PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Pond Sterling met 30 pCt gedevalueerd Omvangrijke werken van de Polder Walcheren Scheepsbrand in Canada eist 200 slachtoffers DE BILT Sir Stafford Cripps uiteindelijk toch voor de druk gezwicht Reeks van andere valuta's is het pond reeds gevolgd Devaluatie Zitting Staten-Generaal officieel gesloten. Onze regering beraadt zich over positie van de gulden Vandaag r '192e Jaargang - No. 228 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. AdJ W. de Pagter. HoofdretL: G. Balllntljn, PJ.verv.: W. Leertouwer erj H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; £r. p. p. i 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 19 Sept. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie i 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1-5 regels f 1-. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. VUssingen WaLstr 58-00. tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr^CJB^tel^^ De Britse minister van financiën. Sir Staflord Cripps, heeft Zondagavond in een acht uur te voren aan gekondigde radiorede over alle Britse zenders een devaluatie van ongeveer dertig procent van het pond sterling bekend gemaakt. Tot dusver was de wisselkoers tussen pond en dollar vastgesteld op één pond tegen vier dollar drie cents. De nieuwe waarde van 't pond, die vannacht is ingegaan, wordt twee dollar tachtig cents. De Londense beurs en de banken zullen vandaag gesloten zijn. Het pond zal in zyn val waarschijnlijk vrywel alle zwakke valuta's mee slepen. In vrijwel alle hoofdsteden en in de financiële centra heeft Cripps' radiorede reacties teweeg gebracht. De regeringen van Zuid-Afrika, India, Australië, Nieuw Zeeland, Israël, Egypte, Denemarken en Noorwegen maakten binnen enkele uren na de rede bekend, dat de koersen van hun valuta ten opzichte van de dollar in ongeveer gelijke mate gewijzigd zullen worden als die van het pond. De Deense kroon zal voortaan 6.92 noteren tegen voorheen 4.81. Andere regeringen zoals de Franse hebben het valuta- verkeer onmiddellijk stopgezet en zullen in een speciale kabinetzitfing een beslissing nemen. In Brussel is het nieuws zeer kalm ontvangen. De Bejgische regering was evenals de andere bevriende regeringen reeds. Zaterdag op de hoogte gebracht van Cripps voornemens en zal niet in een speciale zitting bijeen komen. Een Belgische autoriteit verklaarde tegenover Reuter: Ik denk niet, dat er sprake zal zijn van devaluatie van de-Belgische frank. In het byzonder in verband met de Benelux is natuurlyk de houding van België voor ons land van groot belang. In de loop van Zondag heerste nog grote onzekerheid over hetgeen Cripps zou meedelen. Het kon zowel de aankondiging van devaluatie zijn. zoals het Amerikaanse persbureau AF*, met zekerheid meende to kunnen voorspellen, als juist het tegenover gestelde een duidelijke verklaring over handhaving van de koers om dë geruchten voorgoed de kop in te druk ken. Voor dit laatste pleitten de her. haalde verzekeringen van hoge Britse ambtenaren en een week geleden nog van Cripps zelf, dat van devaluatie geen sprake zou" zijn. De radiorede Zondagavond leerde anders. Cripps onthulde dat de Britse regering het moeilijk besluit reeds vóór het begin der dollar-conferentie in Washington had renomen De Ame rikaanse en Canadese deelnemers aan de conferentie werden daarvan on. middellijk na aankomst van Cripps en Bevin in Washington op de hoogte gesteld. Daarmee is meteen verklaard, waarom op de conferentie zelf deva. luatie niet meer ter sprake kwam en het officiële communiqué na afloop er ook geen melding van maakte. Overigens liet de Britse minister in zijn radiorede goed uitkomen, welke ernstige beslissing de Labour-rege- ring had genomen en welke verdere offers die beslissing van het Britse volk zou vergen Hij wees cr reeds in zijn eerste zinnen nog eens op. hoe buitengewoon moeilijk de dollar-posi- Het pond is gedevalueerd en het lijdt geen twijfel of de valuta's van de andere