PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Cripps blijft sterk gekant tegen devaluatie van het pond BILT De zilveren P.Z.C.-beker. Deze week TAAK VAN ARDENAUER MINDER GEMAKKELIJK DAN HET LEEK SULTAN HAMD OVER DE R.T.C. Vandaag HET ZEEUWSE WINTERFRUIT STAAT ER GOED VOOR KORTE PREDICATIE DE VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 221 Directie: F. van de Velde en F. B ien Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred,: G. Balllntijn. Phverv.j \V. Leertouwer en H. A. Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 10 Sept. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels» van 1—5 regels t 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. But. Vilsslngen Walstr 58-o0. tet 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaal 29. teL 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr; 63, tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Duidelijke toespraak in Washington Vijf maatregel":-, zijn in Washington in studie. Sir Stafford Cripps, de Britse minister van financiën, heeft Vrijdag in de persclub te Washington een toespraak gehouden, die algemeen wordt uitgelegd als een pertinente verklaring: „VVy willen geen devaluatie van het pond sterling. Nu niet en in de naaste toekomst niet". Cripps nam 7,efs het woord devaluatie weliswaar niet in de moiul, maar hij maakte /.in. spelingen, die aan duidelijkheid weinig te wensen over lieten. De Britse minister zei, dat hij niets had toe te voegen aan zijn reeds eer der afgelegde verklaringen over eventuele herziening van de wissel koersen, Die eerdere verklaringen waren zoals bekend afwijzend. Her haalde malen gaf hij uitdrukkelijk als zijn zienswijze te kennen, dat een bevredigende oplossing van het dol lartekort slechts gelegen kon zijn in Deze week heeft zich gekenmerkt door enkele belangrijke gebeurtenis sen, waaronder wij in de eerste plaats willen rangschikken de eerste bijeenkomst van het West-Duitse ?arlement in Bonn. Vergrijsde poli- ici uit de dagen van de Republiek van Weimar als Johannes Böl en Paul Loebe hielden toespraken, waarin zy spraken over de herwor- ven democratische vrijheden en on middellijk daarna kwam het tot enig rumoer naar aanleiding van door de linkervleugel ingediende moties te gen de ontmanteling. Waaruit dus reeds terstond bleek, dat het ook in het nieuwe Duitsland nog lang geen pais en vrede is. In Straatsburg sloot de Europe se Assemblee haar eerste zittings periode af met een belangrijk be sluit, dat kan leiden tot de oprich ting van een Europees Hof voor Mensenrechten. Paul Spaak sprak in zyn slotwoord zelfs van een his torische stap cn ook de Nederland se gedelegeerden hebben onomwon den laten blijken, dat zij zeer te vreden waren over het verloop der besprekingen. Ook zij, die tamelijk sceptisch gestemd naar Straatsburg vertrokken. Er is in elk geval een begin gemaakt met de opbouw van een '„verenigd Europa" een ideaal, dat. na de eerste wereldoorlog reeds door Briand en Caldenhove Kalerghi werd nagestreefd en dat nu toch dichter tot zijn verwerkelijking lijkt te zijn genaderd. Er waren natuurlijk nog meer be langrijke gebeurtenissen in het but- tenland: de beslissing van het Brit se vakverbond om zich achter de Labour-regering te scharen ook ten aanzien van de loonstop.' de Ameri kaanse lening aan het land van Ti to dit ondanks het verzet in de Ver. Staten, waar sommigen er toch maar weinig voor voelden ook ach ter het IJzeren Gordijn te gaan in vesteren en het begin van de Amerikaans-Engels-Canadese dollar conferentie. En dan België, dat velen na de aankondiging van een niet onaan zienlijke belasting verlaging beslist als een gelukkig land zullen 'gaan beschouwen. Ook