PROVIKCIAIE ZEEUWSE COURANT Critiek te Djocja op delegatie in Den Haag D£ BILT Hatta niet van plan terug te keren VAN VAZAL TOT AANKLAGER Vandaag IN AFGELOPEN WEEK WAS ER WEINIG OF GEEN PRIJSSTIJGING P. v. d. A.-Bestuur acht wijziging in de loon- en prijspolitiek gewenst HET VERDWIJNENDE „ZWIN" 192e Jaargang - No. 235 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. BaUintijn Pl.venj Wi Leertouwer en H. A. Bossnarai. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week: 3.90 p. kw.: Ir. p. p. I 4.15 oer kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 27 Sept. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 2.50. Ingcz. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels i 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr. 58-60. tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstrfc 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouvverijstr. 2 - Zierikzcc- N'. Bogardstr. C 160. tel. 26 Wellicht wel enige andere leden der delegatie. In sommige kringen te Djocja is men blijkbaar niet, geheel tevreden met de gang van zaken op de Ronde Tafel-conferentie in Den Haag. De secretaris.generaal van de Partai Nasional Indonesia Mungkocpradja deelde aan Aneta mede, dat de te Namen bereikte overeenkomst, een be. wns is voor het zwakke standpunt van de Republikeinse delegatie op de Rondetafelconferentie. Hij veroordeelde de houding van Hatta, «lie zoals hü zeide de andere leden der delegatie, bij deze bespreking niet gehoord heeft. Voorts verklaarde de minister vtan buitenlandse zaken der Republiek aan Anefa, dat, mogelijk Hatta naar Djocja zal worden ontboden „indien op de R. T. C. de besprekingen te verward zouden wor. den." De minister voegde er aan toe, dat met een lichte Unife" wordt bedoeld een instelling, die lager staat dan beide betrokken landen, wel. ke instelling geen enkele bevoegdheid bezit. De Republiek kan geen linie-ministers accepteren, doch wel een bijeenkomst van ministers der beide landen. Daarentegen verklaarde de woordvoerder der Republikein se delegatie in Den Haag, dat Ha?t.a niet van plan is naar Djocja terug te keren. De woordvoerder was van mening, dat de in Djocja naar vorengebrachte critiek wellicnt moest worden ver klaard uit het feit, dat men nog over onvoldoende inlichtingen be schikt over de juiste draagwijdte en formuleringen van het bereikte ac- coord. Hij was daarom van mening, dat de critiek niet alarmerend is, „temeer omdat men niet precies op de hoogte is van hetgeen er zich tussen de weekend-conferentie in Namen en de jongste zitting van de centrale commissie op Vrijdag jJ. heeft afgespeeld." Naar voorts verluidt is de voor zitter van de P.N.I., Sujono Hadino- to. die als lid van de Republikein se delegatie in Den Haag vet toeft, onaangenaam getroffen door de critiek van de secretaris-generaal van' zijn partij in Djocja. Tenslotte wees men er in Repu blikeinse Wringen op, dat het als zeer nuttig wordt beschouwd, wan neer enige belangrijke politieke fi guren uit de delegatie naar Djucja zouden reizen teneinde hun partijen in te lichten. Twee Britse bommen werpers verongelukt. BIJ „OPERATIE BULLDOG" Twee vier-motorige Lincoln-bom- menwerpers van de R.A.F., zjjn Maandagochtend bij een schiinaanval opo Newark in het kader van de Britse lucht manoeuvres veronge lukt. De toestellen vlogen enkele ki lometers van Newark tegen elkaar. Naar vernomen wordt, zijn tot dusver do lichamen van 12 slachtoffers ge. borgen. Er zouden nog twee slacht offers vermist worden. Aan deze manoeuvres van de R.A. F., die Zaterdag begonnen en Maan dagochtend vroeg werden besloten, namen ook Amerikaanse, Nederland, se, Belgische en Franse toestellen deel, o.a. Nederlandse Meteors. Nieuwe Mexicaanse gezant In Nederland. De heer Jose Gorostiza, die