PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Verdragen met Tito worden de een na de ander opgezegd DEBILT Diplomatieke uittocht uit Belgrado Deze week Vandaag PROEFTOCHT VAN DE „SIRIUS" HAD ONGEWOON VERLOOP IN 1950 110 MILLIOEN MEER VOOR BOUWWERKEN DAN IN 1949 MEER LICHT EN HERSTEL VAN DE RIOLEN TE VLISSINGEN Badcentrum moet uitgebreid worden Handel in valse bankjes van 100.— opgespoord. Heden aftreden Franse regering? VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 239 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: \V. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; l 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 1 October '49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per nun. Minimum p. advertentie f 2.30. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60, teL 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 20, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (bg.g, 2228) - Oostburg; Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwcrijstr. 2 - Zicrikzcc: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Wild-west verhaal van Britse legatie-employé. Op voorbeeld van de Sovjet-Unie hebben gisteren Hongarye en Polen hun verdragen van vriendschap en wederzijdse bijstand met Joego slavië opgezegd. Dit geschiedde door mdidel van een nota, die werd overhandigd op de gezantschappen te Boedapest en te Warschau. Ge lijktijdig heeft de Poolse regering de onmiddellijke terugroeping van acht leden der Joego.Slavische ambassade geëist. Tot deze acht behoren de militaire-, de handels- en de persattaché. De breuk tussen Tito en de Kominform-landen in nu bijna volkomen. Verwacht wordt, dat bin. nenkort de laatste diplomatieke banden verbroken zullen worden. Alleen de Roemeense ambassadeur vertoeft nog in Belgrado. De andere Oost- Europese diplomaten hebben hun koffers gepakt. In de Poolse nota heet het. dat het proces Rajk bewezen heeft dat Joego slavië onderdanig is geworden aan imperialistische kringen. Het mini sterie van buitenlandse zaken zou over bewijzen beschikken, dat Tito's vertegenwoordigers in Polen verwik keld waren in spionnage en in ande re activiteit, gericht op het ondermij nen van de Poolse defensie. De Hongaarse nota is in soortgelij ke termen vervat. De radio; enders van de Komin- formlanden zijn begonnen met een waar spervuur van propaganda tegen De eerste resultaten zijn ter Ron de Tafelconferentie bereikt: er be staat overeenstemming over het Unie-statuut. En meteen waren er de moeilijkheden. Nu is er een uniesta tuut, tot stand gekomen, dat zeer licht mag worden genoemd en dat een band tussen Nederland en Indonesië schept zo los, dat de oppositie er ogenblikkelijk fel tegen van leer trok en deze band een wassen neus noem de. En inderdaadde binding is uitermate zwak, maar niemand zal zich in het hoofd hebben gehaald, dat het in dit stadium nog mogelijk was een hechtere band te smeden. Juist daarom valt de critiek, die uit de Republiek komt, des te sterker op. Men wil daar de banden nog los ser Het is dit feit, dat bij velen de vrees wekt. dat er ofwel onoverbrug bare tegenstellingen op de R.T.C. zul len ontstaan, of wel een resultaat uit de bus zal komen, dat de toch waar lijk niet hooggespannen Nederlandse verwachtingen volkomen onbevredigd laat. Bemoedigend ziet het perspec tief er in ieder geval niet uit. Evenmin bemoedigend is het indus trialisatieschema, dat deze week door minister van den Brink is gepubli ceerd. Nederland ziet zich voor de taak gesteld om in vijf jaren tijds arbeid te scheppen voor niet