PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Regering van India doet een boekje open over het communisme 06 BILT Guerilla zou worden voorbereid BEVAN DIENDE CHURCHILL IN LAGERHUIS FEL VAN REPLIEK ZAAK-SCHALLENBERG BLIJFT EEN MYSTERIE DE HAVEN VAN BRESKENS VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 238 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: \V. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. t 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 30 Sept. 1949 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60. tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63. teL 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, teL 102 - Terneuzen: Brouwcrijstr. 2 - Zierikzcc: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Nieuw verzoeningsvoorstel inzake Griekenland. De Australische afgevaardigde bij de V.N., Norman Makm, heeft onver wacht een nieuw voorstel ingediend met betrekking tot de Griekse kwes tie. Hij gaf in overweging een nieuwe verzoeningscommissie in te stellen en in afwachting van een rapport van deze kwestie de debatten over Grie kenland enige weken uit te stellen. De commissie zou moeten bestaan uit Carlos Romulo, de voorzitter van de algemene vergadering. Trygve Lie, de secretaris-generaal van de V.N., Lester Pearson, de Canadese voorzitter van de politieke commissie cn de Turkse vice-voorzitter Selim Sarper. Het voorstel kreeg onmiddel lijk steun van de Amerikaanse en Britse delegaties. Donderdag werd het Australische verzoeningsvoorstel éénstemmig: aan. genomen. Dit is de eerste keer in drie jaar, dat over een voorstel inzake de Griekse kwestie eenstemmigheid bleek te bestaan, Sowjet-Unie om plan voor atoom-controle verzocht. Amerika heeft de Sowjet- Unie, bij monde van Warren Austin, hoofd van de permanente Amerikaanse delegatie ter VjN., verzocht een nieuw plan naar voren te brengen voor de internatio nale controle van de atoomenergie. Dit plan, aldus Austin, zou met zorg bestudeerd worden. Austin zeide weliswaar van oordeel tc zijn. dat het tegenwoordige plan van de V.N. het beste was, doch dat de Sowjet-Unie vrij was een ander plan in te dienen. „Ik spreek niet slechts ten behoeve van de Amerikaanse po litiek, doch ik ben er zeker van. dat ik dc ernstige wens van de gehele mens. heid vertolk, indien ik de hoop uit spreek, dat de Sowjet-Unie in deze nieuwe besprekingen dit vraagstuk met meer werkelijkheidszin zal bena. deren", zo zeide Austin. Mogelijk in Polen een aceoord tussen Kerk en Staat. De Rooms-Katholieke bisschoppen in Polen hebben na besprekingen, welke zes weken duurden, besloten de meeste voorwaarden van de regering voor een overeenkomst tussen kerk en staat te accepteren, zo verneemt Reu ter uit officieuze bron. Vandaag zal de laatste bespreking worden gehouden, aan het eind waarvan een officiële verklaring wordt verwacht. Mogelijk zal aan het conflict tussen kerk en staat een einde komen. Naar aangenomen wordt zal de re gering godsdienstonderwijs op de scholen toelaten en de rechten van de seminaries garanderen. Verder zou de regering bereid zijn bepaalde decre ten. die het kerkelijk leven beperken, te verzachten of in te trekken. tegen de Sovjet-Unie op de agenda te plaatsen. Te Chinese klacht tegen de Sowjet-Unie op de agenda van de V.N. geplaatst. De regering van India maakt zich bezorgd over de activiteit van de communistische partij, doch is vastbesloten wetteloosheid met alle mid delen te bestrijden. Dit staat te lezen in een boekje van 73 bladzijden, dat het ministerie van binnenlandse zaken in New Delhi heeft uitge. geven. Het boekje is getiteld: „Communistisch geweld in India" en geeft een overzicht van de illegale bedrijvigheid der partij. Het boekje heeft in Londen en Washington sterk dp aandacht ge trokken en steun gegeven aan de opvatting, dat ten spoedigste op voor. beeld van het Atlantisch Pact een soortgelijk verdrag