PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Stille bewondering voor Tito BILT BALANS VAN HET VERKEER TOONT EEN DROEF BEELD UIT DE SOMBERE SLOPPEN NAAR ZONNIGE HUIZEN! „ZUSTER PIA" VEROORDEELD TOT TIEN JAAR WERKKAMP Kominform-campagne steeds feller Deze week Vandaag J DE VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 215 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. DirecUe: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj W. de Pagter. Hoofdred.: G. BaUlntiJn, PLverv.i W. Leertouwer enH. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw^ fr. p. p. f 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 3 Sepf. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 12.50. Ingez. mededelingen dubbel taTlcf. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissin gen iValstr 58-80, tel. 2355. 8 lijnen (b.g.g. 3357) - M'burg Londense Kaal 39, tel. 2077 en 2 - Goes: L. Vorststr. 63, teL 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zterik7.ee: N. Bogardstr. C 160, tel. 26 Openlijke aansporingen tot samenzwering. Volgens Reuters correspondent in Praag is in Tsjecho-Slowakije een opmerkelijke mate van sympathie te bespeuren voor maarschalk Tito. Hoewel de officiële Tsjechische pers getrouw de lijn van de Kominförm volgt, en mee doet aan de campagne tegen Joego.Slavië, is het aan wel. nig twijfel onderhevig, dat Tito's houding J>y velen bewondering heeft gewekt. Men is er ook teleurgesteld over, dat Joego-SIavië niet aan de najaarbeurs in Praag deelneemt. Het heeft daartoe geen uitnodiging ont vangen. By vorige gelegenheden behoorde Joego-SIavië tot de grootste In senders. De p ropaganda-campagne van de Kominform tegen Joego-SIavië neemt met de dag in felheid toe. Het doel schijnt te zijn het uitlokken van 'n opstandige beweging binnen de Joe- go-Slavische grenzen. In het laatste nummer van de Kominform staat te lezen: „De leden van de ondergrondse organisaties hebben de kunst van het samenzweren geleerd en weten hoe zij ontdekking moeten voorko men. Bij hun stryd om Joego-SIavië in het "kamp van socialisme en de mocratie terug te brengen zullen zij op de volledige steun van alle communistische zusterpartijen kun nen rekenen." Radio-Praag heeft, medegedeeld dat het te Sofia verschijnende blad van Joego-Slavische uitgeweken communisten de -vorming van een nieuwe Joego-Slavische communisti sche partij voorstelt, „waarin alle Joego-Slavische communisten in het buitenland verenigd zullen worden Deze week heeft zich niet in de eerste plaats gekenmerkt door schok kende gebeurtenissen, maar toch de den zich enkele feiten voor, welke ons weer eens duidelijk maakten, dat er in deze na-oorlogse wereld nog altijd gevaarlijke spanningen heersen. De Sovjets zonden bijv. een boze brief aan Maarschalk Tito en zijn re gering. Men kan in Moskou nog steeds niet berusten in het feit, dat de Yoego Slaven er maar weinig voor gevoelen om de „volksdemocra tie" te nuttigen alleen zoals zij door de Russen wordt toebereid. En na tuurlijk werd de nota, die uitdruk king moest geven aan het misnoegen van Stalin, onmiddellijk omgeven door allerlei geruchten over troepen concentraties: Russische eenheden zou den de Yoego-Slavische grens nade ren, de Yoego Slaven zouden in Ma cedonië strijdkrachten samengetrok- ken hebben en lieten in elk geval we ten, dat hun defensie paraat was. De grote mogendheden van het Westerse blok lieten nog eens weten, dat zij de ontwikkeling van de ver houding tussen Moskou en Belgrado nauwlettend volgen. Op htm vraag of Yoego-Slavië de zaak mogelijk voor de Veiligheidsraad zou willen bren gen. antwoordde Belgrado echter