een hoge post bekleedt bij het ministerie van buitenlandse zaken van Mexico, is benoemd to gezant van Mexico te Gravenhage. Frans Kabinet gaat loonkwesties bespreken. Frankrjjks coalitiekabinet zou he. den bijeenkomen ter bespreking van loonkwesties een vraagstuk waar omtrent de meningen, verdeeld zijn. Men gelooft algemeen, dat de toe komst van het kabinet zal afhangen van het succes, dat premier Queuille zal hebben bij zijn pogingen om de verschillen over de toekenning van een onmiddellijke loontoeslag te over bruggen. De voornaamste vakbonden eisen een onmiddellijke toeslag van 3000 tot 5000 franc per maand als compen. satie voor de verminderde koopkracht der arbeiders, met name sinds de de valuatie van de franc. Er is zelfs sprake geweest van een verenigde actie van communisten en niet-com- munisten om deze eis te steunen. Volksklederdrachten voor Prinses Wilhelmina. De aanbieding aan H.K.H. Prinses Wilhelmina van de verzamelde volks klederdrachten, bijeengebracht op ini tiatief van het landelijk comité tot verzameling van Nederlandse volks- Klederdrachten, zal geschieden op Woensdag 19 Octobef, op het terrein van het Nederlands Openluchtmu seum te Arnhem. Smokkel met pantserwagens herleeft door devaluatie. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag is dij Udenhout een pantserwagen aangehouden. Omtrent de inhoud en omstandigheden wist men niets na ders te verklaren, doch vermoedelijk werd vee vervoerd. Deze pantserwagen moet gezien worden als de voorbode van de nieuw oplevende smokkelhandel na het de- valuatiebesluit. Tarieven voor het dorsen. (Van onze Haagse redacteur) De Tarieyencommissie uit de Stich ting voor de Landbouw heeft na een bespreking van de in de practijk be rekende tarieven voor het dorsen in ae verschillende provincies richtlij, nen cn een richttari0f vastgesteld. kunnen door de Provinciale ij u^n, Gebezigd worden bij de onderhandelingen over tariefovereen komsten met de organisaties van loondorsers. Toestand in Bandje»rmasin verbeterd. Tengevolge van de oproep van Soe- hardjo aan de bevolking van Band- jermasin om het werk te hervatten is de toestand, verbeterd. Het merendeel van het personeel van de overheids kantoren en andere instellingen heeft het werk hervat. In de onmiddellijke omgeving van Banjermasin heeft de algemene politie enige personen gearresteerd, die po gingen tot ontvoeringen in het werk stelden. Katholiek thuisfront treedt uit de Niwin. Kerstpakketten-actie wordt nog gezamenlijk verzorgd. Naar het A.N.P. van de zijde van de Niwin verneemt, is het „Katholiek Thuisfront" uit het hoofdbestuur van de Niwin getreden. De samenstelling van het bestuur van Katholiek Thuisfront is gewijzigd. Het nieuwe bestuur, zo deelt de Ni win mede, kan de overwegingen van het oude bestuur, die indertijd bij de toetreding golden, niel meer tot de toetreding golden, niet meer tot de zijne maken. Alhoewel hieruit blijkt, dat de oor zaak van het uiteengaan niet bij de Niwin doch in de interne kring van het „Katholiek Thuisfront" moet wor den gezocht, betreurt de Niwin niette min dit bestuit in hoge mate, temeer, omdat zij meent, alls in het werk te hebben gesteld om tot een vruchtbare samenwerking met het Katholiek Thuisfront te geraken. Teneinde misverstand te voorkomen, deelt dc Niwin mede, dat zij ook in de toekomst onveranderd alles zal blijven doen. ten bate van alle mili tairen in de tropen. Het Katholiek Thuisfront zal ook nog tezamen met de Niwin. de kerstpakkettenactie-1949 verzorgen. Van de zijde van Katholiek Thuis front werd de uittreding als volgt ge motiveerd De principiële instelling van Katho liek thuisfront ligt nu eenmaal anders dan die van de Niwin. Het Katholiek thuisfront streeft in de eerste plaats de geestelijke verzorging