al is het ook daar niet alles goud, w-at er blinkt Een minder gelukkig land lijkt ons Columbia, waar men zelfs in het parlement met kogels debatteert. Wat Nederland betreft, zal de volgende week wellicht meer licht verschaffen over het verloop der besprekingen met de Indonesiërs dan de nu afgelopen week deed. In elk geval schijnt ©r een kans te zijn, dat tegen het einde van de week in een plenaire zitting enige resul taten aan de openbaarheid worden prijs gegeven. Daarnaast moeten we natuurlijk het cxportplan van minister van ae Brink noemen. Deze iongste excel lentie van de Nederlandse Kroon heeft in elk geval een fors plan aangekondigd, dat de bedoeling heeft onze export, met name naar het dollargebied, op te voeren. Dat zulks bitter nodig is. zal niemand wel m twijfel trekken! Op kerkelijk terrein valt een ge wichtige stap van de Synode der Gereformeerde Kerken te signale ren: een broederhand werd uitgesto ken naar hen, die zich enige jaren geleden afscheidden naar aanleiding van een verschil van uitleg over de betekenis van en verantwoordelijk heid bij de doop. De Jaarbeurs te Utrecht deed weer vele zakenmensen naar de Domstad trekken om zich daar op de hoogte te stellen van de nieuw ste snufjes, die de industrie te bie den heeft. En dan nog de wethoudersverkie zingen, die vrijwel overal in Neder land een bevestiging brachten van de rustige politieke ontwikkeling, welke zich ook bij de jongste ver. kiezingen voor de gemeenteraden heeft, gedemonstreerd. Zeeland rouwt om de dood van burgemeester jhr. mr. W. C. Sand- berg tot Essenburg, die niet alleen voor Middelburg een goed en hard werkend burgervader was, maar in het openbare leven van de gehele provincie een graag geziene en te recht hoog gewaardeerde figuur mag worden genoemd. Zijn verschei den laat een lege plaats, welke niet gemakkelijk zal zijn te vervullen. Ook de muziekwereld verloor een belangrijke figuur in Richard Strauss, die Donderdag op 85-jari- ge leeftijd overleed. Minder populair dan de Strauss'en van de walsen en operettes, was hij toch een com- Êonist, die tot de meest algemeen ekende van de levende generatie behoorde. Ad Int. een grotere export naar het dollarge bied, naar Noord-Amerika dus. Cripps verdedigde geestdiriftig de bijdrage, die het sterlinggebied als betalingssysteem levert tot de de we reldhandel. Dank zij het gebruik van het pond sterling als gemeenschappe lijk betaalmiddel, zo zeide hij, kan de handel binnen het sterling gebied nog steeds met de geringst mogelijke be lemmeringen en op veelzijdige grond slag worden gevoerd, Het sterlingge bied omvat heden ten dage een kwart van de wereldbevolking. Eerst wanneer er evenwicht is be reikt in de handel tussen de gebie den van dollar en sterling zal het wellicht mogelijk worden alle belang rijke valuta s wederzijds omwissel- baar te maken en dus vrije koersen te. herstellen. Cripps besloot met te zeggen, dat er geen oplossing van het probleem mogelijk is door een van de vele kan ten ervan overscherp te belichten en dan voor die ene kant een doeltref fend middel voor te schrijven. Inmiddels weet A.F.P. te melden, dat op de conferentie in Washington vijf maatregelen in studie zijn. die de positie van Engeland kunnen verlich ten en wel.: 1. Vermindering van de productie van synthetische rubber in de Ver. Staten met 200 a 300 duizend ton pet- jaar. waardoor Engeland jaarlijks 100 millioen dollar meer zou kunnen verdienen aan de uitvoer van natuur rubber naar de V.S. 2. Verhoging van de Britse uitvoer naar Amerika met jaarlijks ongeveer 200 millioen dollar door Amerikaanse productie- en verkoopmethoden te gebruiken. Dit is het stokpaardje van Paul Hoffman, die zelf verkoper was voor hij administrateur van het plan- Marshall werd. Een dergelijke verho ging, zo redeneert hij, zou slechts één pro-mille van de totale omzet op de Amerikaanse markt uitmaken. 