niet, zodat we op debatten over een Yoe go-Slavische kwestie voorlopig nog wel niet behoeven te rekenen. Andere spanningen kwamen tot uitdrukking in de berichten en ge ruchten over devaluatie van het pond en eventueel ook van andere munt eenheden. De Engelse minister van financiën en economie Sir Stafford Cripps is er weliswaar nog steeds fel tegen gekant, maar bij besprekingen tussen de Amerikanen en Britten, welke de volgende week beginnen, zullen er toch wel een paar harde noten gekraakt worden. De gedelegeerden ter Ronde Tafel conferentie kwamen deze week niet in openbare zitting bijeen, maar ach ter de schermen, met name in de commissies, werd er toch gewerkt. Ook in Batavia, waar de technische commissie voor de grondwetsherzie ning wil trachten in de pas te blij ven met Den Haag. En voor het ove rige legden de gedelegeerden uit In donesië weer enige bezoeken af in verschillende delen van het land. Wanneer deze uitstapjes er toe kun nen bijdragen het onderling begrip tussen Nederland en Indonesië dieper en sterker te maken, dan hebben ook zij hun waarde. Inmiddels is ook de marinebasis te Soerabaja enige malen ter sprake ge komen. vooral door bericht, dat de Ver. Staten (van Amerika) zich hier een steunpunt zouden willen ver schaffen. Vice-admiraal Kist, die als opvolger van vice-admiraal Pinke de ze week naar Java is vertrokken, heeft er echter al op gewezen, dat Amerikaanse interesse voor Soeraba ja nog nipt behoeft te betekenen, dat er werkelijk een 100 Amerikaanse basis zou moeten komen. Overigens is het mede de taak van vice-admi raal Kist de Indonesiërs te gaan hel pen bij de opbouw van een Indonesi sche marine. Nederland krijgt bij de volgende toewijzing een slordige 160 millioen Marshall-dollars minder. Wanneer we hierin een teken mogen zien, dat on ze wederopbouw in snel tempo is ge vorderd en dat wij al iets beter op eigen benen zouden kunnen staan, dan andere landen, die juist een gro tere toewijzing dan vorig jaar kre gen, dan zouden we ons eigenlijk al leen maar mogen verheugen Maar of dat zo is Ten slotte weer eens een man van de week: dat is toch zeker majoor Flmterman, niet alleen „hoogvlieger", maar sedert het begin van deze week waarschijnlijk ook Nederlands snelste vlieger, al zullen de officiële metin gen zijn record van 955 km. per uur nog nader moeten bevestigen. voor de komende strijd tegen de verradersgroepvan Tito en de knechten van het imperialisme. Het geschil met Tito krijgt ook het volle pond in de Moskouse pers. Elk blad wydt een gehele pagina aan de reacties van net buitenland op de jongste Sovjet-nota. Het weekblad „Krokodil" bevat een caricatuur van Tito, met bebloe de handen, de zakken vol dollars, en „Mein Kampf" onder de ene arm, terwnl hy met de andere arm samen met Franco en een lid van de Griek, se regering, beiden met bloed bc. vlekt, de Hitler.groet brengt. Het officiële Sovjet-Nieuwsbu reau Tass citeerde een Boedapesteir vakbondsorgaan, welk blad zegt, dat „de dag nadert, waarop de Joe goslavische patriotten de dolle hond in Belgrado onschadelijk zullen ma ken." Volgens het Joego-Slavische pers bureau worden in het gehele land protestvergaderingen gehouden te gen de beschuldigingen en beledigin gen in de Sovjet-nota's. In tele grammen wordt de Sovjet-regering beschuldigd van verraad aan ae be ginselen van Marx en Lenin. Gevallen voor het vaderland, j De regering maakt bekend, dat tot j haar leedwezen de volgende verlle-j zen in Indonesië zijn gerapporteerd: Serg. M. Dlepeveen uit Vecnendaal, j alsmede 4 Indonesische leden het KNIL. Mevr. Anderson opvolgster van Baruch? Aneta verneemt, dat in Congres kringen