PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „Geen reden tot ongerustheid" meldt Moskou over de atoomontploffing BILT Vandaag ARBEID DER R.T.C. ZAL KUNNEN WORDEN BESPOEDIGD Minister Strachey: België en Italië zijn geen landen van melk en honing VERARMING VAN DE BODEM Laszlo Rajk ter dood veroordeeld. 192e Jaargang - No 234 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. BallintUn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.: fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 26 Sept. 1949 Ingcz. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven- of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. 10 P.Z.C., Middelburg. Giro r Bur. Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63. tel.'2475 ('bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerjjstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. Nog steeds een stroom van commentaar en nieuws uit alle wereldsteden In Japan de vrees plotseling herleefd. Het afgelopen weekeinde hebben de grote persbureaux een stroom van telegrammen doorgegeven met n icuws en commentaar over Trumans sensationele mededeling, dat een atoomexplosie in de Sovjet-Unie is ge registreerd. De inhoud van de meeste telegrammen is nogal somber, behalve echter dat van het officiële Russische persbureau Tass, waarin het standpunt van het. Kremlin wordt weergegeven. In de Sovjet-Unie wordt reeds sedert 1947 gebruik gemaakt van atoom energie, zegt Tass. Er is niet de minste reden tot ongerustheid. Rus. land is nog steeds voorstander van een absoluut verbod tof het gebrui. ken van atoomwapens. over een versnelde bewapeningswed loop. Volgens Reuters diplomatieke cor respondent te Washington verwacht men bespoediging der militaire voor bereidingen. President Truman heeft er op aan gedrongen dat het Congres 270 mil- lioen dollar beschikbaar stelt voor de aankoop van „strategische en bijzon der belangrijke" -materialen om de voorraden uit te breiden. Verder staat een nieuwe jacht op communistische spionnen te wachten. De commissie ter bestrijding van anti.Amerikaanse activiteit verklaar de, dat zij spoedig een rapport over haar onderzoek zal publiceren. Het rapport zou bewijzen, dat de Sowjets alle gelegenheid hebben gehad om zich inlichtingen over de atoom-ener gie te verschaffen. Te Richmond is bekend gemaakt, dat 30 jonge geleerden met steun van de staat, "onderzoeken, hoe slachtof fers van atomische uitstraling het best behandeld kunnen worden, De officiële verklaring uit Moskou gaat dan verder: ..Zoals bekend worden in de Sow- jet-Unie op grote schaal constructie, werkzaamheden uitgevoerd. Er wor" doen hydro.clectxische stations, my- ncn, kanalen en wegen gemaakt, waarby het veelvuldig voorkomt, dat men iets moet, la-ten springen. Dit, ge schiedt met de laatste technische mid delen. Het, is mogelijk, dat dit de aan dacht getrokken heeft buiten de grenzen van de Sowjet-Unie". Wat het gebruik van atoomenergie betreft, herinnert Tass er aan. dat de minister van buitenlandse zaken. Mo lotoff, reeds op 6 November 1947 heeft gezegd, dat het geheim van de atoom bom niet langer -meer een geheim was. Dit betekende, dat de Sowjet-Unie dit wapen (of „dit geheim"; de door Tass verspreide Russische tekst wijkt van de Engelse af) ook tot haar beschik king had. In wetenschappelijke krin. gen in de Ver. Staten, aldus Tass, be schouwde men de verklaring van Mo- lotoff als bluf. Men achtte het niet mogelyk, dat Rusland vóór 1952 een atoomwapen zou hebben. Het bericht, dat de Sowjet-Unie ook in het bezit van de atoombom is vormde te Moskou naar Reuter meldt, het gesprek van de dag. De voornaamste reactie van de Russen, die de officiële bekendmaking lazen, was er een van nuchter zelfvertrou. wen. De meesten waren van mening, dat het door Wysjinsky in de algemene vergadering van de Ver. Naties