3. Engeland kan zijn dollar-inkom sten verhogen door meer touristen aan te trekken. De 75 millioen jaar lijks kan verdubbeld wórden. 4. De uitvoer van de dominions kan verhoogd worden. 5. Het is mogelijk meer investerin gen van Amerikaans particulier-kapi taal aan te trekken. Uit bovenstaande valt te conclude ren, dat niettegenstaande de vele ge ruchten een devaluatie van het pond sterling en bijgevolg van de gulden J niet waarschijnlijk is. De Britse on- 1 derhandelaars met Oripps aan de spits houden het been stijf en gedra- fren zich niet als socialistische staats ieden, die de gang naar het kapita listische Canossa hebben ondernomen. Cripps wil niet zijn politiek van prys- beheersing en loonstop en het kost bare stelsel van sociale verzekeringen opgeven terwille van een meer ortho dox liberale leer. Een oplossing wordt langs andere banen gezocht dan via het lapmiddel van devaluatie. De vierde bijeenkomst van de En gelse, Amerikaanse en Canadese dele gaties. die te Washington de dollar- sterling-kwestie bespreken, heeft Vrij dag twee uur en 43 minuten geduurd. Na deze bijeenkomst verklaarde John. Snyder, de Amerikaanse minis ter van Financiën: „wij vorderen". Hij voegde er aan toe. dat de bijeen komst tot later verdaagd is. „Morgen zullen wij de rapporten van de werk groepen ontvangen", aldus Snyder. Op een persconferentie, gehóuden na de bijeenkomst van de Nationaal Press Club, zeide sir Stafford Cripps. dat de levensstandaard in Groot Bri- tannië in de komende twee jaar waar schijnlijk een daling zal ondergaan, die echter naar hij hoopt slechts van tij delijke aard zal zijn. Deze daling van de levensstandaard zal volgens Cripps een deel zijn van de prijs, die Enge land zal moeten betalen om zijn moei lijkheden te overwinnen, terwijl een blijvende oplossing wordt uitgewerkt. Voorts deelde Cripps mede. dat En- gelands programma van kapitaalinves teringen waarschijnlijk zal moeten worden beperkt. Onderhandelingen in Bonn vlotten niet erg. Do nieuwe Westduitse republiek heeft reeds zijn eerste politieke moei lijkheden, doordat de onderhandelin- gen van de Christen-democratische leider, dr. Adenauer, tot. vorming van een rechtse coalitie-regering tijdclyk zija vastgelopen. De vermoedelijke partners van Adenauers party willen de besprekingen eerst voortzetten na do verkiezing van een Westduitse president. De moeilijkheden werden veroor zaakt, doordat dr. Arnold Woensdag j 1. geheel onverwachts tot voorzitter van de Bondsraad overeenkomend met onze Eerste Kamer werd geko zen. Deze beslissing van de bonds raad wordt beschouwd als een uitda ging vat: de rechtse meerderheid in de Bordsdag, die te vergelijken is met de Nederlandse Tweede Kamer. De 48 jarige dr. Karl Arnold is lei der var dat gedeelte der Christen-de mocratische partij, dat steunt op de Monty in Nijmegc Vrijdagavond meerde een Franse ka nonneerboot aan de kade van Nijme gen, waar zich direct een grote men senmenigte vormde. Aan boord be vond zich veldmaarschalk Montgome ry, die zich al spoedig aan de wal be gaf. Hij bewoog zich op de meest hartelijke wijze tussen de bevolking van de oude benedenstad. Tegenover de pers verklaarde hij verheugd te zijn weer in Nijmegen te zijn, dat hij zich goed herinnerde uit de herfstda gen van 1944. Montgomery vond het prettig, dat de bevolking er weer zo opgewekt en gelukkig uitzag. 