en 200 monhagewonigen. De volledige verdelingslijst luidt: Groningen 1251, Friesland 989. Dren the 1030. Overijssel 2070 en 500 mon tagewoningen. Gelderland 3744 en 600 montage, Utrecht 1882 en 600 monta ge. Noord-Holland 2646 en 1250 mon tage, Zuid-Holland 3654 en 1250 mon tage. Zeeland 590 en 200 montage. Noord-Brabant 3414 en 400 montage, Limburg 3062 en 1000, Amsterdam 2634 en 1200 montage. Den Haag 2621 en 1400 montage. Rotterdam 2413 en 1600 montage. Totaal 32.000 en 10.000 montagewoningen. Bovendien is nog een beperkt cen traal te beheren contingent gereser veerd, waaruit in bepaalde gevallen. De aangerichte ravage op de spoorbaan b|j Kruiningen, waar Zaterdag, morgen een personentrein op een autobus reed. Scherpe protestnota van Tito. In Lake Success wordt, algemeen verwacht, dat Joego-SIavië nog ijeze week het geschil met de Sowjet-Unie aan de Ver. Naties zal voorleggen. Een aanwijzing hiervoor is reeds te vinden in de jongste protestnota van Belgrado aan het Kremlin, die Zater dag aan de Russische zaakgelastigde werd overhandigd. In deze nota, die veel feller van toon is dan de vorige, beschuldigt Belgrado er Moskou van, de beginselen, neergelegd in het handvest der Ver. Naties, te hebben geschonden. De vijandigheid jegens Joego-Sla- vië wordt in strijd met de in 1941 Na een uitgebreide discussie heeft de algemene vergadering van de Pol der Walcheren Zaterdagmorgen het. zware besluit genomen om het dijkge schot wederom te verhogen en wel voor het ongebouwd tot f 46.ver ha. schotbaar en tot f 37.80 per ha. vrij land en voor het gebouwd tot f 9. per f 100 belastbare opbrengst. In de notulen werd opgefiomen, dat dit be sluit slechts noodgedwongen is geno men. Unaniem is men namelijk van oordeel, dat een dergelijk dijkgeschot ondragelijk hoog is. De voorstellen van het dagelijks be stuur tot heffing van 'n buitengewoon geschot in 1949 en tot heffing van dijkgeschot in 1950 werden in deze vergadering, die in het kantoorge bouw Poelendale te Middelburg ge houden werd, gelijktijdig behandeld. De heer Z. Maljaars zeide een ander voorstel van het dag. bestuur te heb ben verwacht. Wanneer de nu ter ta fel gebrachte voorstellen worden aan genomen. zal men in conflict komen met de rriotie Dumon Tak, die vorig jaar aan de regering werd gezonden, omdat daarin vermeld staat, dat een dijkgeschot van f 35.per ha. boven de draagkracht van de ingelanden gaat. Spreker meende, dat er wellicht een andere oplossing voor de finan ciering van de bijzondere Polder-wer ken is te vinden, b.v. door het aan gaan van een kasgeldlening. De heer J. Bosselaar had de indruk gekregen, dat wel wat té omvangrijke werken ter hand zijn genomen. Hij schilderde de moeilijke positie van de ingelanden, meende, dat de producti viteit van Walcheren door de herver kaveling niet veel groter zal worden, en was het met de vorige spreker eens. dat het sluiten van leningen te verkiezen valt boven verhoging van dijkgeschot. De heer D. Üideonse en J. Koene sloten zich daarbij aan. VOORSTEL INGEDIEND „Wanneer een geschot van f 46.— wordt ingevoerd, is de toestand voor de verpachters catastrophaal", aldus de heer J. L. van der Harst. „De ver beteringen aan de dijk vormen een Rijkszaak. Wij moeten de regering verzoeken de Waterstaatswet zodanig te wijzigen, dat Rijksbijstand mogelijk wordt, zonder dat de Polder calami- teus verklaard behoeft te worden Deze commissiaris diende vervol gens een voorstel in, waarin geconsta teerd werd. dat de genoemde voorstel len van het dag. bestuur de betalings capaciteit van de ingelanden te boven gaat. In het Vrije van Sluis wordt 'n geschot van f 22.— per ha. reeds te zwaar geacht! Het dag. bestuur wordt verzocht zijn beide voorstellen terug te nemen. Voorgesteld wordt, in 1949 of 1950 tot dekking van de stormscha de-kosten 1949 en buitengewone wer ken voorlopig een kasgeldlening, dan wel een definitieve lening te sluiten, berekend naar f 6— per f 100 belast bare opbrengst gebouwd en f 22.