van de Rooms Katholieke militairen in In donesië na. Inderdaad heeft Katholiek thuis front geruime tijd rechtstreeks aan het Niwin-werk deelgenomen, omdat gehoopt werd, dat op de duur de gees telijke en de materiële verzorging van de jongens overzee samen kan gaan binnen het kader van de Niwin. Dit bleek evenwel niet mogelijk. Middel tegen verkoudheid. In de Verenigde Staten is de laatste hand gelegd aan een geneesmiddel tegen verkoudheid, dat in 9 van de 10 gevallen spoedige volledige genezing tot gevolg heeft Het nieuwe genees middel, dat Coricidine is genaamd, is vervaardigd door kapitein John Brewster, arts van de Amerikaanse marine. Proeven zijn gedaan met 500 zieken. Bij toediening binnen het uur na de eerste ziekteverschijnselen, brengt het geneesmiddel de ontwikke. ling van de verkoudheid onmiddellijk tot stilstand. wil komen en ,,de weg wil openen vooir het controlestelsel, dat door dc algemeen vergadering is aanvaard." Bevin zeide te bljjven by de ge. meenscliappelijke Amerikaans-Brits. Canadese declaratie van November 1945, waarin Trman, Attlee en Mackenzie King zich bereid ver. klaarden tot mededeling van we. tenschappelüke en industriële inlich tingen over de atoomenergie op ba. sis van wederkerigheid en tegen af. doende waarborgen tegen het ge. bruik van de atoom-energie voor oorlogsdoeleinden. Hierna sprak Manveilsky (Oe kraïne) d-ie een hevige aanval deed op Kardelj. Kardelj sprak in de N.V.-assemblee over de Russische pressie op Belgrado. De Joego-SLavische delegatie bij de V.N., eens getrouw tot de Sovjet- groep behorend, heeft zich .Maandag in de algemene vergadering bij mon de van minister Kardelj openlijk gekeerd tegen wat genoemd werd, „de practijken van «Te Sovjet-rege. ring.* Voor het eerst, werd daarmee de felle twist tussen Tito en Moskou voor een internationaal forum ge bracht. Wij waarderen het beweerde streven van de Sovjet-regering naar vrede cn samenwerking, zei Kardelj enigszins schamper, maar wij moe. ten wel liet grote verschil tussen woorden en daden opmerken. De minister weidde uit over de verschillende manieren, waarop dc Sovjet-Unie pressie op Joego-Slavië trachtte uit te oefenen en zich met de binnenlandse aangelegenheden van zijn land bemoeide. Hij sprak van een ongehoorde lastercampagne, de bijna volledige economische blok kade, de pogingen om op zwakke zenuwen te werken door lange no ta's cn openlijke dreigementen, de monstratieve troepenbewegingen langs de grenzen, het systematische uitlokken van grensincidenten en 't in elkaar zetten van sensationele processen. In de periode van 1 Juli 1948 tot 1 September 1949 waren door Alba nië, Roemenie, Bulgarije cn Honga rije 219 grensincidenten uitgelokt en was het luchtruim 69 maal ge schonden. Joego-Slavië wenste zijn socialistische maatschappij volgens zyn eigen inzicht op te bouwen. De regering in Belgrado is bereid alle hangende geschillen op een con ferentie te bespreken en er een op lossing voor te zoeken, maar dan op voet van volkomen gelijkheid. Toen Kardelj zijn rede beëindigd had werd luid geapplaudiseerd. Tsaldaris, de Griekse minister van. buitenlandse zaken, achtte in zijn re den de Balkankwestie in een nieu we phase gekomen nu de partisa- nen-benden vrywel zijn vernietigd. Volgens Tsaldaris heeft Grieken land krachtens het internationale recht het, volste recht om de par- tlsanen op hun terugtocht tot in Albanië te volgen, doen had het zijn legers bevolen aan de grens halt te houden. REDE VAN BEVIN. Bevln, de Britse minister van bui tenlandse zaken, verklaarde in ant woord op Wysjinsky's voorstel tot sluiting van een vredespact, dat de atoombom kan worden uitgebannen als de Sovjet-Unie „uit haar schelp" Slachtoffer van kermis en sport. Zaterdag en Zondag zijn er in de hoofdstad