21 schilders namen Eycks uitdaging aan. Charles Eyck heeft ten stelligste ont kend, dat hij de schilderes Cock van Gent geen antwoord zou hebben gegeven op haar brief. Hij heeft haar verwezen naai de critici, die volgens hem de regeling van deze artistiieke wedkamp in handen dienden te nemen. Ook twintig andere schilders, die op zijn open brief gere ageerd hebben, heeft hij geschreven zich met de critici in verbinding te stellen. Cock van Gent heeft, naar Charles Eyck mededeelt., in de brief aan hem verzocht om een voorschot van f 1000.— en om een atelierruimte in Arnhem of Den Haag. Eyck heeft geantwoord, dat Cock van Gent haar schilderij in Amerika kan vol tooien en het daarna naar Nederland kan sturen. Drie weken geleden schreef de echtgenoot van Cock van Gent aan Charles Eyck. dat Cock het te druk had om zich verder met de zaak bezig te houden. Vrijdagmiddag is in zee ter hoogte van golfbreker 47 te Scheveningen om het leven gekomen de 32-jarige baadster G. V. uit Arnhem. katholieke vakverenigingen. Hij staat bekend als een krachtig tegenstander van de door dr. Adenauer gevolgde conservatieve koers. Dr. Arnold werd, rtet ae verenigde steun van zijn eigen volgelingen en die der sociaal-demo- cratif.c-he leden, tot voorzitter gekozen. De eveneens candidaat gestelde pre mie-: van Beieren, dr. Hans Ehard, wiens candidatuur werd gesteui.1 doo: de christen-democratische vjlge- lingen van Adenauer werd thans niet gekozen, hetgeen de verontwaardiging van zijn aanhangers gaande maakt. Deze eisen thans schadevergoeding, in de vorm van het bekleden van be- l-.ngiiike functies in de regering, die Adenauer tracht te vormen. Dit heeft weer tot gevolg gehad dat ae vrrrlopig tijdens de besprekingen tusen oe fractie-leiders bereikte over eenstemming over de.verdeling der portefeuilles in de te vormen regc ring geheel teniet is gedaan. Zoals bekend, heeft de Provinciale Zeeuwse Courant voor de Boulevard- loop van de sportvex-eniging „Mara thon" te Vlissingen op 18 September a.s. een zilvex-en wisselbeker ter be schikking gesteld, welke vijfmaal (of driemaal achtereen) door een loper gewonnen moet worden voor deze hem zijn definitief eigendom mag noemen. Het is een bijzonder fraai kleinood gewordexx. dat de lopers op 18 Sep tember zeker zal prikkelen tot een uiterste inspanning van hun krachten. Gevallen voor het vaderland. De regering maakt, bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zyn gerapporteerd: Landmacht maj. J. F. H. Hoel's, af komstig uit Uden. Van het K.N.I.L, sneuvelden zeven militairen allen afkomstig xiit Indone sië. Gulden goed op weg harde valuta te worden - Lieftinck. Ter bijwoning van de jaarlijkse vergadering van het internationale monetaire fonds te Washington is Vrijdagavond de minister van finan ciën .prof. mr. P. Lieftinck. v. Schip hol vertrokken. De min. verklaarde aan de journ., inzake een mogelij ke devaluatie van sommige valuta's, dat dit vraagstuk waarschijnlijk niet ter sprake zal komen. Op de vraag hoe Ixet zou staan met de gulden ten opzichte van de dollar nadat de be sprekingen in Washington zijn ge houden. antwoordde de minister: ..De gulden is goed op weg harde valuta te worden". Minderheden worden in Ie delegatie opgenomen. K.N.I.L.-Ieden alleen vrijwillig in het federale leger. Er bestaan geen belangrijke ver schillet! in de politiek van de fede ralisten en die der republikeinen, aldus heeft het hoofd van de B. F. O.