voor het Verre Oosten dient te worden gesloten. Gevreesd wordt, dat anders de corn, munistische vloed in Azië de Chinese grenzen zal overschrijden. In de brochure staan uittreksels afgedrukt uit communistische cir culaires en citaten uit andere lite ratuur om te bewijzen, dat de com munisten in India op uitgebreide schaal geweld voorbereiden met als uiteindelijk doel een greep naar de macht. De communisten hebben de staat in feite de oorlog verklaard, zo staat in de regeringsbrochure te le zen, en zrjn bezig hun aanhangers te oefenen voor cfe komende gueril la. Zij hebben gedetailleerde instruc ties opgesteld voor het vormen van benden en brigades stoottroepen. Volgens een door de partij uitge geven „cursus voor het kader" heb ben de stoottroepen tot taak vanuit hinderlagen aanvallen te onderne men op regerings-strijdkrachten, overvallen op politieposten en ac ties tegen spoorwegstation?. De wenken zijn gebaseerd op de door Mao Tse-tung, de Chinese commu- nistenleider gebruikte tactiek voor guerilla: „Begin met kleine onder nemingen en vergroot geleidelijk de macht." De communisten in India worden aangeraden zich niet blind te sta ren op hetgeen door Mao Tse-tung's aanhangers werd bereikt. Bedenkt, zo luidt het advies, dat het jaren duurde car dë Chinese communisten van guerilla over konden op een frontoorlog. DE CHINESE KLACHT OP DE AGENDA. Intussen heeft de algemene ver gadering van de Ver. Naties met •15 tegen 6 stemmen en 5 onthou dingen besloten de Chinese klacht Grenscorrecties zitten de Duitsers nog steeds dwars. Dr. Adenauer acht ze onduldbaar. Zeventien personen dakloos door brand te Finsterwolde. Twee boerderijen gingen in vlammen op. Een enorme brand heeft Donderdag te Finsterwolde gewoed. De brand ontstond in de modelboerderij van W. ten Have. De brandweer van Finster wolde, die ijlings te hulp geroepen was, kon niets uitrichten, daar het hlusmateriaal weigerde. De ter assistentie geroepen brand weren uit Beerta en Midwolda, moes- I ten onder zeer moeilijke omstandig heden werken, daar de hrandgracht. die hier, omdat er geen waterleiding is. langs de boerderij loopt, zeer wei nig water bevatte. Onder luid applaus heeft de West- Duitse kanselier, dr. Adenauer, Don derdag in de Bondsdag verklaard, dat Duitsland zich niet lean neerleggen bij Meer assistentie was noodzakelijk ties. Hjj achtte deze onverenigbaar het water ujt de brandgracht 'evoren had de Chinese afgevaar digde. dr. Tsiang, het een Russische leugen genoemd als zou Amerika China tot dc klacht hebben opge zet. De Chinese regering had zulks geheel uit eigen beweging gedaan. De Joego-slaaf dr. Bebler stelde zich dit keer achter de Sovjet-Unie. Hij meende, dat de strijd in China uitvloeisel was van een volksbewe ging, te vergelijken met de Ameri- kaanse opstand in de ISde en de j Engelse revolutie in de 17de eeuw. 1 met de goede economische betrekkin gen tussen Duitsland en Nederland. ..De Nederlanders hebben een nieu. we zogenaamde grenscorrectie tot stand gebracht, zonder de regering van Noord-Rijnland-Westfalen of de federale regering hiervan in kennis te stellen. Een dergelijke houding is een. voudig onmogelijk en kan niet door Duitsland worden geduld", zo zeide Adenauer. De bondskanselier waarschuwde de parlementsleden tegen het uiten van romantische ideeën over Oostenrijk, Bohemen en Moravië", die in het bui. tenland ernstig genomen zouden wor den en verdenking op Duitsland laden. Adenauer achtte het begrijpelijk, j dat. de Sudetenduitsers „in ons m'id- Wisjinsky achtte het g&vaarlyk, den" gaarne naar hun geboortegrond indien de Ver. Nat ies zich gingen j terug wilden keren, doch zij moesten mengen in een aangelegenheid, die zich ervoor hoeden, de zaak van nazis uitsluitend de Chinezen zelf betrof. tisch standpunt te bezien. Motie van wantrouwen werd verworpen. De Britse minister van Volksgezondheid, Bevan, heeft by de voort, zetting van hel