voor gestelde vyf-niogëndhedenpact tot verbod van de atoombom, noodzake lijker is dan ooit. Anderen geloven, dat Ruslands be zit van het fatale wapen ertoe zal bij dragen „de Amerikaanse atoom- militaristische hysterici tot hun zin nen te brengen" Men bracht in herinnering, dat in Juni 1948 twee Armenische geleerden, die kosmische stralen bestudeerden, de grote Stalinprys van 200.000 roebel voor hun werk verwierven. EE1N ONGELUK De „Evening Slandard" publiceerde een uit Praag afkomstig bericht, ge baseerd op een verklaring van een Tsjechische minister, volgens welke de Sowjet.Unie thans over drie fabrie ken voor de opwekking van atoom energie beschikt. In één van deze fa brieken is volgens de minister, vóór. tydig een atoombom tot ontploffing gekomen, waardoor Duitse en Russi sche geleerden werden gedood. Op een te Chicago gehouden pers conferentie hebben verscheidene ge leerden op het gebied van de atoom energie hun mening te kennen gege ven over de ontwikkeling van het atoomonderzoek in de Sowjet-Unie. Dr. Harold Urcy nobelprijswinnaar en ontdekker van 't. zware water, dat by het atoomonderzoek wordt ge. bruikt, verklaarde „West-Europa is aan de genade van de Sowjet-Unie ovegelevera. In. dien de vrede wordt bewaard, zal dit niet komen omdat wij West-Europa kunnen behoeden voor een aanval". De wetenschappelijke correspon. dent van de „New York Times" schreef „Hoewel het waarschijnlijk is, dat de Sowjet-Russische geleerden de eerste en enige bom die zij hadden, hebben beproefd, mag men niet aan nemen, dat z'j vier jaar bij ons ten achter zijn Waarschijnlijk hebben zij hun fabrieken zo ingericht dat zij één bom per week kunnen maken. Dat is minstens vijftig per jaar. Dit was genoeg om ,,50 Amerikaanse steden met een bevolking van veertig mil- lioen zielen te vernietigen", aldus de correspondent. Hoge Amerikaanse ambtenaren voorspelden daarentegen met. vertrou wen, dat de „Sowjet.Unie de Ver. Sta ten nooit zal inhalen" op het gebied der atoomwapens. BEWAPENINGSWEDLOOP. Intussen komen reeds weinig goeds voorspellende berichten uit Amerika Vermiste meisjes terecht. De meisjes uit Waubach, die sedert Dinsdag werden vermist zijn aange houden door de kinderpolitie in Den Haag. Zij bleken al liftend naar Den k a«ag, f?trokken te ziJn om daar een Betrekking te zoeken. Toen zij geen geld meer' hadden, vroegen zij on derdak bij een Haagse familie, aan wie zy vertelden, dat zij van plan waren te gaan logeren bij kennissen. Aiji zouden echter hot adres van deze kennissen zijn kwijt geraakt. Toen viMüag de familie via de krant te Wo, l kwam- dat twee meisjes uit waubach van huis waren weggelo pen. waarschuwde zij de politie. ATOOMONTWIKKELING IN SOWJET UNIE In een openluchtbijeenkomst te Bordeaux verklaarde generaal de Gaulle, dat het Atlantische Pact „nut zou hebben als Amerika het monopo. lie van de atoombom had kunnen be. houden". „Als het atoomwapen echter in han den van beide kampen is. zal het Pact in zijn huidige vorm een groot deel van zijn kracht voor Europa ver loren hebben", zo zeide hij. De Gaulle schilderde verder een somber beeld van de positie, waarin Frankrijk thans verkeert. IN TOKIO. De reactie der Japanners, het enige volle, dat de gevolgen van de atoom bom heeft ondervonden, was er een van vrees en ongerustheid aldus meldt de pers van Tokio. De bladen gaven speciale edities uit, spoedig na liet vernemen van het nienws. Er wer den meer dan een millioen èxëmpla- ren gedrukt. ..wordt in Friesland jaarlijks de slag van Warns (1345) her dacht, waarin graaf Willem IV van Holland werd verslagen en gedood. J Dame door auto van gezant doodgereden. Zondagmiddag werd de 52-jarige mevr. J. Wesseldijk uit Apeldoorn, die met vacantie in Lochem vertoef de, door de auto van de Braziliaanse gezant te Parijs aangereden en ge dood. De oorzaak van het ongeluk