minder dan 215.000 mensen. Als men nu be denkt, dat de eerste de beste crisis ons overbevolkte land op vele tien duizenden werklozen zal komen te staan, dan is het duidelijk, dat hier een probleem rijst, waarvoor een op lossing allerminst voor de hand ligt. En als derde weinig bemoedigend feit moot gesignaleerd worden de breuk, die in de Niwin is ontstaan. Het Katholieke Thuisfront is uitge treden, omdat er onenigheid ontstond over de verdeling van een regerings subsidie van enige honderdduizenden guldens, die aangewend diende te worden voor de geestelijke verzor ging. Het Katholiek Thuisfront wil de vrijelijk kunnen beslissen over de hplft van deze gelden, het Protestants Thuisfront en de neutralen meenden en terecht dat de aanwending in Niwinverband diende te geschie den. Jammer is het, dat het K. T. hierin reden vond om het tot een breuk te laten komen. De Niwin was een verheugend voorbeeld van goede samenwerking tussen religieus ver schillend georiënteerde groepen. Dat de splijtzwam aan deze samenwer king een einde maakt, siert Neder land niet. De televisie gaat werkelijkheid worden, ook in Nederland. Ook dit behoort tot het belangrijke nieuws van deze week. Zoals het rijwiel-mo tor de fiets verdringt, zal wellicht dp televisie de radio verdringen. Hoewel vooralsnog voor massa's mensen bei de te kostbaar zullen blijven In het buitenland waren deze week de twee belangrijkste feiten de breuk tussen SowjetRusland en Joegosla vië en de mededelingen van Truman over de atoomexplosie in de Sowj et- Unie. De gewone krantenlezer heeft tot dusver het geharrewar tussen Tito en Stalin nog al nuchter' opgevat. Een belangrijke overweging was daarbij, dat Tito moeilijk anders dan als een communist kan worden be schouwd en er in zijn land een re gime op na houdt, dat bitter weinig van het Russische verschilt. Het gaat om een ruzie tussen communisten onder elkaar en dat Tito een beetje met de Amerikanen aanpapt, veran dert aan de aard van zijn bewind niets. Nu het echter tot een breuk is gekomen, wordt de situatie ietwat verontrustend. Want men weet nooit, wat er uit een botsing tussen deze twee staten kan voortvloeien. Het zou niet de eerste maal zijn, dat een smeulend vuurtje tot een stevige brand werd.... Trumans onthulling heeft in brede kring de overtuiging gewekt, dat Rusland over atoombommen beschikt. Vooral in Amerika werd men er ner veus van. De Russen haastten zich om mede te delen, dat er geen reden tot ongerustheid ls, maar zo'n mede deling neemt men met een korreltje Tito, Keer op keer werd het bericht voorgelezen, dat Rusland het vriend schapsverdrag met Joego-Slavië heeft opgezegd. Deze zenders citeerden voorts de Moskouse „Literaire Gazet" „Hitler's rattekruid of Mussolini's met zeep ingesmeerde strop ligt klaar voor de Balkandwerg die goede rede nen heeft om gekké dingen te doen". ALS IN EEN BEELDROMAN Wallace Harrison, een 32-jarige voormalige employé van de Britse le gatie in Boedapest thans tijdelijk werkzaam, bij de ambassade in Den Haag heeft het A.N.P. het relaas gedaan van zijn lotgevallen in Juli, toen hij ontvoerd werd door de Hon gaarse geheime politie. In het kort komt zijn verhaal hier op neer, dat hij onder een voorwend sel naar een afgesproken plaats werd gelokt, in een gesloten wagen ge duwd en naar een huis in een nauwe straat gereden. Daar werd hem ge vraagd of hij de verblijfplaats wilde weten van mevr. Torbagyi, een tele foniste van de Britse legatie. di« sinds een week was vermist. Op zijn bevestigend antwoord werd gevraagd: Ben je bereid een lijst te geven van