devaluatie-debat Vrijdag In het Lagerhuis Churchill fel van repliek gediend op zijn rede v:an Donderdag, Met gekruiste ar men liet de leider van de oppositie de lang niet, malse woordenstroom over zich heen gaan. Bevan, die dikwijls de leider van Labours linkervleugel genoemd wordt, noemde Churchill's rede van Woensdagavond „een opgeblazen ballon met leugens", die hij thans gaarne zou „doorprikken met de de gen van de waarheid." Hij deed een beroep op Churchill om zich uit het openbare leven te rug te trekken, daar het beter voor hem zou zijn zijn reputatie niet nog meer te bevlekken. Onder luid gejuich van dc La- bourbanken zei Bevan, dat Enge land in 1935 voor het laatst een gunstige betalingsbalans had en dat de Labourrgering „een bankroet land" geërfd had. Volgens hem vroegen zelfs som mige conservatieven zich af of Churchill eigenlijk wel een voordeel voor de partij was. Tenslotte deed hij een beroep op de georganiseerde arbeiders geen misbruik te maken van de moeilijk heden. Grote belangstelling voor huwelijk van graaf Harewood. Donderdag is te Londen de graaf van Harewood, een neef van de En gelse koning, in het huwelijk getreden met de 22-jarige Marion Stein, een uit Oostenrijk afkomstige pianiste. Honderden politiemannen te voet en te paard konden de duizenden belang stellenden slechts met moeite in be dwang houden. Bij de huwelijksplech tigheid waren o.m. aanwezig koning George, koningin Elizabeth, prinses Margaret, prinses Elizabeth en de her tog van Edinburgh. Moskou zegt verdrag van vriendschap met Belgrado op. De Sowjet-regering heeft in een nieuwe nota aan Belgrado het in April 1945 gesloten verdrag van vriendschap cn samenwerking opge. zegd. Joego-Slavië, zo wordt in de toelichting verklaard, heeft zyn on. afhankeiyTcheid verloren door zich in dienst te stellen van buitenlandse imperialisten. Het proces-Rajk heeft aangetoond dat de regering in Bel grado een vijandige politiek voert jegens de Sowjet-Unie. De nota werd door Gromyko aan de Joegoslavische zaakgelastigde te Moskou overhandigd. Diplomaat had 26 kg. goud in zijn koffer. De Parijse politie heeft bekend ge maakt, dat Zondag bij het vliegveld Le Bourget een man is gearesteerd. die in een koffer 26 kg goud bij zich droeg. Het was de 37-jarige Henri Steinworth. die per vliegtuig van Am sterdam kwam. Steinworth maakte aanspraak op di plomatieke immuniteit op grond van het feit, dat hij als afgevaardigde van Costa Rica geaccrediteerd is bij de wereldgezondheidsorganisatie te Ge- nève. Het goud werd ontdekt toen Steinworth op het punt stond in een ander toestel te stappen, dat naar Ge- nève zou gaan. De Nederlandse poli tie is in de zaak betrokken en werkt bij het onderzoek nauw samen met de Franse autoriteiten. Aa» het eind van de zitting werd gestemd over de motie van de op. positie, waarin de regeringspolitiek wordt afgekeurd. De motie werd zoals tevoren ze ker was, verworpen en wel met 350 tegen 212 stemmen. Het Britse Lagerhuis heeft tenslot te met 342 tegen vyf stemmen een mo tie van vertrouwen in de politiek der regering met betrekking tot de de valuatie en haar economisch beleid aanvaard. De conservatieven onthiel den zich van stemming. Slecht geklede filmacteurs. Het secretariaat van de studio's te Hollywood heeft, wat het noemt, de tien slechtst geklede filmacteurs aan. gewezen. Tot hen behoren o.a,: Bing Crosby, Frank Sinatra, Adolphe Menjou en James Stewart. moest betrekken, zodat deze assist en. tie vrijwel geen resultaat had Weldra was de boerderij één laaiende vlam menzee. Toen het koren en voederhooi vlam vatten, sloeg de brand over naar de modelboerderij van de heer O. Smith en men kon niet voorkomen, dat ook deze boerderij, die op twintig meter afstand van die van de heer ten Have staat, een prooi der vlam men werd. Buren hielpen zoveel ze konden om de inboedels te redden. Een grote partij landbouwwerktuigen ging verloren en enkele varkens