Marshall-landen zullen volgen. In verscheidene hoofdsteden heeft de regering reeds een daartoe strekkend besluit genomen en de Nederlandse regering heeft medegedeeld, dat zij 'n dergelijke beslissing overweegt. Wat. men ook van deze besluiten mo ge zeggen, onverwacht komen zij ze ker niet. Zij hebben wekenlang in de lucht gehangen en wie zich dekken wilde, kon zich dekken. Genoegzaam was bekend, dat de meeste valuta's der Marshall-landen kunstmatig op peil werden gehouden en dat dit op den duur niet kon doorgaan. Wie. zich niet kon dekken omdat zijn bezit daartoe geen aanleiding gaf, is de kleine man. De vraag is daarom gerechtvaardigd, wat juist voor nem de gevolgen zullen zijn. Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar in En geland heeft Labour het geheel voor het zeggen en in Nederland zeer veel. Beide regeringen hebben de wind toch al niet in de zeilen gehad en men mag er van verzekerd zijn, dat zij er niet veel voor zullen gevoelen om de las ten der devaluatie af te wentelen op de rug van de kleine man. Vandaar, dat natuurlijk de prijzen zo lang mo gelijk vastgehouden zullen worden. Op den duur evenwel zullen prijsstij gingen van importartikelen onvermij delijk zijnevenals in Neder land de derde loonronde. Tevens betekent de devaluatie, dat wij nog minder in Amerika zullen kunnen kopen en nog meer zullen moeten trachten te exporteren om althans elders in het buitenland onze behoeften te kunnen dekken. De ex port-industrie zal vermoedelijk ge ruime tijd voordelen plukken. Of deze voordelen op 'den duur zullen opwe gen tegen de nadelen van een devalu atie, moet worden afgewacht. Uitein delijk moet iemand de lasten dragen. Dat Nederland moe moet, nu het pond daalt, behoeft geen nader be toog. Wij staan financieel te zwak om zelfstandig te kunnen optreden. tie van Groot-Brittannië was. Een verder opteren van de reserve zou Engeland'voor het gevaar van een volledig bankroet hebben geplaatst. Daarom moest er een drastische maatregel worden genomen om het wegvloeien van goud en dollars te stoppen. Het alternatief was vermin dering van in- en uitvoer, verlaging van de levensstandaard en een wijd om zich heen spreidende werkloos heid. Van wijziging in de wisselkoe. j tus sen pond en dollar verwachtte Cripps een opleving van de uitvoer naar het dollar-gebied en derhalve een aan. merkelijke verlichting in de betalings positie. Hij deed een beroep op de be volking en speciaal op de exporteurs, mee te helpen om de doeleinden van de devaluatie te verwezenlijken en kon digde maatregelen aan tegen profi teurs en speculanten. Cripps verheelde niet, dat de deva luatie van ieder offers zou vragen. De productiekosten dienden zo laag mo gelijk gehouden te worden. Derhalve zullen de lonen en andere inkomens op hetzelfde peil gehandhaafd blijven Sir Stafford Cripps.. door de kerk. de kogel is en de regeringssubsidies op voedsel niet verhoogd worden. Hij stelde de bevolking gerust, dat de wijziging van de wisselkoers de binnenlandse waarde van het pond onaangetast zal laten. Met een be langrijke uitzondering evenwel. De goederen, die uit Amerika ingevoerd moeten worden, zullen duurder wor den Binnen ongeveer 14 dagen reeds zal de prijs van het brood van 4.5 nenny tot zes pence worden verhoogd. Enkele andere artikelen zullen vol gen. De Britse minister maakte tenslot te gewag van de grote, izij het nog on voldoende resultaten, die de na oorlogse krachtsinspanning van het Britse volk reeds had opgeleverd en mndigde met de hoop uit te spreken, dat de nieuwe maatregel ertoe zou bijdragen welvaart en voorspoed in Groot-Brittannië te herstellen. Opgemerkt zij nog. dat Cripps zich in zeer gunstige zin over de bespre, kingen in Washington uitliet en het had over de openhartigheid en het goede begrip, die hij bij de Ameri kaanse en Canadese vrienden had ont. moet. Reuters financiële redacteur ver wacht in Engeland een prijsstijging van minder dan vijf procent Hij acht het niet waarschijnlijk, dat. de aan drang tot