te Washington de naam van mevrouw Eugenia Anderson, demo cratisch afgevaardigde voor Minne sota, wordt genoemd als ambassadrice van de Ver. Staten te Den Haag of te Kopenhagen. Twee slachtoffers bij autobotsing te Apeldoorn- Vrijdagochtend is op de Soerense- weg te Apeldoorn een motorrijwiel door een vrachtauto, aangereden. De motorrijder en de duopassagier, de gebr. D. uit Den Haag, werden zeer zwaar gewond. Eén hunner overleed, reeds kort daarna, de ander is in I zorgwekkende toestand in het Ju- lianaziekenhuis te Apeldoorn opgeno- 1 men. Kenk in Tsjecho-Slowakije verwacht een offensief. In kerkelijke kringen te Praag wordt verklaard, dat in geheel Tsjecho-Slowakije de bewegingen van R.K. priesters nauwkeurig worden nagegaan door de politie. In deze kringen wordt thans verwacht dat na het binnenhalen van de oogst de grote slag tegen de katholieke kerk beginnen zal, omdat de regering dan niet meer bevreesd hoeft te zijn voor sabotage door de boeren, onder wie de kerk haar grootste steun vindt. Parijse pers verontrust over de gansters. De Parijse bladen wijden veel aan dacht aan het grote aantal overval len van de laatste weken en treffen zelfs al vergelijkingen met Chicago, voor de oorlog de stad van de mis daad. Er wordt veel critiek geleverd op de politie. Het blad „Ce Matin" acht de toege paste methoden onvoldoende en ver ouderd. Het gangsterdom in Amerika werd een halt toegeroepen, toen een man als Hoover brigades van „revol vermannen" instelde, die de misdadi gers met hun eigen wapens bestreden. Wij, zo besluit het blad, hebben een Franse organisatie van „gun men" nodig. Het hoofd van de Parijse politie is van plan de nachtpatrouilledienst te versterken en meer radio-auto's in dienst te nemen. Voorts wil hij de modernisering van de uitrusting der politie bespoedigen. Elk ongeluk kost de gem eenschap duizend gulden. Hoewel nog geen statistieken bekend zijn, staat wel vast, dat voor de afgelopen vacantieperiode de balans van het aantal verkeersongeval, len een zeer droeve is. Vele ongelukken zijn gebeurd, vooral met kinde ren. YVaarschynlyk zullen de cijfers van 1948 dit jaar aanzieniyk over troffen worden. Ter vergelyking dlene hierby, dat in Amsterdam alleen in 1948 8577 verkeersongevallen gebeurden waarvan 2291 mensen het slachtoffer werden. Hiervan werden er 912 gedood. Conclusies van deskundigen over de voornaamste oorzaken van de onge lukken zijn de volgende: Voetgangers worden in hoofdzaak het slachtoffer van het verkeer, om dat zij, zonder op te letten, plotseling de rijweg op stappen, of een vlucht heuvel verlaten. Bij wielrijders is de oorzaak over wegend het nalaten van richting aan geven, of het proberen toch nog even gauw voor een tram of een auto langs te schieten. Rechts heeft inderdaad voorrang, maarsnelverkeer gaat altijd voor. Automobilisten veroorzaken onge lukken door met te hoge snelheden te rijden. Zij vergeten, dat volgens een landelijke regeling de maximum snel heid binnen iedere bebbuwde kom 40 km is, op de grote buitenwegen voor personenauto's 80 km en voor alle an dere voertuigen (vrachtwagens, auto bussen, enz.) 60 km. De statistiek wijst uit, dat op de brede, niet te drukke straten in de stad, waar het verkeer niet tot lang zaam rijden dwingt, vele dodelijke ongelukken gebeuren, terwijl in de drukke nauwe straten, vrijwel geen ernstige ongelukken gebeuren. Ongelukken zijn altijd het gevolg van een nalatigheid of 'n onachtzaam heid van één der partijen. Ongelukken als gevolg van een noodlottige sa menloop van omstandigheden blijken in de practijk hoogst, hoogst zelden voor te komen. En ongelukken veroorzaken altijd veel