-delegatie ter R. T. C. Vrydag- ochtend tegenover de pers verklaard. Als voorzitter van de week der cen trale commissie gaf hij zijn indruk ken weer. van de R. T. C. Sprekend oyer Nieuw-Guinea zei de de Sultan: ,,Dit probleem geeft ons niet langer moeilijkheden. Nieuw Guinea blijft Indonesisch." DE MINDERHEDEN. Op een vraag inzake het horen der minderheden en de zgn. ..signi ficant interests" verklaarde hij. dat hij de conferentie zal voorstellen, de Lof in de Wallstreet Journal voor België. „Onverschrokken economische in dividualisten als zij zijn. brengen de Belgen een maximaal herstel tot stand met een minimum aan plan huishouding en geven zij aldus een voorbeeld aan Europa". Tot deze ge volgtrekking komt William Henry Chamberlain in een artikpl in „Wall- street Journal", geschreven na een studiereis door de Benelux-landen. „De Belgische prestatie spreekt voor zichzelf", zo schrijft hij. „Dit kleine land met iets' meer dan 8 millioen inwoners is een enorme exportexir. De Belgen hebben onder een re giem zonder planning en niet ge baseerd op soberheid, niet alleen de binnenlandse markt verzadigd, maar zij hebben ook grote credietoverschot- ten weten te scheppen in vrijwel elk Europees land. waarmede zij handel drijven. Wanneer het overige deel van Europa het Belgische voorbeeld had gevolgd en overgegaan was tot vrije economie met omwisselbare va luta. dan zou België "heden ten dage even onafhankelijk van Amerikaanse hulp zijn, als het voor de oorlog was" is het 5 jaar geleden, dat Zeebrugge, Oostende, Bourg. Leopold en Hasselt bevrijd werden; EN MORGEN. is het 5 jaar geleden, dat Breskeixs werd gebombardeerd, waarbij ruim 400 doden te be treuren waren; is het 5 jaar geleden, dat Luxemburg door de Amerika nen werd bevrijd en dat de eerste Engelse troepen de Ne derlandse grens bij Valkens- waard overschreden en daarna weer terugkeerden. Grote smokkelarij in verdovende middelen ontdekt. Op de Nederlands-Duitse grens na- bij Meppel heeft de Duitse politic een der grootste smokkelarijen in verdovende middelen, die in de laat ste jaren aan het licht zijn gekomen, ontdekt. Grote hoeveelheden morphine zijn in beslag genomen en drie mannen zijn gearresteerd. afgevaardigden der minderheden te doen. opnemen in de delegatie. Hij voegde toe. dat de federalisten reeds enige van hun vertegenwoordigers in de delegatie hadden opgenomen en dat de politiek van de delegaties slechts bepaald wordt, nadat alle standpunten besproken zijn. Hy waarschuwde echter tegen de moge lijkheid, dat iedere sectie, die niet Instemde met een regeringspolitiek, beschouwd wordt als oen minder heid of een „significant interest." „Waar is de grens dan?" zo vroeg hij. „Ik meen te weten, dat de com munisten in Nederland niet geheel instemmen met de politiek der Ne derlandse regering, doch moeten zy daarom worden opgenomen in de Nederlandse delegaties?" Van dit standpunt uitgaand, kun nen niet de vele verschillende groe pen in Indonesië afzonderlijk op de conferentie gehoord worden, zo ver volgde hij. „Indien wij allen wensten te horen." zouden wij ongeveer twee jaar nodig hebben". Hij voegde toe, dat het niet juist was te zeggen, dat de B. F. O. deze vertegenwoor digers niet wenste te horen. Het was alleen eenvoudig onmogelyk dit te doen. K. N. I. L. EN T. N. I. Gevraagd naar de verhouding K. N. I. L.T. N. I., antwoordde de Sultan, dat de leden van het K. N. I. L. vrijwillig zouden kunnen deel nemen in het nieuwe federale leger. Het samengaan van beide legers zou een moeilijke aangelegenheid zijn en het zou énige tijd duren om over de psychologische verschillen heen te komen. De Sultan wees er op, dat deze mensen tegen elkaar gevochten had den en elkaar verliezen hadden toe gebracht. Hen thans te vragen naast elkander te werken, is een I moeilijke kwestie, die met veel tact moet worden opgelost. Daarom zou het geheel aan de leden van het K. N. I. L. zelf overgelaten worden of zij in het federale leger wensen te worden opgenomen of niet. BORNEO. Omtrent de besprekingen inzake de vestiging van de staat Borneo verklaarde de Sultan, dat deze thans beëindigd zijn. Op de vraag