tal van ongevallen ge beurd op kermis- en sportterreinen. Zondag geraakten zeven spelers op de Amsterdamse voetbalvelden ge wond. Twee moesten met gebroken benen in het ziekenhuis worden opge nomen. Op de kermis viel een 12 ja rig meisje uit de luchtschommel en een 4-jarig meisje uit een andere kermisattractie. Een 39-jarige dame werd uit een zweefmolen geslingerd en kwam op 2 jongens terecht. Al deze slachtoffers werden met min of meer ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. is het 10 jaar geleden dat' Warschau zich moest overgeven aan de Duitsers; is het 5 jaar geleden, dat de Slag om Arnhem na een held haftige strijd van 10 dagen en nachten eindigde. v De Middenstand en de devaluatie. Het bestuur van het Nederlanos Verbond van Middenstandsverenigin gen heeft aandacht besteed aan de gevolgen, welke voor het midden- standsbedrijfsleven kunnen voort- i vloeien uit de devaluatie van de gul- den. Het is van mening, dat door nel 1 stijgen van de prijzen der goederen 't gevaar van een sterke uitbreiding var. net leveringscrediet, zoals dit voor de oorlog bestond, niet denkbeeldig ge- acht moet worden. Het acht het voor j de ontwikkeling van een gezond mid- denstanasbedrijfsleven wenselijk, dal een dergelijke arediet-ontwikkeling wordt tegengegaan. Het bestuur is verder van mening dat de door de regering afgekondlg-k algemene prijsstop geen andere be- 1 tekenis mag hebben dan het tegen- j gaan van ongemotiveerde prijsopdrij ving. Een prijsstop die een rechtvaar dige verhoging van de prijzen, ont staan door een hogere inkoop, tegen- houdt, zou neerkomen op het gedeel telijk afwenden van de gevolgen der devaluatie op het middenstandsbe- drijf. De „Willem Barendsz" gaat weer op jacht. Midden October zullen drie Engel se, twee Japanse, een Nederlandse, tien Noorse, een Russische en een Zuid-Afrikaanse expeditie naar de Zuidpool vertrekken ter walvisvaart. Het seizoen zal naar verwachting 22 December in de Zuidpool geopend worden. Twee walvisjagers van dc Britse vloot zullen uitgerust worden met electrische harpoenen, die verleden jaar opgang hebben gemaakt. Het doden der walvissen wordt hierdoor gemakkelijker, goedkoper en minder wreed. Naar het A.N.P. verneemt zal ook de „Willem Barendsz" dit seizoen weer deelnemen. Vorig jaar werd op de „Willem Barendsz' uit de gevan gen walvissen 17.000 ton traan ge wonnen. Senator McMahon. voorzitter van 't Comité voor Atoom Energie (mid. den) Senator Tom Conally (rechts) en senator William F. Knowland he spreken de berichtgeving in een «Ier bladrn n» presiih nt Truman's mede- deling betreffende de atoombom explosie in Soivjet Rusland. Prijsstop had goede resultaten. Een week na de devaluatie. dat over het algemeen de bestaan de prrjsdiscipline goed gehandhaafd Gelijktudig met het besluit tot de-^!eff en van angstaankopen viel valuatie van de Nederlandse gulden n,ets te bemerken. werd, zoals bekend, overgegaan tot afkondiging van een prijsstop, waar in werd bepaald, dat geen hogere prijzen voor goederen of diensten mochten worden berekend dan clie, welke golden op 17 September 1949. Wat de resultaten van deze prijs stop in de eerste week na de deva luatie betreft, kan worden gemeld, Verklaring over de devaluatie. Het partijbestuur van de P.v. d. A. onderzocht in zijn vergadering Zater dag jl. de situatie, ontstaan door de devaluatie van de Nederlandse gul den. Het partijbestuur stelde vast. dat de devaluatie onvermijdelijk was en meent, dat evenwichtige economi sche verhoudingen, verwacht kunnen worden. Het partijbestuur begroet de door de regering afgekondigde prijsstop, als een eerste maatregel, met in stemming, doch verwacht niettemin voor het buitenland een weerslag van de devaluatie door het duurder wor den van vele Nederlandse