leed. Maar afgezien daarvan is er een andere factor, welke evenzeer aandacht verdient, nL de financiële. De kosten, welke de gemeenschap als gevolg van verkeersongevallen jaar lijks krijgt te dragen beloopt voor ons gehele land in de tientallen millioenen guldens. De gemeente Amsterdam heeft, verontrust door het grote aan tal ongevallen, waarbij de gemeente op één of andere wijze betrokken is, een aparte afdelihg in het leven ge roepen uniek in de wereld wel ke zich met de schadegevallen, welke ook de gemeente raken het zijn er 6000 a 7000 per jaar bezig houdt. Een eenvoudig voorbeeld van de 411 verkeerszuilen, welke Amsterdam telt, werden er in de periode van 1 Juli 1947 tot 1 Juli 1949, 258 aangere den. De kosten van het herstel be droegen rond ƒ50.000. Maar behalve verkeerszuilen zijn er nog lantaarnpalen, lichtmasten, bo men, brugleuningen, hekken, plant soenafscheidingen. enz., enz., en dan niet te vergeten de ongevallen met de gemeentetram. Op grond van thans ter beschikking staande gegevens mag men conclude ren, dat een ongeluk gemiddeld de gemeenschap op ƒ1000 komt te staan. Geld dat moet worden opgebracht door de verzekeringsmaatschappijen, de Rijksverzekeringsbank, de Raad van Arbeid, de Overheid, door de be trokkenen zelf. voor zover zij niet verzekerd zijn. Belg gestart voor Kanaal-tocht. De Belgische winkelier Fernand Dumoulin uit Luik is Vrijdagavond om twee minuten voor tien te Kaap Gris Nez gestart voor een poging het Kanaal over te zwemmen. Dumoulin is 34 jaar oud en weegt ruim 104 kilo gram. Een nieuw Bruinisse ontstond Het oude Bruinisse was het dorp met de meeste sloppen van Zeeland. Aan straatjes vtan één meter breed stonden daar by tientallen de een-ka merwoningen, waarin de dubbele bedstede slaapplaats boodt aan het halve gezin, terwyi de overige huisgenoten op het vlierinkje ter ruste gingen... Jaren geleden had men die sloppen al moeten afbreken, maar toen heers, te er werkloosheid en malaise in het dorp... ook waren vele Bruinissers gehecht aan die oude huisjes, waarin ze van kindsbeen af gewoond hadden. Dus bleven de krotten staan. Eerst de verschroeiende adem van de oorlog die over het dorp ging bracht naast een zee van ellende dit goede, dat men na de oorlog het wederopbouwplan uitbreidde tot een saneringsplan, opdat de sloppen zouden verdwijnen. Binnenkort zal de eerste groep krotten afgebroken worden. Dat is een gedenkwaardig moment in het bestaan van dit Zeeuwse dorp. Het tekent de overgang naar een niéuwe tijd, een overgang, die in al zyn con trast wordt gevoeld, wanneer men uit de slopjes van Bruinisse over stapt in het nieuwe Bruinisse, dat na 194o is verrezen EEN SPRONG Men maakt dan een sprong van 'n eeuw, komende uit de zonloze, armoe dige huisjes van de jaren 18401850, waarin landarbeiders en vissers des winters honger leden, en gaande naar brede straten met de zonnige, frisse woningen van 1948, waar men ge bruinde, vrolijke kinderen ziet spelen. „Bruinisse", zo zegt ons burge meester W. van den Berg Dz. in een kort onderhoud, heeft jaren van gro te tegenslag en van werkloosheid ge kend, maar na de oorlog is er nog geen werkloosheid geweest". De heer van den Berg, die" in Brui nisse werd geboren en wiens familie steeds een vooraanstaande positie Ad int. innam by de oestercultuur en de oes- terhandel. heeft in de loop der jaren heel wat Bruinisser families zien ver trekken naar Rotterdam. Nu staat de emigratie stil want door het we- deropbouwwerk kon leder arbeid vinden. Wel heeft Bruinisse behoefte aan winterindustrie, die werkgelegenheid zou geven aan seizoen-werklozen en daarnaast moet toch ook gevreesd worden, dat