kwamen in de vlammen om. Tijdens de blussingswerkzaamhe. den stortte een der muren in. waar. door een brandweerman. J. J. Urjens. uit Finsterwolde. was' genoodzaakt van zes meter hoogte uit °en venster te springen. Hij liep daarbij een arm- fractuur en een enkelblessure op en werd naar het Winschoter ziekenhuis overgebracht, "evenals mevr. W. de VoogdGrijze, een der toeschouwers, die èen schouderfractuur opliep, door dat zij kwam te vallen. Over de oorzaak van de brand kon men ons nog niets definitiefs medede len. De familie ten Have vertoeft op het ogenblik met vacantie in Zeeland. De schade, welke door verzekering gedekt wordt, beloopt volgens een voorlopige raming ongeveer ƒ300.000 Zeventien personen zijn door deze brand dakloos geworden. Vrouw vermoord in Valburg? Woensdagavond troffen voorbijgan gers langs de spoorbaan Kesteren Nijmegen bij het dorpje Valburg het ontzielde lichaam aan van een jonge vrouw. Zij bleek te zijn de 26-jarige van de B. uit Valburg. Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd, die aanvankelijk een ongeval veronder stelde. Verscheidene omstandigheden waren echter de oorzaak, dat het par ket te Arnhem de echtgenoot van de vrouw, de eveneens 26-jarige van de B. aan een verhoor onderwierp, waar na hij in arrest werd gesteld. Naar wij nader vernemen bestaan er sterke aanwijzingen, dat de vrouw niet door een passerende trein is ge grepen. De 26-jarige vrouw was moe der van twee jonge kinderen. Kolen per kit. NIEUWTJE IN DEN HAAG Op de Damesbeurs te Den Haag demonstreert een Haagse kolenhan- delaaa- thans een bestelwagen met silo. waarmede ln een handomdraai kolenkitten kunnen worden gevuld. Het is de bedoeling na opheffing van de brandstofrantsoenering aan de Haagse woningen kolen per kit te gaan verkopen, waarmede aan talrij ke opslag en betalingsproblemen een einde komt, Men verwacht navolging van het systeem in ander steden. De lelykc gaten in de bebouwing van de I-ange Delft te Middelburg worden vrijwel alle gedicht. Politie houdt vast aan zelfmoord. Er zijn yele vragen. De talrijke geruchten omtrent de vermoedelijke doodsoorzaak van Scliallenberg, die in de morgen van de 15de September jl. dood in een on diepe vijver in de Haagse diplomaten wijk went aangetroffen, blijven hard nekkig voortleven. Even hardnekkig echter houdt de Haagse politie vast aan haar mening dat S. zelfmoord heeft gepleegd en niet door geweld van het leven is beroofd. De Haagse politie, zo werd medegedeeld, is er van overtuigd, dat S. tijdens en na de bezetting een nogal bewogen le ven heeft geleid. Met het onderzoek naar dit leven, dat reeds sinds gerui me tijd werd ingesteld, heeft de Haagse politie evenwel niets uit staande. De Haagse politie wacht thans met belangstelling af of iemand haar positieve aanwijzingen kan doen toekomen die de juistheid van het vermoeden bewijzen, dat S. werd vermoord, omdat hij te veel wist over verschillende personen en de millioenen van dr, ing. Muncke. In elk geval staat vast dat deze af faire zeer vele vertakkingen in aller lei richtingen heeft, Scliallenberg, die niet alleen nauw betrokken was in de zaak van het opsporen van het vermogen van dr. Muncke, maar ook in vrijwel alle grote zaken uit de Duitse tijd, die nog lopende zijn, speelde een belangrijke rol. DE AFFAIRE VISSER. Schallenberg zou tevens op de hoogte zijn geweest van de gerucht makende zaak-Visser. Mr. Visser, de vroegere burgemeester van Den Haag, heeft tot 1947 het beheer ge had over het vermogen van dr. Einde van de luchtbrug. De Berlijnse luchtbrug zal vandaag te middernacht officieel worden stop gezet. na meer dan vijftien maanden onafgebroken le hebben gefunction- neerd, aldus is door het hoofdkwartier van de Amerikaanse luchtmacht te Wiesbaden meegedeeld. De luchtbrug zou tot 31 October hebben geduurd, maar er zijn thans voldoende voorra den in Berlijn. Verlichting van Biervliet's rede Het is thans druk in