staat nog niet vast. Een fatale liefdesbrief. LES VLIEGTUIG VLOOG TEGEN EEN BOOM Een sergeant-vlieger en zijn meca nicien zijn om het leven gekomen bij het verongelukken van 'n „Fairchild"- lesvliegtuig van de Noorse luchtmacht op een voetbalveld bij Oslo. Het on geluk gebeurde, doordat de 23-jarige sergeant, die juist zijn brevet gekre gen had, een brief aan zijn verloofde naar beneden wierp. De twintigjarige verloofde en haar ouders stonden bij hun huisjes naar het vliegtuig te kij ken, dat op een hoogte van slechts vijftig, meter voorbijvloog. Op het moment, dat de sergeant uit de cock pit leunde en de brief liet vallen raakte het toestel met een vleugel de top van een boom. De vleugel brak, het vliegtuig stortte omlaag en vloog tegelijk in brand. Het meisje deed vertwijfelde pogingen om haar ver loofde uit het brandende wrak te ha len. Men moest haar met geweld hiervan terug houden. Later ver dween zij in de bossen. Eén der moeilijkste problemen thans opgelost. Op geregelde tijdstippen minister-conferenties. Voor de bespoediging van de arbeid der Ronde Tafel-conferentie zijn naar aller opvatting de in het communiqué van Vrijdag aangekondigde resulta ten over de N ederlands-Indonesische Unie uitermate belangrijk, aldus ver neemt het A.N.P. Eén der moeilijkste problemen, waarvoor de delegaties stonden, is hiermede in beginsel op gelost, juist op de dag, dat de confe rentie een maand geleden werd ge opend. Canadese juwelier liet vliegtuig neerstorten. VERDACHT VAN MOORD GEARRESTEERD Op 9 September verongelukte boven Canada een passagiersvliegtuig, waar bij 23 passagiers om het leven kwa men. De ramp werd veroorzaakt door een ontploffing in de bagageruimte. De Canadese politie heeft in ver band hiermee een juwelier uit Quebec gearresteerd. Hij wordt er van ver dacht een groot pakket aan boord van het vliegtuig te hebben doen brengen, waarin een dynamietbom zat. Het vliegtuig vervoerde ook zijn vrouw, die later één van de slachtof fers bleek te zijn. Kort voor haar dood had de juwelier een grote ver zekering op haar leven afgesloten. Vermoed - wordt, dat hij het geld uit betaald wilde krijgen en daarom het gruwelijke plan opvatte, haar op deze wijze van het leven te beroven. Subsidies op voedsel in Engeland gehandhaafd. I Öe Britse minister voor voedsel voorziening; John Strachey, hééft in een radiorede bekend gemaakt, dat Engeland zal voortgaan grote sub- siéies' te verlenen op het „dollar", j Voedsel, brood en bloem. j Als we de subsidies zouden afschal- I fen, zo zeide de minister, zouden we meteen de rantsoenering gro- 1 tendeels kunnen opheffen, want de j hoge prijzen zouden het verbruik I drastisch verminderen. I In dit verband glhg de minister 1 in op de bewaringen van de Conser vatieven. als zouden landen als Bel- igië en Italië, waar geen rantsoe- 111 de ZuldiTgastubrick te .\>i:tlcrdam is het Philips synchrocyclotron guinaavsl. dat ontworpen en gebouwd is c'oor prof. dr. C. J. Bakker (links) en prof. dr. ir. F. li. Heyn. Tussen de twee spoelen van de magneet ziet men een doosvormige ruimte, waarbinnen de watorstoikernen worden versneld. Diverse meters en kijk- glaasjes geven de natuurkund;gen gelegenheid de werking daar binnen te con troleren. TWEE FELLE BRANDEN. Tijdens een hevig onweer is Zater dagnacht de bliksem ingeslagen in de kapitale boerderij te Zijpe, die be woond wordt door de familie Boon tjes. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat de inboedel niet kon wor den gered. Ook de nieuwe hooioogst, ca. 60.000 kg., ging verloren. Eigenaar en bewoner zijn slechts matig verze kerd. Zaterdagmiddag legde een uitslaan de brand de woning van de gemeen te-referendaris te Zaandam, de heer K. Sikma, in de as. Ir. O, J. Cleveringa sprak te Goes Voor de afdeling Zeeland van de Nederlandse Vereniging van Land bouw-, Tuinbouw- en Vakonderwijzers sprak Zaterdagmiddag te Goes in Hotel Centradl. de heer ir. O. J. Cleveringa, Rijkslandbouwconsulent in buitengewone dienst te Zutphen. Voordat de heer Cleveringa zijn rede aanving, richtte de voorzitter, de heer VV. Spinnaaij, zich tot de nieuwbenoemde directeur van de Rjjks- landbouwwinterschool, de heer ir. J. Versteeg, die ambtshalve ook belast is met liet- toezicht op liet landbouwonderwys in de provincie. Spr. hoopte, dat er een hartelyke samenwerking zou ontstaan tussen de consulent en de leerkrachten. Vervolgens kreeg dhr. Cleveringa het woord, die tot onderwerp geko zen had: „De gezondheidstoestand van de bouwgrond en de betekenis hiervan voor plant, dier en mens" HET LABORATORIUM. Toen de landbouwwetenschap omstreeks 1900 zich aandiende, werd de grondslag gelegd door mensen, die chemisch en physisch waren ge vormd. Het labbratorium speelde weldra een bëlangrijke rol. doch er werd geen gebruik gemaakt van de practische kennis der boeren, die in de loop der eeuwen was verkregen. Men bond de strijd aan tegen para sieten en ziekten, die men chemisch trachtte te bestrijden. Deze strijd wordt nog altijd gevoerd. Men ver zuimde echter zijn blik te richten op de grond, want het land zelf vormt de grondslag van al ons weten. De goede structuur is de allesbeheersen de factor. Wanneer men. om enkele voorbeelden te noemen, een legerplek in tarwe bekijkt, de vergelingsziekte in de bieten, de voetziekte in de erw ten, dan komt men vlug tot de over tuiging, dat juist op die plaatsen een goede kruimelstructuur ontbreekt- Een goedp grond vormt een weer stand tegen ziekten en vreterjj. Op een aardappelperceel, waarvan de structuur goed is. zal de Colorado kever geen vat krijgen. In weiden met een goede structuur zullen de koeien geen mond- en klauwzeer krijgen. Spr noemde zelfs voorbeel den. dat zieke beesten overgebracht naar andere weiden met de goede structuur snel genazen. MUIZENPLAAG. Wanneer men in de Bommeler- waard de muizenplaag aandachtig in ogenschouw neemt, komt men tot dp conclusie, dat de aantasting wel voorkomt in kalkarme komgronden, doch de gronden aan de hogere ran den met goede structuur hebben niets te lijden. De zeer sterke aanwending van kunstmest, vooral stikstof heeft veel op haar geweten. De gronden in Nederland zijn „dood" geworden, de harmonie in de bodem en de bac terie-flora zijn verstoord. Spr. is niet tegen de aanwending van kunstmest, mits men deze doelmatig aanwendt, doch het gebruik van compost en oude stalmest is veel belangrijker. De planten voeden zich nipt met stik stof. doch met eiwit en dat wordt door de bacteriën bereid uit koolhy draten en stikstof. Spr. zou het op prijs stellen, als naast de stikstoffa- brieken ook fabrieken werden ge sticht. waar de boeren organische stoffen konden kopen. Nog liever zou hij eiwitfabrieken willen stich ten. Nu dit niet mogelijk is. zal de boer zich geen moeite moeten ontzien om zijn grond te verrijken met goede humus, verkregen uit goede compost. Deze op de grond, doch niet in de grond aangewend geeft de gewenste structuur en deze gronden geven de afweer togen ziekten en de schade van parasieten. Producten op deze gronden geteeld en aan vee gevoerd, beschermen het tegen ziekten, mond en klauwzeer en t.b.c. Ook de mens is het meest gebaat, indien hij zich met de producten van deze gronden kan voeden. BOOMGAARDEN. Wat de boomgaarden betreft, krijgt men volgens spr. goed, mooi fruit, als de grond in de boomgaard van de goede structuur is. Grasboom gaarden zijn in dit opzicht het meest gewenst, indien men zorgt, dat geen organische voedingsstoffen aan de bodem worden onttrokken. In dit ver band noemt hij de goede kwaliteiten van Mei-boter. Mei-kaas en Mei-gras. De Nederlandse boer heeft door de overmatige eenzijdige aanwending van kunstmeststoffen, vooral stikstof