— per ha. schotbaar en vrijland ongebouwd. Tevens, dat het geschot 1950 wordt bepaald op f 27.— per ha. schotbaar en f 18.80 per ha. vrij land en op f 5. per f 100 belastbare opbrengst ge bouwd, verhoogd met rente en aflos singsannuïteit der te sluiten lening. Mr. J. A. Dumon Tak merkte daar bij op, dat het sluiten van een lening slechts verschuiving van de moeilijk heden is. Ziet het dag. bestuur er iets in om deze lening te maken tot een vooruitbeschikken op de Rïjksbeijdra- ge DE POLDERBELANGEN De voorzitter, mr. R. W. Graaf van Lynden, legde er de nadruk op, dat ook het dag. bestuur het voorgestelde geschot te hoog acht. Een heffing van 46.— per ha. komt echter niet in strijd met de motie-Tak, want daarin wordt gezegd, dat een dijkgeschot van f 47.ondragelijk is. Men heeft goede verwachtingen, dat het Rijk het grootste deel van de werken op de Westkappelse zeedijk voor zijn reke ning zal nemen en ook een tegemoet koming zal verlenen in de kosten, ver oorzaakt door stormschade. Spreker onderstreepte, dat de gewone uitga ven dermate gestegen zijn. dat voor dekking daarvan een geschot van f 46.nodig is. Hij ontraadde met klem om op deze werken verder te gaan bezuinigen. Het aangaan van oen lening ter dekking van de gewone uitgaven is in strijd met het regle ment. „Als het voorstel Van der Harst wordt aangenomen", zo vervolgde hy, „handelt men in strijd met dc bclan- door Stalin zelf uitgestippelde begin selen genoemd. In dat jaar verklaarde Stalin, dat de Sowjet-Unie zich nim mer zou inlaten met de binnenlandse aangelegenheden van een klein land. De gevolgen van de huidige politiek zijn geheel voor rekening van Moskou, zegt de nota. De oorlogscampagne van Moskou komt slechts de reacti- onnaire landen ten goede. Inmiddels hebben ook Roemenië en Bulgarije hun verdragen van vriend schap met Joego-SIavië opgezegd via nota's met de gebruikelijke be schuldigingen. Het Duitse blad „Sozialdemokrat" meldde Zaterdag dat een ongeveer 8000 man sterke brigade der Duitse „volkspolitie" uit de Sowjetrussische bezettingszone van Duitsland in Bul garije gereed zou worden gehouden, om eventueel in een actie tegen Joe go-SIavië te worden gebruikt. De brigade zou in Oost-Duitsland zijn gevormd, haar oorspronkelijke bestemming zou Noord-Griekenland zijn geweest. ..Wij hebben het recht het handje vol burgers, dat het oude regiem in Hongarije wil herstellen, uit te roei en. en wij zullen het ook doen", zo zeide de minister van volksopvoeding. Revai. Zondag op een der voornaam ste pleinen van Boedapest ter gele genheid van de „dag van de vrede". In verband met de aan Hongarije venveten schendingen van het .vre desverdrag zei hij: ..Wat onze her stelbetalingen aan Joegoslavië be treft. kan niemand ons dwingen geld te verschaffen aan degenen die het zullen gebruiken om de moordenaars te betalen die zij naar ons land zen den". gen van de Polder en met het regle ment. Het zou voor de Polder Wal cheren noodlottige gevolgen hebben" De heer A. Jeronimus voegde hier aan toe. dat ondanks aanneming van het voorstel het college van G. S. hiermede waarschijnlijk niet accoord zou gaan. -Spreker noemde als hoofd oorzaak van de huidige impasse, dat de huren en pachten niet mogen wor den verhoogd. „Zolang men in Den Haag meent met dit soort geleide eco nomie door te kunnen gaan, zal men van kwaad tot erger vervallen" Op verzoek van notaris Van der Harst werd de vergadering korte tijd geschorst. Na de heropening ver. klaarde hij het voorstel in te trekken. Daarna kwamen de voorstellen tot heffing van buitengew. dijkgeschot in 1949 en tot heffing van dijkgeschot in 1950 in stemming. Beide werden aangenomen; het eerste met zes, het ttoeede met tien stemmen tegen. Tegen stemden de eerste maal de heren Maljaars. Gidconse, Koene, Cc- vaal. Polderdijk en Minderhoud. de tweede maal de heren van de Putte. De Visser, Volkers. Maljaers. Gidconse. Koene, Verhage, Cevaal, Polderdijk er- Minderhout. Van de andere voorsl "J len. die werden aangenomen. wij het opnemen van kasgeld in l93v van ten hoogste f 3.500.000.