hogere lonen de inflatie spiraal in beweging zal zetten. REACTIES. Wallstreet, het financiële centrum van de Ver. Staten, was volgens Reu ter geschokt. toen de nieuwe koers van het pond Sterling bekend werd. De devaluatie was drastischer dan de bankiers en de industriëlen hadden verwacht Men verwacht nu een on middellijke herleving var» de Ameri kaanse aankopen van Britse goede ren. Overigens zag men in het besluit van Londen de officiële erkenning, dat Engeland rekening houdt met klei nere leningen uit de Ver. Staten en met algehele stopzetting van de dol. larhulp in 1952. De Amerikaanse minister van fi nanciën, John Snyder, toonde zich in een verklaring aan de pers zeer tevre. den. Ook hij verwachtte een spoedige verbetering van de Britse dollar-posi. tie en sprak over een maatregel van opbouwende strekking, die op de duur een gezonde stimulans voorde we reldhandel in het algemeen zal zijn. In de kringen van by het bank- en effectenbedrijf betrokkenen te Am sterdam, was uiteraard Zondagavond enige opgewondenheid te bespeuren. De grootte van de waardeverminde ring van hef pond wekte enige verba zing. Velen hellen over tot de mening, dat de gulden met eenzelfde percen tage zal worden gedevalueerd als bet pond. Een minderheid ecliter meent, dat de devaluatie van de gulden niet zo drastisch hoeft te zijn Dat de Deense kroon zo snel gevolgd Is, werd in verband gebracht met de grote ex port van Denemarken naar Engeland. Voor vele duizenden toeristen - in Europa is ondanks de geruchten van de laatste weken. het. nieuws als een donderslag bij heldere hemel geko men. Op een bank te Genève werd verklaard Wij verwachten Maandag een grote toeloop van Britse toeristen, die zich genoodzaakt zullen zien Zwitserland zo spoedig mogelijk te verlaten, daar hun berekeningen over hun verblijf in Zwitserland thans da. nig in de war zijn geschopt Wij hopen echter, dat er treinen genoeg zuilen zijn. De zwarte handel is helemaal van de kook af. nu de valuta-verhoudingen op losse schroeven zijn komen te staan. Brusselse gekiwisselaars schudden Zondagavond by het zien van een pond.biljet het hoofd en zei den: Eerst wachten t.ot Cripps gespro ken heeft. Nadien steeg de koers met sprongen. Britse toeristen in België pakken ijlings hun koffers om de overzijde van het Kanaal te bereiken, Door minister van Schaik. De minister van Binnenlandse Za ken ad int., mr. J. H. van Schaik. heeft Zaterdagmiddag in naam der Konin gin met het gebruikelijk ceremonieel de zitting der Staten Generaal geslo ten. In zijn korte toespraak herinner de hij aan de betekenis der dringende staatkundige vraagstukken en de be langrijke bijdragen, welke de beide Kamers bij de behandeling hiervan hebben geleverd. Uit naam van H. M. de Koningin zegde de minister de volksvertegenwoordiging dank voor de op opbouw gerichte samenwerking, welke tot zovele vruchtbare resulta ten leidde. Een commissie, bestaande uit de leden Jonkman en Tjalma van de Eerste Kamer, mej. Tendeloo. Bagch, Bruins Slot en van de Wetering van de Tweede Kamer, leidde de minister binnen en deed hem weer uitgeleide. Jean Conti, een kleine beweeglijke Fransman, heeft op zich genomen de Britse koks beter te leren koken, Hu heeft te Londen een academie voor koks opgericht. Dc Amerikaanse toeristen, zo zegt hij. zullen langer in Engeland blij ven als bet eten In de hotels smakelijker wordt. In een officieel communiqué naar aanleiding van de devaluatie van het pond heeft de Nederlandse regering bekend gemaakt, dat zy zich genood, zaukt ziet een zelfde of soortgelijke stap te overwegen. De beslissing van de regering hieromtrent zal zo spoedig mogelijk wor- den medegedeeld. In aansluiting hieraan maakte de Nederlandse Bank bekend, dat zij de op grond van artikel 4 van het devie/.enbesluit 1945 vastgestelde wissel koersen met ingang van 19 September 1949 alle heeft ingetrokken. Aan- en verkoop van buitenlandse vorderingen, buitenlandse betaalmiddelen en .buitenlandse geldswaardige papieren als in artikel 