meststoffen, de bodem verarmd. Eens zal de tijd komen, dat de re gering zich verplicht zal zien grote kapitalen ter beschikking van de eigenaars der verarmde gronden te stellen om de grond weer op peil te brengen. De gunstige opbrengsten van dit jaar stelt spr. op rekening van de inwerking van de lucht op de gronden in de regenarme tijd. Na het beantwoorden van een reeks vragen sluit de voorzitter de vergadering onder dank aan de spre ker voo zijn belangwekkende voor dracht. Zaterdagmorgen is het. nieuw gean nexeerde gebied ten Oosten van Nijme gen officieel overgedragen. nering meer is, overvloeien van melk en honing. De minister zeide: „België is op het ogenblik een van de welvarend ste landen in Europa. Volgens de ramingen van mijn ambtenaren krygt de gemiddelde Belg slechts iets meer dan de helft van de melk en slechts 2/3 van de hoeveelheid suiker, die wfl krygen en van vlees en vetten, waar aan .bij. ons in En geland werkelijk een tekort bestaat, eten de Belgen juist evenveel als wij. Voor zovwr mij bekend, heeft Italië van zijn standpunt uit beke ken geheel terecht vrijwel alle voed selrantsoenering afgeschaft. Dit be tekent echter niet, dat het Italiaan se volk beter gevoed wordt dan het Engelse. Elke Italiaan ontvangt ge middeld minder dan een kwart van de hoeveelheid suiker, slechts de helft van de hoeveelheid vetten en slechts een kwart van de hoeveel heid melk, die wij ontvangen." Zaterdag is de 27-jarige ongehuwde arbeider H. Scholtens te Tripscompagnie door een dorsmachine gegrepen cn dode lijk verwond. Douane-probleem. Engelse douanebeambten ston den Zaterdag voor een moeilijk probleem: Hoeveel rechten moeten geheven worden van 'n ballon? Drie Nederlandse bal- lonvaarders, J. Boesman, zijn echtgenote en C. de Vos Kloot wijk, zouden van Belfast een ballonopstijging verrichten. De douane had al een week gedeli bereerd hoeveel douanerechten op de ballon geheven moesten worden. Een dergelijk artikel komt niet voor in de douanebe palingen. Eindelijk besloot men 30 pond sterling te heffen, de totale som van de invoerrech ten op het netwerk, het rubber, de mand en toebehoren. Maar na een bespreking van vijf uur werd dit bedrag tot 20 pond sterling verlaagd. De heer Boesman was ver ontwaardigd. „Wij zijn met de ballon door geheel Europa en Indonesië gereisd en nog nooit hebben wij rechten hoeven te betalen". Zuid-Amerikaanse landen nemen het op voor Tito. In de algemene vergadering der V.N. heeft Chili voor de eerste maal de Russische campagne tegen Joego-Sla- vië ter sprake gebracht en wel in zeer afkeurenswaardige bewoordingen. In de delegaties van de Zuid-Ame rikaanse landen wordt een voorstel besproken om in de plaats van Oekraine, dat als lid van de Veilig heidsraad moet aftreden, niet een andere vazalstaat te kiezen, doch Joe- go-Slavië. Een ander onderwerp, dat hier overigens niets mee uitstaande heeft, wordt ook besproken: de sala rissen. Als gevolg van de vele devaluaties zijn namelijk de inkomens van vele gedelegeerden bij de Ver. Naties, die worden uitgedrukt in de munteenhe den van hun landen, sterk gedaald. De ministers van Buitenlandse Za ken der „grote vier", Bevin, Schuman, Acheson en Wisjinski zullen vanmid dag te New York bijeenkomen. Men meent te weten, dat tijdens deze bij eenkomst uitsluitend over het mét Oostenrijk te sluiten vredesverdrag zal worden gesproken Twee weken lang heeft men zich in intense besprekingen met de Unie be zig gehouden. Thans wacht deze over eenstemming in beginsel nog slechts op de technische formulering. In de week van 2 tot 8 October is een ple naire zitting van de conferentie te verwachten, waarop de resultaten for meel zullen worden vastgelegd. Het karakter van het Unie-statuut is in een zorgvuldig gekozen formu lering omschreven, waarmede de drie delegaties zich accoord hebben ver