Hongaarse verraders? Harrison zei. dat hij geen landverrader was en ook niet begreep waar het om ging. Twee uur lang bleven drie Honga ren in zijn gezelschap cognac drinken zonder iets te zeggen. Vervolgens werd mevr. Torbagyi binnengeleid, van een gezonde jonge vrouw een wrak geworden. Harrison liep op haar toe, maar werd weggeslagen. Hij verloor zijn zelfbeheersing en ging danig tegen de Hongaren tekeer. On- dprwijl werd de vrouw weer wegge leid. De leider van hpt gezelschap zei: Nu heb je haar gezien. Ik geef je tot 10 Juli de tijd om deze zaak te overdenken, Als je iemand vertelt wat hier is voorgevallen kost het mevr. Torbagyi het leven. Thuisgekomen vertelde Harrison niemand iets, maar de volgende da gen werd hij voortdurend lastig ge vallen door personen, die hem aan de 10e Juli en aan mevr. Torbagyi her innerden. Tenslotte rapporteerde hij alles aan de legatiesecretaris, die on middellijk een auto tot zijn beschik king stelde om naar Engeland terug te keren. Harrison heeft sindsdien niets meer gehoord van mevr. Torbagyi. Het Britse min. heeft als represaille een klerk van de Hongaarse legatie in Londen doen terugroepen en eerst gis teren het verhaal voor publicatie vrij gegeven. Ss het 30 jaar geleden, dat de heer C. A. van Woelderen bur gemeester van Vlissingen werd; EN MORGEN.... is het 9 jaar geleden, dat Chamberlain uil de Engelse rege ring trad. In de afgelopen week geen verliezen in Indonesië. De regering maakt bekend, dat iu de afgelopen week geen verliezen in Indonesië zyn gemeld. Een Indone sisch soldaat van het K.N.I.L. Is ten gevolge van een vroeger bekomen verwonding overleden. Met ingang van 1 October a.s. zal de belasting over de kostwinnersvergoedin- Ïen toekomende aan verwanten van mi- tairen der landmacht door middel van inhouding worden geheven, en wel op de zelfde wijze als de loonbelasting. Tot dusver vond op de kostwinnersvergoedin gen geen inhouding voor belasting plaats, doch werd de belasting geheel door mid del van aanslagen geheven. Voor de zee macht geldt dit niet. Honderd genodigden in de mist. Het m.s. „SIrius", gebouwd op de N.V. Scheepswerf de Merwede to Hardinxveld en bestemd voor een Finse rederjj lieeft Donderdag een wel zeer ongewone en avontuurlijke proeftocht gemaakt Vol goede moed vertrok 's morgens om 8 uur het schip met behalve de bemanning 100 genodigden aan boord van de Parkka de te Rotterdam, maar algauw bleek de naargeestige mist tie plannen in duigen te gooien. Bij Maassluis wer den keerproeven genomen en de ge meten myl gevaren. Het signaal rechtsomkeert klonk >n terug ging het in de richting van Rotterdam. Alles scheen nog op rolletjes te lo pen. toen er opeens kreten "klonken: „We lopen recht op de kant af". Degenen, die in de verblijven ver toefden. snelden naar de dekken en wachtten met angst en beven het mo ment af, waarop de voorsteven met een schok op de basalten borstwering bij Poortersnaven zou lopen. De o.t.k.u.o u.iuusiui»! vai. Graat en Gravin Hurewood werd te midden van leden van de koninklbxc familie in Si. James' Palace genomen. V.l.n.r. Koningin Mary, de Princess Rayal, moeder van de bruidegom, het bruidspaar, koning George VI van Engeland, de Hon, Gerald Lascelles, broer van de bruidegom en „best man" en koningin Elisabeth. Voor nieuwbouw, herbouw, en uitbreiding van woningen 480 millioen beschikbaar. Het bouwplan van minister in 't Veld. Hei bouwplan 1950, dat minister in 't Veld de leden van de Staten- Generaal heeft aangeboden, sluit met een bedrag van f 1450 millioen Dit is 110 millioen meer dan het totaal van 