5 van het devlezenbe- sluit 1945 omschreven, is dientengevolge tot nader order niet toegestaan. Voor dringende door de deviezen ban ken te beoordelen gevallen kan voor liet reisverkeer en voor de betaling van documenten hiervan worden af ge. weken, waarbij de definitieve verrekening in guldeus pas mag plaats vin. den, zodra nieuwe wisselkoersen dor de Nederlandse Bank zyn vastgesteld. Voorts heelt de minister van financiën krachtens artikel 2 van de beurswet 1914 bepaald, dat de beurzen voor do geld- en fondsenhandel op .Maandag 19 September en Dinsdag 20 September gesloten zullen ï||n en dat die dagen voor geldleningen als bedoeld in afdeling V der beurs- voorsehriften 1940, niet als werkdagen zullen worden beschouwd. Het bestuur van de Vereniging voor de effectenhandel zal in verband hiermede vandaag aan haar leden mededelen, «lat het om redenen van al. gemeen belang de leden der vereniging op Maandag 19 en Dinsdag 20 September niet zal zyn toegestaan. a) Hun bemiddeling te verlenen voor de aankoop of verkoop van effecten. b) Voor eigen of ander rekening effecten te kopen of te verkopen. Daar volgens de beschikking beursverkeer 1947 aan. of Verkoop van effecten zonder tussenkomst van een lid der vereniging verboden is, is door dit samenstel van maatregelen elke handel in effecten voor twee dagen op geschort. Paniek ontstond onder de passagiers in de haven van Toronto is in de vroege ochtenduren van Zaterdag brand uitgebroken op het 6905 ton metende stoomschip „Noronic", toebe horende aan de „Canada Steamship Lines". Toen de brand ontdekt werd, om 2.40 uur plaatselijke tijd, viel er aan blussen reeds niet meer te den. leen. Na luttele minuten stond het schip van voor tot achter in vuur en vlam. Ongeveer 200 mensen zyn bij de ramp om het leven gekomen. De „Noronic" was een luxe passa giersschip voor de vaart op de grote meren. Aan boord bevonden zich 690 personen, met inbegrip van de beman ning. De passagiers waren hoofdzake lijk Amerikaanse vakantiegangers uit Detroit en Cleveland. Het schip was Vrydag uit Cleveland aangekomen en In de Zuidwaiering en op de Wesikapelse zeedijk is men hard aan de slag Momenteel worden in opdracht van de Polder Walcheren zowel in de Zuidwatering als aan de Westkapclse zeedyk omvangrijke, kostbare en dringend noodzakelijke werken uitgevoerd: bij Ritthem wordt de wacht- sluis, die in de oorlog min of meer gelcraakt werd, vernieuwd, terwyl daar tevens een reserve waterkering achter de dijk wordt aangelegd en in Westkapelle krygt de oude beproefde zeedijk over een grote lengte ver. sterking om ook tegen de kwaadaardigste stormvloed bestand te zyn. De Commissarissen van de Polder, die destyds hun goedkeuring hebben ge. hecht aan het voorstel om genoemde werken aan te vatten, zijn Zaterdag op uitnodiging van het dagelijks bestuur eens polshoogte te gaan nemen waarbij zy teVens van een deskundige voorlichting konden profiteren. Bij het vertrek te Middelburg bleek, dat van die uitnodiging een dankbaar gebruik was gemaakt: de opkomst was zo groot, dat een flinke autobus geheel bezet werd. Het eèrste opont houd gold de Scheldedijk tussen Ram- mekens en Vlissingen, bezuiden Rit them, waar in het gemaalgebouwtje de ingenieur van de Polder, ir. A. G. Wiersma, een toelichting gaf. Vervol gens werd het werk, dat in volle gang is, in ogenschodw genomen. Het is daar de plaats van afwatering van het in die hoek van Walcheren gelegen Poldergedeelte en dat ver klaart de aanwezigheid van de spui- sluis en het gemaal. De watergang spuit echter niet direct in zee, doch mondt uit in een spuikom, die het ui terlijk heeft van een vriendelijk klein meertje. Tussen de watergang en de ze kom lag de z.g. wachtsluis, die een practische afsluiting vormde, wanneer het water in de spuikom steeg en het gemaal werkte. Dit sluisje werd in de oorlog zo geducht beschadigd, dat de reparatie zeer ingrijpend zou zijn ge weest. VERNIEUWING WACHTSLUIS In verband met de veranderde eisen, die ten gevolge van de