bij het gereedkomen van het wederopbouwwerk werkloosheid zal ontstaan. Vandaar dat het vinden van nieuwe werkgelegenheid nu al de aandacht heeft in Bruinisse. ER WORDT GEBOUWD „Met de wederopbouw zijn we gelukkig geweest", merkte de heer van den Berg ons op, „wij kregen vrij snel 70 noodwoningen en dank zy de medewerking van de heer de Ranitz, directeur van de Prov, Dienst voor de volkshuisvesting, kon een nieuwe wjjk met 105 woningwetwo ningen worden gebouwd. Reeds eer der waren 7 semi-middenstandswonin- gen gebouwd. Ook de particuliere herbouw is op gang. Reeds hebben 15 particulieren hun herbouwpücht vervuld. Voorts verrees er een semi- permanente school en is er een kerk in aanbouw. De bouw van vier winkelpanden is in voorbereiding, er komt nog een semi-permanente school en de bouw van drie particuliere woningen werd aanbesteed. De gemeente zal binnen kort de bouw van 7 woningen aanbe steden, die komen op de plaats, waar thans 12 ontruimde huisjes staan, die afgebroken worden." Na deze opsomming kijkt burge meester van den Berg ons aan en constateert hij, dat de samenwerking met de Centrale Dienst voor Noord- Zeeland directeur de heer A. J. Argelo voortreffelijk is geweest. voor de snelle wederopbouw van Bruinisse was het werk van de' heer Argelo van grote waarde. ECONOMISCHE TOESTAND Nu de bouwprijzen wat voordeli ger komen te liggen mag ook ver wacht worden, dat zy, die nog met de vervulling van hun herbouwpücht wachtten binnen afzienbare tijd tot herbouw zullen besluiten, zodat Brui nisse de fraaie en vernieuwde dorps kern zal krijgen, welke in het we deropbouwplan wordt voorzien. Van veel betekenis zal daarbij uiteraard zijn het voortduren van de welvaart. De mosselvisserij levert tot nog toe foede resultaten op en in de land ouw heeft men weliswaar bepaalde verlangens, maar men kon er nog mee uit. Komen er geen economische te genslagen. zo besloot burgemeester van den Borg het onderhoud, dan komt het met de wederopbouw van Bruinisse in orde en zal er een beter Bruinisse ontstaan, dan enige jaren geleden verwoest werd. De Britse labourvertegcnwoordiger Hugh Dalton, heeft in de assemblee te Straatsburg verklaard, dat het rapport de economische commissie moet worden teruggewezen als „de Raad van Europa onwaardig". Ontaarde vrouw, in rang met SS-generaal gelijkgesteld. Eleonora Bauer, bekend onder de naam „zuster Pia", door Himmler lief kozend „myn zwarte parel" genoemd, de enige vrouw, die ln rang geiyk was gesteld niet een SS-generaal en de enige vrouw, die de bloedorde was verleend, Is eind vorige week door de hoge denazificatierechtbank te Mün. chen veroordeeld tot 1» Jaar werkkamp slechts twee van de vier jaren van Internering worden afgetrokken en confiscatie van haar vermogen tot op 1000 mark na. Zy is gegroepeerd in de categorie der hoofdschuldigen. In het algemeen trekken de zittin gen van de denazificatóecommissies feen grote belangstelling meer. Voor e zaak tegen zuster Pia evenwel was niet alleen de publieke tribune tijdens de drie procesdagen angstig vol, maar was er ook een leger van getuigen a charge verschenen, dat de omlysting van dit proces in overeenstemming met zyn betekenis bracht. In de aan vrouwen arme geschie denis van het Derde Rijk speelde de kleine. breedgebouwde Eleonora Bauer, een bijzondere rol. Men hoorde weliswaar minder van haar dan van de ijdele Emmy Goering of van de eerzuchtige vrouwenleidster Gertrud Scholtz-Klink. Haar macht was ech ter groter en zij heeft daar als een volleerd sadiste misbruik van ge maakt, aldus een artikel van de Ber- lijnse correspondent van de N.R.C, over dit proces. Een tramrit in