1949, toen het bouwplan sloot op 1340 millioen. Van deze 1450 millioen zullen voor weg- en waterbouwkundige werken 300 millioen worden be steed. De rest, dus 1150 millioen, is bestemd voor gebouwen. Voor nieuwbouw, herbouw en uitbreiding van woningen is f 480 millioen beschikbaar gesteld, (douw plan 1949: 400). Het volume van f 480 millioen komt overeen met rond; 40.000 woningen. Voor herstel van oorlogsschade werd 35 mil. Hoen (57), voor onderhoud en her. stel nlet.oorlogsschade 86 millioen. (85) en voor verbouw van gebou wen 55 mll'ioen (51) bestemd. Een andere grote post is die voor bedrijfsgebouwen, n.l. f 300 niilli. oen (1949: 272,5), welke post even- Boerderijbrand Finsterwolde ontstond door spelen met vuur. Na een intensief onderzoek door de plaatselijke politie-autoriteiten te Finsterwolde is thans vastgesteld, dat de oorzaak van de enorme brand, die te Finsterwolde heeft gewoed, toege schreven moet worden aan het spelen door kinderen met vuur in de schuur van de boerderij van de heer Ten Have. tueel In de loop van bet jaar nog met f 50 millioen zal worden ver hoogd, indien daartoe de noodzaak blijkt. Bij de bepaling van dit be. drag is rekening gehouden met dc eisen, die met betrekking tot de in. dustrialisatie worden gesteld. Voor boerderijen en overige agra rische gebouwen zal f 69 millioen worden bestemd (1949: 58,5). B(j de genoemde bedragen voor 1949 betreffende bedrijfsgebouwen en boerderijen dient er rekening mede te worden gehouden, dat deze in de loop van 1949 met resp. 32.5 millioen en 7.5 millioen werden verhoogd. Voor scholenbouw is in het bouw plan 1950 een bedrag opgenomen van f 40 millioen tegen .1 25 mil lioen in 1949, De. stijging van dit vo lume houdt verband met de 'te ver wachten sterke toeneming van het aantal kinderen, dat behoefte heeft "in onderwijs. Tenslotte zijn voor de ziekenhui zen, enz. 14 millioen (10), voor ker ken 11 milHoèn 4en voor overheidsgebouwen 51 millioen 32) uitgetrokken. Bij de samenstelling van '1 houw. Clan kon geen rekening worden ge- ouden met de devaluatie van do gulden. Indien hiervan een verho. ging van de bouwkosten het gevolg is, zal dit uiteraard leiden tot w(jzu gingen in het plan. De plannen voor het Sportpark. De gemeenteraad van Vlissingen heeft Vrijdagmiddag in vlot tempo een aantal belangrijke besluiten genomen. Het nieuw benoemde raadslid de heer A. van Schijndel werd beëdigd. Op voorstel van B. en \V. werd besloten een eenvoudig monument op te richten op de Noorderbegraaf? plaats ter eerbiedige herinnering aan een aantal burgers van Vlissingen, die het leven lieten bij de bevrijding der stad. Op een vraag van de heer M. J. van Poelje deelde de burgemeester mede. dat in de eerste oorlogsdagen gelden zijn ingezameld voor een mo nument ter nagedachtenis van de zout. Hitler was sterk in dergelijke mededelingenIntussen is er dit onverwachte gevolg, dat nu alle vroegere pogingen om tot een inter nationale atoomcontröle te komen gefaald hebben. de Amerikanen reeds thans aan de Russen gevraagd heben om, als zij dan niet in de Amerikaanse voorstellen willen tre den, zelf een controlesysteem te ont werpenBlijkbaar vindt men de atoomgeschiedenis in Amerika onbe haaglijk worden. De Russen zijn troef. In Berlijn scheppen zij. juist nu vandaag de luchtbrug na vijftien maanden wordt opgeheven, nieuwe moeilijkheden, in de vergadering der Verenigde Naties blijken zij weinig minder agressief, dan verleden jaar, in Hongarije heb ben zij volkomen volgens de ver wachting Rajik ter dood veroor deeld... Romantisch nieuws kwam er alleen uit