—. b.v. voor nieuw te stichten industrie- en, stichtingen en verenigingen kan worden geput. De verdeling van deze 32.000 woningen betekent niet, dat in 1950 niet meer dan dit aantal wo ningen gereed zal komen. Op 1 Augustus jl. waren reeds meer dan 38.500 woningen in aanbouw, die in de loop van 1950 voltooid zul len z|jn. Algemeen wordt rekening gehouden met het gereedkomen in 1950 van 40.000 woningen. By de verdeling is als basis aan genomen het acute woningtekort. De gemiddelde classificatie-inhoud van de normale woningen zal over het gehele land gerekend 260 m3 bedragen. De gemiddelde classificatie-inhoud van middenstandswoningen in de pro vinciën is op 350 m3 gesteld en voor de drie grote steden op 325 m3. Voor herbouwgevallen i-s een gemiddelde classificatie-inhoud van 400 m3 aange nomen. De te bouwen 32.000 woningen wor den verdeeld in drie groepen nl. nor male woningen, middenstandswonin gen en herbouwgevallen. Voor Zee land is de verdeling: 260 normale wo ningen, 30 middenstandswoningen en 300 herbouwgevallen. Voor de andere provincies zijn deze cijfers: Groningen 1138 normale woningen. 63 midden- standswoningen en 50 herbouwgeval len. Friesland 930. 49. 10. Drenthe 968. 52. 10, Overijssel 1866. 104. 100. Gelderland 3057. 187. 500, Utrecht 1758 94. 30. Noord-Holland 2014, 132. 500. Zuid-Holland 32271. 183, 200. Noord-Brabant 2943. 171. 300. Lim burg 2709. 153. 200. Amsterdam 2271. 263, 100. Den Haag 1858, 241, 314, Rot terdam 2175 262. 184. De onderhandelingen, die van 14 September 1949 af In Den Haag wor. den gevoerd Inzake de afsluiting van het prae-Unieverdrag tussen Neder land en de Belgisch-Luxemburse economische Unie verlopen gunstig. Over het merendeel der punten werd overeenstemming bereikt. Er bl|jven nog enige vraagstukken op te lossen, waarover belde delegaties rugge spraak moeten houden niet haar res pectievelijke regeringen Men hoopt, dat de regeling In de loop van deze week zal kunnen worden getekend. De luier en de Hes. Door een Amerikaanse uitvin ding kunnen ouders voortaan au tomatisch gewaarschuwd worden, wanneer hun baby een schone luier nodig heeft. In een nieuw soort luier zijn twee plaatjes aangebracht, die ui terst gevoelig ziin voor verande ring in de graad van vochtigheid en in bepaalde gevallen een neon licht boven dc wieg aan het bran den brengen. Door een andere vinding wordt automatisch melk gewarmd, indien de baby voedsel nodig heeft, Als de baby van honger gaat schreeu wen wordt het geluld In een mi crofoon opgevangen, die contact maakt en een clectrische spoel aan het gloeien brengt, waardoor een flesje melk verwarmd wordt. Zo dra dc melk dc vereiste tempera tuur begint te bereiken gaat een wekker af, waarvan het geluid na korte tijd door een microfoon ver sterkt wordt. Deze uitvindingen zijn gedaan in een laboratorium te Washington, waar verscheidene jonge vaders werken, die de lasten van het va derschap trachten te verlichten. De „Orca" liep in Kieise Bocht op een mijn. Zaterdagmorgen is in <le Kieise Bocht het 498 b.r.t. metende Neder landse m.s. „Orca" op een mijn gelo pen. Aan boord van het schip bevond zich behalve een negen koppige be manning ook de echtgenote van de scheepskok. Allen konden worden gered. Het schip werd met zware slagzij dc haven van Nakskov (Den.) binnengesleept. OVERWEGEND DROOG Geldig tot Maandagavond. Over net algemeen veel bewolking maar overwegend droog weer. Zwak ke tot matige, langs dc Waddeneilan den tiirleljjk vrij krachtige wind lus- rem Zuidwest cn West. Overdag on geveer dezelfde temperatuur als gis teren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1