herverkaveling aan de afwatering moeten worden ge steld, bleek het wenselijk te zijn, dat de spulsluis andere afmetingen kreeg. Daar aan weerszijden een nieuwe weg werd aangelegd, was overbrugging eveneens nodig. Bovendien moest, ge zien het feit, dat de Westerschelde de oever op deze plaats ernstig aantast, achter de zeedijk nog een reserve wa terkering, een z.g. slaperdijk, komen, die doorgetrokken diende te worden langs de spuikom en via de wacht sluis aan moest sluiten bij de zeedijk. Dit alles leidde tot het besluit om in plaats van de oude wachtsluis een nieuwe te bouwen, waarover de sla perdijk op de gewenste hoogte wordt doorgetrokken. De oude sluis is geheel weggebro ken, de houten fundering werd bloot gelegd en waar nodig verwijderd, er werden extra valen de grond in ge heid en Zaterdag werd juist begonnen met het storten van het eerste deel van de sluisvloer. Gehoopt wordt dit werk nog tijdig in dit najaar gereed te krijgen. De slaperdijk is reeds tot achter de spuikom doorgetrokken. Ook het gemaal heeft in de oorlog en door de inundatie een klap gehad. In het gebouwtje heeft zeewater ge staan en nadien moesten dus de mo toren en de electrische installatie wor den gereviseerd. Dat alles is nu vrij wel achter de rug; alleen moet nog een van dc vacuumpompcn worden gemonteerd. Voorts is de sluismees- terswoning opgekmapt. HOGERE GOLTOPLOOP Het gezelschap liep hierna langs de zeedijk, die ter plaatse door het bom bardement zwaar had te lijden, maar waar door onmiddellijke actie een doorbraak kon worden voorkomen, naar Vlissingen. Deze dijk had een te mager profiel; daarom heeft men hem, toen door herverkavelingswerkzaam heden veel delfspecie vrij kwam, zwaarder gemaakt door een brede bin- nenberm aan te leggen. Na een gezamenlijke koffiemaaltijd werd een wandeling gemaakt langs de Westkapelse zeedijk. De wijziging van het dijkbeloop leidde er hier toe, dat de golfoploop wat hoger is dan vroe ger. Het gevolg is, dat het bovenbe- loop meer en heviger met water wordt gespoeld en daar wordt op verschil lende manieren in voorzien. Over het eerste gedeelte van de dijk (tot de ijzeren vuurtoren) wordt het dijkbe loop verhoogd tot de keerkade, ter wijl men tevens bezig is met de bouw van een muurtje van 1.80 m. hoogte, aan de voet 1.4Ü m. en aan de top 40 c.m. breed, dat een ideale golfbreker bij stormvloed is. Een deel van die muur, die 2 km. lang wordt, is vorig jaar al geplaatst. Het was een expe riment, maar over de resultaten is men geweldig tevreden. Achter de muur komt een piasberm. De keer kade boven op de dyk wordt nog ver zwaard. Voorbij de ijzeren toren wordt de dijkbekleding hoger opgetrokken. Bij het Noordeinde van de dijk, daar waar het Domburgse strand begint, is 't duin veel te laag. Bij de onvergete lijke storm van 1 Maart bracht het water in het zandlichaam dan ook ont grondingen teweeg. Daar ter plaatse wordt nu een grondprofiel gemaakt met bekleding tot de vereiste hoogte. VERDEDIGING VOOROEVER Van verscheidene paalhoofden vóór de dijk is maar weinig meer over. Men piekert er nog over ,op welke wijze de vooroever daar moet worden versterkt. In de komende jaren zullen daarvoor zeker kostbare werken moe ten worden uitgevoerd. Van veel, be- zou Zaterdag vertrekken voor een pleziertocht op de St. Lawrence. Onmiddellijk na het ontdekken van de brand werd groot alarm gemaakt. Onder de passagiers, die in hun slaap werden verrast, ontstond een paniek. Mensen in nachtgewaad liepen gillend over de dekken. Sommigen sprongen zo van het schip op de kade, anderen te water. Van de wal af werden tou wen en ladders toegeworpen, om het bezit waarvan vaak werd gevochten. Ongeveer honderd passagiers konden door de bemanning worden overge bracht naar een langszij liggend schip. Kapitein William Taylor bleef, zo lang hem dit mogelijk was, op het voorschip, waar hij de passagiers be hulpzaam was bij het verlaten van het brandende vaartuig De ladder, waar. mee hij zelf aan land werd gebracht, brak, en hij