Engeland. Dat de Britse regering in het Hogerhuis verslagen werd en in het Lagerhuis meester van de si tuatie bleef, wordt hiermede natuur lijk niet bedoeld. Wht wel bedoeld wordt is het huwelijk van de Oosten rijkse pianiste Marion Stein met de graaf van Harewood, neef van de En gelse koning. Een modern sprookje, dat menige bakvis aan het dromen zal brengen. Jammer, dat die sprook jes en dromen zo zelden werkelijk heid plegen te worden.... mannen, die bij het tot zinken bren gen van de Bulgia en Luctor et Emergo omkwamen. Het ligt in de bedoeling thans een meer algemeen monument op te richten, dat zal verrijzen op een meer centraal ge deelte van de Noorderbegraafplaats en dat de herinnering levendig zal houden aan alle Vlissingse burgers en burgeressen, die in de oorlog ge vallen zijn. Het ontwerp voor dat monument zal binnenkort gereed zijn. Credieten werden toegestaan voor aankoop van het pand Oranjestraat 29, voor aanleg van een gedeelte Berlagestraat. voor beplanting langs de Hogeweg, voor bestrating en riolering:ten behoeve van het complex auplex-woningen van St. Wilhbrord en voor herbeplanting op het Ravesteijnpleln en aan de Bone- dijkestraat. DE VERLICHTING. De heer J. Post bepleitte in dit verband ook een betere verlichting van het Ravestejjnplein, waarop wethouder M. A. van Popering ant woordde. dat de verlichting van de gehele stad nader bekeken zal wor den. Op een vraag van de heer J. L. de Wit betreffende de beplanting van de taluds langs de Vlissingse watergang, deelde de wethouder mede, dat de polder Walcheren toe stemming gaf voor de beplanting, maar dat hij geen toezegging kon doen voor beplanting in de nu aan brekende plantperiode. Na afdoening van enige kleinere voorstellen, besloot de raad 10.200 uit te trekken voor de bouw van twee steigers in de Vissershaven, tot aankoop van het perceel Hout kade no. 10 en tot bouw van een kleedlokaal en het treffen van enige andere voorzieningen op de sport velden ten Noorden van de v. d. Helstlaan. HET SPORTCENTRUM. De heer M. J. van Poelje infor meerde naar het standpunt van B. en W. inzake het sportcentrum bij het Nollebos. Hebben B. en W. daar over al een beslissing genomen? Spr. helt over naar de mening, dat een splitsing van de plannen nodig zal zijn omdat de schepping van 'n recreatieoord met sportcentrum wellicht financiële consequenties meebrengt, die niet te dragen zijn. Spr. vroeg zich in dit verband af hoelang de terreinen aan de Bosweg meekunnen. Wethouder M- A. van Poperin» deelde mede, dat het plan voor het, sportcentrum nog in studie is. B. en W. willen voor de raad komen met juiste cijfers wat de kosten be treft. Zij zijn thans bezig de volle consequenties te onderzoeken. Zo spoedig mogelijk zullen zij de raad in de gelegenheid stellen een mening daarover uit te spreken. De heer J. C. Corver wilde graag volledige gegevens over het plan Nollebos en het plan Bosweg over gelegd zien. Spr.'s fractie is overigens sterk geporteerd voor het plan Nollebos, omdat Vlissingen als badplaats be tere recreatiemogelijkheden nodig heeft. Wethouder van Popering zegde die gegevens toe. Nadat nog een bedrag" van 1500 was uitgetrok ken voor de beplanting rond de beide Finse scholen, kwam de rond vraag aan de orde. DE RIOLERING. De heer J. P. Ventevogel wees op het onvoldoende functionneren van een aantal riolen o.m. in de Grave- straat. Tijdens een regenbui stond voor het gebouw Concordia 40 cm. water. De brandweer wees 'n vraag om aan de bezoekers van Concordia hulp te bieden, zonder meer af. Wethouder van Popering kondig de een