PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De bejaarde staatsman Herriot opende de Europese Assemblee De BILT Meningen over Duitsland verdeeld ZWENDELENDE WELDOENER ACHTER SLOT GEZET BENDE VAN 2000 MAN VIEL SOERAKARTA AAN. BELGIE HEEFT NA 45 DAGEN CRISIS EEN NIEUWE REGERING TOENEMENDE BELANGSTELLING VOOR PLANTUIEN De aanvangsdatum der Ronde Tafelconferentie. VOORSPELT: 192e Jaargang-No. 195 Dagblad, uitgave van dc firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. ien Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: VV. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 11 Aug. '49 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 15 regels f 1.iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. fiiro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllssingen Walstr. 58-60. tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Temeuzcn: Brouwerjjstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogardstr. C 160. tel^ Een uitbundig versierd Straatsburg begroette Woensdagmiddag de Eu ropese parlementsleden, die tezamen de Raadgevende Vergadering van Eu ropa vormen en in het universiteitsgebouw in eerste zitting byeenkwa- men. De menigte voor het gebouw reserveerde haar toejuichingen voorna melijk voor Winston Churchill, die ook het doelwit bij uitstek vormde van de fotografen. De openingsrede werd uitgesproken door de bejaarde Franse staatsman Edouard Herriot, die moeizaam de voorzitterszetel had beklommen en daarna symbolisch de drie jongste leden van de vergade. ring als zijn assistenten naast zich geroepen had. Henrriot brak reeds in 1925 als premier een lans voor de Ver. Staten van Europa. Hij bepaalde zich in zijn openings rede niet tot een overzicht van de groei der Europese Beweging, doch roerde aanstonds enige omstreden kwesties aan zoals een eventuele toe treding van West-Duitsland. Het eerste Franse woord, dat in deze kwestie gesproken werd in de stad, waar de Marseillaise geboren werd en waar een goed deel van de bevolking nog Duits dialect spreekt, getuigde vrijuit van Franse bezorgd heid voor de opneming van het nieu we West-Duitsland. Verwijzend naar Bevins Lagerhuisrede zeide Herriot. dat het beste was eerlijk te spreken en te constateren hoezeer ,,onze gees ten verdeeld zijn". Hij sprak zijn waardering uit voor Duitsland bijdra ge aan de Europese cultuur doch voegde er aan toe, dat het tijdperk van gaskamers en massamoorden nog niet vergeten kan worden. In de om standigheden waarin Duitsland zich thans geplaatst had, was het volgens Herriot aan dit land zelf „om ant woord te geven op de vraag, die voor ons.eerder een moreel dan een poli tiek probleem betekent". Herriot dacht verder de Raad van Europa een grote rol toe in de be-' handeling van economische proble men en sneed daarmee het tweede der kernvraagstukken dezer assem blee aan. Het plan Marshall had Europa, aldus Herriot, een kunstma tig regiem opgelegd, dat slechts van tijdelijke aard kon zijn. Hij aarzelde niet de ervaringen, opgedaan met po gingen om de economie der verschil lende landen te harmoniëren, teleur stellend te noemen. De oorzaak daar van was volgens hem. dat men ge tracht heeft deze problemen te be handelen in het kader van de be staande instellingen. Herriots openingsrede, waarin nog maals werd gezegd, dat de Raad te gen niemand gericht is, was het eni ge, dat in de korte openingszitting werd afgewerkt. SPAAK VOORZITTER De verkiezing van een voorzitter werd op voorstel -van Paul Reynaud, tot Donderdagochtend uitgesteld. Spaak, de voornaamste candidaat voor deze functie, vertrok terstond na de zitting naar