viel te water, waaruit hij evenwel werd gered. Tevoren had hij de deuren van een aantal hutten ingetrapt, en radeloze vrouwen naar het dek gebracht. Intussen hadden 18 brandweer, auto's en 2 drijvende spuiten de hope. loze strijd met het vuur aangebonden Zo groot was de hitte, dat de brand weermannen pas na vijf uur aan boord konden gaan. 190 lijken zijn aan boord van het schip aangetroffen, 3 gewonden zijn in het ziekenhuis overleden en 4 lijken zijn uit het water opgehaald. Het schip is geheel uitgebrand. De brand ontstond in het achterschip, waarschijnlijk in een van de statiehut ten. Het is niet onmogelijk, dat. een brandende sigaret of sigaar de oor zaak is. De ramp is de ergste' scheepsramp in Canada sinds 1847. toen de „Phoe nix" op het Michiganmcer door brand is verwoest, waarbij 247 mensenlevens verjoren gingen lang is het. dat de steenbestorting op de vooroever wordt vastgehouden. Bij wijze van proef is men thans doende- ter hoogte van de ijzeren toren dc openingen tussen de stenen te vullen met asfalt. Een deugdelijk, maar duur middel! Men onderzoekt echter even eens de mogelijkheid of door middel van hoofdenconstructies de waterbe weging vóór de dijk zo getemperd kan worden, dat het water niet meer in staat is de stenen te verplaatsen. Wel ke maatregelen men uiteindelijk zal treffen, staat nog niet vast, maar dat er iets moet gebeuren is buiten kijf. Van de andere werkzaamheden, die op de dijk worden uitgevoerd, noemen wij dc opruiming van hinderlijke mi litaire objecten, en van de schadelijke gevolgen der aanwezigheid van bun kers alsmede de reparatie van bescha digde paalhoofden, Het gehele wer': waarvoor dc Poldercommissarissen v grote interesse aan dc dag legde, mir' contractueel vóór 1 December gereed zijn. Nederlands schip bij Kiel gezonken. EEN DER OPVARENDEN VERMIST. Naar Lloyds uit Londen meldt, is het Nederlandse motorschip „Pin- guin" (197 ton), dat op weg was van Antwerpen naar Stockholm, bij Kiel tegen het wrak van een lichtschip ge varen en binnen tien minuten gezon ken. Alle leden der bemanning op één na werden gered. is het 5 jaar geleden, dat Axel. Aardenburg en Water landkerkje werden bevrijd; .is het 5 jaar geleden, dal Britse troepen Nijmegen be reikten. Dodelijk opgeval op de Haagse kermis. Zaterdag werd in Den Haag een kermis geopend cn 's avonds was per soneel beaig de z.g. „Zig-zag-wolken- krabber", een 20 meter hoge stellage, waarlangs een spiraalvormige rails loopt en waarover een schuitje kan rijden, in te rijden. Toen de kinderen van de constructeur van dit gevaarte een proefrit maakten op deze nog niet in gebruik genomen inrichting, kan telde het schuitje op 20 m. hoogte en viel naar beneden. Een der inzitten den, de 32-jarige D. Steins, werd op slag gedood, terwijl de 15-jarige An nie Steins een schedelbasisfractuur opliep. Beiden wilden graag eens een ritje maken in de schepping van hun vader. Berucht inbreker gepakt. Een inwoner van Assendelft, die Vrijdagnacht aan de ramen van zijn huis hoorde morrelen, waarschuwde onmiddellijk telefonisch de politic, en dank zij deze snelle alarmering kon de rijkspolitie te Westzaan reeds enkele uren later in de wachtkamer van het slation Krommenie een berucht in breker, de 30-jarige H. S. arresteren. De man, die onder de modder zat, lag. z.g. in de wachtkamer te slapen. S. heeft inmiddels 17 inbraken bekend. Truida Kok overleden. Op 80-jarige leeftijd is Zondaemor_ gen na een korte ziekte, te Hilversum overleden mevrouw de weduwe G. H, Wilbrink Hoitsemade Kok. die on der haar meisjesnaam Truida Kok, een groot aantal meisjes- en kinder boeken schreef. VOORSPELT: VEEL BEWOLKING Geldig van Maandagochtend tot Maandagavond. Over het algemeen veel bewolking met later in het Zuiden van het land .nigc regen. Langs de Waddenkust anvankclijk zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost overigens hoofd- zakelijk tussen Oost en Zuid. Weinig verandering in temperatuur!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1