München bracht haar in contact met Hitier. Vanaf dat ogenblik eerde zij hem als een afgod wat zij ook nu nog doet. Na 1933 kwam haar grote tyd. In Obertiaching bij München kreeg zij een comfortabele villa plus een luxueuze auto met een SS-chauffeur. Zij leidde een leven vol uitspattingen, dat haar zo in opspraak bracht dat „zuster Pia", die.by voorkeur ln ver- pleegsterskleding rondliep, op den duur in één adem met Christian We ber en Ernst Rohm werd genoemd. Op haar speciaal verzoek kreeg zy vrij toegang tot het concentratie kamp Dachau. Zestig getuigen waren bij het pro ces aanwezig en allen zonder uitzon dering kwamen voor hun vroegere pijnigster met zwaar belastend mate riaal. Drie dagen lang. De verdedi ger in zijn pleidooi kon niet anders zeggen dan dat zijn cliënte buitenge woon primitief is, dat zij niet wist wat zij deed. Hij haalde de bijbel aan: En de Heer sprak, oefent geen ver- Maatregelen tegen Nazibladen. De hoge commissarissen voor Duitsland der drie Westerse bezetten de rryjgendheden hebben heden ge dreigd maatregelen te zullen nemen tegen hot weder verschijnen van dag bladen in de drie Westelijke bezet tingszones, waarvan men weet, dat zij nationaal-socialistische sympa thieën hebben. Zij hebben in begin sel een wetsontwerp goedgekeurd, dat hen verstrekkende bevoegd heden verleent voor het uitvaardigen van richtlynen op het gebied van het perswezen, de radio-omroep, het ver spreiden van nieuwsberichten in het algemeen en op het terrein van de amusementskunst. In een officiële, door de drie hoge commissarissen uitgegeven verkla ring wordt gezegd, dat, indien de Duitse federale autoriteiten en de regeringen der deelstaten er niet in slagen dusdanige maatregelen te treffen, dat hierdoor het democra tische leven en de democratische pers in Duitsland worden gevrij, waard voor anti-democratische in- vloeden. „De hoge commissarissen niet zullen aarzelen gebruik te ma ken van d ehen. overeenkomstig de bepalingen van het bezettingsstatuut, verleende bevoegdheid om in te grij. pen". Door de Amerikaanse bezettings autoriteiten in Beieren is bevonden, dat tachtig van de honderd en zes al daar in de laatste tyd opnieuw ver schenen dagbladen nationaal-socialis tische en anti-democratische denk beelden zyn toegedaan. gelding, de wraak is aan mij. De procureur daarentegen was van mening: zy is geheel verantwoorde lijk voor haar daden. Zij heeft zich zelf uit de gemeenschap van de be schaafde mensheid gestoten, zy is hoofdschuldige en verdient tien jaar werkkamp. Eleonora Bauer, zuster Pia, de zwarte parel, kreeg de straf die ge- eist werd. de zwaarste die een dena- zificatierechter kan opleggen. Haar dossier wordt doorgegeven aan de officier van justitie: zij wordt ver dacht van medeplichtigheid aan moord. ..is het 10 jaar geleden, dat Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog verklaar den: ..is het 5 jaar geleden dat Brussel van de Duitsers - werd bevrijd. EN MORGEN. ..viert de Oostenrijkse politi cus Karl Seitz. oud-burgemees ter van Wenen, zijn 80ste ver jaardag; ..herdenkt Cuba jaarlijks de revolutie van 1933. Ontslag Berlijnse Spoorweg arbeiders ingetrokken. De directie van de onder Sovjet- Russische controle staande Berlijnse spoorwegmaatschappij heeft onver wachts net aan ongeveer twee dui zend West-Berlynse spoorwegarbei ders die deel hadden genomen aan de spoorwegstaking te Berlijn in Mei en Juni van dit jaar aan gezegde ontslag ongedaan gemaakt. Finse communisten uit vakvereniging gezet. De vakvereniging der Finse me taalarbeiders heeft besloten onge veer 5300 leden van hun lidmaat schap te ontheffen, omdat zy deel hebben genomen