Brussel en zeide dat het nieuwe Belgische kabinet zo goed als klaar was. Daar hij dan geen minister meer is, komt hij in aanmer king voor de voorzittersfunctie. De entourage dezer eerste zitting deed denken aan de Parijse zitting van de Ver. Naties, doch alles leek iets huiselijker van aardvan de meisjes in Elzasser costumes, die voor de ingang stonden, tot de ge moedelijke groepering; van leden rond de voorzittersstoel. De helft van de grote met gobelins beklede zaal was gevuld met toehoorders en een kwart Nieuwe aardschokken in Ecuador. In het reeds vorige week door de aardbeving geteisterde gebied van centraal-Ecuador hebben zich weder om aardschokken voorgedaan waar door opnieuw paniek onder de bevol king ontstond. Bovendien ondervindt men overlast van Indianen, die pogen buit te halen uit de ruïnes der ver woeste gebieden. De luchtmacht is Woensdag begon- nen brandbommen uit te werpen over de geteisterde zones waar geen overlevenden meer zijn, om aldus de lijken, die niet begraven konden wor den, te doen verbranden. John Haigh opgehangen. John George Haigh, die bekend heeft negen personen vermoord en hun lijken in een zuurbad vernietigd le hebben, is Woensdagmorgen in de gevangenis van Wandsworth bij Lon den opgehangen. De 40-jarige directeur van een maat schappij had geen beroep aangetekend tegen zijn doodvonnis. De Engelse mi nister van Binnenlandse Zaken, Chu- ter Ede, weigerde Haigh 'gratie te ver lenen. Met de excecutie van Haigh is een van de sensationeelste zaken in Enge land afgehandeld. Degrelle niet in Spanje. KOMT, ZIET EN OVERTUIGT U. Volgens „Het Laatste Nieuws" heeft de Spaanse Ambassade te Brus sel opnieuw ontkend, dat de vroegere Rexisten-leider Leon Degrelle, in Spanje vertoeft. In Aue^ 1946 zou hij op last van de regering Spaans grond gebied verlaten nebben. De Spaanse regering vernieuwt haar vroegere uitnodiging, dat de Belgische politie alle opsporingen zou komen doen, die 2\j dienstig acht. en zou vaststellen dat Degrelle zich niet op Spaans grondgebied bevindt. Indien Degrelle in het geheim naar Spanje moest terugkeren dan zou hij, naar de Spaanse regering beslist ver klaart. dadelijk uitgeleverd worden aan de Belgische overheid. met persvertegenwoordigers. De twaalf ministers der vertegen woordigende landen waren ook aan wezig. De zetels der afgevaardigden en de perszetels zijn voorzien van 'n apparatuur voor gelijktijdige verta ling die evenwel tijdens de eerste zit ting niet in gebruik was. De leden zaten in alphabetische volgorde, zo dat geen scheiding tussen groeperin gen naar landen of inzichten zijn waar te nemen. De brief van de Nederlandse dele gatie aan de voorlopige president, waarin gevraagd werd om voor de zitting een ogenblik stilte in acht te nemen, is zonder effect gebleven. Herriot begon onmiddellijk nadat hij het podium was beklommen met zijn openingsrede. Generaal Bradley licht Senatoren in over Europa. MILITAIRE OPBOUW DUURT 5 a 10 JAAR Generaal Bradley, zojuist van een bezoek aan Europa in Washington te ruggekeerd, heeft Woensdag de be trokken Amerikaanse Senaatscommis sies ingelicht over zijn ervaringen, Hij vertelde de Senatoren de ont worpen verdediging van de Westelij ke Unie in overeenstemming met het Westerse denken bevonden te hebben en knoopte daaraan een pleidooi vast voor militaire hulpverlening. Bradley meende, dal hel meren deel van de militaire hulp voor de wederopbouw van het Franse le ger moest worden bestemd. Hij dacht dat het vijf d tien jaar zal duren alvorens Europa een ver dedigingsstelsel had opgebouwd, dat iedere aanval uit het Oosten zou kunnen tegenhouden. Op