de haven van Breskens. De bietencampagne is be gonnen en op topsnelheid worden de bietenschepen geladen, die naar Ter. neuzen varen. Door die drukte is een oud probleem weer actueel geworden, namelijk het verzoek van de afdeling Breskens der schippersvereniging Schuttevaer tot het verbeteren van de verlichting en afbakening op de 7.0. genaamde rede van Biervliet of juister gezegd het Zuidelijke vaarwater van de Wester Schelde. nog groter zal zijn. begrijpt men, dat deze haven, gedurende de bietencam pagne. overbelast is. Thans komt het geregeld voor. dat de geladen sche pen vele uren moeten wachten, om dat bij nacht de bedoelde vaarweg niet bevaren kan worden. Dit brengt onnodig verlies mee. Dat vaarwater wordt niet gebruikt door de grote zeeschepen en daarom is het bijzonder geschikt voor de bin nenvaart. Immers de schippers lopen in dat vaarwater niet het risico door grote zeeschepen overvaren te wor den en ook hebben zij daar minder last van ruw weer. Het hoofdbestuur van „Schuttevaer" heeft kort geleden overleg gepleegd met de afdeling Breskens om tot een opsomming van alle gewenste verbe teringen te komen. DE WENSEN Gevraagd wordt het volgende: Op de punt van de Nieuw Neuzen- sepolder staat een geleidelicht. Ge vraagd nu wordt, een gekleurd sec- torlicht, tegenover dit geleidelicht; verder een vast licht in de Pauline- polder bij de Thomaspolder en een gasboei (die voor dit doel disponibel is), geplaatst bij strandhoofd no. 7. boven Hoofdplaat. Wanneer dan nog het havenlichtje van Hoofdplaat weer ontstoken zou kunnen worden, zou aan alle wensen zijn voldaan. Deze verbetering zou voor Breskens veel betekenen. Wanneer men bedenkt dat cr in het najaar 1948 niet minder dan 2500 ton bieten per dag werden verscheept en dat de aanvoer dit jaar HARDE WERKERS Wanneer men in deze tijd een kijkje neemt langs de haven van Breskens staat men versteld van de enorme be drijvigheid en krijgt men groot res pect voor hen, die hier de touwtjes in handen hebben. In aanmerking nemend welke be perkte kaderuimte er beschikbaar is. begrijpt men nauwelijks dat zoveel schepen daar geladen en gelost wor den. Er wordt gezwoegd van vroeg tot laat. Een enkel voorbeeld volgt hier ter illustratie. De vorige week kwam er te Bres kens een Engelse kustvaarder met plm. 400 ton anthraciet. Het schip was 's morgens 9 uur aan de kant en de§ middags 4 uur kon het weer leeg vertrekken. Geen wonder dat de Engelse kapitein enthousiast was! TELEURSTELLIN G De haven van Breskens is een be langrijke haven en de hardwerkende bevolking van Breskens ziet met groot verlangen naar het herstel van die haven uit. Enige teleurstelling is ge wekt, doordat de minister van Water staat voor 1950 slechts een half mil- lioen gulden voor dat herstel wil uit trekken en het gehele herstel over 'n tijdvak van 6 jaar wil laten lopen. Volgens deskundigen had er voor 1950 een millioen gulden beschikbaar moe ten zijn. Dan had men iets kunnen be reiken. Marinier bedreigde taxi chauffeur met revolver MISLUKTE OVERVAL BIJ EI.ST Een Maastrichtse taxihouder reed Dinsdagmiddag van het Stationsplein een marinier op diens verzoek tot voorbij Nijmegen. Ter hoogte van Eist liet de passagier dc taxichauf feur een stille zijweg inrijden en ge bood hem halt te houden. De vracht prijs bleek te zijn opgelopen tot 8.80 De marinier trok een revolver en wil de de chauffeur dwingen zijn auto te verlaten, om met de Ford '49 alleen door te rijden. De chauffeur wist het wapen te grijpen, waarna een worste ling in de auto ontstond, De marinier liet ten slotte het wapen vallen, waar na hij zich ijlings uit de voeten maak te, achtervolgd door de chauffeur, die de revolver nad opgeraapt en daar mede nog schoten in de lucht los te. De chauffeur kon onverrichterza- ke naar Maastricht terugkeren. Hij had echter de jas en de muts van de militair in zyn wagen en met behulp daarvan wist de marechaussee nog diezelfde