rapport over de riolering tan. De bezoekers van Concordia hadden hun kousen en schoenen maar moeten uittrekken. De brand weer is voor ernstiger zaken. De heer J. Marijs wees op het on der water lopen van enige straten in Tuindorp. Wethouder van Popering verwees opnieuw naar het komende rapport. De riolen bevatten veel slib. omdat or niet gespuid kan worden door het riolenstelsel. De stand van hel water in het Kanaal door Walche ren is te laag voor die spuiïng. tvervoig op pag. i) Centrale Commissie R.T.C. naar de „Hooge Vuursche" De centrale commissie van de R.T.C. zal vandaag naar „Hooge Vuursche" verti-ekken in gezelschap van de voor zitters van de financieel-economische commissie en subcommissies teneinde de problemen op dit gebied te bespre ken en zo mogelijk tot oplossing te brengen, aldus deelde Sultan Hamid H. in het perscentrum mede. De plenaire vergadering van de R. T.C. hoopt men te kunnen houden op Woensdag 5 of Donderdag 6 October. De republikeinse regering zal Za terdag of uiterlijk Maandag een ver klaring uitgeven over de politieke ontwikkelingen van de laatste tijd. De republikeinse minister van voor lichting heeft aan An<»ta medege deeld. dat als gevolg van* de onder handelingen tussen de voorzitter van de Nederlandse delegatie in Indone sië. mr, s' Jacob, en de voorzitter van de republikeinse delegatie in het vervolg naast het Nederlandse be stuur ook een republikeins bestuur zal functionneren in de zgn. Renville- gebieden. Dit „gemengd bestuur" zal tot het einde van de R.T.C. worde» gehandhaafd, waardoor een eventueel ..gezagsvacuüm" kan worden verme den. Twee Belgen gearresteerd. Maandag stelde de Nederlandse recherche te Den Haag de politie van Luik ervan op de hoogte, dat zij in Den Haag de 23-jarige Rene M.. af komstig uit Luik had gearresteerd op het ogenblik, dat deze een vals biljet van honderd gulden ter beta ling aanbood. Een handlanger van M. had evenwel, na een vergeefse ach tervolging door de politie per auto weten te ontkomen in de richting van dc Belgische grens. De Belgische politie stelde onmid dellijk een onderzoek in en hield te Luik de 26-jarïge Alphonse B„ een Belgisch amateur zwemkampioen aan, B. hield aanvankelijk stijf en strak vol niets uitstaande te hebben met de valse bankbiljetten, doch viel later door de mand. B. verklaarde, dat de auto, waar. mede lijj was gevlucht 360 biljetten van honderd gulden had hevut. 11(1 had zich van dit valse geld ontdaan door het in een kanaal t« Den Haag t,e werpen. Wat de herkomst drr val se briefjes van honderd betreft, be weert hij deze van Iemand te Parijs te hebben gekocht. Hij kon slechts een vaag signale ment van deze man opgeven. Het on derzoek in deze zaak wordt zowel in Nederland als in België voortgezet. Maar neen. op het nippertje ge hoorzaamde de „Sirius" en beschreef achteruit een grote halve cirkel in de Waterweg. Doch nu zouden er an dere momenten van grote spanning komen. Twee. drie Keer werd ge tracht het schip weer in de vaarrich- ting te brengen, maar de ebstroom was zo sterk, dat Iedere poging mis lukte. Onophoudelijk liet de stoom fluit haar zware tonen horen door de potdicht geworden mist. Het wa ren voor velen angstige momenten, want het 107 meter lange schip kwam enige malen byna dwars te lig gen en enkele kleinere schepen, die koste wat kost nog binnen wilden ko men, kwamen bijna onzichtbaar, maar door de signalen goed hoorbaar, recht op het scnip af. De gasten aan boord, van wie velen allerminst, zee rotten waren, voelden zich niet be paald behaaglijk. Na enige vergeefse pogingen is men