een vraag antwoordde Bradley, dat er „geen onmiddellijke doeltref fende manier" is om hulp te verlenen aan China. De verdere rapporten van generaal Bradley, generaal Vandenberg en ad miraal Denfeld werden in besloten zitting gehoord. Hij verdeelde erfenis van „Duitse gravin". Een huis of bretels als toegift. De Amsterdamse politie heeft de hand gelegd op een merkwaardig op lichter: Laurentius V., die in Neder land tweeduizend „volgelingen" moet hebben, die hem als een profeet ver eren. Laurentius voelde zich een weldoe ner der mensheid. Zo deed hij het al thans voorkomen. Volgens zyn verha len zou hij eens een schatrijke Duitse gravin, von Schlossingen von Weh, het leven hebben gered, die hem la ter tot haar erfgenaam had gemaakt. Hrj wilde ob zijn beurt anderen ge lukkig maken en daartoe richtte hij tezamen met een aantal lieden, die in hem geloofden, een geheim genoot schap op „Erf en wedererf van ge slacht op geslacht". De leden hadden de plicht tot strenge geheimhouding en zij werden „ritueel" ingezegend. Wie zijn mond voorbij praatte, werd onterfd. Erfgenaam worden kostte maar een rijksdaalder En dan kon men nog ..akten" kopen, die onmid dellijk na het afkomen van de erfenis allerlei extra voordeeltjes gaven e^n huis, een ameublement, een radio, een fiets, kleren, ja zelfs bretels, sokkenophouders of een stropdas. De laatste tijd „verkocht" de weldoener weer reizen door Europa, nemen na het afkomen der erfenis, voor een bedrag.van 4.40. Met. al deze verhaaltjes moet hij vele mensen bedragen tot enige hon derden guldens hebben weten afhan dig te maken. Tezamen liep dit in de tienduizenden. Onder zrjn slachtoffers bevinden zich eenvoudige lieden, maar ook mensen, die leiding gevende functies bekleden. Hoe dat mogelijk is Men moest zijn vergadering maar eens meemaken, verklaarde een van de slachtoffers tegenover een recher cheur. EEN OPSCHEPPER... De politie kon Laurentius arreste ren bij een van zijn slachtoffers thuis, waar hij min of meer ondergedoken was. Na zijn arrestatie gaf hij toe Niets mis met miss America. Er was een Transatlantisch telefoongesprek voor nodig om de vader van Bebe Shopp (Miss America) gerust te stellen, dat zijn dochter nog steeds „het zelfde lieve meisje is" Miss America vertoeft op 't ogenblik in Engeland en papa Shopp was verontrust door krantenbe richten. dat zij een glas wijn had gedronken en verklaard, dat de Amerikaanse meisjes studenten het grootste deel van hun tijd ..op mannenjacht" wa ren. Bebe vertelde haar vader door de telefoon, dat ze geen druppel wijn dronk, nog steeds geheelonthoudster is en zelfs niet rookt. Ze had nooit derge lijke vreselijke dingen over Amerikaanse meisjes gezegd. wel wat t.e hebben „opgeschept"' te genover de mensen. Die redding van de gravin was wel gebeurd, maar ook een beetje overdreven. Ook had hij een verkeerde naam genoemd. Een gravin von Schlosslingen bestaat niet. Maar dat kwam omdat hij de ware naam niet mocht noemen. Ook tegenover de rechercheurs niet Met een zeilboot de Oceaan over. Edward Allcard, een 34-jarige Lon dense scheepsbouwer, is in 81 dagen, geheel alleen van Gibraltar naar New York de Atlantische Oceaan over gestoken. Hij deed dit in een zeilboot van 8.85 meter lengte, vooi- zien van twee masten. Het vaartuig je was als jol getuigd en had een kleine hulpmotor. Allcard. die zonder omhaal de ha ven binnen kwam zeilen, verklaarde tegenover een verslaggever, dat hij reeds lang iets dergelijks had willen doen. „Het was een prachtig avon tuur, en mijn vriendjes de haaien wisten niet hoe dicht ze op verschil lende gelegenheden bij een maal wa