klaard, zodat men mag aannemen, dat de opvattingen van beide zijden hier in zijn weerspiegeld. Het Unie-sta tuut zal worden geregistreerd bij het secretariaat-generaal der V.N. Men zou de functie van het hoofd der Unie kunnen zoeken, aldus waar nemers. in een bepaalde rol bij de tot standkoming van de besluiten der minister-conferenties cn bij de be noeming van de leden van het Unie- Hof van arbitrage. MINISTERCONFERENTIES De conferenties van ministers zui len op geregelde tijdstippen moeten worden gehouden. De ministers zullen slechts met eenstemmigheid kunnen beslissen en de conferenties zullen paritair zijn, d.w.z, een gelijk aantal ministers van beide zijden. De mi nisters spreken slechts over die on derwerpen, die als van gemeenschap pelijk belang worden geacht en die in de overeenkomst van Linggadjati reeds zijn genoemd, nl. „samenwer king inzake buitenlandse betrekkin gen. defensie en voor zover nodig, fi nanciën. alsmede onderwerpen van economische en culturele aard". Voorts is overeenstemming bereikt over de vestiging van 'n secretariaat- generaal met zuiver administratief karakter en onder leiding van twee secretarissen resp. aan te wijzen door Nederland en door Indonesië. Wrevel in de Republiek over troepenzendingen. Met wrevel heeft men in republi keinse kringen te Batavia kennis ge nomen van het besluit der Nederland se regering om volgend jaar nieuwe troepen naar Indonesië te zenden ter vervanging van de gerepatrieerden. Men legt er de nadruk op. dat deze uitzending niet te verenigen is met 't doel van de R.T.C. en vraagt zicb af of de Nederlanders de souvereiniteits- overdraeht niet nog wensen uit te stellen. Nu ook gespannen toestand in O..Borneo. Uit Samarinda wordt gemeld, dat thans ook in Oost-Borneo de situatie zich in ongunstige zin ontwikkelt. Te Samarinda werd een rondschrijven onderschept, waarin het landschapo- personeel. het lands-overheidsperso- neel en het personeel van de K.P.M., de P.T.T. en van de belastingen wordt bedreigd indien het niet met ingang van 25 September het werk neerlegt. De B.P.M. heeft maatrege len getroffen voor het voortzetten van de arbeid met noodformaties van Europees personeel. De staking in Zuid-Borneo duurt voort. Op 23 September werd een militaire patrouille uit een hinder laag met automatische wapenen en geweren beschoten. FEL PROTEST VAN TITO. Laszlo Rajk, voormalig Hongaars minister van Buitenlandse Zaken, i* Zaterdagochtend door 't gerechtshof te Boedapest ter dood veroordeeld. Twee andere verdachten kregen eveneens de doodstraf. Twee anderen werden tot levens lang veroordeeld, één kreeg negen jaar. De zaak van twee verdachten, onder wie lt,-generaal Gyorgy Pa'.f- fy, werd naar een militair hof ver wezen. De verdedigers van acht beklaag den tekenden beroep aan. Rajk zei echter dat hij het met eens was met het verzoek van zyn verdediger. Op een vraag of hij clementie wilde vra- fen wanneer zijn doodvonnis werd, ovestigd antwoordde Rajk: „Neen." Hij achtte zijn straf rechtvaardig. Alle anderen vroegen om een lich tere straf. Maarschalk Tito heeft persooniyk een nota aan de Hongaarse ambas. sadeur te Belgrado overhandigd, waarin protest wordt aangetekend tegen het proces Rajk. In de nota wordt het proces als een .Juridische klucht" en als een „monsterachtige provocatie" be schreven. De nota verklaart verder dat het proces een daad van aanhitsen tot oorlog is, een onderdeel van een stel selmatige stook- en hitscampagne, gevoerd door staten, wier regerin gen de grootste vyanden zijn van vrede en vooruitgang in de wereld." DE VOORSPELT: ZONNIG WEER. Geldig tot Maandagavond. Droog weer met nu en dan oyer, drijvende wolkenvelden cn in de ochtend plaatselijk mist. Meest zwak ke wind uit uiteenlopende richtin gen. Weinig verandering in tempera tuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1