of de staat gevormd zou worden vóór of na de soevereiniteitsoverdracht, ant woordde hij. dat dit niet mogelijk zou zijn voor de overdracht, doen dat de staat zo spoedig mogelyk geves tigd zou worden. Hij zeite uiteen, dat het plan, dat thans gereed is, zou moeten worden geratificeerd door de verschillende volles-verte genwoordigende raden van de gebie den van Borneo. Daar de meeste politieke leiders van Borneo thans in Nederland zijn, zou hiermede ge wacht moeten worden tot na hun terugkeer in Indonesië. Inzake de toestand in Zuid-Bor- neo en de verklaring van de Repu blikeinse generaal-majoor Soehard- jo bij zijn terugkeer uit Zuid-Bor- neo verklaarde hij nog te weten, dat republikeinsè militaire leiders geen politieke verklaringen mogen afleggen en dat daartoe strekkende orders lang bestonden. Hij verwacht te een republikeinse tegenspraak van de verklaring van Soeharajo. Veilingprijzen stijgen weer In de Zeeuwse boomgaarden wordt zo langzamerhand de laatste pluk- „ronde" ingeluid. 'Dan komen de goudreinetten, dc Jonathans en de andere winterrassen aan de beurt, die straks de koelhuizen zullen vullen. Momen teel is het herfstfruit aan de markt, dat beter houdbaar is en reeds aan. merkelijk betere prijzen oplevert. De industrie legt nu ook meer interesse aan de dag voor de mindere kwaliteiten, zodat dc hoeveelheden appelen die naar de mestvaalt verhuizen, beginnen te minderen. Intussen heeft het massale door- draaien van de mindere kwaliteiten wel overduidelijk gedemonstreerd, dat de tijden van vóór 1940 zijn terugge keerd. Er moet ook in de fruitwereld weer geconcurreerd worden, o.a. te gen Italië en de Ver. Staten en dit kan alleen wanneer kwaliteit fruit wordit geleverd. De tijd dat alle fruit slecht of goed grif wegging, is voorbij. En zo is het te begrijpen dat dc telers die dit jaar goed gesnoeid en gedund hebben, over het alge meen nog niet ontevreden zijn. HET WINTER FRUIT Het winterfruit is zich in de afge lopen maanden goed blijven ontwik kelen, zodat over de gehele linie een goede oogst kan worden verwacht, ■e kilo-opbrengst zal zeker niet min der zijn dan vorig jaar. eerder nog iets meer. Het weer is gunstig ge weest, het fruit komt zeer goed op kleur, alhoewel de droogte op de lichtere percelen wel schade begint te geven. Enkele perenrassen als Triumph de Vienne en Bonne Louisse blijven op de droogte-bedrijven wat klein van stuk. De droogte is echter wel funest geworden voor verschil lende groenbemestingsgewassen in de boomgaarden. DE ZIEKTEBESTRIJDING De ziektebestrijding blijft nog steeds de aandacht vragen. Er heeft zich een late schurftaantasting voor gedaan, zodat vele telers die hun sproei machine reeds opgeborgen had den, deze weer te voorschijn hebben moeten halen. Vooral de Golden Deli cious en de Goudreinet hebben in ve le gevallen voor de p uk nog een be spuiting nodig. Ook de zeer sterke aantasting van de bloedluis en spint geven de telers vele zorgen om deze te bestrijden. HET KOELEN Voor het koelen blijkt veel belang stelling te bestaan, mede door de lage re prijzen die 't aantrekkelijk maken om door het opslaan van fruit, de aanvoer over een langer© periode'te spreiden. Trots de grotere koelcapa- citeit deze maand zal de Goese veiling ook haar tweede koelhuis in februxk kunnen nemen zal vermoe- elyk niet aan alle aanvragen kun nen worden voldaan. De exportkansen voor het winter fruit schijnen niet ongunstig te zijn. Toch zal het voor dc betrokken in stanties zaak zijn dat zij, ook voor de toekomst, nog meer dan tot dus ver pogingen in het werk stellen om de binnenlandse consumptie van fruit op te voeren. Het grote publiek moet meer fruit-minded gemaakt worden. De vraag naar