ren". Ongeveer veertien dagen gele den, zo zeide hij, was hij naar voren weldoener gegaan om een gebroken lijn te her- te onder- stellen nadat hij net roer had vaslge- zet. Hij kreeg daarbij een slag van een los hangende katrol en viel be wusteloos op dek. Hoelang hij daar gelegen had kon hij niet zeggen, doch gelukkig was hij niet over boord ge rold en had het vaartuig koers ge houden. Op een andere keer /werd nij op een middag wakker en zag. dat het scheepje op het punt stond een walvis te rammen. Assemblee der V.N. opent voortaan met gebed. De aanbeveling van Trygve Lie om elke algemene vergadering der Ver. Naties voortaan te beginnen en te be ëindigen met een minuut stilte om de gedelegeerden in de gelegenheid te stellen te bidden of te mediteren, is door een speciale commissie goedge keurd. De stemverhouding is niet bekend gemaakt. De Ver. Staten zouden heb ben voorgestemd, terwijl men meent, dat de Sowjet-Unie en Frankrijk zich van stemming hebben onthouden. Syngman Rhec, de president van de Re publiek Zuid-KoYea, die inmiddels door 12 staten is erkend, ook door Nederland Krachtige tegenactie van Nederlandse zijde. Omtrent een aanval op Soerakarta van j.l. Zondag hebben Nederlandse militaire kringen te Batavia toege- geven, dat in en rond Solo inciden ten van meer dan normale omvang voorkwamen, waarbij van Nederland se zijde een krachtige actie gevoerd werd. Details over de gevechten kon den echter niet gemeld worden. De speciale correspondent te Solo van het Chinese dagblad „Keng Po" meldt inmiddels, dat een aanval ge daan werd door circa 2000 man, die in slaagden in de stad te infil treren. Er ontstond een vuurgevecht, waarbij aan beide zijden van zware wapens gebruik gemaakt werd. Dit duurde tot laat. in de avond. In de namiddag stegen, aldus de „Keng Po", vijf bommenwerpers op, die het Noord-westelijk stadsdeel bestook- tene, waarop kanonvuur volgde, ter wijl twee jagers een kwartier lang het Noordelijk stadsdeel met mitrail leurs beschoten. Van de zijde van het militaire uit voerende bureau van de U.N.C.I, werd vernomen, dat zich in Solo thans geen groep militaire waarne mers bevindt, de dichtstbijzijnde ;roep bevindt zich te Salatiga. circa >0 km ten N.W. van Solo. De opperbevelhebebr der Neder landse strijdkrachten in Indonesië, generaal Buurman van Vreeden, is Donderdagmorgen vroeg naar Soera karta vertrokken. Nederlandse leger instanties wei gerden nog steeds inlichtingen te ver strekken. Het zou hen niet toege staan zijn mededelingen te doen over botsingen na uitvaardiging van de order ..Staakt het vuren" In sommige kringen neemt men aan. dat de Republikeinse troepen Soerakarta hebben willen bezetten voor de order van kracht werd. Binnenlands luchtverkeer K.L.M- wordt stopgezet- Overeenkomstig de aankondiging, gedaan bij het ingaan van de zomer dienst, zal de K.L.M. haar zomer diensten op het Binnenlandse luchtnet met ingang van 1 September stopzet ten. De voortzetting van de exploitatie gedurende de wintermaanden stuit namelijk op ernstige practische be zwaren. Het vraagstuk van de exploitatie van 't binnenlandse luchtverkeer in "t alge meen vormt nog een onderwerp van studie bij het ministerie van verkeer en waterstaat en de K.L.M. Eyskens premier - van Zeeland minister van buitenlandse zaken. Eindelijk, na een crisis van op de kop af 45 dagen heeft België een nieuwe regering. Het is een katholiek.libcrale coalitie met Gaston Eyskens als premier en Paul van Zeeland als minister van buitenlandse zaken. De zaak was beklonken, toen Woensdag het permanente comité van de liberale partij na een zitting, die de gehele dag