importen. De stijging van de prijzen, die hier door, indien geen tegenmaatregelen worden genomen, zal ontstaan, zal mede leiden tot een verhoging van de kosten van levensonderhoud. Het partijbestuur spreekt uit, dat. na de ontwikkeling van de verhou ding tussen lonen en prijzen, welke ln het laatste jaar heeft plaatsgevon den. een teruggang van het aandeel van de loonarbeid en van de econo misch zwakkere groepen in het na tionaal inkomen, niet kan worden aanvaard, en acht dus een rede lijke verdeling noodzakelijk over de verschillende bevolkingsgroepen van de offers, welke in verband met de verder te voeren economische politiek van het Nederlandse volk zullen wor den gevraagd. Het partijbestuur acht het op bovenstaande gronden noodza kelijk, dat de gevolgen van de deva luatie voor de loon- en prijspolitiek, gezamenlijk met de reeds aanhangige maatregelen opnieuw worden onder zocht. waarbij als richtsnoer dient te worden genomen, dat de gevolgen van de devaluatie zoveel mogelijk dienen te worden opgevangen, hetzij door het opnieuw overgaan tot ver strekken van subsidies, hetzij door 'n compenserende loonsverhoging of lastenverlaging, hetzij door een com binatie van beide systemen. H.M. de Koningin heeft op het pa leis Soestdijk de ge/.-int van Ethiopië te Londen ontvangen, die namens de keizer van Ethiopië een boodschap aan de Ko ningin heeft overhandigd. Nieuwe duinenrij langs de Zeeuwsch-Vlaamse kust Naar aanleiding van de artikelen in ons blad over het verdwynen van het natuurreservaat „Het Zwin", hadden wtf een onderhoud met de bekende natuurvriend, de heer A. Hooihorst, rector van het lyceum in Oostbui g. Hij gaf ons de volgende visie op de vraag of het Zwin kan blijven voort bestaan. De duintjes, die langs het Zwin op Belgisch gebied voor de oude Vlaamse duinen liggen, zijn nog heel jong..In 1917, toen wij niet verder konden ko men dan tot de plaats waar later het hotel van Baas stond, waren die duin tjes nog nauwelijks te zien. Zij groei den echter snel aan on in de dertiger jaren was or reeds een flink duin complex ontstaan, dat de Nederland se grens had overschreden. Velen we ten nog wel, dat de grenspaal ten slotte maar net boven net zand uit stak. Vermoedelijk hebben ln het be gin. van de dertigerjaren de Belgen een dijkje gelegd van de nieuwe duin tjes naar de oude duinerij, een heel goede maatregel, beschouwd van het standpunt .der kustverdediging. Maar voor het natuurreservaat het Zwin, was dit de eerste grove fout. Tevoren vormde bij hoog water het nieuwe duinterrein een eilandje: de vloedstroom ging met kracht tussen de oude en nieuwe duinen door, boog dan scherp langs de Noordpunt van de duinenrij en kwam zo in het Zwin. Die stroom -verd nu door het dijkje afgesloten. Van Belgische zijde zag men de fout heel goed in en toen er bij gelegenheid van de opening der Zwintentoonstel ling een excursie van Belgische cn Nederlandse Zwinvrienden naar bet nieuwe duingebied werd gemaakt, zegden de Belgen alle medewerking toe om het verkeerde dijkje te laten verdwijnen. Dat was in 1939; de Zwintentoon stelling moest hals over kop afgebro ken worden in verband met de mobi lisatie. Het weggraven van het djjkje ging toen niet door. DAM EN TANKVAL In de oorlog hebben de Duitsers de zaak verder verknoeid door een dam en een tankval door de Zwinmond te leggen. Het water dat tot die tijd nog ruimschoots in het Zwin kwam. werd torn tegengehouden. Voor dc afslui ting ontstond een rustige inham, waar eerst veel zand en later zelfs slib werd afgezet, zoveel, dat de zee dit schor niet meer kon wegnemen. De enige opening bleef toen langs de Zuidzijde van de Noordelijke duinen- reeks, die zeeafwaarts buigt. Daar ontstond een voor de Nederlandse dui nen gevaarlijke geul. THANS KIEZEN