kwaliteitsfruit moet groter worden en wil men hierin slagen dan zal het goede fruit tegen een redelijke prijs geleverd dienen te worden. UITBREIDING AARDBEIENTEELT Om tenslotte nog even af te dwa len naar de tuinbouwsector: Op Wal cheren blijkt een toenemende belang stelling voor de aardbeienteelt te be staan. De grond is hier geschikt voor de teelt, zowel onder glas als in de koude grond. Door bemiddeling van de Zeeuwse Groentelersvei-eniging zijn hier onlangs 100.000 aardbeienplan- ten uitgezet. Goederen van „Nederland helpt Indië" naar de Republiek De stichting „Nederland helpt Indië" deelt ons het volgende mede: De laatste weken doen er hier te lande uit Indo nesië afkomstige geruchten de ronde, vol gens welke een door deze stichting on langs naar Makassar gezonden en voor distributie onder de bevolking bestemde hoeveelheid goederen en levensmiddelen door de Oostindische regering zou zijn overgedragen aan de Republiek. Even eens verluidt, dat een na de tweede poli tionele actie voor Djocja en omgeving aangelegde voorraad artikelen onteigend zou zijn en de distributie daarvan ln han den zou zijn gesteld van de republikein se autoriteiten. In een vergadering van het hoofdbestuur der stichting bleek men. na hieromtrent terstond in Batavia ge vraagde informaties, tot dusver over geen andere positieve mededelingen dienaan gaande te kunnen beschikken, dan dat de mogelijke juistheid van deze geruchten voorshands niet categorisch kan kan worden ontkend. Het hoofdbestuur heeft nu besloten voorlopig alleen verschepingen te doen plaats hebben van z.g. „gerichte" ver strekkingen. zodat het aanleggen van grote voorraden of het verzenden van ladingen in bulk. waarvan nog niet vast staat. wie daaruit zal worden geholpen, voorshands achterwege zullen blijven. HET LIJDEN ......de beproeving van Uw geloof, welke veel kostelijker is dan ver gankelijk, in 't vunr beproefd goud. I Petrus 1 7. Elke mens krijgt in ziin leven te ma ken met lijden, 't zij veel of toeinig. Wij willen het ontlopen, maar dat gaal niet. De vraag, die ons gesteld wordt, is, niet hoe wii aan hel lijden ontkomen, maar hoe tuc het verwer ken. En als dan de Bijbel over het lij den spreekt, dan zegt hij er van, dat het is tot onze beproeving. Door het lijden wordt ons geloof op de proef ge steld. En dat is een goed ding. Want net zoals goud in de smeltkroes ge reinigd wordt van allerlei bestand delen, die er niet in horen, zo wordt het geloof door de beproeving van het lijden gezuiverd. Net zoals in de smeltkroes blijkt wal goud is en wat niet, zo blijkt in het lijden roat geloof is, en wat alleen maar er voor door moet gaan. Misschien is U, die dit leest, wel leed of verdriet overkomen. Weef dan, dat God het is, die U in dit lijden ge bracht heeft, en dat Hij dat doet om Uw geloof op de proef te stellen. En laat het U tot voordeel zijn. Want, dat kan. Als een mens weet, dat God het is, die hem in 't lijden brengt, en dat God daarmee zijn geloof op de proef stelt, dan gaat hij daardoor dichter bij God leven. Dan wordt zijn geloof door het lijden gezuiverd; clan leert hij daardoor enkel cn alleen te ver trouwen op de genade van God, want als het leed in ons leven komt, dan zakken alle steunpunten onder onze voeten xveg. En dat is goed. Want dan wordt ons geloven écht geloof; alleen maar ons vastklampen aan Jezus Christus. Dreischor G. E. Huizing. HALF BEWOLKT. Geldig van Zaterdagochtend tot Zaterdagavond. Nog bijna overal half bewolkt en droog weer. In de avond in het Wes ten van het land toenemende bewol king en wat lichte regen. Matige Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde temperatuur afs gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1