duurde, met 70 tegen 51 stemmen besloot aan een nieuwe regering deel te nemen. De nieuwe ministers zullen vandaag in handen van de Prins Regent de eed afleggen en zich iWaandag aan het parlement voorstellen. D* liberalen hebben als voorwaar de gesteld, dat de koningskwestie wat naar de achtergrond moet worden ge schoven en in het regeringsprogram niet als voornaamste punt mag wor den opgenomen. Deze wens is begrijpelijk gezien de omstandigheid, dat de regeringspart ners inzake de koningskwestie nog steeds verdeeld zijn. De liberalen immers verlangen evenals de socialisten, dat bij een eventuele volksraadpleging een be paald percentage zal worden vastge steld. De meeste liberalen zjjn de over tuiging toegedaan, dat een oplossing in nationale zin slechts door een drie ledige regering bereikt kan worden en van oordeel, dat de katholieke-li- berale coalitie slechts een tijdelijk karakter (men spreekt van een drie. tal maanden) mag dragen. Het program van de financiële en economischp politiek der regering is zonder al te veel moeite opgesteld. In het bijzonder zal getracht worden belastingen te verlagen en men spreekt reeds van een vermindering der directe belastingen met 16 pro cent; In het algemeen heeft men in po litieke kringen te Brussel de in druk. dat katholieken en liberalen meer gelaten dan enthousiast tot deze coalitie hebben besloten. De lijst van ministers tenslotte ziet er als volgt uit: Katholieke ministers: Eerste minister: Gaston Eyskens. minister van buitenlandse zaken en buitenlandse handel: Paul van Zee land. minister van verkeerswezen: P. W. Segers. minister van economische zaken en middenstand: Jean Duvieu- sart. minister van arbeid: Oscar Be- hogne, minister van binnenlandse za ken: Albert de Vleeschauer, minister van landbouw: Maurice Orbah. mi nister van koloniën: Pierre Wigny. Goochelaar voorspelt kranten-koppen. In het bijzijn van twee poli tic-agenten en vrijwel dc ge hele Amsterdamse pers is Woensdagochtend 'n op schrift gestelde voorspelling in één dei- étalages van de „Bijenkorf" gedeponeerd. De amateur-goochelaar R. A. M. IJicbeek uit Rotterdam heeft namelijk voorspeld welke koppen er in de dagbladen van 20 Augustus zullen verschijnen. Op de grote goochclavond, die op die datum in Krasnapolsky Le Amsterdam zal worden ge geven tijdens het internationaal goochelcongres. zullen de ze gels in bijzijn van de politie worden verbroken en de voor spelling. verborgen onder een aantal lakzegels in de etalage van de Bijenkorf blijven lig- Afzetmogelijkheden zijn echter beperkt. De onkruidbestrijding» De uienteelt heeft in Zeeland veel belangstelling, er. wordt hier nl. vrij veel van dit gewas ver- bouwd, speciaal voor de export. Langs het kanaal door Znid-Beve- land is men dezer dagen begonnen met het laden van uien in coasters, bestemd voor Engeland. Reeds twee schepen zijn er naar dit land vertrokken. Hoewel van de jaarlijks in ons land met uien beteelde oppervlakte, verre weg het overgrote deel uit zomeruien bestaat, wordt tevens, zij het dan ook op beperkte schaal, de teelt van win termen uitgeoefend. De aanduiding zomer- en winter- uien geschiedt naar het tijdstip waar op gezaaid wordt. Met de naam zo meruien wordt de het meest voorko mende teeltwijze van de gewone zaai- ui bedoeld. Bij de in de nazomer ge zaaide uien, kent men de poot- en winterui. De pootui treft men vooral in en kele belangrijke tuinbouwcentra aan, waar de verbouw meestal in combi natie met andere gewassen geschiedt. Daarentegen wordt de winterui vrij wel uitsluitend op de grotere land bouwbedrijven op de Zeeuwse eilan den en Goeree-Ovcrflakkee