Thans zal men. aldus de heer Hooi horst moeten kiezen, óf de duinen laten doorkomen, óf een geul graven van het Zuiden uit. In het laatste ge val kan het. Zwin nog wel enige tijd in zijn tegenwoordige toestand behou den'blijven, op de duur echter niet. Laat men dc duinvorming Noord-, waarts doorgaan, dan zal er spoedig een nieuwe duinerij langs de Zeeuwsch Vlaamse kust komen. De duinvorming gaat heel snel in dit ge bied. ZEEWERING HEEL ZWAK Als men nu weet. dat de zeewering van West Zeeuwsch Vlaanderen heel zwak is, dan is het eigenlyk niet ver antwoord om de hulp, die de natuur aanbiedt, af te slaan. Over honderd jaar zal er een prachtig duinterrein langs onze kast liggen en het Zwin zal dan nog wel bepaalde bekoring hebben. De plantengroei zal zich wel wijzigen, maar zo heel vlug gaat dat ook niet. EINDE VAN DE GLORIE Wat wil thans beleven, aldus de heer Hooihorst. is het einde van de glorie van het verdwijnende Zwin, zo riïk aan geschiedenis en zo boeien»! in zijn stryd om het behoud van een zee weg. dat een hernieuwde Zwinten toonstelling binnen niet al te lange tijd zeker recht van bestaan zal heb ben. ln gevolgen van «1e hiatie, meer in net bijzonder wat betreft de uitwerkingen hiervan op de kosten van Tevrnsonder- houtl wordt vla gezaghebbende zijde opgemerkt, dat er voor al. les op gewezen moet worden, «lat wat «Ie ontwikkeling der prjjzen betreft geen belangrijk»- prijsstij ging is te verwachten, waarvoor als voornaamste argument kan worden aangevoerd het feit, «lat door «Ie devaluatie de fnndainen. tele sit.uath-, zoals «lie voor de devaluatie bestond, n.l. «lat men zicli in e«n «lak-nile markt be- vond, niet Ingrijpend wórdt ge. wijzlgd. Na de periode van aanpassing, na de doorgevoerde devaluatie kan een terugkeer worden verwacht van de vóór de devaluatie bestaande toe stand, waarbij dan vermoedelijk door de concurrentie op de .wereld markt de prijzen eerder een dalende dan een stijgende richting zullen In slaan. Voor die artikelen, welke wH uit het dollargebied moeten bet re-lcken zal natuurlijk een aanpassing van het prijsniveau moeten geschieden. Een periode van een week is na tuurlijk te kort om de gevolgen van de devaluatie te kunnen overzien. Het zal echter voor ons land van 't grootste belang zijn. aldus wordt van officiële zijde medegedeeld, dat wjj trachten een verhoging van ons productiekosten-niveau zoveel mo gelijk te voorkomen, waardoor onze concurrentiepositie op de internatio nale markt wordt verbeterd. De gunstige gevolgen, welke de devalu atie wat <ie export betreft kan heb ben. mogen niet in gevaar worden gebracht «loor een niet verantwoorde stijging van prijzen en lonen. Honderdduizend bezoekers bezochten -Jeugd van Nederland" De tentoonstelling „Jeugd van Ne derland", welke gedurende 35 dagen voor het publiek in het RAI-gebouw te Amsterdam te bezichtigen was. is Zondagmiddag g«'sloten. He. totaal aantal bezoekers bedroeg 104.500; per dag namen gemiddeld 2800 personen een kykje op de expo sitie. Zestienjarige jonge door bietenkar overreden. Zaterdagmorgen is er op de „Din- teloord", <le Coöp, Suikerfabriek te Stampergat, een ongeluk gebeurd dat. het leven kostte aan de 16-jarige boerenzoon J. Akkermans uit Oud- Gastel. De jongeman was met een kar bieten naar de fabriek gekomen om deze op de stortplaats te lossen. Toen hg op de wagenrem wilde trap pen gleed hij uit en viel van de wa gen. Hij kreeg een dor wielen van de zwaarbeladen kar over zijn borstkas en overleed weinige ogenblikken la- tor. VOORSPELT: RUSTIG WEER Geldig tot Dinsdagavond. In de ochtend op vele plaatsen ne vel of mist, overigens droog weer met overdag opklaringen. Meest zwakke wind, hoofdzakelijk tussen Noordoost en Zuidoost. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1