aan de recente, door de communisten geleide, sta kingen in Finland, KORTE PREDICATIE Want gij waart eertijds duister- nis, maar nu zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. Ejeze 5 8 Dit schrijft Paulus tot de kerk, de gemeenschap van hen, die geroepen zijn door Jezus Christus, het Licht der wereld. Want Hij is Gods verlossend woord voor de wereld. Door Zijn kruis en opstanding komt het licht, dat verzoening, verlossing en hoop brengt tot de mensen die leven in de duisternis van hun egoïsme en haat, hun zorg en verdriet, hun cynisme en ongeloof, hun zonde en misdaad, hun braafheid en goedheid! Door Jezus straalt Gods liefde tot ons! Hij mag ons enig houvast zijn, door Hem wordt ons het leven met God geschon ken. Nu constateert Paulus: Wie zo Zijn boodschap aanvaardt., wie weet dat hij niet meer van zichzelf is, maar van Jezus Christus,.die is licht in de Heer. Een grote gave! Maar die moet ook blijken! Daarom: wandelt als kin deren des lichts. Hoe deze wandel is? Die blijkt in het dagelijks leven: niet gierig zijn, rein zijn, waarheid spre ken, niet bitter, maar goedertieren en barmhartig zijn. Zo wil God, dat de lot Zijn wonderbaar licht geroepenen, zullen wandelen: in het licht! U, die dit leest zult misschien zeggen: nu, dan moet er allereerst in de kerk nog wel heel wat veranderen! U hebt ge lijk, helaas! Maar u hebt er toch niet veel aan, dat u eens een juiste critiek geeft. Belangrijk voor u is, dat u zich afvraagt: wie ben ik, licht in de Heer, of duisternis in mijzelf! Want dat is een zaak van leven en dood voor u! God roept tot Zijn lichtlaat u er dan in stellen wandel dan als een kind des lichts Ellewoutsdijk H. Zunneberg. Nieuw-Guinea wordt een moeilijke kwestie. Een woordvoerder van het Republi keinse ministerie van Voorlichting heeft tegenover Aneta verklaard: „Het zipt er naar uit. dat de Ne derlanders de Nieuw-Guinea kwestie in de R.T.C. tot een ingewikkeld pro bleem willen maken, hetgeen de on derhandelingen zou bemoeilijken". Hij betoogde, dat de bevolking van Nieuw Guinea herhaaldelijk te ken nen hoeft gegeven, dat zij tegen af scheiding van iit gebied van een on afhankelijk en souverein Indonesië is. Toestand rond Semarang aanzienlijk verbeterd. In de residentie Semarang zijn blijkbaar als gevolg van de overeen komst tot staken der vijandelijkhe den de tegen de spoorwegen ge richte aanvallen en sabotagedaden opgehouden, 's Morgens rijden er weer treinen uit Semarang naar Muntilan en andere treinen in de omgeving staan thans onder militaire bewa king. Ten Zuiden van Tegal. waar veel last is ondervonden van rondtrekken de benden, zijn voor een groot deel de Djatibossen omgekapt. De schade wordt geschat op honderdduizend gulden. Overal in dit gebied zijn pamfletten aangeplakt met een pro clamatie van de „Negara Islam Indo nesia". „Hitler, de minnaar". De „Abendzeitung" meldt, da"t de vroegere Beierse minister van eco nomische zaken, Hermann Esser, die „twee" als nummer van zyn lid maatschapskaart der voormalige nationaal-socialistische partij had, zyn gedenkschriften heeft voltooid, die hy ondtir de titel „Hitier, de grote minnaar" het licht wil laten zien. De memoires van Esser zullen in het eerstvolgende nummer van 'n geïllustreerd blad worden gepubli ceerd. Esser zelf. die door een zuive ringshof te München bij verstek tot vijf jaar dwangarbeid is veroordeeld. nog steeds voortvluchtig NIET VEEL REGEN. Geldig tot Zaterdagavond. Half töt zwaar bewolkt met hier en daar tijdelijk enige regen gevolgd dooi opklaringen. Zwakke tot matige Zuidwes telijke wind en iets koeler.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1