aange troffen. In tegenstelling met de teelt als winterui, waarbij dadelijk ter plaatse gezaaid wordtmaakt men bij de teelt als pootui gebruik van vooraf op een plantbed gekweekte planten. Hoewel er dus een belangrijk ver schil tussen deze twee cultuurmetho den bestaat, is in beide gevallen het doel. om reeds ongeveer eind Juli over volgroeide uien te beschikken, gelijk. DE OPPERVLAKTE. Door de toenemende belangstelling voor de teelt van plantuien. neemt de laatste jaren het voor export be schikbaar komende kwantum vroege uien steeds toe. Zo bedroeg volgens voorlopige opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek de in 1949 met plant- en pootuien beteelde op pervlakte niet minder dan 729 ha. Gezien de niet onbeperkte afzetmo gelijkheden ten tijde van de oogst van deze producten, lijkt echter een nog verdere uitbreiding van deze teelt niet raadzaam. Immers, waar het tijdvak van aflevering van de zaaiui zich uitstrekt over de periode SeptemberApril, moet het vroege product, mede in verband met de ge ringe houdbaarheid, spoedig na de oogst afgeleverd worden. Indien het afleveren evenwel eerst mogelijk is na de oogst van de gewone zaaiui. kunnen de dan normaal bestede prij zen oorzaak van een teleurstellend resultaat zijn. Het is dan ook geenszins de bedoe ling van de Rijkslandbouwvoorlich- tingsdienst de teelt van vroege uien te propageren. Voor vroege uien worden aan de grondsoort dezelfde eisen gesteld als voor de gewone zaaiui; slechts goed ontwaterde zavelgrond komt in aan merking. Als voorvrucht zijn vroege aardappelen zéér geschikt; hieraan wordt de voorkeur gegeven boven een graanstoppel. De rassenkeuze is eenvoudig: bij deze teeltwijze wordt uitsluitend ge bruik gemaakt van één der selecties van de Zwijndrechtse pootui. De meest gewenste tijd van zaaien is de laatste week van Augustus tot en met de eerste week in September. Zoals ook dit jaar weer verschillen de telers tot hun schade hebben er varen. geeft te vroeg zaaien een hoog percentage planten, die een bloem stengel vormen. Tevens hebben practijkervaringen uitgewezen, dat al te sterk ontwikkelde planten tijdens een vorstperiode minder weerstand bieden. Te laat zaaien daarentegen geeft te zwakke planten, die evenmin tegen ongunstige weersinvloeden be stand zijn. De kans op uitwinteren vormt wel het grote risico aan de teelt van winteruien verbonden. Vooral wanneer perioden van stren ge vorst en dooi elkaar afwisselen, kunnen vele planten te gronde gaan. Uiteraard wordt de ontwikkeling van het gewas bij het ingaan van de win ter, voor een belangrijk deel bepaald door de weersgesteldheid na het zaai en. ONKKU1DBESTR1JDING. Vooral na een zachte winter kun nen tengevolge van veel onkruid de kosten, verbonden aan het wieden, hoog zijn. Teneinde aan dit tijdro vend werk enigszins tegemoet te ko men. zijn gedurende de afgelopen ja ren reeds talrijke proeven genomen, waarbij het onkruid met chemische middelen bestreden werd. De hier mede bereikte resultaten zijn even wel zodanig, dat een dergelijke be strijdingswijze bij uien vooralsnog slechts onder zeer bepaalde omstan digheden door de practijk in toepas sing kan worden gebracht. Dc on- kruidbestrijding in de winteruien zal daarom volgens de tot nog toe ge bruikelijke methode moeten plaats hebben. minister zonder portefeuille: Carton de Wiart. Liberale ministers: Minister van defensie: Albert De- vcze. tevens plaatsvervangende eerste minister, minister van financiën: Hen ri Liebaert, minister van justitie: Al- bert Lilar. minister van onderwijs: Leo Mundeleer, minister van volks gezondheid en gezinszorg: Adolphe