echter bij Poorters- naven. toch altijd nog bijna midden in de Nieuwe Waterweg, op hoop van zegen voor anker gegaan. Eerst toen enige uren later bleek, dat nu toch geen schip het meer zou wagen binnen te komen, keerde de rust onder de „leken" enigermate terug. Inmiddels was geprobeerd sleep boothulp te krijgen, maar ofschoon, naar aan boord verzekerd werd, Maassluis een sleepboot had toege zegd, verscheen deze niet, blijkbaar vonden zelfs de kleine boten het ex periment te gewaagd om door deze mistbank te boren. De families van 140 man, van wie velen reeds 's avonds om zes uur aan de Parkkade stonden te wachten moesten per radiobericht worden ver wittigd en gerustgesteld. De nacht moesten de opvarenden op het schip doorbrengen. Eerrst Vrij dagmorgen tegen 10 uur kon het worden gelicht en de reis naar de Parkkade worden voorgezet. Hot Franse kabinet, dat nog geen overeenstemming hoeft bereikt over zijn politiek met betrekking tot de lonen en kosten van levensonderhoud, heeft, naar van betrouwbare zijde wordt vernomen, besldton heden af te treden, indien het geen eompromis- oplossing kan bereiken. Heden om 15.00 uur zal er een bij eenkomst van het voltallige kabinet worden gehouden. Volgens radio Rome heeft de Italiaan se minister van financiën. Giuseppe Pel- la medegedeeld, dat Italië niet zal deva lueren. KORTE PRED1CATIE „ZIE, IK STA AAN DE DEUR EN IK KLOP". Openbaring 320. U kent wel die oucle Engelse plaat? Daar staat de Heiland afgebeeld, ter wijl Hij ergens in de wereld aan een deur aanklopt: 't hoofd even gebogen in qandachtig luisteren, of daar bin nen zijn kloppen gehoord wordt. Eigenlijk een vreselijke geschiede nis. Jezus Christus, de Zoon van God, Schepper en onderhouder van al, wat leeft, de Heer der Kerk, staat buiten te kloppen: of moet ik 't liever zó zeggen: Christus is door de mensen buiten de deur gezet, toen Hij naar 't kruis verwezen werdGeworpen in de „buitenste duisternis!" Afgewezen, veroordeeld, vervloekt!! Maar aan de andere kant is dat vre selijke woord uit Openbaring 3 een heerlijk woord: ja, inderdaad, de men sen hebben Hem eens verstoten, cn zullen Hem blijven verstolen, en zie, o toonder: en toch, ondaks alles, blijft Jezus staan aan de deur van ons le ven. Hij wordt niet verbitterd door de vijandschap der mensen; Hij laat zich niet afschrikken door hun afwijzende houding, maar door Zijn Heilige Geest werkt Hij tot op dezen dag aan ons Hij staat aan de deur en klopt Is dat niet een houding, om er klein en ootmoedig onder te worden? Zulke liefde, die 'l niet opgeven kan en op geven wil, die alles weet en ziet en hoort, en toch telkens weer opnieuw begint en niet en nooit loslaat. In dat woord komt Jezus' ware z\jn en roeping volledig tot gelding: n.l. deze, dat Hij maar één verlangen kent: woning onder ons te maken. En dan: zonder onderscheid des per- soons!Want in Zijn grote liefde is 't zó, dat Hij géén „hopeloze" gevallen kent. Nooit zal Hij zeggen: daar is niets meer aan te doen. Neen, 't ts zó, zegt Jezus: Ik sta er nog, ik sta er weer, Ik sta er ondanks alles. Doe mij open, laat mij binnen.'! Daar gaat 't om: de Heer wil bin nenkomen, maar Hij wil, dat wij Hem binnen laten. Zolang Jezus buiten staat, staan wij buiten Hem. Zullen tvij gehoor geven aan Zijn roepstem, en open doen? Terneuzen. P. A. v. d. VLUGT PLAATSELIJK ENKELE BUIEN Geldig tot Zaterdagavond. Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enkele buien. Meest matige wind uit Noordelijke richtin gen. Weinig verandering in tempera tuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1