avond het adres van dc ma rinier op te sporen in Doorn. De man Is direct aangehouden en 's nachts nog naar Maastricht overgebracht. Doodstraf voor twee leden colonne Henneicke. Het Amsterdams Bijzonder Ge rechtshof veroordeelde de Amster dammers H. C. S. en H. K.. leden van de beruchte colonne Henneicke, con. form de eis tot de doodstraf. Muncke, dat ca. 2% millioen gul den zou bedragen. De „Volkskrant" geeft over het mysterie nog enkele Bijzonderheden. Op de dag, dat Schallenberg vol gens de officiële lezing de dood zou hebben gevonden, kwam hij bij zijn kapper, de heer Speel, in de Anna Pawlownastraat. De kapper zei: „Mijnheer. wat bent u vroeg." Schallenberg heeft daarop geant woord: „Ja ,ik heb haast. Scheer me maar vlug, want ik moet naar Utrecht." Een uur later werd hii dood in de vijver gevonden. Hoewel eerst werd verklaard, dat de in zijn zakboekje gevonden notities en een klein bedrag aan geld droog waren, blykt nu, dat deze drijfnat zyn ge vonden. Het reeds ingewikkelde geheel wordt nog gecompliceerder, omdat men in het zakboekje van de dode een aantal aantekeningen vond, ten dele in eenvoudige code opgesteld. Deze hadden betrekking op de zaak Viëtor, Leemhuis en Pegels, die thans voor de Bossche rechtbank ln -behandeling is, en van welke zaak waarschijnlijk twaalf punten op nieuw onderzocht zullen worden. DR. MUCKE. Uit het bewogen leven van dr. Mucke, dat wel als typerend mag gelden voor de Duitse zakenman met verstand die het nazi-regi me ontvluchtte, doch in de oorlog er weer door werd ingehaald, mo gen de volgende bijzonderheden worden gelicht. Mucke werd kort na het aan de macht komen van Hitlwr enkele maanden gevangen gezet als politiek verdachte. Hij werd vrij gelaten en kort daarop opnieuw voor enkele maanden vast- gezet. Enkele dagen na de bezetting van Nederland pakte de Gestapo hem opnieuw. Later werd hij een tweede maal gearresteerd en toen als dienstplichtig Duitser gedwon gen inkoper te zijn voor „Die be- setzten Ostgebiete." In die jaren heeft hij valse passen verschaft, vooraanstaande Nederlanders uit de kampen bevrijd of bij zich laten on derduiken, zonder eenter zijn profi tabele .andere practijken daaronder te laten lijden. Na de bevrijding werd hij op 17 April 1946 door de procu reur-fiscaal van het Amsterdamse Bijzonder Gerechtshof onvoorwaar delijk vrijgelaten. Een verzoek om ontvijanding en om rechtsherstel werd, na m het begin ontvankelijk 'te zijn verklaard, echter van de hand gewezen; op een aanklacht van Mucke tegen twee leden van de Veiligheidsdienst werd door de auditeur-militair en door de toenma lige minister-president na. onderzoek geen aanleiding gevonden in te gaan. e enige reden van Mucke's ver blijf in het buitenland, waar hij on der armoedige omstandigheden en in slechte gezondheid verkeert, is zijn angst voor de fiscale recherche. Drukkerij van valse zegels ontdekt. De Rijkspolitie heeft Dinsdag een inval gedaan bij een drukkerij aan de Kei7.ersgracht te Amsterdam en daar verscheidene werktuigen gevonden, die gebruikt werden voor het ver vaardigen van eierzegels. Deze zegels worden uitgegeven door het bedrijf schap voor pluimvee en eieren aan kippenhouders, die hiervoor naar rato van hun geëxporteerde eieren kippen voer ontvangen. Deze zegels hebben voor kippenhouders dus een belang rijke waarde. Tevens werd in de drukkerij aangetroffen een glasplaat met de beeltenis van het allernieuwste bankbiljet van ƒ25. Het onderzoek, dat nog voortduurt, heeft evenwel aangetoond, dat deze glasplaat moge lijk zou kunnen dienen om ir. de toekomst ook valse bankbiljetten te maken, maar dat tot nog toe in ieder geval niet is geschied. NOG WEINIG VERANDERING. Geldig tot Vrijdagavond. In de ochtend op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking. La ter op de daK plaatselijk opklaren. Meest zwakke wind. Weinig veran dering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1