van Glabbeke .minister van publieke werken: Buisseret, minister van we deropbouw: Jean Rey. minister zon der portefeuille: Dierckx. Nog niet vastgesteJd. Over de aanvangsdatum der R9P- de Tafelconferentie wordt van offici ële zijde medegedeeld: De vaststelling van de aanvangs datum der Ronde Tafelconferentie is geen aangelegenheid, welke door de Nederlandse regering eenzijdig kan worden beslist. Hierover zal overleg gelpeegd moeten worden met de re publikeinse delegatie, de delegatie van de B.F.O. en de U.N.C.I. In ver band daarmee verdient het opmer king dat de voorzitter der republikein se delegatie eerst op 11 Augustus hier te lande wordt verwacht. Het ligt in de bedoeling van de Nederlandse re gering om zodra mogelijk in de cen trale commissie van de Ronde Tafel conferentie overleg te openen om trent de naaste voorbereidingen en de aanvangsdatum van de Ronde Ta felconferentie. Woensdag is wederom een aantal deelnemers aan de Ronde Tafelconfe rentie op Schiphol aangekomen, o.a. kolonel A. A. J. J. Thompson, lid van de Nederlandse delegatie bij de voor bereidende besprekingen te Batavia en souchtf van de generale staf in Indonesië, de oerstf minister van Pa- soendan (West-Java), Djoemhana. lid van de B.F.O. Deze antwoordde op de vraag hoe de samenwerking tus sen de regering van Pasoendan en de Siliwangi-divisie verloopt: „Enige maanden geleden is de samenwerking begonnen tussen de regering en twee bataljons van de divisie. Wegens po litieke moeilijkheden heeft de rege ring echter die samenwerking moeten stopzetten, maar thans, na het afkon digen van de order tot staken van de vijandelijkheden, is er weer contact opgenomen ditmaal met de gehele divisie, die uit tien tot twaalf batal jons bestaat. Gehoopt en verwacht wordt dat h*et de regering van Pa soendan zal gelukken een vruchtbare samenwerking met de divisie te ver krijgen". Mohammed Hatta. die op weg is naar Den Haag om. aan de Ronde- Tafelconferentie deel te nemen, heeft te Karatsji verklaard, dat. indien de Ronde Tafelconferentie er niet binnen twee maanden in zou slagen de toe komst van Indonesië te regelen, de kwestie aan de Veiligheidsraad zou worden voorgelegd. Amsterdamse taxi-chauffeur in Naarden overvallen. De 50.jurige Amsterdamse blok. band chauffeur G. Jansen is Dins, dagnacht in het Rembrandt-kwartier te Naarden bijna het slachtoffer ge. worden van een laffe overval door twee onbekende mannen, die nog niet zijn opgespoord. De chauffeur stond om één uur met zijn wagen op de taxistandplaats bij het Centraal Station. Twee mannen stapten in de wagen en verzochten hem hen naar het Gooi te brengen. Toen de wagen op een aangegeven adres te Naarden stil stond, greep een der mannen de chauffeur van achteren beet. terwijl de ander hem met een met zand gevulde en toege- knoopte herensok een klap op het hoofd gaf. De chauffeur wist zich aan de worgende greep te ontrukken, liet zich op dc bank zakken, kon de portierkruk grijpen en slaagde er in uit de wagen te komen. Ook de bei de mannen gooiden het portier open en renden de laan in. De chauffeur, hoewel danig geschrokken, behield zijn tegenwoordigheid van geest en zette, terwijl hij voortdurend „moord" riep, een achtervolging in. Het ge lukte hem echter niet de mannen te achterhalen. De politie, die spoedig gewaarschuwd was. liet in alle rich tingen speuren, doch zonder resul taat. TIJDELIJK ENIGE REGEN Geldig tot Donderdagavond Overwegend zwaar bewolkt met tij delijk enige regen. Matige tot vrij krachtige wind tussen Zuid-West en West. Weinig verandering in tempe ratuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1